LUFTVÅRDSSITUATIONEN I AVESTA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUFTVÅRDSSITUATIONEN I AVESTA KOMMUN"

Transkript

1 LUFTVÅRDSSITUATIONEN I AVESTA KOMMUN DEL 3 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Miljömålen: Frisk luft Skyddande ozonskikt Begränsad klimatpåverkan Bara naturlig försurning (delar av) God bebyggd miljö (delar av) 2004:1 MILJÖKONTORET, AVESTA KOMMUN

2 1 FÖRORD Detta är del 3 i en sammanställning bestående av tre deldokument som alla behandlar utomhusluftens kvalité och utsläppssituationen i Avesta kommun. Materialet är avsett att fungera som ett underlag för kommunens översiktsplanering och övrigt planarbete, såsom energiplan och agenda 21-plan. Sammanställningen är också en del i kommunens ansvar, enligt Miljöbalken, att efter analys av miljötillståndet och identifiering av hälso- och miljöproblem i kommunen, genom åtgärder ta sitt lokala ansvar för att bidra till att de nationella och regionala miljömålen ska kunna uppnås. I denna del (del 3), som är ett åtgärdsdokument, redovisas dels pågående och planerade lokala och regionala miljöåtgärder, dels ett stort antal förslag på tänkbara ytterligare åtgärder för att minska luftutsläppen och förbättra luftkvalitén i kommunen. De andra två deldokumenten utgörs dels av ett grunddokument (del 1), som är en faktasammanställning och tillståndsbeskrivning av luften, dels ett måldokument (del 2), där miljömål, miljökvalitetsnormer och uppfyllelsen av dessa redovisas. Detta förslag till åtgärder för luftvårdssituationen i Avesta kommun är avsedd att fungera som ett brett diskussionsmaterial. Förslagen visar åtgärder som lokalt skulle kunna vidtas för att minska utsläppen av luftföroreningar och därigenom bidra till att de nationella, regionala och lokala miljökvalitetsmålen för Frisk luft, Skyddande ozonskikt, Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning samt God bebyggd miljö uppnås. Arbetet med åtgärder utifrån rådande luftvårdssituation i kommunen är komplext och i vissa fall omöjligt för kommunen att påverka utifrån att luftpåverkan i kommunen härhör från utsläpp från andra delar av Sverige eller från andra länder. Åtgärderna kan i vissa fall vara av nationell eller internationell karaktär. Vissa lokala luftföroreningar härhör från verksamheter med tillstånd att släppa ut föroreningarna, och kommunen kan inte genom detta dokument få till stånd en förändring av dessa utsläpp. Upprättat förslag får därför ses som en sammanställning av några tänkbara åtgärder som skulle kunna ske genom kommunens försorg eller genom andra aktörer verksamma i kommunen. Förslagen till åtgärder är inte på något sätt prioriterade i vilka som är mest angelägna att utföra. Kommunen saknar kunskap och material för att på ett tillförlitligt sätt kunna utföra en sådan prioritering. Den prioritering som kommunen i första hand bör göra är att medverka i länets miljömålsarbete utifrån fastställda miljömål. Utifrån förslagen i detta dokument kan kommunen och andra aktörer vidta konkreta åtgärder eller besluta om viljeinriktningar som ett led i det lokala miljöarbetet. För kommunens del får eventuella åtgärder ske inom varje verksamhetsområdes befintliga budget eller genom särskilt äskande av den miljöpott som Agenda 21 förfogar över. I annat fall får angelägna åtgärder tas upp i kommunens ordinarie budgetarbete. Sammanställningen har tagits fram av Miljö- och Byggstyrelsen/Miljökontoret, på uppdrag av Kommunfullmäktige. Huvudansvariga för utformningen av denna skrift har varit Peter Klintberg, Leif Markfjärd och Yvonne Eklund.

3 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. ÅTGÄRDER BEHÖVS PÅ ALLA NIVÅER! 3 2. ÅTGÄRDER I AVESTA KOMMUN Pågående och planerade åtgärder Möjliga och tänkbara åtgärder 4 3. UPPFÖLJNING 6

4 3 1. ÅTGÄRDER BEHÖVS PÅ ALLA NIVÅER! Luftåtgärder på såväl nationell, regional och lokal nivå är nödvändiga för att Sverige ska nå miljökvalitetsmålen. Även åtgärder på internationell nivå och i andra länder är av central betydelse för att vissa miljökvalitetsmål, som t.ex. Skyddande ozonskikt, ska kunna nås. Genom avvecklingsplanen för ozonnedbrytande ämnen tar Sverige sin del av ansvaret. Det är ett lokalt ansvar för Avesta att genom tillsyn enligt Miljöbalken tillse att avvecklingen utförs. Även för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan är det nödvändigt med åtgärder på internationell nivå, särskilt i de industrialiserade länderna, om miljökvalitetsmålet ska kunna nås. Inget annat miljökvalitetsmål ställer så stora krav på förändringar. Och hela världen måste medverka i arbetet, i synnerhet i-länderna. Att uppnå önskvärda utsläppsnivåer kommer sannolikt att ta flera generationer. En omställning av energi- och transportsystemen är av central betydelse för att Sverige och Avesta ska kunna ta sin del av ansvaret för klimatfrågan. Med utgångspunkt från redogörelsen i del 2 för hur Avesta Kommun uppfyller miljökvalitetsnormerna och miljömålen skulle kommunen i första han behöva minska utsläppen av koldioxid, partiklar (PM10), bensen och nickel. 2. ÅTGÄRDER I AVESTA KOMMUN 2.1 Pågående och planerade åtgärder Nedan redovisas pågående och planerade åtgärder på länsnivå och i Avesta kommun kopplade till miljökvalitetsmålen. Med planerade åtgärder avses sådana som är beslutade och inte enbart på idéstadiet. 1. Genom tillståndsprövning enligt Miljöbalken och tillsyn av miljöfarlig verksamhet och kemiska produkter (lösningsmedel) arbetar Kommunen med att begränsa luftföroreningar, samt ställa högre krav på luftutsläppen, för att nå miljömålen. 2. Luftkvalitetsmätningar sker i Avesta kommun i regi av Dalarnas Luftvårdsförbund och genom samverkan med Miljökontoret, Avesta kommun, under vinterhalvåret för att därigenom få fram bättre uppgifter om utsläpp till luft från källor i Avesta. 3. I kommunens revidering av översiktsplan och energiplan tas luftutsläpp och luftkvalité upp. 4. Avesta kommun utvecklar och antar lokala miljömål och sätter upp delmål (pågår genom Agenda 21-planen). 5. Kommunen utför energirådgivning till allmänheten via statliga medel från energimyndigheten. Dessa medel kommer troligen att finnas kvar t.o.m. år 2007, vilket innebär en halvtidstjänst under dessa år.

5 4 2.2 Möjliga och tänkbara åtgärder Förutom pågående och planerade åtgärder behöver nya initieras för att delmålen ska kunna nås och för att vi ska komma en rimlig bit på vägen mot miljökvalitetsmålen. Nedan redovisas möjliga och tänkbara åtgärder på länsnivå och kommunal nivå kopplade till miljökvalitetsmålen. Listan gör inte anspråk på att vara fullständig. 1. Genom myndighetsutövning kan kommunen förbättra luftkvaliteten, bl.a. genom lokala trafikföreskrifter i tätorterna och begränsningar för småskalig vedeldning i detaljplaner. 2. Den kommunala energiplaneringen kan knytas närmare miljömålen och ges en mer långsiktig utformning genom att: - kommunen kan anta en energiplan som syftar till en miljöanpassad energiförsörjning och energianvändning. - i kommunens energiplan behandla tillförsel och användning av fossila bränslen, samt ställa upp mål och åtgärder som följs upp i återkommande energibokslut. 3. Kommunen kan ta fram en klimatstrategi, som beskriver kommande och möjliga åtgärder för att minska klimatpåverkan 4. I kommunens plangrupp och i trafikplanering skulle man även kunna belysa frågor om luftutsläpp och luftkvalitet, samt användningen av fossila bränslen (pågår delvis). 5. Kommunen, skorstensfejarmästare, rörinstallatörer m.fl. utvecklar ett informationsarbete, bl.a. om miljöriktig vedeldning och övergång från olja till pellets. 6. Företag och Kommunen genomför konkreta åtgärder som ger minskade luftutsläpp och bättre luftkvalitet, bl.a. utbyggnad av fjärrvärme/närvärme. Vägverket och GDE-net (det regionala energikontoret) bedriver projektarbete. Länsstyrelsen administrerar energibidrag (f.n. enbart till solvärme). 7. Energirådgivning: Förbättra och intensifiera den kommunala energirådgivningen avseende frågor kring luftkvalitet och luftutsläpp. Ta upp såväl uppvärmning som transporter. Rikta sig till såväl hushåll som företag. Kommunen kan bedriva informationsarbete i syfte att spara energi och få till en övergång från olja till biobränsle eller anslutning till fjärrvärme. 8. Se över möjligheterna att i upphandlingen beakta luftkvalité och luftutsläpp, bl.a. genom att använda bästa miljöklassning vid inköp av fordon och arbetsmaskiner, samt ställa krav på transporter av varor till och från kommunen. 9. Kommun kan skaffa sig bättre kunskaper om luftsituationen i Avesta genom att göra mätningar av luftkvalitén enligt gällande miljökvalitetsnormer där sådana ej har genomförts i tillräcklig omfattning. Detta innebär mätning av följande: PM 10 (dygnsprovtagning) Ozon (tim- och åttatimmesmedelvärden) VOC (främst formaldehyd, eten och bensapyren) 10. Ta fram kommunala strategier för hur utsläpp av ozonnedbrytande ämnen till största delen ska upphöra till 2010 och hur de på sikt ska avvecklas genom att t ex: - i dessa bl.a. belysa hur uttjänta varor/produkter ska tas om hand och destrueras på ett miljöriktigt sätt. - ta fram och sammanställa underlag för åtgärdsstrategin.

6 - genomföra informationskampanj till hushåll och andra om hur uttjänta kylmöbler och andra produkter innehållande ozonnedbrytande ska tas om hand. - inventera förekomsten av små kyl- och värmepumpanläggningar eftersom kännedom om hur stora mängder ozonnedbrytande ämnen som finns upplagrade i dessa anläggningar saknas. - informera ägare av små (icke anmälningspliktiga) anläggningar om avvecklingsplanerna av ozonnedbrytande ämnen. - följa länsstyrelsens arbete med RUM (regionalt underlagsmaterial) och hur det kan förbättras till nytta för arbetet för Skyddande ozonskikt. 11. Åtgärder för att minska användningen av fossila bränslen och påverka klimatfrågan: - Kommunen kan inom ramen för tillsyn av miljöfarlig verksamhet verka för minskad användning av fossila bränslen. Detta sker idag i liten utsträckning. - Kommunen medverkar i projekt som GDE-Net driver i syfte att stimulera en ökad användning av biobränslen i regionen. - Kommunen följer Länsstyrelsens arbete med att förbättra statistiken över användningen av fossila bränslen inom ramen för projektet RUS (regionalt uppföljningssystem). Huvudmålet för RUS är att utveckla ett för alla län gemensamt uppföljningssystem för miljömålen. - Beskriva tänkbara effekter av en klimatförändring för att konkretisera klimatfrågan för Avesta och världen. - Undersöka hur de informationsmedel för klimatfrågor som aviserats i klimatpropositionen kan användas. - Kommunen föreslår konkreta åtgärder till industrin och andra verksamheter på insatser eller projekt i syfte att minska användningen av fossila bränslen. - Kommunen kan skapa en aktionsplan om ökad användning av biobaserade drivmedel i egen verksamhet. Exempel på åtgärder i aktionsplanen: minst en etanolpump (E85) i kommun, miljöfordon, utbilda personal inom offentlig verksamhet i att välja miljövänliga transporter och energisnålt körsätt, upphandlingskrav, upprättande av styrande policys och bilpooler. - Kollektivtrafikbolag, transportbolag och övriga transportörer kan utbilda sina chaufförer i energisnålt körsätt. - Kommunen kan anta en resepolicy (interna och externa transporter) med tydlig miljöprofil. - Kommunen kan medverka till att ordna samåkningspool för tjänsteresor samt resor till och från arbetet. - Kommunen kan göra transportutredningar som ligger till grund för en miljöanpassning av transporter. - Kommunen kan informera offentliga upphandlare, näringsliv och enskilda hushåll om hur man når en miljövänligare biltrafik. Målet är en ökning av andelen fordon, inkl. arbetsmaskiner/redskap, med bättre avgasrening och bränsleeffektivitet. - Kommunen kan arbeta för en mer attraktiv kollektivtrafik t.ex. genom aktivitetsstyrd busstrafik eller subventionering av busstrafiken. - Kommunen kan tillsammans med GDE-Net ta initiativ till informations- och kunskapsspridning. T.ex. kan klimatmöten arrangeras där åtgärdsprogram diskuteras med olika intressenter. - Energibolaget i kommunen kan arbeta för utbyggnad av fjärrvärmesystem och att utnyttjandet av spillvärme ökar. - Energiintensiva industrier kan upprätta energiplaner. - Kommunen kan arbeta för att enskilda hushålls användning av olja för uppvärmning ersätts med t.ex. träpellets eller annat biobränsle där fjärrvärme- eller närvärmeanslutning inte kan ske. - Kommunen bör även verka för att enskilda hushålls vedpannor ska vara miljögodkända och klara uppställda utsläppskrav av luftföroreningar. - Kommunen bör verka för att utbyggnad sker av fjärrvärmenät och närvärmecentraler. - Hushåll och fastighetsförvaltare bör ersätta oljeeldade värmepannor med ved-/pelletspannor. 5

7 6 3. UPPFÖLJNING För att kunna följa upp att miljömålen uppnås krävs i vissa fall bättre kännedom om tidigare års utsläppsnivåer. I de nationella delmålen för svaveldioxid, kvävedioxid och flyktiga organiska ämnen (VOC) används t.ex. år 1999 som ett basår vad gäller utsläppsmängder. Det innebär att vi måste veta hur stora utsläppen av dessa ämnen var i Avesta år 1999 för att kunna följa upp om delmålen uppnås på lokal nivå. I dagsläget finns någon sådan utsläppsstatistik inte framtagen. RUS är ett samarbete mellan länsstyrelserna där länsgemensamma indikatorer för uppföljning av miljömålen tas fram. I det systemtest som färdigställdes våren 2002 ingår ca 30 indikatorer. RUS har en webbplats (www.rus.lst.se). Då uppföljningsarbete av miljömål är mycket tidskrävande och då uppgifter oftast saknas på lokal nivå kommer Avesta att i möjligaste mån försöka att utnyttja det uppföljningsarbete som sker på regional nivå. I vissa fall kan man tänka sig att kommunen använder detta system för att bryta ner uppföljningen av miljömålen till lokal nivå. Uppföljningsarbete kommer även att ske genom Agenda 21-planens uppföljning.

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1 Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012 Rapport 2013:1 1 Regionala miljönyheter direkt till din epost! Som du kan läsa om på sidan 3 och 4 går vi nu in i ett omfattande arbete med att

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

Att styra mot ett klimatneutralt samhälle

Att styra mot ett klimatneutralt samhälle Att styra mot ett klimatneutralt samhälle LETS Working Paper Jamil Khan, Roger Hildingsson, Bengt Johansson, Fredrik NG Andersson, Lars J Nilsson och Peter Karpestam Januari 2011 Förord Denna rapport belyser

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

(SFS 2008:1407} E-post. Aktiebolag Allmännyttigt bostadsföretag

(SFS 2008:1407} E-post. Aktiebolag Allmännyttigt bostadsföretag DEtXGÅTionen FOR ^ HÅLLBARA STÄDER sféjs ^ Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERIIMGSPROJEKT (SFS 2008:1407} STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR

Läs mer