Bilaga 2. Regionalt miljömålsarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2. Regionalt miljömålsarbete"

Transkript

1 Bilaga 2 Regionalt miljömålsarbete Underlag till fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet Frisk luft NATURVÅRDSVERKET

2 Beställningar Ordertel: Orderfax: E-post: Postadress: CM-Gruppen, Box , Bromma Internet: Naturvårdsverket Tel: , fax: E-post: Postadress: Naturvårdsverket, SE Stockholm Internet: ISBN ISSN Naturvårdsverket 200 Tryck: Omslag:, bild/illustration: Form:, bild/illustration:

3 Innehåll INNEHÅLL 4 REGIONALT MILJÖMÅLSARBETE 5 Inledning 5 De regionala miljömålen 5 Åtgärdsarbetet och uppföljningssystem 6 Bedömning av måluppfyllelsen 7 Miljökvalitetsmålet 7 Delmålen 7 Åtgärder och styrmedel 9 Frågor som behöver drivas inom EU och andra internationella fora 9 Förslag riktade till målansvariga myndigheter, samt till regering och riksdag 9 REFERENSER 11

4 Regionalt miljömålsarbete Inledning I miljömålsarbetet har länsstyrelserna en samordnande roll och ska arbeta för att miljökvalitetsmålen får genomslag i länen. Varje länsstyrelse ska precisera, konkretisera och anpassa alla miljökvalitetsmål till de förhållanden som råder i länet, frånsett målet Levande skogar som Skogsstyrelsen är ansvarig för. Länsstyrelserna kan även besluta om mål som saknar nationell motsvarighet, så kallade länsegna mål, som ska medverka till att de nationella miljömålen uppnås. Mellan införde alla län regionala miljökvalitetsmål, som under 2006/2007 omarbetades i ett flertal län för att överensstämma med de nationella revideringarna. Fram till våren 2006 hade fyra av fem kommuner inlett arbetet med att ta fram miljömål, och en dryg tredjedel hade redan antagit egna miljömål baserade på de nationella och regionala målen. De regionala miljömålen Nedan görs en bedömning av de regionala delmålens överensstämmelse med de nationella, baserad på målens innehåll och betydelse. Flera av landets totalt 21 län har inte regionaliserat ett eller flera av de nationella delmålen för Frisk luft. Sju län saknar ett delmål för svaveldioxid, tre län har inget mål för kvävedioxid eller marknära ozon, medan ett län inte har något mål angående flyktiga organiska ämnen. Beträffande delmålet för svaveldioxid har knappt nio tiondelar av länen antagit ett mål vars innebörd motsvarar det nationella delmålet (se tabell 1). I ett län, Gotlands län, har däremot ett mål med högre ambitionsnivå än det nationella införts. I fråga om delmålet för kvävedioxid har fyra län antagit ett regionalt mål som överensstämmer med det nationella delmålet, medan Gotlands län och Stockholms län har infört ett delmål som i jämförelse med det nationella målet har en högre respektive lägre ambitionsnivå. Vidare har kvävedioxidmålet inte anpassats, i över tre femtedelar av länen, till den förändrade målformulering som det nationella delmålet fick Vad gäller delmålet för marknära ozon överensstämmer fyra femtedelar av de regionala målen med det nationella delmålet, medan Uppsala län och Västernorrlands län har infört delmål som i stor utsträckning motsvarar regeringens bedömning av miljökvalitetsmålets innebörd i proposition 2000/01:130. Angående delmålet för flyktiga organiska ämnen har alla län utom Värmlands län preciserat hur mycket utsläppen ska minska, antingen i ton eller i procent. I 12 av 21 län har inte något mål gällande partiklar formulerats, medan motsvarande siffra för bens[a]pyren är 13 av 21 län. Fem län har antagit regionala mål för partiklar och bens[a]pyren, vars innebörd överensstämmer med de nationella delmålen. Uppsala län och Västernorrlands län har däremot formulerat länsegna mål för partiklar och bens[a]pyren som överensstämmer med de angivna halterna i miljökvalitetsmålet, medan Västmanlands län har ett länseget mål för partiklar som anknyter till regeringens bedömning av miljökvalitetsmålets innebörd i proposition 2000/01:130. Jämtlands län har bakat samman alla delmål till ett länseget mål vars

5 innebörd överensstämmer med miljökvalitetsnormerna, vilket i praktiken innebär att målet har en lägre ambitionsnivå än de nationella delmålen. Fjorton län har formulerat sammanlagt tjugosex länsegna mål. Sex av dessa mål behandlar miljögodkända pannor/anläggningar, medan övriga mål berör partiklar, flyktiga organiska ämnen, trafik samt störande lukt. Tabell 1. De regionala delmålens överensstämmelse med de nationella. Län Svaveldioxid Kvävedioxid Marknära ozon Blekinge samma ambitionsnivå ingen anpassning gjord 3 samma ambitionsnivå Dalarna samma ambitionsnivå ingen anpassning gjord 3 samma ambitionsnivå Gotland högre ambitionsnivå högre ambitionsnivå samma ambitionsnivå Gävleborg inget mål formulerat Inget mål formulerat inget mål formulerat Halland inget mål formulerat ingen anpassning gjord 3 samma ambitionsnivå Jämtland överensstämmer med MKN 1 överensstämmer med MKN 1 överensstämmer med MKN 1 Jönköping inget mål formulerat samma ambitionsnivå samma ambitionsnivå Kalmar samma ambitionsnivå samma ambitionsnivå samma ambitionsnivå Kronoberg samma ambitionsnivå samma ambitionsnivå samma ambitionsnivå Norrbotten inget mål formulerat inget mål formulerat samma ambitionsnivå Skåne samma ambitionsnivå ingen anpassning gjord 3 samma ambitionsnivå Stockholm inget mål formulerat lägre ambitionsnivå inget mål formulerat Södermanland inget mål formulerat inget mål formulerat inget mål formulerat Uppsala samma ambitionsnivå 2 ingen anpassning gjord 3 anknyter till prop. 2000/01: Värmland samma ambitionsnivå ingen anpassning gjord 3 samma ambitionsnivå Västerbotten samma ambitionsnivå ingen anpassning gjord 3 samma ambitionsnivå Västernorrland samma ambitionsnivå 2 ingen anpassning gjord 3 anknyter till prop. 2000/01: Västmanland samma ambitionsnivå ingen anpassning gjord 3 samma ambitionsnivå Västra Götaland samma ambitionsnivå ingen anpassning gjord 3 samma ambitionsnivå Örebro inget mål formulerat samma ambitionsnivå samma ambitionsnivå Östergötland samma ambitionsnivå ingen anpassning gjord 3 samma ambitionsnivå 1 miljökvalitetsnormen för halten av respektive ämne i utomhusluft 2 länseget mål 3 anpassning till den nationella förändringen av målformuleringen som gjordes 2005 Åtgärdsarbetet och uppföljningssystem I samband med att de regionala miljömålen anpassades och konkretiserades, arbetades även förslag på åtgärder fram. I knappt hälften av länen har dessa åtgärdsförslag fastställts i en åtgärdsplan eller i ett handlingsprogram, som styr det fortsatta miljömålsarbetet. Exempel på åtgärder är informationsinsatser angående småskalig vedeldning, utbyggnad av fjärrvärmenätet, val av bästa miljöklass vid offentlig upphandling, och införande av program inriktade på transportrelaterade miljöproblem (MaTs). Olika län har givetvis kommit olika långt i åtgärdsarbetet och det är svårt att dra några generella slutsatser om läget då ett antal län inte har gjort någon uppföljning av de åtgärder som genomförs på regional nivå. Överlag är knappt

6 hälften av åtgärderna påbörjade, en tredjedel är inte påbörjade, medan en dryg tiondel är avslutade. För några få åtgärder är läget oklart. Uppföljningen av arbetet med luftkvaliteten sker inom regionala och nationella program, samt inom vissa lokala övervakningsprogram som bekostas av kommunerna eller industrier. I flera län är kunskapsunderlaget för luftkvaliteten otillräckligt, framför allt gällande marknära ozon, flyktiga organiska ämnen, partiklar och bens[a]pyren. I fjorton län bedrivs övervakningen av luftföroreningar av så kallade luftvårdsförbund som är en sammanslutning av myndigheter, företag och andra intressenter. Förbundens mätprogram skiljer sig åt från län till län, men omfattar oftast mätningar av svaveldioxid och kvävedioxid, samt i viss utsträckning ozon, PM 10 och VOC. Drygt 40 kommuner deltar även i URBANmätnätet som är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och en rad svenska kommuner. UR- BANmätnätets mätprogram innehöll ursprungligen mätningar av NO 2, SO 2 och sot, för att sedan utvidgas till att inbegripa även VOC, ozon samt partiklar (PM 10 och PM 2,5 ). Länen verkar överlag vara nöjda med de miljömålsindikatorer som används inom uppföljningen av målet Frisk luft då inga synpunkter som pekar på motsatsen har inkommit. Bedömning av måluppfyllelsen Miljökvalitetsmålet Miljökvalitetsmålet är enligt den nationella bedömningen mycket svårt att nå inom utsatt tid. Av de regionala bedömningarna överensstämmer lite mindre än hälften med den nationella, medan tolv län bedömer att det är möjligt att nå målet om fler åtgärder sätts in. Åtgärder både i Sverige och i övriga Europa inom i första hand trafik- och energiområdet efterfrågas från länsnivå. Ytterligare styrmedel och åtgärder för att byta ut gamla pannor och installera ackumulatortankar bedöms av flera län vara nödvändigt för att målet ska kunna nås. Av de nio län som inte tror sig uppnå målet har fem län inte tagit fram ett åtgärdsprogram, varav ett län kommer att utveckla ett program under Ytterligare tre av dessa fem län har dock tagit fram en åtgärdsstrategi eller ett handlingsprogram gällande antingen energi, resor eller transporter. Av de 12 län som anser sig kunna klara målet om fler insatser sätts in har sju län inte tagit fram något åtgärdsprogram. Tre av dessa sju län är på gång med att arbeta fram ett program, medan ett län kommer att fokusera på förankring och genomförande av åtgärder under hösten I ett av dessa sju län har åtgärdsstrategier inom bland annat energiproduktion samt energianvändning och transporter utvecklats. Delmålen Den nationella bedömningen för svaveldioxid är att målet klaras, vilket överensstämmer med 11 av de regionala bedömningarna. Resterande 10 län har inte formulerat något specifikt svaveldioxid mål, och har därför inte gjort någon bedömning av måluppfyllelsen. Sannolikt uppnås målet i hela landet även om lokala problem

7 finns i kuststäder i södra Sverige, vilka påverkas av transport av luftföroreningar från kontinenten och utsläpp från sjöfarten. Delmålet för kvävedioxid anses nationellt kunna klaras om fler åtgärder sätts in. Av de 15 län som har gjort en regional bedömning av delmålsuppfyllelsen överensstämmer 10 läns bedömningar med den nationella. Jönköpings län och Västra Götalands län tror sig däremot inte uppnå målet inom gällande tidsram, vilket även gäller för Stockholms län vars delmål har en lägre ambitionsnivå än det nationella. Gotlands län, liksom Kalmar län, anser sig emellertid kunna klara målet. Då enbart fem län har ett delmål som är i nivå med det nationella kan kvävedioxidmålet bli svårt att uppnå. Tre län saknar ett mål och 11 län har inte reviderat sitt mål utifrån de ändringar som gjordes på nationell nivå under Överlag uppnås målet i urbana bakgrundsmiljöer, medan det behövs fler åtgärder i tätorter med dåligt ventilerade gatumiljöer och vid stora trafikleder med hög trafikintensitet. Enligt regeringsbeslut har åtgärdsprogram tagits fram i vissa kommuner för att miljökvalitetsnormerna ska kunna uppnås. Delmålet för marknära ozon överskrids i hela landet, men enligt den nationella bedömningen är det möjligt att klara målet om fler åtgärder påbörjas, vilket överensstämmer med 12 av totalt 15 regionala bedömningar. Kalmar län och Östergötlands län tror, i motsats till Blekinge län, inte att de kommer att nå delmålet inom utsatt tid. Drygt en tredjedel av de regionala bedömningarna är dock osäkra på grund av bristande dataunderlag. Den nationella bedömningen för flyktiga organiska ämnen är att målet kommer att klaras, en uppfattning som enbart delas av 5 län. Kronobergs län och Västra Götalands län tror sig inte nå målet, medan 11 av 19 län anser sig uppnå målet om fler åtgärder inleds. Gotlands län har formulerat ett eget mål som i huvudsak överensstämmer med det nationella men som har ett annat målår. Detta mål uppnåddes inte i tid. Ungefär hälften av de regionala bedömningarna är tveksamma på grund av bristfälligt underlag. Endast fyra län har gjort en bedömning av måluppfyllelsen för partiklar, medan motsvarande siffra för bens[a]pyren är tre län. Örebro län kommer att granska möjligheten att uppnå målen under våren 2007, medan Blekinge län dessvärre inte kommer att kunna bedöma måluppfyllelsen för bens[a]pyren på grund av otillräckligt kunskapsunderlag. Nationellt anses varken delmålet för partiklar eller bens[a]pyren kunna nås. För partiklar instämmer två län i den nationella bedömningen. Kalmar län anser däremot att målet kan komma att klaras, medan Blekinge län tror sig behöva sätta in fler åtgärder. För bens[a]pyren överensstämmer enbart Jönköpings läns bedömning med den nationella. Stockholm län anser sig emellertid klara målet, medan Kalmar län tror sig uppnå målet om ytterligare åtgärder påbörjas. Överlag är dataunderlaget ofullständigt, framför allt för PM 2,5, då endast enstaka eller inga mätningar har gjorts. En tredjedel av de länsegna målen bedöms kunna nås om fler åtgärder sätts in, medan en tredjedel inte kommer att klaras inom utsatt tid. Måluppfyllelsen kan inte bedömas för ett av målen som behandlar miljögodkända pannor, eftersom målet inte går att följa upp, medan ett mål som berör arbetsmaskiner inte kan utvärderas på grund av bristande underlag.

8 Åtgärder och styrmedel En kombination av lagstiftning och ekonomiska styrmedel, såväl som informationsinsatser och attitydpåverkan, behövs för att målet Frisk luft ska kunna uppnås. Målet är i hög grad beroende av utvecklingen inom såväl trafiksektorn som energisektorn. Vägtrafiken står för en stor del av utsläppen av kvävedioxider och flyktiga organiska ämnen vilka i sin tur bidrar till bildningen av marknära ozon. Skärpta avgaskrav på motorfordon har reducerat utsläppen, men halterna har inte minskat i motsvarande omfattning eftersom trafiken samtidigt ökat. Fortsatt utveckling med renare fordon är viktigt. En förändrad trafik- och infrastrukturplanering som i större utsträckning tar hänsyn till miljömålet är också nödvändig. Sjötrafiksektorn bidrar till utsläppen av svaveldioxid, och för att dagens låga svavelhalter ska bibehållas även i framtiden, är det viktigt att krav ställs på sjöfarten, som annars riskerar att öka utsläppen av svavel. Småskalig vedeldning är ett omfattande problem, då det kan orsaka höga halter av flyktiga organiska ämnen, partiklar samt cancerframkallande ämnen såsom bens[a]pyren. För att minska utsläppen krävs att fler hushåll använder träpellets i stället för ved och att de övergår från småskalig vedeldning i gamla pannor till miljögodkända pannor med ackumulatortank, eller andra alternativ som till exempel fjärrvärme. Nedan redovisas förslag till möjliga åtgärder och styrmedel som inkommit från Länsstyrelserna. Förslagen har inte konsekvensanalyserats eller bedömts, och kan eventuellt bli aktuella efter de utretts. Frågor som behöver drivas inom EU och andra internationella fora Länsstyrelserna är ense om att det internationella samarbetet måste intensifieras och att fler överenskommelser på internationell nivå behöver ingås, då en stor andel av landets luftföroreningar transporteras hit från andra länder. Åtgärder på internationell nivå behöver vidtas för att minska utsläppen från trafik- och energisektorn, samt sjöfarten. Förslag riktade till målansvariga myndigheter, samt till regering och riksdag Länsstyrelserna efterlyser en lång rad nationella åtgärder som anses vara nödvändiga för att miljökvalitetsmålet ska kunna nås. Åtgärdsförslagen är inriktade på framför allt fordon och vedeldade pannor/anläggningar, och sträcker sig från inrättandet av stöd och bidrag till förändringar i lagstiftningen. Tydliggör länsstyrelsens roll i luftövervakningen genom att ge länsstyrelserna, i samverkan med luftvårdsförbunden, i uppdrag att koordinera arbetet med genomförandet av luftkvalitetsnormerna för tätortsluft i enlighet med Naturvårdsverkets förslag i Rapport 5407 av regeringsuppdraget Samordnad kontroll av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft (2004). Inför fler ekonomiska styrmedel som stödjer utvecklingen mot ett transportsnålt och energieffektivt transportsystem, och underlättar genomförandet av åtgärdsprogrammen för miljökvalitetsnormerna så de blir reella steg på vägen mot att nå målet Frisk luft.

9 Inför en tidsbegränsad skrotningspremie för miljöbelastande bilar. Om bidraget utformas så att det överstiger bilens nuvarande värde samt riktas till skrotning av äldre bilar utan katalysator, med en bränsleförbrukning vid blandad körning på 0,8 l/mil eller mer, som de senaste åren körts mer än 1500 mil/år i genomsnitt, bör det snabbt kunna leda till en stor miljönytta, utan att fordonsflottan ökas. Inför kraftigare styrmedel för att minska användningen av tvåtaktsmotorer. Ställ utsläppskrav på arbetsmaskiner och fordon i samband med offentlig upphandling. Inför krav på bättre avgasrening för arbetsmaskiner. Inför en statligt finansierad samverkansfunktion för hållbara transporter. Samverkansfunktionen skulle integreras med länstransportplaneringen och vara i linje med syftet för MaTs-projekten, det vill säga att minska och effektivisera godstransporterna, öka kollektivtrafikens attraktivitet, samt att utveckla teknik för minskad bränsleförbrukning och minskade miljöfarliga utsläpp. Inför lagkrav på miljögodkända vedpannor med ackumulatortank. Under en övergångsperiod innan kraven träder ikraft bör även en skrotningspremie för icke miljögodkända pannor, alternativt ett bidrag till installation av miljögodkända pannor eller till anslutning till fjärrvärme- eller närvärmenätet införas. Kraven på braskaminers utsläppsvärden skulle även behöva utredas. Inför ett bidrag eller ge möjlighet till skattereduktion vid utbyte av icke miljöanpassad anläggning till panna som är godkänd för användning i tätort. En policy för vedeldning i tätbebyggda områden bör finnas i alla kommuner. Inför nationella krav på överlåtelseförbud av icke miljögodkända pannor. Inför styrmedel för att stimulera utbyggnaden av fjärrvärmenätet.

10 Referenser Länsstyrelsernas underlagsrapporter till den fördjupade utvörderingen

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Luftföroreningar i tätorter är ett hälsoproblem. De orsakar en ökad

Luftföroreningar i tätorter är ett hälsoproblem. De orsakar en ökad Miljömålet Frisk luft Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Sist i kapitlet finns miljömålet i sin helhet med precisering av dess innebörd Ja Nära

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Miljömålet Frisk luft 7 oktober 2011 Anne-Catrin Almér, anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se Länsluftsdag 2011 Våra 16 nationella miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Fördjupad utvärdering 2007. Frisk luft. Frisk luft. Fler genomförda åtgärder bäst för luften! NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Fördjupad utvärdering 2007. Frisk luft. Frisk luft. Fler genomförda åtgärder bäst för luften! NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Fler genomförda åtgärder bäst för luften! Miljömålet Svaveldioxid Kvävedioxid Ozon VOC Partiklar Bens[a]pyren Alla klarar målet Genomför åtgärder EU samverkan Utsläppen minskar Dubbdäck orsak Bättre teknik

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020

Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020 Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020 Antagen på Luftvårdsförbundets styrelsemöte 11 juni 2012, kostnadsfördelning justerad på styrelsemöte 23 november 2012 Bakgrund

Läs mer

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2014.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2014. Regeringsbeslut I:3 2014-01-23 M2014/210/Mm Miljödepartementet Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Uppdrag att ta fram förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Regeringens beslut

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Delrapport objekt i Norrland

Myrskyddsplan för Sverige. Delrapport objekt i Norrland Myrskyddsplan för Sverige Delrapport objekt i Norrland RAPPORT 5669 APRIL 2007 Myrskyddsplan för Sverige Delrapport Objekt i Norrland NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET Rapport Myrskyddsplan för Sverige

Läs mer

Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet. - en sammanställning

Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet. - en sammanställning Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet - en sammanställning Rapport 5333 november 2003 Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet - en sammanställning Naturvårdsverket BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Luften i Sundsvall 2011

Luften i Sundsvall 2011 Luften i Sundsvall 2011 Miljökontoret april 2012 Tel (expeditionen): 19 11 77 Luften i Sundsvall 1(8) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 2 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 3 3 MÄTNINGAR AV

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Övervakning av luftföroreningar i Sverige

Övervakning av luftföroreningar i Sverige Övervakning av luftföroreningar i Sverige strategi, förekommande halter och trender Karin Persson Mät- och beräkningsstrategier Varför? Vad? Var? Hur? När? Varför ska luftkvaliteten övervakas? Lagstiftning

Läs mer

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2013 Miljökontoret Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 4 3 MÄTNINGAR AV LUFTFÖRORENINGAR I SUNDSVALL...

Läs mer

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING Luftkvalitetspolicy i Malmö 10 december Matthew Ross-Jones, Enheten för Luft och Klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Miljömålen på ny grund

Miljömålen på ny grund Miljömålen på ny grund Naturvårdsverkets utökade årliga redovisning av miljökvalitetsmålen 2011 Reviderad version av rapport 6420 rapport 6433 maj 2011 figur 1 Sveriges utsläpp av växthusgaser 1990 2009

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Förslag på utvärderingsstrategier för Sverige enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv. Johan Genberg Enheten för luft och klimat Naturvårdsverket

Förslag på utvärderingsstrategier för Sverige enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv. Johan Genberg Enheten för luft och klimat Naturvårdsverket Förslag på utvärderingsstrategier för Sverige enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv Johan Genberg Enheten för luft och klimat Naturvårdsverket Bakgrund Luftkvalitetsdirektiven innehåller detaljerade krav på

Läs mer

Regional statistik om utsläpp till luft per bransch

Regional statistik om utsläpp till luft per bransch Regional statistik om utsläpp till luft per bransch Miljöräkenskaper på SCB Nancy Steinbach och Maria Lidén Miljöekonomi och naturresurser RM/MN Frukostseminarium 2016-12-07 Varför regional statistik just

Läs mer

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis)

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis) Regeringsbeslut III:5 2017-02-09 S2017/00840/FS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen Ökad tillgänglighet

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik

Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik memo04.docx 2013-06-14 Uppföljning av fördubblingsmål Bakgrund, syfte och mål Partnersamverkan för

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT

MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT Stockholm 28 april Johan Genberg, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-05-02 1 Luftkvalitet i EU Luftkvalitetsdirektivet

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Luftkvalitetstrender i tätorter Karin Persson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet

Luftkvalitetstrender i tätorter Karin Persson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet Luftkvalitetstrender i tätorter Karin Persson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet Om IVL Fristående och icke vinstdrivande forskningsinstitut Ägs av Stiftelsen Institutet för Vatten och Luftvårdsforskning

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer

Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer Regeringsbeslut III 1 2015-01-08 N2015/532/TS Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer Regeringens

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2. Ensamkommande barn. 25 november 2015

Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2. Ensamkommande barn. 25 november 2015 Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2 Ensamkommande barn 25 november 2015 Kommun Anvisningar 2015 (t.o.m. okt.) - Västmanland Totalt anvisade Varav steg 1 Varav steg 2 Varav steg 3 Varav steg 4 Fördelningstal

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 Skiss miljömålen Generationsmål GENERATIONSMÅL Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Tätortsprogram i Kronobergs län. Resultat från mätningar 2012

Tätortsprogram i Kronobergs län. Resultat från mätningar 2012 Tätortsprogram i Kronobergs län Resultat från mätningar 212 Eva Hallgren Larsson November 213 Tätortsprogram i Kronobergs län, resultat 212... 2 Sammanfattning... 2 Program... 2 Resultat... 4 Kvävedioxid,

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386 Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009 Dnr. 2008-MH1386 Sammanfattning Det finns miljökvalitetsnormer () beträffande kvalitet på utomhusluft som ska kontrolleras av

Läs mer

LUFTVÅRDSSITUATIONEN I AVESTA KOMMUN

LUFTVÅRDSSITUATIONEN I AVESTA KOMMUN LUFTVÅRDSSITUATIONEN I AVESTA KOMMUN DEL 3 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Miljömålen: Frisk luft Skyddande ozonskikt Begränsad klimatpåverkan Bara naturlig försurning (delar av) God bebyggd miljö (delar av) 2004:1 MILJÖKONTORET,

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall.

Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall. Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL...

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Lokala luftkvalitetsproblem och lösningar

Lokala luftkvalitetsproblem och lösningar Lokala luftkvalitetsproblem och lösningar Harald Perby Två olika perspektiv Luftkvalitet Lokalt problem. Mest lokala åtgärder. Känt sedan mycket länge. Två olika perspektiv Luftkvalitet Lokalt problem.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering Bilaga 4 PM Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering 1 Bakgrund Naturvårdsverket arbetar med revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan.

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Luften i Sundsvall 2010

Luften i Sundsvall 2010 Luften i Sundsvall 2010 Sammanfattning Nivåerna av kvävedioxid har varit högre under 2010 och 2011 än under tidigare år. Miljökvalitetsnormen klarades med knapp marginal vid Skolhusallén under 2010. Under

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Gemensam myndighetsdialog för verksamhetsåret 2010

Gemensam myndighetsdialog för verksamhetsåret 2010 Gemensam myndighetsdialog för verksamhetsåret 2010 Halmstad 15 april 2011 Underlag till dialogen Berörda departement har inkommit med bedömningar av länsstyrelsernas arbete utifrån återrapporteringen i

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA Miljöförvaltningen LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA Kalenderåret 2008 och vinterhalvåret 2008/2009 Resultat från mätningar inom Urbanmätnätet Amir Ghazvinizadeh Rapport 2010:5 Miljöinspektör Miljöförvaltningen

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn KOMPENDIUM Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn Dialogmöte, februari 2014 Danderyd Vaxholm Sundbyberg Lidingö Innehåll Flyktingmottagning i förhållande till befolkning Flyktingmottagning

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag januari 2009 2 myndighetsranking 2008,, januari 2009 Innehåll sid 1. Bakgrund 3 Resultat i korthet 3 2. Företagarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer