Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013-2015. Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden

2 Kultur- och fritidsnämnden, december 2012 Verksamhetsplan Nämndens ordförande Karola Svensson Förvaltningschef Lena Moritz (22)

3 Innehållsförteckning Ansvarsområde...4 Kultur- och fritidskontoret...4 Odenbadet...4 Biblioteket...4 Falbygdens museum...5 Ekehagens Forntidsby...5 Antal brukare...5 Fördelning av nettokostnader...6 Organisation...7 Lagrum som styr verksamheten...7 Hållbar utveckling...8 Måluppfyllelse...8 Ett attraktivare Falköping...8 Ett näringsliv som utvecklas...10 Kvalitén inom verksamheten ska öka...11 En god folkhälsa...12 Demokratin i Falköping ska stärkas...13 Omvärlds-, regel- och lagförändringar...14 Volymförändringar...15 Kultur- och fritidsverksamheten...15 Badverksamheten...15 Biblioteksverksamheten...15 Falbygdens museum...16 Ekehagens Forntidsby...16 Verksamhets- och ambitionsförändringar...16 Verksamhetsutveckling med IT...19 Resursbehov drift och investeringar...20 Drift...20 Investeringar...20 Personalplan (22)

4 Verksamhetsbeskrivning Ansvarsområde Kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning svarar för att förverkliga kommunens kultur- och fritidspolitiska mål och stödjer kultur- och fritidssektorn bl.a. genom samarbete med organisationer, föreningar och enskilda. Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för bibliotek, badverksamhet, kultur- och fritidsverksamhet, museiverksamhet och Ekehagens Forntidsby. Ansvarig för kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter är kultur- och fritidsnämnden och dess kultur- och fritidschef. Kultur- och fritidskontoret Kultur- och fritidskontoret svarar för den gemensamma administrationen för förvaltningen som diarium, nämndsadministration, ekonomi, hemsida etc. Uthyrning av idrottsanläggningar, sporthallar, gymnastiksalar, skollokaler m.m. hör till avdelningen, liksom bidragsgivning till föreningar inom verksamheterna kultur, fritid och idrott. Avdelningen svarar även för föreningsservice och föreningskontakter, samordning av sportlovsaktiviteter, musikhuset Åttan, där studieförbund bedriver verksamhet för ungdomar i form av musikgrupper m.m., tillståndsgivning och tillsyn av lotterier enligt lotterilagen. Ansvaret för verksamheten på Mösseberg har tagits över från samhällsbyggnadsförvaltningen, vilket innebär att kultur- och fritidsförvaltningen svarar för kontakterna gentemot föreningar och allmänhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar även fortsättningsvis för skötsel och underhåll. Kulturaktiviteter för vuxna genomförs till liten del i egen regi och i huvudsak svarar föreningar, studieförbund m.fl. för utbudet, vilket kommunen stödjer genom olika bidrag. Museirådet fungerar som ett nätverk för kommunens museer och hembygdsrådet samverkar kring de lokala samlingarna, utbildning m.m. Avdelningen ansvarar för kommunens konstsamling med samordning, hantering och arkivering. Odenbadet Badverksamheten ger kommuninvånarna rika möjligheter till rekreation och friskvård. Odenbadet är öppet för allmänheten alla årets dagar med undantag för vissa helgdagar. Simskola anordnas året runt för olika kategorier, allt från babysim till simskola för många olika grupper. I Odenbadet finns även gymverksamhet, möjlighet till olika aktiviteter och cafeteria. Friskvårdsverksamheter som vattengympa, vattenaerobic m.m. genomförs dels i egen regi, dels genom att motionshallen hyrs ut till företag, föreningar och grupper. Friluftsbaden i Stenstorp och Floby är öppna under sommaren för simskola, skolbad och allmänhet. Biblioteket Falköpings bibliotek består av ett huvudbibliotek i tätorten och sex biblioteksfilialer belägna i Åsarp, Vartofta, Kinnarp, Floby, Broddetorp och Stenstorp. Biblioteket har som övergripande uppgift att ge alla kommuninvånare och medborgare en god biblioteksservice. Biblioteket ska främja litteraturläsning, läsinlärning, förmedla kunskap och information. Biblioteket har en demokratisk uppgift i att överbrygga den digitala klyftan och erbjuda en mötesplats där yttrandefrihet och mångfald bejakas. Biblioteket har ett särskilt ansvar för barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning och för personer med utländskt ursprung. Samverkan ska ske med andra bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet. I Falköping innebär det Lärcenters bibliotek, Ållebergsgymnasiets bibliotek och grundskolans skolbibliotek. 4 (22)

5 Falbygdens museum Falbygdens museum svarar för att Falbygdens kulturarv och särart tas tillvara, levandegörs och förmedlas till allmänheten. Verksamheten har en bred kulturhistorisk inriktning men med viss arkeologisk tyngdpunkt särskilt avseende Falbygdens megalitkultur. Särskild vikt läggs på den pedagogiska verksamheten, riktad till kommunens skolor och förskolor. Museet har genom avtal från 1965 med Falbygdens hembygds- och fornminnesförening ansvaret för omfattande samlingar av föremål, arkivalier och fotografier. Föremålsvård, bild- och föremålsregistrering på data, katalogisering, underhåll i arkiv och magasin, service till allmänhet och skola samt varierande kulturhistoriska dokumentationer är löpande arbetsuppgifter. Därutöver anordnas årligen cirka åtta egenproducerade utställningar, varav två större under vinter- respektive sommarperioden. Programverksamhet ordnas i anslutning till dessa. Ekehagens Forntidsby Ekehagens Forntidsby ansvarar för att levandegöra och synliggöra förhistorien och då särskilt Falbygdens rika kulturarv och förhistoria. Det övergripande syftet är folkbildning och lärande. Uppdraget gäller i synnerhet målgruppen barn och unga. Genom att bedriva inspirerande pedagogisk verksamhet levandegörs förhistorien och människans förmåga. En stor del av verksamheten är utformad som pedagogiska program för skolan. Ekehagen är också en turistanläggning som sätter Falköping på kartan och gör orten känd som en attraktiv turistort att besöka. Verksamheten har en arkeologisk profil med särskild inriktning på Falbygdens förhistoria och då särskilt megalitkulturen. Antal brukare I nedanstående tabell visas antalet besökare eller föreningar i respektive ansvarsområde. Tabell: Antal besökare eller föreningar/verksamhet Ansvarsområde År 2009 År 2010 År 2011 Odenbadet samt friluftsbaden i Stenstorp och Floby Biblioteket i Falköping Kultur- och fritidskontorets externa uthyrningsverksamhet 1) Falbygdens museum Ekehagens Forntidsby Kultur- och fritidskontorets bidragsgivning, antal föreningar 1) Beräkning: Antal uthyrda timmar x 10 personer/timme 5 (22)

6 Fördelning av nettokostnader I nedanstående tabell visas hur kostnaderna för de olika ansvarsområdena fördelar sig. Diagram: Fördelning av nettokostnader mkr År 2011 utfall År 2012 budget År 2013 budget Bad Förvaltningsgemensamt Kultur- och fritidskontor Ekehagens Forntidsby Bibliotek Museum 6 (22)

7 Organisation Förvaltningens organisation ser ut på följande sätt. Kultur- och fritidschef Kultur- och fritidskontoret Administrativ che f Museiavdelningen Museichef Ekehagens Forntidsby Intendent Biblioteksverksamheten Bibliotekschef Badverksamheten Badchef Administration Falbygdens museum Friluftsmuseum Ekehagens Forntidsby Huvudbibliotek Odenbadet Fritid/Idrott Kultur 6 filialer Flobybadet Stenstorpsbadet Lagrum som styr verksamheten Lagar som styr förvaltningens verksamhet är bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, arkivlagen, tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen, lagen om offentlig upphandling, personuppgiftslagen samt kommunala redovisningslagen. Förutom dessa lagar finns två lagar som direkt berör verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden. Biblioteket Bibliotekslagen: Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt ska alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken ska verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka. Biblioteksplan ska finnas. Ny bibliotekslag är under utarbetande och beräknas bli klar under Kultur- och fritidskontoret Lotterilagen: Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för tillståndsgivning, registrering och tillsyn av lokala lotterier. 7 (22)

8 Hållbar utveckling Den hållbara utvecklingen med de tre perspektiven, socialt, ekonomiskt och miljömässigt, genomsyrar verksamheten i det dagliga arbetet. Som exempel kan nämnas att förvaltningens miljöcertifiering ska förnyas under året. Måluppfyllelse 1. Ett attraktivare Falköping Kultur- och fritidsnämndens olika uppdrag gör Falköping till en attraktiv kommun att bo i och besöka. Fokus är tillgänglighet i ordets vidaste betydelse, det ska vara lätt att nå verksamheterna. Alla ska känna sig välkomna. Det utbud och de tjänster som erbjuds ska ha fokus på brukaren och medborgaren. Utbud och tjänster ska vara up-to-date, det är viktigt att verksamheterna hålls uppdaterade. Det ska finnas goda möjligheter för invånarna att utöva och delta i olika kultur- och fritidsaktiviteter. b) Odenbadet: Odenbadet ska erbjuda goda möjligheter till rekreation och friskvård. Biblioteket: Bibliotekets utbud och tjänster ska vara tillgängliga för alla. d) Falbygdens museum: Falbygdens kulturarv och megalitkultur ska tas tillvara, levandegöras och förmedlas till allmänheten. e) Ekehagens Forntidsby: Genom att erbjuda professionell och inspirerande verksamhet ska Ekehagens Forntidsby fungera som en mötesplats såväl för besökare utifrån som för kommunens invånare. Barn och unga är en särskilt prioriterad målgrupp. Indikatorer som mäter nämndens delmål Nöjd Region Index Fritid. Nöjd Medborgar Index Fritid/Kultur. Nöjd Medborgar Index Fritid/Idrott. Antal föreningar som söker bidrag. Antal bidragsansökningar från ungdomar som inte är föreningsanknutna. Antal uthyrda timmar totalt i kommunala lokaler och anläggningar till föreningar och allmänhet. Antal uthyrda timmar i kommunala lokaler och anläggningar till ungdomsföreningar. Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7 20 år. b) Odenbadet: Antal besök. Antal barn och ungdomar 3 18 år. 8 (22)

9 Biblioteket: Antal besök huvudbiblioteket. Antal besök biblioteksfilialer. Antal lån. Antal besök på webbsidan. d) Falbygdens museum: Antal besök. Antal besök med speciellt utformade pedagogiska program. e) Ekehagens Forntidsby Antal besök. Andel besökande barn. Andel av Falköpings skolor som besöker Ekehagens Forntidsby. Uppföljning av nämndens delmål b) d) e) Årlig uppföljning i bokslutet. Uppgifter tas fram efter varje kvartal. Uppgifter tas fram efter varje kvartal. Uppgifter tas fram efter varje kvartal. Uppgifter tas fram efter varje kvartal. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet Justering av bidragssystemet efter översyn och analys Fortsatt information till ungdomar om ungdomspotten. Enkätundersökning görs för uthyrningsverksamheten. b) Odenbadet: Kundanpassning av öppettider. Trevligare miljö såsom grillplats utomhus, nya växter i familjebadet. Mysigare café med bättre utbud, bättre fikamöjligheter vid bassängerna. Kundenkät genomförs. Biblioteket: Fortsatt marknadsföring av webbsidans funktioner och möjligheter. Uppföljning av resultat från enkät i november 2012 om webbsidans tillgänglighet. En handlingsplan tas fram om hur genomförandet av samverkansplanen med socialförvaltningen ska ske. Införande av betalkort. Se över tillgänglighet när det gäller parkeringsplatser. d) Falbygdens museum: Åtgärder utefter publikenkäter under vintersäsong och sommarsäsong. Förändra, anpassa och utöka museets utbud av arrangemang. Utöka museets utbud av arrangemang för barn och unga. Ökad tillgänglighet, erbjuda nya besökstider kvällsöppet. Planering av visningsmiljöer och pedagogiska program på Aristo. e) Ekehagens Forntidsby: Enkätundersökningar av skolverksamhet och övrig besöksverksamhet. Översyn av hemsidan. 9 (22)

10 Översyn av verksamhetens tillgänglighet för internationell turism. Fortsatt arbete med utveckling av anläggningens förhistoriska miljöer. 2. Ett näringsliv som utvecklas Kultur- och fritidsförvaltningen lever i symbios med andra förvaltningar, föreningslivet, andra organisationer och näringslivet. Nätverk och samverkan är en viktig del i verksamheterna. Det mesta av arbetet är publikt och riktar sig till de boende i kommunen, men även till besökare som kommer utifrån. Att arbeta med marknadsföring och information kommer att bli en viktig del i arbetet under året. Det ska finnas goda möjligheter att förlägga läger och arrangemang i Falköping. Det ska finnas goda möjligheter att ordna kulturarrangemang i Falköping. b) Odenbadet: Badets verksamhet ska bidra till att turismen utvecklas. Biblioteket: Biblioteket ska vara en resurs för föreningslivet och företag. d + e) Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby Avdelningarnas verksamheter ska bidra till att kulturturismen utvecklas. Indikatorer som mäter nämndens delmål Antal arrangemang och läger. Antal gästnätter i kommunala lokaler. Antal aktiviteter i evenemangskalendern totalt. Biblioteket: Antal företagsbesök. d + e) Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby Antal besök. Uppföljning av nämndens delmål a + b) Uppgifter tas fram efter varje halvår. Biblioteket: Årlig uppföljning i bokslutet. d + e) Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby: Uppgifter tas fram efter varje kvartal. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet Verka för att säkerställa behovet av förläggningsmöjligheter. Fortsatt marknadsföring av Odenområdet och andra anläggningar. 10 (22)

11 b) Odenbadet: Framtagning av marknadsföringsplan, vilket inkluderar att arbeta mot flera kundgrupper. Ökat samarbete med företag inom turistbranschen såsom hotell, vandrarhem m.m. Biblioteket: Inbjuda föreningar och företag till studiebesök på biblioteket. d) Falbygdens museum Planera en första Megalitväg (pågående internationellt projekt). Samarbete med Turistbyrån och besöksnäringen. Verka för att få hänvisningsskyltar till museet vid stadens infarter. e) Ekehagens Forntidsby: Utveckla minst ett bokningsbart besökspaket via webb. Samarbete med Turistbyrån och besöksnäringen. Översyn av marknadsföringsinsatser och samverkanspartners. Delta i två till fem gemensamma arrangemang/mässor utanför anläggningen i marknadsföringssyfte. 3 Kvalitén inom verksamheten ska öka Kvalitén inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska öka. Då arbetet är publikt och vänder sig till allmänheten kommer verksamheterna att rikta in sig på bemötande och service. Barn och unga, minoriteter och personer med funktionsnedsättning är några av de målgrupper som får särskild uppmärksamhet. Idag digitaliseras allt mer och kultur- och fritidsförvaltningen har ett flertal webbtjänster som är till för att underlätta och göra verksamheterna mera tillgängliga. Även detta är ett kvalitetsmått som kommer att följas upp. Indikatorer som mäter nämndens delmål Andel föreningsrepresentanter/övriga kunder som upplever god kvalité med uthyrningsverksamheten. b e) Övriga avdelningar: Andel besökare som upplever god kvalité. Uppföljning av nämndens delmål Uppgifter tas fram genom enkätundersökningar. Årlig uppföljning i bokslutet. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet Samtliga avdelningar ska utforma en enkät, som ska kunna användas årligen för att få del av kundernas synpunkter. Analysen av enkätsvaren ska ligga till grund för förändringar och fortsatt kvalitetsarbete. Justering av bidragssystemet efter översyn och analys b) Odenbadet: Arbeta med simkunnighet i samverkan med skolan. Behålla antalet ledarledda aktiviteter. 11 (22)

12 Fortsatt översyn av bemanning vid olika funktioner och tider. Utveckla skötseln av anläggningen. Utveckla kompetensen av personalen. Biblioteket Ökade insatser för läsfrämjande aktiviteter riktade mot barn och unga enligt litteraturutredningens inriktning. Öka kvalitén genom samverkan med skolorna och socialförvaltningen. d) Falbygdens museum Prova uppsökande skolverksamhet. Fortsätta digitalisering av samlingarna. Förbättra hemsidan. e) Ekehagens Forntidsby: Telefonin kopplas till kommunens växel för ökad tillgänglighet och säkerställande av drift. Översyn av verksamhetens utbud, innehåll och resursanvändning. 4. En god folkhälsa Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är i mångt och mycket ett folkhälsoarbete. Verksamheterna är sprungna ur en gedigen folkrörelse- och folkbildningstradition. Goda livsvillkor och hälsofrämjande livsmiljöer är något som kultur- och fritidsnämndens verksamheter är med att skapa. Folkhälsoarbete för kropp och själ går genom alla verksamheter som en röd tråd. Indikatorer som mäter nämndens delmål Nöjd Region Index Fritid. Nöjd Medborgar Index Fritid/Kultur. Nöjd Medborgar Index Fritid/Idrott. Antal föreningar som söker bidrag. Antal bidragsansökningar från ungdomar som inte är föreningsanknutna. Antal uthyrda timmar totalt i kommunala lokaler och anläggningar till föreningar och allmänhet. Antal uthyrda timmar i kommunala lokaler och anläggningar till ungdomsföreningar. Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7 20 år. b) Odenbadet: Antal besök. Antal barn och ungdomar 3 18 år. Biblioteket: Antal besök huvudbiblioteket. Antal besök biblioteksfilialer. Antal lån. Antal besök på webbsidan. d) Falbygdens museum: Antal besök. Antal besök med speciellt utformade pedagogiska program. e) Ekehagens Forntidsby 12 (22)

13 Antal besök. Andel besökande barn. Andel av Falköpings skolor som besöker Ekehagens Forntidsby. Uppföljning av nämndens delmål Årlig uppföljning i bokslutet. b - e) Övriga avdelningar: Uppgifter tas fram efter varje kvartal. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet En utvecklingsplan för Mösseberg tas fram. b) Odenbadet: Bedriva verksamhet som uppmuntrar till motion, relax och umgänge. Utveckla utbudet i cafeterian med inriktning på hälsosamma val. Odenbadets gymverksamhet deltar i antidopningsprogram. Biblioteket: I linje med kommunens hälsofrämjande arbete genomför biblioteket en extra satsning på temat hälsa med utställningar och marknadsföring av litteratur. d) Falbygdens museum: Utveckla samarbete med socialförvaltningen, t.ex. genom att erbjuda minneslådor till äldreboende. Ha olika aktiviteter på Aristo. e) Ekehagens Forntidsby: Tydligare lyfta fram folkhälsoperspektiv och byns naturvärden i presentationsmaterial och vid verksamhetsutformning. 5. Demokratin i Falköping ska stärkas Inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter erbjuds mötesplatser i tid och rum. Mötesplatserna är fysiska, digitala, sociala och historiska. Möten är en av grundstenarna i demokratibygge. Alla avdelningar behöver förse medborgarkontoret med information om verksamheterna. Samtliga avdelningar ska ha en väl fungerande synpunktshantering. Kultur- och fritidskontorets verksamhet ska bedrivas i dialog med föreningslivet och andra intressenter. Det ska finnas forum för dialog mellan kultur- och fritidsnämndens politiker och föreningslivet. b) Odenbadet: Odenbadet ska vara en naturlig mötesplats för olika åldrar, kön och samhällsgrupper. 13 (22)

14 Biblioteket: Biblioteket ska vara en kravlös, naturlig mötesplats för alla medborgare. Fri tillgång till internet och handledning bidrar till att minska den digitala klyftan. d) Falbygdens museum: Museets verksamheter ska vara tillgängliga för alla. e) Ekehagens Forntidsby: Möjligheterna till dialog med besökarna ska förbättras. Indikatorer som mäter nämndens delmål Antalet organiserade möten mellan politiker och föreningar. Uppföljning av nämndens delmål Årlig uppföljning i bokslutet. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet Organisera möten mellan politiker och föreningar. b) Odenbadet: Uppmuntra besökarna till att ge synpunkter främst via hemsidan. Biblioteket: Utveckla samarbetet med medborgarkontoret. Se över möjligheterna till fortsatt tillgång till datorer m.m. d) Falbygdens museum Ökad tillgänglighet genom digitalisering. e) Ekehagens Forntidsby Översyn av rutinerna kring Facebook och hemsidan. Utveckling inom ansvarsområdet Omvärlds- regel- och lagförändringar Ny bibliotekslag är under utarbetande och beräknas bli klar under Den framlagda litteraturutredningen kan komma att påverka bibliotekets arbete med barn och ungdom. Falbygdens museum erhåller årligen 275 tkr från Västarvet i ersättning för museiverksamhet. Denna ersättning kommer troligtvis att tas bort från och med (22)

15 Volymförändringar Kultur- och fritidsverksamheten Tabell: över volymutveckling och utfallet 2011 Utfall Antal uthyrda timmar totalt Antal övernattningar i egna lokaler vid läger och arrangemang Volymutveckling Antal läger och arrangemang med förläggning Volymen förväntas öka något när Dotorpsskolans gymnastiksal har byggts ut till sporthall. Ny konstgräsplan i Falköping och sporthall i Vartofta medför också att antalet uthyrda timmar förväntas öka ytterligare. Antalet läger och arrangemang i Falköping påverkas av tillgången till förläggningslokaler. Under förutsättning att lokaler i den nya gymnasieskolan blir tillgängliga för förläggning förväntas antalet läger bli oförändrat eller något fler. Badverksamheten Tabell: över volymutveckling och utfallet 2011 Volymutveckling Antal besökare till Odenbadets och friluftsbadens bassänger inkl. simskola Utfall Besök totalt Odenbadet 2012 års besöksantal har påverkats av stängningar p.g.a. reparationer. en för besöksantalet till bassängerna kan därför förbättras inför 2013 års säsong om inga avbrott behöver ske. Biblioteksverksamheten Tabell: över volymutveckling och utfallet 2011 Utfall Besök filialer (skattat) Besök webb Volymutveckling Besök huvudbiblioteket Utlåningsstatistik En anledning till att de fysiska besöken har minskat är att antalet besökare på webbsidan och mobilapplikationen ökat, där många tjänster kan utföras utan att besöka biblioteket. Besöken på mobilapplikationen kan för närvarande inte räknas. På grund av minskad personaltäthet har bibliotekets öppettider på sommaren minskat. 15 (22)

16 Falbygdens museum Tabell: över volymutveckling och utfallet 2011 Volymutveckling Antal besökare Utfall En framtida satsning på Megalitcentrum och igångsättande av öppet magasin för visning av samlingarna bör leda till ökat antal besökare. Även en satsning på skolan och nya pedagogiska program kan påverka besöksantalet positivt. Ekehagens Forntidsby Tabell: över volymutveckling och utfallet 2011 Volymutveckling Antal besökare Utfall Den försiktiga tendens till ökning av besöksantalet som de två senaste åren indikerat bör kunna fortsätta. Verksamhets- och ambitionsförändringar 2013 Kultur- och fritidskontoret Det kulturpolitiska programmet antogs Programmets mål behöver följas upp med strategier och en handlingsplan för hur verksamheterna inom kulturområdet ska bedrivas. Strategierna bör även kopplas till Västra Götalandsregionens handlingsplan för kultur. Collegium Park har sagt upp hyresavtalet angående musikhuset Åttan, vilket innebär att studieförbundens musikverksamhet behöver andra lokaler för denna verksamhet. Kultur- och fritidskontoret kommer att ha fortsatt kontakt med studieförbunden för att de ska kunna etablera verksamhet i andra lokaler. Bidragssystemet har under 2012 utvärderats och analyserats. Med hänsyn till vad som framkommit kommer vissa förändringar att föreslås inför 2013 års bidragshantering. Den planerade ombyggnationen av Vartofta sporthall, anläggande av ny konstgräsplan och ny ventilation i Odenrinken kommer att påverka fritidsverksamheten positivt. Arbetet med marknadsföring av Falköping som lämplig arrangemangs- och lägerstad kommer att fortsätta. En översyn av hyrestaxorna för uthyrningsverksamheten görs årligen. I 2013 års budget har avgifterna höjts med 3 %. Framtagandet av en utvecklingsplan för Mösseberg har påbörjats. Planen ska ligga till grund för prioritering av åtgärder. I arbetet med utvecklingen av Mösseberg ska samarbetet förstärkas mellan olika parter och intressenter såsom föreningsliv, företag och kommun. 16 (22)

17 Badverksamheten Den stora negativa differensen mellan budget och utfall de senaste åren kräver att ytterligare åtgärder vidtas vid Odenbadet. En fortsatt översyn som leder till minskade kostnader är nödvändig. En ny upphandling av gymentreprenör planerades 2010, men av avtalstekniska skäl har inte någon ny upphandling kunnat göras. Processen drivs vidare för att kunna genomföra en ny upphandling och förändra gymavtalet. Förhandlingar förs med nuvarande gymentreprenör för att i någon mån försöka minska på kommunens åtagande och därigenom reducera kostnaderna något. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska göra en översyn av energiförbrukningen på Odenbadet och friluftsbaden i Floby och Stenstorp, vilket kan leda till olika åtgärder. Biblioteksverksamheten Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden har antagit en samverkansplan. Syftet är att tillgängliggöra biblioteksservice till äldre och personer med funktionsnedsättning. Inför 2013 års inköp av media har en gemensam upphandling gjorts i samverkan med flera kommuner. Under våren kommer ett medborgarkontor att inrättas i huvudbibliotekets lokaler. En fortsatt översyn behöver göras för hur biblioteksverksamheten kan bli mera tillgänglig och flexibel. Ökad digitalisering kan även innebära att arbetet kan behöva förändras. Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på en ny gemensam organisation för Ekehagens Forntidsby och Falbygdens museum. Förvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram förslag till kundanpassning och effektivisering av verksamheterna. Under en lång följd av år har frågan om hur man ska kunna utveckla besöksnäringen kopplat till ett av kommunens kärnvärden, megalitkulturen, diskuterats och analyserats. Visionen är att utveckla en mångkulturell och kreativ mötesplats med megalitkulturen som bas. Det fysiska utgångsläget för denna kreativa mötesplats är Planteringsförbundets Park - Plantis. Det förråd med museiföremål som finns på Vasagatan kommer att tömmas och fastigheten avyttras. Föremålen flyttas till Aristofastigheten. Avsikten är att lokalen ska kunna inredas med öppna visningsmiljöer som speglar stadens historia. Föremålssamlingarna kommer därmed att bli en del av museets publika verksamhet. Under hösten kommer dessa miljöer att planeras. Den under 2012 föreslagna och till stora delar genomförda omorganisationen på Ekehagens Forntidsby har förtydligat uppdrag och ansvarsområde. Detta sammantaget med att enhetens ordinarie tjänster återigen är tillsatta (under 2011 var en av dem vakant) bör innebära att arbetet kan bedrivas rationellare och mer målinriktat. Den försiktiga tendens till ökning av besöksantalet som de två senaste åren indikerat, bör därför kunna fortsätta. Från och med 2013 kommer i princip all verksamhet på Ekehagen att bedrivas inom kultur- och fritidsnämndens ansvar. Förutom tidigare skolverksamhet och turistverksamhet omfattar detta även butik samt inte minst underhåll och utveckling av de förhistoriska miljöerna i forntidsbyn. Ett faktum som medför förändringar i fördelning av kostnader och intäkter. Arbetet med att hitta balans mellan dessa fortsätter med frågeställningar om vilka besökssiffror och intäkter som är realistiska för befintlig organisation. Avgörande för enhetens framtid är också att hitta en balans mellan arbetsbelastning och tilldelade personalresurser. Att serveringen fungerar på ett bra sätt är betydelsefullt för Ekehagen, vilket behöver finna sina former inför säsongen. 17 (22)

18 En översyn av avgifterna sker årligen. Vid Ekehagens Forntidsby höjs dessa med 3 %. Entréavgiften vid Falbygdens museum lämnas oförändrad. Genomförda åtgärder för att nå budgetram 2013 Höjning av hyrestaxor, uthyrningsverksamhet 3 % Höjning av avgifter vid Ekehagens Forntidsby 3 % Höjning av avgifter vid Odenbadet 2 % Fortsatt översyn av arbetssätt på Odenbadet - 72 tkr - 88 tkr tkr 2014 Kultur- och fritidskontoret Uthyrningsverksamheten blir alltmer omfattande i takt med att alltfler anläggningar ska hyras ut och att dessa ska utnyttjas så effektivt som möjligt. Att arrangemang och läger ska kunna förläggas i Falköping kräver stor arbetsinsats för att de ska fungera på ett bra sätt och att arrangörerna ska vilja återkomma även fortsättningsvis. Allt fler andra arbetsuppgifter har dessutom tillkommit. Eftersom arbetsbelastningen redan idag är ansträngd på kultur- och fritidskontoret behövs ytterligare en tjänst på avdelningen. Denna innebär en ökad kostnad på ca 500 tkr. Fram till år 2007 höjdes budgeten för bidragsgivning till föreningar årligen för att kompensera för prishöjningar. Utfallet 2007 var tkr, medan budgeten 2011 var tkr, dvs en minskning med 237 tkr. Samtidigt har föreningarna fått allt högre kostnader. Framförallt har det drabbat föreningar som har egna anläggningar i takt med att elpris m.m. har skjutit i höjden de senaste åren. Nya föreningar och tillkommande anläggningar innebär att driftbidragen i stället behöver sänkas för att ett visst utrymme ska finnas för utbetalning av bidrag till mindre investeringar. Detta innebär att föreningsägda anläggningar utanför tätorten riskerar att inte kunna underhållas på ett tillfredsställande sätt eller hotas av nedläggning. Den knappa budgeten för föreningsbidrag medför också att det är svårt att anpassa bidragen enligt intentionerna i systemet. För att bidragsbudgeten inte ska urholkas behöver budgetramen höjas motsvarande neddragningen på ca 200 tkr samt kompenseras för beräknad ökning av konsumentprisindex mellan åren 2007 och 2012 på ca 500 tkr. I arbetet med att utveckla Mösseberg saknas pengar för marknadsföring. För att de senaste årens satsningar på berget ska komma människor till del är det viktigt att informera och marknadsföra friluftsområdet till såväl kommuninvånare som turister. En satsning på ca 100 tkr skulle behövas för att ta fram informationsmaterial. I samband med att en handlingsplan tas fram för det kulturpolitiska programmet kommer vissa prioriteringar att göras enligt intentionerna i programmet. För att möjliggöra olika satsningar krävs ett tillskott på ca 300 tkr. Badverksamheten Gymverksamheten vid Odenbadet är betydelsefull för hela badets attraktivitet. Från och med 2014 kommer ett nytt avtal att vara tecknat med entreprenör för denna verksamhet, vilket förhoppningsvis förbättrar de ekonomiska förutsättningarna för badets totala verksamhet. Biblioteksverksamheten Samverkan mellan bibliotekets och medborgarkontorets verksamheter kan behöva fördjupas och möjligheterna till gemensamt café undersökas. 18 (22)

19 Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby Från och med hösten 2013 kommer Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby att vara en gemensam organisation. Det arbete som pågår med att kundanpassa och effektivisera verksamheterna kommer att fortsätta. Visningsmiljöer som speglar olika skeden i stadens historia kommer att byggas upp på f.d. Aristo. I anslutning till dessa kommer pedagogiska program att utformas. Inom projektet European Meaglithic Routes kommer en första Megalitväg att anläggas. En förutsättning för genomförandet är extern delfinansiering. Vid Ekehagens Forntidsby behöver arbetet fortsätta med att hitta balans mellan uppdragets omfattning och tilldelade resurser. Verksamhetsutveckling med IT Kultur- och fritidsförvaltningen i Falköping ligger i framkant då det gäller att nyttja IT-teknik. Biblioteket använder numera självbetjäning för utlån och återlämning av media med RFID-teknik (Radio Frequency Identification) på huvudbiblioteket. SMS eller e-post skickas vid övertidsvarningar och reservationsmeddelanden. Påminnelser efter lånetidens utgång skickas idag ut via epost eller med brev. Även dessa kommer att kunna skickas ut via SMS inom kort. En nyhet är också att avhämtning av reservationer sker med självbetjäning. Bokning av datortid sker via hemsidan eller på särskild bokningsdator på biblioteket. Via hemsidan finns också möjligheter att utföra andra tjänster såsom reservationer, omlån m.m. I januari 2012 lanserades en ny webbsida, Arena. Webbsidan ger besökaren en större möjlighet än tidigare att vara mer delaktig. Det finns också möjlighet att ladda ned bibliotekskatalogen som en app till sin mobiltelefon. Som ett led i utvecklingen av webb-sidan görs en brukarenkät som får ligga till grund för eventuella förändringar. Kultur- och fritidskontoret använder datasystemen Booking och Interbook för att administrera uthyrningsverksamheten, bidragshandläggningen och föreningsregistret m.m. Dessa system gör det möjligt för föreningar att via internet ändra föreningsuppgifter, se föreningens bokningar, se lediga tider och kunna göra bokningsförfrågningar. Privatpersoner har möjlighet att via medborgarportalen på hemsidan boka vissa gymnastiksalar direkt. Med ytterligare information kan förhoppningsvis allt fler använda sig av dessa tjänster. Även Ekehagens Forntidsby kommer att pröva om delar av uthyrningen kan läggas ut på internet. På Falbygdens museums hemsida har samlingarna av foton och arkeologiska föremål gjorts åtkomliga för allmänheten sedan 2011 ( foton och föremål). Under 2013 ska ytterligare material publiceras på webben där ett nytt inslag utgörs av de kulturhistoriska föremål som flyttats till Aristofastigheten. Inom ramen för projektet Europas Megalitvägar kommer en hemsida att utvecklas genom vilken Falbygdens megalitkultur kommer att få en internationell marknadsföring. Vid Odenbadet har anmälan till i stort sett alla gruppaktiviteter lagts ut på hemsidan. Uppföljning sker om hur det fungerar för att kvalitén ska vara god och möta kundernas behov. 19 (22)

20 Resursbehov drift och investeringar Drift Tabell: Resursförändringar kultur- och fritidsförvaltningen 2013 (tkr) 2014 (tkr) 2015 Omvärlds-, regel- och lagförändringar Volymförändringar Verksamhets- och ambitionsförändringar Verksamhetsutveckling med IT (tkr) Investeringar Inventarier Tabell: Investeringsplan inventarier kultur- och fritidsförvaltningen Investeringsplan kultur- och fritidsnämnden 2013 (tkr) 2014 (tkr) 2015 (tkr) Löpande investeringar Inventarier Vartofta sporthall 200 Aristo, material till visningsmiljöer 100 Ekehagens Forntidsby, husbilsuppställning, nytt staket m.m. 200 Fastigheter och anläggningar Tabell: Investeringsplan fastigheter och anläggningar kultur- och fritidsförvaltningen Investeringsobjekt kultur- och fritidsnämnden (tkr) (tkr) Konstgräsplan 900 Vartofta sporthall Action/cykelpark mellan Odenhallen och Odenplan samt flytt av boulebanor Ishallen, ventilation Odenplan, dränering samt löparbanor 2015 (tkr) Renovering hopptorn inomhus Odenbadet 450 Belysning elljusspåret Vartofta 700 Förråd Ållevi-området x Omklädningsrum Ållevi-området x 20 (22)

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämndenn Kompetens- och arbetslivsnämnden, januari 2015 Verksamhetsplan 2015 2017 Nämndens ordförande Tf. Förvaltningschef Hans Johansson 070-866 01 01

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-11-01 Sidan 4 av 11 81/2011 Kultur- och fritidsnämndens IT-plan 2013-2015 I ärendet föreligger

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 2013-07-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/106 Fritidsnämnden Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden fastställer avgifter för besök i simhallar från och

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 a 1 (7) BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2008-03-31, 34 (vision och mål) Inledning och uppdrag Enligt Bibliotekslagen (SFS 1996:1597

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

G:\VI VILL VISA-mässa07\Bildcollage.doc

G:\VI VILL VISA-mässa07\Bildcollage.doc Välkommen till Barn- och utbildningsförvaltningens Mässa 17 april! Vi inbjuder dig att besöka mässan Tid: Kl 09.00 18.00 Invigare: Allan Bjärkhed, ordf i Barn- och Utbildningsnämnden - kören Plats: Odenhallen,

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Väsby kulturs strategi 2013-2016

Väsby kulturs strategi 2013-2016 Styrdokument, plan Utvecklingsledare 2013-09-04 Maebel Lindby 08-590 975 88 Dnr Fax 08-590 733 41 SVV/2013:63 Maebel.Lindby@upplandsvasby.se Väsby kulturs strategi 2013-2016 Nivå: Nämndspecifikt styrdokument

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12.

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. Biblioteksplan Skellefteå kommun 2012-2015 Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. (2012-2014) Foto: Terje

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Biblioteken står inför stora utmaningar: Några stabila grundstenar att bygga på: Det går att påverka:

Biblioteken står inför stora utmaningar: Några stabila grundstenar att bygga på: Det går att påverka: Biblioteken står inför stora utmaningar: Minskad tillgång till biblioteksservice Ökade klyftor Minskad läsning bland barn Trendmässigt minskad biblioteksanvändning Nöjdheten med servicen minskar Några

Läs mer

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet så här går Det till: Allmänna beskrivningar: Projektstöd: Syftet med Varbergs kommuns kulturstöd: Förstärka kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Insatsstatistik 2013-2014

Insatsstatistik 2013-2014 Insatsstatistik 2013-2014 Falköpings kommun Tidaholms kommun 2013 2014 ( Floby ) 2013 2014 Brand i byggnad 33 29 ( 3 ) Brand i byggnad 23 15 Övriga bränder 40 24 ( 9 ) Brand ej i byggnad 16 16 Förmodad

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Vision: Skellefteå en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030.

Vision: Skellefteå en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030. Kommunfullmäktiges styrkort 2015 Andra viktiga områden: Utveckla demokratin Nya mötesplatser Andra viktiga områden: Underlätta för näringsliv och nyföretagande Ungdomar i arbete, företagande och utbildning

Läs mer