ARBETSMASKINER UTSLÄPP OCH FÖRSLAG TILL TEKNISKA ÅTGÄRDER. För innehållet i denna rapport svarar Naturvårdsverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSMASKINER UTSLÄPP OCH FÖRSLAG TILL TEKNISKA ÅTGÄRDER. För innehållet i denna rapport svarar Naturvårdsverket"

Transkript

1 ARBETSMASKINER UTSLÄPP OCH FÖRSLAG TILL TEKNISKA ÅTGÄRDER För innehållet i denna rapport svarar Naturvårdsverket

2 2

3 Förord Riksdagen har lagt fast femton nationella miljökvalitetsmål. De skall vara utgångspunkt för ett system med mål- och resultatstyrning av samhällets miljöarbete. Målen beskriver översiktligt tillståndet i miljön för ett samhälle som från ekologisk och social/kulturell synpunkt kan bedömas ha en hållbar utveckling. Tanken är att miljökvalitetsmålen skall nås inom ungefär en generation. För att bli användbara i miljöarbetet måste målen preciseras. Det gör man genom delmål och genom att ange åtgärdsstrategier eller handlingsvägar och mått för uppföljning. Samhällets olika sektorer sätter sedan med ledning av delmålen upp mål för sitt miljöarbete sektorsmål. Ett tjugutal myndigheter har fått regeringens uppdrag att utveckla delmål och föreslå handlingsvägar för att nå dem eller att utveckla sektorsmål och föreslå åtgärder. Naturvårdsverket har en samordnande roll i miljömålsarbetet. Myndigheterna har rapporterat huvuddelen av uppdragen till regeringen den 1 oktober Naturvårdsverket har redovisat regeringsuppdragen om miljömål i en särskild skrivelse med underlagsrapporter. Två parlamentariska beredningar, Miljömålskommittén och Klimatkommittén, tar nu hand om underlagen från myndigheterna och fortsätter arbetet för att få fram ett slutligt förslag om delmål, åtgärdsstrategier etc. till regeringen. Användningen av arbetsmaskiner bidrar till betydande utsläpp av föroreningar och det är därför angeläget att ta fram kunskap om utsläpp och åtgärder som underlag till det fortsatta miljömålsarbetet. Maskinanvändningen förekommer inom många olika sektorer, bland annat jordbruk, skogsbruk, industri, transport, bygg- och anläggningsverksamhet och hushåll. I avsaknad av en sammanhållande sektorsmyndighet för arbetsmaskiner har Naturvårdsverket tagit fram denna redovisning, som i huvudsak behandlar vilka tekniska möjligheter som finns att minska utsläpp av föroreningar från arbetsmaskiner. Vi har inte redovisat möjligheter och effekter av minskad användning genom till exempel effektivare processer och användningssätt inom olika sektorer. Rapporten har författats av Kjell Karlson vid Naturvårdsverket. Den baseras bland annat på konsultstudier som utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet AB med Karin Persson som projektledare. Stockholm i december 1999 Naturvårdsverket 3

4 4

5 Innehåll Förord... 3 Innehåll... 5 Sammanfattning... 7 Lägesbeskrivning Maskinparken Dagens miljöbelastning Styrmedel Nollalternativet Åtgärdsanalyser Dieselmotordrivna maskiner Bensinmotordrivna maskiner Koldioxid Åtgärdspaket Handlingsvägar Åtgärdsstrategier Minskad miljöbelastning Referenslista Begreppsförklaring Bilaga 1: Utsläpp från arbetsmaskiner Bilaga 2: Utsläppsberäkningar Bilaga 3: Information på Internet

6 6

7 Sammanfattning Totalt i landet finns ca arbetsfordon och ca 2 miljoner arbetsredskap. Branscher som jordbruk, skogsbruk, bygg- och anläggningsbranschen samt transportindustrin är för sin verksamhet beroende av dessa. Typiska fordon är jordbrukstraktorer, hjullastare, grävmaskiner, lyfttruckar, skogsmaskiner och terrängfordon som snöskotrar. Typiska redskap är motorsågar, gräsklippare och mobila kompressoraggregat. Två stora maskingrupper som i huvudsak kan hänföras till hushållsägda maskiner är bensindrivna snöskotrar och gräsklippare. Buller och avgasutsläpp från arbetsmaskiner innebär en negativ påverkan på vår miljö och människors hälsa. Av särskilt stor betydelse är utsläppen från dieselmotordrivna maskiner. Detta gäller främst utsläppen av kväveoxider. I dag beräknas omkring 20 % av de samlade kväveoxidutsläppen härröra från arbetsmaskiner. Även utsläpp av partiklar, vissa specifika kolväten samt bullerstörningar från arbetsmaskiner är betydelsefulla. Arbetsmaskiner svarar även för en betydande del av dieselbränsleanvändningen i landet. Åtgärder för att minska miljöpåverkan genom utsläpp av koldioxid är därigenom av betydelse även för arbetsmaskiner. Användningen av lätta terrängfordon främst snöskotrar i för frilufslivet intressanta områden ställer också särskilda krav på miljöprestanda vad gäller buller, avgasutsläpp och begränsning av skador på mark. Under 1999 har avgaskrav Steg I införts i EU för nya dieselmotorer till ett stort antal olika arbetsmaskiner. Ytterligare ett kravsteg Steg II är beslutat inom EU och införs för nya dieselmotorer som kommer ut på marknaden under perioden år 2001 till år Före utgången av skall EU-kommissionen presentera förslag för det fortsatta arbetet med avgaskrav för arbetsmaskiner. Det gäller komplettering med krav för bensinmotordrivna maskiner och förslag till skärpta krav för de dieselmotordrivna maskinerna Steg III. Nationellt har beställarkrav med miljöprofil börjat tillämpas vid upphandling av arbetsmaskintjänster i några kommuner och av vissa myndigheter. Exempel är Stockholm, Göteborg, Malmö och Vägverket. Det påskyndar introduktionen av maskiner som uppfyller de nya kraven. IVL Svenska Miljöinstitutet AB har på Naturvårdsverkets uppdrag gjort en bedömning av hur mycket utsläppen från arbetsmaskiner kommer att minska från 1995 till år 2010 respektive 2020 om hittills fattade beslut genomförs (BAU Business as usual, Tabell 1). Den högre procentuella reduktionen gäller vid oförändrat maskinutnyttjande jämfört med år 1995 och den lägre med hänsyn tagen till viss ökning av maskinanvändningen till följd av en samhällstillväxt motsvarande 1 % per år under perioden 2000 till I bedömningen ingår utfallet av de avgaskrav för jordbrukstraktorer som förväntas bli beslutade i EU under det första halvåret år Detta arbete är försenat varför en redovisning från EU-kommissionen tidigast kan förväntas under första halvåret år Det är Dg Miljö som svara för arbetet med förslaget inom kommissionen. 7

8 Tabell 1: Förväntad reduktion av luftföroreningsutsläppen från arbetsmaskiner om hittills fattade beslut om åtgärder genomförs (BAU). Kväveoxider Kolväten Partiklar Koldioxid NMVOC Utsläpp ton ton ton ton till - 45 % - 1 till - 10 % - 15 till - 20 % + 4 till 6% till - 50 % + 6 till 12 % - 20 till - 35 % + 13 till 6 % 1 Utsläppen Utsläppen av koldioxid för år 1995 har beräknats till ton beroende på lägre maskinutnyttjande jämfört med perioden kring år 1990 då maskinutnyttjandet på grund av byggboomen stod på topp. En förändring som bidrar till att vi når miljökvalitetsmålen kräver såväl tekniska åtgärder på fordon, motorer och redskap som icke-tekniska åtgärder i form av effektiviseringar i processer och användningssätt och minskad användning. Flera berörda aktörer tillverkare, samhällets institutioner, upphandlare, branschföreträdare, forskningsfinansiärer - kan på ett eller annat sätt bidra till en förbättring och de kan därmed sägas ha ett delat ansvar shared responsibility 2 - för att nödvändiga förändringar kommer till stånd. En grundförutsättning för att målen skall nås är att framtidens arbetsmaskin utvecklas med hänsyn till att den skall vara ren, tyst och energisnål. Viktigast är därvid att minska utsläppen av: kväveoxider och partiklar som till övervägande del kommer från de dieselmotordrivna maskinerna, klimatgaser - främst koldioxid. Maskinerna måste göras energieffektivare och anpassas till drivmedel av icke fossilt ursprung, buller från maskinen och dess arbetsprocesser, buller och avgaser främst kolväten och partiklar från snöskotrar, svårnedbrytbara organiska ämnen. Maskinerna måste göras tätare för att minska läckage av oljor som hydrauloljor och de måste anpassas för användning av miljöriktigare produkter. I rapporten redovisas tekniska åtgärdsförslag som analyseras med avseende på bland annat genomförbarhet, kostnader och effekter. Utifrån redovisade åtgärder har tre åtgärdspaket satts ihop för att belysa möjligheten att uppnå tre olika ambitionsnivåer vad gäller minskad miljöbelastning. Mot bakgrund av innehållet i åtgärdspaketen och kostnaderna för dessa dras vissa preliminära slutsatser om hur mycket utsläppen kan minska till år 2010 respektive 2020 genom tekniska åtgärder (Tabell 2). De beräknade utsläppsreduktionerna är angivna som procent av de totala utsläppen från arbetsmaskiner i Sverige för basåret 1995 (för kväveoxider, kolväten och partiklar) respektive 1990 (för koldioxid). 2 Se EU:s 5:e miljöhandlingsprogram. 8

9 Tabell 2: Minskade totalutsläpp från arbetsmaskiner i Sverige beräknade som effekt av tekniska åtgärder Kväveoxider Kolväten Partiklar Koldioxid NMVOC I riket I tätort % - 35 % - 45 % - 85 % +/ % - 60 % - 70 % - 90 % - 9 % Åtgärdspaketet beräknas i förhållande till nollalternativet (BAU) ge ytterligare reduktion av utsläppen med ca ton kväveoxider, ca ton partiklar, ca ton kolväten och ca ton koldioxid till år Motsvarande reduktion till år 2020 är ca ton kväveoxider, ca ton partiklar, ca ton kolväten och ca ton koldioxid. De beräknade utsläppsminskningarna baseras på följande åtgärdspaket : 1. Dieselmotortillverkare har med början från år 2006 försett marknaden med nya Steg III motorer som har lägre luftföroreningsutsläpp av kväveoxider och partiklar. Utsläppen från nya maskiner halveras därmed i jämförelse med en Steg II maskin. För maskiner som används i tätort erbjuds EEM-maskiner ( Enhanced Environmental Friendly Non Road Mobile Machinery ). Det är maskiner som anpassats för användning i miljökänsliga områden och de har extra låga utsläpp av buller och avgaser (i första hand partiklar). 2. Det finns en gemensam strategi för introduktion av biodrivmedel inom transportoch arbetsmaskinsektorn. År 2020 använder ca 25% av alla arbetsfordon diesel med låginblandning av biodrivmedel (i beräkningen har 5 % etanolinblandning använts som exempel). På motsvarande sätt använder alla arbetsredskap bensin med låginblandning av biodrivmedel (5 % etanolinblandning i beräkningsexemplet). 3. Sverige har stimulerat en förtida introduktion av nya maskiner med bättre utsläppsegenskaper med hjälp av gröna styrmedel och gröna beställare. 4. Tillverkare av bensinmotordrivna snöskotrar och arbetsredskap har sedan 2003 försett markanden med nya renare maskiner med utsläpp av kolväten (NMVOC) och partiklar som är ca 80 till 90 % lägre än för dagens motorer. Bränsleförbrukningen är dessutom 25 % lägre på grund av bättre förbränning. 5. Insatser har vidtagits så att energianvändningen trots en tillväxt motsvarande 1 % per år under perioden år 2000 till år 2020 har hållits på samma nivå som för år Det har skett genom användning av energieffektivare maskiner och arbetsprocesser. 6. Eftermontering av partikelfilter på befintliga dieselmotordrivna arbetsfordon som används i tätorter stimuleras genom upphandling, frivilliga branschåtaganden eller utvidgade miljözonsbestämmelser. 7. Standarder för bränsleförbrukningsdeklarationer av olika maskiner har tagits fram och ingår tillsammans med andra miljöparametrar i väl utvecklade Miljövarudeklarationer av maskinerna. Maskinuppköpare använder dessa som ett viktigt beslutsunderlag vid investeringar i nya maskiner. 9

10 Lägesbeskrivning Maskinparken Arbetsmaskiner spelar en viktig roll för samhällsutveckling. Branscher som jordbruk, skogsbruk, entreprenadverksamhet samt transportindustrin är för sin verksamhet beroende av arbetsmaskiner. Totalt i landet finns ca arbetsfordon och ca. 2 miljoner arbetsredskap. Typiska fordon är jordbrukstraktorer, hjullastare, grävmaskiner, lyfttruckar, skogsmaskiner och terrängfordon som snöskotrar. Typiska redskap är motorsågar, gräsklippare och mobila kompressoraggregat. Två stora maskingrupper som i huvudsak kan hänföras till hushållsägda maskiner är bensindrivna snöskotrar och gräsklippare. I det följande görs en kort genomgång av användningen inom olika branscher. Den bygger på IVL:s rapport B1342 från 1999 ( kartläggningen ). Jordbruket År 1995 fanns ca jordbrukstraktorer och ca skördetröskor registrerade på jordbruksföretag. Vanligen finns en till två traktorer per företag. Av traktorerna kan i storleksordningen beräknas vara produktiva drifttid ca 250 till 300 h/år - medan övriga används mer sporadiskt. En stor del av maskinparken inom jordbruket är åldersstigen. Enligt kartläggningen bedöms år 1995 ca 60% av traktorerna vara äldre än 15 år och ca 60% av skördetröskorna vara äldre än 10 år. Nyförsäljningen av traktorer var i slutet av 80-talet ca maskiner per år men har under senare delen av 90-talet legat på ca maskiner per år. Försäljning av skördetröskor är av storleksordningen 100 enheter/år. Jordbruket investerade år 1998 ca miljoner kronor i nya traktorer. Dieselbränsleåtgången inom jordbruket för år 1997 har i kartläggningen beräknats till m 3. Inga bensindrivna maskiner utnyttjas. Skogsbruket De arbetsfordon som förekommer inom skogsbruk är ca skördare och ca skotare samt ca 300 flisskördare. Gemensamt för dessa är att de har höga drifttider, h/år. Livslängden är kort ca 8 år. Inom småskogsbruk beräknas dessutom ca lantbrukstraktorer användas 3 med liten årlig drifttid. Nyförsäljningen av skotare är ca 250 stycken per år och försäljningen av skördare är av samma storleksordning dvs. total ca 500 maskiner per år till ett värde av ca till miljoner kronor per år. Huvuddelen av arbetet i skogsbruket utförs av maskinentreprenörer i små företag. Det bedöms finns ca stycken sådana företag i landet. Dieselbränsleförbrukningen har för år 1997 i kartläggningen beräknats till m 3. Bensindrivna maskiner i form av motorsågar och röjsågar med begränsad 3 Enligt IVL:s bedömning. Andra källor menar att flera jordbrukstraktorer används i skogsbruket. IVL har hänfört alla jordbrukstraktorer till Jordbruk. 10

11 livslängd på två till tre år förekommer också i liten omfattning. Bensinåtgången för 1997 har i kartläggningen beräknats till m 3. Bygg- och anläggningsmaskiner i entreprenadverksamhet Konjunkturerna för entreprenadmaskiner har förändrats relativt kraftigt under talet. Åren var nära 90% av den dåvarande maskinparken i drift. År 1996 och 1997 beräknades däremot endast ca 70% vara i drift. Enligt kartläggningen finns drygt produktiva entreprenadfordon i landet. De ägs av ca entreprenadföretag varav ca 60 % är små företag. Hälften av fordonen bedöms vara av årsmodell 1990 eller nyare. Vanliga arbetsfordon är hjullastare (ca 8 000), grävmaskiner (ca 5 500), grävlastare (ca 3 000), vältar (ca 1 500) och mobilkranar (ca 800). En typisk driftstid för en entreprenad maskin är h/år och en livslängd på 8 till 12 år. Nyförsäljningen av hjullastare är ca 300 st/år, grävmaskiner ca 200 st/år och grävlastare ca 150 st/år. Den totala maskinförsäljningen är ca arbetsfordon per år till ett värde av ca miljoner kronor per år. Vissa bensin- och dieseldrivna arbetsredskap som kompressorer, generatoraggregat och vibratorplattor förekommer också i entreprenadverksamheten. Mindre redskap har en livslängd på 5 till 8 år medan upp till 15 år gäller för större dieselmotordrivna redskap. Dieselförbrukningen för år 1997 har i kartläggningen beräknats till m 3 och bensinförbrukningen till m 3. Industri och transportanläggningar Maskiner för lasthantering och olika specialtransporter förekommer inom olika industrier och vid transportanläggningar som hamnar, flygplatser och järnvägar. Det rör sig i huvudsak om lyftruckar, dragtruckar, traktorer, hjullastare och dumprar. Banverket förfogar över ett antal spårbundna arbetsfordon för underhållsverksamhet. Antalet maskiner i industrin bedöms totalt vara av storleksordningen ca stycken och driftstiden varierar mellan ca h/år. Livslängden för dessa maskiner har i kartläggningen angivits till 10 till 15 år. Dieselförbrukningen för år 1997 har beräknats till m 3. Hushåll Gräsklippare, motorsågar och snöskotrar är exempel på maskiner som ägs av hushåll. De är bensindrivna. I bilregistret förekommer också ett större antal dieseldrivna jordbrukstraktorer ca som ägs av hushåll och vilka används i liten omfattning. De till antal vanligaste maskinerna är gräsklippare (ca 1,2 miljoner), motorsågar (ca ) och snöskotrar (ca ). De mindre maskinerna används storleksordningen ca 10 h/år medan snöskotrar beräknas användas ca 250 h/år. Nyförsäljningen av gräsklippare beräknas till ca st/år. Under senare år har eldrivna maskiner tagit en ökad andel av marknaden. Försäljningen av motorsågar är ca st/år. Snöskoterförsäljningen uppgår till ca st/år. Bensinförbrukningen för år 1997 har i kartläggningen beräknats till m 3 och dieselförbrukningen till ca m 3. 11

12 Dagens miljöbelastning Användning av förbränningsmotordrivna maskiner medför en negativ påverkan på vår hälsa och på miljön. Motorer i arbetsmaskiner har först nyligen omfattats av avgaskrav varför åtgärdsbehovet för denna grupp är stort. Övergödning Utsläpp av kväveoxider bidrar till storregionala miljöproblem med övergödning. Naturen får ta emot ett överskott av näring genom nedfall av kväveförningar. Arbetsmaskinerna är en betydande källa. Omkring 20 % av de samlade kväveoxidutsläppen i landet beräknades 1997 komma från arbetsmaskiner 4. Störst betydelse har dieseldrivna arbetsmaskiner de svarar för 99% av kväveoxidutsläppen inom gruppen arbetsmaskiner - och bland dessa är det jordbrukstraktorer, hjullastare, grävmaskiner, grävlastare, skogsbruksmaskiner och gaffeltruckar som beräknas bidra med de största utsläppen. Utsläpp av kväveoxider bidrar även till andra miljöproblem (se under Försurning och Luftföroreningar oh buller i tätort ). Tabell 3: Utsläpp av kväveoxider i Sverige Kväveoxider Andel av totalutsläppen i Sverige Arbetsmaskiner % Arbetsmaskiner bensinmotorer dieselmotorer ,1 % 19,9 % Arbetsmaskiner arbetsfordon arbetsredskap ,7 % 0,3 % Alla källor i landet % Källa: Ref. 1 och 2. Figur1: Fördelning av kväveoxidutsläpp från arbetsmaskiner 1997 på olika branscher. Arbetsmaskiner 1997: ton NOx Övrigt 11% Jordbruk 27% Entreprenad 30% Industri 15% Skogsbruk 16% Hushåll 1% Källa: Ref Enligt utsläppsstatistik i SCB:s statistiska meddelande NA 18 SM

13 Försurning Utsläpp av svavel- och kväveoxider bidrar till nedfall av försurande svavel- och kväveföreningar på storregional nivå. Det leder till påtagligt förändrade livsbetingelser för växter och djur. Genom en omfattande övergång till lågsvavlig diesel av bättre miljöklass har svavelutsläppen från arbetsmaskinerna minskat betydligt under talet. Tabell 4: Utsläpp av svaveloxider( räknat som svaveldioxid) i Sverige Svaveloxider Andel av totalutsläppen i Sverige Arbetsmaskiner 158 0,2 % Arbetsmaskiner bensinmotorer dieselmotorer ,04 % 0,13 % Alla källor i landet % Källa: Ref. 1 och 2. Klimatpåverkan Utsläpp av växthusgaser som koldioxid, metan och dikväveoxid bidrar till att höja den globala medeltemperaturen som i sin tur medför omfattande skador på ekosystemet den globala växthuseffekten. De svenska bidragen till klimatpåverkan domineras av koldioxidutsläpp från användning av fossila bränslen. Utsläppstrenden är proportionell mot bränsleåtgången. Arbetsmaskinerna beräknas stå för omkring hälften av dieselanvändningen i landet. Det samlade åtgärdsbehovet är stort och en minskning av all användning av fossila bränslen kommer att krävas. Ett ytterligare skäl för att minska användningen av fossila bränslen i arbetsmaskiner är att en ökad användning av biobränslen i samhället medför en ökad användning av olika typer av arbetsmaskiner exempelvis inom jord- och skogsbruk. Den fossila energi som används vid biobränsleframställning reducerar delvis den eftersträvade vinsten i form av minskade utsläpp av växthusgaser. Arbetsmaskiner bidrar även till utsläpp av andra klimatgaser. Tabell 5: Utsläpp av växthusgaser koldioxid, dikväveoxid och metan i Sverige 1997 (1000 ton). Beräknade totalutsläpp av dikväveoxid i landet är osäker och anges därför inom parantes. Koldioxid (CO2) Dikväveoxid Metan (CH 4 ) (N 2 O) kton Andel kton Andel kton Andel Arbetsmaskiner % (1,9) (8 %) 0,9 0,3 % Arbetsmaskiner bensinmotorer dieselmotorer % 5 % (0,02) (1,9) - (8 %) 0,6 0,3 0,2 % 0,1 % Arbetsmaskiner arbetsfordon arbetsredskap % 1 % (1,7) (0,2) (7 %) (1 %) 0,7 0,2 0,2 % 0;1 % Alla källor i landet % (24) 100 % % Källa: Ref. 1 och 2. 13

14 Figur 2: Fördelning av koldioxidutsläpp från arbetsmaskiner på olika branscher. Arbetsmaskiner 1997: kton CO2 Övrigt 9% Jordbruk 26% Entreprenad 35% Skogsbruk 9% Källa: Ref. 2. Industri 9% Hushåll 12% Luftföroreningar och buller i tätort I svenska tätorter uppkommer tidvis höga luftföroreningshalter och bullernivåer som är skadliga för människors hälsa och miljön. Luftföroreningar ökar risken för luftvägssjukdomar och cancer. Utsläpp av cancerframkallande ämnen som bensen och vissa andra specifika kolväten behöver minska kraftigt i tätortsmiljön. Partiklar kan var cancerframkallande i sig men även vara bärare av cancerframkallande ämnen. Partiklar har dessutom akuta effekter på luftvägarna vilka idag bedöms vara minst lika allvarliga som de cancerframkallande effekterna. Problem med höga halter av kvävedioxid beräknas kvarstå i större tätorter även efter år Halterna av koloxid, svaveldioxid och sot ligger däremot redan i dag under gällande gränsvärden. Utsläpp av kolväten och kvävoxider bidrar under inverkan från soljus även till att marknära ozon och andra oxidanter bildas i luften. Bildningen är ett storskaligt fenomen som beror på utsläpp över större geografiska områden som i Europa. Lokalt bildat ozon ger dock tillskott till oxidanthalterna. Höga halter av marknära ozon skadar växter och material samt påverkar människors hälsa. Arbetsmaskiner som används i tätorter bidrar till dessa luftföroreningsproblem. Buller från byggarbetsplatser behöver minska genom användning av tystare maskiner och arbetsmetoder. Tabell 6: Utsläpp av partiklar och kolväten exkl. metan i Sverige Partiklar Kolväten exkl. metan NMVOC ton Andel av tot. ton Andel av tot. Arbetsmaskiner (ca. 4-8%) % Arbetsmaskiner bensinmotorer dieselmotorer Arbetsmaskiner arbetsfordon arbetsredskap % 2 % % 1 % Alla källor i landet ( ) 100 % Källa: Ref. 1, 2 och 7. 14

15 Figur 3: Fördelning av kolväteutsläpp exkl. metan (NMVOC) från arbetsmaskiner 1997 på branscher. ARBETSMASKINER 1997: ton NMVOC Gräsklippare Övrigt Jordbruk 7% 3% 10% Skogsbruk 6% Snöskotrar 57% Industri 5% Entreprenad 12% Källa: Ref. 2. Luftföroreningar och buller i fjällmiljön Ett alltför hårt nyttjande av för frilufslivet intressanta områden minskar möjligheterna till rekreation och ostörda naturupplevelser. Buller och avgasutsläpp i värdefulla naturoch rekreationsområden måste minimeras. Det ställer särskilda krav på arbetsmaskiner som får användas i terrängen. Snöskotrar både yrkesmässig användning och för fritidsändamål - utgör en dominerande källa. Tabell 7: Utsläpp av luftföroreningar från snöskotrar i Sverige Kolmonoxid (CO) ton Kolväten, exkl. Metan (NMVOC) ton Kväveoxider (NOx) ton Partiklar ton Koldioxid (CO2) ton Källa: Ref. 2. Okontrollerad spridning av farliga ämnen i miljön Svårnedbrytbara ämnen som lagras upp i växter, djur och människor utgör på lång sikt ett allvarligt miljöhot. Exempel på spridningsvägar är spill från hantering av miljöfarliga ämnen, läckage från avfall, däckslitage och utsläpp genom avgaser. En utveckling mot kretsloppssamhället erfordrar att arbetsmaskiner och de hjälpprodukter som behövs för drift och underhåll anpassas så att avfallsmängder och risker med brutna kretslopp minimeras. Det krävs åtgärder i produktionsleden för att detta skall vara möjligt. Utgångspunkten är bland annat försiktighetsprincipen - att så långt som möjligt ersätta farliga kemikalier med mindre farliga när sådana finns tillgängliga. Hydrauloljor, motoroljor, oljefilter, batterier, strömbrytare med kvicksilver är exempel på hjälpprodukter som klassas som miljöfarligt avfall och vilka skall tas om hand i särskild ordning. Användning av nya renare bränslen minskar utsläpp av giftiga ämnen. 15

16 Faktaruta 1: Exempel på användning av smörjmedel i arbetsmaskiner. Hydrauloljor: Under senare år har problem med läckage av hydrauloljor från olika arbetsmaskiner aktualiserats. Läckaget omfattning är bl.a. beroende av vilken maskintyp det gäller. Högriskmaskinerna finns inom skogsbruket. En skogsskördare kan läcka ca liter olja per år. Läckaget orsakas vanligen av slangbrott. Årsförbrukningen i landet är ca m 3 /år. Tvåtaksoljor: Tvåtaktsmotorer behöver en extra tillsats av smörjmedel i bensinen för att lager och kolvar i motorn skall smörjas och motorskador undvikas. Normal inblandning är 1-2 %. Årsförbrukningen är ca m 3 /år. Stora förbrukare är utombordsmotorer och snöskotrar. Merparten av oljan förbränns inte utan sprids som vatten- eller luftutsläpp. Sågkedjeoljor: För att sågkedjan till motorsågar skall hålla god kondition behövs en smörjande olja med bra vidhäftning - sågkedjeolja. Oljan skall förhindra slitage och smörja kedjan. All olja sprids ut vid användningen. Den årliga förbrukningen är ca m 3 /år. Källa: Rapport från Kemikalieinspektionen 8/92 - "Rena smörjan?". Figur 4: Procentuell andel av totalutsläpp för arbetsmaskiner vid jämförelse med alla utsläppskällor i landet Totalutsläppen av partiklar gäller år 1995 och har angivits till till ton. Arbetsmaskinernas andel blir då ca. 4-8 %. Partiklar (PM) Kolväten(NMVOC) Koldioxid (CO2) Svaveloxider (SOx) Arbetsmaskiner Övriga källor Kväveoxider (NOx) 0% 50% 100% Källa: Ref. 1, 2 och 7. 16

17 Styrmedel Avgaskraven för nya maskiner Sedan 1999 gäller gemensamma avgaskrav för motorer till nya arbetsmaskiner inom EU. Kraven omfattar dieselmotorer i effektområdet 18 till 560 kw. Kravnivåer och datum för ikraftträdande framgår av nedanstående tabeller. Direktivet täcker inte in dieselmotorer i jordbrukstraktorer och mobila generatoraggregat. För traktorer finns sedan tidigare ett ramdirektiv om EG-typgodkännande och det har av EUkommissionen ansetts som mest ändamålsenligt att även inkludera avgaskraven under detta ramdirektiv. Kravinförandet för traktorer har därför försenats. För närvarande finns i ministerrådet en gemensam position som i huvudsak går ut på att så snart som möjligt samordna kraven kravnivåer och införandetidpunkter - med övriga arbetsmaskiner. Direktivet för jordbrukstraktorer förväntas därför bli antaget i EU under första halvåret år Tabell 8: Avgaskraven i EU för nya dieselmotorer i effektintervallet kW som monteras i mobila maskiner. Motorprovning enligt direktiv 97/68/EG. Kravnivå Motoreffekt P (kw) Koloxid (g/kwh) Kolväten (g/kwh) Kväveoxider (g/kwh) Partiklar (g/kwh) Steg I 130 P < P < P < Steg II 130 P < P < P < P < Kravnivåerna i steg I och II beräknas motsvara följande procentuella reduktioner jämfört med medelmotorn i maskinparken från mitten av 1990-talet: Steg I Steg II Kväveoxider -23% -50% Partiklar -27% -67% Kolväten -11% -29% Kommissionen har år 1995 uppskatta kostanden för att klar kraven i steg I till 214 till 356 ECU (ca kronor) respektive 300 till 1050 ECU i steg II (ca kronor). Kostnaden anges vara beroende av motorstorlek och är högre för motorer med lägre motoreffekt. 17

18 Tabell 9: Tidpunkter för kravens ikraftträdande. Motorer som tillverkas och förs ut på marknaden efter i tabellen angivna datum skall uppfylla aktuell kravnivå. Kravnivå Motoreffekt, P (kw) Motorproduktionsdatum Steg I 130 P < december P < december P < mars 1999 Steg II 130 P < december P < december P < december P < december 2000 Enligt artikel 19 i direktiv 97/68/EG skall EU-kommissionen före utgången av 1999 lämna ett förslag om ytterligare åtgärder för berörda maskiner. Detta arbete har påbörjats. I första hand gäller det avgaskrav för bensinmotordrivna maskiner men även förslag om ett Steg III för dieselmotordrivna maskiner inklusive generatoraggregat. Kommissionen kommer inte att vara klara med detta till årsskiftet 1999/2000. De vill bland annat få ett bättre grepp om den fortsatta kravutvecklingen i USA där luftvårdsmyndigheten EPA förbereder Phase 2 för bensinmotorer Phase 1 infördes 1995 samt Phase 3 för dieselmotorer. Bakgrunden är att det i förtexten till arbetsmaskindirektivet uttrycks att en harmonisering med kravutvecklingen i tredje land är av särskilt intresse inom detta område för att underlätta världshandeln. Dieselmotordrivna arbetsmaskiner tillverkas ofta i mindre serier. Bullerkraven I EU finns ett antal särdirektiv som behandlar bullergränsvärden för olika maskiner. Det gäller buller från tornkranar, kompressorer, svetsgeneratorer, kraftgeneratorer, handhållna betongspett och mejselhammare, jordförflyttningsmaskiner, gräsklippare samt jord- och skogsbrukstraktorer. Jordförflyttningsmaskiner avser grävmaskiner, schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastare. Dessutom finns ett övergripande direktiv för maskiner - Maskindirektivet - som behandlar buller utifrån arbetsmiljösynpunkt. Det pågår ett EU-arbete med att föra samman bullerkraven på maskiner i ett gemensamt ramdirektiv. I Sverige tillämpas bullerkraven för traktorer även på vissa arbetsfordon som måste registreras i bilregistret som motorredskap t.ex. mobilkranar - för att kunna köras på väg. Det finns även bullerkrav för terrängmotorfordon som snöskotrar. I Terrängkörningslagen (1975:1313) finns också särskilda bestämmelser för terrängkörning med motordrivet fordon i fjällområden. 18

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län Remissupplaga oktober 2002 Förslag till Miljömål för Blekinge län Miljömål för Blekinge län - remissupplaga oktober 2002 Länsstyrelsen i Blekinge län Ronnebygatan 22 371 86 KARLSKRONA telefon: 0455-870

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge Fakta och underlagsmaterial till Klimatsmart Borlänge 1 Innehåll INLEDNING 3 Om detta fakta och underlagsmaterial 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 4 Energi och klimatstrategisk planering

Läs mer

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Byggstenar till en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 delrapport 2 Elforsk rapport 12:33 Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Håkan Sköldberg Ebba Löfblad

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Rapport 2007:01 Västernorrlands län 2007 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN LÄNSSTYRELSEN

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Energimyndigheten Naturvårdsverket Åtgärdsmöjligheter i Sverige

Läs mer

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015 STOCKHOLMS STAD Stockholms miljöprogram 2012 2015 Stockholms Miljöprogram 2012 2015 Innehåll STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM 2012 2015... 4 PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING... 4 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN Del 2. Bakgrundsinformation och Stefan Uppenberg, Mats Almemark, Magnus Brandel, Lars-Gunnar Lindfors, Hans-Olof Marcus, Håkan Stripple, Alexandra Wachtmeister, Lars Zetterberg

Läs mer

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 DEL B FAKTA OCH UNDERLAG REMISSVERSION MARS 2011 REMISSVERSION Underlag till reviderad energiplan Orsa kommun 2011-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ENERGIPLANERING

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:06 Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 Förord Import av brännbart avfall är ett kontroversiellt ämne som ofta är utsatt för en känslomässig debatt i media. Tidigare

Läs mer

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Maria Stenkvist, Energi- och Systemanalys,

Läs mer

Minus 40 procent till 2020 så går det till

Minus 40 procent till 2020 så går det till Minus 40 procent till 2020 så går det till Prognos över hur framtida temperaturutveckling väntas påverka antalet människor som berörs av olika klimatrelaterade problem. Källa: Parry et al.: Millions at

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

från källa till konsument

från källa till konsument från källa till konsument Oljans betydelse...4 Varför är oljan viktig?... 4 Begreppet energi... 4 Oljan i världen... 5 Oljan i Sverige... 5 Oljeprodukters användningsområden...7 Bensin... 7 Dieselbränsle...

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

miljömålen bilagor bilagor till den fördjupade utvärderingen

miljömålen bilagor bilagor till den fördjupade utvärderingen miljömålen bilagor bilagor till den fördjupade utvärderingen 2008 Förord Inför Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av hur arbetet går med att nå miljömålen uppdrogs till målmyndigheter och sektorsmyndigheter

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:162

Regeringens proposition 2008/09:162 Regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Prop. 2008/09:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Flyget, energianvändningen och miljömålen

Flyget, energianvändningen och miljömålen Flyget, energianvändningen och miljömålen En förstudie Bengt Johansson Avdelningen för Miljö- och energisystem Institutionen för teknik och samhälle Lunds tekniska högskola Lunds universitet Februari 2002

Läs mer

Den svenska elens miljöpåverkan

Den svenska elens miljöpåverkan Den svenska elens miljöpåverkan I framtiden ser vi ett samhälle där elen har en ännu större betydelse än idag. Inte minst på miljöområdet. Innehåll Förord...3 Samhällets ryggrad...4 ELENS ROLL I SAMHÄLLET...5

Läs mer