Väla Gård, Sverige. Projektintroduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väla Gård, Sverige. Projektintroduktion"

Transkript

1 Ytterligare information Skanska Sverige AB Kontakt Åse Togerö Grön affärsutveckling Skanska Sverige AB Väla Gård, Sverige Kontorsbyggnaden Väla Gård i Helsingborg i södra Sverige är den hittills grönaste kontorsfastighet som Skanska uppfört. Huset är certifierat enligt LEED Platina och blev Sveriges första mörkgröna byggnad dels genom att det är ett plusenergihus, dels genom att allt byggmaterial är miljögodkänt samt att allt byggavfall återanvändes eller återvanns. Gröna kartan (Color Palette) Energi (Energy) Klimat (Carbon) Material (Materials) Vatten (Water) Projektintroduktion Kontoret Väla Gård ligger cirka 5 km nordöst om Helsingborg intill en gammal lantgård. Etapp 1 av Väla Gård omfattade konstruktionen av en m2 stor kontorsbyggnad, vilken uppfördes mellan oktober 2011 och oktober Fastigheten har omkring 70 arbetsplatser och utgör Skanskas regionkontor i Helsingborg. Olika enheter inom Skanska har flyttat och samlats till detta kontor, vilket nästan har halverat Skanskas kontorsrelaterade kostnader. Den första etappen av Väla Gård omfattade en helt ny byggnad, på platsen finns även flera befintliga gårdsbyggnader, som ska utvecklas längre fram. Läget är naturskönt; utöver de parkliknande utomhusmiljöerna angränsar platsen till ett naturreservat med bok- och ekskog. Skanska Sverige byggde och äger fastigheten. Anläggningen innefattar två trevåningsbyggnader, som är sammankopplade med varandra genom en inglasad entré- och receptionsbyggnad. Själva huskropparna är uppbyggda av prefabricerade betongelement, medan träpaneler har använts till tak och fasader. Väla Gård är Skanskakoncernens grönaste kontorsprojekt hittills och det första som uppnår mörkgrönt, enligt Skanskas Gröna karta. Gröna kartan syftar till att byggprojekten ska uppnå nära noll miljöpåverkan. Ett mörkgrönt projekt måste uppfylla minst tre av följande sex mål: netto noll primärenergi, nära noll klimatpåverkan, noll icke hållbara material, noll farliga material, noll byggavfall till deponi, och netto noll vatten. Väla Gård uppnådde noll energi, noll farliga material och noll byggavfall till deponi. Projektet utformades för att uppnå LEED Platina, vilken är den högsta nivån inom systemet, och är det projekt i Europa med högst LEED-poäng. LEED är en frivillig miljöcertifiering initierad av U.S. Green Building Council (USGBC) med syftet att uppmuntra och ge vägledning till byggandet av mer hållbara och energisnåla byggnader. Projektet Väla Gård fick

2 ekonomiskt stöd av LÅGAN Sveriges program för byggnader med väldigt låg energianvändning. Bidraget ska stödja en grundlig utvärdering av energisystemet och inomhusmiljön under de första åren som byggnaden är i drift. Bidrar till en hållbar utveckling Kontorsbyggnaden Väla Gård har designats för att vara ett netto nollenergihus genom att byggnaden tillgodoser sitt energibehov sett på årsbasis, och kommer även bli ett plusenergihus som årligen producerar mer energi än vad det använder. Detta etta genom att den är energieffektiv och genererar sin egen el. Fastigheten är utrustad med ett solcellssystem och en bergvärmepumplösning, vilken förser byggnaden med den energi som behövs. Vidare använder kontoret cirka 30 procent mindre vatten jämfört med en konventionell svensk kontorsbyggnad. Väla Gård främjar en hälsosam arbetsmiljö för hyresgästerna, den flexibla kontorsdesignen sörjer för en lång livslängd. Projektet bidrar till en hållbar stadsutveckling och främjar mer hållbara transportsätt som cykling och användning av elbilar, genom att laddstationer för elbilen som kontoret har finns. Skanska uppnådde det ambitiösa målet om att inget byggavfall skulle skickas till deponi, och valde att endast använda miljömässigt ansvarsfulla material i projektet. Projektets klimatpåverkan beräknades. Skanska har tillsammans med sina projektpartners tagit emot många studiebesök och hållt föreläsningar för att öka medvetenheten om mer hållbara byggnader genom att använda Väla Gård som exempel. Gröna aspekter Energi Energieffektivitet Den första etappen av Väla Gård innebar byggandet av en plusenergibyggnad. Genom dess utformning har husets energibehov minimerats och det levererar mer energi till nätet än vad det gör av med under ett år. Byggnaden är designad för att årligen använda cirka 30 kwh/m2 för uppvärmning, kylning, varmvatten och fastighetsdel, vilket är 80 procent lägre än rådande nationell norm. Ett lufttätt och välisolerat klimatskal främjar energieffektivitet. Fönstren har ett bra U-värde på 0,9 W/(m2K). Bottenplattan, taket och ytterväggar har U-värden på 0,10; 0,08 respektive 0,13; vilket överträffar internationell passivhusstandard. Effektiv uppvärmning, kylning och luftkonditionering tillhandahålls av ett Variable Air Volume (VAV)-system. Värmeåtervinningen återanvänder 82 procent av värmen från den utgående luften, vilket överstiger värdet för det svenska passivhuskravet som är 70 procent. Byggnaden utformades för att utnyttja och tillvarata det naturliga dagsljuset, och därmed minska behovet av artificiell belysning. Solskydd, vilket inkluderar konstverk på fasaden, ger solavskärmning som hjälper till att undvika överdriven solvärmeackumulering och behovet av kylning sommartid. Huset är även utrustat med energieffektiva apparater och LED-belysning för att ytterligare minska energianvändningen för verksamheten.

3 Väla Gårds klimatpåverkan (tco2e) Material 660 Transport av material 25 Energianvändning på plats 40 Förnyelsebar energi Väla Gård har ett 455 m2 stort solcellssystem på halva takytan, vilket är utformat för att driva ett geoenergisystem som tillgodoser fastighetens behov av värme, kyla, varmvatten och fastighetsel. Byggnaden använder el från det lokala nätet när solcellssystemet inte kan producera tillräckligt med el under vintern. Systemet är dock utformat för att årligen leverera mer el till nätet än vad som används under ett år och blir därmed ett plusenergihus. Bergvärmesystemet för uppvärmning och kylning består av 20 st borrhål, vilka är cirka 150 m djupa. Systemet producerar 3 kwh mer för varje kwh det använder för generering av uppvärmning och varmvatten. Systemet genererar även gratis kylning sommartid tack vare borrhålen, vilka kyls ner under vintern, och tillhandahåller 35 kwh kyla för varje kwh som systemet använder. Borrhålen har en beräknad livslängd på 75 till 100 år. Smart energiuppföljning Skanska har installerat ett system som övervakar och kontrollerar fastighetens energianvändning. Systemet består av ett flertal temperaturoch koldioxidsensorer samt ljusmätare som kontrollerar intensiteten hos den artificiella belysningen. Skanska planerar att utvärdera data från systemet gentemot byggnadens olika designparametrar, för att ytterligare förbättra och optimera fastighetens energieffektivitet. Uppföljningsvärden från Väla Gård kommer att ge erfarenheter och bidra till utformningen av framtida långenergiprojekt. Övervakningsoch kontrollsystemet är även kopplat till en display vid receptionen, som visar byggnadens energianvändning och energiproduktion i realtid. Uppföljningen av energi, inneklimat och hur hyresgästerna upplever inomhusmiljön under de närmaste åren har fått ekonomiskt bidrag från LÅGAN, som är Energimyndighetens initiativ för att främja lågenergibyggnader. Klimat Klimatpåverkan Skanska har gjort en klimatkalkyl för etapp 1 av projektet Väla Gård genom att använda sitt eget verktyg ECO 2, vilket beräknar koldioxidutsläppen från utvinningen och tillverkning av råvaror, från transporter till byggarbetsplatsen samt från byggproduktionen. Den sammanlagda klimatpåverkan beräknades till 725 ton CO2, och visade att huskroppen, fasader samt installerade system stod för den största delen av klimatpåverkan.en av de saker som minskade klimatpåverkan i projektet är att en grusparkering anlades istället för en traditionell av asfalt, vilken är betydligt mindre energikrävande att tillverka samtidigt som den icke hårdgjorda ytan minskar belastningen på det kommunala dagvattensystemet. Material Miljömässigt ansvarsfulla material Inga potentiellt farliga ämnen som branschen vill fasa ut användes i projektet och alla ämnen uppfyllde kriterierna i Skanskas Kemikaliedatabas, vilken lever upp till kraven i branschsystemet BASTA och EU:s REACH-förordning när det gäller ämnen vars egenskaper innebär en mycket hög risk. Allt byggmaterial registrerades och granskades

4 enligt miljökriterier, vilket resulterade i ett urval av mer hållbara material. Exempelvis var över 50 procent av virket som användes certifierat enligt FSC (Forest Stewardship Council). Mer än hälften av virket som gick åt i projektet var lokalproducerat, bl a all träpanel som användes till tak och fasader. Över 20 procent av byggmaterialet utgjordes av återvunnet material såsom isolering, gips och stålreglar. Andra miljömässigt ansvarsfulla material med låga utsläpp inkluderade lim, tätningsmedel, färger, beläggningar, golv samt miljöcertifierade mattor. Avfallshantering under byggnationen Skanska hade ett nära samarbete med entreprenören för avfallshantering för att säkerställa att inget byggavfall skickades till deponi. Samarbetet inkluderade en utbildning rörande avfallshantering för hela projektorganisationen. Avfallet sorterades noggrant i åtta fraktioner och det fanns ingen fraktion för blandat avfall. För att återvinna allt skickades till exempel överbliven isolering tillbaka till leverantören för att återanvändas i deras produktionsprocess, och överbliven betong användes som fyllnadsmaterial. Avfallshantering under drift Väla Gårds kontorsbyggnad har omfattande källsorterings och insamlingskärl, för återvinning av verksamhetens papper, wellpapp, glas, metall och plast. Vatten Vattenbesparande åtgärder Fastigheten är utformad för att använda ungefär 35 procent mindre vatten jämfört med en konventionell svensk kontorsbyggnad. Snålspolande toaletter och vattenbesparande armaturer installerades. Vattenbesparingen bidrar också till en lägre energianvändning då behovet av varmvatten minskas. Endast växter som inte kräver konstbevattning användes vid anläggandet av utemiljöer. Dagvattenhantering En lagringsdamm för dagvatten skapades på platsen för att säkerställa att vattenavrinningen inte kommer att överbelasta det kommunala dagvattensystemet. Dammen ser även till att minimera förekomsten av sediment som förs vidare till det kommunala systemet. Andra gröna aspekter Att öka medvetenheten om mer hållbara byggnader De mörkgröna lösningarna i projektet Väla Gård har fått stor uppmärksamhet i svensk och internationell media. Skanska ser Väla Gård som ett inspirationsprojekt när det gäller mörkgrönt, där fastigheten kan användas för att visa potentiella kunder vilka gröna möjligheter och lösningar som finns. Skanska har arrangerat studiebesök och använder Väla Gård som exempel på en spjutspetsbyggnad på relevanta regionala och nationella seminarier och möten. Gröna tak Entrébyggnaden har ett grönt sedumtak. Gröna tak sörjer för ytterligare värmeisolering och förlänger takets livslängd, då det skyddas från UV-strålning och vädrets påverkan. Dessutom kan takvegetation erbjuda livsmiljöer för fåglar och insekter, filtrera luftburna föroreningar samt reducera dagvattenavrinningen. Inomhus intill receptionen finns även en grön vägg som består av levande växter. Väggen har främst en dekorativ funktion, men hjälper också till att filtrera inomhusluften.

5 Sociala aspekter Projektgruppsamarbete Samtliga personer i projektgruppen involverades i ett tidigt skede för att säkerställa att de förstod kraven som ett mörkgrönt projekt innebär, och för att uppmuntra utvecklandet av innovativa lösningar som uppfyller dessa krav. För att kunna uppnå mörkgrönt satte Skanska ihop en grupp med kunniga och erfarna människor, som bestod av flera specialister och personal från Skanska, arkitekten samt underentreprenörer. Ett nära samarbete med det lokala energibolaget var även en förutsättning för projektet, där den mest lämpliga tekniska, ekonomiska och miljömässiga lösningen identifierades för att göra det möjligt för Väla Gård att distribuera sin överskottsel till det allmänna elnätet. En doktorand vid Lunds universitet var involverad under hela projekttiden för att skapa en energimodell för byggnaden och för att analysera dess energiprestanda. Hälsa och säkerhet under byggnationen Inga olyckor som involverade arbetare ägde rum på byggplatsen och arbetsolyckor med frånvaro var således noll. Stor vikt lades vid säkerheten under hela byggfasen. Hälsosamma arbetsmiljöer Väla Gård kontorsbyggnad är utformad för att främja en högkvalitativ och hälsosam inomhusmiljö. Husets mötesrum och matsal är utrustade med sensorer som övervakar koldioxidhalten. Vidare har ämnen och material med en låg halt av lättflyktiga organiska föreningar använts för att säkerställa en god luftkvalitet inomhus. Det naturliga dagsljusinflödet främjas och en stor utomhusterrass är tillgänglig via bottenplan. En enkätundersökning kommer att genomföras efter inflyttningen för att utvärdera hur inomhusmiljön upplevs och hur den kan förbättras i framtiden. Flexibel kontorsdesign Fastighetens utrymmen har utformats för att möjliggöra olika lösningar för kontoret och tillåta inredningen att lätt kunna ändras för att uppfylla framtida krav. Kontorsbyggnaden kan även enkelt omvandlas så att den kan inhysa flera hyresgäster i framtiden. Dessa flexibla designlösningar, tillsammans med det faktum att huset är en plusenergibyggnad, bör säkerställa att fastigheten får en lång brukbar livslängd. Kulturell bevaring Där Väla Gård ligger låg det tidigare en lantgård med anor från 1800-talet, och fortfarande finns ett flertal gamla gårdsbyggnader kvar. Projektet hade som mål att bevara gårdens arkitektoniska stil och karaktär. Framtida etapper i projektet kan eventuellt inbegripa att de befintliga gårdsbyggnaderna bibehålls och byggs om. Bidrar till en hållbar stadsutveckling Väla Gård uppfördes på en redan tidigare utnyttjad plats, belägen i utkanten av Helsingborg. Projektet hade ingen direkt påverkan på varken grönområden eller naturmiljöer, och befintliga träd och gröna ytor bevarades. Främjande av mer hållbara transportsätt Skanska byggde en ny busshållplats på kort promenadavstånd ifrån Väla Gård-kontoret. En bussresa härifrån in till centrala Helsingborg tar 7 minuter. För att uppmuntra personalen att cykla till jobbet har en cykelparkering samt duschar iordningställts. Bilparkeringen har utrustats med laddstationer för elbilar.

6 Ekonomisk påverkan Lokal byggarbetskraft och material med lokalt ursprung Upp till 20 kunniga hantverkare arbetade i projektet, och nästan alla av dem kom ifrån Helsingborg med omnejd, vilket även var fallet för så gott som alla entreprenörer. Cirka 60 procent av allt material som användes i projektet hade lokalt ursprung. Ekonomiska besparingar tack vare fastighetens prestanda Plusenergibyggnaden Väla Gård kommer att medföra ekonomiska besparingar med låga energikostnader för hyresgästerna under hela dess livslängd. Byggnaden har även potential att betinga ett högre fastighetsvärde jämfört med en konventionell svensk kontorsbyggnad som har relativt höga driftkostnader. Att lära av god praxis Skanska använde Gröna kartan som vägledning vid byggandet av Sveriges hittills grönaste kontorsbyggnad, och LEED tillämpades som en oberoende validering av projektets gröna prestanda. Skanska har för avsikt att använda Väla Gård som ett pilotprojekt för att demonstrera vad företaget kan erbjuda potentiella kunder som är intresserade av mycket gröna byggnader som motsvarar bland annat noll- eller plusenergihus. Skanska Sverige har som mål att år 2015 ska minst 10 nybyggnadsprojekt uppnå mörkgrönt.

Building Energy Efficiency for Massive Market Uptake. Bygga energieffektivt för en massiv introduktion på marknaden

Building Energy Efficiency for Massive Market Uptake. Bygga energieffektivt för en massiv introduktion på marknaden Building Energy Efficiency for Massive Market Uptake Bygga energieffektivt för en massiv introduktion på marknaden BEEM-UP Building Energy Efficiency for Massive Market Uptake ( Bygga energieffektivt för

Läs mer

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN HEJ, Fastighetsägare till ett miljonprogramsområde har en komplex uppgift framför sig när de skall föra sina hus in i framtiden. Där måste vi alla bidra så gott vi kan.

Läs mer

Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter?

Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? Magnus Bonde Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi,

Läs mer

DEN HÅLLBARA STADEN. Förslaget ger förutsättningar för hållbarhet i olika dimensioner social, ekologisk, och ekonomisk.

DEN HÅLLBARA STADEN. Förslaget ger förutsättningar för hållbarhet i olika dimensioner social, ekologisk, och ekonomisk. DEN HÅLLBARA STADEN Förslaget ger förutsättningar för hållbarhet i olika dimensioner social, ekologisk, och ekonomisk. Social hållbarhet Norra Kvarnholmen blir en socialt hållbar stadsdel med en hög välfärdsnivå

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader.

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ELIS JAKUBOVA, JOHANNA MILLANDER Institutionen för Energi- och miljö Avdelningen

Läs mer

D3.2 Behov av kompetensutveckling vid produktion av la genergibyggnader och la genergirenovering av befintliga byggnader

D3.2 Behov av kompetensutveckling vid produktion av la genergibyggnader och la genergirenovering av befintliga byggnader D3.2 Behov av kompetensutveckling vid produktion av la genergibyggnader och la genergirenovering av befintliga byggnader Stefan Dehlin, 2012 10 12 (reviderad 2012-11-14) The sole responsibility for the

Läs mer

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Viktigt meddelande Denna handbok

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014

LÅGAN Rapport november 2014 KONCEPTBUTIKEN SOM NÄRMAR SIG NOLL - FÖRSTUDIE LÅGAN Rapport november 2014 Sara Jensen, Svein Ruud, Lennart Rolfsman, Ulla Lindberg www.laganbygg.se www.laganbygg.se 2 Förord Föreliggande rapport har tagits

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Folksams Klimatindex 2009 Carina Lundberg Markow,

Läs mer

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Byggnads energiprestanda - Använd energi Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Åsa Wahlström CIT Energy Management AB Göteborg, november 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Syfte och målsättning...

Läs mer

Förebygga avfall med kretsloppsparker

Förebygga avfall med kretsloppsparker RAPPORT Förebygga avfall med kretsloppsparker Maria Ljunggren Söderman, David Palm och Tomas Rydberg B1958 Februari 2011 Rapporten godkänd: 2011-02-03 John Munthe Forskningschef Organisation IVL Svenska

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

Mercurius del B. Systemhandling 2011-02-22. Del 7 Miljöredovisning. Följande delar finns av systemhandling 2011-02-22:

Mercurius del B. Systemhandling 2011-02-22. Del 7 Miljöredovisning. Följande delar finns av systemhandling 2011-02-22: Systemhandling 2011-02-22 Hus 5 Foto: www.stockholmskallan.se 1903 Beställare: Riksdagsförvaltningen Fastighetsenheten Konsulter: Arkitekt: Svante Forsström Arkitekter AB Miljösamordning: White arkitekter

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden Del I. Hjorthagen

Norra Djurgårdsstaden Del I. Hjorthagen Norra Djurgårdsstaden Del I. Hjorthagen på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se EN MILJÖSTADSDEL Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Hjorthagen i norr, över

Läs mer

ENERGIANVÄNDNING I ETT OMRÅDE. LÅGAN Rapport december 2014. Göran Frenning & Anders Ljungberg

ENERGIANVÄNDNING I ETT OMRÅDE. LÅGAN Rapport december 2014. Göran Frenning & Anders Ljungberg ENERGIANVÄNDNING I ETT OMRÅDE LÅGAN Rapport december 2014 Göran Frenning & Anders Ljungberg Förord Föreliggande rapport har tagits fram med stöd från LÅGAN-programmet tillsammans med SBUF (byggbranschens

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Åsa Wahlström Jan-Olof Dalenbäck Johan Paradis Charlotta Winkler Göteborg, december 2012 Förord I samband med implementering av det

Läs mer

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering ROTEN till det goda Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering Agroforestry, som en del av ett klimatsmart jordbruk, är ett utmärkt sätt att bidra till att lösa trippelutmaningen att trygga livsmedelsförsörjningen,

Läs mer