HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter"

Transkript

1 Socialnämnden Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 54 Tertialrapport jan-april 2014 socialnämndens verksamheter 55 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 56 Länstrafiken, Information om trafik och färdtjänst 57 Budget 2015 socialnämndens verksamheter 58 Kompetensbehov för omvårdnadsbehov socialnämndens verksamheter 59 Omreglering av vårdbiträdestjänster till underskötersketjänster inom avdelning Omsorg 60 Omställning boendeformer inom avdelning Omsorg 61 Patientsäkerhetsberättelse 2013 socialnämndens verksamheter 62 Boendesituation inom verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar 63 Schablonisering av kläd- och utrustningsbidrag till verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar 64 Samarbete mellan Härjegårdar Fastighets AB och Härjedalens kommun via socialnämnden, Boendestödsavtal 65 Integrationspolitiskt program, remiss 66 Förslag till Biblioteksplan för Härjedalens kommun , remiss 67 Delegationsbeslut socialnämndens verksamheter 68 Meddelanden 69 Förlängning av nuvarande avtal gällande Önskad sysselsättningsgrad inom äldreomsorgen 70 Kvalitetspris för Övrig fråga Torbjörn Andersson (C) 72 Arbetsutskottets protokoll

2 Socialnämnden Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl Beslutande Anna Lena Andersson (S), ordförande Torbjörn Andersson (C) Kristina J Holm (S) Jonny Springe (S) Hans-Erik Bergström (V) Pontus Nissblad (M) Övriga deltagare Denise Wallén, förvaltningschef Elisabeth Grinde, sekreterare Helen Nilsson, ekonom Maria Dillner Vestberg, avd chef Omsorg Agneta Näs, personalrepresentant, Mathias Holmlund, Länstrafiken, 56 Utses att justera Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Torbjörn Andersson... Paragrafer Elisabeth Grinde... Anna Lena Andersson... Torbjörn Andersson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Ansl nedtagande Förvaringsplats Underskrift Medborgarhuset, Sveg... Elisabeth Grinde

3 Socialnämnden Sn 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter Dnr Sn Förvaltningens ekonom redovisar ekonomisk uppföljning inklusive chefsbrev (kommentarer) av socialnämndens verksamheter t o m april månad Verksamhet Totalt socialnämndens verksamheter Resultat tkr Socialnämnd - 12 Gemensam administration 990 Omsorg Individ och familjeomsorg - 30 Bemanningskrav, genomförandeplaner, restriktivitet vad gäller inköp och anställningar, riktlinjerna efterföljs, verkställa beslut gällande trygghetsboende, riskanalyser är några av punkterna som måste uppfyllas. - Ekonomiska uppföljningen förklaras delgiven.

4 Socialnämnden Sn 54 Tertialrapport jan-april 2014 socialnämndens verksamheter Dnr Sn Förvaltningens ekonom redovisar socialförvaltningens prognos janapril 2014 som prognostiskt på årsbasis visar ett underskott på ca 5,3 miljoner kronor. Budget Utfall Resultat Riktpunkt Prognos jan-apr ,0% april Socialnämnd ,7% 0 Administration/gem ,0% Äldreomsorg gem ,0% 500 Senioren ,6% -700 Hemtjänst, Sveg ,8% Demens Sveg ,7% Hede ,7% -400 Hede hemtjänst/vemdalen ,0% -700 Ytterhogdal ,6% -150 Funäsdalen ,8% -400 Lillhärdal ,9% -200 Ksk ,1% Rehab ,3% -100 Svegsmon ,2% -800 Bemanningsenheten ,4% 0 LSS/SFB ,7% 150 Gruppbostäder ,7% 300 Övrigt LSS ,0% 300 Omsorg ,3% Individ o familjeomsorg ,0% -500 Sem.löneskuld/Dec lön ,82%

5 Socialnämnden Sn 54 forts Överrgripande prognos: Första tertialet påvisar ett underskott inom socialförvaltningen med 2,5 Mkr. Prognosen är osäker beroende på att nettokostnadsreduceringar kommer att ske inom omsorgen kring halvårsskiftet och är i nuläget svåra att beräkna, utifrån lagstiftningarna SoL- och LSS. Ytterligare osäkerhetsfaktorer är omställning Trygghetsboenden samt ny avdelning för multisjuka. Omsorg: Det prognostiserade underskottet inom avdelningen för omsorg beror främst på att tilldelade resurser ej överensstämmer med fördelad beviljad insatser. Fr o m halvårsskiftet kommer eventuella kostnadsreduceringar att ske eftersom lagutrymmet förändras från SoL till LSS och statlig ersättning utgår till en viss del. Inom rehab har en kostnadsökning skett p g a nytt avtal gällande hjälpmedelscentralen men räknar dock med att hålla ram eftersom viss kompensation utbetalas från landstinget. Inom sjuksköterskeverksamheten så är det svårt att få vikarier, så vissa tjänster bemannas i nuläget via bemanningsföretag. Ett s k sommarpaket kommer även i år att erbjudas till sjuksköterskor, som kan leda till högre personalkostnader. Inom övriga verksamheter pågår ett arbete kring bemanningskravet, för att nyttja resurserna så effektivt som möjligt via genomförandeplanerna, en projektgrupp kring "Koll på hemtjänsten" pågår och avtalet gällande önskad sysselsättningsgrad håller på att omarbetas, som kan leda till ytterligare kostnadsreduceringar. Processen kring omställning Trygghetsboenden och ny avdelning för multisjuka pågår och svåra att kostnadsberäkna i nuläget. Individ- och familjeomsorgen: Underskottet är främst inom kontot för försörjningsstöd samt och inom kontot för kontaktfamilj/personer och finansieras delvis med resurser från kontot för placering vuxna. Försörjningsstödet är 672 tkr lägre denna period än samma period förra året. - Till kommunstyrelsen överlämna 1:a tertialrapporten Hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag med tkr för år 2014.

6 Socialnämnden Sn 55 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter Dnr Ordförande - Föreläsning landstingets Kris- och traumaenhet , rapport Förvaltningschef - Måldokument avd Omsorg samt IFO, information Äldreomsorg (ÄO) - Platssituation inom äldreomsorgen - Läget inför sommaren - Omreglering av tjänst, avd Rönnen - Koll på hemtjänsten Sveg - Hälso- och sjukvårdslagen upphör , information Handikappomsorg (HO) - Anhörigträff LSS , minnesanteckningar Individ- och familjeomsorg (IFO) - Unga försörjningsstödstagare under 25 år mars - Unga försörjningsstödstagare år mars Integration - Integrationssamordnare, information MAS Personal Förtroenderåd - Protokoll Hede/Vemdalen , Ytterhogdal , Hede/Vemdalen Informationen/rapporterna förklaras delgivna.

7 Socialnämnden Sn 56 Information om trafik och färdtjänst Mathias Holmlund, Länstrafiken informerar om regler och rutiner för färdtjänsten i länet. Informationen och diskussionen behandlar bl a: Vad är färdtjänst? Vad krävs för att få tillstånd för färdtjänst? När är man inte berättigad till färdtjänst? Ledsagare/medresenär. Kostnader Nyttjande Nöjdhet Domar och rättsfall Överlämning vid resmålet. (Östersunds sjukhus har en bra organisation i dag med särskild entré och personal). Tillgänglighet i fordon för olika hjälpmedel - Informationen förklaras delgiven

8 Socialnämnden Sn 57 Budget 2015 socialnämndens verksamheter Dnr Sn Förvaltningens ekonom informerar om dagsläget. - Informationen förklaras delgiven. - Uppdra till förvaltningen att inkomma med förslag till åtgärder för att sänka kostnaderna framför allt inom äldreomsorgen.

9 Socialnämnden Sn 58 Kompetensbehov för omvårdnadsbehov socialnämndens verksamhetsområde Dnr För att kunna möta dagens och framtida krav på kompetens inom omvårdnadsområdet behövs en tydlig kompetensprofil för vår omvårdnadspersonal. Socialstyrelsen beslutade den 11 mars 2014 om Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoLoch LSS till personer med funktionsnedsättning, SOSFS 2014:2. I de allmänna råden ges rekommendationer till stöd för tillämningen av bestämmelserna i 3 kap. 3 andra stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL om personal med lämplig utbildning och erfarenhet och i 6 ½ andra stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, om personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges. Se avdelningschefs tjänsteutlåtande daterat Socialnämnden fastslår kompetenskravet för omvårdnadspersonal, exkl. legitimerad personal, vid tillsättning av vakanta tjänster inom avdelningen omsorg med: - Godkända kurser om 1100 poäng i de programgemensamma ämnena i vård- och omsorgsprogrammet samt 100 poäng i friskvård och hälsa, 100 poäng i socialpedagogik och 100 poäng i specialpedagogik 2 inom programfördjupning för yrkesutgång funktionshinderområdet - Godkända kurser om 1100 poäng i de programgemensamma ämnena i vård- och omsorgsprogrammet samt 200 poäng i psykiatri 2 och 100 poäng i samhällsbaserad psykiatri inom programfördjupning för yrkesutgång psykiatri - Godkända kurser om 700 poäng i de programgemensamma ämnena i barn och fritidsprogrammet, 300 poäng inom inriktning socialt arbete samt 100 poäng i grundläggande vård och omsorg, 100 poäng i specialpedagogik 1, 100 poäng i specialpedagogik 2 och100 poäng i entreprenörskap för yrkesutgång stöd och service inom funktionshinderområdet, eller - Någon annan motsvarande utbildning.

10 Socialnämnden Sn 59 Omreglering av vårdbiträdestjänster till underskötersketjänster inom avdelning Omsorg Dnr Kraven på omvårdnadspersonalen ökar inom våra verksamheter bl a av att vi i dag utför mer avancerad sjukvård både inom våra särskilda boenden samt inom hemtjänsten. För att möta upp till ställda kompetensprofiler för omvårdnadspersonalen inom omsorgen krävs en omreglering av nuvarande vårdbiträdestjänster till underskötersketjänster - Uppdra till förvaltningen att omreglera uppkomna vakanser, vårdbiträdestjänster till underskötersketjänster inom avdelning Omsorg

11 Socialnämnden Sn 60 Omställning boendeformer inom avdelning Omsorg Dnr Sn Vid socialnämndens sammanträde 128, beslutades att uppdra till förvaltningen bl a att påbörja processen med att öppna en avdelning vid Svegsmon, Sveg för multisjuka samt med omställningar av vård- och omsorgsplatser till trygghetslägenheter. Boendeutredningen ses som en utgångspunkt och inriktning för omställning av boendeformer för äldre i Härjedalens kommun. Avd chef Omsorg informerar om den fortsatta processen gällande avdelningen för multisjuka, benämnd Tallen vid Svegsmon, Sveg. - Informationen förklaras delgiven.

12 Socialnämnden Sn 61 Patientsäkerhetsberättelse 2013 socialnämndens verksamheter Dnr Sn Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. - Godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse för verksamhetsåret 2013.

13 Socialnämnden Sn 62 Boendesituation inom verksamheten ensamkommande barn och ungdomar Dnr Vid årsskiftet undertecknades en ny överenskommelse med Migrationsverket om ett mottagande om 4/16 platser. Denna överenskommelse med 4 asylplatser genererar i ca 9 ungdomar/år. I mars öppnade det nya boendet Orion med 9 ungdomsplatser, i dagsläget är 6 redan fyllda. Om de 4 ungdomar som nu är i asyl får PUT innebär detta att verksamheten har akut platsbrist till sommaren/hösten. Härjegårdar har även svårigheter att erbjuda lägenheter till de ungdomar som blir 18 och vill ingå i 18+-verksamheten, detta bidrar till att kommunen står inför ytterligare boendeproblem med att inte kunna placera ut ungdomar utanför HVB-hemmen. - Föreslå kommunstyrelsen besluta att ge verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar möjlighet att utöka med ytterligare ett hem för vård och boende (HVB).

14 Socialnämnden Sn 63 Schablonisering av kläd och utrustningsbidrag till verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar Dnr När en ungdom får PUT (permanent uppehållstillstånd) får denne ett behovsbeprövat klädbidrag. Detta grundar sig på hur mycket pengar Migrationsverket betalat ut till ungdomen och årstid. Verksamhetsansvarig föreslår att schablonisera klädbidraget till kr per barn/ungdom. När en ungdom blir 18 år och ska flytta ut till egen lägenhet får denne ett utrustningsbidrag till möbler och annat nödvändigt enligt norm. Verksamhetsansvarig föreslår att schablonisera utrustningsbidraget till kr per barn/ungdom. Bidragen belastar verksamhetens konto. Se enhetschef tjänsteutlåtande daterat Schablonisering av klädbidrag samt utrustningsbidrag för ensamkommande barn och ungdomar till kr barn/ungdom för per respektive bidrag.

15 Socialnämnden Sn 64 Samarbete mellan Härjegårdar Fastighets AB och Härjedalens kommun via socialnämnden, Boendestödsavtal Dnr Vid sammanträde , Sn au 30 presenterade avd chef IFO ett utkast till Boendestödsavtal framtaget tillsammans med Härjegårdar. Se utkast. Ärendet diskuterades och avd chef tar med sig framkomna synpunkter/ändringar för att dryftas med Härjegårdar. Beslutades att ställa sig bakom utkastet samt föreslagna ändringar. Återrapport för senare beslut i socialnämnden. Vid sammanträde , Sn au 72 informerar Hans Svensson, vd Härjegårdar i ärendet. Vid dagens sammanträde diskuteras ärendet på nytt. Telefonkontakt med Hans Svensson, Härjegårdar som bekräftar att föreslagna samarbetsavtal har godkänts av deras styrelse. Se upprättat utkast/förslag daterat Anta det föreslagna Boendestödsavtal gällande samarbete mellan Härjegårdar Fastighets AB och Härjedalens kommun via socialnämnden.

16 Socialnämnden Sn 65 Integrationspolitiskt program, remiss Dnr Ks Ett lokalt integrationspolitiskt program är ett styrdokument som man sedan kopplar arbetsplaner till. Syftet är att tydliggöra politikens viljeinriktning samt förhållningssätt till integration i samhället Härjedalen och utgör underlag för nämnder, styrelser, bolag och förvaltningar i det dagliga arbetet. Utgångspunkter kan vara till exempel grundlagsstöd, nationella mål, svensk handikappolitik samt den nationella jämställdhetspolitiken. Programmet kan innehålla målbeskrivning, åtgärd och ansvarig. Kommunledningsutskottet beslutade 2/2014 att ge integrationssamordnaren i uppdrag att ta fram ett förslag på integrationspolitiskt program för kommunen. Integrationspolitiskt program för Härjedalens kommun föreligger, med Styrande dokument för integrationsarbetet. Programmet och styrdokumentet skickas på remiss till nämnderna att besvaras senast Uppdra till förvaltningen att inkomma med förslag på remiss svar till nämndens sammanträde

17 Socialnämnden Sn 66 Förslag till biblioteksplan för Härjedalens kommun , remiss Dnr Förvaltningen Bildning, Fritid och Kultur har översänt förslag till biblioteksplan för Härjedalens kommun till socialnämnden för yttrande I förslaget beskrivs vision för verksamheten, bibliotekets uppdrag, utmaningar och utvecklingsområden. I biblioteksplanen uttrycks att verksamheten behöver utökas och samarbete etableras med socialförvaltningen för att fler äldre, synskadade och funktionshindrade personer kan nås. Socialförvaltningen ser positivt på detta och emotser ett samarbete över förvaltningsgränserna. Kultur i alla former är betydelsefullt även för äldre och funktionshindrade, dels som ett avbrott i vardagen och dels som en underhållning och ett kulturellt utbyte. Allt sammantaget skapar det meningsfullhet, livskvalitet och folkhälsa. Socialförvaltningen finner att biblioteksplanen är väl genomarbetad och att den ger en god bild av biblioteket uppdrag och betydelse för kommunens alla medborgare. Se Förvaltningschef tjänsteutlåtande daterat Anta upprättat yttrande som sitt eget och inge detsamma till förvaltningen för bildning, fritid och kultur.

18 Socialnämnden Sn 67 Delegationsbeslut socialnämndens verksamheter För socialnämndens kännedom anmäls följande delegationsbeslut: IFO/bistånd, ekonomisk statistik Anställning/lönesättning Omsorg 2014 nr KSK/Rehab östra/västra 2013 nr nr 1-14 Bemanningsenheten 2014 nr Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.

19 Socialnämnden Sn 68 Meddelanden Föreligger följande meddelanden: 1. Patientnämnden Jämtlands län, årsberättelse Kvinnojouren i Jämtland, verksamhetsberättelse Min sektor, Nyhetsbrev nr Socialstyrelsen, Nyhetsbrev Nationella riktlinjer 5. Socialstyrelsen, Nyhetsbrev Datainspektionen, Brister inom kommunal hälso- och sjukvård vid behandling av patientuppgifter - Meddelandena förklaras delgivna.

20 Socialnämnden Sn 69 Förlängning av nuvarande avtal gällande Önskad sysselsättningsgrad inom äldreomsorgen Dnr Nuvarande avtal gällande önskad sysselsättningsgrad inom äldreomsorgen är uppsagt. Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att i samverkan med arbetstagarparten arbeta fram ett nytt avtal som ska omfatta omsorgen. Detta arbete är ännu inte klart varför vi behöver mer tid. - Uppdra till förvaltningen att förlänga nuvarande avtal gällande Önskad sysselsättningsgrad inom äldreomsorgen t o m Uppdra till förvaltningen att i samverkan med arbetstagarparten ta fram ett nytt avtal gällande Önskad sysselsättningsgrad för avdelningen omsorg.

21 Socialnämnden Sn 70 Kvalitetspris för 2013 Dnr Socialnämnden har sedan tidigare beslutat att inrätta ett Kvalitetspris om kr. Under 2013 har det inte inkommit några nomineringar från verksamheterna till förvaltningen Förvaltningen föreslår därför att priset används till att uppmärksamma samtliga våra medarbetare inom alla avdelningar som bidragit till det goda resultatet för Uppdra till förvaltningen att uppmärksamma samtlig personal inom förvaltningen med sommartårta och i samband med detta tacka för det goda samarbetet under 2013.

22 Socialnämnden Sn 71 Övrig fråga Torbjörn Andersson (C) Dnr Torbjörn Andersson (C) ställer frågan om möjlighet finns för LSSboenden att få tillgång till Arbete och aktivitets tjänstebilar under helger. Utifrån dialog och diskussioner vid sammanträdet beslutas att det är Färdtjänst som gäller.

23 Socialnämnden Sn 72 Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll och anmäls och läggs till handlingarna.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer