Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430"

Transkript

1 1 (8) Tid: Kl med avbrott för lunch kl Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430 Närvarande ledamöter: Carlsson, Pontus 1-del av 13 Dahlström, Mats Forsgren, Emma Herder, Mats Johannisson, Jenny 1-11 Karlsson, Kristoffer Larsson, Göran Lundberg Rodin, Margareta Mäntykangas, Arja Skoglund, Lena ordförande Övriga närvarande: Doracic, Alen 12 Flöög, Eva-Maria 12 Johansson, Anna-Lena sekreterare Johansson, Thomas 1-11, 13 Lennartsson, Claes 11, 13 Frånvarande ledamöter: Fredman, Margareta Nelke, Margareta Skelte, Ewa Paragrafer: 1-13 Underskrifter: Sekreterare... Ordförande Justeringsperson

2 2(8) Emma Forsgren, doktorand och ny studentrepresentant samt Thomas Johansson, administrativ chef, presenterar sig. Beslutsärenden 1 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställes med nedanstående förändring av punkternas inbördes ordning: - punkt tas upp efter punkt 8 - punkt 9 tas upp efter punkt 10 2 Utseende av justeringsperson Arja Mäntykangas utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 3 Protokoll från sammanträde Protokoll från sammanträde läggs till handlingarna. Mats Dahlström har en fråga angående 9 Hedersdoktor vid Högskolan i Borås och motiveringen till att nominera föreslagen kandidat. Anmälningar/Information 4 Prefekten rapporterar Föredragande: Margareta Lundberg Rodin Prefekten efterfrågar vilken information institutionsstyrelsen vill få under denna punkt. För att rapporten inte ska bli alltför lång lämnas förslag att antal besök, forskningsseminarier etc anges med ett urval av exempel. Beviljade uppdrag/forskningsansökningar samt slutredovisning av forskningsprojekt önskar styrelsen information om framöver.

3 3(8) 5 Studentrepresentanterna meddelar samt rapport från VHBs institutionsstyrelse Föredragande: Pontus Carlsson/EmmaForsgren/Arja Mäntykangas Pontus Carlsson meddelar att - BIMBO har en ny styrelse. Ny ordförande är Märta Sjöblom och vice ordförande Jessica Arvidsson. I styrelsen ingår även en ledamot som studerar på Webbredaktörsprogrammet. - han har valts till vice ordförande i Studentkåren i Borås. Ny ordförande är Malin Ahlm (från inst HIT). - den planerade resan till Mediamässan i Göteborg (MEG 12) ställdes in p g a för få anmälda. I stället planeras ett besök i juni till en webbyrå i Göteborg. - BIMBO har arrangerat en uppskattad gästföreläsning Högskolan som karriär. Föreläsare var Stefan Nilsson, universitetsadjunkt vid BHS. En ny karriärföreläsning, öppen för samtliga studenter vid högskolan, planeras till hösten. - studenter med kandidatexamen i B&I är positiva till att det finns en möjlighet för dem att till hösten 2012 söka masterutbildning i B&I. Emma Forsgren tar upp problem med stress/ohälsa inom doktorandgruppen. Frågan är även ett ärende vid kommande ämnesgruppssmöte. Den har tidigare tagits upp och lett till en gemensam diskussion mellan doktorander och handledare där Previa medverkat. diskuterar orsaker till stress/ohälsa och vilka förebyggande åtgärder och rehabiliteringsinsatser som krävs och kan sättas in för att lösa situationen för berörd personal. Prefekten meddelar att frågan om stress/ohälsa kommer att tas upp vid institutionens personaldagar i juni i samband med att personalbarometern redovisas och diskuteras. Arja Mäntykangas meddelar att - vid VHBs sammanträde talade prorektor Martin Hellström om Högskolelandskapet i förändring. - även VHBs internationella koordinator träffade vår gästlärare Dr Madge Octavia-Luciana från Bukarest universitet för en förutsättningslös diskussion

4 4(8) 6 Ansökan till Wallenbergsstiftelsen Föredragande: Lena Skoglund Ordföranden informerar om den ansökan som stiftelsen Måltidsakademien i Grythyttan har skickat till Wallenbergsstiftelsen. Ansökan omfattar bl a digitalisering av gamla måltidsmenyer, ett arbete som skulle kunna vara uppsats- eller projektuppgifter för studenter vid vår institution. Prefekten meddelar att institutionen får externa förfrågningar om studenter kan utföra uppgifter. diskuterar hur former för ett fungerande samarbete med uppgifter, uppsatser etc som bygger på externa önskemål ska kunna genomföras framöver. 7 Dnr Verksamhetsberättelse 2011 Föredragande: Margareta Lundberg Rodin Prefekten efterfrågar kommentarer till inskickad verksamhetsberättelse för år Pontus Carlsson framför att studenterna är positiva till att anonym tentamen har införts. Han meddelar även att studentkonferensen under hösten - Information Overload inte var BIMBOs initiativ utan var ett enskilt initiativ från utbildningsansvarig vid sektionen. 8 Ekonomiskt utfall budgetåret 2011 Föredragande: Anna-Lena Johansson s informeras om ekonomiskt utfall för budgetåret Beslutsärenden 9 Dnr Ny extern ledamot i utbildningsråd läsåret 2011/2012 Föredragande: Margareta Lundberg Rodin Föredrages förslag till beslut. beslutar att föreslå rektor att utse Charlotte Björk till extern ledamot i utbildningsrådet för Webbredaktör/SIK läsåret 2011/2012.

5 5(8) 10 Sammanträdestider ht 2012 Föredragande: Margareta Lundberg Rodin Föredrages förslag till beslut. beslutar att fastställa nedanstående sammanträdestider för institutionsstyrelsens sammanträden ht 2012: kl kl kl Dnr Inrättande av kandidatprogram: Webbredaktör, 180 hp Föredragande: Claes Lennartsson Föredrages förslag till beslut. beslutar att med tillägget att utbildningens vetenskapliga grund ska tydliggöras ytterligare tillstyrka inrättande av kandidatprogram: Webbredaktör, 180 hp Anmälningar/Information 12 Information om Alumnundersökning Föredragande: Alen Doracic/Eva-Maria Flöög Alen Doracic och Eva-Maria Flöög presenterar genomförd alumnundersökning. Undersökningen omfattar studenter antagna ht 07 till Bibliotekarieprogrammet samt studenter antagna ht 08 till Webbredaktörsprogrammet. Båda grupperna avslutade utbildningen vt Intervjuerna har genomförts av externa personer. diskuterar utfallet av undersökningen. Nästa alumnundersökning kommer även att omfatta distansstudenter.

6 6(8) 13 Verksamhetsplan /Strategidiskussion Föredragande: Margareta Lundberg Rodin/Jan Nolin/Claes Lennartsson Förändringar i högskolelandskapet och i B&I-landskapet (Margareta Lundberg Rodin) Prefekten ger en nulägesbeskrivning av högskolelandskapet. Den svenska högskolesektorn står inför stora förändringar. Krav ställs från utbildningsministern och utbildningsdepartementet om samverkan mellan lärosäten. Konkurrensen ökar om studenter och anslags- och forskningsmedel. Sker inte samgående mellan lärosäten frivilligt kan det ske genom centrala beslut. Tim Ekberg, utredare anlitad av Högskolan i Borås, förordar ett samgående med Högskolan i Skövde. Jan-Åke Björklund, som utrett frågan för Västra Götalandsregionen, förordar en fusion av högskolorna i Västra Götalandsregionen. Även samarbete med bl a Högskolan i Halmstad har diskuterats. diskuterar det förändrade högskolelandskapet och tänkbara alternativ till samarbete/samgående, regionens roll och vilka konsekvenserna kan bli för Högskolan i Borås inkluderat vår institution. Biblioteks- och informationsvetenskap är inget eget ämne enligt HSV/SCB. När företrädare för B&I-institutioner i landet träffats har diskussioner förts om ämnestillhörighet. Förslaget är att Biblioteks- och informationsvetenskap ska tillhöra Medie- och kommunikationsvetenskap, andra alternativ som har diskuterats är Humaniora och Samhällsvetenskap. Även frågan om vår institutions ska ansöka om medlemskap i I-schools diskuteras. Forskningsansökningar, publiceringar, doktorandutbildning (Jan Nolin) Vårt forskningsämne är indelat i nedanstående tre delområden: - Informationspraktiker - Digitala resurser och tjänster inom kultur- och informationsområdet - Bibliotek, kultur och samhälle Dessutom finns det högskoleövergripande forskningsprogrammet Sociala medier (SMS = Social Media Studies) vid vår institution. För varje delområde har två ansvariga utsetts (som sammankallar personal inom respektive område till minst två möten/termin). Det har skett en ökning av forskningsansökningar jämfört med föregående år. Flera ansökningar har gjorts i samarbete med andra lärosäten. Högskolans rektor uppmuntrar tvärvetenskapliga ansökningar även inom högskola. En sammanställning av gjorda ansökningar skickas ut till institutionsstyrelsens nästa sammanträde.

7 7(8) Under föregående år antogs tre nya doktorander knuta till forskningsprogrammet Sociala medier. I år har fyra doktorander antagits, en med delfinansiering av LinCS vid Göteborgs universitet, en anställd universitetsadjunkt/doktorand vid Linnéuniversitet, en internationell doktorand med stipendiefinansiering från hemlandet och en tvåårig doktorand (har licentiatexamen) vid institutionen finansierad av rektorsmedel. Dessa doktorander är knutna till olika forskningsprogram. Det är önskvärt att flera doktorander antas vid samma tidpunkt, bl a ökar förutsättningarna inom doktorandgruppen till samarbete och stöd till varandra. Handledarrådet har diskuterat mottagandet av nya doktorander samt upplägg av forskarkurser. Våra publiceringsantal är i stort oförändrade jämfört med föregående år. Ökar sammanläggningsavhandlingarna vid institutionen kommer förmodligen även antal vetenskapliga publikationer att öka. Förhandlingar förs om att institutionen ska överta den rankade tidskriften Information Research. Vid institutionen finns även tidskrifterna Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift och Human IT, båda ges ut i elektronisk form. Utbildningsuppdrag, utbildningsutbud, söktryck, nyckeltal (Claes Lennartsson) Claes Lennartsson informerar om förutsättningarna för att fastställa nästa års utbildningsutbud. Innevarande år är vårt utbildningsuppdrag 600 helårsstudenter (HST), föregående år 650 HST. För att komma ner till denna nivå har vi nödsakats att radikalt minska antal fristående kurser samt ta in något färre studenter på programmen. Vi utgår från att vårt uppdrag är oförändrat år Detta innebär att fristående kurser behöver öka under 2013 för att kompensera det lägre studentantalet på programmen. Söktrycket till höstens utbildningar varierar från 1,6 till 7,7 per plats. Masterprogrammen har fått fler sökande i år jämfört med föregående år. Genomströmningen på totalnivå låg år 2011 på 77 %, på programnivå 83 % och 47 % för fristående kurser. På programnivå varierar genomströmningen från 36 % till 95 %. Kommande kvalitetsgranskning och självvärdering, hållbar utveckling (Margareta Lundberg Rodin) Under våren 2013 kommer Högskoleverket att granska våra utbildningar inom Biblioteks- och informationsvetenskap. Kvaliten på våra uppsatser är viktig. Ett slumpvis urval av uppsatser kommer att granskas. Förutom vårt ämne kommer andra utbildningar vid högskolan att granskas. Under våren har genomförts en audition vid Ingenjörshögskolan. Representanter från högskolans övriga institutioner och enheter har träffat grupperingar inkl studenter vid Ingenjörshögskolan och lämnat synpunkter och ställt frågor angående institutionens verksamhet och utbildningar. Förberedelserna inför granskningen fortsätter under hösten, bl a ska institutionernas självvärdering genomföras och en interngranskning som den vid Ingenjörshögskolan.

8 8(8) Högskolan i Borås är nu miljöcertifierat. En handlingsplan för institutionens miljövårdsarbete under tidsperioden har fastställts. I planen står bl a att ämnes- och forskningsseminarier ska genomföras kring hur hållbar utveckling kan integreras i utbildning och forskning.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 HÖGSKOLAN I BORÅS Inst biblioteks- och informationsvetenskap/ 2011-03-18 Dnr 901-09-21 Bibliotekshögskolan VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 En betydelsefull händelse under året var att Högskolan i Borås beviljades

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

20 årsredo 11 visning

20 årsredo 11 visning 211 årsredovisning 211/967 A31 Innehåll Högskolestyrelsen - Underskrifter... 3 Organisation... 4 Rektors förord... 5 RESULTATREDOVISNING... 6 NIVÅ... 6 Nya högskoleplatser... 8 Studieavgifter för tredjelandsstudenter......

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS MINNESANTECKNINGAR 2013/8. Lotta Englund/ELK 2013-08-30 1(10) Tid: Kl 09:00-12.00

HÖGSKOLAN I BORÅS MINNESANTECKNINGAR 2013/8. Lotta Englund/ELK 2013-08-30 1(10) Tid: Kl 09:00-12.00 Lotta Englund/ELK 2013-08-30 1(10) Tid: Kl 09:00-12.00 Plats: Närvarande: Frånvarande: E737 Eva-Lotta Andersson, sekreterare Anders Bergström, kårrepresentant Lotta Englund, ordförande Gunilla Carlsson

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier Umeå universitet Umeå centrum för genusstudier 2011-02-02 Verksamhetsplan 2011 Umeå centrum för genusstudier NULÄGESRAPPORT Visioner, mål och strategier UCGS vision är att under 2011 - Fortsätta att utveckla

Läs mer

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden Utbildningsvetenskapliga nämnden KALLELSE 2009-03-05 Nr 2:2009 Diarienr: MDH 2009/ /33 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Årsredovisning 2012 Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitetets verksamhetsår 2012 Styrelsen för Linnéuniversitetet fastställer härmed årsredovisningen

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014 p 86. Universitetsranking. Times Higer Education, QS World Ranking samt Academic Ranking of World Universities (ARWU/Shanghai) UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov , www.uka.se Rapport 2014:8 Specialistsjuksköterskor och vårdens behov - en intervjustudie Specialistsjuksköterskor och vårdens behov en intervjustudie 2014:8 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Innehåll Högskolan Kristianstad...4 Högskolan Kristianstads organisation 2013...5 Året som gått viktiga händelser...6

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2012

Verksamhetsberättelser 2012 Verksamhetsberättelser 2012 Historisk-filosofiska fakulteten Innehållsförteckning Historisk-filosofiska fakulteten 9 1. Sammanställning av aktiviteter och beslut under 2012 9 1.1 Organisationsfrågor 9

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet.

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2013-02-21 EKO 2012/1111 Budgetunderlag för perioden 2014-2016 (6 bilagor) 1. Sammanfattande bedömning Trycket på sökande till Konstfack ökar. Efter två år av

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81 Sammanträdesprotokoll 72 87 Plats: Bromma folkhögskola Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Christer Jonsson Hans Andreasson, deltog i andra halvan av Margareta Larsson, deltog i 73, 75, 76, 72.5

Läs mer