FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo"

Transkript

1 FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös tidsspillan till engagerande möten Ny kurs: Faciliterande mötesmetoder Foto: Nina Varumo PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP!

2 VI ÄR FÖRÄNDRINGSARBETARNA Johansson Consult & Bild AB Sören Wahlund Chefsutveckling Sören Wahlund Ewa Östlund Henschen Alamanco AB alamanco.se Barbro Östling östling & östling AB Gunilla Orrebrink Primo Konsult FÖR MER INFORMATION OCH ANMÄLAN TILL NYHETSBREV En personlig coach hjälper dig i samspelet inom organisationen Inom Förändringsarbetarena har vi noterat ett ökande behov av personlig coaching hos chefer på olika nivåer. Detta behov finns också hos andra kvalificerade medarbetare som projektledare, specialister och dylikt. Genom att ha tillgång till en egen extern coach ges en chef en unik möjlighet att med jämna mellanrum stämma av och fördjupa aktuella frågor som man brottas med eller har framför sig. Att få ta del av ett utifrånperspektiv är enligt de flesta adepter det som tillför en vidgad syn. Detta medför i sin tur nya uppslag till lösningar liksom till en succesivt ökande självinsikt. Coachens uppgift är just att med utgångspunkt i adeptens verklighet öppna upp dennes sinnen, tankar och känslor och att genom dialog och reflektion bli klarare över sig själv och sitt samspel med andra i och utanför organisationen. Grundläggande inslag i coachingen är samtal kring samarbete och relation med utgångspunkt i hur man själv kan förhålla sig i olika situationer och relationer för att nå gott samarbete och önskade resultat. Målformulering och -uppfyllelse står alltid i centrum. Vid önskemål finns naturligtvis möjlighet att utöver coachingen få råd och tips samt kunskap och träning inom önskade områden. Det betyder att coachen kan växla mellan tre viktiga roller: Coach (grundrollen, som man alltid återgår till) 3 Rådgivare (delar med sig av egna erfarenheter) Lärare (lär ut önskad teori och modeller och skapar träningssituationer) Coachens metoder är många, men i grunden handlar det om ett genuint intresse för adepten och dennes verklighet, öppna och framåtriktade frågor, aktivt och intresserat lyssnande samt ett personligt tilltal. Avgörande är att coachen och adepten tillsammans bygger upp ett gemensamt förtroende och skapar en relation fylld av tillit. Utöver personlig coaching erbjuder vi i Förändringsarbetarna två kursprogram på vardera två dagar för dem som vill lära sig mer om coaching, coachande ledarskap och det coachande förhållningssättet: Coaching i trio med massor av möjligheter att lära in och träna coachande samtal. Coaching för ledare som ger ökad kunskap om hur coachingen kan användas i ledarskapet. Hör av dig till oss inom Förändringsarbetarna när du ser ett behov av coaching i organisationen. Vi bjuder in till ett första möte för att skräddarsy en lösning som svarar upp mot dina och din organisations behov! TEXT: SÖREN WAHLUND

3 Att känna förundran över tillvaron är en av grundstenarna för existentiell hälsa enligt WHO. Här visar vi två av Claude Monets vackra målningar. Existentiell hälsa I januari 2011 lade religionspsykologen Cecilia Melder fram sin avhandling Vilsenhetens epidemiologi vid Uppsala universitet. I sin forskning har hon fokuserat på begreppet existentiell hälsa. Hon ville undersöka varför vi svenskar inte mår bättre än vi gör, trots att vi i vårt land har en väl utbyggd hälso- och sjukvård. I sin forskning ser hon ett samband mellan existentiell ohälsa och hur man mår fysiskt och psykiskt. Existentiell hälsa handlar bland annat om hur vi ser på våra möjligheter i livet och om vår förmåga att hantera svåra situationer som uppstår under livets olika skeden. Cecilia Melder talar om en livskarta, det vill säga hur vi förhåller oss till livet, oss själva och vår omvärld. Den hjälper oss att orientera oss. Livskartan består av våra tankar, känslor och 4 handlingar i relation till oss själva, vår omgivning och våra grundläggande uppfattningar. Enligt WHO finns det åtta grundstenar för existentiell hälsa: 1. Andlig kontakt kontakt med något större som hjälper en att uppleva trygghet och tillförsikt. 2. Mening och syfte med livet att det finns ett speciellt syfte med att man lever. 3. Upplevelse av förundran över tillvaron att man kan känna inspiration och tacksamhet inför sin omgivning, till exempel naturen, konsten och musiken. 4. Helhet att tankar, känslor, handlingar, kropp, psyke och det andliga är en enhet. 5. Andlig styrka att hitta sätt att ta sig igenom svårigheter och känna glädje i livet. 6. Harmoni och inre frid att vara tillfreds med sig själv och känna lugn. 7. Hoppfullhet och optimism att ha en framtidstro när livet är svårt. 8. En personlig tro ger en styrka i vardagen och hjälper en att njuta av livet. Behöver inte vara av religiös art. Cecilia Melder menar att man kan råda bot på den existentiella ohälsan genom att erbjuda sjuka människor kurser med samtal, kreativa aktiviteter och upplevelser för att utveckla verktyg att bemästra livet. Tillsammans med Lena Bergqvist på Studieförbundet Vuxen-skolan har hon skapat några samtalskort som kan vara ett stöd för en grupp som vill utforska ämnet. Korten tar upp de olika aspekterna på existentiell hälsa utifrån våra tankar, känslor och 5 handlingar. Några av oss i Förändringsarbetarna har lärt oss använda korten och om du är intresserad av att starta en grupp är du välkommen att höra av dig. Kortens teman anknyter till WHO:s definition och har följande rubriker: Känsla av sammanhang, Existentiell styrka och kraft, Känsla av helhet, Harmoni och inre jämvikt, Meningen med livet, Förhoppning, Tillit som livskraft och Upplevelse av förundran. Folkhälsoområdet som Cecilia Melder har utforskat är spännande och visar på vägar att ta itu med människors oro, stress och känsla av utbrändhet. TEXT: BARBRO ÖSTLING

4 GDQ hjälper dig förstå gruppers utveckling Går det att mäta hur en grupp fungerar? För ledare och chefer kan det vara bra att få syn på hur en arbetsgrupp jobbar ihop, och förstå vad som behöver utvecklas för att den ska fungera bättre. Forskaren och psykologen Susan Wheelan har länge intresserat sig för gruppdynamik och sammanställt data från de senaste sjuttio årens forskning. Från detta råmaterial har hon skapat ett system för att dela in gruppers utveckling i fyra olika stadier. Tillhörighet & trygghet: När vi är nya för varandra är vi artiga och söker efter likheter. Under detta stadium är många trevande och brottas med sitt medlemskap i gruppen. Man funderar på om man vill och får vara med. För ledaren är det viktigt att skapa trygga strukturer och påminna om vad syftet med gruppens arbete är samt ha koll på att alla blir synliggjorda. Opposition & konflikt: När man klarat ut sitt medlemskap vill man vara med och påverka, samt skapa sig en roll i gruppen. Under denna fas uppstår ofta konflikter. Här behöver ledaren bidra med ett mer handledande ledarskap. Gruppens förmåga till problemlösning är en avgörande faktor för utveckling. Tillit & struktur: Medarbetarna blir mer medskapande. Målen och rollerna är djupare förankrade. Gruppen börjar ändra på det som behöver förändras. Alla tar större ansvar för gruppens sätt att fungera. Gruppen har ett högt självförtroende och har även lätt att se andra gruppers brister. Här behöver ledaren delegera över ansvar till individer och till gruppen samt skapa arenor för reflektion och utvärdering. 6 Arbete & produktivitet: Gruppens ansvarstagande har fördjupats. Alla har en djup förståelse för uppdraget och den egna och andras roller. Man jobbar med att förbättra brister i sättet och engagemanget för uppdraget är högt. Ledarens uppgift är att föra in omvärlden, skapa utmaningar och visioner. Alltså ökar man komplexiteten i uppgifterna. Susan Wheelan menar även att hur man hanterar gruppens upplösande är en viktig faktor för en grupps effektivitet. Att kunna göra bra avslut och ta adjö lägger en grund för fortsatt effektivitet och lärande. Till denna beskrivning har Wheelan skapat ett frågeformulär om gruppers utvecklingsgrad GDQ, Group Development Questionaire. Resultatet ger ett underlag som kan användas för att se vilka områden gruppen behöver utveckla för att bli än mer effektiv och kompetent. GDQ är ett kraftfullt instrument för olika typer av grupper som arbetsgruppen, projektgruppen eller styrelsen. Det går att arbeta med det över tid och jämföra med lönsamhetens och resultatens utveckling. Om du vill veta mer om GDQ, eller ta reda på din grupps utvecklingsstadium så kontakta gärna mig! TEXT: EVA C JOHANSSON Från tidsspillan till engagerande möten Vi måste ta ett möte om den här frågan. Vi samlar gruppen och sätter av två timmar. När kan du komma ifrån? Så här går det ofta till man sätter av tid. Men låt det inte stanna vid det nästa gång du ska hålla i ett möte. Med bra planering, en genomtänkt process med kreativa metoder och tekniker och genom att bädda för en god dialog kan du gå från något som många upplever som meningslös tidsspillan till ett givande och engagerat möte. Så hur gör man? Lyckade möten bygger på tre grundpelare, tydlighet, delaktighet och kreativitet. Här nedan följer en checklista. 1. Tydlighet Formulera syfte och mål på ett enkelt sätt så att deltagarna förstår varför mötet behövs och vilket resultat det är tänkt att det ska ge. Beskriv hur det är tänkt att ni ska jobba. Förklara vad som förväntas av deltagarna. Vad ska de bidra med och vilken roll ska de ha? Kom överens om vilka regler som ska gälla. 2. Delaktighet Se till att variera arbetsformerna så att alla deltagare kan bidra och känna engagemang. Använd dig av ett neutralt ledarskap och visa nyfikenhet och intresse av vad andra kan ha att komma med. Variera miljön genom att hålla mötet på ett nytt ställe eller genom att möblera om. Du kommer att upptäcka att det påverkar kommunikationen. 7 Se till att mötet bygger på en dialog snarare än en diskussion. Utvärdera alltid dina möten så att de fortsätter att utvecklas på ett levande sätt. 3. Kreativitet Eliminera stress och negativa känslor. Uppmärksamma och uppmuntra kreativa beteenden och tillåt lek under processen. Bannlys kritik och spar den kritiska granskningen tills alla förslag kommit upp på bordet. Du kan läsa mer i boken Mötesbok för ledare Ta ledarskapet över dina möten. Där finns beskrivet vad man som mötesledare behöver tänka på och förklaringar till varför. Du kan också anmäla dig till kursen Mötesledarskap, som under två dagar behandlar detta spännande ämne såväl teoretiskt som praktiskt. Är du mer intresserad av kreativa metoder och tekniker och vill fylla på din verktygslåda ska du gå den nya endagskursen i facilitering som beskrivs längre bak i katalogen. Lycka till med dina möten! TEXT: GUNILLA ORREBRINK

5 Bokas med handledaren kr ex. moms per 3 4 veckors period. Sören Wahlund kopplar ihop dig med rätt konsult. Alla våra konsulter finns tillgängliga. Steg 1: 1 3 okt. Steg 2: okt. Steg 3: nov kr ex moms. Internat tillkommer. Johansson, Lars-Åke Almqvist. NYETABLERAD CHEF INDIVIDUELL, SKRÄDDARSYDD LEDARUTBILDNING Att med hjälp av en personlig handledare komma in, och etablera sig, i sin nya chefsroll så smidigt som möjligt. Dina behov och de situationer du möter styr helt inriktningen på handledningen. Handledning och konkret hjälp för att lotsa sig fram i de händelser som dyker upp i den nya chefens vardag. Exempel på modeller/verktyg: Att tänka på som ny chef/ledare Chefens dubbla representantskap. Utvecklingssamtalet, syfte och innehåll. Att hitta sin rätta prestationsnivå. Den goda delegeringscirkeln. ATT LEDA MEDSKAPANDE I EN IDÉBUREN ORGANISATION Att skapa fördjupad kunskap och medvetenhet om vad det innebär att vara förtroendevald ledare i en idéburen organisation. Deltagarna ges dessutom möjlighet att få nya perspektiv genom att träffa ledare från andra organisationer. Steg 1: Jag och ledarskapet Att leda medskapande och utvecklande. Jag och uppdraget. Att leda både individer och grupper på ett situationsanpassat sätt. Att leda värdebaserat, jämställt och efter en idé. Makt och konkurrens. Mina styrkor och utvecklingsområden. Steg 2: Ledarens verktygslåda Samtal för utveckling av individ och grupp, feedback, konflikthantering. Situationsanpassat ledarskap. Att skapa sin vision. Upplevelsebaserad undervisning med kortare teoripass. Man arbetar i nära samarbete med handledaren helt utifrån deltagarens egen verklighet. Nya chefer och chefer som går in i en ny chefsroll. Utbildningen är individuell och består av en serie möten med cirka 3 4 veckors mellanrum. Bör helst påbörjas i anslutning till eller kort tid efter att chefen gått in i sin nya roll. Dokumentation kopplad till behandlade lärmoduler ingår. NY KURS Steg 3: Förändring och utveckling Förändringsarbete, motstånd, utvecklande och medskapande möten, vikten av nätverk. Upplevelsebaserad undervisning med kortare teoripass, reflektion i mindre och större grupper. Vi arbetar utifrån deltagarnas egen verklighet. Ordföranden på olika nivåer i en idéburen organisation som vill utveckla sitt ledarskap. Max 16 deltagare. Att leda medskapande i en idéburen organisation av Jan Svärd dec apr kr ex. moms. Johansson okt mar. Pris kr ex. moms. Johansson, Gunilla Orrebrink. KONFLIKTHANTERING FÖR LEDARE Att utveckla din förmåga att analysera och hantera konflikter. Dag 1: Att förstå konflikter Vad är en konflikt? Orsaker och sätt att analysera och förstå konflikter. Manligt och kvinnligt i konflikter. Konflikters tillväxt. Konflikter som har sin grund i gruppens behov. Att hantera konflikter. Konflikter du själv är inblandad i. Dag 2: Att medla i konflikter Att vara tredje part. Medlares roll. Medlingsträning. Olika metoder att använda när du medlar. Att arbeta förebyggande. LEDARSKAP FÖR MÖTEN Att utveckla deltagarnas förmåga att arbeta med mötet och mötesdeltagaren som viktiga resurser för att nå betydande resultat för verksamheten. Hur gör man för att få engagerande och resultatgivande möten recept på effektiva möten. Checklistor och mallar. Olika slags möten liksom olika typer av frågor på mötet kräver olika ledarskap. Våra drivkrafter betydelse för mötesdeltagandet. Du själv som ledare är viktigaste verktyget för ett bra möte. Hur du som mötesledare kan få till ett bra samtal. Övningar i mötesledning. Vad händer när vi möts? 8 9 Vi varvar teori med träning och erfarenhetsutbyte. Deltagarna erhåller konkreta arbetsmetoder för analys och bearbetning av konflikter. Deltagarna får i uppgift att göra en analys av en konflikt som finns i deras vardag. Chefer på olika nivåer, projektledare och internkonsulter. Max 16 deltagare. Låt modet bli större än rädslan Konflikthantering av Johansson. Gruppers utveckling. sabotage och katastrofer vad kan du göra när det inte går som du tänkt? Teoretiska och praktiska moment varvas under kursen. Kursen vänder sig till ledare på olika nivåer, arbetsledare, projektledare och andra som regelmässigt har ansvar för möten. Max 12 deltagare. Ta ledarskapet över dina möten Mötesbok för ledare av Johansson och Gunilla Orrebrink.

6 3 sep, 8 okt och 18 nov. 4 feb, 19 mar och 28 apr. Stockholm kr exkl moms. inkl. lunch och fika. Gunilla Orrebrink okt mar Stockholm kr ex. moms Sören Wahlund & Johansson. KURS I FACILITERANDE MÖTESMETODER Facilitering är arbetssättet för den som är resultatorienterad och vill leda arbetsgruppen mot ett gemensamt överenskommet mål med bibehållen motivation, delaktighet och individuellt ansvarstagande. Att fylla verktygslådan med effektiva metoder och tekniker för att öka chansen till tydlighet, delaktighet och kreativitet när du genomför dina möten. Vad krävs för ett effektivt möte Grundsynen teorier kring facilitering. er för inventering, problemlösning, prioritering, strukturering, utvärdering, strategi- och visionsarbete. COACHING FÖR LEDARE Att utveckla chefer och ledares förmåga att coacha andra medarbetare och arbetsgrupper till att bli mer målstyrda och professionella. Rätt använd är coaching en effektiv ledarmetod och bidrar till att frigöra energier som finns inom arbetsgrupper. Vad är coaching i arbetslivet? Coaching av individ, grupper samt egencoaching och karriärcoaching. Likheter och skillnader mellan coaching, mentorskap och handledning. Coaching ett lärande förhållningssätt. Lärande organisation i praktiken och individens lärande. Kommunikation. Lyssnandets konst och konsten att hantera motstånd. Frågeteknik. Praktisk träning med feedback. Chefer på olika nivåer, projektledare och medarbetare som arbetar som internkonsulter inom HR-sidan. Max 12 deltagare. Vad en chef behöver veta om coaching Lilla Coachboken av Johansson och Sören Wahlund. NY KURS Större delen av kursdagen används för att prova på metoder och tekniker. Kort teoripass. Gruppsamtal om metodernas användningsområden samt tips och tricks. Kursen vänder sig till dig som leder arbetsgrupper antingen i egenskap av chef, intern förändringsledare, organisationsledare, projektledare eller liknande. Max 12 personer. Deltagarna får dokumentation som beskriver de metoder och tekniker som kursen tagit upp, samt ytterligare ett antal att prova själv efter kursen sep. 2 3 mar kr ex. moms. Sören Wahlund sep mar kr ex. moms. Johansson & Ewa Carlsson. COACHING I TRIO Att du efter de två dagarna ska ha skapat en personlig bild av coaching och lärt dig använda coaching som en effektiv och relationsutvecklande metod både på jobbet och hemma. Coaching vad menar vi med det? Förtroende och tillit. Coaching med kursledaren som coach. Det coachande samtalets beståndsdelar. Det coachande ledarskapet. Våra personliga coachingvisioner. Coaching som lärande förhållningssätt Aktivt lyssnande och det givande samtalet. Det personliga mötet, här och nu. Coaching i ditt eget liv för nytta, inspiration och lust. Träning, träning och åter träning. Du som vill utvekla ditt coachande ledarskap och din coachande förmåga. Tre deltagare. Vad en chef behöver veta om coaching Lilla Coachboken av Johansson och Sören Wahlund UTVECKLINGSSAMTAL ETT STRATEGISKT VERKTYG FÖR KOMPETENSUTVECKLING Att deltagarna ska förstå utvecklingssamtalets strategiska betydelse för utveckling av individ, grupp och verksamhet. Deltagarna ska även kunna använda utvecklingssamtalet mer medvetet samt tycka att det är en spännande chefsuppgift. Utvecklingssamtal ett strategiskt verktyg. Mall eller inte mall. Kommunikation och samtalsmetodik. Den individuella utvecklingsplanen. Kompetensutveckling. Andra former av samtal: tvärsamtal, utvecklingssamtal i grupp. Lönesamtal en naturlig fortsättning? Praktiska övningar tillsammans med skådespelerska. Det svåra i samtalet/det svåra samtalet. Hantera motstånd. Att ge utvecklande feedback. Vi vänder oss till chefer på olika nivåer. Max 10 deltagare. Strategiska samtal för kompetensutveckling av Johansson och Lasse Karlsson.

7 ! FYRA LÄRORIKA KURSER I LEDARSKAP Steg 1: LEDARSKAP OCH KOMMUNIKATION LEAD sep. Steg 3: Leda laget i förändring Steg 2: Att du ska lära dig förstå vad chefsrollen Utveckla verksamheten. Att leda sitt 6 8 okt. innebär, träna upp din förmåga arbetslag i förändring. Chefens roll i Steg 3: att leda individer och grupper samt förändring. Beslutsprocesser och problemlösning nov. att utveckla din personliga ledarstil Utveckla sitt personliga såväl i förvaltning som i förändring. ledarskap kr Steg 1: Mitt personliga ledarskap Vi vänder oss till dig som är relativt ny ex moms. Det formella chefskapet och det som chef eller arbetsledare. Max 16 Internat personliga ledarskapet. Makt och deltagare. tillkommer. påverkan. Leda, företräda, utveckla. Situationsanpassat ledarskap. Min Senast sex påverkansprofil. Lyssna. Entusiasmera. Deltagarna erhåller boken Praktiskt Argumentera. Dirigera. ledarskap, av Barbro Östling m. fl. Steg 2: Leda individer och grupper Att leda grupper och grupprocesser. Johansson & Motivation. Leda kvinna man eller Ewa Östlund ung gammal är det någon skillnad? Henschen. Problemlösande samtal. Konflikthantering. v 6, Lanzarote kr ex. moms, mat & charter. Senast tre månader före Johansson & Barbro Östling. LEDARSKAP OCH KÄNSLANS KOMPETENS Att utveckla goda ledare som förstår sina reaktioner och har förmåga att förstå andras utan att bli bakbundna, samt har förmågan att utveckla de mellanmänskliga relationerna. Ledarskap och helhetssyn: Hur påverar mitt ledarskap andra? Min maktutövning beroendeskap och konkurrens. Olika sätt att se på kompetens. Känslor som medkraft i ledarskap. Mitt samspel med andra: Kommunikation och personlig öppenhet. Gruppdynamik. Hur man upplevs av andra och hur man påverkar andra. Att hantera feedback. Att leda sig själv och må gott: Självaktning. Stress och hälsa. Motivation och arbetsglädje. Balans i liv och yrkesliv. Chefer och ledare som vill utveckla sin förmåga att leda. Max 16 deltagare. 2 9 aug aug. Kreta kr ex. moms, mat & charter. Senast tre månader före Johansson & Ewa Östlund Henschen nov. Lanzarote kr ex. moms, mat och charter. Senast tre månader före Johansson & Ewa Östlund Henschen. KVINNA OCH LEDARE Denna kurs ger dig möjlighet att tillsammans med andra kvinnor på ledande positioner få möjligheter till utveckling av ditt personliga ledarskap utifrån ett kvinnligt perspektiv. Jag och mitt ledarskap: Chef utifrån en helhetssyn. Chef/ledarskap. Makt och konkurens. Kvinna och ledare. Vår prägling. Jag och gruppen: Kommunikation. Gruppen och dess utveckling. Att hantera och förstå konflikter. Jag och min framtid: Våga och vilja motivation. Stress och hälsa. ATT LEDA SIG SJÄLV Att stärka dig som medarbetare så att du kan ta ett aktivt ansvar för din hälsa och din motivation på arbetsplatsen och själv ta ansvar för din egen utveckling och ditt resultat. Kompetens och professionalitet EQ: Självinsikt, självstyrning, motivation, empati och social förmåga. Social kompetens: Relationer till andra på arbetsplatsen. Samarbete. När störningar uppstår. Konflikthantering. Problemlösning. Att arbeta i grupp: Gruppers utveckling, roller du tar i grupper, kommunikation i gruppen Vi vänder oss till dig som har en ledarroll inom näringsliv, offentlig förvaltning eller inom idéburna organisationer. Max 16 deltagare. NYTT UPPLÄGG Samtal mitt verktyg: Utvecklingssamtal, lönesamtal, problemlösande samtal. Den professionella medarbetaren: Hälsa, stress och arbetsglädje. Din egen utveckling. Målstyrt arbete. Förändringsarbete. Framtidsplaner. Vi vänder oss till dig som behöver påfyllning i din personliga kompetens. Du arbetar med självständiga arbetsuppgifter, men inte som chef. Max 16 deltagare.

8 26 27 aug, sep, okt, nov, 9 10 dec. Information: Kontakta Gunilla Orrebrink eller se hemsidan för datum och uppgifter om priser. PULS VERKTYG FÖR KOMMUNIKATIONSMÖNSTER OCH STYRKOR I samarbete med PulsAnalys AB ordnar Förändringsarbetarna en utbildning och certifiering i användning av Puls ett analysverktyg baserat på DISC-teorin. Puls är verkningsfullt för personlig utveckling genom att individer kan få en ökad insikt i och förståelse för olika beteenden, ledarstilar och sätt att kommunicera med andra. Puls-systemet innehåller även ett verktyg för rekrytering, där kandidater, som en del av rekryteringsprocessen kan matchas mot framtagna behovskriterier. Teamverktyget är effektivt både som teamutveckling och för att sätta samman högpresterande arbetsgrupper. 360-gradersverktyget är ett kraftfullt medel för att utveckla chefer och ledare. För att bli certifierad går du en grundkurs i Puls under två dagar då vi går igenom DISC-teorin, Puls-verktyget samt hur man genomför en bra återkoppling. Efter cirka fyra veckor, då du har fått prova på verktyget och tränat på att genomföra återkopplingar av analysen, träffas vi för en tredje dag då certifiering sker. Vi ordnar även särskilda kurser för organisationer med minst sex deltagare. Begär offert. Coacher: Johansson, Sören Wahlund, och Gunilla Orrebrink. INDIVIDUELL CHEFSUTVECKLING MED COACHING Detta är en personlig och skräddarsydd utbildning nära den coachades dagliga verksamhet. Coachingen varar en halv dag, en gång per månad fyra till fem gånger per termin och coachen växlar mellan tre roller utifrån dina behov: coach, rådgivare och lärare. Du får hjälp att forma din vision/målbild. Du kan även få rådgivning vad gäller personliga utbildningsbehov. Vid behov kan du via telefon och mejl be om stöd mellan träffarna. Vid varje tillfälle får du uppgifter att utföra som följs upp vid nästa tillfälle. Inför träffarna kan du meddela coachen vilket tema du vill ska tas upp och sedan förbereder coachen utbildningsavsnittet efter det. I coachingprogrammet ingår Lilla coachboken vad en chef behöver veta om coaching av Johansson och Sören Wahlund Coachingrelationens längd Vi tillämpar öppenhet vad gäller utsträckning i tid. När du känner att du inte har energi för dessa möten längre så meddelar du detta och vi genomför ett avslutande möte där vi utvärderar, summerar, drar slutsatser och ger råd inför framtiden. Datum aug, 29 sep 3 okt, nov. 2 6 feb, 9 13 mar, apr, maj. Rönneberga, Lidingö :- ex. moms, exkl internat. Senast sex Johansson, Lasse Karlsson, Anki Larsson, Ingrid Waldenström. UGL UTVECKLING GRUPP OCH LEDARE UGL är en ledarskapsutbildning utvecklad av Försvarshögskolan. Kusen handlar i korthet om hur en grupp utvecklas och mognar vad som främjar respektive hämmar utvecklingen till en mogen och trygg grupp. Att höja deltagarens självförtroende kring sina egna behov, beteenden samt ge insikt i hur olika grupper utvecklas och ge förståelse för sin egen påverkan på andra i en grupp och olika ledarstilars betydelse. Värderingar och normer. Kommunikation. Aktivt lyssnande. Att ta och ge feedback. Gruppen och dess utveckling. Ledarskapets roll. Konflikter. Stress. Utbildningen bygger på en upplevelsebaserad pedagogik. Vi lär av det som sker i gruppen och varvar upplevelser och problemlösning, med reflektion, feedback och teorier. Kursen skiljer sig avsevärt från traditionell utbildning Handledarna fungerar mer som tränare än lärare. Du går utbildningen tillsammans med människor du aldrig mött tidigare. Vi vänder oss till chefer och medarbetare på olika nivåer som vill förstå mer om grupp och ledarskap deltagare. Begär offert. Coacher: Johansson, Sören Wahlund, Ewa Östlund Henschen, Barbro Östling, och Gunilla Orrebrink PERSONLIG COACH TILLFÄLLIG COACHING Har du behov av att samtala med någon utanför din grupp eller organisation för en timme eller kring en specifik händelse? Vi sex konsulter inom Förändringsarbetarna är alla erfarna coacher/ handledare och har dessutom kontakt med många fler duktiga coacher. Vänd dig gärna till oss om du är i behov av en personlig coach, antingen för längre uppdrag eller om det gäller kortare handledning via telefon eller i ett personligt möte. Det kan vara bra att tänka igenom ett antal frågaställningar innan du tar kontakt med oss: Dina behov: Är behovet att ha någon att fritt spåna med i olika frågor? Handlar det om något konkret: konflikter, grupputveckling, kniviga situationer eller eget utvecklingsbehov? När: Är du intresserad av kontinuerliga samtal eller behöver du hjälp när behov uppstår? Vem: Vilken person passar dig? Man eller kvinna? Vill du att coachen ska ha erfarenheter av din typ av arbetsplats, egen chefserfarenhet eller något annat? Välkommen att höra av dig, via mejl eller telefon så matchar vi dig med en konsult!

9 KOMPETENSUTVECKLING I BOKFORM! Ta ledarskapet över dina möten mötesbok för ledare Johansson och Gunilla Orrebrink 210 kr Personkonflikter på arbetsplatsen Barbro Östling ca 270 kr Låt modet bli större än rädslan konflikthantering Johansson 160 kr Praktiskt ledarskap Curt Berggren, Lars Gillström, Lena Gillström och Barbro Östling ca 335 kr Vad en chef behöver veta om coaching lilla coachboken Johansson och Sören Wahlund 160 kr Framgångsrika samtal process eller läge? Birgitta Hedström ca 160 kr Att leda medskapande Jan Svärd 200 kr Ny bok kommer i höst! Strategiska samtal för utveckling Johansson och Lasse Karlsson MER INFORMATION

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare

Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare Civilekonomerna Frukostseminarium 11 maj 2017 Eva Norrman Brandt Socionom, leg. Psykoterapeut, konsult, författare och forskare Institutet för Personal

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen LEDARE MEN INTE CHEF steg 2 Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Endagskurser i relationsutveckling

Endagskurser i relationsutveckling Endagskurser i relationsutveckling Bygg på dina kunskaper Självinsikt (SDI) Grupputveckling, samarbete och feedback Chefskap och situationsanpassat ledarskap Kommunikation och konflikthantering Personlig

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 2012-09-19 Programutkast för Utbildning av mellanchefer (MCU) 2013 Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 Mellanchefsrollen är speciell: Att både ha ansvaret för resultat

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR VANTUM MPETENS DIN UTVECKLING ÄR VIKTIG FÖR MIG! Jag har i snart 30 år arbetat med kompetensutveckling i

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för ökat resultat 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Diplomerat. Ledarutvecklingsprogram

Diplomerat. Ledarutvecklingsprogram Diplomerat sprogram Grupp och Ledare - Kursen vänder sig till dig som vill följa hur en grupp utvecklas över tiden och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Kursen handlar också om ledarskapets

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND Utbildningsprogrammet Adaptivt ledarskap ger deltagarna en ökad möjlighet att leda sig själv och en förmåga att på ett flexibelt sätt möta den allt snabbare

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT THE DELTAGARNYTTA. Eftersom organisationer består av människor

THE HUMAN ELEMENT THE DELTAGARNYTTA. Eftersom organisationer består av människor THE HUMAN ELEMENT THE Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i sin

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Kurskatalog. Hösten Sid 1 (16)

Kurskatalog. Hösten Sid 1 (16) Sid 1 (16) Kurskatalog Hösten 2016 Sid 2 (16) Våra ledarskapskurser: Att vara ledare är en relation till skillnad från att vara chef vilket är en position. Om man ska lyckas behöver man behärska både att

Läs mer

Hållbart ledarskap. Diplomutbildning Inspirationsträffar Workshops lokalt Bollplank Traineeprogram

Hållbart ledarskap. Diplomutbildning Inspirationsträffar Workshops lokalt Bollplank Traineeprogram Hållbart ledarskap Diplomutbildning Inspirationsträffar Workshops lokalt Bollplank Traineeprogram Om du vill påverka så vill du utöva ledarskap Naturskyddsföreningen är en ideell förening för naturskydd

Läs mer

UGL. Utveckling av Grupp och Ledare. Kursens mål är att få ökad förmåga att: Eftersom organisationer består av människor

UGL. Utveckling av Grupp och Ledare. Kursens mål är att få ökad förmåga att: Eftersom organisationer består av människor UGL Utveckling av Grupp och Ledare Ledarskapskursernas kurs, förebilden och originalet. Om du bara ska gå en ledarskapskurs i ditt liv rekommenderar vi UGL. Genom konkreta upplevelser där både du och övriga

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

FACILITERING FÖR KREATIVA OCH 59 21' N 18 15' 0

FACILITERING FÖR KREATIVA OCH 59 21' N 18 15' 0 FACILITERING FÖR KREATIVA OCH RESULTATORIENTERADE MÖTEN 59 21' N 18 15' 0 Facilitering för kreativa och resultatorienterade möten Tycker du att det är viktigt att resultatet av ett möte känns väl förankrat?

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Mångfald som verksamhetsstrategi

Mångfald som verksamhetsstrategi Mångfald som verksamhetsstrategi Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i: - Förståelse för vad mångfald betyder och varför arbeta med mångfald - Kunskap om hur ett strategiskt mångfaldsarbete

Läs mer

Kommunikation för bättre ledarskap

Kommunikation för bättre ledarskap Kommunikation för bättre ledarskap Lönsamma och livskraftiga företag med medarbetare som jobbar mot gemensamma mål och som mår bra skapas av medvetna, lyhörda och tydliga chefer. För att nå dit är det

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Projektgruppens utveckling

Projektgruppens utveckling Projektgruppens utveckling Sida 1 Om projektgruppens utveckling En grupp med ett gemensamt mål genomgår huvudfaserna osäkerhet, rollsökning och mognad. Mellan huvudfaserna finns de konfliktlösa övergångsfaserna

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT. Utvecklingsprogram för personlig- och organisatorisk utveckling. Programansvarig : Christoffer Nordqvist

THE HUMAN ELEMENT. Utvecklingsprogram för personlig- och organisatorisk utveckling. Programansvarig : Christoffer Nordqvist THE HUMAN ELEMENT Utvecklingsprogram för personlig- och organisatorisk utveckling Programansvarig : Christoffer Nordqvist Will Schultz DEN MÄNSKLIGA VÄGEN TILL HÖJD PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET Sanningen

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

Vi hjälper dig utvecklas!

Vi hjälper dig utvecklas! 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Den Axiologiska Ledarprofilen

Den Axiologiska Ledarprofilen Omfattning - generellt Den Axiologiska Ledarprofilen Användningsområden företagsinternt för utveckling av det personliga ledarskapet 1. En Rapport på 60+ sidor som redovisar det individuella tankemönstret

Läs mer

KURSINBJUDAN Ledarskapsutbildning

KURSINBJUDAN Ledarskapsutbildning KURSINBJUDAN Ledarskapsutbildning Datum: 30 januari 2014 Plats: Medlefors Konferens, Skellefteå "För att kunna leda andra behöver jag kunna leda mig själv". Det är utgångspunkten för den ledarskapsutbildning

Läs mer

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad!

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad! där skillnaden gör skillnad! En ledarskapsutbildning i världsklass! Världsklass! Kanonövningar. Suveränt, enkelt, skönt och livsviktigt! Det bästa med utbildningen är att den ger omedelbara och bestående

Läs mer

Välkommen till HAST Ärligt talat! Kontakta oss på

Välkommen till HAST Ärligt talat! Kontakta oss på HASTs moduler för utveckling av chefer och ledare HAST Utveckling AB www.hastutveckling.se Att vara ledare och chef är ett privilegium. Ett privilegium som kan kännas kul, utmanande, givande och intressant

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach - ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar jag ett coachande

Läs mer

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1 Sida 1 Om projektledarrollen Att vara projektledare innebär att man tar ansvar för att leverera ett resultat till en överenskommen kostnad och tidpunkt. Att leda en grupp människor betyder att man tar

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

ABLC erbjuder utbildning till. Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach. Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer

ABLC erbjuder utbildning till. Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach. Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer ABLC erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer 2 COACHANDE LEDARE Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer