Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013-2015. Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden

2 Kultur- och fritidsnämnden, december 2012 Verksamhetsplan Nämndens ordförande Karola Svensson Förvaltningschef Lena Moritz (22)

3 Innehållsförteckning Ansvarsområde...4 Kultur- och fritidskontoret...4 Odenbadet...4 Biblioteket...4 Falbygdens museum...5 Ekehagens Forntidsby...5 Antal brukare...5 Fördelning av nettokostnader...6 Organisation...7 Lagrum som styr verksamheten...7 Hållbar utveckling...8 Måluppfyllelse...8 Ett attraktivare Falköping...8 Ett näringsliv som utvecklas...10 Kvalitén inom verksamheten ska öka...11 En god folkhälsa...12 Demokratin i Falköping ska stärkas...13 Omvärlds-, regel- och lagförändringar...14 Volymförändringar...15 Kultur- och fritidsverksamheten...15 Badverksamheten...15 Biblioteksverksamheten...15 Falbygdens museum...16 Ekehagens Forntidsby...16 Verksamhets- och ambitionsförändringar...16 Verksamhetsutveckling med IT...19 Resursbehov drift och investeringar...20 Drift...20 Investeringar...20 Personalplan (22)

4 Verksamhetsbeskrivning Ansvarsområde Kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning svarar för att förverkliga kommunens kultur- och fritidspolitiska mål och stödjer kultur- och fritidssektorn bl.a. genom samarbete med organisationer, föreningar och enskilda. Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för bibliotek, badverksamhet, kultur- och fritidsverksamhet, museiverksamhet och Ekehagens Forntidsby. Ansvarig för kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter är kultur- och fritidsnämnden och dess kultur- och fritidschef. Kultur- och fritidskontoret Kultur- och fritidskontoret svarar för den gemensamma administrationen för förvaltningen som diarium, nämndsadministration, ekonomi, hemsida etc. Uthyrning av idrottsanläggningar, sporthallar, gymnastiksalar, skollokaler m.m. hör till avdelningen, liksom bidragsgivning till föreningar inom verksamheterna kultur, fritid och idrott. Avdelningen svarar även för föreningsservice och föreningskontakter, samordning av sportlovsaktiviteter, musikhuset Åttan, där studieförbund bedriver verksamhet för ungdomar i form av musikgrupper m.m., tillståndsgivning och tillsyn av lotterier enligt lotterilagen. Ansvaret för verksamheten på Mösseberg har tagits över från samhällsbyggnadsförvaltningen, vilket innebär att kultur- och fritidsförvaltningen svarar för kontakterna gentemot föreningar och allmänhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar även fortsättningsvis för skötsel och underhåll. Kulturaktiviteter för vuxna genomförs till liten del i egen regi och i huvudsak svarar föreningar, studieförbund m.fl. för utbudet, vilket kommunen stödjer genom olika bidrag. Museirådet fungerar som ett nätverk för kommunens museer och hembygdsrådet samverkar kring de lokala samlingarna, utbildning m.m. Avdelningen ansvarar för kommunens konstsamling med samordning, hantering och arkivering. Odenbadet Badverksamheten ger kommuninvånarna rika möjligheter till rekreation och friskvård. Odenbadet är öppet för allmänheten alla årets dagar med undantag för vissa helgdagar. Simskola anordnas året runt för olika kategorier, allt från babysim till simskola för många olika grupper. I Odenbadet finns även gymverksamhet, möjlighet till olika aktiviteter och cafeteria. Friskvårdsverksamheter som vattengympa, vattenaerobic m.m. genomförs dels i egen regi, dels genom att motionshallen hyrs ut till företag, föreningar och grupper. Friluftsbaden i Stenstorp och Floby är öppna under sommaren för simskola, skolbad och allmänhet. Biblioteket Falköpings bibliotek består av ett huvudbibliotek i tätorten och sex biblioteksfilialer belägna i Åsarp, Vartofta, Kinnarp, Floby, Broddetorp och Stenstorp. Biblioteket har som övergripande uppgift att ge alla kommuninvånare och medborgare en god biblioteksservice. Biblioteket ska främja litteraturläsning, läsinlärning, förmedla kunskap och information. Biblioteket har en demokratisk uppgift i att överbrygga den digitala klyftan och erbjuda en mötesplats där yttrandefrihet och mångfald bejakas. Biblioteket har ett särskilt ansvar för barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning och för personer med utländskt ursprung. Samverkan ska ske med andra bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet. I Falköping innebär det Lärcenters bibliotek, Ållebergsgymnasiets bibliotek och grundskolans skolbibliotek. 4 (22)

5 Falbygdens museum Falbygdens museum svarar för att Falbygdens kulturarv och särart tas tillvara, levandegörs och förmedlas till allmänheten. Verksamheten har en bred kulturhistorisk inriktning men med viss arkeologisk tyngdpunkt särskilt avseende Falbygdens megalitkultur. Särskild vikt läggs på den pedagogiska verksamheten, riktad till kommunens skolor och förskolor. Museet har genom avtal från 1965 med Falbygdens hembygds- och fornminnesförening ansvaret för omfattande samlingar av föremål, arkivalier och fotografier. Föremålsvård, bild- och föremålsregistrering på data, katalogisering, underhåll i arkiv och magasin, service till allmänhet och skola samt varierande kulturhistoriska dokumentationer är löpande arbetsuppgifter. Därutöver anordnas årligen cirka åtta egenproducerade utställningar, varav två större under vinter- respektive sommarperioden. Programverksamhet ordnas i anslutning till dessa. Ekehagens Forntidsby Ekehagens Forntidsby ansvarar för att levandegöra och synliggöra förhistorien och då särskilt Falbygdens rika kulturarv och förhistoria. Det övergripande syftet är folkbildning och lärande. Uppdraget gäller i synnerhet målgruppen barn och unga. Genom att bedriva inspirerande pedagogisk verksamhet levandegörs förhistorien och människans förmåga. En stor del av verksamheten är utformad som pedagogiska program för skolan. Ekehagen är också en turistanläggning som sätter Falköping på kartan och gör orten känd som en attraktiv turistort att besöka. Verksamheten har en arkeologisk profil med särskild inriktning på Falbygdens förhistoria och då särskilt megalitkulturen. Antal brukare I nedanstående tabell visas antalet besökare eller föreningar i respektive ansvarsområde. Tabell: Antal besökare eller föreningar/verksamhet Ansvarsområde År 2009 År 2010 År 2011 Odenbadet samt friluftsbaden i Stenstorp och Floby Biblioteket i Falköping Kultur- och fritidskontorets externa uthyrningsverksamhet 1) Falbygdens museum Ekehagens Forntidsby Kultur- och fritidskontorets bidragsgivning, antal föreningar 1) Beräkning: Antal uthyrda timmar x 10 personer/timme 5 (22)

6 Fördelning av nettokostnader I nedanstående tabell visas hur kostnaderna för de olika ansvarsområdena fördelar sig. Diagram: Fördelning av nettokostnader mkr År 2011 utfall År 2012 budget År 2013 budget Bad Förvaltningsgemensamt Kultur- och fritidskontor Ekehagens Forntidsby Bibliotek Museum 6 (22)

7 Organisation Förvaltningens organisation ser ut på följande sätt. Kultur- och fritidschef Kultur- och fritidskontoret Administrativ che f Museiavdelningen Museichef Ekehagens Forntidsby Intendent Biblioteksverksamheten Bibliotekschef Badverksamheten Badchef Administration Falbygdens museum Friluftsmuseum Ekehagens Forntidsby Huvudbibliotek Odenbadet Fritid/Idrott Kultur 6 filialer Flobybadet Stenstorpsbadet Lagrum som styr verksamheten Lagar som styr förvaltningens verksamhet är bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, arkivlagen, tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen, lagen om offentlig upphandling, personuppgiftslagen samt kommunala redovisningslagen. Förutom dessa lagar finns två lagar som direkt berör verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden. Biblioteket Bibliotekslagen: Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt ska alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken ska verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka. Biblioteksplan ska finnas. Ny bibliotekslag är under utarbetande och beräknas bli klar under Kultur- och fritidskontoret Lotterilagen: Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för tillståndsgivning, registrering och tillsyn av lokala lotterier. 7 (22)

8 Hållbar utveckling Den hållbara utvecklingen med de tre perspektiven, socialt, ekonomiskt och miljömässigt, genomsyrar verksamheten i det dagliga arbetet. Som exempel kan nämnas att förvaltningens miljöcertifiering ska förnyas under året. Måluppfyllelse 1. Ett attraktivare Falköping Kultur- och fritidsnämndens olika uppdrag gör Falköping till en attraktiv kommun att bo i och besöka. Fokus är tillgänglighet i ordets vidaste betydelse, det ska vara lätt att nå verksamheterna. Alla ska känna sig välkomna. Det utbud och de tjänster som erbjuds ska ha fokus på brukaren och medborgaren. Utbud och tjänster ska vara up-to-date, det är viktigt att verksamheterna hålls uppdaterade. Det ska finnas goda möjligheter för invånarna att utöva och delta i olika kultur- och fritidsaktiviteter. b) Odenbadet: Odenbadet ska erbjuda goda möjligheter till rekreation och friskvård. Biblioteket: Bibliotekets utbud och tjänster ska vara tillgängliga för alla. d) Falbygdens museum: Falbygdens kulturarv och megalitkultur ska tas tillvara, levandegöras och förmedlas till allmänheten. e) Ekehagens Forntidsby: Genom att erbjuda professionell och inspirerande verksamhet ska Ekehagens Forntidsby fungera som en mötesplats såväl för besökare utifrån som för kommunens invånare. Barn och unga är en särskilt prioriterad målgrupp. Indikatorer som mäter nämndens delmål Nöjd Region Index Fritid. Nöjd Medborgar Index Fritid/Kultur. Nöjd Medborgar Index Fritid/Idrott. Antal föreningar som söker bidrag. Antal bidragsansökningar från ungdomar som inte är föreningsanknutna. Antal uthyrda timmar totalt i kommunala lokaler och anläggningar till föreningar och allmänhet. Antal uthyrda timmar i kommunala lokaler och anläggningar till ungdomsföreningar. Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7 20 år. b) Odenbadet: Antal besök. Antal barn och ungdomar 3 18 år. 8 (22)

9 Biblioteket: Antal besök huvudbiblioteket. Antal besök biblioteksfilialer. Antal lån. Antal besök på webbsidan. d) Falbygdens museum: Antal besök. Antal besök med speciellt utformade pedagogiska program. e) Ekehagens Forntidsby Antal besök. Andel besökande barn. Andel av Falköpings skolor som besöker Ekehagens Forntidsby. Uppföljning av nämndens delmål b) d) e) Årlig uppföljning i bokslutet. Uppgifter tas fram efter varje kvartal. Uppgifter tas fram efter varje kvartal. Uppgifter tas fram efter varje kvartal. Uppgifter tas fram efter varje kvartal. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet Justering av bidragssystemet efter översyn och analys Fortsatt information till ungdomar om ungdomspotten. Enkätundersökning görs för uthyrningsverksamheten. b) Odenbadet: Kundanpassning av öppettider. Trevligare miljö såsom grillplats utomhus, nya växter i familjebadet. Mysigare café med bättre utbud, bättre fikamöjligheter vid bassängerna. Kundenkät genomförs. Biblioteket: Fortsatt marknadsföring av webbsidans funktioner och möjligheter. Uppföljning av resultat från enkät i november 2012 om webbsidans tillgänglighet. En handlingsplan tas fram om hur genomförandet av samverkansplanen med socialförvaltningen ska ske. Införande av betalkort. Se över tillgänglighet när det gäller parkeringsplatser. d) Falbygdens museum: Åtgärder utefter publikenkäter under vintersäsong och sommarsäsong. Förändra, anpassa och utöka museets utbud av arrangemang. Utöka museets utbud av arrangemang för barn och unga. Ökad tillgänglighet, erbjuda nya besökstider kvällsöppet. Planering av visningsmiljöer och pedagogiska program på Aristo. e) Ekehagens Forntidsby: Enkätundersökningar av skolverksamhet och övrig besöksverksamhet. Översyn av hemsidan. 9 (22)

10 Översyn av verksamhetens tillgänglighet för internationell turism. Fortsatt arbete med utveckling av anläggningens förhistoriska miljöer. 2. Ett näringsliv som utvecklas Kultur- och fritidsförvaltningen lever i symbios med andra förvaltningar, föreningslivet, andra organisationer och näringslivet. Nätverk och samverkan är en viktig del i verksamheterna. Det mesta av arbetet är publikt och riktar sig till de boende i kommunen, men även till besökare som kommer utifrån. Att arbeta med marknadsföring och information kommer att bli en viktig del i arbetet under året. Det ska finnas goda möjligheter att förlägga läger och arrangemang i Falköping. Det ska finnas goda möjligheter att ordna kulturarrangemang i Falköping. b) Odenbadet: Badets verksamhet ska bidra till att turismen utvecklas. Biblioteket: Biblioteket ska vara en resurs för föreningslivet och företag. d + e) Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby Avdelningarnas verksamheter ska bidra till att kulturturismen utvecklas. Indikatorer som mäter nämndens delmål Antal arrangemang och läger. Antal gästnätter i kommunala lokaler. Antal aktiviteter i evenemangskalendern totalt. Biblioteket: Antal företagsbesök. d + e) Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby Antal besök. Uppföljning av nämndens delmål a + b) Uppgifter tas fram efter varje halvår. Biblioteket: Årlig uppföljning i bokslutet. d + e) Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby: Uppgifter tas fram efter varje kvartal. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet Verka för att säkerställa behovet av förläggningsmöjligheter. Fortsatt marknadsföring av Odenområdet och andra anläggningar. 10 (22)

11 b) Odenbadet: Framtagning av marknadsföringsplan, vilket inkluderar att arbeta mot flera kundgrupper. Ökat samarbete med företag inom turistbranschen såsom hotell, vandrarhem m.m. Biblioteket: Inbjuda föreningar och företag till studiebesök på biblioteket. d) Falbygdens museum Planera en första Megalitväg (pågående internationellt projekt). Samarbete med Turistbyrån och besöksnäringen. Verka för att få hänvisningsskyltar till museet vid stadens infarter. e) Ekehagens Forntidsby: Utveckla minst ett bokningsbart besökspaket via webb. Samarbete med Turistbyrån och besöksnäringen. Översyn av marknadsföringsinsatser och samverkanspartners. Delta i två till fem gemensamma arrangemang/mässor utanför anläggningen i marknadsföringssyfte. 3 Kvalitén inom verksamheten ska öka Kvalitén inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska öka. Då arbetet är publikt och vänder sig till allmänheten kommer verksamheterna att rikta in sig på bemötande och service. Barn och unga, minoriteter och personer med funktionsnedsättning är några av de målgrupper som får särskild uppmärksamhet. Idag digitaliseras allt mer och kultur- och fritidsförvaltningen har ett flertal webbtjänster som är till för att underlätta och göra verksamheterna mera tillgängliga. Även detta är ett kvalitetsmått som kommer att följas upp. Indikatorer som mäter nämndens delmål Andel föreningsrepresentanter/övriga kunder som upplever god kvalité med uthyrningsverksamheten. b e) Övriga avdelningar: Andel besökare som upplever god kvalité. Uppföljning av nämndens delmål Uppgifter tas fram genom enkätundersökningar. Årlig uppföljning i bokslutet. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet Samtliga avdelningar ska utforma en enkät, som ska kunna användas årligen för att få del av kundernas synpunkter. Analysen av enkätsvaren ska ligga till grund för förändringar och fortsatt kvalitetsarbete. Justering av bidragssystemet efter översyn och analys b) Odenbadet: Arbeta med simkunnighet i samverkan med skolan. Behålla antalet ledarledda aktiviteter. 11 (22)

12 Fortsatt översyn av bemanning vid olika funktioner och tider. Utveckla skötseln av anläggningen. Utveckla kompetensen av personalen. Biblioteket Ökade insatser för läsfrämjande aktiviteter riktade mot barn och unga enligt litteraturutredningens inriktning. Öka kvalitén genom samverkan med skolorna och socialförvaltningen. d) Falbygdens museum Prova uppsökande skolverksamhet. Fortsätta digitalisering av samlingarna. Förbättra hemsidan. e) Ekehagens Forntidsby: Telefonin kopplas till kommunens växel för ökad tillgänglighet och säkerställande av drift. Översyn av verksamhetens utbud, innehåll och resursanvändning. 4. En god folkhälsa Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är i mångt och mycket ett folkhälsoarbete. Verksamheterna är sprungna ur en gedigen folkrörelse- och folkbildningstradition. Goda livsvillkor och hälsofrämjande livsmiljöer är något som kultur- och fritidsnämndens verksamheter är med att skapa. Folkhälsoarbete för kropp och själ går genom alla verksamheter som en röd tråd. Indikatorer som mäter nämndens delmål Nöjd Region Index Fritid. Nöjd Medborgar Index Fritid/Kultur. Nöjd Medborgar Index Fritid/Idrott. Antal föreningar som söker bidrag. Antal bidragsansökningar från ungdomar som inte är föreningsanknutna. Antal uthyrda timmar totalt i kommunala lokaler och anläggningar till föreningar och allmänhet. Antal uthyrda timmar i kommunala lokaler och anläggningar till ungdomsföreningar. Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7 20 år. b) Odenbadet: Antal besök. Antal barn och ungdomar 3 18 år. Biblioteket: Antal besök huvudbiblioteket. Antal besök biblioteksfilialer. Antal lån. Antal besök på webbsidan. d) Falbygdens museum: Antal besök. Antal besök med speciellt utformade pedagogiska program. e) Ekehagens Forntidsby 12 (22)

13 Antal besök. Andel besökande barn. Andel av Falköpings skolor som besöker Ekehagens Forntidsby. Uppföljning av nämndens delmål Årlig uppföljning i bokslutet. b - e) Övriga avdelningar: Uppgifter tas fram efter varje kvartal. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet En utvecklingsplan för Mösseberg tas fram. b) Odenbadet: Bedriva verksamhet som uppmuntrar till motion, relax och umgänge. Utveckla utbudet i cafeterian med inriktning på hälsosamma val. Odenbadets gymverksamhet deltar i antidopningsprogram. Biblioteket: I linje med kommunens hälsofrämjande arbete genomför biblioteket en extra satsning på temat hälsa med utställningar och marknadsföring av litteratur. d) Falbygdens museum: Utveckla samarbete med socialförvaltningen, t.ex. genom att erbjuda minneslådor till äldreboende. Ha olika aktiviteter på Aristo. e) Ekehagens Forntidsby: Tydligare lyfta fram folkhälsoperspektiv och byns naturvärden i presentationsmaterial och vid verksamhetsutformning. 5. Demokratin i Falköping ska stärkas Inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter erbjuds mötesplatser i tid och rum. Mötesplatserna är fysiska, digitala, sociala och historiska. Möten är en av grundstenarna i demokratibygge. Alla avdelningar behöver förse medborgarkontoret med information om verksamheterna. Samtliga avdelningar ska ha en väl fungerande synpunktshantering. Kultur- och fritidskontorets verksamhet ska bedrivas i dialog med föreningslivet och andra intressenter. Det ska finnas forum för dialog mellan kultur- och fritidsnämndens politiker och föreningslivet. b) Odenbadet: Odenbadet ska vara en naturlig mötesplats för olika åldrar, kön och samhällsgrupper. 13 (22)

14 Biblioteket: Biblioteket ska vara en kravlös, naturlig mötesplats för alla medborgare. Fri tillgång till internet och handledning bidrar till att minska den digitala klyftan. d) Falbygdens museum: Museets verksamheter ska vara tillgängliga för alla. e) Ekehagens Forntidsby: Möjligheterna till dialog med besökarna ska förbättras. Indikatorer som mäter nämndens delmål Antalet organiserade möten mellan politiker och föreningar. Uppföljning av nämndens delmål Årlig uppföljning i bokslutet. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet Organisera möten mellan politiker och föreningar. b) Odenbadet: Uppmuntra besökarna till att ge synpunkter främst via hemsidan. Biblioteket: Utveckla samarbetet med medborgarkontoret. Se över möjligheterna till fortsatt tillgång till datorer m.m. d) Falbygdens museum Ökad tillgänglighet genom digitalisering. e) Ekehagens Forntidsby Översyn av rutinerna kring Facebook och hemsidan. Utveckling inom ansvarsområdet Omvärlds- regel- och lagförändringar Ny bibliotekslag är under utarbetande och beräknas bli klar under Den framlagda litteraturutredningen kan komma att påverka bibliotekets arbete med barn och ungdom. Falbygdens museum erhåller årligen 275 tkr från Västarvet i ersättning för museiverksamhet. Denna ersättning kommer troligtvis att tas bort från och med (22)

15 Volymförändringar Kultur- och fritidsverksamheten Tabell: över volymutveckling och utfallet 2011 Utfall Antal uthyrda timmar totalt Antal övernattningar i egna lokaler vid läger och arrangemang Volymutveckling Antal läger och arrangemang med förläggning Volymen förväntas öka något när Dotorpsskolans gymnastiksal har byggts ut till sporthall. Ny konstgräsplan i Falköping och sporthall i Vartofta medför också att antalet uthyrda timmar förväntas öka ytterligare. Antalet läger och arrangemang i Falköping påverkas av tillgången till förläggningslokaler. Under förutsättning att lokaler i den nya gymnasieskolan blir tillgängliga för förläggning förväntas antalet läger bli oförändrat eller något fler. Badverksamheten Tabell: över volymutveckling och utfallet 2011 Volymutveckling Antal besökare till Odenbadets och friluftsbadens bassänger inkl. simskola Utfall Besök totalt Odenbadet 2012 års besöksantal har påverkats av stängningar p.g.a. reparationer. en för besöksantalet till bassängerna kan därför förbättras inför 2013 års säsong om inga avbrott behöver ske. Biblioteksverksamheten Tabell: över volymutveckling och utfallet 2011 Utfall Besök filialer (skattat) Besök webb Volymutveckling Besök huvudbiblioteket Utlåningsstatistik En anledning till att de fysiska besöken har minskat är att antalet besökare på webbsidan och mobilapplikationen ökat, där många tjänster kan utföras utan att besöka biblioteket. Besöken på mobilapplikationen kan för närvarande inte räknas. På grund av minskad personaltäthet har bibliotekets öppettider på sommaren minskat. 15 (22)

16 Falbygdens museum Tabell: över volymutveckling och utfallet 2011 Volymutveckling Antal besökare Utfall En framtida satsning på Megalitcentrum och igångsättande av öppet magasin för visning av samlingarna bör leda till ökat antal besökare. Även en satsning på skolan och nya pedagogiska program kan påverka besöksantalet positivt. Ekehagens Forntidsby Tabell: över volymutveckling och utfallet 2011 Volymutveckling Antal besökare Utfall Den försiktiga tendens till ökning av besöksantalet som de två senaste åren indikerat bör kunna fortsätta. Verksamhets- och ambitionsförändringar 2013 Kultur- och fritidskontoret Det kulturpolitiska programmet antogs Programmets mål behöver följas upp med strategier och en handlingsplan för hur verksamheterna inom kulturområdet ska bedrivas. Strategierna bör även kopplas till Västra Götalandsregionens handlingsplan för kultur. Collegium Park har sagt upp hyresavtalet angående musikhuset Åttan, vilket innebär att studieförbundens musikverksamhet behöver andra lokaler för denna verksamhet. Kultur- och fritidskontoret kommer att ha fortsatt kontakt med studieförbunden för att de ska kunna etablera verksamhet i andra lokaler. Bidragssystemet har under 2012 utvärderats och analyserats. Med hänsyn till vad som framkommit kommer vissa förändringar att föreslås inför 2013 års bidragshantering. Den planerade ombyggnationen av Vartofta sporthall, anläggande av ny konstgräsplan och ny ventilation i Odenrinken kommer att påverka fritidsverksamheten positivt. Arbetet med marknadsföring av Falköping som lämplig arrangemangs- och lägerstad kommer att fortsätta. En översyn av hyrestaxorna för uthyrningsverksamheten görs årligen. I 2013 års budget har avgifterna höjts med 3 %. Framtagandet av en utvecklingsplan för Mösseberg har påbörjats. Planen ska ligga till grund för prioritering av åtgärder. I arbetet med utvecklingen av Mösseberg ska samarbetet förstärkas mellan olika parter och intressenter såsom föreningsliv, företag och kommun. 16 (22)

17 Badverksamheten Den stora negativa differensen mellan budget och utfall de senaste åren kräver att ytterligare åtgärder vidtas vid Odenbadet. En fortsatt översyn som leder till minskade kostnader är nödvändig. En ny upphandling av gymentreprenör planerades 2010, men av avtalstekniska skäl har inte någon ny upphandling kunnat göras. Processen drivs vidare för att kunna genomföra en ny upphandling och förändra gymavtalet. Förhandlingar förs med nuvarande gymentreprenör för att i någon mån försöka minska på kommunens åtagande och därigenom reducera kostnaderna något. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska göra en översyn av energiförbrukningen på Odenbadet och friluftsbaden i Floby och Stenstorp, vilket kan leda till olika åtgärder. Biblioteksverksamheten Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden har antagit en samverkansplan. Syftet är att tillgängliggöra biblioteksservice till äldre och personer med funktionsnedsättning. Inför 2013 års inköp av media har en gemensam upphandling gjorts i samverkan med flera kommuner. Under våren kommer ett medborgarkontor att inrättas i huvudbibliotekets lokaler. En fortsatt översyn behöver göras för hur biblioteksverksamheten kan bli mera tillgänglig och flexibel. Ökad digitalisering kan även innebära att arbetet kan behöva förändras. Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på en ny gemensam organisation för Ekehagens Forntidsby och Falbygdens museum. Förvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram förslag till kundanpassning och effektivisering av verksamheterna. Under en lång följd av år har frågan om hur man ska kunna utveckla besöksnäringen kopplat till ett av kommunens kärnvärden, megalitkulturen, diskuterats och analyserats. Visionen är att utveckla en mångkulturell och kreativ mötesplats med megalitkulturen som bas. Det fysiska utgångsläget för denna kreativa mötesplats är Planteringsförbundets Park - Plantis. Det förråd med museiföremål som finns på Vasagatan kommer att tömmas och fastigheten avyttras. Föremålen flyttas till Aristofastigheten. Avsikten är att lokalen ska kunna inredas med öppna visningsmiljöer som speglar stadens historia. Föremålssamlingarna kommer därmed att bli en del av museets publika verksamhet. Under hösten kommer dessa miljöer att planeras. Den under 2012 föreslagna och till stora delar genomförda omorganisationen på Ekehagens Forntidsby har förtydligat uppdrag och ansvarsområde. Detta sammantaget med att enhetens ordinarie tjänster återigen är tillsatta (under 2011 var en av dem vakant) bör innebära att arbetet kan bedrivas rationellare och mer målinriktat. Den försiktiga tendens till ökning av besöksantalet som de två senaste åren indikerat, bör därför kunna fortsätta. Från och med 2013 kommer i princip all verksamhet på Ekehagen att bedrivas inom kultur- och fritidsnämndens ansvar. Förutom tidigare skolverksamhet och turistverksamhet omfattar detta även butik samt inte minst underhåll och utveckling av de förhistoriska miljöerna i forntidsbyn. Ett faktum som medför förändringar i fördelning av kostnader och intäkter. Arbetet med att hitta balans mellan dessa fortsätter med frågeställningar om vilka besökssiffror och intäkter som är realistiska för befintlig organisation. Avgörande för enhetens framtid är också att hitta en balans mellan arbetsbelastning och tilldelade personalresurser. Att serveringen fungerar på ett bra sätt är betydelsefullt för Ekehagen, vilket behöver finna sina former inför säsongen. 17 (22)

18 En översyn av avgifterna sker årligen. Vid Ekehagens Forntidsby höjs dessa med 3 %. Entréavgiften vid Falbygdens museum lämnas oförändrad. Genomförda åtgärder för att nå budgetram 2013 Höjning av hyrestaxor, uthyrningsverksamhet 3 % Höjning av avgifter vid Ekehagens Forntidsby 3 % Höjning av avgifter vid Odenbadet 2 % Fortsatt översyn av arbetssätt på Odenbadet - 72 tkr - 88 tkr tkr 2014 Kultur- och fritidskontoret Uthyrningsverksamheten blir alltmer omfattande i takt med att alltfler anläggningar ska hyras ut och att dessa ska utnyttjas så effektivt som möjligt. Att arrangemang och läger ska kunna förläggas i Falköping kräver stor arbetsinsats för att de ska fungera på ett bra sätt och att arrangörerna ska vilja återkomma även fortsättningsvis. Allt fler andra arbetsuppgifter har dessutom tillkommit. Eftersom arbetsbelastningen redan idag är ansträngd på kultur- och fritidskontoret behövs ytterligare en tjänst på avdelningen. Denna innebär en ökad kostnad på ca 500 tkr. Fram till år 2007 höjdes budgeten för bidragsgivning till föreningar årligen för att kompensera för prishöjningar. Utfallet 2007 var tkr, medan budgeten 2011 var tkr, dvs en minskning med 237 tkr. Samtidigt har föreningarna fått allt högre kostnader. Framförallt har det drabbat föreningar som har egna anläggningar i takt med att elpris m.m. har skjutit i höjden de senaste åren. Nya föreningar och tillkommande anläggningar innebär att driftbidragen i stället behöver sänkas för att ett visst utrymme ska finnas för utbetalning av bidrag till mindre investeringar. Detta innebär att föreningsägda anläggningar utanför tätorten riskerar att inte kunna underhållas på ett tillfredsställande sätt eller hotas av nedläggning. Den knappa budgeten för föreningsbidrag medför också att det är svårt att anpassa bidragen enligt intentionerna i systemet. För att bidragsbudgeten inte ska urholkas behöver budgetramen höjas motsvarande neddragningen på ca 200 tkr samt kompenseras för beräknad ökning av konsumentprisindex mellan åren 2007 och 2012 på ca 500 tkr. I arbetet med att utveckla Mösseberg saknas pengar för marknadsföring. För att de senaste årens satsningar på berget ska komma människor till del är det viktigt att informera och marknadsföra friluftsområdet till såväl kommuninvånare som turister. En satsning på ca 100 tkr skulle behövas för att ta fram informationsmaterial. I samband med att en handlingsplan tas fram för det kulturpolitiska programmet kommer vissa prioriteringar att göras enligt intentionerna i programmet. För att möjliggöra olika satsningar krävs ett tillskott på ca 300 tkr. Badverksamheten Gymverksamheten vid Odenbadet är betydelsefull för hela badets attraktivitet. Från och med 2014 kommer ett nytt avtal att vara tecknat med entreprenör för denna verksamhet, vilket förhoppningsvis förbättrar de ekonomiska förutsättningarna för badets totala verksamhet. Biblioteksverksamheten Samverkan mellan bibliotekets och medborgarkontorets verksamheter kan behöva fördjupas och möjligheterna till gemensamt café undersökas. 18 (22)

19 Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby Från och med hösten 2013 kommer Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby att vara en gemensam organisation. Det arbete som pågår med att kundanpassa och effektivisera verksamheterna kommer att fortsätta. Visningsmiljöer som speglar olika skeden i stadens historia kommer att byggas upp på f.d. Aristo. I anslutning till dessa kommer pedagogiska program att utformas. Inom projektet European Meaglithic Routes kommer en första Megalitväg att anläggas. En förutsättning för genomförandet är extern delfinansiering. Vid Ekehagens Forntidsby behöver arbetet fortsätta med att hitta balans mellan uppdragets omfattning och tilldelade resurser. Verksamhetsutveckling med IT Kultur- och fritidsförvaltningen i Falköping ligger i framkant då det gäller att nyttja IT-teknik. Biblioteket använder numera självbetjäning för utlån och återlämning av media med RFID-teknik (Radio Frequency Identification) på huvudbiblioteket. SMS eller e-post skickas vid övertidsvarningar och reservationsmeddelanden. Påminnelser efter lånetidens utgång skickas idag ut via epost eller med brev. Även dessa kommer att kunna skickas ut via SMS inom kort. En nyhet är också att avhämtning av reservationer sker med självbetjäning. Bokning av datortid sker via hemsidan eller på särskild bokningsdator på biblioteket. Via hemsidan finns också möjligheter att utföra andra tjänster såsom reservationer, omlån m.m. I januari 2012 lanserades en ny webbsida, Arena. Webbsidan ger besökaren en större möjlighet än tidigare att vara mer delaktig. Det finns också möjlighet att ladda ned bibliotekskatalogen som en app till sin mobiltelefon. Som ett led i utvecklingen av webb-sidan görs en brukarenkät som får ligga till grund för eventuella förändringar. Kultur- och fritidskontoret använder datasystemen Booking och Interbook för att administrera uthyrningsverksamheten, bidragshandläggningen och föreningsregistret m.m. Dessa system gör det möjligt för föreningar att via internet ändra föreningsuppgifter, se föreningens bokningar, se lediga tider och kunna göra bokningsförfrågningar. Privatpersoner har möjlighet att via medborgarportalen på hemsidan boka vissa gymnastiksalar direkt. Med ytterligare information kan förhoppningsvis allt fler använda sig av dessa tjänster. Även Ekehagens Forntidsby kommer att pröva om delar av uthyrningen kan läggas ut på internet. På Falbygdens museums hemsida har samlingarna av foton och arkeologiska föremål gjorts åtkomliga för allmänheten sedan 2011 ( foton och föremål). Under 2013 ska ytterligare material publiceras på webben där ett nytt inslag utgörs av de kulturhistoriska föremål som flyttats till Aristofastigheten. Inom ramen för projektet Europas Megalitvägar kommer en hemsida att utvecklas genom vilken Falbygdens megalitkultur kommer att få en internationell marknadsföring. Vid Odenbadet har anmälan till i stort sett alla gruppaktiviteter lagts ut på hemsidan. Uppföljning sker om hur det fungerar för att kvalitén ska vara god och möta kundernas behov. 19 (22)

20 Resursbehov drift och investeringar Drift Tabell: Resursförändringar kultur- och fritidsförvaltningen 2013 (tkr) 2014 (tkr) 2015 Omvärlds-, regel- och lagförändringar Volymförändringar Verksamhets- och ambitionsförändringar Verksamhetsutveckling med IT (tkr) Investeringar Inventarier Tabell: Investeringsplan inventarier kultur- och fritidsförvaltningen Investeringsplan kultur- och fritidsnämnden 2013 (tkr) 2014 (tkr) 2015 (tkr) Löpande investeringar Inventarier Vartofta sporthall 200 Aristo, material till visningsmiljöer 100 Ekehagens Forntidsby, husbilsuppställning, nytt staket m.m. 200 Fastigheter och anläggningar Tabell: Investeringsplan fastigheter och anläggningar kultur- och fritidsförvaltningen Investeringsobjekt kultur- och fritidsnämnden (tkr) (tkr) Konstgräsplan 900 Vartofta sporthall Action/cykelpark mellan Odenhallen och Odenplan samt flytt av boulebanor Ishallen, ventilation Odenplan, dränering samt löparbanor 2015 (tkr) Renovering hopptorn inomhus Odenbadet 450 Belysning elljusspåret Vartofta 700 Förråd Ållevi-området x Omklädningsrum Ållevi-området x 20 (22)

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Margareta Rosvall (kd) Kultur- och fritidschef: Barbro Magnusson Resultatområde: Kultur- och fritidsnämnden Intäkter Externa intäkter 6 276 6 450 4 370 Interna intäkter

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK www.norrkoping.se BIBLIOTEKSPLAN FÖR 1.Bibliotekslagen Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att kommunerna ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Nämndplan med budget 2013

Nämndplan med budget 2013 Kultur- och fritidsnämnden Nämndplan med budget 2013 www.ale.se Nämndplan och budget för Kultur och fritidsnämnden 2013 1. Nämndens uppdrag Kultur - och fritidsnämnden ansvarar enligt reglementet för:

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Gunnes gård

Verksamhetsplan med budget Gunnes gård Verksamhetsplan med budget - Gunnes gård 1 Sammanfattning Gunnes gård är en del av Kultur- och fritidskontoret. Gunnes gård ersätts av Kultur- och fritidsnämnden enligt en överenskommelse baserat på antal

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun foto: Franz Feldmanis BAKGRUND Tillgång till böcker, kunskap och information är en demokratisk rättighet och biblioteken är en garanti för att alla medborgare har tillgång

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Antagen av 2012 03 28 Biblioteksplan 2012-2015 Denna biblioteksplan avser folkbibliotekens verksamhet och gäller således inte skoloch gymnasiebibliotek eller

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2013 2015 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 Bakgrund I april 2012 antog kommunfullmäktige ett idrottspolitiskt program för Lund kommun. Det idrottspolitiska programmet har en bred ansats till idrottsbegreppet

Läs mer

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget 1 (7) Datum Kultur- och turismnämndens handling nr 5/2007-09-04 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-09-04 26 Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan Strategi Program >> Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Biblioteksplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-25, 32 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSPOLITISKT

KULTUR- OCH FRITIDSPOLITISKT KULTUR- OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2015-2018 Fastställt av: Kultur- och fritidsutskottet Datum: 2015-xx-xx För revidering ansvarar: Kultur- och fritidsutskottet För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens kultur- och fritidspolitiska mål

Kultur- och fritidsnämndens kultur- och fritidspolitiska mål Kultur- och fritidsnämndens kultur- och fritidspolitiska mål 2015-2016 Innehåll Inledning 3 Kultur- och fritidspolitiska mål 2015-2016 3 Kultur 4 Kulturhuset Pigalle Offentlig utsmyckning Kulturarv Konsthall

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Policy för biblioteksverksamheten

Policy för biblioteksverksamheten Datum Policy för biblioteksverksamheten Antagen av Kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 2016-02-29, 14 Dokumentägare: Ersätter dokument: Biblioteksplan 2009-2012, förlängd t o m 2015-12-31,

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald Biblioteken på Gotland Handlingsplan för mångfald 2016-02-05 1 Visionsmål, bibliotekslagen och Region Gotlands likabehandlingspolicy Biblioteken på Gotland är angelägna och tillgängliga för alla. De bidrar

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

2014-12-09. Verksamhetsplan/Biblioteksplan

2014-12-09. Verksamhetsplan/Biblioteksplan Verksamhetsplan/Biblioteksplan 2015 I Sverige har vi tre huvudsakliga typer av bibliotek; forsknings-, folk- och skolbibliotek. För kommunens invånare är det främst folk- och skolbibliotek som är av betydelse.

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Verksamhetsplan Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2017-2019 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2016 Verksamhetsplan 2017 2019 Nämndens ordförande Förvaltningschef Hans Johansson 070-866 01 01 hans.johansson@falkoping.se

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden Biblioteksplan 2016-2018 Antagen i Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-02 Innehåll Bakgrund 3 Biblioteken i Östersunds kommun 4 Det tillgängliga biblioteket 5 Samverkan 6 Fokusområden 7 Litteratur och läsning

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Verksamhetsplan Kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan 2016 KFN 2015/

Verksamhetsplan Kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan 2016 KFN 2015/ Verksamhetsplan 2015-12-15 Kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan KFN 2015/0440-1 012 Antagen av kultur- och fritidschefen 15 december 2015. Detta är kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan

Läs mer

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Rapport 2005-10-10 Sammanfattning Kultur och fritidsnämndens resultatmål för biblioteksverksamheten finns angivna i förvaltningens verksamhetsplan.

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Dnr BUN13/67 RIKTLINJER Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2014-08-26 Dnr BUN13/67 2/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Mål och inriktning... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 2013-07-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/106 Fritidsnämnden Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden fastställer avgifter för besök i simhallar från och

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

Biblioteksplan för Solna

Biblioteksplan för Solna SOLNA STAD Kultur- och fritidsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2017-02-03 SID 1 (2) KFN/2016:57 Biblioteksplan för Solna 2017-2023 Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden gav 2016-04-21 förvaltningen i

Läs mer

Smedjebackens kommun

Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Hantering av kommunala bidrag Smedjebackens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionella bedömningar... 2 2. Bakgrund... 4 2.1. Revisionsfråga och

Läs mer

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 2015 10 01 HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET 2015 2025 antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 Handlingsplan för Kulturprogram för Båstads kommun 2015 2025. Handlingsplanen utgår från

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2016-12-08, 81 Norrtälje kommuns biblioteksplan 2016-18 har tagits fram genom omvärldsanalys och vilar samtidigt på den samlade yrkeserfarenheten hos personalen, Norrtälje

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Biblioteksplan. Kalix kommun

Biblioteksplan. Kalix kommun Biblioteksplan Kalix kommun 2 Innehåll 1. Inledning 3 2. Bibliotekslagen 3 2.1 Styrdokument 3 2.2 Biblioteksplan 4 2.3 Omvärlden 4 3. Biblioteksvision 2010 5 3.1 Exempel på verksamhetsmål 5 3 1. INLEDNING

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige plan Biblioteksplan 2016-2019 modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 120 Ansvarig: Kulturchefen

Läs mer

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Uppdraget... 3 3. Lagar och riktlinjer... 4 4. Verksamhet och organisationen... 5 4.1 Folkbibliotek... 5 4.2 Skolbibliotek...

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer