FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo"

Transkript

1 FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös tidsspillan till engagerande möten Ny kurs: Faciliterande mötesmetoder Foto: Nina Varumo PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP!

2 VI ÄR FÖRÄNDRINGSARBETARNA Johansson Consult & Bild AB Sören Wahlund Chefsutveckling Sören Wahlund Ewa Östlund Henschen Alamanco AB alamanco.se Barbro Östling östling & östling AB Gunilla Orrebrink Primo Konsult FÖR MER INFORMATION OCH ANMÄLAN TILL NYHETSBREV En personlig coach hjälper dig i samspelet inom organisationen Inom Förändringsarbetarena har vi noterat ett ökande behov av personlig coaching hos chefer på olika nivåer. Detta behov finns också hos andra kvalificerade medarbetare som projektledare, specialister och dylikt. Genom att ha tillgång till en egen extern coach ges en chef en unik möjlighet att med jämna mellanrum stämma av och fördjupa aktuella frågor som man brottas med eller har framför sig. Att få ta del av ett utifrånperspektiv är enligt de flesta adepter det som tillför en vidgad syn. Detta medför i sin tur nya uppslag till lösningar liksom till en succesivt ökande självinsikt. Coachens uppgift är just att med utgångspunkt i adeptens verklighet öppna upp dennes sinnen, tankar och känslor och att genom dialog och reflektion bli klarare över sig själv och sitt samspel med andra i och utanför organisationen. Grundläggande inslag i coachingen är samtal kring samarbete och relation med utgångspunkt i hur man själv kan förhålla sig i olika situationer och relationer för att nå gott samarbete och önskade resultat. Målformulering och -uppfyllelse står alltid i centrum. Vid önskemål finns naturligtvis möjlighet att utöver coachingen få råd och tips samt kunskap och träning inom önskade områden. Det betyder att coachen kan växla mellan tre viktiga roller: Coach (grundrollen, som man alltid återgår till) 3 Rådgivare (delar med sig av egna erfarenheter) Lärare (lär ut önskad teori och modeller och skapar träningssituationer) Coachens metoder är många, men i grunden handlar det om ett genuint intresse för adepten och dennes verklighet, öppna och framåtriktade frågor, aktivt och intresserat lyssnande samt ett personligt tilltal. Avgörande är att coachen och adepten tillsammans bygger upp ett gemensamt förtroende och skapar en relation fylld av tillit. Utöver personlig coaching erbjuder vi i Förändringsarbetarna två kursprogram på vardera två dagar för dem som vill lära sig mer om coaching, coachande ledarskap och det coachande förhållningssättet: Coaching i trio med massor av möjligheter att lära in och träna coachande samtal. Coaching för ledare som ger ökad kunskap om hur coachingen kan användas i ledarskapet. Hör av dig till oss inom Förändringsarbetarna när du ser ett behov av coaching i organisationen. Vi bjuder in till ett första möte för att skräddarsy en lösning som svarar upp mot dina och din organisations behov! TEXT: SÖREN WAHLUND

3 Att känna förundran över tillvaron är en av grundstenarna för existentiell hälsa enligt WHO. Här visar vi två av Claude Monets vackra målningar. Existentiell hälsa I januari 2011 lade religionspsykologen Cecilia Melder fram sin avhandling Vilsenhetens epidemiologi vid Uppsala universitet. I sin forskning har hon fokuserat på begreppet existentiell hälsa. Hon ville undersöka varför vi svenskar inte mår bättre än vi gör, trots att vi i vårt land har en väl utbyggd hälso- och sjukvård. I sin forskning ser hon ett samband mellan existentiell ohälsa och hur man mår fysiskt och psykiskt. Existentiell hälsa handlar bland annat om hur vi ser på våra möjligheter i livet och om vår förmåga att hantera svåra situationer som uppstår under livets olika skeden. Cecilia Melder talar om en livskarta, det vill säga hur vi förhåller oss till livet, oss själva och vår omvärld. Den hjälper oss att orientera oss. Livskartan består av våra tankar, känslor och 4 handlingar i relation till oss själva, vår omgivning och våra grundläggande uppfattningar. Enligt WHO finns det åtta grundstenar för existentiell hälsa: 1. Andlig kontakt kontakt med något större som hjälper en att uppleva trygghet och tillförsikt. 2. Mening och syfte med livet att det finns ett speciellt syfte med att man lever. 3. Upplevelse av förundran över tillvaron att man kan känna inspiration och tacksamhet inför sin omgivning, till exempel naturen, konsten och musiken. 4. Helhet att tankar, känslor, handlingar, kropp, psyke och det andliga är en enhet. 5. Andlig styrka att hitta sätt att ta sig igenom svårigheter och känna glädje i livet. 6. Harmoni och inre frid att vara tillfreds med sig själv och känna lugn. 7. Hoppfullhet och optimism att ha en framtidstro när livet är svårt. 8. En personlig tro ger en styrka i vardagen och hjälper en att njuta av livet. Behöver inte vara av religiös art. Cecilia Melder menar att man kan råda bot på den existentiella ohälsan genom att erbjuda sjuka människor kurser med samtal, kreativa aktiviteter och upplevelser för att utveckla verktyg att bemästra livet. Tillsammans med Lena Bergqvist på Studieförbundet Vuxen-skolan har hon skapat några samtalskort som kan vara ett stöd för en grupp som vill utforska ämnet. Korten tar upp de olika aspekterna på existentiell hälsa utifrån våra tankar, känslor och 5 handlingar. Några av oss i Förändringsarbetarna har lärt oss använda korten och om du är intresserad av att starta en grupp är du välkommen att höra av dig. Kortens teman anknyter till WHO:s definition och har följande rubriker: Känsla av sammanhang, Existentiell styrka och kraft, Känsla av helhet, Harmoni och inre jämvikt, Meningen med livet, Förhoppning, Tillit som livskraft och Upplevelse av förundran. Folkhälsoområdet som Cecilia Melder har utforskat är spännande och visar på vägar att ta itu med människors oro, stress och känsla av utbrändhet. TEXT: BARBRO ÖSTLING

4 GDQ hjälper dig förstå gruppers utveckling Går det att mäta hur en grupp fungerar? För ledare och chefer kan det vara bra att få syn på hur en arbetsgrupp jobbar ihop, och förstå vad som behöver utvecklas för att den ska fungera bättre. Forskaren och psykologen Susan Wheelan har länge intresserat sig för gruppdynamik och sammanställt data från de senaste sjuttio årens forskning. Från detta råmaterial har hon skapat ett system för att dela in gruppers utveckling i fyra olika stadier. Tillhörighet & trygghet: När vi är nya för varandra är vi artiga och söker efter likheter. Under detta stadium är många trevande och brottas med sitt medlemskap i gruppen. Man funderar på om man vill och får vara med. För ledaren är det viktigt att skapa trygga strukturer och påminna om vad syftet med gruppens arbete är samt ha koll på att alla blir synliggjorda. Opposition & konflikt: När man klarat ut sitt medlemskap vill man vara med och påverka, samt skapa sig en roll i gruppen. Under denna fas uppstår ofta konflikter. Här behöver ledaren bidra med ett mer handledande ledarskap. Gruppens förmåga till problemlösning är en avgörande faktor för utveckling. Tillit & struktur: Medarbetarna blir mer medskapande. Målen och rollerna är djupare förankrade. Gruppen börjar ändra på det som behöver förändras. Alla tar större ansvar för gruppens sätt att fungera. Gruppen har ett högt självförtroende och har även lätt att se andra gruppers brister. Här behöver ledaren delegera över ansvar till individer och till gruppen samt skapa arenor för reflektion och utvärdering. 6 Arbete & produktivitet: Gruppens ansvarstagande har fördjupats. Alla har en djup förståelse för uppdraget och den egna och andras roller. Man jobbar med att förbättra brister i sättet och engagemanget för uppdraget är högt. Ledarens uppgift är att föra in omvärlden, skapa utmaningar och visioner. Alltså ökar man komplexiteten i uppgifterna. Susan Wheelan menar även att hur man hanterar gruppens upplösande är en viktig faktor för en grupps effektivitet. Att kunna göra bra avslut och ta adjö lägger en grund för fortsatt effektivitet och lärande. Till denna beskrivning har Wheelan skapat ett frågeformulär om gruppers utvecklingsgrad GDQ, Group Development Questionaire. Resultatet ger ett underlag som kan användas för att se vilka områden gruppen behöver utveckla för att bli än mer effektiv och kompetent. GDQ är ett kraftfullt instrument för olika typer av grupper som arbetsgruppen, projektgruppen eller styrelsen. Det går att arbeta med det över tid och jämföra med lönsamhetens och resultatens utveckling. Om du vill veta mer om GDQ, eller ta reda på din grupps utvecklingsstadium så kontakta gärna mig! TEXT: EVA C JOHANSSON Från tidsspillan till engagerande möten Vi måste ta ett möte om den här frågan. Vi samlar gruppen och sätter av två timmar. När kan du komma ifrån? Så här går det ofta till man sätter av tid. Men låt det inte stanna vid det nästa gång du ska hålla i ett möte. Med bra planering, en genomtänkt process med kreativa metoder och tekniker och genom att bädda för en god dialog kan du gå från något som många upplever som meningslös tidsspillan till ett givande och engagerat möte. Så hur gör man? Lyckade möten bygger på tre grundpelare, tydlighet, delaktighet och kreativitet. Här nedan följer en checklista. 1. Tydlighet Formulera syfte och mål på ett enkelt sätt så att deltagarna förstår varför mötet behövs och vilket resultat det är tänkt att det ska ge. Beskriv hur det är tänkt att ni ska jobba. Förklara vad som förväntas av deltagarna. Vad ska de bidra med och vilken roll ska de ha? Kom överens om vilka regler som ska gälla. 2. Delaktighet Se till att variera arbetsformerna så att alla deltagare kan bidra och känna engagemang. Använd dig av ett neutralt ledarskap och visa nyfikenhet och intresse av vad andra kan ha att komma med. Variera miljön genom att hålla mötet på ett nytt ställe eller genom att möblera om. Du kommer att upptäcka att det påverkar kommunikationen. 7 Se till att mötet bygger på en dialog snarare än en diskussion. Utvärdera alltid dina möten så att de fortsätter att utvecklas på ett levande sätt. 3. Kreativitet Eliminera stress och negativa känslor. Uppmärksamma och uppmuntra kreativa beteenden och tillåt lek under processen. Bannlys kritik och spar den kritiska granskningen tills alla förslag kommit upp på bordet. Du kan läsa mer i boken Mötesbok för ledare Ta ledarskapet över dina möten. Där finns beskrivet vad man som mötesledare behöver tänka på och förklaringar till varför. Du kan också anmäla dig till kursen Mötesledarskap, som under två dagar behandlar detta spännande ämne såväl teoretiskt som praktiskt. Är du mer intresserad av kreativa metoder och tekniker och vill fylla på din verktygslåda ska du gå den nya endagskursen i facilitering som beskrivs längre bak i katalogen. Lycka till med dina möten! TEXT: GUNILLA ORREBRINK

5 Bokas med handledaren kr ex. moms per 3 4 veckors period. Sören Wahlund kopplar ihop dig med rätt konsult. Alla våra konsulter finns tillgängliga. Steg 1: 1 3 okt. Steg 2: okt. Steg 3: nov kr ex moms. Internat tillkommer. Johansson, Lars-Åke Almqvist. NYETABLERAD CHEF INDIVIDUELL, SKRÄDDARSYDD LEDARUTBILDNING Att med hjälp av en personlig handledare komma in, och etablera sig, i sin nya chefsroll så smidigt som möjligt. Dina behov och de situationer du möter styr helt inriktningen på handledningen. Handledning och konkret hjälp för att lotsa sig fram i de händelser som dyker upp i den nya chefens vardag. Exempel på modeller/verktyg: Att tänka på som ny chef/ledare Chefens dubbla representantskap. Utvecklingssamtalet, syfte och innehåll. Att hitta sin rätta prestationsnivå. Den goda delegeringscirkeln. ATT LEDA MEDSKAPANDE I EN IDÉBUREN ORGANISATION Att skapa fördjupad kunskap och medvetenhet om vad det innebär att vara förtroendevald ledare i en idéburen organisation. Deltagarna ges dessutom möjlighet att få nya perspektiv genom att träffa ledare från andra organisationer. Steg 1: Jag och ledarskapet Att leda medskapande och utvecklande. Jag och uppdraget. Att leda både individer och grupper på ett situationsanpassat sätt. Att leda värdebaserat, jämställt och efter en idé. Makt och konkurrens. Mina styrkor och utvecklingsområden. Steg 2: Ledarens verktygslåda Samtal för utveckling av individ och grupp, feedback, konflikthantering. Situationsanpassat ledarskap. Att skapa sin vision. Upplevelsebaserad undervisning med kortare teoripass. Man arbetar i nära samarbete med handledaren helt utifrån deltagarens egen verklighet. Nya chefer och chefer som går in i en ny chefsroll. Utbildningen är individuell och består av en serie möten med cirka 3 4 veckors mellanrum. Bör helst påbörjas i anslutning till eller kort tid efter att chefen gått in i sin nya roll. Dokumentation kopplad till behandlade lärmoduler ingår. NY KURS Steg 3: Förändring och utveckling Förändringsarbete, motstånd, utvecklande och medskapande möten, vikten av nätverk. Upplevelsebaserad undervisning med kortare teoripass, reflektion i mindre och större grupper. Vi arbetar utifrån deltagarnas egen verklighet. Ordföranden på olika nivåer i en idéburen organisation som vill utveckla sitt ledarskap. Max 16 deltagare. Att leda medskapande i en idéburen organisation av Jan Svärd dec apr kr ex. moms. Johansson okt mar. Pris kr ex. moms. Johansson, Gunilla Orrebrink. KONFLIKTHANTERING FÖR LEDARE Att utveckla din förmåga att analysera och hantera konflikter. Dag 1: Att förstå konflikter Vad är en konflikt? Orsaker och sätt att analysera och förstå konflikter. Manligt och kvinnligt i konflikter. Konflikters tillväxt. Konflikter som har sin grund i gruppens behov. Att hantera konflikter. Konflikter du själv är inblandad i. Dag 2: Att medla i konflikter Att vara tredje part. Medlares roll. Medlingsträning. Olika metoder att använda när du medlar. Att arbeta förebyggande. LEDARSKAP FÖR MÖTEN Att utveckla deltagarnas förmåga att arbeta med mötet och mötesdeltagaren som viktiga resurser för att nå betydande resultat för verksamheten. Hur gör man för att få engagerande och resultatgivande möten recept på effektiva möten. Checklistor och mallar. Olika slags möten liksom olika typer av frågor på mötet kräver olika ledarskap. Våra drivkrafter betydelse för mötesdeltagandet. Du själv som ledare är viktigaste verktyget för ett bra möte. Hur du som mötesledare kan få till ett bra samtal. Övningar i mötesledning. Vad händer när vi möts? 8 9 Vi varvar teori med träning och erfarenhetsutbyte. Deltagarna erhåller konkreta arbetsmetoder för analys och bearbetning av konflikter. Deltagarna får i uppgift att göra en analys av en konflikt som finns i deras vardag. Chefer på olika nivåer, projektledare och internkonsulter. Max 16 deltagare. Låt modet bli större än rädslan Konflikthantering av Johansson. Gruppers utveckling. sabotage och katastrofer vad kan du göra när det inte går som du tänkt? Teoretiska och praktiska moment varvas under kursen. Kursen vänder sig till ledare på olika nivåer, arbetsledare, projektledare och andra som regelmässigt har ansvar för möten. Max 12 deltagare. Ta ledarskapet över dina möten Mötesbok för ledare av Johansson och Gunilla Orrebrink.

6 3 sep, 8 okt och 18 nov. 4 feb, 19 mar och 28 apr. Stockholm kr exkl moms. inkl. lunch och fika. Gunilla Orrebrink okt mar Stockholm kr ex. moms Sören Wahlund & Johansson. KURS I FACILITERANDE MÖTESMETODER Facilitering är arbetssättet för den som är resultatorienterad och vill leda arbetsgruppen mot ett gemensamt överenskommet mål med bibehållen motivation, delaktighet och individuellt ansvarstagande. Att fylla verktygslådan med effektiva metoder och tekniker för att öka chansen till tydlighet, delaktighet och kreativitet när du genomför dina möten. Vad krävs för ett effektivt möte Grundsynen teorier kring facilitering. er för inventering, problemlösning, prioritering, strukturering, utvärdering, strategi- och visionsarbete. COACHING FÖR LEDARE Att utveckla chefer och ledares förmåga att coacha andra medarbetare och arbetsgrupper till att bli mer målstyrda och professionella. Rätt använd är coaching en effektiv ledarmetod och bidrar till att frigöra energier som finns inom arbetsgrupper. Vad är coaching i arbetslivet? Coaching av individ, grupper samt egencoaching och karriärcoaching. Likheter och skillnader mellan coaching, mentorskap och handledning. Coaching ett lärande förhållningssätt. Lärande organisation i praktiken och individens lärande. Kommunikation. Lyssnandets konst och konsten att hantera motstånd. Frågeteknik. Praktisk träning med feedback. Chefer på olika nivåer, projektledare och medarbetare som arbetar som internkonsulter inom HR-sidan. Max 12 deltagare. Vad en chef behöver veta om coaching Lilla Coachboken av Johansson och Sören Wahlund. NY KURS Större delen av kursdagen används för att prova på metoder och tekniker. Kort teoripass. Gruppsamtal om metodernas användningsområden samt tips och tricks. Kursen vänder sig till dig som leder arbetsgrupper antingen i egenskap av chef, intern förändringsledare, organisationsledare, projektledare eller liknande. Max 12 personer. Deltagarna får dokumentation som beskriver de metoder och tekniker som kursen tagit upp, samt ytterligare ett antal att prova själv efter kursen sep. 2 3 mar kr ex. moms. Sören Wahlund sep mar kr ex. moms. Johansson & Ewa Carlsson. COACHING I TRIO Att du efter de två dagarna ska ha skapat en personlig bild av coaching och lärt dig använda coaching som en effektiv och relationsutvecklande metod både på jobbet och hemma. Coaching vad menar vi med det? Förtroende och tillit. Coaching med kursledaren som coach. Det coachande samtalets beståndsdelar. Det coachande ledarskapet. Våra personliga coachingvisioner. Coaching som lärande förhållningssätt Aktivt lyssnande och det givande samtalet. Det personliga mötet, här och nu. Coaching i ditt eget liv för nytta, inspiration och lust. Träning, träning och åter träning. Du som vill utvekla ditt coachande ledarskap och din coachande förmåga. Tre deltagare. Vad en chef behöver veta om coaching Lilla Coachboken av Johansson och Sören Wahlund UTVECKLINGSSAMTAL ETT STRATEGISKT VERKTYG FÖR KOMPETENSUTVECKLING Att deltagarna ska förstå utvecklingssamtalets strategiska betydelse för utveckling av individ, grupp och verksamhet. Deltagarna ska även kunna använda utvecklingssamtalet mer medvetet samt tycka att det är en spännande chefsuppgift. Utvecklingssamtal ett strategiskt verktyg. Mall eller inte mall. Kommunikation och samtalsmetodik. Den individuella utvecklingsplanen. Kompetensutveckling. Andra former av samtal: tvärsamtal, utvecklingssamtal i grupp. Lönesamtal en naturlig fortsättning? Praktiska övningar tillsammans med skådespelerska. Det svåra i samtalet/det svåra samtalet. Hantera motstånd. Att ge utvecklande feedback. Vi vänder oss till chefer på olika nivåer. Max 10 deltagare. Strategiska samtal för kompetensutveckling av Johansson och Lasse Karlsson.

7 ! FYRA LÄRORIKA KURSER I LEDARSKAP Steg 1: LEDARSKAP OCH KOMMUNIKATION LEAD sep. Steg 3: Leda laget i förändring Steg 2: Att du ska lära dig förstå vad chefsrollen Utveckla verksamheten. Att leda sitt 6 8 okt. innebär, träna upp din förmåga arbetslag i förändring. Chefens roll i Steg 3: att leda individer och grupper samt förändring. Beslutsprocesser och problemlösning nov. att utveckla din personliga ledarstil Utveckla sitt personliga såväl i förvaltning som i förändring. ledarskap kr Steg 1: Mitt personliga ledarskap Vi vänder oss till dig som är relativt ny ex moms. Det formella chefskapet och det som chef eller arbetsledare. Max 16 Internat personliga ledarskapet. Makt och deltagare. tillkommer. påverkan. Leda, företräda, utveckla. Situationsanpassat ledarskap. Min Senast sex påverkansprofil. Lyssna. Entusiasmera. Deltagarna erhåller boken Praktiskt Argumentera. Dirigera. ledarskap, av Barbro Östling m. fl. Steg 2: Leda individer och grupper Att leda grupper och grupprocesser. Johansson & Motivation. Leda kvinna man eller Ewa Östlund ung gammal är det någon skillnad? Henschen. Problemlösande samtal. Konflikthantering. v 6, Lanzarote kr ex. moms, mat & charter. Senast tre månader före Johansson & Barbro Östling. LEDARSKAP OCH KÄNSLANS KOMPETENS Att utveckla goda ledare som förstår sina reaktioner och har förmåga att förstå andras utan att bli bakbundna, samt har förmågan att utveckla de mellanmänskliga relationerna. Ledarskap och helhetssyn: Hur påverar mitt ledarskap andra? Min maktutövning beroendeskap och konkurrens. Olika sätt att se på kompetens. Känslor som medkraft i ledarskap. Mitt samspel med andra: Kommunikation och personlig öppenhet. Gruppdynamik. Hur man upplevs av andra och hur man påverkar andra. Att hantera feedback. Att leda sig själv och må gott: Självaktning. Stress och hälsa. Motivation och arbetsglädje. Balans i liv och yrkesliv. Chefer och ledare som vill utveckla sin förmåga att leda. Max 16 deltagare. 2 9 aug aug. Kreta kr ex. moms, mat & charter. Senast tre månader före Johansson & Ewa Östlund Henschen nov. Lanzarote kr ex. moms, mat och charter. Senast tre månader före Johansson & Ewa Östlund Henschen. KVINNA OCH LEDARE Denna kurs ger dig möjlighet att tillsammans med andra kvinnor på ledande positioner få möjligheter till utveckling av ditt personliga ledarskap utifrån ett kvinnligt perspektiv. Jag och mitt ledarskap: Chef utifrån en helhetssyn. Chef/ledarskap. Makt och konkurens. Kvinna och ledare. Vår prägling. Jag och gruppen: Kommunikation. Gruppen och dess utveckling. Att hantera och förstå konflikter. Jag och min framtid: Våga och vilja motivation. Stress och hälsa. ATT LEDA SIG SJÄLV Att stärka dig som medarbetare så att du kan ta ett aktivt ansvar för din hälsa och din motivation på arbetsplatsen och själv ta ansvar för din egen utveckling och ditt resultat. Kompetens och professionalitet EQ: Självinsikt, självstyrning, motivation, empati och social förmåga. Social kompetens: Relationer till andra på arbetsplatsen. Samarbete. När störningar uppstår. Konflikthantering. Problemlösning. Att arbeta i grupp: Gruppers utveckling, roller du tar i grupper, kommunikation i gruppen Vi vänder oss till dig som har en ledarroll inom näringsliv, offentlig förvaltning eller inom idéburna organisationer. Max 16 deltagare. NYTT UPPLÄGG Samtal mitt verktyg: Utvecklingssamtal, lönesamtal, problemlösande samtal. Den professionella medarbetaren: Hälsa, stress och arbetsglädje. Din egen utveckling. Målstyrt arbete. Förändringsarbete. Framtidsplaner. Vi vänder oss till dig som behöver påfyllning i din personliga kompetens. Du arbetar med självständiga arbetsuppgifter, men inte som chef. Max 16 deltagare.

8 26 27 aug, sep, okt, nov, 9 10 dec. Information: Kontakta Gunilla Orrebrink eller se hemsidan för datum och uppgifter om priser. PULS VERKTYG FÖR KOMMUNIKATIONSMÖNSTER OCH STYRKOR I samarbete med PulsAnalys AB ordnar Förändringsarbetarna en utbildning och certifiering i användning av Puls ett analysverktyg baserat på DISC-teorin. Puls är verkningsfullt för personlig utveckling genom att individer kan få en ökad insikt i och förståelse för olika beteenden, ledarstilar och sätt att kommunicera med andra. Puls-systemet innehåller även ett verktyg för rekrytering, där kandidater, som en del av rekryteringsprocessen kan matchas mot framtagna behovskriterier. Teamverktyget är effektivt både som teamutveckling och för att sätta samman högpresterande arbetsgrupper. 360-gradersverktyget är ett kraftfullt medel för att utveckla chefer och ledare. För att bli certifierad går du en grundkurs i Puls under två dagar då vi går igenom DISC-teorin, Puls-verktyget samt hur man genomför en bra återkoppling. Efter cirka fyra veckor, då du har fått prova på verktyget och tränat på att genomföra återkopplingar av analysen, träffas vi för en tredje dag då certifiering sker. Vi ordnar även särskilda kurser för organisationer med minst sex deltagare. Begär offert. Coacher: Johansson, Sören Wahlund, och Gunilla Orrebrink. INDIVIDUELL CHEFSUTVECKLING MED COACHING Detta är en personlig och skräddarsydd utbildning nära den coachades dagliga verksamhet. Coachingen varar en halv dag, en gång per månad fyra till fem gånger per termin och coachen växlar mellan tre roller utifrån dina behov: coach, rådgivare och lärare. Du får hjälp att forma din vision/målbild. Du kan även få rådgivning vad gäller personliga utbildningsbehov. Vid behov kan du via telefon och mejl be om stöd mellan träffarna. Vid varje tillfälle får du uppgifter att utföra som följs upp vid nästa tillfälle. Inför träffarna kan du meddela coachen vilket tema du vill ska tas upp och sedan förbereder coachen utbildningsavsnittet efter det. I coachingprogrammet ingår Lilla coachboken vad en chef behöver veta om coaching av Johansson och Sören Wahlund Coachingrelationens längd Vi tillämpar öppenhet vad gäller utsträckning i tid. När du känner att du inte har energi för dessa möten längre så meddelar du detta och vi genomför ett avslutande möte där vi utvärderar, summerar, drar slutsatser och ger råd inför framtiden. Datum aug, 29 sep 3 okt, nov. 2 6 feb, 9 13 mar, apr, maj. Rönneberga, Lidingö :- ex. moms, exkl internat. Senast sex Johansson, Lasse Karlsson, Anki Larsson, Ingrid Waldenström. UGL UTVECKLING GRUPP OCH LEDARE UGL är en ledarskapsutbildning utvecklad av Försvarshögskolan. Kusen handlar i korthet om hur en grupp utvecklas och mognar vad som främjar respektive hämmar utvecklingen till en mogen och trygg grupp. Att höja deltagarens självförtroende kring sina egna behov, beteenden samt ge insikt i hur olika grupper utvecklas och ge förståelse för sin egen påverkan på andra i en grupp och olika ledarstilars betydelse. Värderingar och normer. Kommunikation. Aktivt lyssnande. Att ta och ge feedback. Gruppen och dess utveckling. Ledarskapets roll. Konflikter. Stress. Utbildningen bygger på en upplevelsebaserad pedagogik. Vi lär av det som sker i gruppen och varvar upplevelser och problemlösning, med reflektion, feedback och teorier. Kursen skiljer sig avsevärt från traditionell utbildning Handledarna fungerar mer som tränare än lärare. Du går utbildningen tillsammans med människor du aldrig mött tidigare. Vi vänder oss till chefer och medarbetare på olika nivåer som vill förstå mer om grupp och ledarskap deltagare. Begär offert. Coacher: Johansson, Sören Wahlund, Ewa Östlund Henschen, Barbro Östling, och Gunilla Orrebrink PERSONLIG COACH TILLFÄLLIG COACHING Har du behov av att samtala med någon utanför din grupp eller organisation för en timme eller kring en specifik händelse? Vi sex konsulter inom Förändringsarbetarna är alla erfarna coacher/ handledare och har dessutom kontakt med många fler duktiga coacher. Vänd dig gärna till oss om du är i behov av en personlig coach, antingen för längre uppdrag eller om det gäller kortare handledning via telefon eller i ett personligt möte. Det kan vara bra att tänka igenom ett antal frågaställningar innan du tar kontakt med oss: Dina behov: Är behovet att ha någon att fritt spåna med i olika frågor? Handlar det om något konkret: konflikter, grupputveckling, kniviga situationer eller eget utvecklingsbehov? När: Är du intresserad av kontinuerliga samtal eller behöver du hjälp när behov uppstår? Vem: Vilken person passar dig? Man eller kvinna? Vill du att coachen ska ha erfarenheter av din typ av arbetsplats, egen chefserfarenhet eller något annat? Välkommen att höra av dig, via mejl eller telefon så matchar vi dig med en konsult!

9 KOMPETENSUTVECKLING I BOKFORM! Ta ledarskapet över dina möten mötesbok för ledare Johansson och Gunilla Orrebrink 210 kr Personkonflikter på arbetsplatsen Barbro Östling ca 270 kr Låt modet bli större än rädslan konflikthantering Johansson 160 kr Praktiskt ledarskap Curt Berggren, Lars Gillström, Lena Gillström och Barbro Östling ca 335 kr Vad en chef behöver veta om coaching lilla coachboken Johansson och Sören Wahlund 160 kr Framgångsrika samtal process eller läge? Birgitta Hedström ca 160 kr Att leda medskapande Jan Svärd 200 kr Ny bok kommer i höst! Strategiska samtal för utveckling Johansson och Lasse Karlsson MER INFORMATION

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Chefer i lärande organisation

Chefer i lärande organisation Chefer i lärande organisation Rapport nr 1. Deltagande chefers egen värdering av Stockholmsmodellen för ledarutveckling Christer Sandahl, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet 2 Förord I Stockholms

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 Sida 1 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Ledarskap Affärer Lönsamhet Arbetsglädje Sida 2 Innehåll Välkommen!... 4 Hur säkrar jag min kurs?... 5 Vad får jag för pengarna?... 5 Vad innebär nöjd-kund-garanti?... 5

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 6 Framgångsexempel: 10 chefer om vad som fungerar hos dem I det här häftet berättar tio svenska

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer