Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013-2015. Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden

2 Kultur- och fritidsnämnden, december 2012 Verksamhetsplan Nämndens ordförande Karola Svensson Förvaltningschef Lena Moritz (22)

3 Innehållsförteckning Ansvarsområde...4 Kultur- och fritidskontoret...4 Odenbadet...4 Biblioteket...4 Falbygdens museum...5 Ekehagens Forntidsby...5 Antal brukare...5 Fördelning av nettokostnader...6 Organisation...7 Lagrum som styr verksamheten...7 Hållbar utveckling...8 Måluppfyllelse...8 Ett attraktivare Falköping...8 Ett näringsliv som utvecklas...10 Kvalitén inom verksamheten ska öka...11 En god folkhälsa...12 Demokratin i Falköping ska stärkas...13 Omvärlds-, regel- och lagförändringar...14 Volymförändringar...15 Kultur- och fritidsverksamheten...15 Badverksamheten...15 Biblioteksverksamheten...15 Falbygdens museum...16 Ekehagens Forntidsby...16 Verksamhets- och ambitionsförändringar...16 Verksamhetsutveckling med IT...19 Resursbehov drift och investeringar...20 Drift...20 Investeringar...20 Personalplan (22)

4 Verksamhetsbeskrivning Ansvarsområde Kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning svarar för att förverkliga kommunens kultur- och fritidspolitiska mål och stödjer kultur- och fritidssektorn bl.a. genom samarbete med organisationer, föreningar och enskilda. Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för bibliotek, badverksamhet, kultur- och fritidsverksamhet, museiverksamhet och Ekehagens Forntidsby. Ansvarig för kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter är kultur- och fritidsnämnden och dess kultur- och fritidschef. Kultur- och fritidskontoret Kultur- och fritidskontoret svarar för den gemensamma administrationen för förvaltningen som diarium, nämndsadministration, ekonomi, hemsida etc. Uthyrning av idrottsanläggningar, sporthallar, gymnastiksalar, skollokaler m.m. hör till avdelningen, liksom bidragsgivning till föreningar inom verksamheterna kultur, fritid och idrott. Avdelningen svarar även för föreningsservice och föreningskontakter, samordning av sportlovsaktiviteter, musikhuset Åttan, där studieförbund bedriver verksamhet för ungdomar i form av musikgrupper m.m., tillståndsgivning och tillsyn av lotterier enligt lotterilagen. Ansvaret för verksamheten på Mösseberg har tagits över från samhällsbyggnadsförvaltningen, vilket innebär att kultur- och fritidsförvaltningen svarar för kontakterna gentemot föreningar och allmänhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar även fortsättningsvis för skötsel och underhåll. Kulturaktiviteter för vuxna genomförs till liten del i egen regi och i huvudsak svarar föreningar, studieförbund m.fl. för utbudet, vilket kommunen stödjer genom olika bidrag. Museirådet fungerar som ett nätverk för kommunens museer och hembygdsrådet samverkar kring de lokala samlingarna, utbildning m.m. Avdelningen ansvarar för kommunens konstsamling med samordning, hantering och arkivering. Odenbadet Badverksamheten ger kommuninvånarna rika möjligheter till rekreation och friskvård. Odenbadet är öppet för allmänheten alla årets dagar med undantag för vissa helgdagar. Simskola anordnas året runt för olika kategorier, allt från babysim till simskola för många olika grupper. I Odenbadet finns även gymverksamhet, möjlighet till olika aktiviteter och cafeteria. Friskvårdsverksamheter som vattengympa, vattenaerobic m.m. genomförs dels i egen regi, dels genom att motionshallen hyrs ut till företag, föreningar och grupper. Friluftsbaden i Stenstorp och Floby är öppna under sommaren för simskola, skolbad och allmänhet. Biblioteket Falköpings bibliotek består av ett huvudbibliotek i tätorten och sex biblioteksfilialer belägna i Åsarp, Vartofta, Kinnarp, Floby, Broddetorp och Stenstorp. Biblioteket har som övergripande uppgift att ge alla kommuninvånare och medborgare en god biblioteksservice. Biblioteket ska främja litteraturläsning, läsinlärning, förmedla kunskap och information. Biblioteket har en demokratisk uppgift i att överbrygga den digitala klyftan och erbjuda en mötesplats där yttrandefrihet och mångfald bejakas. Biblioteket har ett särskilt ansvar för barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning och för personer med utländskt ursprung. Samverkan ska ske med andra bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet. I Falköping innebär det Lärcenters bibliotek, Ållebergsgymnasiets bibliotek och grundskolans skolbibliotek. 4 (22)

5 Falbygdens museum Falbygdens museum svarar för att Falbygdens kulturarv och särart tas tillvara, levandegörs och förmedlas till allmänheten. Verksamheten har en bred kulturhistorisk inriktning men med viss arkeologisk tyngdpunkt särskilt avseende Falbygdens megalitkultur. Särskild vikt läggs på den pedagogiska verksamheten, riktad till kommunens skolor och förskolor. Museet har genom avtal från 1965 med Falbygdens hembygds- och fornminnesförening ansvaret för omfattande samlingar av föremål, arkivalier och fotografier. Föremålsvård, bild- och föremålsregistrering på data, katalogisering, underhåll i arkiv och magasin, service till allmänhet och skola samt varierande kulturhistoriska dokumentationer är löpande arbetsuppgifter. Därutöver anordnas årligen cirka åtta egenproducerade utställningar, varav två större under vinter- respektive sommarperioden. Programverksamhet ordnas i anslutning till dessa. Ekehagens Forntidsby Ekehagens Forntidsby ansvarar för att levandegöra och synliggöra förhistorien och då särskilt Falbygdens rika kulturarv och förhistoria. Det övergripande syftet är folkbildning och lärande. Uppdraget gäller i synnerhet målgruppen barn och unga. Genom att bedriva inspirerande pedagogisk verksamhet levandegörs förhistorien och människans förmåga. En stor del av verksamheten är utformad som pedagogiska program för skolan. Ekehagen är också en turistanläggning som sätter Falköping på kartan och gör orten känd som en attraktiv turistort att besöka. Verksamheten har en arkeologisk profil med särskild inriktning på Falbygdens förhistoria och då särskilt megalitkulturen. Antal brukare I nedanstående tabell visas antalet besökare eller föreningar i respektive ansvarsområde. Tabell: Antal besökare eller föreningar/verksamhet Ansvarsområde År 2009 År 2010 År 2011 Odenbadet samt friluftsbaden i Stenstorp och Floby Biblioteket i Falköping Kultur- och fritidskontorets externa uthyrningsverksamhet 1) Falbygdens museum Ekehagens Forntidsby Kultur- och fritidskontorets bidragsgivning, antal föreningar 1) Beräkning: Antal uthyrda timmar x 10 personer/timme 5 (22)

6 Fördelning av nettokostnader I nedanstående tabell visas hur kostnaderna för de olika ansvarsområdena fördelar sig. Diagram: Fördelning av nettokostnader mkr År 2011 utfall År 2012 budget År 2013 budget Bad Förvaltningsgemensamt Kultur- och fritidskontor Ekehagens Forntidsby Bibliotek Museum 6 (22)

7 Organisation Förvaltningens organisation ser ut på följande sätt. Kultur- och fritidschef Kultur- och fritidskontoret Administrativ che f Museiavdelningen Museichef Ekehagens Forntidsby Intendent Biblioteksverksamheten Bibliotekschef Badverksamheten Badchef Administration Falbygdens museum Friluftsmuseum Ekehagens Forntidsby Huvudbibliotek Odenbadet Fritid/Idrott Kultur 6 filialer Flobybadet Stenstorpsbadet Lagrum som styr verksamheten Lagar som styr förvaltningens verksamhet är bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, arkivlagen, tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen, lagen om offentlig upphandling, personuppgiftslagen samt kommunala redovisningslagen. Förutom dessa lagar finns två lagar som direkt berör verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden. Biblioteket Bibliotekslagen: Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt ska alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken ska verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka. Biblioteksplan ska finnas. Ny bibliotekslag är under utarbetande och beräknas bli klar under Kultur- och fritidskontoret Lotterilagen: Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för tillståndsgivning, registrering och tillsyn av lokala lotterier. 7 (22)

8 Hållbar utveckling Den hållbara utvecklingen med de tre perspektiven, socialt, ekonomiskt och miljömässigt, genomsyrar verksamheten i det dagliga arbetet. Som exempel kan nämnas att förvaltningens miljöcertifiering ska förnyas under året. Måluppfyllelse 1. Ett attraktivare Falköping Kultur- och fritidsnämndens olika uppdrag gör Falköping till en attraktiv kommun att bo i och besöka. Fokus är tillgänglighet i ordets vidaste betydelse, det ska vara lätt att nå verksamheterna. Alla ska känna sig välkomna. Det utbud och de tjänster som erbjuds ska ha fokus på brukaren och medborgaren. Utbud och tjänster ska vara up-to-date, det är viktigt att verksamheterna hålls uppdaterade. Det ska finnas goda möjligheter för invånarna att utöva och delta i olika kultur- och fritidsaktiviteter. b) Odenbadet: Odenbadet ska erbjuda goda möjligheter till rekreation och friskvård. Biblioteket: Bibliotekets utbud och tjänster ska vara tillgängliga för alla. d) Falbygdens museum: Falbygdens kulturarv och megalitkultur ska tas tillvara, levandegöras och förmedlas till allmänheten. e) Ekehagens Forntidsby: Genom att erbjuda professionell och inspirerande verksamhet ska Ekehagens Forntidsby fungera som en mötesplats såväl för besökare utifrån som för kommunens invånare. Barn och unga är en särskilt prioriterad målgrupp. Indikatorer som mäter nämndens delmål Nöjd Region Index Fritid. Nöjd Medborgar Index Fritid/Kultur. Nöjd Medborgar Index Fritid/Idrott. Antal föreningar som söker bidrag. Antal bidragsansökningar från ungdomar som inte är föreningsanknutna. Antal uthyrda timmar totalt i kommunala lokaler och anläggningar till föreningar och allmänhet. Antal uthyrda timmar i kommunala lokaler och anläggningar till ungdomsföreningar. Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7 20 år. b) Odenbadet: Antal besök. Antal barn och ungdomar 3 18 år. 8 (22)

9 Biblioteket: Antal besök huvudbiblioteket. Antal besök biblioteksfilialer. Antal lån. Antal besök på webbsidan. d) Falbygdens museum: Antal besök. Antal besök med speciellt utformade pedagogiska program. e) Ekehagens Forntidsby Antal besök. Andel besökande barn. Andel av Falköpings skolor som besöker Ekehagens Forntidsby. Uppföljning av nämndens delmål b) d) e) Årlig uppföljning i bokslutet. Uppgifter tas fram efter varje kvartal. Uppgifter tas fram efter varje kvartal. Uppgifter tas fram efter varje kvartal. Uppgifter tas fram efter varje kvartal. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet Justering av bidragssystemet efter översyn och analys Fortsatt information till ungdomar om ungdomspotten. Enkätundersökning görs för uthyrningsverksamheten. b) Odenbadet: Kundanpassning av öppettider. Trevligare miljö såsom grillplats utomhus, nya växter i familjebadet. Mysigare café med bättre utbud, bättre fikamöjligheter vid bassängerna. Kundenkät genomförs. Biblioteket: Fortsatt marknadsföring av webbsidans funktioner och möjligheter. Uppföljning av resultat från enkät i november 2012 om webbsidans tillgänglighet. En handlingsplan tas fram om hur genomförandet av samverkansplanen med socialförvaltningen ska ske. Införande av betalkort. Se över tillgänglighet när det gäller parkeringsplatser. d) Falbygdens museum: Åtgärder utefter publikenkäter under vintersäsong och sommarsäsong. Förändra, anpassa och utöka museets utbud av arrangemang. Utöka museets utbud av arrangemang för barn och unga. Ökad tillgänglighet, erbjuda nya besökstider kvällsöppet. Planering av visningsmiljöer och pedagogiska program på Aristo. e) Ekehagens Forntidsby: Enkätundersökningar av skolverksamhet och övrig besöksverksamhet. Översyn av hemsidan. 9 (22)

10 Översyn av verksamhetens tillgänglighet för internationell turism. Fortsatt arbete med utveckling av anläggningens förhistoriska miljöer. 2. Ett näringsliv som utvecklas Kultur- och fritidsförvaltningen lever i symbios med andra förvaltningar, föreningslivet, andra organisationer och näringslivet. Nätverk och samverkan är en viktig del i verksamheterna. Det mesta av arbetet är publikt och riktar sig till de boende i kommunen, men även till besökare som kommer utifrån. Att arbeta med marknadsföring och information kommer att bli en viktig del i arbetet under året. Det ska finnas goda möjligheter att förlägga läger och arrangemang i Falköping. Det ska finnas goda möjligheter att ordna kulturarrangemang i Falköping. b) Odenbadet: Badets verksamhet ska bidra till att turismen utvecklas. Biblioteket: Biblioteket ska vara en resurs för föreningslivet och företag. d + e) Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby Avdelningarnas verksamheter ska bidra till att kulturturismen utvecklas. Indikatorer som mäter nämndens delmål Antal arrangemang och läger. Antal gästnätter i kommunala lokaler. Antal aktiviteter i evenemangskalendern totalt. Biblioteket: Antal företagsbesök. d + e) Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby Antal besök. Uppföljning av nämndens delmål a + b) Uppgifter tas fram efter varje halvår. Biblioteket: Årlig uppföljning i bokslutet. d + e) Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby: Uppgifter tas fram efter varje kvartal. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet Verka för att säkerställa behovet av förläggningsmöjligheter. Fortsatt marknadsföring av Odenområdet och andra anläggningar. 10 (22)

11 b) Odenbadet: Framtagning av marknadsföringsplan, vilket inkluderar att arbeta mot flera kundgrupper. Ökat samarbete med företag inom turistbranschen såsom hotell, vandrarhem m.m. Biblioteket: Inbjuda föreningar och företag till studiebesök på biblioteket. d) Falbygdens museum Planera en första Megalitväg (pågående internationellt projekt). Samarbete med Turistbyrån och besöksnäringen. Verka för att få hänvisningsskyltar till museet vid stadens infarter. e) Ekehagens Forntidsby: Utveckla minst ett bokningsbart besökspaket via webb. Samarbete med Turistbyrån och besöksnäringen. Översyn av marknadsföringsinsatser och samverkanspartners. Delta i två till fem gemensamma arrangemang/mässor utanför anläggningen i marknadsföringssyfte. 3 Kvalitén inom verksamheten ska öka Kvalitén inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska öka. Då arbetet är publikt och vänder sig till allmänheten kommer verksamheterna att rikta in sig på bemötande och service. Barn och unga, minoriteter och personer med funktionsnedsättning är några av de målgrupper som får särskild uppmärksamhet. Idag digitaliseras allt mer och kultur- och fritidsförvaltningen har ett flertal webbtjänster som är till för att underlätta och göra verksamheterna mera tillgängliga. Även detta är ett kvalitetsmått som kommer att följas upp. Indikatorer som mäter nämndens delmål Andel föreningsrepresentanter/övriga kunder som upplever god kvalité med uthyrningsverksamheten. b e) Övriga avdelningar: Andel besökare som upplever god kvalité. Uppföljning av nämndens delmål Uppgifter tas fram genom enkätundersökningar. Årlig uppföljning i bokslutet. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet Samtliga avdelningar ska utforma en enkät, som ska kunna användas årligen för att få del av kundernas synpunkter. Analysen av enkätsvaren ska ligga till grund för förändringar och fortsatt kvalitetsarbete. Justering av bidragssystemet efter översyn och analys b) Odenbadet: Arbeta med simkunnighet i samverkan med skolan. Behålla antalet ledarledda aktiviteter. 11 (22)

12 Fortsatt översyn av bemanning vid olika funktioner och tider. Utveckla skötseln av anläggningen. Utveckla kompetensen av personalen. Biblioteket Ökade insatser för läsfrämjande aktiviteter riktade mot barn och unga enligt litteraturutredningens inriktning. Öka kvalitén genom samverkan med skolorna och socialförvaltningen. d) Falbygdens museum Prova uppsökande skolverksamhet. Fortsätta digitalisering av samlingarna. Förbättra hemsidan. e) Ekehagens Forntidsby: Telefonin kopplas till kommunens växel för ökad tillgänglighet och säkerställande av drift. Översyn av verksamhetens utbud, innehåll och resursanvändning. 4. En god folkhälsa Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är i mångt och mycket ett folkhälsoarbete. Verksamheterna är sprungna ur en gedigen folkrörelse- och folkbildningstradition. Goda livsvillkor och hälsofrämjande livsmiljöer är något som kultur- och fritidsnämndens verksamheter är med att skapa. Folkhälsoarbete för kropp och själ går genom alla verksamheter som en röd tråd. Indikatorer som mäter nämndens delmål Nöjd Region Index Fritid. Nöjd Medborgar Index Fritid/Kultur. Nöjd Medborgar Index Fritid/Idrott. Antal föreningar som söker bidrag. Antal bidragsansökningar från ungdomar som inte är föreningsanknutna. Antal uthyrda timmar totalt i kommunala lokaler och anläggningar till föreningar och allmänhet. Antal uthyrda timmar i kommunala lokaler och anläggningar till ungdomsföreningar. Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7 20 år. b) Odenbadet: Antal besök. Antal barn och ungdomar 3 18 år. Biblioteket: Antal besök huvudbiblioteket. Antal besök biblioteksfilialer. Antal lån. Antal besök på webbsidan. d) Falbygdens museum: Antal besök. Antal besök med speciellt utformade pedagogiska program. e) Ekehagens Forntidsby 12 (22)

13 Antal besök. Andel besökande barn. Andel av Falköpings skolor som besöker Ekehagens Forntidsby. Uppföljning av nämndens delmål Årlig uppföljning i bokslutet. b - e) Övriga avdelningar: Uppgifter tas fram efter varje kvartal. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet En utvecklingsplan för Mösseberg tas fram. b) Odenbadet: Bedriva verksamhet som uppmuntrar till motion, relax och umgänge. Utveckla utbudet i cafeterian med inriktning på hälsosamma val. Odenbadets gymverksamhet deltar i antidopningsprogram. Biblioteket: I linje med kommunens hälsofrämjande arbete genomför biblioteket en extra satsning på temat hälsa med utställningar och marknadsföring av litteratur. d) Falbygdens museum: Utveckla samarbete med socialförvaltningen, t.ex. genom att erbjuda minneslådor till äldreboende. Ha olika aktiviteter på Aristo. e) Ekehagens Forntidsby: Tydligare lyfta fram folkhälsoperspektiv och byns naturvärden i presentationsmaterial och vid verksamhetsutformning. 5. Demokratin i Falköping ska stärkas Inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter erbjuds mötesplatser i tid och rum. Mötesplatserna är fysiska, digitala, sociala och historiska. Möten är en av grundstenarna i demokratibygge. Alla avdelningar behöver förse medborgarkontoret med information om verksamheterna. Samtliga avdelningar ska ha en väl fungerande synpunktshantering. Kultur- och fritidskontorets verksamhet ska bedrivas i dialog med föreningslivet och andra intressenter. Det ska finnas forum för dialog mellan kultur- och fritidsnämndens politiker och föreningslivet. b) Odenbadet: Odenbadet ska vara en naturlig mötesplats för olika åldrar, kön och samhällsgrupper. 13 (22)

14 Biblioteket: Biblioteket ska vara en kravlös, naturlig mötesplats för alla medborgare. Fri tillgång till internet och handledning bidrar till att minska den digitala klyftan. d) Falbygdens museum: Museets verksamheter ska vara tillgängliga för alla. e) Ekehagens Forntidsby: Möjligheterna till dialog med besökarna ska förbättras. Indikatorer som mäter nämndens delmål Antalet organiserade möten mellan politiker och föreningar. Uppföljning av nämndens delmål Årlig uppföljning i bokslutet. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet Organisera möten mellan politiker och föreningar. b) Odenbadet: Uppmuntra besökarna till att ge synpunkter främst via hemsidan. Biblioteket: Utveckla samarbetet med medborgarkontoret. Se över möjligheterna till fortsatt tillgång till datorer m.m. d) Falbygdens museum Ökad tillgänglighet genom digitalisering. e) Ekehagens Forntidsby Översyn av rutinerna kring Facebook och hemsidan. Utveckling inom ansvarsområdet Omvärlds- regel- och lagförändringar Ny bibliotekslag är under utarbetande och beräknas bli klar under Den framlagda litteraturutredningen kan komma att påverka bibliotekets arbete med barn och ungdom. Falbygdens museum erhåller årligen 275 tkr från Västarvet i ersättning för museiverksamhet. Denna ersättning kommer troligtvis att tas bort från och med (22)

15 Volymförändringar Kultur- och fritidsverksamheten Tabell: över volymutveckling och utfallet 2011 Utfall Antal uthyrda timmar totalt Antal övernattningar i egna lokaler vid läger och arrangemang Volymutveckling Antal läger och arrangemang med förläggning Volymen förväntas öka något när Dotorpsskolans gymnastiksal har byggts ut till sporthall. Ny konstgräsplan i Falköping och sporthall i Vartofta medför också att antalet uthyrda timmar förväntas öka ytterligare. Antalet läger och arrangemang i Falköping påverkas av tillgången till förläggningslokaler. Under förutsättning att lokaler i den nya gymnasieskolan blir tillgängliga för förläggning förväntas antalet läger bli oförändrat eller något fler. Badverksamheten Tabell: över volymutveckling och utfallet 2011 Volymutveckling Antal besökare till Odenbadets och friluftsbadens bassänger inkl. simskola Utfall Besök totalt Odenbadet 2012 års besöksantal har påverkats av stängningar p.g.a. reparationer. en för besöksantalet till bassängerna kan därför förbättras inför 2013 års säsong om inga avbrott behöver ske. Biblioteksverksamheten Tabell: över volymutveckling och utfallet 2011 Utfall Besök filialer (skattat) Besök webb Volymutveckling Besök huvudbiblioteket Utlåningsstatistik En anledning till att de fysiska besöken har minskat är att antalet besökare på webbsidan och mobilapplikationen ökat, där många tjänster kan utföras utan att besöka biblioteket. Besöken på mobilapplikationen kan för närvarande inte räknas. På grund av minskad personaltäthet har bibliotekets öppettider på sommaren minskat. 15 (22)

16 Falbygdens museum Tabell: över volymutveckling och utfallet 2011 Volymutveckling Antal besökare Utfall En framtida satsning på Megalitcentrum och igångsättande av öppet magasin för visning av samlingarna bör leda till ökat antal besökare. Även en satsning på skolan och nya pedagogiska program kan påverka besöksantalet positivt. Ekehagens Forntidsby Tabell: över volymutveckling och utfallet 2011 Volymutveckling Antal besökare Utfall Den försiktiga tendens till ökning av besöksantalet som de två senaste åren indikerat bör kunna fortsätta. Verksamhets- och ambitionsförändringar 2013 Kultur- och fritidskontoret Det kulturpolitiska programmet antogs Programmets mål behöver följas upp med strategier och en handlingsplan för hur verksamheterna inom kulturområdet ska bedrivas. Strategierna bör även kopplas till Västra Götalandsregionens handlingsplan för kultur. Collegium Park har sagt upp hyresavtalet angående musikhuset Åttan, vilket innebär att studieförbundens musikverksamhet behöver andra lokaler för denna verksamhet. Kultur- och fritidskontoret kommer att ha fortsatt kontakt med studieförbunden för att de ska kunna etablera verksamhet i andra lokaler. Bidragssystemet har under 2012 utvärderats och analyserats. Med hänsyn till vad som framkommit kommer vissa förändringar att föreslås inför 2013 års bidragshantering. Den planerade ombyggnationen av Vartofta sporthall, anläggande av ny konstgräsplan och ny ventilation i Odenrinken kommer att påverka fritidsverksamheten positivt. Arbetet med marknadsföring av Falköping som lämplig arrangemangs- och lägerstad kommer att fortsätta. En översyn av hyrestaxorna för uthyrningsverksamheten görs årligen. I 2013 års budget har avgifterna höjts med 3 %. Framtagandet av en utvecklingsplan för Mösseberg har påbörjats. Planen ska ligga till grund för prioritering av åtgärder. I arbetet med utvecklingen av Mösseberg ska samarbetet förstärkas mellan olika parter och intressenter såsom föreningsliv, företag och kommun. 16 (22)

17 Badverksamheten Den stora negativa differensen mellan budget och utfall de senaste åren kräver att ytterligare åtgärder vidtas vid Odenbadet. En fortsatt översyn som leder till minskade kostnader är nödvändig. En ny upphandling av gymentreprenör planerades 2010, men av avtalstekniska skäl har inte någon ny upphandling kunnat göras. Processen drivs vidare för att kunna genomföra en ny upphandling och förändra gymavtalet. Förhandlingar förs med nuvarande gymentreprenör för att i någon mån försöka minska på kommunens åtagande och därigenom reducera kostnaderna något. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska göra en översyn av energiförbrukningen på Odenbadet och friluftsbaden i Floby och Stenstorp, vilket kan leda till olika åtgärder. Biblioteksverksamheten Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden har antagit en samverkansplan. Syftet är att tillgängliggöra biblioteksservice till äldre och personer med funktionsnedsättning. Inför 2013 års inköp av media har en gemensam upphandling gjorts i samverkan med flera kommuner. Under våren kommer ett medborgarkontor att inrättas i huvudbibliotekets lokaler. En fortsatt översyn behöver göras för hur biblioteksverksamheten kan bli mera tillgänglig och flexibel. Ökad digitalisering kan även innebära att arbetet kan behöva förändras. Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på en ny gemensam organisation för Ekehagens Forntidsby och Falbygdens museum. Förvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram förslag till kundanpassning och effektivisering av verksamheterna. Under en lång följd av år har frågan om hur man ska kunna utveckla besöksnäringen kopplat till ett av kommunens kärnvärden, megalitkulturen, diskuterats och analyserats. Visionen är att utveckla en mångkulturell och kreativ mötesplats med megalitkulturen som bas. Det fysiska utgångsläget för denna kreativa mötesplats är Planteringsförbundets Park - Plantis. Det förråd med museiföremål som finns på Vasagatan kommer att tömmas och fastigheten avyttras. Föremålen flyttas till Aristofastigheten. Avsikten är att lokalen ska kunna inredas med öppna visningsmiljöer som speglar stadens historia. Föremålssamlingarna kommer därmed att bli en del av museets publika verksamhet. Under hösten kommer dessa miljöer att planeras. Den under 2012 föreslagna och till stora delar genomförda omorganisationen på Ekehagens Forntidsby har förtydligat uppdrag och ansvarsområde. Detta sammantaget med att enhetens ordinarie tjänster återigen är tillsatta (under 2011 var en av dem vakant) bör innebära att arbetet kan bedrivas rationellare och mer målinriktat. Den försiktiga tendens till ökning av besöksantalet som de två senaste åren indikerat, bör därför kunna fortsätta. Från och med 2013 kommer i princip all verksamhet på Ekehagen att bedrivas inom kultur- och fritidsnämndens ansvar. Förutom tidigare skolverksamhet och turistverksamhet omfattar detta även butik samt inte minst underhåll och utveckling av de förhistoriska miljöerna i forntidsbyn. Ett faktum som medför förändringar i fördelning av kostnader och intäkter. Arbetet med att hitta balans mellan dessa fortsätter med frågeställningar om vilka besökssiffror och intäkter som är realistiska för befintlig organisation. Avgörande för enhetens framtid är också att hitta en balans mellan arbetsbelastning och tilldelade personalresurser. Att serveringen fungerar på ett bra sätt är betydelsefullt för Ekehagen, vilket behöver finna sina former inför säsongen. 17 (22)

18 En översyn av avgifterna sker årligen. Vid Ekehagens Forntidsby höjs dessa med 3 %. Entréavgiften vid Falbygdens museum lämnas oförändrad. Genomförda åtgärder för att nå budgetram 2013 Höjning av hyrestaxor, uthyrningsverksamhet 3 % Höjning av avgifter vid Ekehagens Forntidsby 3 % Höjning av avgifter vid Odenbadet 2 % Fortsatt översyn av arbetssätt på Odenbadet - 72 tkr - 88 tkr tkr 2014 Kultur- och fritidskontoret Uthyrningsverksamheten blir alltmer omfattande i takt med att alltfler anläggningar ska hyras ut och att dessa ska utnyttjas så effektivt som möjligt. Att arrangemang och läger ska kunna förläggas i Falköping kräver stor arbetsinsats för att de ska fungera på ett bra sätt och att arrangörerna ska vilja återkomma även fortsättningsvis. Allt fler andra arbetsuppgifter har dessutom tillkommit. Eftersom arbetsbelastningen redan idag är ansträngd på kultur- och fritidskontoret behövs ytterligare en tjänst på avdelningen. Denna innebär en ökad kostnad på ca 500 tkr. Fram till år 2007 höjdes budgeten för bidragsgivning till föreningar årligen för att kompensera för prishöjningar. Utfallet 2007 var tkr, medan budgeten 2011 var tkr, dvs en minskning med 237 tkr. Samtidigt har föreningarna fått allt högre kostnader. Framförallt har det drabbat föreningar som har egna anläggningar i takt med att elpris m.m. har skjutit i höjden de senaste åren. Nya föreningar och tillkommande anläggningar innebär att driftbidragen i stället behöver sänkas för att ett visst utrymme ska finnas för utbetalning av bidrag till mindre investeringar. Detta innebär att föreningsägda anläggningar utanför tätorten riskerar att inte kunna underhållas på ett tillfredsställande sätt eller hotas av nedläggning. Den knappa budgeten för föreningsbidrag medför också att det är svårt att anpassa bidragen enligt intentionerna i systemet. För att bidragsbudgeten inte ska urholkas behöver budgetramen höjas motsvarande neddragningen på ca 200 tkr samt kompenseras för beräknad ökning av konsumentprisindex mellan åren 2007 och 2012 på ca 500 tkr. I arbetet med att utveckla Mösseberg saknas pengar för marknadsföring. För att de senaste årens satsningar på berget ska komma människor till del är det viktigt att informera och marknadsföra friluftsområdet till såväl kommuninvånare som turister. En satsning på ca 100 tkr skulle behövas för att ta fram informationsmaterial. I samband med att en handlingsplan tas fram för det kulturpolitiska programmet kommer vissa prioriteringar att göras enligt intentionerna i programmet. För att möjliggöra olika satsningar krävs ett tillskott på ca 300 tkr. Badverksamheten Gymverksamheten vid Odenbadet är betydelsefull för hela badets attraktivitet. Från och med 2014 kommer ett nytt avtal att vara tecknat med entreprenör för denna verksamhet, vilket förhoppningsvis förbättrar de ekonomiska förutsättningarna för badets totala verksamhet. Biblioteksverksamheten Samverkan mellan bibliotekets och medborgarkontorets verksamheter kan behöva fördjupas och möjligheterna till gemensamt café undersökas. 18 (22)

19 Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby Från och med hösten 2013 kommer Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby att vara en gemensam organisation. Det arbete som pågår med att kundanpassa och effektivisera verksamheterna kommer att fortsätta. Visningsmiljöer som speglar olika skeden i stadens historia kommer att byggas upp på f.d. Aristo. I anslutning till dessa kommer pedagogiska program att utformas. Inom projektet European Meaglithic Routes kommer en första Megalitväg att anläggas. En förutsättning för genomförandet är extern delfinansiering. Vid Ekehagens Forntidsby behöver arbetet fortsätta med att hitta balans mellan uppdragets omfattning och tilldelade resurser. Verksamhetsutveckling med IT Kultur- och fritidsförvaltningen i Falköping ligger i framkant då det gäller att nyttja IT-teknik. Biblioteket använder numera självbetjäning för utlån och återlämning av media med RFID-teknik (Radio Frequency Identification) på huvudbiblioteket. SMS eller e-post skickas vid övertidsvarningar och reservationsmeddelanden. Påminnelser efter lånetidens utgång skickas idag ut via epost eller med brev. Även dessa kommer att kunna skickas ut via SMS inom kort. En nyhet är också att avhämtning av reservationer sker med självbetjäning. Bokning av datortid sker via hemsidan eller på särskild bokningsdator på biblioteket. Via hemsidan finns också möjligheter att utföra andra tjänster såsom reservationer, omlån m.m. I januari 2012 lanserades en ny webbsida, Arena. Webbsidan ger besökaren en större möjlighet än tidigare att vara mer delaktig. Det finns också möjlighet att ladda ned bibliotekskatalogen som en app till sin mobiltelefon. Som ett led i utvecklingen av webb-sidan görs en brukarenkät som får ligga till grund för eventuella förändringar. Kultur- och fritidskontoret använder datasystemen Booking och Interbook för att administrera uthyrningsverksamheten, bidragshandläggningen och föreningsregistret m.m. Dessa system gör det möjligt för föreningar att via internet ändra föreningsuppgifter, se föreningens bokningar, se lediga tider och kunna göra bokningsförfrågningar. Privatpersoner har möjlighet att via medborgarportalen på hemsidan boka vissa gymnastiksalar direkt. Med ytterligare information kan förhoppningsvis allt fler använda sig av dessa tjänster. Även Ekehagens Forntidsby kommer att pröva om delar av uthyrningen kan läggas ut på internet. På Falbygdens museums hemsida har samlingarna av foton och arkeologiska föremål gjorts åtkomliga för allmänheten sedan 2011 ( foton och föremål). Under 2013 ska ytterligare material publiceras på webben där ett nytt inslag utgörs av de kulturhistoriska föremål som flyttats till Aristofastigheten. Inom ramen för projektet Europas Megalitvägar kommer en hemsida att utvecklas genom vilken Falbygdens megalitkultur kommer att få en internationell marknadsföring. Vid Odenbadet har anmälan till i stort sett alla gruppaktiviteter lagts ut på hemsidan. Uppföljning sker om hur det fungerar för att kvalitén ska vara god och möta kundernas behov. 19 (22)

20 Resursbehov drift och investeringar Drift Tabell: Resursförändringar kultur- och fritidsförvaltningen 2013 (tkr) 2014 (tkr) 2015 Omvärlds-, regel- och lagförändringar Volymförändringar Verksamhets- och ambitionsförändringar Verksamhetsutveckling med IT (tkr) Investeringar Inventarier Tabell: Investeringsplan inventarier kultur- och fritidsförvaltningen Investeringsplan kultur- och fritidsnämnden 2013 (tkr) 2014 (tkr) 2015 (tkr) Löpande investeringar Inventarier Vartofta sporthall 200 Aristo, material till visningsmiljöer 100 Ekehagens Forntidsby, husbilsuppställning, nytt staket m.m. 200 Fastigheter och anläggningar Tabell: Investeringsplan fastigheter och anläggningar kultur- och fritidsförvaltningen Investeringsobjekt kultur- och fritidsnämnden (tkr) (tkr) Konstgräsplan 900 Vartofta sporthall Action/cykelpark mellan Odenhallen och Odenplan samt flytt av boulebanor Ishallen, ventilation Odenplan, dränering samt löparbanor 2015 (tkr) Renovering hopptorn inomhus Odenbadet 450 Belysning elljusspåret Vartofta 700 Förråd Ållevi-området x Omklädningsrum Ållevi-området x 20 (22)

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG

VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG MÅL & BUDGET 2013-2015 VISION INVESTERINGSPLAN 2013-2017 2013 Budgetversion 2012-06-20 till KF Delgivning i kommunfullmäktige den 19 december 2012 Sida

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Sidan 3 av 92 Ärende 1 Sidan 4 av 92 Sidan 5 av 92 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...3

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER BIBLIOTEKSPLAN FÖR MARIESTADS STADSBIBLIOTEK HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN MARIESTADS KOMMUN MARS 2005 Innehållsförteckning sida Förord 3 Mariestads Stadsbibliotek 4 Omvärlden

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Biblioteksplan 2006 1 Innehållsförteckning sid Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bibliotekets uppdrag ur Kultur- och fritidsstrategi 4 Operationella mål och mätetal 5 Personal och ekonomi 6 Biblioteksorganisation

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20 Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4.

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer