Biblio tsbkua:.slmp vid. Bibzio t ewnög&olzm i hr&s v(-t Kerstin M Xnd&ssocon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biblio tsbkua:.slmp vid. Bibzio t ewnög&olzm i hr&s v(-t 1975. Kerstin M Xnd&ssocon"

Transkript

1 VEB~~iHE33sP"L~ER~G VD AL,XGS&S SE&QTEK, Beskrimbg ar. varksamhef,~..w&& Abiags&s "b2bliotek c-t f örslag tiu. verhambetsplan ~ l l Specialarbete inom amet Biblio tsbkua:.slmp vid. Bibzio t ewnög&olzm i hr&s v(-t 1975 Kerstin M Xnd&ssocon - A- --.p-

2 Hösten 1974 beslutades att det i Alingsås kcimrun skulle införas en stkt verksamhetsplanering, innebaraade en lgngtidsplanering av driftsbudgeten blir det första året dar detta nya budgetsystem ska vara genomfört. iet innebar att varje facknämnd under 1975 ska ge programförslag för sina respektive verksamheter. Programförslagen sk:a innefatta målsattning, angivande av servicenivå, prioriteringar och resursanspråk. Sy:ftet nied förelj-ggande specialarbete ar att presentera ett underlag, som kan ligga till grund för kultii!rnamndens programförslag avseende biblioteksverksamheten. Det. slutgiltiga förslaget till verksamhetsplan komner att upyra.ttas av bibliotelrschefen, nar kulturnaninden tagit s tallning till det material, som kommer att presenteras nedan. Under arbetets gång har jag haft kontinuerlig kontakt med bibliotekschef och övrig personal vid blingsås bibliotek. Deras nedverkan har varit en viktig förutsättning för arbetet. Genom att jag själv har tjänstgjort vid ~lingsås bibliotek, hade jag redan från början en viss kännedom om biblioteksverksamheten dar. Specialarbetet påbörjades i november 1974, sedan kulturnämnden beslutat att det skulle samordnas med verksamhetsplaneringen. KOHT OM VERKSAMHETSPLANERNG Bakgrunden tisl att man beslutat införa verksamhetsplanering i Alingsas kommun ar att man upplevt den nittillsvarande planeringen som otillräcklig. Den e~onomiska långtidsplaneringen har endast fungerat som en prognos över kostnadsutvecklingen. Den har inte varit effektiv som medel att styra utvecklingen. Generellt galler att den traditionella ko~~%u.nala lerårcplaneringen inte längre fungerar tillfredsställande. Nya krav ställs på komunernas planering genom att den konmunala verksamheten ökar och knappheten på resurser blir alltmer påfallande. Kommunsam~nanslagningarna nar lett till att kommunernas storlek ökat och deras struktur förändrats. Svenska kommunförbundet har under flera år arbetat med att förbättra modellerna för planering. Man har därvid utvecklat en modell fcr sanordnad flerårig planering och budgetering, vilken kallas verksamhetsplanering. Modellen innebar att komunernas totala verksamhet grupperas i ver~samhetsområden. För varje verksamhetsområde ska facknamnderna lämna en beskrivning av verksamheten och syftet med den. Behovet av service ska kartläggas liksom den nuvarande servicenivan. Målsättningar för verksamhetens utveckling ska anges och anknytas till servicenivån. Härvid ska olika alternativ redovisas. De resursanspråk som stalls för att förverkliga målsattningarna ska anges. Denna modell ska alltså kunna ge besked om vilka behov som finns på olika områden, vilka resursanspråk som kravs för att uppfylla behoven och vilka resultat man får ut av insatta resurser. Verkligheten ska beskrivas så konkret som

3 möjligt. Härigenom blir kommunstyrelsens och, kommunfullmaktiges möjligheter att göra avvägningar bättre och man kan styra in resurserna p& de verksamheter son bedöms vara mest angelägna. Alingsgs ar indelningen i verksamhetsområd.en gjord efter förvaltningsorganisationen. Kulturnämnden ansvarar för verksamhetsplaneringen.för verksamhetsområdena bibliotek, muséer och utställningar, anslag till bildningsverksamhe t och' övrig kulturell verksamhet. Det är alltså samma områden som kulturnämnden,har förvaltningsansvar för. Verksamhetsplaneringen ska omfatta två alternativ. Man ska ha ett ramalternativ med givna resurser och ett öppet alternativ som facknamnden beslutar Planeringen ska omfatta en 5-årsperiod och vara rul-1and.e. Årsbudgeten fås genom att man bryter loss år 1 i 5-arsplanen och bearbetar denna bit. Som utgångspunkt för planeringsarbetet har k:ommunen samanställt ett material kallat "Gemensamma planeringsförutsättningar för ~lingsas kommunt1 (GPF). Det antogs av kommunfullmäktige i mars GPF beskrivs konim.unens nuläge och de förandringar som förutses på olika områden fram till 1980 och Materialet kommer att hållas aktuellt. Då denna ongång av verksamhetsplanering ar d.en första i Alingsås, blir det något av en experimentorng;ång. Såväl de enskilda namndernas planering som den totala planeringen får revideras och förbättras i enlighet med de erfarenheter som kommer att göras. Den första uppgiften blev att satta sig in i de allmänna planeringsförutsattningar som galler för hli.ngsås konmun. Dessa planeringsförutsattningar presenteras i sina huvuddrag på sid Det stod snart klart att bibiioteksverksamheten måste delas upp i mindre områden för att få mer lätthanterliga bitar att arbeta med. Uppdelningeo måste följa den naturlisa verksamhetsstrukturen så nara som möjligt, men fick intre ske så långt att materialet blev sv&röverskådligt. Den uppdelning som blev den slutliga visas på sid. 10. Denna uppdelning bestämdes helt av de behov och förhållanden som föreligger vid Alingsas bibliotek. Geografiskt sett ar biblioteksverksamheten cijamn. Den ar d&:ligt utvecklad i de förutvarande k0rnmunern.a Bjarke och Hemsjö, medan huvudbiblioteket i ~ lin~sås har ett täxligen välutvecklat serviceutbud. En satsning på kommvinernas ytterdelar måste därför göras. För detta måste sk:e en kartläggning av behov, resurser och nuvarande service ur geografisk aspekt. En uppdelning gjordes därför mellan huvudbibliotek och filialer. Vad beträffar den sociala verksamheten bestämdes dock att den skulle behandlas i ett samrrianhang. nformations- och programverksamhet måste planeras och administreras centralt och fick därför utgöra ett särskilt verksamhetsområde. Administration och mediaarbete ar cemtraliserat till huvudbiblioteket. Det visade sig mest praktiskt att behandla aven dessa områden separat. Uppdelningen ar alltsa baserad både på funktioner och geografisk lokalisering av enheterna.

4 Darefter skulle varje verksamhetsområde i gijrligaste mån beskrivas och ksrtlaggas med avseende på den inuvarande verksaaheten, behov och rn2lsattningar. Verksamheten skulle uttqyckas i servicenivaer ned hjälp av servicemått. Har hade jag stor hjälp av bibliotekschefen och den övriga personalen. Dessutom fanns material i form av utredningar, biblioteksstatistik men. Vissa uppgifter krävde egna undersökningar som t.ex. att rakna antalet magasinerade böcker. En central uppgift var att finna olika typer av servicemått som kunde beskriva b%sliotkkswerksamheten. Kriterierna på bra servicemgtt ar: att de ska uttrycka &.got väsentligt om verksamheten ifråga såväl kvalitets- som kvantitetsaspekter slra inrymmas zan ska kunna påverka dem och förutsäga resultatet - de ska kunna följas upp och kontrolleras med minimalt extraarbete D& biblioteksverksamheten består av s& många olika bitar blev det nödvändigt att använda ett ganska stort antal servicemått för att fånsa in det väsentliga* Kvalitetsaspekten var många gånger svår och ibland omöjlig att uttrycka i form av ett servicemått. Servicematten beskriver mätbara delar av verksamheten, vilket leder till att sådana faktorer som exempelvis sociala effekter kommer bort. Som kommer att framgå av redovisningen i det följande, blev jag tvungen att i vissa fall ge avkall på kriterierna.. Underlaget för bedömning av behov skulle ge en uppfattning om hur servicenivån borde utvecklas. bland kunde det material sorn,låg till grund för behovsbedömningen relateras direkt till servicemåtten. En sådan relation utgörs av t.ex. bokbestånd per invånare, vilken blir meningsfull genom att det finns normer som säger att bokbeståndet per invånare bör vara av en viss storlek. regel kunde dock inte behoven direkt relateras till servicemåtten på ett meningsfullt sätt. Behovsbedömningen fick istället grundas på zillmanna målsättningar och p& förväntad efterfrågan. Dessutom hade personalen erfarenhetsmassiga uppfattningar om brister ocn om önskemal från allmänheten. Avsaknaden av en befolkningsprognos uppdelad på områden ledde till att jag fick använda gamla uppgifter som underlag för bedömning av behov i vissa fall. Beskrivningen av verksamheten i servicemått kompletterades med en skriftlig beskrivning där den nuvarande verksamheten stslldes i relation till de allmänna normer och rekomendationer som fanns, framför allt i NRU. Någon egentlig skriven m5:lsättning för Alingsås bibliotek fanns inte, men i utredningen "Kommunsarilmanlaggningen ~lingsås-~jarke-hemsjö" uttrycktes vissa målsättningar. Behov och målsättningar för verksamheten jämfördes med den nuvarande servicenivån. De skillnader scrn förelag fick ligga till grund. för ett förslag till önskvärd högre servicenivå. Denna föreslagna servicenivå skulle innebära en biblioteksverksamhet av ungefär genomsnittlig standard jämfört med andra bibliotek. Det ekonomiska laget i kommunen gjorde det orealistiskt att lagga servicenivån högre.

5 Det sto<a problemet vid Alingsås bibliotek var att personalen var underdiaensionerad. beskrivningeri av verksamhetsomradena trycks hela tiden på detta. Jag försökte redogöra för vad personalbristen innebar för verksamheten, vilket ibland krävde en ganska ingående beskrivning av förhållandena viid biblioteket. Däremot har jag inte tagit upp NRU: s rekommendationer Er personaldimensionering. Orsaken ar att bibliotekschefen har gjort en se2arat personalutredning. Budgeten för 1975 delades upp mellan de olika verksamhetsora:r;dena, för att se hur stora resurser den nuvarande ser- - vieenivåo krävde. För att få reda på hur stor del av arbetstiden som åtgick för olika arbetsmoment gjor8des en enkätundersökning. Vissa kostriader kunde fås frani ned hjälp av fakturor 'etc. Därefter gjordes kostnadsberäb;ningar för att få fram vilka ytterligare resurser som sku1l.e krävas för att nå upp till den föreslagna högre servicenivan. Dessa kostnadsberakningar redovisas i en bilaga. Den högre servicenivån är ämnad som ett förslag till det öppna alternativ som kulturnämnden ska bestzmia för bibliotelrsvcrksamheten. p er vicen iv ån är tänkt att förverkligas under en 5-arsperiod. Något förslag till att; placera de olika förslagen i tiden har inte gjorts. De prioritedngar som maste göras får kulturnämnden ta ställning till, samtidigt som den bestämmer vilken servicenivå som ska antjagas* Ramalternative,t,som innebar en 6-procentig Eikning av anslaget, torde komma att innebära en oförändrad servicenivå förutsatt att inte kulturnamnden vill föreslå omfördelningar av resurser mellan de olika verksamhetsomr&dena. Om utlåningsveirkssnheten på huvudbiblioteket fortsätter att ÖKa måste servicenivån sankas på något annat onråde grund av persona:lbristen. Det material son kulturnämnden fått sammanfaller i stort sett med det som redovisas i kapitlet Nul2gesEeskrivning och förslag till verksamhetsplan för Alings2is bibliotek". Dessutom har de fatt kostnadsberäkningarna.

6

7

8 ~lin~szs kommun ar belagen i sydvästra delen av Västergötland* Kommiiïicn bildades den genom att dåvarande kommunerna ~lill~sås, Bjarke och Hemsjö gick samman. Ett par mindre delar av Bjärke fördes dock till Trollhattans kommun. Den tillkom från Lerums kommun norra delen av Ostads försarn2i~g.:konmunens centralort ar ~lingsås som ar relativt centralt belaget med Bjarkedelen norr om och Hemsjödelen söder om centralorten. ~vståndet till centralorten uppgår som längst till ca 35 km, AlKngsZs ar klassat som regionalt centra i det regionalpoliti~ka handlingsprogrammet. detta handlingsprogram, som antogs uv riksdagen 1972, anges befolkningsramar samt en plan för utveckling av den regionala strukturen. Handlingsprogrammet tjänar som ledning vid planering och utgör underlag för lokaliseringsheslut. Det utgör alltså en grund för regionalpolitiken och har därför stor betydelse för kommunernas utveckling. En ny omgång av regional utvecklingsplanering pågår för nurvarande. Lansstyrelserna har upprättat förslag till ' lansprogram. Kommunerna ska yttra sig över detta, varpå det kommer att fastställas av riksdagen det förslag till lansprogram som berör Alingsås kommun, har länsstyrelsen gj0r.t antaganden om naringslivsutvec~ling och befolkningsutveckling som kommunen finner helt orealistiska. På grundval av egna utredningar och prognoser visar aan att utvecklingen blir betydligt gynnsammare an den som lansstyrelsen förutsoår. Det planeringsunderlag som kommunen fastställti GPF skiljer alltsa fr& länsstyrelsens förslag på viktiga punkter. Befolkningen inom kommunen uppgick den till personer. Förutom AiFngsås finns tre tätorter i kommunen:. Sollebrunn och Stora Mellby i norra delen och Västra Bodarne i södra delen, Enligt FG3-70 bodde invånare i tätort och i glesbygd. Tätortsbefolkningen fördelade sig enligt --. följande: ~lin~sås , Sollebrunn 786, vastra Bodarne 593$ Stora Mellby 237. Befolkningen i glesbygdsomradena =inskade under 1960-talet, men på senare år har trenden vant och i flera o::lråden har befolkningen ökat nåsot. Befolkningsfördelningen i glesbygdsområdena ar ogynnsam med en hög andel av äldre personer. nvandrarna utgöc ca 3% av befolkningen, 197'3 fanns 905 invandrare, varav de allra flesta bodde i cent.ralorten. Bebyggelsen domineras av småhus. Ungefär hälften av alla lagenheter ligger i enfamiljs- eller tvåfamiljshu~s. Den befolkningsprognos som gjorts redovisar endast befolkniiigsutvecklingen för kommunen i dess 'helhet,. Den ska senare förfinas så att man får delomr~desprognoser. Den årliga befolkningsökningen beräknas till ca 290 personer. Detta leder till en befolkning på 29'000 år beräknas befolkningen uppgå till personer. Prognosens utfall ar beroende av att antagandena om f1yttninge;strukturen håller.. Man nar på grundval av utvecklingen de senare åren raknat med en nettoinflyttning på personer årligen. Med ledning av utvecklingen, kommunens nålsättni.ng och det planerade bostadsbyggandet kan man dra den siutsatsen att befolkningsökningen kommer att ske i centralorten, Sollebrunn och ngared. övriga omraden kommer sannolikt förändringarna att bli mycket små.

9 Befo1kn.Lngsprognosen grundar sig b1.a. på bedömningar om näringslivets utveckling. Antalet sysselsatta har minskat mellan 1955 och Antalet sysselsättningstillfallen beräknas sjunka med ytterligare 160 fram till 1980 och darefter öka med ungefär samma antal till Tabell 1 Antal sysselsatta inom olika ngringsgrenar 1965 och 1970, samt beräknat antal sysselsatta Jord- och skogsbruk Tillve~kningsindus tri Byggnadsverksamhet Varuhandel Sanifiirdse'l Privata tjanster Offentliga tjänster To tal t De viktigaste jordbruksoaradena finns i kommunens norra del kring Sollebrunn och Stora Mellby. Skogsbruket kompletterar jordbruket i stor utsträckning. Minskningstakten inom jordbruket beräknas alltså avta jämfört med tidigare. Den allra största delen av arbetstillfällena inom industri-, byggnads- och serviceniiringarna ar koncentrerade till centralorten, Tillverkningsindustrins minskning orsakades av att TEKO-industrin gick ner med 863 arbetstillfällen. Me-. tall- och verkstadsindustrin ökade däremot, Strukturomvand-, lingen inom TEKO berä.knas nu vara i det närmaste avslutad i A1ingså.s kommun. Ökningen av antalet sysselsatta i offentlig tjänst faller till största delen på sektorn hälso- och s jukvå.rd. Det finns drygt 300 f~retag i kommunen. Ungefär 85 har 10 eller flera anställda. Förvarvsfrekvensen, dvs andelen förvarvsarbetande i förhållande till befol~ningen~beräknas avta från 0, till 0, Utpendlingen av arbetskraft ar betydligt större än inpendlingen. Det föreligger ett storstadssamband med Göteborg. Nettoutpendlingen var och beräknas 1980 uppgå till ca Kommundns målsättning är att få en ytterligare differentiering av arbetsmarknaden. Näringslivet ska utvecklas såväl i centralorten som i norra och södra kommundelarna. Detta ska åstadkommas genom en aktiv näringslivspolitik och samarbete med det befintliga näringslivet. Det geografiska laget och de goda'kommunikationerna gör att man är optimistisk beträffande nyetableringar. Avståndet till Göteborg är 47 km, till Borås 38 km och till Vänersborg 70 km. Västra stambanan passerar Alingsås, ned direktförbindelser till Stockholm och Göteborg. Mellan Göteborg och ~lingsås går också pendeltåg. 23 går genom Alingsås. En flygplats är planerad i Landvetter som nås snabbt från Alingsås. Den kommersiella servicenär val utbyggd i ~ lingsås och tillfredsställande i Sollebrunn, medan den ar otillräcklig i södra kommundelen. Kommunen söker verka för att Sollebrunn ska vaxa for att trygga det befintliga serviceutbudet. Man anser att orten bör få status av kommundelscentrum i det

10 regionalpulitiska handlingsprogrammet. Det finns ca 3000 personer inom 5 km radie från Sollebrunn. Avståndet till Blingsås ar ca 30'~~. Sollebrunn ar centrum Sven för delar av angränsande kornmuner+ Hemsjö och ngared bör tillåtas vaxa för att få ett bättre underlag för service i kommunens södra del. ngared är ett nytt bostadsområde någon kilometer från Hemsjö kyrkby och ligger invid E3. Man raknar me& att en stor del av befolkningen i ngared kommer at.t pendla till arbetsplatser i Göteborg. Antalet skattekronor per invånare var ,57, vilket kan jämföras med 146,88 för riket i genomsnitt. Det varierade i de olika kommundelarna från 135,08 i ~lingsås till 95,06 i Bjarke. Eftersläpningen jämfört med medelskattekraiflen har ökat under senare &r och väntas göra det även i fortsättningen. Största delen kompenseras av skatteutjamningsbidrag, som ar garanterade upp till 95 av medelskattekraften. Den totala kommunalskatten varierar mellan olika församlingar mellan 25,35 och 25,75 per skattekrona. Den kommunala utdebiteringen 1974 var 14,45 per skattekrona jämfört med 13,98 för riket i genomsnitt. Kommunen betraktar denna skillnad so:n en faktor som kan påverka kommunens utveckling negativt och anser att den ekonomiska politiken måste sträva mot att utdebiteringen på sikt inte överstiger medeltalet för riket. Enligt KELP ska utdebiteringen inte and-ras under den kommande 5-årsperioden. Det innebar att ökningen av d,en komaunala budgeten inte bör överstiga skattekraftsutvecklingen, soa beräknas till 7-8% per år. Det ekonomiska läget i kommunen får alltså betecknas som kärvt och utrymmet för ökade resursanspråk är litet. Kommunfullmäktige består av 49 leda3öter. Den politiska sammansättningen är följande: SAP 18, Cp 12, Fp 9, M 7, KDS 2 och VPK 1. De kollektiva transporterna i kommunen ar relativt val utbyggda. Förutom regionala och lokala linjer finns sok. kompletteringslinjer. De har tillkommit för att tillgodose kravet på serviceresor till Aling&s och Sollebrunn för de som har långt till allmänna busshållplatser. Kompletteringslinjerna trafikeras med tre dubbelturer per vecka. Man meddelar i förvag om man tanker utnyttja en viss tur. Om inga beställningar kommer in s& inställs turen ifråga- Utbildning finns up? till och med gymnasieskola. denna gymnasieskola, Alstromerskolan, går ca 1000 elever förd-elade på 46 klasser. Även vuxenutbildningen ar f örlagd till Alströmerskolan. den kommunala vuxenutbildningen del-tar läsåret ca 500 personer. På Alströmerskolan finns ett skolbibliotek med en halvtidsanstalld bibliotekarie. grundskolan finns ca 3300 elever i 146 klasser* Det finns två högstadieskolor, 12 låg- och mellanstadieskolor och 2 lagstadieskolor. Lanastinget driver en vårdskola, en särskola samt en skogsskola i kommunen. Götebor$s kommun driver två internatskolor och Exangeliska Fosterlandsstiftelsen en folkhögskola. Det finns tre daghem och 1975 tillkommer ytterligare ett.

11 Antalet platser blir totalt 120. lekskolor finns platser för 272 barn. För barn i skolåldern finns två fritidshem med sammanlagt 45 platser. Alingsås finns ett lasarett med medicinsk och kirurgisk klin jk samt langvard och BB-avdeining. Antale t vårdplatser uppgår till ca Sollebrunn har man en distriktsläkare och en distriktssköterska. Det finns fyra ålderdomshem med sammanlagt 230 vårdplatser.. Tv& ligger i ~lingsås, ett i Sollebrunn och ett i Hemsjö. Många äldre mnnniskor har hemsamarithjälp eller social hemhjälp. Sammanlagt uppgår denna verksamhet till timmar oh året, Alla handikappade har tillgång till färdtjiinst. Av kulturella institutioner finns förutom bibliotek ett museum, en konsthall samt Nolhaga slott. Huvudbiblioteket ligger i ~lingsås. Filialer finns i Sollebrunn, Stora Mellby, Magra, Långared, Hemsjö, Västra Bodarne, odenas samt i Stockslycke scn ar en stadsdel i Alingsås. Bibliotekets budget för 1975 ligger på ca l,3 milj. ~lingsås museum ar ett kulturhistoriskt museum. Man ordnar miniutstallningar, med material ur samlingarna, vilka stalls ut i offentliga lokaler. Konsthallen bedriver också utställningsverksamhet främst med anknytning till konst och konsthantverk. På Nolhaga slott ordnas utstallningar,.konserter och andra kulturarrangemang. Kultursektorn ar organisatoriskt uppbyggd så att under kulturnämnden finns en kulturchef, Denne ar också chef för biblioteket.för musget finns en museichef. För den största delen av teaterutbudet i kommunen svarar teaterföreningen som får bidrag av kulturnämnden. Det är huvudsakligen gästspel, främst fran Svenska Ziksteatern, som ordnas. Det brukar vara ungefär 10 föreställningar on året. Musikarrangemang ordnas av bla. kulturnämnden och konmunala ~usikskolan. Det finns ca 200 föreningar och studieförbund, som bedriver verksamhet av många skiftande slag. Förutom skollokaler finns det ett 50-tal samlingslokaler i kommunen. Flera lokaltidningar finns. ~lingsås tidning utkommer i 5500 ex, Elfsborgs lans tidning i 7200 ex och Lerums tidning i 1300 ex. Samtliga dessa utkommer tre gånger per vecka. Dessutom finns ett annonsblad, Alingsås-kuriren, son? kommer en gång i veckan och delas ut gratis till alla hushåll. Den har en upplaga på ex.

12 NULAGESBESKRVNNG FOR ALNGSAS BBLOTEK OCH FORSLAG TLL VERKSAMH:ETSPLm Biblioteksverksamhet Mediaarbete Utlånings- och re ferensverksamhet nformations- och Social och uppsökande verksamhet

13 Blankett 5 Styrelse/namnd Verks~nhet Administration Ramalternativ Underlag för bedömning av behov Antal biblioteksenheter 10 Antal ans tallda 19 Extra t im<j:ins tgörande 13 Total utlaning 't r S P Titel/konto. (1 * td '. * u H H t.2 El 53 * El H o r, l Kapacitetsftjrtindringar l. l,., 1 n C F - -b.

14

15 Denna verksamhet omfattar. administration och utvecklingsarbe te. Även personaladministration har inräknats, liksom intern information i form av t.ex. personalmöten. Sadan interninformation ar av grundläggande betydelse i en decentraliserad biblioteksorganisation. Att administrationsarbetet fungerar bra ar en förutsättning för en effektiv biblioteksverksamhet. Adniinistrat;ionsarbetet ligger till största delen p& bibliotekschefen, som också ar kulturchef i kommunen. En av bibliotekarierna har huvudansvar för personaladministrationen.. Personalmöten förekommer oregelbundet på huvudbiblioteket för personalen där. Under 1974 ägde ett möte rum mellan filialföreståndare och bibliotekschef. Det är angeläget att personalmötena blir regelbundna. En utökning av biblioteksservicen i enlighet med vad som föreslås i det följande ställer ökade krav på administrationsfunktionen. En förstärkning av personalresurserna torde vara nödvändig., personalmöten pa hb/år personalmöten för filialpersonal/år C nuvarande servicenivå 6 - önskvärd servicenivå diff kostnad il i i Komraen tar På grund av verksamhetens karaktär gick det inte att finna några meningsfulla servicemått för den egentliga adminic trationen. Beträffande den nödvändiga personalförstärkningen beror den i hög grad på vad som bestäms i fråga om de övriga verksamheterna. Bibliotekschefen som är bast insatt i denna del av arbetet får återkomma till Behovet av mera personal i ett senare sammanhang.

16 r S tyrelse/nömnd Verksamhet! Medi-bete Blankett 5 Titel/konto Ramalternativ Underlag för bedömning av bchov 1974 l l979 1 Befolkning ökning me3 ca 290 personer/&r, Mediabestand (aktuellt bestand p& hb ogallrade besthd p& filialerna), U tl&ning/ inv x.. 3 H b!a bi MH M t 8'. Kapacite-tsföröndrin~ar L i.-. l -

17 Styrelse/nämnd Ver ksarnhet - Mediaarbete Titel/konto Blankett 6 [ Beskrivning av verksamheten (ex ändamål, mdlsattning, målgrupp, statliga förordningar) 1 nnefattar urval, inköp, katalogisering, klassificering, iordningsst'ällande av media, kortstoppning samt översyn av mediabestånd (lagning, magasinering och gallring). Vid medinurvalet ska liansyn tas till kvalitetskriterier. Urvalet ska vara allsidigt. Nyinköpta niedia bör iordningsstallas utan dröjsrniil. Kortstoppningen ska ske samtidigt som media ar klara för utl%ning. Översyn av mediabestgndet ska ske kontinuerligt sa att detta halls s8 aktuellt som möjligt. Nyinköpen av böcker bör vara O,25-0,30 per inv. Minst 5-10 $ av mediabest%ndet bör gallras eller magasineras arligen. Serviceniva en års budget Beräknat bokinköp ~okinköp/inv 0,27 Beräknat inköp av AV-media. 400 Antal tidn. och tidskriftsprenumer. 384 Nediainköp/ inv 0,30 Gallring i 75 av mediabestandet 2, 0 Magasinering i % av mediabestandet oa 1.0. if?diaflödet 5 veckor l ntdkter Kostnader en års budget Totalt 172,910 personalkostnader , avskrivningar intern ranta förd kostn., intern ers Katalogens aktualitet (hb) - 3 m&nader övrigt Nettokostnad Prestation Enhetskostnod

18 MEDAAREXTE verksamheten ingår urval, inköp, klassificering, katalogisering och iordningsstallande av media samt kortstoppning, dvs allt det arbete som görs med media innan de komer ut på hyllorna klara för hemlån. Dessutom ingår översyn av bokbeståndet vilket innefattar lagning, magasinering och gallring. Det ar av en grundläggande betydelse för biblioteksverksamheten att mediaarbetet fungerar så att nyinköpta media snabbt görs i ordning för utlan. God biblioteksservice innebar b1.a. att låntagarna finner de nya och aktuella böckerna på biblioteket. Översynen av beståndet ar viktigt. Bokbeståndet får inte.innehalla föråldrade böcker som ger felaktig informotion. Böcker och andra media måste vara i god fysisk kondition. Kortkatalogen är det viktigaste hjälpmedlet i biblioteksarbetet och en viktig informationskälla aven för lhtagarna. Det ar därför nödvandigt att den innehåller tillförlitliga och färska uppgifter. Man måste kunna återfinna nyinköpta böcker i katalogen och få relevanta uppgifter om exempelvis magasinering.. Om det brister i ovannämnda förhållanden innebar det att bibliotekets resurser inte kan utnyttjas lika effektivt som annars. Vidare förssras servicen gentemot allmänheten och biblioteket skapar negativa intryck av sin verksamhet. De standards som finns för nyinköp, galler endast böcker. De säger att inköpen bör uppgå till minst band per 1030 invånare och &r. Gallring och magasinering bör uppgå till minst av beståndet. Det är svart att ange norner därför att utlåningens omfattning naturligtvis påverkar behovet av gallring och inköp. Gallringens storlek ar en av de faktorer som också påverkar hur stora inköpen av nya böcker bör vara. Vid Alingsås bibliotek ar mediaarbetet centraliserat till huvudbiblioteket. Detta är den mest rationella lösningen- Den största.delen av nya media köps genom Bibliotekstjansts sarnbindningslistor som komer ca 2 gånger i månaden. Alla filialföreståndare får var sitt exemplar av alla listor. De fyller i dessa och sänder dem tillbaka till huvudbiblioteket varefter bestallningarna görs. Alla nya media iordningsstalls p& huvudbiblioteket. Transporterna till filialerna har inte fungerat bra hittills. Den enda transportmöjligheten, förutom att filialförestandarna själva hämtar sina böcker,ar att skicka böckerna med skolskjutsar. Regelbundna sändningar till filialerna bör ske en gång i veckan. Personalbristen ar nycket påtaglig inom mediaarbetet, vilket har lett till missförhållanden på flera ornrå.den. Böckerna blir inte iordningsstallda så snabbt som det ar Önskvärt. Det galler framför allt de böcker som inte k:öps genom sambindningen. Dessa måste klassificeras och ka,talogiseras på biblioteket och katalogkort måste framsta1la.s. Många böcker blir stående en månad eller mera innan de hinner göras i ordning. Kortstoppningen släpar efter betydligt och sker.n. ca 3 månader efter det att böckerna blivit k:lara för hemlan. Gallringen och magasineringen begränsar sig till huvudbiblioteket och inte heller dar ar den av tillnarnielsevis tillräck-

19 lig omfattning. För filialernas del är det nödvändigt att personal från huvudbiblioteket medverkar vid översynen av beståndet. Samtliga filialer har en hög andel av böcker som behövergallras. Någon systematisk översyn av bestånden vid filialerna förekommer inte. Utan en personalförstärkning kommer missförhållandena i mediaarbetet att förstärkas kon.tinuerligt och biblioteksservicens standard att' försämras. 'Lif f. kostnad 4.038~). % mån ) Beloppet ska var je år ökade drifts laggas till föregående års kostnader år mediaanslag 1 Därefter en årlig ökning med Kommentar 1 Mediaflödet uttrycker den tid som förflyter mellan t.ex. en boks leverans och tills den är klar för-utlåning. Katalogens aktualitet ska mata den tid som skiljer mellan det att boken ar klar för utlåning och korten till den ar stoppade i katalogen, Dessa servicemått utgör genomsnittsvärden som fåtts genom uppskattningar. Media kan naturligtvis inte strikt färdigställas i turordning efter leveransdatum, och korten kan inte stopyas i turordning. Servicemåtten ar därför svara - att arbeta med. Bristen p& personal utgör en flaskhals i mediaarbetet, och det var Önskvärt att kunna visa det i beskrivningen av servicenivån. Detta är anledningen till att jag ändå använt dem. Dessutom beskriver de en väsentlig aspekt av biblioteksservicen. Det förslag till lösning av transportfrågan som kostnadsberäknats ar ingen tillfredsstallande lösning. Förslaget ar orationellt. Förutom att det ar oekonomiskt kom.xer det förmodligen inte heller att fungera bra. Transportfrågan ar mycket viktig och bör tas upp till diskussion i kulturnämnden.. Om de förslag som gjorts för övriga verksamhetsområden antas, innebar det att mediainköpsnivån höjs. ~rbetsplatsutlåning, bokbussverksamhet och en filial i Noltorp kräver att de årliga mediainköpen ökar. Dessutom har föreslagits att man för den sociala verksamheten ska inköpa ytterligare 100 böcker per år. En kraftig förstärkning av mediabestånden på filialerna har föreslagits och aven en upprustning av invandrarlitteraturen. Dessa åtgärder redovisas under respektive verksamhet, för a tt man skz f5 ett klarare sambwd melian målsättning och resurskrav. - - *"-wx

20 Styre1 se/namnd wbail~b~oteic - ntlanings- och - / Tiiel/konto, referensverksamhet Befolkning i Alingsås församling nvandrare fr%n Finland, Jugoulavien och Grekland i hela kommunen 1 > 562 Utlaning via utlaningsdisk Ramalternativ Underlag för bedönning av behov l per år.i hela kommunen ökning,fr&n 1973 med 12,3 %, fr&n 1972 med 21,8 $ 1) Endast invandrare fran Finland, Jugoslavien och Grekland har tagits.med.'övriga sprgkgrupper är s& s ma' att man inte kan köpa Litteratur för dem utan far lana in sadan litteratur interurbant,. i '8

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Kulturförvaltningennyckeltal

Kulturförvaltningennyckeltal Kulturförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 4 35 3 25 2 263 Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1 inv. 273 348 314 36 262 251 271 276 Värnamo ligger under rikssnittet

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3 1 Innehållsförteckning Medieplan för Alfta bibliotek 3 Facklitteratur Avdelning A 4 Avdelning B 5 Avdelning C 6 Avdelning D 7 Avdelning E 8 Avdelning F 9 Avdelning G 10 Avdelning I. 11 Avdelning J. 12

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 a 1 (7) BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2008-03-31, 34 (vision och mål) Inledning och uppdrag Enligt Bibliotekslagen (SFS 1996:1597

Läs mer

Denna presentation tillhör Diversity Group och får inte spridas utan skaparens medgivande.

Denna presentation tillhör Diversity Group och får inte spridas utan skaparens medgivande. Definitioner Definitioner Krav på jämställdhet Krav på jämställdhet Varför jämställdhet? Övning Statistik - kommunbiblioteken 180 160 140 120 100 80 Övrig personal, män Övrig personal, kvinnor Bibliotekarier,

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i s län 2005 regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur I takt med en ökande internationell konkurrens inom fler och fler

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur Folkbiblioteken har ett brett uppdrag där huvuduppgifterna är att garantera

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005 Kulturnämnden 6 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset 1 tr, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 6 december 2005 kl. 15.30 Ingrid Ullman, kulturchef

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2014-2016

Budgetunderlag för åren 2014-2016 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2014-2016 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2013:1106 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Innehållsförteckning Biblioteksplan för Lilla Edets kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Inledning... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 4 Biblioteket som

Läs mer

Länsrättsutredningen

Länsrättsutredningen Kommunstyrelsen 2008-09-15 197 305 Arbets- och personalutskottet 2008-08-11 173 427 Dnr 08.391 11 septks14 Länsrättsutredningen Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning Luleå kommun har inbjudits att lämna

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Sveriges Författarförbunds synpunkter över Ny bibliotekslag (Ds 2012:13)

Sveriges Författarförbunds synpunkter över Ny bibliotekslag (Ds 2012:13) Kulturdepartementet 2012-09-14 Ku2012/836/RFS Enheten för rättsliga frågor och styrning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Författarförbunds synpunkter över Ny bibliotekslag (Ds 2012:13) Övergripande kommentarer

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

Kulturnämnden 2007-03 -12 1

Kulturnämnden 2007-03 -12 1 Kulturnämnden 2007-03 -12 1 Plats och tid Folkets Hus, kl. 13 16.10 Beslutande AnnBritt Grünewald (s) ordf. Gunilla Bodegrim (fp) v ordf. Berndt Skogbergs (s) Kickan Fält (v) Ingrid Stenberg Lundin (c)

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM Artikeln har tidigare publicerats i SFV:s kalender 2001. Det svenska biblioteksdistriktet omfattar biblioteks-

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla.

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. MEDIEPLAN FÖR LESSEBOS BIBLIOTEK 2013 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Innehåll Mål...3 Bakgrund kommun...3

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering - Hur gör jag för att få fram? Länsbibliotek i samverkan kommunbibliotek i sydlänen har framfört önskemål om en lathund för statistikuttag i BOOK-IT för bibliotekens

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret 1(5) KFN 2009/0124 Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret mm Bakgrund En översyn av gjordes i början av år 2010 av två konsulter från Pricewaterhouse Coopers. Syftet

Läs mer

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR:

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: KOPIA ~ GÖTEBORGS HAMN 1982-11-16 AD 259/82 GvB/ELj HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: DEN 9 l2 ~06 Göteborgs Hamnstyrelse Inköp av byggnad i Sannegårdshamnen I Sannegårdshamnens sydvästra del lagras

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3. SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3. SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 DEFINITIONER, FÖRKLARINGAR OCH JÄMFÖRELSER

Läs mer

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg 1 FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg Enkätundersökning hösten 24 Kommunledningskontoret/Kultur- och fritidsförvaltningen 2 FALKENBERGS KOMMUN Kommunledningskontoret

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplanering ht 03 2003-11-26 Maja Samuelsson Innehåll: Inledning, mål, nyckeltal...s 2 Plan för vuxenverksamheten...s 4 Jämförande översikt över alla avdelningar...s

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Biblioteksplan 2012-2015 Plan/Program 2012-??-?? Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer