System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller"

Transkript

1 Energitransporter MKVN10 Lunds tekniska högskola System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Maria Olsson W07 Sandra Leksell W07 1

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Tekniska aspekten... 4 Solcellssystem runtom i världen... 5 Olika solcells-system... 5 Producerad solel... 6 Sverige... 8 Producerad solel... 8 Stödsystem... 8 Subventioner... 8 Försäljning av elöverskott... 9 Tyskland Producerad solel Stödsystem Lagstiftning för förnyelsebara energikällor Inmatningstariffer Alternativ för framtiden i Sverige Diskussion Tentamensfrågor Litteraturförteckning

3 Inledning Jordens befolkning ökar ständigt och med det blir energibehovet större. Det behövs särskilt ett energitillskott då utvecklingsländer industrialiseras för att uppnå västvärldens standard. Som exempel har världens mest folkrikaste land Kina de senaste 18 åren dubblerat sin energikonsumtion. Indien är ytterligare ett land där energikonsumtionen ökar snabbt. I nuläget är drygt 81 % av den energi som produceras från fossila bränslen, så som kol, olja och gas (energimyndighet, 2010). De fossila bränslena är alla ändliga, det finns olika teorier om hur länge resurserna kommer vara, men det råder inget tvivel om att de inte är för evigt. Dessutom bidrar de till växthuseffekten och kommer behövas fasas ut och ersättas med nya energikällor. Andelen energi från förnyelsebara källor ökar idag men för att kunna ersätta fossila källor krävs en snabbare tillväxt. Solenergi, vind-, vatten- och vågkraft är alla exempel på energikällor som har stora potentialer för att utvecklas. Tekniken för solceller går snabbt fram och produktionen har eskalerat de senaste åren. Med en större efterfrågan har priset för solcellsproduktionen sjunkit betydligt (teknik, 2010). Det är idag möjligt för privata hushåll att installera solceller för egen produktion av el. I den här uppsatsen ska överföring av överbliven solel till elnätet diskuteras för privata hushåll, med fokusering på en jämförelse mellan Sveriges och Tysklands system. Sverige har idag ett stödsystem som bygger på subventioner och elcertifikat medan Tyskland har valt att använda inmatningstariffer som stöd. Trots liknande förutsättningar med solinstrålning är Tyskland idag världsledande och har betydligt mer solcellsanläggningar än Sverige. I uppsatsen ska det även resoneras kring vilken potential det finns för framtiden i Sverige. Figur 1. Takbaserade solceller. Källa: 3

4 Tekniska aspekten En solcell omvandlar elektromagnetisk energi, solstrålning, till elektricitet. Det finns två olika typer av solceller på marknaden; kristallina eller tunnfilmssolceller (Energimyndigheten, 2011). Kristallina solceller är vanligast men allt mer forskningar görs på tunnfilmsbaserade och de spås bli billigare i framtiden (Stefan Ericsson, 2009). Ytterligare typer av solceller såsom Grätzelcellen befinner sig fortfarande på forskningsstadium (Solar Lab Sweden, 2011). En solcell innehåller två olika halvledare som är sammankopplade; en n-typ (silikon med fosfor)och en p-typ (silikon med bor). När cellen utsätts för solljus blir n-typ halvledaren negativt laddad (elektroner) medan p-lagret blir positivt laddad (hål). Separationen av laddningen skapar en spänning mellan dem (Onar, 2010). De fotoner som absorberas på solcellen måste ha tillräckligt hög energi för att excitation ska kunna ske, annars bildas bara värme. Om fotonerna har rätt våglängd och därmed energiinnehåll kommer valenselektroner i atomerna i solcellen bli exciterade och förflytta sig från p- lagret till n-lagret. Därifrån kommer elektronerna vandra genom en krets för att återförenas med de positiva hålen (se Figur 2). Förflyttningen genom kretsen genererar en ström (Culp, 1979). Figur 2 Solljus omvandlas till elektricitet genom en solpanel. Källa: w.sun-nrg.org/the_basics_of_solar_cell.htm&usg= Ut1GIsvz8kumYHwgdx- O9DDiuG0=&h=269&w=549&sz=26&hl=en&start= För en större elproduktion kopplas flera solceller ihop till en solpanel. Den producerade elektriciteten kan antingen bli lagrad i ett batteri som likström eller omvandlad till växelström. En växelriktare används vid omvandlingen till växelström. Många apparater i hushåll drivs på växelström vilket innebär att en växelriktare behövs mellan batteriet och den elektriska apparaten. Ifall man vill ansluta produktionen till elnätet är en växelriktare ett måste (Energimyndigheten, 2008). Dessutom måste man ha tillåtelse från ansvarigt elnätsbolag innan inkopplingen kan ske. Om man väljer lagring i ett batteri behövs en laddningsregulator. Den ser till att batteriet slutar ladda då det är fullt (Barke). Verkningsgraden för solceller är runt 15 % för kristallina solceller och 8-6 % för tunnfilmssolceller (Sundholm, Egenproducerad solel i ett småhusområde, 2010). Med verkningsgraden menas hur stor del av den inkommande instrålningen som blir elektricitet, resten reflekteras eller omvandlas till värme. En solpanel är såklart beroende av antal soltimmar men även temperaturen är en viktig faktor som kan begränsa verkningsgraden. Faktum är att solcellers effektivitet minskar vid höga 4

5 temperaturer (Cansia-Canadian Solar Industries Association, 2010). En annan viktig aspekt är moln på himmelen eller skugga som kraftigt minskar instrålningen och därmed produktionen. För kristallina solpaneler kan en skugga på en av solcellerna bidra till att produktionen upphör helt. Det beror på att solcellerna är seriekopplade vilket innebär att den producerade strömmen begränsas av den med minst output (24 Volt). Tunnfilmsvarianten däremot har den fördelen att det bara är den skuggade delen som minskar i effektivitet istället för hela solpanelen. Figur 3 Solcellsanläggning ansluten till elnätet. Källa: a&sa=n&rls=org.mozilla:sv- SE:official&biw=1366&bih=639&tbm=isch&tbnid=FzFLvbdaXP22KM:&imgrefurl=http://greenhousecarboncre dits.com Solcellssystem runtom i världen Under de senaste åren har priset på solceller sjunkit drastiskt. Systempriserna sjönk med 26 % från det fjärdekvartalet 2008 till det fjärde kvartalet 2009 enligt den tyska branschföreningen BSW Solar (teknik, 2010). Denna minskning beror på högre miljömedvetenhet och system som subventionerar produktionen av solceller. Olika solcells-system System för solceller brukar delas in i fyra olika grupper. Två av dessa är inte kopplade till elnätet; Offgrid domestic system och off-grid non-domestic system. I den första gruppen ingår solelsystem som genererar el till hushåll och byar. Oftast är systemen inte större än 1 kw och används till belysning och kylning, eller andra applikationer som inte kräver en så hög effekt. I non-domestic systems används den genererade elen exempelvis till vattenpumpning och kylning av vaccin. Off-grid system appliceras som ett alternativ till att utveckla elnätet. De två andra grupperna är båda kopplade till elnätet och benämns grid-connected distribution system samt grid-connected centralized system. I det distribuerade systemet ingår producenter av el till en specifik kund, medan det centrerade systemet fungerar som en större kraftstation som genererar el direkt till det offentliga elnätet. 5

6 Producerad solel Den totala installerade kapaciteten av solel i världen var GW, vilket motsvarar 50 TWH el varje år (EPIA, 2011). IEA (The International Energy Agency) är en oberoende organisation som består av 28 länder. Dessa länder installerade tillsammans 6.2 GW solceller under 2009, vilket kan jämföras med 5.5 GW under Totalt fanns det 20.4 GW solceller installerade i början av år 2010 i dessa länder. 74 % av installationerna stod Tyskland och Italien ensamma för. Om USA, Japan och Frankrike även inkluderas kan 93 % av anläggningarna räknas med. Många länder ökade sitt användande av solel, exempelvis artondubblerade Israels sin produktion under året och Kanadas niodubblerades. Orsaken till den explosiva ökningen i produktion i Kanada och Israel beror på införande av nya feed-in-tariff system. Systemet med feed-in-tariffs (inmatningstariffer) introducerades först i Tyskland och används nu med framgång i många länder. År 2011 var det över 50 länder som använde systemet med inmatningstariffer, för att ge några exempel kan USA, Storbritannien, Australien, Tjeckien samt Italien nämnas. Sverige använder inte inmatningstariffer. (Wikipedia, 2011). Systemet bygger på att energi från förnyelsebara källor har företräde ut på elnätet samt att elproducenten är garanterad ett fast pris per kwh (IEA, 2010). Inmatningstariffer gör det enklare för privata hushåll att sälja sin överskottsel ut på marknaden från egna PV-celler, då hushållen precis som större producenter är garanterade ett fast pris för elen. I Figur 4 visas hur många kw PV-celler som var installerade i IEA-länderna år Här kan ses att 96 % av all installerad PV-el ingår i system som är kopplade till elnätet. Tyskland är den största producenten och Spanien är näst störst. Båda dessa länder har en majoritet installerad el i system kopplade till nätet (IEA, 2010). Dessvärre går det inte att se i dessa siffror hur mycket av den installerade elen som har ursprung i privata hushåll som är kopplade till elnätet. I denna uppsats ska Sverige och Tyskland jämföras. I Figur 4 är det tydligt att Tyskland hade en betydligt större andel PV-celler installerat jämfört med Sverige år I Tyskland var det installerat motsvarande 119,6 W per person medan samma siffra för Sverige endast är 1 W per person. I Sverige är det vanligare att systemen inte kopplas till elnätet. 6

7 Figur 4. Mängd solel installerat i IEA-länderna Källa: (IEA, 2010) Sverige och Tyskland har ungefär liknande förutsättningar för produktion av elektricitet från solceller. I Figur 5 presenteras en bild över Europas solinstrålning. Instrålningen i större delen av Tyskland ligger på kwh/m 2, medan den i Sverige är något lägre, mellan 1000 och 1100 kwh/m 2. Andelen solinstrålning är betydligt högre i länder söderut i Europa. Spanien och Italien är de europeiska länder efter Tyskland som har mest solceller installerade. Både dessa länder har en instrålning över 1500 kwh/m 2. Värdet för södra Spanien är över 2000 kwh/m 2. 7

8 Figur 5. Potential för PV-celler i Europa. En rödare färg innebär en större potential i kwh/m 2. Källa: Sverige Producerad solel Vid slutet av 2009 var den installerade kapaciteten av PV 4,4 MW för hushåll i Sverige (Tengvard, 2011). Största delen var inte anslutna till elnätet utan används ofta på områden som båtar, sommarstugor och husvagnar där elektriciteten lagras genom ett batteri. Även om detta har fortsatt att växa har olika svenska stödsystem från 2005 och framåt främjat tillväxten av nätanslutna system för både privata och offentliga byggnader (Lindahl, 2011). Stödsystem Subventioner Vid 2005 infördes det första svenska stödsystemet i syfte att främja tillväxten av solceller. Genom stödet täcktes 70 % av investeringskostnaderna för offentliga byggnader (Hultqvist, 2010). Vid 2009 kom ett nytt system som även gäller privatpersoner. Stödet ersätter nu 60 % av investeringskostnaderna för privatpersoner medan det sänkts för stora företag till max 55 %. Dessutom begränsas ersättningen till högst 2 miljoner kronor per solcellssystem och kronor exklusive moms per installerad kw (toppeffekt) (Regeringskansliet, 2009). Inte bara solceller inkluderas i stödpaketet utan även hybridsystem som kombinerar solel och solvärme. Installationerna måste slutföras senast den 31 december 2011 om man vill ta del av stödet. Efter det var det länge oklart 8

9 vad som skulle hända men nyligen har regeringen beslutat att förlänga stödet ytterligare ett år, tom 2012 och skjuter till 60 miljoner kronor (Klimatsmart.se, 2011). Länsstyrelsen i respektive län har hand om ansökningarna. Från 2009 avsätter regeringen miljoner kronor per år till investeringar av solcellssystem. Det innebär att det är ett begränsat antal ansökningar som får ta del av stödet (Regeringskansliet, 2009). Försäljning av elöverskott Mitt på dagen under sommarmånaderna är solcellerna som effektivast. Det sammanfaller ofta med en mindre användning av elektricitet vilket gör att hushållen får överskottsel. Denna el vill man kunna sälja och i takt med att allt fler hushåll ansluter sig till elnätet blir det en allt viktigare fråga. I Sverige är processen med att kunna sälja överskottselen komplicerad och väldigt beroende av vilket elhandelsföretag man pratar med. Villkoren för försäljning av överskottsel kan ha stor roll i hur solcellssystemet dimensioneras, är det inte lönsamt att sälja tenderar privatpersoner att välja en mindre effekt som endast täcker hushållets användning (Emma Eriksson, 2011). På det sättet används inte heller den stora potential för solkraft som finns till befogenhet på byggnader runtom i Sverige. En undersökning gjordes av Elforsk-svenska elföretags forskning och utveckling i maj 2011 för att få en klarare bild över elhandelsföretags syn på handel med solel. Av de som svarade på enkäterna framgick det att metoderna vid handel varierade och att många hade önskat att det fanns ett gemensamt och enkelt system att följa. De flesta ansåg att nettodebitering är det bästa alternativet. Nettodebitering innebär att man som elproducent bara betalar för sin nettokonsumtion, dvs. skillnaden mellan sin elanvändning och elproduktion. Idag är det inte tillåtet eftersom Skatteverkets regelverk kräver att energiskatt och moms betalas för all levererad el (Emma Eriksson, 2011). Regeringen har dock föreslagit en utredning som pågår just nu och som kan komma att tillåta nettodebitering i syfte att förenkla det för småskaliga elproducenter (E.ON). I nuläget är det flera elhandelsföretag som inte köper överskottsel. Av de som köper uppgav många i enkäten att de använder sig av Nord Pool spotpris. Nord Pool Spot är en elbörs i Oslo som organiserar handel av el (se Figur 6). Spotpriset bestäms beroende på de samlade köp- och sälj buden i området (se exempel, Tabell 1). Det är en kortsiktig handel för elkontrakt och priset fastställs alltid ett dygn i förväg och för varje timme under dygnet. Det är dock ett lägre pris än vad elkonsumenter behöver betala för att köpa el eftersom även rörliga kostnader tillkommer då (Holmberg, 2010). Större delen av Sveriges elproduktion säljs via Nord Pool Spot (Thorstensson, 2011). 9

10 Tabell 1 Exempel på elspot pris. Källa: Figur 6 Elmarknadens aktörer. Källa: Privatpersoner med solcellsanläggning använder oftast mer elektricitet från elnätet än de kan leverera. Efter en lagändring slipper man betala elnätsavgifter för inmatning på nätet utan betalar bara som vanligt avgifter för förbrukningen. Tidigare var man tvungen att själv bekosta de mätningar och rapporteringar om den inmatning som gjordes på nätet. Det finns dock en viss begränsning, säkringsabonemanget får inte vara högre än 63 ampere och effekten på inmatningen max 43,5 kw (E.ON). Från och med den 1 november 2011 kommer Sverige delas in i 4 elområden efter krav från EU (se Figur 7). Elområde 4 omfattar stora delar av södra Sverige inklusive Skåne och där beräknas elpriset 10

11 höjas mest. Elområde 1 i Norrland kommer troligen att få billigare el. Orsaken till uppdelningen är att mycket av elproduktionen sker i norr medan en stor elanvändning sker i södra Sverige. På det sättet måste mycket el transporteras långväga vilket leder till höga kostnader. Uppdelningen ger en bättre översikt av vart både elproduktion och stamnät behöver förbättras. Detta ska hindra att exporten av el minskar till förmån för svenska kunder (Svenska kraftnät, 2011). Det är osäkert hur hushållens egen elproduktion kommer påverkas av detta. Troligen kommer det vara mer lönsamt att satsa på solceller i söder där elpriset kommer stiga mest. Figur 7 Sveriges indelning i fyra elområden Det första som ska göras då privatpersoner bestämmer sig för att ansluta till elnätet är att kontakta sitt elnätsföretag. De kommer i sin tur att begära information om bland annat produktionseffekten, vilken typ av utrustning som används och om den är godkänd att använda i svenska elnätet (CEmärkt) innan hushållet kan få tillåtelse att ansluta sig (E.ON). Om tillåtelse ges kommer en elnätsansvarig att byta ut hushållets elmätare så att produktion istället för förbrukning kan mätas varje timme. Därefter är det fritt fram att välja ett elhandelsbolag att sälja sin el till. Förutom att sälja överskottsel finns även möjligheten att köpa och sedan sälja vidare elcertifikat i Sverige. Elcertifikat är ett stödsystem till för att främja förnyelsebara energikällor. Alla elleverantörer samt vissa elanvändare är skyldiga att ha en viss andel förnyelsebar el i sin försäljning eller användning. Det kan de få genom elcertifikat och därmed skapas en efterfråga av dessa på marknaden. I slutändan är det elkonsumenterna som får betala det i elpriset (Energimyndigheten, 2010). Så fort anläggningen blivit godkänd av Energimyndigheten tilldelas man ett elcertifikat för varje producerad megawattimme el. Det kan sedan säljas vidare till ett elhandelsföretag. Om anläggningen togs i drift efter 1 maj

12 finns det möjlighet att tilldelas elcertifikat under 15 år, dock högst till 2035 då stödsystemet redan löpt ut. Problemen idag är att elcertifikat för småskalig produktion inte är särskilt lönsamt då systemet bygger på att producera så mycket förnyelsebar energi som möjligt. Dessutom är en solcellsanläggning väldigt kostsam medan intäkterna från elcertifikaten är relativt små (Hedström, 2009). Vidare krävs mycket kunskap och tid för att sätta sig in i huruvida intäkten överstiger kostnaden för att erhålla ett elcertifikat. Tyskland Som nämnt tidigare har Tyskland och Sverige liknande förutsättningar för produktion av solenergi. Temperaturen och antalet soltimmar överstämmer i stort. Trots detta har Tyskland kommit längre än Sverige i användande av solenergi och är idag det land i världen som har störst andel energi från PVceller. Producerad solel Tyskland ligger globalt i framkant av produktion av solenergi. Förra året, 2010, kom 2 % av landets totala energi från solcellsanläggningar, vilket motsvarar MWh. Endast under år 2010 startade nya anläggningar över landet (Wikipedia, 2011) och år 2009 stod landet för hälften av den installerade solenergin världen över. I Tyskland är det enklare för ett privat hushåll att sälja överskottsel från solpaneler ut på elnätet. Den 31 augusti 2010 hade så mycket som tyska hushåll och företag installerat PV-celler som är kopplade till elnätet på sina tak. (Post, 2010). Stödsystem Lagstiftning för förnyelsebara energikällor Tyskland är idag det världsledande landet av produktion av förnyelsebar energi. År 2010 kom 16 % av deras el från förnyelsebara källor, vilket är en trippelökning sedan Andelen förnyelsebar energi inom landet ökar ständigt, och landets federala miljöbyrå har uttalats sig om att de till år 2050 kan utvinna all sin energi från förnyelsebara källor (Reuters, 2010). År 2000 infördes lagstiftningen EEG, the renewable energy source act, som ger prioritet till vindenergi, biomassa, geotermisk energi, naturgas, vattenkraft och solenergi. Det står fastställt i EEG att el från förnyelsebara källor har prioritet ut på elnätet. Om det råder ett läge av överskott i elproduktion, måste den fossila produktionen minskas så all förnyelsebar energi kan distribueras. Inmatningstariffer Systemet bygger på feed-in-tariffs (inmatningstariffer), vilket Tyskland var först med att introducera och många länder idag har adapterat till sin lagstiftning. EEG garanterar att varje producent av förnyelsebar energi får en fixerad taxa av elen som genereras ut på det offentliga elnätet. Denna taxa är baserad på hur mycket det kostar att producera elen, alltså vilken energityp som används, vilket år som produktionen startades samt storleken på produktionen. Dessa producenter inkluderar även privata hushåll, bondgårdar och privata investerare. Den fixerade taxan sträcker sig över 20 år för 12

13 majoriteten av de förnyelsebara energikällorna. Undantaget är vattenkraftsanläggningar där tiden är kortare. Producenten av förnyelsebar el får alltså ett fast pris över en lång period. Ett exempel kan ges över en installation av solpaneler på upp till 30 kw. År 2007 fick producenten cent betalt per kwh el. Denna summa gäller för år 2007 och 20 år framåt. Om installationen istället görs ett år senare, år 2008, hade producenten fått ett lägre pris, cent/kwh, vilket hade varit det fasta priset i en 20-årsperiod. Att ha ett fast pris på elen ger producenten en trygghet, samtidigt som priset är flexibelt beroende på kostnaden för elproduktionen. (Federal Ministry for the Environment, 2007). Hur stora landets feed-in-tariffs är för olika energikällor bestäms årligen. Bundesnetzagentur avgör om bidragen ska ökas eller sänkas baserat på hur mycket, i det här fallet, solpaneler som beräknas installeras det kommande året sammankopplat med prisindex (Hughes, 2011). Priset per producerad kwh solel från takbaserade solpaneler för olika anläggningsstorlekar kan ses i Tabell 2 nedan, priserna var giltiga för år Tabell 2. Pris per producerad kw solel år 2010 för olika storlek på anläggningar. Källa: Takbaserade anläggningar Upp till 30 kw Upp till 100 kw Upp till 1 MW Över 1 MW cent cent cent cent Priset som betalas för den producerade elen brukar innebära att investeringen har betalat tillbaka sig själv efter halva tiden. Det har dock visats sig vara för dyrt med subventionerna för den tyska staten och förra året gick det igenom ett beslut som sa att takbaserade solcellsanläggningar skulle få lägre stöd. Förslaget sa att stödet skulle sänkas med 15 % för industriella anläggningar och 25 % för bondgårdar. Detta beslut påverkar inte privatpersoner. Privata hushåll som producerar sin egen el skulle istället få ett ökat bidrag jämfört med tidigare. (Hållén, 2010) Det är som nämnts tidigare enkelt idag för tyska hushåll att sälja el som produceras från solcellsinstallationer ut på marknaden. Inmatningstarifferna garanterar ett fast pris för den elen produceras 20 år från det att dem installerades, precis som för större anläggningar. Hushållen köper sedan el från sin egen installation, då till ett pris som är lägre än vad det hade kostat att köpa el från det offentliga nätet. Man kan även uttrycka det som att de tyska hushållen får en ersättning för den producerade elen, vilket är hur det praktiskt fungerar sedan år Ersättningen beräknas genom en summa något högre än det garanterade priset ut på marknaden, minskat med hur mycket hushållet skulle betalat för att köpa el från det offentliga elnätet vid ett medelpris av 20 cent/kwh. Hur stor ersättningen är varierar utifrån vilket år PV-cellerna är installerade (Elisabeth Kjellsson, 2009). 13

14 Alternativ för framtiden i Sverige I nuläget är det dyrt att satsa på en solcellsanläggning. Trots subventioner som erbjuds är återbetalningstiden lång. Ifall solcellssystemet är dimensionerat så mycket överskottsel uppstår kan anslutning och försäljning till elnätet leda till ytterligare intäkter. Problemet är att flera elhandelsföretag inte köper överskottselen och att de som köper den ofta har olika villkor vilket. Detta gör att det blir svårt att hitta det bästa alternativet för producenten. En gemensam riktlinje hade behövts för ett mer funderade rikstäckande system. Därför pågår just nu en undersökning på uppdrag av regeringen ifall full nettodebitering ska införas. Trots det menar många att även om nettodebitering införs är det inte tillräckligt för att påverka lönsamheten för privatpersoner nämnvärt (Sundholm, Egenproducerad solel i ett småhusområde, 2010). Det samma gäller elcertifikat som inte bara anses ge för lite ersättning, men också mest gynnar förnyelsebara energikällor med stor elproduktion, något som gör det svårt för privatpersoner då dessa endast producerar el i liten skala. Trots alla problem fortsätter solel att öka runtom i landet men tillväxten hade antagligen kunnat gå ännu fortare om andra stödsystem hade införts. Ett alternativ är att ta efter länder som Tyskland som använder sig av inmatningstariffer. Det innebär att hushållen får betalt för varje producerad kwh och dessutom till ett högre belopp än priset för att köpa el. Ersättningen finansieras av alla elkunder som får betala en extra avgift. Storleken baseras till skillnad från elcertifikat på vilken källa energin kommer ifrån (Sundholm, Egenproducerad solel i ett småhusområde, 2010). Det finns även andra åtgärder för att förbättra lönsamheten. Sänka kostnaden för solcellsutrustningen, öka verkningsgraden samt en bra energilagring så att den producerade elen kan användas då solen gått ner är några exempel (Larsson, 2010). För att detta ska kunna hända behövs mer forskning och utveckling. Diskussion Som privatperson i Sverige idag är det invecklat att sälja el från installerade solcellsanläggningar ut på elnätet. Om förslaget med nettodebitering införlivas i lagstiftningen kan det underlätta för försäljningen. Frågan är dock om detta är tillräckligt ur lönsamhetssynpunkt. Ett bättre alternativ hade kanske varit att ta efter Tysklands system med inmatningstariffer. Sedan det infördes i Tyskland har tillväxten av solcellsanläggningar ökat kraftigt. Det är idag många länder som har tagit efter systemet. Nackdelen är att metoden kan anses vara dyr. Samtidigt följer priset för solelen marknaden, så om Sverige installerar fler solcellsanläggningar kommer priset per producerad kwh att sjunka. Storleken på inmatningstariffen kommer därmed också att bli lägre. I Sverige är det idag vanligast att hushållens solcellsanläggningar inte är anslutna till elnätet. Detta innebär att anläggningarna oftast är underdimensionerade och att den fulla kapaciteten inte utnyttjas. Detta kan ändras om det blir mer lönsamt att ansluta solcellerna till elnätet. I motsats till vad många tror, har Sverige nästan lika mycket solinstrålning som Tyskland. Dessutom gynnar Sveriges kalla temperatur verkningsgraden för solceller, då dessa blir sämre under höga temperaturer. Emellertid gör de få soltimmarna under vintern att elproduktionen faller kraftigt. Den varierande effekten under året leder till att det behövs kompletterande energikällor. Den låga 14

15 verkningsgraden är även en begränsande faktor. Solceller är inte tillräckligt effektiva för att dominera elproduktionen i Sverige, men det är ett bra alternativ för att göra privata hushåll. Samtidigt sker det konstant framsteg i utvecklingen, så att solcellerna kan i framtiden få en mer betydande del i elförsörjningen. Nyligen beslöt den svenska regeringen att förlänga stödsystemet med subventioner för solcellsinstallering ytterligare ett år till slutet av Det är ännu oklart vad som kommer hända därefter. Huruvida de fortsätter efter 2012, tas bort helt eller kanske ersätts av något annat kan komma att ha stor påverkan på den framtida tillväxten av solcellssystem i Sverige. Tentamensfrågor Vilka stödsystem finns idag för svenska hushåll som vill producera solel och hur skiljer det sig från Tyskland? Vad måste hushållen göra innan de kan ansluta sig till elnätet? 15

16 Litteraturförteckning 24 Volt. (u.d.). Hämtat från den Barke, A. (u.d.). Älvdalens kommun. Hämtat från den Cansia-Canadian Solar Industries Association. (2010). Hämtat från den Culp, A. (1979). Principles of Energy Conversion. E.ON. (u.d.). Hämtat från den E.ON. (u.d.). Hämtat från den E.ON. (u.d.). Hämtat från den Elisabeth Kjellsson, B. S. (2009). Fjärravlästa elmätare och solelsproduktion. Förutsättningar för mindre anläggningar. Elforsk. Emma Eriksson, B. S. (2011). Elhandelsföretagens syn på handel med solel. Elforsk. energimyndighet, S. (2010). Energiläget CM Gruppen AB. Energimyndigheten. (den 12 Februari 2008). Hämtat från den Energimyndigheten. (2010). Hämtat den Energimyndigheten. (den ). Energimyndigheten. Hämtat från den EPIA. (2011). Global Market Outlook for photovoltaics until Federal Ministry for the Environment, N. C. (2007). EEG - The renewable energy source act. Berlin: Oktoberdruck AG. Hållén, J. (Januari 2010). Tyskland minskar stödet till solceller. Ny teknik. Hedström, B. S. (2009). Solcellselproduktion inom elcertifikatsystemet. Elforsk. Holmberg, K. (2010). EgenEl. Hämtat från den Hughes, E. (den 20 Januari 2011). Solar power portal. Hämtat från den 21 September

17 Hultqvist, A. (2010). Nationell rapport över solcellsaktiviteter i Sverige under IEA PV Power Systems programme. IEA. (2010). TRENDS IN PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS - Survey report of selected IEA countries between. International Energy Agency. Klimatsmart.se. (den 23 September 2011). Hämtat från den Larsson, P. (den 4 oktober 2010). Kungliga tekniska högskolan. Hämtat från den Lindahl, J. (2011). Nationell översiktsrapport över solcellsverksamheter i Sverige under IEA PV Power Systems programme. Onar, O. K. (2010). Energy Harvesting, Solar, Wind, and Ocean Energy Conversion Systems. Post, W. (den ). Impact of PV Solar Feed-In Tariffs in Germany. Hämtat från The energy collective. den Regeringskansliet. (den 11 Juni 2009). Hämtat från den Reuters. (2010). Germany targets switch to 100% renewables for its electricity by The Guardian. Solar Lab Sweden. (2011). Hämtat från den Stefan Ericsson, J. S. (2009). Solcellsmarknaden i Sverige. Uppsala Universitet, kandidatuppsats. Sundholm, A. E. (2010). Egenproducerad solel i ett småhusområde. Högskolan i Gävle. Sundholm, A. E. (2010). Egenproducerad solel i ett småhusområde. Högskolan i Gävle. Svenska kraftnät. (den 14 Juni 2011). Hämtat från den Svenska kraftnät. (den 09 Juni 2011). Hämtat från den teknik, N. (den 23 Mars 2010). Solceller rasar i pris. Ny teknik. Tengvard, J. P. (2011). Motives for and barriers to household adoption of small-scale production of electricity: examples from Sweden. Sustainability: Science, Practice, & Policy, Thorstensson, M. (den 11 Augusti 2011). svensk energi. Hämtat från Poolnaden/ den Wikipedia. (den 13 September 2011). Wikipedia. Hämtat från den 21 September

Mer solel med hjälp av solkartan.se

Mer solel med hjälp av solkartan.se Mer solel med hjälp av solkartan.se Program 15.15-15.30 Välkomna - Introduktion till solcellstekniken Anna Cornander, Solar Region Skåne 15.30-15.50 Information om projektet "Solkarta i Lund" Fredrik Andrén

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad

Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad 2017 03 03 JB EcoTech Solenergi AB Telefon: 0704-333 217 Jonas.buddgard@jbecotech.se www.jbecotech.se 2017 03 03 Bakgrund Avsikten med denna förstudie

Läs mer

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar 2015 11 11 Olleper Hemlin olleper.hemlin@sp.se 010 516 5553 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

SOLENERGI. Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

SOLENERGI. Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development SOLENERGI Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development INNEHÅLL Hur fungerar en solcellsanläggning Är det tillräckligt soligt i Sverige? Den internationella

Läs mer

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten

Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten Potential för förnybar energi Elkraftinstallationer i Europa 2011 MW 25000 20000 21000 15000 10000

Läs mer

* Elförsörjning med solceller

* Elförsörjning med solceller * Elförsörjning med solceller Kort version Denna utrustning får endast demonstreras av personal. Vad kan man använda elenergin från solcellen till Vad händer med elenergin från solcellen om man inte använder

Läs mer

Marika Edoff Adam Hultqvist

Marika Edoff Adam Hultqvist Läget på SolElmarknaden 2010 Marika Edoff Adam Hultqvist Uppsala Universitet IEA-PVPS och Task 1 Vad är IEA-PVPS? International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme Internationella energiorganets

Läs mer

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket.

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Innehållsförteckning - Intro - Så fungerar en solcellsanläggning - Försäljning och

Läs mer

Så vill regeringen utveckla solenergin. Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet

Så vill regeringen utveckla solenergin. Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet Så vill regeringen utveckla solenergin Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet Stor global potential Den globala potentialen för solel är mycket stor, långt mycket större än världens totala

Läs mer

Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10. Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel

Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10. Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10 Nettodebitering En förutsättning för småskalig solel Solcellsanläggning - 3,36 kw - 19,4 m 2 Tillgängliga takytor utnyttjas hyggligt Nettoköp av el maj-augusti

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Problemställning matchning användning-produktion

Problemställning matchning användning-produktion Bengt Stridh, Malmö 2011-01-18 Ekonomi för inmatning av solel till nätet - möjligheter och hinder Elhandel, nettodebitering, elcertifikat, ursprungsgarantier Problemställning matchning användning-produktion

Läs mer

Vilka förväntningar kan vi ha på solceller? Sara Bargi Energimyndigheten

Vilka förväntningar kan vi ha på solceller? Sara Bargi Energimyndigheten Vilka förväntningar kan vi ha på solceller? Sara Bargi Energimyndigheten Några frågor Är det lönt att ha solceller Sverige? Vilket bidrag till elförsörjningen kan solceller ge i Sverige? Vad kostar det?

Läs mer

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Innehåll Mål solkarta vad är det? Solinstrålning ytor på byggnader Solceller aktuellt läge (solfångare)

Läs mer

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Solenergi - Ett lysande energialternativ Solenergi - Ett lysande energialternativ Bild: istockphoto. Intro Denna broschyr syftar till att ge en introduktion till hur solenergi fungerar, vilka användningsområden som är fördelaktiga samt vilka

Läs mer

Tyskland världsbäst och föregångsland för solceller!! Sverige bland de sämsta i Europa

Tyskland världsbäst och föregångsland för solceller!! Sverige bland de sämsta i Europa Bengt Stridh, Malmö 2011-10-18 Att sälja överskott av solel Svårigheter och lösningar + jämförelse med Tyskland Tyskland världsbäst och föregångsland för solceller!! Sverige bland de sämsta i Europa Tyskland

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Agenda Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Vad är el och elpris? Så fungerar en solcell! Elproduktion av solceller i Sverige? Sol-el-ekonomi! Frågor? Sol-el Genererar

Läs mer

Solcellsanläggning gör rätt från början!

Solcellsanläggning gör rätt från början! Solcellsanläggning gör rätt från början! 9.00 Introduktion Förutsättningar för solel i Sverige. Anna Cornander, Solar Region Skåne 9.15 Solcellsteknik - hur fungerar den? Lars Hedström, Direct Energy 10.00

Läs mer

Producera din egen el med solceller

Producera din egen el med solceller Producera din egen el med solceller Producera din egen el med solceller De senaste åren har priset på solcellssystem minskat kraftigt och idag kan en solcellsanläggning för ett villatak vara en god investering

Läs mer

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja?

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? FAQ Mikroproduktion FAQ som Svensk Energi har tagit fram. Teknik Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? Svar: Det beror på vilka förutsättningar man har där man bor samt vilket

Läs mer

Solpotential Osnabrück

Solpotential Osnabrück Solkartan i Lund Solpotential Osnabrück Department of Environmental Protection Rooves with excellent or good suitability for solar panels: 26,000 (out of 70,000) Result Profit Requirement Solar Power Generation

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN Paradigmskifte inom elenergibranschen Nätägare relationen Ellagen undantag småskalig produktion Nätägaren är skyldigt att installera mätare med tillhörande

Läs mer

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme

Läs mer

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solfångare Varmt vatten Solceller El Stabila Tysta Inga rörliga delar Lång livslängd 30 år Liten miljöpåverkan 20-40g CO2/kWh inkl. framställning. Hur fungerar solceller?

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

El från solceller. -nya möjligheter för elföretagen. Monika Adsten, Elforsk, programledare SolEl-programmet

El från solceller. -nya möjligheter för elföretagen. Monika Adsten, Elforsk, programledare SolEl-programmet El från solceller -nya möjligheter för elföretagen Monika Adsten, Elforsk, programledare SolEl-programmet Fortsatt kraftig marknadsutveckling internationellt 2010-10-28 Källa: PV News 10 oktober 2010 2

Läs mer

SOLCELLER ETABLERAD OCH EN AV FRAMTIDENS ELPRODUCENTER? SOLCELLER

SOLCELLER ETABLERAD OCH EN AV FRAMTIDENS ELPRODUCENTER? SOLCELLER ETABLERAD OCH EN AV FRAMTIDENS ELPRODUCENTER? Hållbar elproduktion» Vatten, vind och sol bygger framtidens förnybara elsystem.» Binder samman nya kraftkällor till ett fungerande nät.» Smarta elnät, Smart

Läs mer

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov 25 April, Malmö Program 08:30 08:45 Fika och registrering 08:45 09:20 Välkommen och Introduktion till solenergianläggningar 09:20 09:50 Kommunala riktlinjer

Läs mer

Investera i solceller. och gör din egen solel

Investera i solceller. och gör din egen solel Investera i solceller och gör din egen solel 1 Omvandla solljus till förnybar el Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder

Läs mer

INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER

INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER Vi på SVEA Solar är glada för att ni är intresserade av att installera solceller och satsa på solel. Marknaden för solceller växer kraftig i Sverige och

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Örebro Göteborg Stockholm Solel: Ekonomi David Larsson, Direct Energy Intäkter Kostnader Vad kostar solel? Lönsamhet Matchning, nettodebitering och försäljning

Läs mer

Solceller Snabbguide och anbudsformulär

Solceller Snabbguide och anbudsformulär Solceller Snabbguide och anbudsformulär Maj 211 Detta dokument har tagits fram inom ramen för SolEl-programmet, mer info finns på www.solelprogrammet.se. Projektet har kallats "Underlag för anbudsförfrågan

Läs mer

Deltagare i projektet. Bengt Stridh, Energiutblick 2011-03-16 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel

Deltagare i projektet. Bengt Stridh, Energiutblick 2011-03-16 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Bengt Stridh, Energiutblick 2011-03-16 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Deltagare i projektet Bengt Stridh, ABB, Corporate Research, projektledare Andreas Molin,

Läs mer

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster Solel i flerbostads- hus - en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster SOLEL I FLERBOSTADSHUS 2 I Sverige finns i dag endast ett fåtal flerbostadshus där fastighetsägaren producerar solel som hyresgästerna

Läs mer

Potential för solenergi i Blekinges bebyggelse

Potential för solenergi i Blekinges bebyggelse Potential för solenergi i Blekinges bebyggelse - David Lingfors - Joakim Widén Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik, Uppsala universitet, Box 534, 75121 Uppsala. David.lingfors@angstrom.uu.se

Läs mer

Stödsystem för solceller

Stödsystem för solceller Stödsystem för solceller Björn Sandén Miljösystemanalys, Energi och miljö Chalmers Visionen The industrial transition Energy, materials and knowledge High efficiency solar energy (>100 kwh/m 2 yr) Fossil

Läs mer

Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning

Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning Vår egen solcellsanläggning Energi/ekonomisnurr : Ett annat sätt att tänka, (kommer lite här och där). Pågående solcellsinstallation i Leksand Stödmöjligheter

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Kartläggning av möjligheter för solel och solvärme på Kungälv kommuns fastigheter.

Kartläggning av möjligheter för solel och solvärme på Kungälv kommuns fastigheter. Projektrapport Kartläggning av möjligheter för solel och solvärme på Kungälv kommuns fastigheter. Av Sofia Gink Handledare: Johannes Pelz Kungälvs kommun 2015 INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1.1 Inledning 1.1.1.

Läs mer

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag Sammanfattning av Solelkommissionens förslag De reformer av lagstiftningen som föreslås är förändringar som Solelkommissionen anser som absolut nödvändiga för att skapa tydliga förutsättningar och incitament

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

Elförsörjning med hjälp av solceller

Elförsörjning med hjälp av solceller Elförsörjning med hjälp av solceller Av: Hanna Kober 9B Datum: 2010-05-20 Handledare: Olle & Pernilla 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bakgrund sid 3 Syfte/Frågeställning sid 3 Metod sid 3 Resultat

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över regeringskansliets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Diarienummer Fi2015/1733) Branschorganisationen

Läs mer

ANSLUTNING AV SOLENERGI

ANSLUTNING AV SOLENERGI ANSLUTNING AV SOLENERGI Vattenfall Eldistribution Februari 2017 STARK TRO PÅ SOLENERGITILLVÄXT I SVERIGE En miljon prosumenter år 2040. 100 % förnybart, 10% solenergi. Gynnsam lagstiftning, prissättning

Läs mer

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:256 av Birger Lahti m.fl. (V) 100 procent förnybar energi 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Solceller Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Den största myten * En film om solel Så här sa ett elföretag år 2000 Sydgas och Sydkrafts intresse ligger i att få praktisk erfarenhet i småskalig

Läs mer

***** Testa laddbara batterier

***** Testa laddbara batterier ***** Testa laddbara batterier Kort version Ett laddbart batteri laddar man upp med energi från solceller eller från elnätet. Men får man tillbaka lika mycket energi som man stoppar in? Så här kan du göra

Läs mer

Ny vår för solel? Jan-Olof Dalenbäck Professor o. profilledare Chalmers tekn. högskola Sekr. Svensk Solenergi

Ny vår för solel? Jan-Olof Dalenbäck Professor o. profilledare Chalmers tekn. högskola Sekr. Svensk Solenergi Ny vår för solel? Jan-Olof Dalenbäck Professor o. profilledare Chalmers tekn. högskola Sekr. Svensk Solenergi ELMA 20 januari 2014 1 Jan-Olof Dalenbäck PV Sälja och köpa el?! DC/AC Mätare Egen elanvänd.

Läs mer

Så påverkas energisystemet av en storskalig expansion av solel

Så påverkas energisystemet av en storskalig expansion av solel Så påverkas energisystemet av en storskalig expansion av solel Erik Axelsson 217-3-8 Nyligen avslutat projekt på Profu Utbyggnad av solel i Sverige Möjligheter, utmaningar och systemeffekter Förutsättningar

Läs mer

Ta vara på solen. El från solen Solect Power AB Malin Åman Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri

Ta vara på solen. El från solen Solect Power AB Malin Åman Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri Ta vara på solen El från solen Solect Power AB Malin Åman 2016-12-06 Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri INNEHÅLL Solect Power AB Solceller - Tekniken Solceller Potentialen Solceller - Ekonomi Några

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten NORWEA, Oslo 2011-03-30 Gemensam elcertifikatmarknad med Norge - historik och pågående process Elcertifikatsystemet

Läs mer

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 1(5) Projektnr 40 30 120 Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM SYSTEMVALSUTREDNING Solcellsanläggning Uppsala 2008-07-04 Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 Upprättad av: Leif

Läs mer

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Power Circle Summit 2014, Göteborg 6 november 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

Behovet Varför vill ni installera solel?

Behovet Varför vill ni installera solel? Behovet Varför vill ni installera solel? Minska elinköpet och sälja elenergi Design utsmyckande Elbils laddare Effektstyrning Solsystem Solcellsanläggning Solcellsanläggning Solfångaranläggning On-grid

Läs mer

Välkomna till Så producerar du din egen el. En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars

Välkomna till Så producerar du din egen el. En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars Välkomna till Så producerar du din egen el En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars Dagens föreläsning En övergripande introduktion till hur man producerar sin egen el Om Mölndal Energi, våra

Läs mer

SMÅSKALIG VATTENKRAFT

SMÅSKALIG VATTENKRAFT SMÅSKALIG VATTENKRAFT STÖD MED GRÖNA CERTIFIKAT I SVERIGE CHRISTER SÖDERBERG SMÅKRAFTVERKENS RIKSFÖRENING OSLO 9 MARS 2009 Korsnäs kraftverk utanför Falun. Elcertifikat Sverige 2009-03-09 1 STÖD TILL FÖRNYBARA

Läs mer

Energirevolutionen börjar här

Energirevolutionen börjar här Energirevolutionen börjar här Rexel har gjort ett aktivt val att ta täten inom förnybar energi, miljövänliga och smarta lösningar som energieffektiviserar Sverige Rexel Energy Solutions Vi tillhandahåller

Läs mer

BIOGAS i Tyskland, England och Polen

BIOGAS i Tyskland, England och Polen BIOGAS i Tyskland, England och Polen 2011-11-24 Anna Olsson WSP Bakgrund BiogasSys EU-finansierat demonstrationsprojekt 2010-2015 - utöka potentialen för biogas i Skåne produktion och konsumtion - ta fram

Läs mer

Förstudie Solceller på villa

Förstudie Solceller på villa Förstudie Solceller på villa Förutsättningar Villa Solhem ligger i Beddingestrand, mellan Trelleborg och Ystad. Den är uppförd 1914 med en total boarea på ca 240 m 2. Den tänkta placeringen för solcellsmodulerna

Läs mer

PRODUCERA DIN EGEN EL

PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

Kort introduktion till solcellsanläggningar

Kort introduktion till solcellsanläggningar Kort introduktion till solcellsanläggningar En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten

Läs mer

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 2015-05- 04 Dnr Fi2015/1733 Finansdepartementet Skatte- och Tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Läs mer

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt?

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Högskolan på Gotland Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Kursdeltagare Marianne Lindeborg Oktober, 2011 Examinator: Göran Wall Högskolan på Gotland Kurs: Energi och miljö Höstterminen 2011

Läs mer

Bengt Stridh, SolEl-programmets seminarium 2010-11-10 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel

Bengt Stridh, SolEl-programmets seminarium 2010-11-10 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Bengt Stridh, SolEl-programmets seminarium 21-11-1 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Deltagare i projektet Bengt Stridh, ABB, Corporate Research, projektledare Andreas

Läs mer

Välkommen till informationsmöte om solel

Välkommen till informationsmöte om solel Välkommen till informationsmöte om solel Pauline Saers Staffan Lindberg Staffan Gunnarsson Uppsala Konsert & Kongress 2017-11-28 Kvällens agenda Kort om den kommunala energi- och klimatrådgivningen Pauline

Läs mer

SOLENERGI. Hur funkar det? Nyköping 14 mars 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

SOLENERGI. Hur funkar det? Nyköping 14 mars 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development SOLENERGI Hur funkar det? Nyköping 14 mars 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development MYTER, REALITET OCH UTMANINGAR Myt: Det är mörkt och kallt i Norden Inte kan väl solenergi vara något

Läs mer

Kort introduktion till solcellsanläggningar

Kort introduktion till solcellsanläggningar Kort introduktion till solcellsanläggningar En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten

Läs mer

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99)

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) Stockholm 2016-11-25 Miljö-och energidepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) (M2016/02399/Ee) Branschföreningen

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

Nettodebitering vad gäller? Örjan Lönngren

Nettodebitering vad gäller? Örjan Lönngren Nettodebitering vad gäller? Örjan Lönngren Statliga utredningar och rapporter Svåra skatter (SOU 2003:38) Stärkt konsumentkontroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem Proposition 2010/11:153

Läs mer

Så är det! Arne Andersson

Så är det! Arne Andersson Så är det! Vår generation, i västvärlden, är den första någonsin som har kunskap om de stora risker för det mänskliga samhällets fortsatta utveckling på vår blå planeten som våra produktions och konsumtionsvanor

Läs mer

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Vilken typ av produkt är solel? Det beror på Fyra exempel på olika affärsmodeller: - storskalig produktion

Läs mer

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solenergimarknaden i Sverige Marknaden för termiska solpaneler (solfångare) har minskat de senaste tre åren i och med att bidragen togs bort 2011. Solcellsmarknaden har

Läs mer

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007 Energimyndigheten informerar om elcertifikatsystemet Lagändringar OM ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 17 TWh

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint 1 MYTER, REALITET OCH UTMANINGAR Myt: Det är mörkt och kallt i Norden Inte kan väl solenergi vara något för oss? Realitet: Delar av Skandinavien

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint 1 MYTER, REALITET OCH UTMANINGAR Myt: Det är mörkt och kallt i Norden Inte kan väl solenergi vara något för oss? Realitet: Delar av Skandinavien

Läs mer

Snabbkurs i solceller!

Snabbkurs i solceller! Snabbkurs i solceller! En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten är oslagbar.

Läs mer

Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik

Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Kommunledningskontoret 2016-12-15 Avdelningen för biosfär och hållbar utveckling Lennart Erfors 044-136160 lennart.erfors@kristianstad.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss av

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson ÄGARSTRUKTUR SHE-KONCERNEN Sala kommun 87,5% Heby kommun 12,5% Sala-Heby Energi AB 100% 100% Sala-Heby Energi Elnät AB HESAB SHEs AFFÄRSIDÉ Att vara en långsiktig modern

Läs mer

Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman 2014-03-04

Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman 2014-03-04 Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman 2014-03-04 INNEHÅLL Solect Power AB och jag Tekniken solceller så fungerar det Bakgrund vad har hänt fram till nu Ekonomi Några exempel SOLECT

Läs mer

Solceller Delredovisning av strategiuppdraget + lite om fortsatta arbetet

Solceller Delredovisning av strategiuppdraget + lite om fortsatta arbetet Solceller Delredovisning av strategiuppdraget + lite om fortsatta arbetet Sol i Väst - Avslutningskonferens Göteborg, 10 maj 2016 Tobias Walla Solcellsstödet SolELprogrammet IEA PVPS El och bränsle från

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Effekten av EUs importtullar på den svenska solcellsmarknaden

Effekten av EUs importtullar på den svenska solcellsmarknaden Effekten av EUs importtullar på den svenska solcellsmarknaden Bakgrund USA införde strafftullar på kinesiska solceller redan 2012 och EU-kommissionen tillsatte efter det en antidumpningsutredning. Enligt

Läs mer

Solel Verklighet i ditt hus?

Solel Verklighet i ditt hus? Solel Verklighet i ditt hus? En liten guidning på vägen till egen el från solen Har vi tillräckligt med sol Hur fungerar solelsanläggningen Hur mycket el produceras Ekonomi och statligt stöd Inköp, installation

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint 1 VÄLKOMNA Per Sjöström Norrköpings kommun Nicholas Etherden Vattenfall Lasse Ejeklint Vattenfall Jörgen Eriksson Vattenfall 2 MYTER, REALITET

Läs mer