Lägstalöner och den svenska modellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägstalöner och den svenska modellen"

Transkript

1 Lägstalöner den svenska modellen En studie av lägstalönernas betydelse löner sysselsättning inom detaljhandeln hotell- restaurangbranschen Handels utredningsgrupp juni 2011 Stefan Carlén 1

2 Innehåll sid Sammanfattning 3 Inledning 4 Källor 5 Lägstalöner i privata detaljhandels-, samt hotell- restaurangavtalet 6 Experiment med sänkta socialavgifter unga 9 En blick på låglönemarknaden 13 Låga lägstalöner ungdomars sysselsättning 15 Avslutning - vilket samhälle vill vi ha? 16 Källor underlag 18 2

3 Sammanfattning Lägstalönerna fyller en mycket viktig funktion i den svenska modellen. Trots detta höjs höga röster från arbetsmarknadens parter den borgerliga regeringens allierade att lägstalönerna ska sänkas eller frysas. Argumenten är att sänkta löner leder till fler arbetstillfällen unga. Det finns i samhällsdebatten en stor okunskap om lägstalönerna, denna rapport syftar till att öka kunskapen kring lägstalönerna deras betydelse. Rapporten visar tydligt hur viktiga lägstalönerna är att motverka lönedumpning utbredning av extrema låglönemarknader i Sverige. För unga vuxna som redan har låga löner dåliga villkor är de avgörande att hålla upp lönenivåerna. Även äldre spelar lägstalönerna en viktig direkt indirekt roll lönestrukturerna i branscherna. Rapporten landar i slutsatsen att det knappast kan sägas vara kostnadsskäl som gör att arbetsgivare inte anställer fler unga. Snarare ligger det nära att anta att branscher som ska kunna fungera behöver någon slags balans mellan arbetskraft som har erfarenhet arbetskraft som har mindre erfarenhet. Inom detaljhandeln hotell- restaurangbranschen är en bra bit över 50 respektive 60 procent av alla anställda idag under 30 år. I rapporten undersöks också vilket resultat regeringens söksverksamhet med sänkta socialavgifter unga har gett. Sänkningen har till sin konstruktion en liknande effekt som en mycket kraftig sänkning av lägstalönerna denna grupp. Trots att satsningen, enligt regeringens egna beräkningar, kostade 14 miljarder under 2011 går det inte att se någon ökning av antalet unga anställda inom detaljhandel hotell restaurang. Rapporten landar i slutsatsen att sänkta eller frysta lägstalöner inte skulle öka sysselsättningen bland unga. Däremot skulle det kunna få stora strukturella effekter öppna upp extrema låglönemarknader liknande dem som finns i de anglosaxiska samhällsmodellerna. 3

4 Inledning Lägstalönerna 1 i kollektivavtalen har en central funktion i den svenska modellen. För det sta har de en socialpolitisk funktion att motverka fattigdom, lönedumpning utbredningen av extrema låglönemarknader. I motsats till samhällsmodeller som tillämpas i andra länder finns det i Sverige ingen acceptans stora låglönemarknader. Lägstalönerna har också lönepolitiskt den största betydelsen arbetare inom privat offentlig tjänstesektor, där den stora majoriteten är kvinnor. I jämelse med övriga samhället har kvinnor inom privat offentlig tjänstesektor relativt låga löner. Lägstalönernas konstruktion syftar till att hålla uppe lönestrukturen i dessa sektorer fyller där också en viktig jämställdhetsfunktion. För det andra har lägstalönerna också en näringspolitisk funktion. I den svenska modellen är tanken på att rädda arbetstillfällen med hjälp av lägre löner i grunden något främmande. Det är inte så man ska utveckla ett samhälle. Tvärtom är tanken att lönerna ska hållas uppe att upprätthålla ett omvandlingstryck i de olika branscherna. På så sätt stimuleras etag att utvecklas genom att hitta tekniska organisatoriska bättringar. Det innebär i sin längning att sysselsättning med lägre produktivitet slås ut. Det är inget konstigt med det. Inom jordbruket sysselsattes hundra år sedan en majoritet av arbetskraften. Nya brukningsmetoder, nya organisationsformer, nya maskiner har utvecklat jordbruket gjort att endast någon procent sysselsätts. Genom den höjda produktiviteten frigörs resurser den ekonomiska tillväxten gynnas. Lägstalönerna har betydelse denna process, inte minst i tjänstesektorer som handel hotell- restauranger. Branscherna utvecklas genom att etagen gradvis ersätter lågbetalda jobb, med högre betalda mer produktiva. Dock är det viktigt i den svenska modellen att de som i denna process slås ut från arbetsmarknaden kan ställa om till nya arbeten. Där behövs acceptansen av omvandlingstrycket en politik omställning, med bland annat en hög a-kassa en aktiv arbetsmarknads- utbildningspolitik. Trots lägstalönernas viktiga funktioner den svenska modellen har näringslivsorganisationer deras allierade, men även den borgerliga regeringen, höjt sina röster att lägstalönerna ska sänkas eller frysas. I samhällsdebatten frams många argument, bland annat att det skulle leda till fler sysselsatta ungdomar. Det finns i samhällsdebatten en stor okunskap om lägstalönerna. Denna rapport syftar där främst till att öka kunskapen om lägstalönerna deras betydelse. Det görs i tre delar. I den sta delen behandlas lägstalönerna inom de två största avtalen arbetare inom detaljhandeln hotell- restaurangbranschen. Hur ser lägstalönerna ut, hur många anställda går på lägstalöner? Vilken roll har lägstalönerna att motverka lönedumpning hela lönestrukturen? I den andra delen görs en studie av det politiska experimentet med sänkta socialavgifter unga. Det har i sin funktion liknande effekt som en mycket kraftig sänkning av lägstalönerna denna grupp. Hur stor skulle en motsvarande sänkning av lägstalönerna vara? Vilken betydelse har detta experiment haft ungas sysselsättning i branscher som detaljhandeln hotell- restaurang? I den tredje sista delen görs en komparativ studie av detaljhandeln hotell- restaurang mellan Sverige USA - ett land i den anglosaxiska modellen, vilket är den svenska modellens motsats. Hur påverkar den mycket låga lägstalönen i USA de dominerande yrkena inom dessa branscher? Hur påverkar detta ungas sysselsättning i relation till äldre grupper? 1 I kollektivavtalssammanhang benämns dessa som minimilöner, men i den allmänna debatten har begreppet lägstalöner kommit att bli dominerande var detta begrepp används i denna rapport. Ibland används också begreppet ingångslöner. Det är dock något oprecist, eftersom lägstalönen nödvändigtvis inte är en ingångslön. För många avtalsområden har det dock denna karaktär i praktiken. 4

5 Källor Den huvudsakliga källan del ett två i denna rapport är den partsgemensamma lönestatistiken. Den samlas på uppdrag av parterna in av Svenskt Näringsliv i september varje år hela den privata arbetsmarknaden. Det är en individstatistik som delas upp på avtalsområden innehåller uppgifter om lönekomponenter, arbetstider, yrkeskoder med mera. Denna statistik ligger också till grund SCB:s strukturlönestatistik, som dock i offentliga statistiken omvandlas till näringsgrenar 2. De avtalsområden som undersöks är de två största avtalen arbetare år inom detaljhandeln hotell- restaurang. Det privata detaljhandelsavtalet motsvarar individer, hotell- restaurangavtalet motsvarar individer. Genomgående är det viktade värden som anges. Övriga källor som används är svensk internationell offentlig statistik. Vid jämelse mellan dessa den partsgemensamma statistiken finns osäkerheter beroende på olika definitioner. Dessa osäkerheter har begränsats så långt som möjligt genom att använda löner likartade yrken. 2 Enligt parternas överenskommelse ska statistiken enligt sta paragrafen i statistikavtalet användas följande ändamål. Syftet med denna statistik är att ge information om lönelägen, löneutveckling liknande samt utgöra ett underlag handlingsberäkning. Utöver detta har lönestatistiken användningsområde som informationskälla i hållandet till samhället, till exempel Statistiska Centralbyrån, massmedia, vetenskapligt forskningsarbete liknande. 5

6 Lägstalöner i privata detaljhandels-, samt Lägstalöner i privata detaljhandels-, samt hotell- hotell- restaurangavtalet restaurangavtalet Internationellt är det vanligt att det finns lagstadgade lägstalöner som det är bjudet att underskrida. Internationellt Oftast är det är det vanligt en lön att som det är finns lika lagstadgade alla branscher lägstalöner oavsett som hur det dessa är bjudet ser ut. I en att arbetsmarknadsmodell underskrida. Oftast är som det den lön svenska som där lika parterna alla har branscher ansvaret oavsett lönebildningen hur dessa är ser lägstalönerna arbetsmarknadsmodell mer utvecklade som anpassade den svenska till de där mer parterna speciella har branschstrukturerna. ansvaret lönebildningen Ett särdrag är är ut. I en att lägstalönerna det vanligen mer inte utvecklade handlar om en lägstalön. anpassade Det till går de där mer speciella aldrig att branschstrukturerna. svara enkelt på frågor Ett som: särdrag Vad är är att lägstalönen det vanligen restauranganställda, inte handlar om en eller lägstalön. detaljhandelsanställda? Det går där aldrig Det att finns svara helt enkelt enkelt på frågor inte en som: lägsta Vad lön är utan lägstalönen olika lägstalöner restauranganställda, olika kategorier. eller detaljhandelsanställda? Det finns helt enkelt inte en lägsta lön utan olika lägstalöner olika kategorier. Heltidsanställdas lägsta löner per månad enligt kollektivavtal 2010 Hotell- restaurangavtalet Detaljhandelsavtalet Kvalificerade yrkesarbetare med Efter fyllda 18 år värvad års yrkesvana branschvana om 3 år Yrkesarbetare med 6 års Efter fyllda 18 år värvad yrkesvana branschvana om 2 år Kvalificerade yrkesarbetare med Efter fyllda 18 år värvad mindre än 6 års vana branschvana om 1 år Yrkesarbetare med mindre än år års vana (lägstalön vuxen) (lägstalön vuxen arbetare) Ungdomslön 19 år år Ungdomslön 18 år år Ungdomslön 17 år år Ungdomslön under Källa: Kollektivavtal detaljhandel, samt hotell- restaurang 2010/2011 (arbetare). Lägstalönerna Lägstalönerna är är historiska historiska skapelser. skapelser. Parterna Parterna i i olika olika branscher branscher har har utifrån utifrån sina sina utsättningar intressemotsättningar under historiens gång handlat om avtalen där lägstalö- utsättningar intressemotsättningar under historiens gång handlat om avtalen där lägstalönerna varit en av flera pusselbitar att nå fram till överenskommelser. Det har nerna varit en av flera pusselbitar att nå fram till överenskommelser. Det har utvecklats utvecklats olika koncept att garantera en minsta lön att se till att de uppfyller sitt olika koncept att garantera en minsta lön att se till att de uppfyller sitt socialpolitiska syfte. I Hotell- Restaurangavtalet finns åtta olika lägstalöner där man skiljer mellan socialpolitiska syfte. I Hotell Restaurangavtalet finns åtta olika lägstalöner där man skiljer mellan yrkeskategorier, yrkesvana ålder. I Detaljhandelsavtalet skiljer man mellan yrkeskategorier, branschvana yrkesvana ålder. Historiskt ålder. har I Detaljhandelsavtalet dock lägstlöner även skiljer inom man detaljhandeln mellan branschvana haft olika branscher, ålder. Historiskt olika yrken, har dock olika lägstalöner regioner, olika även inom åldrar, detaljhandeln olika branschvaneår, varit satta samt utifrån även olika olika branscher, kön. På 1950-talet yrken, regioner, fanns åldrar, detaljhandeln branschvaneår, närmare till med olika utifrån lägstalöner. kön. På Idag 1950-talet finns fanns endast detaljhandeln sju. närmare olika lägstalöner. Idag finns endast sju. Då det finns många lägstalöner uppstår ett problem när man ska jäma lägstalöner mellan Då branscher det finns många mellan lägstalöner länder. En uppstår metod ett som problem kommer när att man användas ska jäma i denna lägstalöner rapport är att mellan använda branscher sig av den mellan lägsta länder. lön som En en metod vuxen som arbetare kommer utan att erfarenhet användas är i garanterad. denna rapport I detta är att fall är använda det detaljhandeln sig av den lägsta 19-åringens lön som lägstalön en vuxen på arbetare utan kronor erfarenhet heltidsanställda, är garanterad. eftersom I detta fall är det detaljhandeln 19-åringens lägstalön på kr heltidsanställda, eftersom det i det i praktiken är så att en nyanställd 40-åring inte garanteras högre lön än denna. För hotellpraktiken är så att en nyanställd 40-åring inte garanteras högre lön än denna. För hotell- restauranger är motsvarande yrkesarbetarens kronor. restauranger är motsvarande yrkesarbetarens kr. En tanke bakom lägstalönerna i den svenska modellen är att de ska utgöra ett skydd mot lönedumpning En tanke bakom lägstalönerna hålla upp en rimlig i den löneutveckling. svenska modellen Hur är pass att väl de ska klarar utgöra konceptet ett skydd med mot minimilöner lönedumpning detta? I följande hålla upp diagram en rimlig har löneutveckling. de faktiska lönerna Hur pass olika väl åldrar, klarar relaterats konceptet mot med lägstalönerna minimilöner i detta? olika I följande avtalen. diagram har de faktiska lönerna olika åldrar, relaterats mot lägstalönerna i de olika avtalen. 6 4

7 140,00 kr 135,00 kr Genomsnittlig lön lägstalön i privat detaljhandel 2010 Ålder år Källa: Partsgemensam lönestatistik Genomsnittlig lön Lägstalön 130,00 kr 125,00 kr 120,00 kr 115,00 kr 3 års branschvana 110,00 kr 2 års branschvana 1 års branschvana 105,00 kr 19 år 18 år 100,00 kr Genomsnittlig lön lägstalön Hotell- restaurangavtalet 2010 Ålder år Källa: Partsgemensam lönestatistik 135,00 125,00 Genomsnittlig lön Lägstalön Lägstalön 6 års vana Lägstalön kvalificerade Lägstalön kvalificerade 6 år 115,00 105,00 20 år 95,00 19 år 85,00 18 år 75, Fotnot: Timlönerna kan inte jämas då avtalen har olika divisorer. Detaljhandelsavtalet har 166 Hotell restaurangavtalet har 173. Följer man diagrammen ser man hur lägstalönerna håller upp den genomsnittliga lönen. Att de därmed motverkar lönedumpning i dessa pressade sektorer kan man sluta sig till. Ser man till de yngsta åldrarna ligger genomsnittlig lön lägstalön nära varandra. Det betyder att flertalet i dessa endast har lägstalönen. När man kommer upp i åldrarna stiger den genomsnittliga lönen relativt snabbt över rådande lägstalöner. Det betyder att färre av de äldre går på lägstalöner. Trots det finns det i varje ålder många individer som inte får mer än lägstalönen. Bland 45-åringar finns de som har lägstalönen 19-åringar, likväl som lägstalöner med olika branschvana. Med andra ord finns det genom hela lönestrukturen påverkan från lägstalönerna på genomsnittliga löner. 7

8 En En vanlig vanlig fråga fråga är är hur hur många det är som som har har lägstalöner. lägstalöner. Först Först är är det det viktigt viktigt att att konstatera konstatera att att det det inte inte går går att att få få ett ett hundraprocentigt korrekt svar på detta, då då det det inte inte finns finns någon någon särskild kod kod lägstalöner. lägstalöner. En En metod metod som som kan kan användas användas är är att att räkna räkna antalet individer som exakt ligger på på någon av av de de faktiska lägstalönerna som som finns finns i avtalet*. i särskild avtalet. Andel av de anställda som har någon lägstalön enligt kollektivavtal 2010 Detaljhandels- Hotell- restaurangavtalet avtalet 18 år 76 % 70 % 19 år 62 % 67 % år 34 % 52 % år 10 % 26 % Alla 18 % 36 % Källa: Partsgemensam lönestatik Med denna metod får man fram att 18 procent av alla anställda i detaljhandeln 36 procent inom Med hotelldenna metod restaurang får man fram har en att lön 18 som procent ligger av alla på lägstalöner. anställda i detaljhandeln Men det finns skillnader 36 procent grupper. inom Om hotell- man till restaurang exempel har ser till en lön 18- som ligger 19-åringar på lägstalöner. så är det Men stor det majoritet finns skillnader av dessa i i som grupper. ligger Om på man lägstalönerna. till exempel Även ser till 18- unga vuxna 19-åringar i åldrarna så är det en stor år har majoritet lägstalönerna av dessa stor som inverkan. ligger på Denna lägstalönerna. grupp av Även ungdomar unga är också vuxna redan i åldrarna mycket utsatta år har på lägstalönerna arbetsmarknaden stor med inverkan. redan låga Denna löner, grupp korta av arbetstider ungdomar är också otrygga redan anställningar. mycket utsatta Utan på höjningar arbetsmarknaden av lägstalönerna med redan skulle låga en redan löner, ansträngd korta arbetstider ekonomi otrygga pressad anställningar. livssituation Utan sannolikt höjningar bli av betydligt lägstalönerna svårare. Det skulle är också en redan så att ansträngd även de som ekonomi ligger över pressad lägstalönen livssituation faktiskt sannolikt har en ganska bli betydligt liten svårare. skillnad ned till Det den, är vilket också framgår så att även av diagrammen. de som ligger över lägstalönen faktiskt har en ganska liten skillnad ned till den, vilket framgår av diagrammen. Även om lägstalönerna har störst direkt betydelse unga unga vuxna så är de inte Även om lägstalönerna har störst direkt betydelse unga unga vuxna så är de inte oviktiga den äldre arbetskraften i dessa branscher. För det sta har de en direkt effekt på oviktiga den äldre arbetskraften i dessa branscher. För det sta har de en direkt effekt på att hålla upp lönerna tio procent i detaljhandeln, 26 procent i hotell- att hålla upp lönerna tio procent i detaljhandeln, 26 procent i hotell- restaurangbranschen. restaurangbranschen. För det andra har de en indirekt effekt då de utgör ett golv från vilket äldre mer erfaren För det andra arbetskraft har de vill en ha indirekt ett respektavstånd effekt då de utgör till. ett golv från vilket äldre mer erfaren arbetskraft vill ha ett respektavstånd till. Med Med andra ord ord kan man dra slutsatsen att lägstalönerna har har en en viktig funktion att att hålla hålla upp lönerna i hela i hela branschen. Inte Inte minst minst är denna är denna funktion funktion viktig viktig då både då både detaljhandel detaljhandel hotell- restaurang är är branscher branscher med med mycket många stor stor omsättning omsättning av personal. av personal. Mellan Mellan procent procent av av alla alla anställda anställda är är nya nya efter efter ett ett år. år. Skulle Skulle lägstalönerna frysas skulle det meda stora konsekvenser genomsnittliga löner löner därmed därmed hela hela lönestrukturen. De De nya nya anställda skulle i i så så fall komma in på den lägre frysta frysta lägstalönen, lägstalönen, vilket vilket skulle skulle leda leda till ett till lönetryck ett lönetryck nedåt nedåt hela hela kollektivet. Nästa år år skulle löneutvecklingen stora grupper utgå utgå från från denna denna lägre lägre lägstalön, samtidigt samtidigt som som ytterligare ytterligare stora grupper skulle komma in in på på den den ännu ännu frysta frysta minimilönen. Inom Inom några några få år få skulle år skulle löneläget löneläget hela branscherna hela branscherna falla igenom. falla igenom. Om man Om hypotetiskt man hypotetiskt tänker sig tänker en omsättning sig en omsättning av per- av personal på 40 på procent 40 procent att alla att dessa alla dessa kommer kommer in på den in på frysta den minimilönen, frysta minimilönen, så skulle så ett skulle avtal ett på avtal fyra på procents fyra procents löneökning löneökning inte bli fyra inte procent bli fyra utan procent ner utan mot 2,5 ner procent mot 2,5 procent avtalsområdet. En avtalsområdet. annan allvarlig En konsekvens annan allvarlig skulle konsekvens vara arbetet skulle med vara jämställda arbetet löner. med Detaljhandeln jämställda löner. hotell- Detaljhandeln restaurangbranschen hotell- restaurangbranschen är tillsammans med kommunala är tillsammans sektorn med de kommunala största kvinnodominerade största kvinnodominerade branscherna. En branscherna. eventuell frysning En eventuell av lägstalönerna frysning på av dessa lägstalönerna områden skulle på dessa sektorn de där områden snabbt skulle öka där löneklyftan snabbt mellan öka löneklyftan män kvinnor mellan i Sverige. män kvinnor i Sverige. 8 * Metoden har - nackdelar. Fördelen är att det är etagens egna uppgifter på just timlön som anges, vilket ger större exakthet. Nackdelen är att det finns ett bortfall bland annat beroende på vissa prestationslöner. En alternativ metod är att beräkna alla individers totalt utbetalade lön tid prestation, dela det med antalet arbetade timmar. Fördelen är att alla kommer med. Nackdelen är att avrundningar gör att individerna på lägstalön klustras runt lägstalönerna med några öre upp ner. Detta kan kompenseras genom att man beräknar antalet individer kring lägstalönerna plus/minus 5 öre/timme. Skillnaden mellan metoderna blir dock liten. För detaljhandeln blir andelen på lägstalön 16 procent hotell restaurang 35 procent. 6

9 Experimentet med sänkta socialavgifter unga Experimentet med sänkta socialavgifter unga Den svenska modellen med partshandlade lägstalöner har med internationella mått mätt ett relativt gott skydd mot lönedumpning. I länder med lagstiftade lägstalöner är dessa mätt som andel av genomsnittlig lön lägre än i Sverige andra nordiska länder. Ett av de mest Den frekventa svenska argumenten modellen med mot partshandlade lägstalönerna är lägstalöner att de bidrar har till med högre internationella arbetslöshet mått bland mätt unga. ett relativt Detta argument gott skydd utgår mot lönedumpning. från att ungdomsarbetslöshet I länder med lagstiftade i grunden lägstalöner orsakas av är dessa det skulle mätt vara som ett andel kostnadsproblem av genomsnittlig lön arbetsgivare lägre än i att Sverige anställa andra ung arbetskraft. nordiska länder. Mot detta Ett av argument de mest frekventa att det argumenten internationellt mot lägstalönerna sett inte finns är något att de samband bidrar till mellan högre arbetslöshet lägstalönernas bland relativa unga. storlek Detta står dock argument sysselsättning utgår från bland att unga. ungdomsarbetslöshet 3 Man skulle också i grunden kunna orsakas ana av historiska det skulle argument. vara ett kostnads- Lägstalönerna problem var relativt arbetsgivare sett högre i att exempelvis anställa ung detaljhandeln arbetskraft. under Mot detta perioden argument med full står sysselsättning dock att det fram internationellt till sett inte finns något samband mellan lägstalönernas relativa storlek sysselsättning bland unga 3. Detaljhandel hotell- restaurang har under lång tid varit de branscher där störst andel unga Detaljhandel arbetar. I genomsnitt hotell- restaurang hela Sverige har är under andelen lång åringar tid varit de branscher som är där anställda störst ca 11,5 andel procent. unga I arbetar. detaljhandeln I genomsnitt är andelen hela åringar Sverige är andelen 34 procent, åringar i hotell- som har en restaurang anställning 45 procent. cirka 11,5 Ser procent. man till I detaljhandeln unga under 30 är år andelen är andelen åringar anställda procent, i detaljhandeln, i hotell hela restaurang 62 procent hela inom 45 hotell procent. Ser restaurang. man till unga Det under är med 30 andra år är andelen ord anställda två stora 52 procent i detaljhandeln, ungdomsbranscherna 62 procent inom den inom privata hotell sektorn restaurang. i Sverige. Det är med andra ord de två stora ungdomsbranscherna inom den privata sektorn i Sverige. Trots Trots detta detta faktum faktum pekas pekas ofta ofta just just dessa dessa två två branscher branscher ut ut att att ha ha höga höga lägstalöner lägstalöner att det hindrar unga från att bli anställda. 4 Var just de branscher som sysselsätter mest unga att det hindrar unga från att bli anställda 4. Var just de branscher som sysselsätter pekas ut att de hindrar unga att anställas är naturligtvis en fråga i sig. Samtidigt har dock mest unga pekas ut att de hindrar unga att anställas är naturligtvis en fråga i sig. Samtidigt alliansregeringen faktiskt genomt ett socialt experiment som gör det möjligt att empiriskt har dock alliansregeringen faktiskt genomt ett socialt experiment som gör det möjligt att kontrollera om ungdomars sysselsättning i dessa två branscher har med höga lönekostnader empiriskt kontrollera om ungdomars sysselsättning i dessa två branscher har med höga unga att göra. En av de åtgärder som genomts har nämligen varit att sänka lönekostnader arbetsgivaravgifter unga att unga. göra. Sänkningen En av de åtgärder har genomts som genomts i flera steg har varit där såväl att sänka avgifter arbetsgivaravgifter gruppen som omfattas unga. Sänkningen ändrats. har genomts i flera steg där såväl avgifter som gruppen som som omfattas ändrats. Den Den 11 juli juli 2007 sänktes socialavgifterna unga år år från från 32,42 32,42 procent procent till till 22,71 22,71 procent. procent. Den 1 Den jan jan 2009 utvidgades utvidgades experimentet experimentet kraftigt. kraftigt. Då sänktes Då sänktes socialavgifterna socialavgifterna till 15,49 till procent 15,49 procent omfattar omfattar nu alla unga nu alla som unga under som innevarande under innevarande år fyller 26 år år. fyller 26 år. Denna socialavgiftssänkning kan just unga som är är år år yngre yngre kostnadsmässigt ses ses som som jämbar jämbar med med en en riktad riktad sänkning av av lägstalönerna dessa grupper. I tabellen nedan visas visas effekten effekten på några på några lägstalöner att att uppnå uppnå samma kostnadsverkan som socialavgiftssänkningen. socialavgiftssänkningen. Effekt på några lägstalöner att uppnå samma kostnadssänkning som nedsättning av socialavgifterna unga Lägstalön 2010 Ny lägstalön ekvivalent med Sänkning kronor Sänkning procent nedsättning Detalj 3 års vana ,8 % Detalj 19 år ,8 % HRF kvalificerade ,8 % HRF yrkesarbetare ,8 % 3 Kristoffer Arvidsson Thonäng, Lägstlöner, lönespridning arbetslöshet bland unga vuxna, LOrapport maj Kristoffer Bland annat Arvidsson finansminister Thonäng, Lägstlöner, Anders Borg lönespridning på ett seminarium arbetslöshet om långtidsutredningen bland unga vuxna, LO-rapport 3 feb maj Där pekade han särskilt ut lägstalönerna inom avtalen detaljhandel, hotell restaurang, samt 4 kommunal Bland annat som finansminister ett problem Anders Borg ungdomsarbetslösheten. på ett seminarium om långtidsutredningen 3 februari Där pekade han särskilt ut lägstalönerna inom avtalen detaljhandel, hotell restaurang, samt kommunal som ett problem ungdomsarbetslösheten. 7 9

10 Som framgår av tabellen så är effekten relativt kraftfull. Den motsvarar dessa lägstalöner lönesänkningar motsvarande kronor per månad, eller totalt 13,8 procent. Det kan jämas med det senaste tvåårsavtalet 2010/2011 där lägstalönerna höjdes med i genomsnitt 368 kronor per månad hotell restaurang, 388 kronor per månad detaljhandeln. Om det vore så att det fanns kostnadsskäl arbetsgivare att undvika att anställa unga borde där detta ha gjort unga år mer eftertraktade som arbetskraft. I en tidigare studie gällande läget 2009 undersöktes om det gett någon effekt på dessa två avtalsområden. I denna visades att andelen unga inte ökat, utan snarare minskat något 5. Nu har det gått ytterligare ett år man skulle kunna tänka sig att arbetsgivarna än mer lärt sig att anpassa sig till det mycket lägre priset på ung arbetskraft. När underlaget statistiken samlades in i september 2010 hade sänkningen varit i kraft i tre år, i sin utvidgade form i ett halvt år. På denna tid borde rationella aktörer ha anpassat sig till den nya prisbilden, med en omsättning på mellan procent per år i dessa branscher borde man se en ökad andel i åldrarna år givet att det är kostnadsskäl som ligger bakom. 70,0% Hotell- restaurang Andel unga år, samt deras andel av antalet arbetade timmar e efter sänkningen av socialavgifterna Källa: Partsgemensam lönestatistik 65,0% Andel unga år Andel av arbetade timmar 60,0% 55,0% 53,9% 53,5% 53,1% 50,0% 45,0% ,7% 45,5% 44,8% 40,0% 35,0% 30,0% Startåret 2006 används eftersom då var socialavgifterna lika alla löntagare. Av statistiken framgår det att andelen unga arbetande i både detaljhandeln hotell- restaurangbranschen inte ökat sin andel. Tvärtom fortsätter andelen unga år att minska är totalt cirka 1 procentenhet lägre än e sänkningen. Ser man till antalet arbetade timmar åldersgruppen år är den lägre generellt beroende på att kortare deltider är mer vanligt bland yngre än äldre. Men även här är antalet arbetade timmar åringar färre som andel än vad de var e sänkningen av socialavgifterna cirka 1,5 till 2 procentenheter. 5 Linnea Björnstam & Josefine Boman, Företagsbidrag istället jobb, Handels rapporter juni

11 Privat detaljhandel Andel unga år, samt deras andel av antalet arbetade timmar e efter sänkningen av socialavgifterna Källa: Partsgemensam lönestatistik 60,0% 55,0% Andel unga år Andel av arbetade timmar 50,0% 45,0% 43,6% 43,2% 42,5% 40,0% 35,0% ,3% 35,7% 34,9% 30,0% 25,0% 20,0% Hur ska man tolka detta? För det sta tyder resultatet på att det knappast kan sägas vara kostnadsskäl som gör att arbetsgivare inte anställer fler unga åtminstone inte på dessa båda stora avtalsområden. En rimlig tolkning är att det redan e sänkningen av socialavgifterna 2007 inte var så att löneläget bland unga eller lägstalönerna på något sätt hindrade arbetsgivare från att anställa unga. Båda dessa stora arbetsmarknader var där sannolikt redan mättade på ung arbetskraft. Det tyder den stora andelen unga på. En bra bit över 50 respektive 60 procent av alla anställda var under 30 år. Det är befogat att anta att branscher som ska kunna fungera utvecklas väl behöver en balans mellan arbetskraft som har erfarenhet, arbetskraft som har mindre erfarenhet. Det kan där vara så att dessa båda branscher utvecklats på marginalen kräver erfaren arbetskraft med högre produktivitet. Givet att produktiviteten generellt är lägre i gruppen år så kan det påverka arbetskraftsbehovet i branscherna. En slutsats som är rimlig av detta är att sänkta eller frysta lägstalöner inte ökar sysselsättningen av just unga. Däremot skulle det kunna få stora strukturella effekter öppna upp extrema låglönemarknader liknande dem som finns i de anglosaxiska samhällsmodellerna (se nästa avsnitt). För det andra går det inte att komma ifrån en diskussion om det politiska ansvaret detta storskaliga samhällsexperiment. Denna sänkning av socialavgifterna unga har kritiserats kraftigt såväl e som efter inandet 6. Det som kritiserats är att subvention ges till etagen baserat på alla anställda i åldersgruppen. Företag som redan har stor andel unga fick därmed skattemedel utan att behöva anställa någon ung alls. Dessutom är dödviktseffekten, det vill säga att många skulle anställas även utan subventionen, betydande. Om det sker någon sysselsättningsökning i den gynnade gruppen skulle den i så fall bero på undanträngning av andra grupper. Den samlade kritiken har utgått från att det är en dyr ineffektiv metod, därmed en misshushållning av skattemedel ekonomiska resurser. 6 Se till exempel: Handels remissvar på Nedsättning av socialavgifter personer mellan år, IFAU remissvar på Kraftfullare nedsättning av socialavgifter unga, Riksrevisionen, Sänkta socialavgifter - vem till vilket pris? (2008), Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget dec 2008, s Finanspolitiska Rådets rapport 2011, s

Lägstalöner och den svenska modellen

Lägstalöner och den svenska modellen Lägstalöner den svenska modellen En studie av lägstalönernas betydelse löner sysselsättning inom detaljhandeln hotell- restaurangbranschen Handels utredningsgrupp juni 2011 Stefan Carlén 1 Innehåll sid

Läs mer

Lägstalöner och den svenska modellen

Lägstalöner och den svenska modellen Lägstalöner och den svenska modellen En studie av lägstalönernas betydelse för löner och sysselsättning inom detaljhandeln och hotell- och restaurangbranschen Handels utredningsgrupp juni 2011 Stefan Carlén

Läs mer

Sju förlorade år. Om effekterna av de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga i handeln

Sju förlorade år. Om effekterna av de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga i handeln Sju förlorade år Om effekterna av de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga i handeln Handels utredningsgrupp Stefan Carlén Mars 2015 Innehåll Sammanfattning Inledning Anställningar av unga i detaljhandeln

Läs mer

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner - En undersökning av svenska folkets inställning till lägstalöner

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Företagsbidrag istället för jobb

Företagsbidrag istället för jobb Företagsbidrag istället för jobb En utvärdering av regeringens sänkning av arbetsgivaravgiften för unga Handels utredningsgrupp juni 2010 Linnéa Björnstam & Josefine Boman 1 2 Innehåll sid Sammanfattning

Läs mer

Bakgrund Visitas avtalsyrkanden

Bakgrund Visitas avtalsyrkanden Bakgrund Visitas avtalsyrkanden BAKGRUND VISITAS AVTALSYRKANDEN Lönesättningen är ett mycket viktigt verktyg för arbetsgivarna i besöksnäringen för kunna att utveckla sin verksamhet. För att förbättra

Läs mer

Hög lägstalön lönar sig

Hög lägstalön lönar sig Hög lägstalön lönar sig Lägstalönens betydelse för ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle kortversion Agneta Berge Handels utredningsgrupp Handels utredningsgrupp Mars 2013 Februari 2013 Agneta Berge

Läs mer

Hög lägstalön lönar sig

Hög lägstalön lönar sig Hög lägstalön lönar sig Lägstalönens betydelse för ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle kortversion Agneta Berge Handels Handels utredningsgrupp utredningsgrupp Februari Mars 2013 2013 Agneta Berge

Läs mer

Ett år med jämställdhetspotten En delrapport från Handels

Ett år med jämställdhetspotten En delrapport från Handels Ett år med jämställdhetspotten En delrapport från Handels Sammanfattning Den partsgemensamma lönestatistiken för det privata detaljhandelsavtalet är insamlad. Denna visar att 2007 års avtalsrörelse resulterade

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Sundsvalls kommun...

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Stolpe ut låglönesatsningar i jakt på en målgrupp

Stolpe ut låglönesatsningar i jakt på en målgrupp Stolpe ut låglönesatsningar i jakt på en målgrupp Innehåll 1. Inledning 2. Resultat i korthet 3. Syfte och metod 4. Resultat 5. Avslutande kommentarer 1. Inledning Tonläget i debatten om kollektivavtal

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Kollektivavtalen och ungdomarnas faktiska begynnelselöner. 2013-10-21 Anders Forslund Lena Hensvik Oskar Nordström Skans Alexander Westerberg

Kollektivavtalen och ungdomarnas faktiska begynnelselöner. 2013-10-21 Anders Forslund Lena Hensvik Oskar Nordström Skans Alexander Westerberg Kollektivavtalen och ungdomarnas faktiska begynnelselöner 2013-10-21 Anders Forslund Lena Hensvik Oskar Nordström Skans Alexander Westerberg 1 Bakgrund Vi analyserar hur arbetsmarknaden och lönebildningen

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI 2012 Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Inledning 2 1. Inledning samlar in och sammanställer lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna.

Läs mer

Löner i näringslivet. Björn Lindgren April, 2004

Löner i näringslivet. Björn Lindgren April, 2004 Löner i näringslivet Björn Lindgren April, 2004 1 Löner i näringslivet SAMMANFATTNING En arbetare i det privat näringslivet tjänade i genomsnitt 239 000 kr under 2003. En tjänsteman tjänade i genomsnitt

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

Lönerapport 2011 Augusti 2012

Lönerapport 2011 Augusti 2012 Lönerapport 2011 Augusti 2012 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 2011 men innehåller även jämförelser med tidigare år.

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Utgångspunkter Avtal 17

Utgångspunkter Avtal 17 Utgångspunkter Avtal 17 2(7) 2017-01-26 Utgångspunkter Avtal 17 De större avtalen inom handeln löper ut den 31 mars 2017. Innevarande ettåriga avtalsperiod har inneburit höga kostnadsökningar för en bransch

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

En arbetsmarknad i förändring Inkomströrlighet och snabbare integration

En arbetsmarknad i förändring Inkomströrlighet och snabbare integration En arbetsmarknad i förändring Inkomströrlighet och snabbare integration 2016-06-29 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser Inkomströrlighet Snabbare integration högre arbetsinkomst Referenser

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden www.svensktnaringsliv.se DECEMBER 2014 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Arkitektkopia AB, Bromma, 2014 Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden Innehåll Sammanfattande slutsatser....

Läs mer

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden En lön att leva av Utvecklingen för svensk besöksnäring har under de senaste tio åren varit

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Så mycket bättre? 2016

Så mycket bättre? 2016 Så m yctt Så mbyc? ke t bä e keret?b r t t ä t e k c ättre Så my? En jä m i priv förelse a En jämförelse av anstaällni va t chngsv ner illko tällnlöner or ocholö kom nrsoch svillkmun g ingsv i priva in

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2016 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik 2 Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Innehåll De höga krav som följer med chefskapet ska synas på lönen... 3 Chefslönestatistik... 4 Saco Lönesök även för dig

Läs mer

Lönerapport 2010 Juli 2011

Lönerapport 2010 Juli 2011 Lönerapport 21 Juli 211 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 21 men innehåller även jämförelser med tidigare år. Den statistik

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2017 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Avtalsextra 12 juni 2012

Avtalsextra 12 juni 2012 Avtalsextra 12 juni 2012 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade efter medling ett nytt kollektivavtal den 10 juni 2012. Nedan finns en sammanfattning av avtalet. - avtalsperioden är

Läs mer

Har förändringar i sammansättning av sysselsättningen bromsat löneökningstakten?

Har förändringar i sammansättning av sysselsättningen bromsat löneökningstakten? 44 Avtalsrörelsen 2007 och makroekonomisk FÖRDJUPNING Har förändringar i sammansättning av sysselsättningen bromsat löneökningstakten? Löneutfallen efter 2007 års avtalsrörelse har varit överraskande låga.

Läs mer

Sverige i topp i ungdomars inkomstutveckling efter krisåren 1

Sverige i topp i ungdomars inkomstutveckling efter krisåren 1 Sverige i topp i ungdomars inkomstutveckling efter krisåren 1 Frågan om ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden har en central roll i årets valrörelse. Diskussionen begränsar sig ofta till möjligheten

Läs mer

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Staffan Brantingson 3 Bland tre undersökta yrkesgrupper har privatanställda chefer mest att tjäna på en högskoleutbildning. För denna

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige 2013 års lönestatistik Ingenjörer bidrar till snabb utveckling och hög tillväxt hos sina arbetsgivare det ska märkas på lönen. Sverige är beroende av kompetenta

Läs mer

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 13 3 Utvecklingen på arbetsmarknaden är viktig för Riksbanken vid utformningen av penningpolitiken. För att få en så rättvisande

Läs mer

Resurser och personalinsatsen i välfärden vi reder ut begreppen

Resurser och personalinsatsen i välfärden vi reder ut begreppen Resurser och personalinsatsen i välfärden vi reder ut begreppen Svenskt Näringsliv och Sveriges kommuner och landsting har under våren genomlyst frågan om resurser till vård, skola och omsorg. Det ligger

Läs mer

Effekter av den nya regeringens ekonomiska politik

Effekter av den nya regeringens ekonomiska politik Sammanfattning 17 Effekter av den nya regeringens ekonomiska politik Den nya regeringens budgetproposition innehåller många reformer som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige. I denna fördjupningsruta

Läs mer

Parterna kan påverka arbetslösheten varaktigt

Parterna kan påverka arbetslösheten varaktigt Lönebildningsrapporten 2016 37 FÖRDJUPNING Parterna kan påverka arbetslösheten varaktigt Diagram 44 Arbetslöshet och jämviktsarbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden 9.0 9.0

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling,

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

LÖNER/AVTAL. Avtal Lägstlöner, lönespridning och arbetslöshet bland unga vuxna. Författare: Kristoffer Arvidsson Thonäng, Arbetslivsenheten

LÖNER/AVTAL. Avtal Lägstlöner, lönespridning och arbetslöshet bland unga vuxna. Författare: Kristoffer Arvidsson Thonäng, Arbetslivsenheten LÖNER/AVTAL Avtal 2012 Lägstlöner, lönespridning och arbetslöshet bland unga vuxna Författare: Kristoffer Arvidsson Thonäng, Arbetslivsenheten Innehåll Inledning Lönespridning, lägstlöner och sysselsättning

Läs mer

Siffror om jämställdhet Källa: SCB där ej annat anges I de 30 största yrkena finns 56 procent av alla sysselsatta kvinnor och 36 procent av alla sysselsatta män i åldern 20 64 år. Endast sju yrken är jämställda,

Läs mer

Utvärderingar av sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster. Vad säger dom om antalet jobb som skapats?

Utvärderingar av sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster. Vad säger dom om antalet jobb som skapats? Utvärderingar av sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Vad säger dom om antalet jobb som skapats? 1 FÖRORD Visitas intensiva arbete med att påvisa att en likvärdig moms på mat oavsett var den

Läs mer

Cirkulärnr: 2005:65 Diarienr: 2005/1536 P-cirknr: 2005-2:27 Nyckelord: Lönestatistik Handläggare: Kerstin Blomqvist Avdelning: Avdelningen för

Cirkulärnr: 2005:65 Diarienr: 2005/1536 P-cirknr: 2005-2:27 Nyckelord: Lönestatistik Handläggare: Kerstin Blomqvist Avdelning: Avdelningen för Cirkulärnr: 2005:65 Diarienr: 2005/1536 P-cirknr: 2005-2:27 Nyckelord: Lönestatistik Handläggare: Kerstin Blomqvist Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Arbetslivsenheten Datum:

Läs mer

Lönekartläggning 2016

Lönekartläggning 2016 Lönekartläggning 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metod... 3 Förankring fackliga organisationer... 4 Lika arbete... 4 Likvärdigt arbete... 4 Analys av löneskillnader... 4 Likvärdigt arbete...

Läs mer

Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning. - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad

Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning. - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad maj 2010 Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad Den ekonomiska krisen har präglat Sverige

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009 VD-löner 28 en statistisk redovisning Mars 29 Stor spridning av VD-lönerna 1 Stor spridning av VD-lönerna har drygt 55 medlemsföretag. Drygt två av tre företag är mindre, ägarledda företag med färre än

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg RAPPORT (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg (S)-förslag om höjda arbetsgivaravgifter hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg Socialdemokraternas förslag om höjda arbetsgivaravgifter slår

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR!

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR! VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR! I det här dokumentet finner du exempel på frågor vi ofta får och hur vi brukar svara på dem. Först kommer frågor och svar om vårt Arbetsvillkorindex, AVI, därefter följer frågor

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Övergripande lönestatistik avseende september 2014

Övergripande lönestatistik avseende september 2014 www.svensktnaringsliv.se MARS 2015 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Fakta om löner i våra medlemsföretag Arkitektkopia AB, Bromma, 2015 Övergripande lönestatistik avseende september

Läs mer

Jämställda löner och avtalsrörelsen

Jämställda löner och avtalsrörelsen Kvinnors lägre avlöning i förhållande till män hör till de mest konstanta lagbundenheterna inom det ekonomiska livet. Prof. Eli Heckscher, 1914 Jämställda löner och avtalsrörelsen Konferens Polstjärnan,

Läs mer

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen. Lars Calmfors Finanspolitiska rådet. Anförande på seminarium 14/2-2011.

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen. Lars Calmfors Finanspolitiska rådet. Anförande på seminarium 14/2-2011. Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen Lars Calmfors Finanspolitiska rådet Anförande på seminarium 14/2-2011. 2 Vi har blivit instruerade att ta upp tre punkter. Jag

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Löneutveckling i procent per år 10/11 11/12 12/13 Medelvärde 10/13. Arbetare, totalt 2,4 3,1 1,9 2,4

Löneutveckling i procent per år 10/11 11/12 12/13 Medelvärde 10/13. Arbetare, totalt 2,4 3,1 1,9 2,4 Cirkulär Nr 3 Februari 2014 Slutresultat från lönestatistiken 2013 Lönestatistiken avseende september 2013 är nu färdigbearbetad. I nedanstående tabeller och diagram redovisas huvudresultaten för arbetare

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Osakliga löneskillnader ett överdrivet problem

PRESSMEDDELANDE. Osakliga löneskillnader ett överdrivet problem PRESSMEDDELANDE För ytterligare upplysningar, kontakta: Gunilla Hansén-Larson tfn 08-700 14 61, 070-514 61 00, Elisabet Sundén Ingeström, tfn 08-700 14 05 22 maj 2002 Osakliga löneskillnader ett överdrivet

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Jobb i välfärden en dubbel förlustaffär för välutbildade kvinnor. januari 2014

Jobb i välfärden en dubbel förlustaffär för välutbildade kvinnor. januari 2014 Jobb i välfärden en dubbel förlustaffär för välutbildade kvinnor januari 2014 Inledning Medarbetarna är välfärdens viktigaste resurs. Det är Vision övertygade om. För att fortsätta ha världens bästa välfärd,

Läs mer

Lönerapport 2008 Maj 2009

Lönerapport 2008 Maj 2009 Lönerapport 28 Maj 29 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 28 men innehåller även jämförelser med tidigare år. Den statistik

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar*

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar* . Inledning Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund SSU genomför årligen en undersökning riktad till alla Sveriges kommuner angående sommarjobb respektive feriepraktik för ungdomar. Undersökningen riktar

Läs mer

Motion till riksdagen 2016/17:157 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:157 av Ali Esbati m.fl. (V) Kommittémotion V333 Motion till riksdagen 2016/17:157 av Ali Esbati m.fl. (V) Medlingsinstitutets uppdrag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Medlingsinstitutets

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Unga i hotell- och restaurangbranschen Del 1 Hur många unga jobbar i branschen

Unga i hotell- och restaurangbranschen Del 1 Hur många unga jobbar i branschen Unga i hotell- och restaurangbranschen Del 1 Hur många unga jobbar i branschen SHR Sveriges Hotell- och restaurangföretagare 2011-08-19 Innehåll VD har ordet: Ungdomsjobben skapas i restaurangbranschen...

Läs mer

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de?

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Bakgrund AMF har tillsammans med Kreicbergs Utredning och Opinion tagit fram en statistisk metod som beskriver hur stor andel av dagens förvärvsarbetare som

Läs mer

Är arbetsmarknadspolitiken på väg åt rätt håll? Arbetsförmedlingen, 25/5 Lars Calmfors

Är arbetsmarknadspolitiken på väg åt rätt håll? Arbetsförmedlingen, 25/5 Lars Calmfors Är arbetsmarknadspolitiken på väg åt rätt håll? Arbetsförmedlingen, 25/5 Lars Calmfors Frågor Den aktiva arbetsmarknadspolitiken Arbetslöshetsförsäkringen - konjunkturberoende ersättning? - allmän och

Läs mer

NOVEMBER 2012. Höjda minimilöner. För eller emot ungdomar?

NOVEMBER 2012. Höjda minimilöner. För eller emot ungdomar? NOVEMBER 2012 Höjda minimilöner Innehåll Inledning...2 Den tudelade arbetsmarknaden...3 Instegsjobben ojämnt spridda bland branscherna...5 Minimilönernas påverkan på sysselsättningen...7 Sammanfattning

Läs mer

Tudelad arbetsmarknad för akademiker

Tudelad arbetsmarknad för akademiker 2015 Thomas Ljunglöf Tudelad arbetsmarknad för akademiker Tudelad arbetsmarknad för akademiker Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften men ange källa Thomas Ljunglöf och Saco www.saco.se www.saco.se/arbetsmarknadsdata

Läs mer

2007 års avtalsrörelse. Hotell och Restaurangfackets yrkanden för kollektivavtal träffade med Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare

2007 års avtalsrörelse. Hotell och Restaurangfackets yrkanden för kollektivavtal träffade med Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare 2007 års avtalsrörelse Yrkanden Hotell och Restaurangfackets yrkanden för kollektivavtal träffade med Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare Utväxlat den 13 februari 2007 1 2007 års avtalsrörelse med

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga MAJ 2014 Trösklar och trampoliner Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga Författare: Patrik Karlsson Innehåll Bakgrund... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Företagens

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

2 Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet

2 Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:258 av Ali Esbati m.fl. (V) Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Den reproducerade ojämställdheten En studie av strukturell diskriminering inom den svenska detaljhandeln 2006

Den reproducerade ojämställdheten En studie av strukturell diskriminering inom den svenska detaljhandeln 2006 Den reproducerade ojämställdheten En studie av strukturell diskriminering inom den svenska detaljhandeln 2006 En rapport från Handels utredningsgrupp Januari 2008 Stefan Carlén Sammanfattning Denna studie

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Sofia Löfgren, SCB John Ekberg, Medlingsinstitutet Almedalen 3 juli 2014 Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB

Läs mer

Nationell samling för unga utanför

Nationell samling för unga utanför 2015-05-01 Nationell samling för unga utanför Ungdomsarbetslösheten i Sverige Ungdomsarbetslösheten har stigit och Sverige har idag en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder. År 2014 uppgick arbetslösheten

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Sysselsättning inom hotell och restaurang

Sysselsättning inom hotell och restaurang Sysselsättning inom hotell och restaurang I det här avsnittet ser vi på dem som lagar den mat vi äter ute: på restaurang och i storkök. I Jordbruksstatistisk årsbok 2010 kan man ta del av statistik från

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Helena Svaleryd, 18 maj Bättre arbetsmarknadsutveckling än väntat Mindre fall i sysselsättningen än väntat pga Hög inhemsk efterfrågan Inga stora

Läs mer

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun Lönekartläggning Upplands Väsby kommun 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt lagen mot diskriminering... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer