Maskinsäkerhet En väg mot säker maskin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maskinsäkerhet En väg mot säker maskin"

Transkript

1 Andreas Wikström, ABB AB, Jokab Safety Maskinsäkerhet En väg mot säker maskin May 22, 2015 Slide 1

2 Kort om mig. Varför?? Dagsläge, vad gäller?? Introduktion ABB Jokab Safety May 22, 2015 Slide 2

3 Svensk försäljning Lågspänningprodukter May 22, 2015 Slide 3

4 Din partner för maskinsäkerhet Vi gör det enkelt att bygga säkerhetssystem! Förkunskap Riskbedömning Val av skydd Installation Förändring May 22, 2015 Slide 4

5 Varför säkerhet?

6 May 22, 2015 Slide 6

7 Säkerhet i industrin Utmaningar Hur ser det ut i Sverige? May 22, 2015 Slide 7

8 Säkerhet i industrin Utmaningar May 22, 2015 Slide 8

9 Vilka krav gäller idag? (från 29 december 2009) Nya maskiner CE-märkta (10-) AFS 2008:3 Maskiner (direktiv 2006/42/EG, nya MD) Gamla maskiner CE-märkta (95-09) AFS 1994:48 / AFS 1993:10 Maskiner och vissa andra tekniska anordningar (direktiv 98/37/EG, gamla MD) Gamla maskiner Icke CE-märkta (före -95) AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning (direktiv 89/655/EEG m. fl.) OBS! Gäller för alla maskiner (även CE-märkta), men bilaga A gäller endast för icke CE-märkta. Nya maskindirektivet Sida 9

10 Klassificering av standarder under MD 2006/42/EG Maskindirektivet Den juridiska grunden för att säkerställa fri handel med maskiner inom Europa EN ISO A-standarder Grundläggande begrepp och generella principer för alla sorts maskiner EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN 1088 EN ISO EN 692 B1-standarder B2-standarder C-standarder B1: Säkerhetsaspekter för många sorts maskiner, t.ex. skyddsavstånd och säkerhetsrelaterade delar av styrsystem B2: Säkerhetskomponenter för många sorts maskiner, t.ex. nödstopp och förreglingsanordningar Säkerhetskrav för en typ (eller en grupp) av maskiner, t.ex. industrirobotar och mekaniska pressar Nya maskindirektivet Sida 10

11 Exempel på grundläggande hälso- och säkerhetskrav i nya maskindirektivet Nya maskindirektivet Sida 11

12 Tydligare krav på riskanalys AFS 2008:3, Bilaga 1 Nya MD (AFS 2008:3) Bilaga 1, Allmänna principer Maskintillverkaren eller dennes representant ska säkerställa att en riskbedömning görs för att fastställa de hälso- och säkerhetskrav som är tillämpliga på maskinen. Maskinen ska därefter konstrueras och tillverkas med hänsyn till resultatet av denna riskbedömning. Genom den upprepande processen för riskbedömningen och riskreduceringen enligt ovan ska tillverkaren eller dennes representant fastställa maskinernas gränser, bland annat avsedd användning och rimligen förutsebar felaktig användning, identifiera de riskkällor som maskinerna kan ge upphov till och risksituationerna i anslutning till dessa, bedöma riskerna med beaktande av hur allvarlig eventuell skada eller ohälsa kan bli och sannolikheten för att sådan ska uppkomma, utvärdera riskerna i syfte att fastställa om det krävs riskreducering i enlighet med direktivets mål, eliminera riskkällorna eller minska riskerna relaterade till dessa genom skyddsåtgärder enligt prioriteringen i punkt b. EN ISO Nya maskindirektivet Sida 12

13 Krav på säkerheten i styrsystem AFS 2008:3, Bilaga 1 Nya MD (AFS 2008:3) Ett styrsystems säkerhet och tillförlitlighet Ett styrsystem ska vara konstruerat och tillverkat så att riskfyllda situationer inte ska kunna uppstå. Framför allt ska det vara konstruerat och tillverkat så att det kan tåla avsedda påfrestningar under drift och yttre påverkan, fel i styrsystemets maskinvara eller programvara inte leder till riskfyllda situationer, fel i styrsystemets logik inte leder till riskfyllda situationer, rimligen förutsebara mänskliga misstag under handhavandet inte leder till riskfyllda situationer. Särskild uppmärksamhet ska ägnas följande punkter: Maskinen får inte starta oväntat. Maskinens parametrar får inte ändras på ett okontrollerat sätt; om en ändring kan ge upphov till riskfyllda situationer. Maskinen får inte hindras från att stanna om stoppkommandot redan har givits. Ingen rörlig del av maskinen eller del som hålls av maskinen får falla eller kastas ut. Automatiskt eller manuellt stopp av rörliga delar av vilket slag som helst ska kunna göras obehindrat. Skyddsanordningarna ska fortsätta att vara effektiva fullt ut eller utlösa stoppkommando. De säkerhetsrelaterade delarna av styrsystemet ska fungera på ett sammanhängande sätt för en hel grupp av maskiner eller delvis fullbordade maskiner. För trådlös styrning ska ett automatiskt stopp göras när korrekta styrsignaler inte går fram, inklusive kommunikationsbortfall. EN ISO , EN Nya maskindirektivet Sida 13

14 Stopp AFS 2008:3, Bilaga 1 Nya MD (AFS 2008:3) Normalt stopp En maskin skall vara försedd med ett manöverdon som gör det möjligt att på ett säkert sätt stoppa maskinen fullständigt. Varje arbetsstation skall vara försedd med ett manöverdon som gör det möjligt att, beroende på befintliga riskkällor, stoppa några eller samtliga funktioner i maskinen så att den intar ett säkert tillstånd. Maskinens stoppanordning skall vara överordnad dess startanordning. När maskinen eller dess riskfyllda funktioner har stoppat, skall kraftförsörjningen till de berörda drivorganen vara bruten. Ändrat från rörliga delar till funktioner. EN Nya maskindirektivet Sida 14

15 Stopp AFS 2008:3, Bilaga 1 Nya MD (AFS 2008:3) Stopp under driften När det av driftsskäl krävs att en stoppanordning inte bryter kraftförsörjningen till drivorganen, skall stopptillståndet övervakas och upprätthållas. Nya maskindirektivet Sida 15

16 Nödstopp AFS 2008:3, Bilaga 1 Nya MD (AFS 2008:3) Nödstopp En maskin skall vara försedd med en eller flera nödstoppsanordningar som gör det möjligt att avvärja överhängande fara eller fara som redan uppstått. Nödstoppsanordningen skall - ha klart identifierbara, klart synliga och lättåtkomliga manöverdon, - stoppa det farliga förloppet så snabbt som möjligt, utan att därmed ge upphov till ytterligare risk, och - vid behov utlösa eller möjliggöra utlösning av vissa rörelser av skyddskaraktär. Nödstoppsfunktionen skall alltid vara tillgänglig och i drift oberoende av driftsätt. Nödstoppsanordningar skall vara ett komplement till andra säkerhetsåtgärder och inte en ersättning för dem. EN ISO 13850, EN Nya maskindirektivet Sida 16

17 Stopp och nödstopp AFS 2008:3, Bilaga 1 Nya MD (AFS 2008:3) Montering av maskiner Maskiner eller maskindelar som är konstruerade för att arbeta tillsammans ska vara konstruerade och tillverkade så att stoppanordningar, inklusive nödstoppsanordningar, inte bara kan stoppa själva maskinen, utan även all ansluten utrustning, om fortsatt drift av denna kan vara farlig. Nya maskindirektivet Sida 17

18 Risker vid rörelser AFS 2008:3, Bilaga 1 Nya MD (AFS 2008:3) Risker i samband med rörliga delar En maskins rörliga delar skall vara konstruerade och tillverkade så att risk för kontakt som kan leda till olyckor förhindras eller, i de fall då risker ändå finns, vara försedda med skydd eller skyddsanordningar. I AFS 2006:4 A 2.13 Skydd och skyddsanordningar En arbetsutrustning skall ha skydd eller skyddsanordningar om det finns någon olycksrisk vid kontakt med rörliga eller på annat sätt farliga delar. De skall hindra tillträde till riskområdena eller stoppa farliga funktioner innan någon når riskområdena. Nya maskindirektivet Sida 18

19 Skyddsavstånd EN ISO Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden (Staket) EN ISO (fd EN 999) Placering av tekniska skydd beroende på kroppsdelars hastigheter (Ljusbom/ridåer) EN ,-3 (fd EN 1760) Tryckkännande skyddsanordningar (Trampmatta, lister) May 22, 2015 Slide 19

20 Krävs riskanalys/riskbedömning? För tillverkaren AFS 1994:48 Tillverkaren är skyldig att bedöma riskerna för att identifiera alla de som är aktuella för hans maskin... AFS 2008:3 Maskintillverkaren eller dennes representant ska säkerställa att en riskbedömning görs för att fastställa de hälso- och säkerhetskrav som är tillämpliga på maskinen. För användaren AFS 2001:1 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet... AFS 2006:4 Undersökning och riskbedömning skall göras för att bedöma om den arbetsutrustning som väljs och används är lämplig för det arbete som skall utföras OBS! Tänk på att användaren ofta är tillverkare (om- och tillbyggnad, egna maskinkonstruktioner/sammansättningar). May 22, 2015 Slide 20

21 Riskuppskattning EN ISO Sannolikhet att skadan skall inträffa Risk är en funktio n av Allvarlighet (severity, S) och Förekomst av riskfylld händelse Exponering av personer för riskkällan (frequency, F) Möjlighet att undvika eller begränsa skadan (possibility, P) May 22, 2015 Slide 21

22 Riskanalys exempel May 22, 2015 Slide 22

23 PL eller SIL? (EN ISO 13849, EN eller EN 61508?) Tillverkning av säkerhetskomponenter EN ISO säkerhetsreläer EN säkerhets-plc Användning av säkerhetskomponenter (maskinbyggare) EN ISO eller EN Teknikval EN ISO teknikneutral EN endast elektriska, elektroniska och programmerbara lösningar Övrigt EN ISO baseras på EN 954 tidigare erfarenhet Om processäkerhet är inblandat EN eftersom EN använder SIL May 22, 2015 Slide 23

24 EN ISO :2012 May 22, 2015 Slide 24

25 Vad är en skyddsfunktion? EN ISO , 5 I (Ingång) L (Logik) O (Utgång) ljusridå förreglingsbrytare kontaktmatta knockskiva etc. säkerhetsrelä säkerhets-plc etc. kontaktor ventiler STO etc. May 22, 2015 Slide 25

26 Typiska skyddsfunktioner EN ISO , 5.1 Säkerhetsrelaterad stoppfunktion initierad av tekniskt skydd Manuell återställningsfunktion Start-/återstartsfunktion Lokal styrfunktion Mutingfunktion Hålldonsfunktion Acceptanordningsfunktion Skydd mot oväntad start Utrymning och räddning av instängda personer Frånskiljning och avlastning av energi Styrsätt- och körsättsväljare Samverkan mellan olika säkerhetsrelaterade delar i styrsystem Övervakning av parametrisering av säkerhetsrelaterade insignalvärden Nödstoppsfunktion May 22, 2015 Slide 26

27 Vad är Performance Level? EN ISO , prestandanivå PL (Performance Level) kvantifierad nivå som används för att ange förmågan hos säkerhetsrelaterade delar i styrsystem att utföra en skyddsfunktion under förutsebara förhållanden May 22, 2015 Slide 27

28 EN ISO , Annex A Fastställande av PL r May 22, 2015 Slide 28

29 Kategorier EN ISO , 6.2 Kategori Exempel på krav Systemets beteende vid fel Förutbestämd arkitektur B Följa gällande standard så att systemet kan motstå förväntad påverkan. Grundläggande säkerhetsprinciper ska användas. Fel som inträffar kan leda till förlust av skyddsfunktion. L I i m i m O 1 Kraven i B skall uppfyllas. Väl beprövade komponenter och väl beprövade principer skall användas. Fel som inträffar kan leda till förlust av skyddsfunktionen, men sannolikheten är mindre än i B. L I i m i m O 2 Skyddsfunktion skall kontrolleras med lämpliga intervall (100 x demand rate) av maskinens styrsystem. Fel som inträffar kan leda till förlust av skyddsfunktion mellan kontrolltillfällena, då ev. förlust ska upptäckas. I i m L m TE i m i m O OTE 3 - enstaka fel i säkerhetsrelaterade delar leder inte till förlust av skyddsfunktion, och - närhelst det är praktiskt möjligt detekteras det enstaka felet. Vid enstaka fel kvarstår alltid skyddsfunktionen. Vissa av felen detekteras. Ackumulering av inte detekterade fel kan leda till förlust av skyddsfunktion. I1 I2 i m i m L1 c L2 i m m i m m O1 O2 4 - enstaka fel i säkerhetsrelaterade delar leder inte till förlust av skyddsfunktionen, och - enstaka fel detekteras vid eller före skyddsfunktionen påkallas. Ack. av fel leder ej till förlust. När fel inträffar kvarstår alltid skyddsfunktionen. Felen detekteras i tid för att hindra förlust av skyddsfunktionen. I1 I2 i m i m L1 c L2 i m i m m m O1 O2 May 22, 2015 Slide 29

30 EN ISO , Annex C MTTF d för pneumatiska, hydrauliska, mekaniska och elektromekaniska komponenter Formel för beräkning n op : Antal cykler per år B MTTF d = 10d 0,1 n op där May 22, 2015 Slide 30 d n op = op h op 3600s/h t cycle Villkor: d op h op : Driftsdagar per år : Driftstimmar per dag t cycle : Cykeltid (sekunder) Komponenten skall vara tillverkad enligt grundläggande och väl beprövade principer (EN ISO ). Tillverkaren ska ha specificerat lämplig användning och driftförhållanden. Användaren måste dessutom informeras om att använda väl beprövade principer. Komponentens livslängd begränsas till T 10d (medeltiden tills 10% av komponenterna fått farliga fel).

31 Vilken PL når en SRP/CS? PL EN ISO , SIL a MTTF d låg MTTF d medel MTTF d hög b 1 c d 2 e 3 DC DC DC DC DC DC DC ingen ingen låg medel låg medel hög Kat B Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 May 22, 2015 Slide 31

32 Maskinsäkerhet Konstruktion av skyddskretsar Exempel på kretslösning Avstängningsventil (shut-off valve) stängs Läge- och/eller tryckgivare krävs för att säkerställa en hög PL Riktningsventiler stängs, individuellt eller i grupp May 22, 2015 Slide 32

33 ABB s erbjudande Produkter 2014 May 22, 2015 Slide 33

34 May 22, 2015 Slide 34

35 May 22, 2015 Slide 35

Säkra maskiner. om regler för maskiner

Säkra maskiner. om regler för maskiner Säkra maskiner om regler för maskiner Varför har vi regler för maskiner? Regler behövs för att vi ska ha säkra maskiner som inte orsakar olyckor. För att kunna ha fri rörlighet på marknaden inom EU gäller

Läs mer

ARBETSPROCESSEN FÖR CE-MÄRKNING & SÄKRA STYRSYSTEM 2016-04-12

ARBETSPROCESSEN FÖR CE-MÄRKNING & SÄKRA STYRSYSTEM 2016-04-12 Arbetsprocessen för CEmärkning & Säkra styrsystem Joakim Ryer & Håkan Eklund 2016-04-12 CE-MÄRKET MARKNADSSYMBOL?» CE-märket som ska visa att produkter uppfyller EU:s direktiv har fått allt för stor betydelse

Läs mer

Säkerhet i styrsystem enligt EN ISO 13849-1 Maskinsäkerhet - Jokab Safetys produkter

Säkerhet i styrsystem enligt EN ISO 13849-1 Maskinsäkerhet - Jokab Safetys produkter Säkerhet i styrsystem enligt EN ISO 13849-1 Maskinsäkerhet - Jokab Safetys produkter Nya standarder för säkerhet i styrsystem Att bygga ett skyddssystem som fungerar i praktiken och ger tillräckligt hög

Läs mer

Maskiner AFS 2008:3. (Ändringar införda t.o.m. 28 juni 2011)

Maskiner AFS 2008:3. (Ändringar införda t.o.m. 28 juni 2011) AFS 2008:3 Maskiner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 28 juni 2011) Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner;

Läs mer

Säkerhet med hjälp av standarder

Säkerhet med hjälp av standarder Säkerhet med hjälp av standarder Varför maskinsäkerhet? Vad är skälen till att vi kontinuerligt ska arbeta med att förbättra maskinsäkerheten inom industrin? Det första och viktigaste skälet är det moraliska,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 19 juni 2008 Nr 400 406 INNEHÅLL Nr Sidan 400 Statsrådets förordning om maskiners säkerhet... 1053 401 Arbets- och näringsministeriets förordning

Läs mer

Diskussion och samtal om erfarenheter från sågverksprojekt vad tänka på?

Diskussion och samtal om erfarenheter från sågverksprojekt vad tänka på? Diskussion och samtal om erfarenheter från sprojekt vad tänka på? - Diskussion med funderingar som var och hur börjar vi och i vilken ordning skulle man kunna arbeta? Människa Teknik - Organisation Tekniska

Läs mer

SMPs HISTORIA.

SMPs HISTORIA. SMPs HISTORIA 1897 Bildades efter donation av Gustaf de Laval. Provningslab utanför Malmö och Uppsala 1954 Provningslab etableras även i Umeå 1975 Riksprovplats för grävmaskiner rikstäckande besiktning

Läs mer

Innehåll. maskindirektivet 101 frågor och svar 3

Innehåll. maskindirektivet 101 frågor och svar 3 Innehåll Förord 5 Inledning 7 Låt hjulet ha en betydelse för fortsättningen 13 Arbetsplatsen och dess utformning 14 101 frågor kring Maskindirektivet 17 Referenser 115 Bilagor 116 Bilaga 1 Grundläggande

Läs mer

Inspektioner av Säkra stopp ingår i Arbetsmiljöverkets ordinarie tillsynsverksamhet av automatiserade arbetsutrustningar.

Inspektioner av Säkra stopp ingår i Arbetsmiljöverkets ordinarie tillsynsverksamhet av automatiserade arbetsutrustningar. Maskinsäkerhet (UMU) Säkra stopp vid maskiner och arbetsutrustningar Säkra stopp vid tillfälligt arbete i riskområde Många allvarliga olyckor inträffar vid arbete inne i automatiserade maskiners och arbetsutrustningars

Läs mer

Automation Region Functional Safety

Automation Region Functional Safety Automation Region Functional Safety Commercial Engineer, Safety Martin Brolin Säljare, Johan Ydeskog Copyright 2010 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. Översikt över Rockwell Automation Ledande

Läs mer

Maskiner AFS 2008:3. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Maskiner AFS 2008:3. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna AFS 2008:3 Maskiner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 13 december 2016.) Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner;

Läs mer

Maskiner. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Maskiner. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Maskiner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 978-91-7930-494-2 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET 171 84 Solna, Telefon: 08-730 90 00 E-post:

Läs mer

Marknadskontroll möjligheter till synpunkter

Marknadskontroll möjligheter till synpunkter 2016-07-05 2016/029983 1 (7) Enheten för teknik eva.bernmark@av.se Vestas Northern Europe AB Grophusgatan 5 215 86 Malmö Marknadskontroll möjligheter till synpunkter Ert org.nr: 556443-1574 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Maskiner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Maskiner (2006/42/EG)

Maskiner (2006/42/EG) Maskindirektivet Maskiner (2006/42/EG) De som vill sälja maskiner inom EES-området måste följa direktivets krav. Det gäller även dem som enbart säljer inom Sverige eller som tillverkar maskiner för egen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24/XI/2006 K (2006) 5587 slutlig KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 24/XI/2006 med tillämpning av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG

Läs mer

BeJo Maskinsäkerhet. SIS Maskinsäkerhetsdag Göteborg 2015-11-18. CE-märkning - MD och andra Direktiv

BeJo Maskinsäkerhet. SIS Maskinsäkerhetsdag Göteborg 2015-11-18. CE-märkning - MD och andra Direktiv 1 Maskindirektivet och andra direktiv 2 2015 CE-märkning Maskindirektivet och andra direktiv Bertil Johansson bertil@bejomaskin.se 3 CE-märkning Produkten överensstämmer med den EUlagstiftning som är tillämplig

Läs mer

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet Maskinsäkerhet KURSINFORMATION Innehåll: KURSINFORMATION:» Våra kurser kan genomföras i hela Sverige och anpassas efter era önskemål gällande innehåll, nivå och längd... 03» Våra kurser vänder sig till...

Läs mer

Maskindirektivet, över och underjordsarbete. Bertil Forsberg

Maskindirektivet, över och underjordsarbete. Bertil Forsberg Maskindirektivet, över och underjordsarbete Bertil Forsberg 2013-04-16 1 Maskindirektivet, över och underjordsarbete Maskindirektivet och BRAGS Samband och undantag, maskindirektivet och Bragsen Tillverkarens

Läs mer

Vägledning Maskinsäkerhet vid entreprenader/ leveranser

Vägledning Maskinsäkerhet vid entreprenader/ leveranser Appendix B Vägledning Maskinsäkerhet vid entreprenader/ leveranser Elstandard Appendix B, utgåva 1 1 Elstandard Appendix B, utgåva 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Lagar och direktiv... 5 1.1 Inledning... 5

Läs mer

Underlag för dragning på Årsmöte och Teknisk konferens 23 april 2014. World Trade Center Stockholm

Underlag för dragning på Årsmöte och Teknisk konferens 23 april 2014. World Trade Center Stockholm Underlag för dragning på Årsmöte och Teknisk konferens 23 april 2014 World Trade Center Stockholm www.mpsa.se +46706406027 Machine & Processafety analysis European & Global Inriktning funktionssäkra industristyrningar

Läs mer

Checklista rullmaskiner och omrullningsmaskiner.

Checklista rullmaskiner och omrullningsmaskiner. Checklista rullmaskiner och omrullningsmaskiner. Användning av arbetsutrustning AFS 2006:4 Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 omskriven genom AFS 2003:4 Maskiner och vissa andra tekniska anordningar

Läs mer

Kraven i denna bilaga gäller endast när respektive risk finns när arbetsutrustningen

Kraven i denna bilaga gäller endast när respektive risk finns när arbetsutrustningen Bilaga A Tekniska krav A 1. Inledande anmärkningar Kraven i denna bilaga gäller endast när respektive risk finns när arbetsutrustningen används. För en arbetsutrustning som skall uppfylla kraven i denna

Läs mer

MONTAGEANVISNING MICROPROP DC2

MONTAGEANVISNING MICROPROP DC2 REVISION: 201401 DOC: 841603 MONTAGEANVISNING MICROPROP DC2 EXPANSION INNEHÅLL 1. Säkerhetsföreskrifter 6 1.1. Allmänt 6 1.2. Checklista säkerhet 6 2. Kontroll av leveransinnehåll 8 2.1. 841401 maskinelsats

Läs mer

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Innehåll Säkerhetsanvisningar 3 Installation/idriftsättning 4 Montering/elektrisk anslutning 5 Reaktionstider 8 Anmärkning angående

Läs mer

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar)

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Välkommen till de uppskattade CE-kurserna hos JL Safety AB i Skara. Gå en eller flera dagar, rabatt från deltagare nr 2 från samma företag. Del 1 Grundkurs i Maskinsäkerhet

Läs mer

Rutin. Säkra stopp. Syfte Syftet med säkra stopp är att ge säkra rutiner för ingrepp i arbetsutrustningars riskområde för att förhindra personskador.

Rutin. Säkra stopp. Syfte Syftet med säkra stopp är att ge säkra rutiner för ingrepp i arbetsutrustningars riskområde för att förhindra personskador. Säkra stopp Rutin Syfte Syftet med säkra stopp är att ge säkra rutiner för ingrepp i arbetsutrustningars riskområde för att förhindra personskador. Tillämpning Rutinen skall tillämpas vid alla tillfälliga

Läs mer

Checklista Maskiner. Mekaniskt driven enknivsskärmaskin. Hur säker är skärmaskinen och hur säkert är det att arbeta vid den?

Checklista Maskiner. Mekaniskt driven enknivsskärmaskin. Hur säker är skärmaskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? Checklista Maskiner Mekaniskt driven enknivsskärmaskin Hur säker är skärmaskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? Juni 2011 1 Risker vid arbete med maskinen är: Risk för hand- och fingerskada

Läs mer

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar)

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Välkommen till de uppskattade CE-kurserna hos JL Safety AB. Gå en eller flera dagar, rabatt från deltagare nr 2 från samma företag. Del 1 Grundkurs i Maskinsäkerhet

Läs mer

Besiktningsseminarium Kristian Svensson

Besiktningsseminarium Kristian Svensson Besiktningsseminarium 2012-11-13 Kristian Svensson Maskiner, AFS 2008:3 Sida 2 Sida 3 CE-märket Tillverkarens kvitto på att ALLA tillämpliga direktiv är uppfyllda Sida 4 De tjugofem direktiven enligt den

Läs mer

Mer information om laserscanner

Mer information om laserscanner Säkerhet Säkerhetslaserscanner Mer information om laserscanner Allmän information Vad är en laserscanner? En laserscanner är en optisk sensor som skannar omgivningen i två dimensioner med hjälp av infraröda

Läs mer

Originalbruksanvisning Säker AS-i-slav AC009S 7390464 / 02 09 / 2010

Originalbruksanvisning Säker AS-i-slav AC009S 7390464 / 02 09 / 2010 Originalbruksanvisning Säker AS-i-slav AC009S 7390464 / 02 09 / 2010 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar 3 2 Installation/idrifttagande 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Funktionsbeskrivning och anslutningsanvisningar

Läs mer

Beroende till/från annat dokument. Leverantörens dokumentnummer. Uppdragsbeskrivning, projektering, inköp, anläggning, drift, underhåll, avveckling

Beroende till/från annat dokument. Leverantörens dokumentnummer. Uppdragsbeskrivning, projektering, inköp, anläggning, drift, underhåll, avveckling TEKNISK ANVISNING LKT 1520.800.005 1 6 av Titel Språk Teknikområde Dokumenthistorik Revision Datum Signatur Kommentar 1.0 2006-02-08 Sjn För godkännande 1.1 2006-03-06 hare Justerad inför godkännande 1.2

Läs mer

Säker ombyggnad av maskiner. Ombyggnad och nybyggnad i befintliga anläggningar, väsentlig förändring. När måste du certifiera på nytt?

Säker ombyggnad av maskiner. Ombyggnad och nybyggnad i befintliga anläggningar, väsentlig förändring. När måste du certifiera på nytt? Säker ombyggnad av maskiner Ombyggnad och nybyggnad i befintliga anläggningar, väsentlig förändring. När måste du certifiera på nytt? Jan Tegehall från MINERVA SAFETY AB Tidigare arbeten och erfarenheter

Läs mer

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den?

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? CNC-maskiner Maskinchecklista Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? Olyckor vid CNC-maskinen ger oftast svåra skador med stort personligt lidande och höga kostnader för både

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

CE-märkning och produktsäkerhet

CE-märkning och produktsäkerhet CE-märkning och produktsäkerhet Vad står CE-märket för? Att tillverkaren / importören försäkrar att varan överensstämmer med alla säkerhetskrav enligt direktiv med krav på CE-märkning. CE-märkningen står

Läs mer

Riskanalys. Gunnar Björing. Boksidan

Riskanalys. Gunnar Björing. Boksidan Riskanalys Gunnar Björing Boksidan Riskanalys Gunnar Björing Copyright: Förlaget Boksidan 2012 Box 558 146 33 Tullinge Riskanalys, ISBN-nummer: 978-91-86199-61-6 Du får gärna kopiera denna bok, men sätt

Läs mer

Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen.

Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Bruksanvisning i original JSNY7 Magnetbrytare ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.jokabsafety.com Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i

Läs mer

Produktsäkerhet och CE-märkning

Produktsäkerhet och CE-märkning Produktsäkerhet och CE-märkning En introduktion om CE-märkning och försäkran om överensstämmelse EG:s maskindirektiv i Arbetsmiljöverkets regler Regler för personlig skyddsutrustning Krav på tillverkare

Läs mer

Kurs i CE-märkning (3 delar) CE-märkning av maskiner

Kurs i CE-märkning (3 delar) CE-märkning av maskiner Safety of Machinery Kurs i CE-märkning (3 delar) CE-märkning av maskiner Gå en eller flera dagar, rabatt från deltagare nr 2 från samma företag Dag 1 Grundkurs i CE-märkning inkl. nya maskindirektivet

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

Siemens. Safety User Club. Aktivitet - Praktisk maskinsäkerhet Felsäkra styrsystem & pneumatik

Siemens. Safety User Club. Aktivitet - Praktisk maskinsäkerhet Felsäkra styrsystem & pneumatik Safety grunder Maskinsäkerhet Processäkerhet Safety User Club Siemens Safety User Club Aktivitet - Praktisk maskinsäkerhet Felsäkra styrsystem & pneumatik Sida 1 Siemens / Industry Automation Siemens Safety

Läs mer

URAX-A1, -A1R. AS-i säker ingångsslav för dynamiska givare

URAX-A1, -A1R. AS-i säker ingångsslav för dynamiska givare Bruksanvisning i original URAX-A, -AR AS-i säker ingångsslav för dynamiska givare Allmän beskrivning URAX-A(R) är en säker ingångsslav för AS-i buss avsedd att anslutas till Jokabs Eden givare och Tina

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2008

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2008 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 13849-1:2008 Fastställd/Approved: 2008-06-23 Publicerad/Published: 2008-10-16 (Korrigerad version/corrected version May 2010) Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish

Läs mer

Forum om säkrare sågverk. hur skapa säkrare sågverk med bibehållen eller ökad produktivitet?

Forum om säkrare sågverk. hur skapa säkrare sågverk med bibehållen eller ökad produktivitet? säkrare hur skapa säkrare med bibehållen eller ökad produktivitet? Varför är vi här? Samhälls- och myndighets. Direktiv framtvingar Samhälls- och myndighets? Skydda människor Socialt ansvarstagande innovationer

Läs mer

( 2006/42/EG) (2006/42/EG)

( 2006/42/EG) (2006/42/EG) Nya maskindirektivet et (2006/42/EG) 1 Nya maskindirektivet kti t (2006/42/EG) Vad innebär det nya maskindirektivet? Vad får det för konsekvenser? - För riksdag, regering och förvaltningsmyndigheter -

Läs mer

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual Bruksanvisning i original Vital 2 och Vital 3 Användarmanual Swedish v1b 2TLC172219401_B Allmänt Vital bygger på ett enkanaligt säkerhetskoncept där ett flertal säkerhetskomponenter (t.ex. givare) kan

Läs mer

NYA METODEN THE NEW APPROACH DIREKTIV OCH STANDARDER

NYA METODEN THE NEW APPROACH DIREKTIV OCH STANDARDER NYA METODEN THE NEW APPROACH DIREKTIV OCH STANDARDER Planen för den inre marknaden 1985 lanserades i EG:s Vitbok, d.v.s. utgångspunkten för den inre marknaden. I Vitboken finns ca 300 områden som bedömts

Läs mer

Riskanalys för signaltekniska anläggningsprojekt

Riskanalys för signaltekniska anläggningsprojekt Gäller för Version Standard BV utan resultatenheter 1.0 BVS 1544.94006 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-01-19 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F08-3369/SI10 Leverans Anläggning Björn

Läs mer

Ingvar Eriksson SEK Svensk Elstandard. Elinstallationsreglerna SS utgåva 3 Ny utgåva av SS-EN SEK handbok om maskinsäkerhet

Ingvar Eriksson SEK Svensk Elstandard. Elinstallationsreglerna SS utgåva 3 Ny utgåva av SS-EN SEK handbok om maskinsäkerhet Ingvar Eriksson SEK Svensk Elstandard Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 3 Ny utgåva av SS-EN 60204-1 SEK handbok om maskinsäkerhet Elinstallationsreglerna utgåva 3 Ingvar Eriksson Hur uppfattar

Läs mer

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Att köpa maskiner Att köpa maskiner De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket EU:s maskindirektiv är överfört till svenska regler, huvudsakligen i Arbetsmiljö verkets föreskrifter, Maskiner,

Läs mer

minderåriga Gary Malmborg Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 2009-11-05

minderåriga Gary Malmborg Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 2009-11-05 Tema: Maskindirektivet kti t och minderåriga Gary Malmborg Arbetsmiljöinspektör, Härnösands distrikt Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 1 2

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12/IX/2005 K(2005) 3395 slutlig KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 12/IX/2005 med tillämpning av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG

Läs mer

Produktansvar Allmänt

Produktansvar Allmänt Produktansvar Allmänt Sveriges medlemskap i EU innebär att vi måste följa EU/EG-regler. En av dessa tvingande regler är den som behandlar produktansvar. Produktansvar är tillämpligt på alla produkter som

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 16 januari 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-3 Förslag till betänkande (PE 301.518) Rainer Wieland Maskiner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Bruksanvisning i original JSNY8 Nyckelbrytare

Bruksanvisning i original JSNY8 Nyckelbrytare Bruksanvisning i original JSNY8 Nyckelbrytare ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.jokabsafety.com Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i

Läs mer

Fördjupningsseminarie riskanalys 2014-10-07

Fördjupningsseminarie riskanalys 2014-10-07 1 Fördjupningsseminarie riskanalys Magnus Karlsson, COWI AB mgka@cowi.se 0702 64 14 64 1 System för återkommande riskanalyser samt översyn enligt Sevesolagstiftningen 2 2 Krav i Sevsolagstiftningen Seveso

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1985:9 Utkom från trycket den 12 juli 1985 ARBETE MED HJUL OCH DÄCK

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1985:9 Utkom från trycket den 12 juli 1985 ARBETE MED HJUL OCH DÄCK ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1985:9 Utkom från trycket den 12 juli 1985 ARBETE MED HJUL OCH DÄCK Utfärdad den 18 juni 1985 AFS 1985:9 2 ARBETE MED HJUL OCH DÄCK Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 1. Allmänt Värmeväxlarstyrning RHX2M är att styrsystem för stegmotorer. Det är avsett för exakt och tyst

Läs mer

Lotteriinspektionens tekniska villkor för värdeautomater

Lotteriinspektionens tekniska villkor för värdeautomater Lotteriinspektionens tekniska villkor för värdeautomater Inledning Regeringen har i beslut den 13 december 2001 (Fi2001/3613, Fi2001/4431 och Fi2001/4518) lämnat AB Svenska Spel tillstånd att anordna spel

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Albany RapidProtect TM 300 Maskinskyddsport med slitstarkt portblad för automatiserade processer. Tekniskt datablad

Albany RapidProtect TM 300 Maskinskyddsport med slitstarkt portblad för automatiserade processer. Tekniskt datablad Albany RapidProtect TM 300 Maskinskyddsport med slitstarkt portblad för automatiserade processer Tekniskt datablad Albany RapidProtect TM 300 Snabb öppning och stängning säkerställer korta cykeltider Hög

Läs mer

Säkerhet vid användning av pressar och gradsaxar

Säkerhet vid användning av pressar och gradsaxar Säkerhet vid användning av pressar och gradsaxar CHECKLISTA I SAMARBETE MED Säkerhet vid användning av pressar och gradsaxar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv,

Läs mer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer 7 Konstruera konceptet 7.1 Systemarkitektur En utförlig systemarkitektur har satts upp för att underlätta konstruktionen av produkten. Genom att omforma delsystemen till moduler fås en bättre översikt.

Läs mer

Vägledning CNC-maskiner för trä

Vägledning CNC-maskiner för trä Vägledning CNC-maskiner för trä Sedan den 18 december 2009 gäller nya krav på utkastskydd till CNC-maskiner för trä. De nya kraven gäller i hela Europa och innebär att samtliga CNC-maskiner - oavsett ålder

Läs mer

Certified Machinery Safety Expert CMSE

Certified Machinery Safety Expert CMSE CMSE Certified Machinery Safety Expert CMSE 2 CMSE Certified Machinery Safety Expert Bli en CMSE Certified Machinery Safety Expert Kravet på maskiner har med den ökade användningen av automatiserings-

Läs mer

Yrkan, att frågor ska besvaras vid Samråd och redovisas i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) samt i Ansökningshandlingarna.

Yrkan, att frågor ska besvaras vid Samråd och redovisas i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) samt i Ansökningshandlingarna. Yrkan, att frågor ska besvaras vid Samråd och redovisas i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) samt i Ansökningshandlingarna. Enligt Boverkets Vindkraftshandbok (av januari 2009) sidorna 32 och 33 skall

Läs mer

Checklista Maskiner. Treknivsmaskin. Hur säker är treknivsmaskinen och hur säkert är det att arbeta vid den?

Checklista Maskiner. Treknivsmaskin. Hur säker är treknivsmaskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? Checklista Maskiner Treknivsmaskin Hur säker är treknivsmaskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? Juni 2011 1 Risker vid arbete med maskinen är: Risk för hand- och fingerskada vid ingrepp i maskinen,

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Gunnel Färm Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om elektriska utrustningar för explosionsfarlig

Läs mer

Allmänt om riskhantering

Allmänt om riskhantering Allmänt om riskhantering Förutom att uppfylla de rent lagliga kraven på att utföra och dokumentera riskbedömningar inom verksamhetsansvaret och tillverkningsansvaret är syftet med riskbedömning att på

Läs mer

RÅD OM ROBOTSÄKERHET VID SVETSNING

RÅD OM ROBOTSÄKERHET VID SVETSNING 2005-12-05 RÅD OM ROBOTSÄKERHET VID SVETSNING ett informationsmaterial från Svetskommissionens AG 4 Dessa råd, som är utarbetade av Svetskommissionens arbetsgrupp AG 4 Flexibel automatisering i svetsverkstäder,

Läs mer

Kapitel 1. Lagar och förordningar

Kapitel 1. Lagar och förordningar Kapitel 1. Lagar och förordningar Maskindirektivet och standardiseringsarbetet EU:s organ för att övervaka arbetsmiljön inom EU heter The Labour Inspectors Commity och för att få samma tolkning av det

Läs mer

Innehåll. 1 Vilka maskiner får användas? 2 Får maskinen ändras eller byggas om? 3 Ansvar vid ändringar på maskinen? 4 Vem får köra maskinen?

Innehåll. 1 Vilka maskiner får användas? 2 Får maskinen ändras eller byggas om? 3 Ansvar vid ändringar på maskinen? 4 Vem får köra maskinen? Säkra maskiner Den här broschyren vänder sig till alla som kommer i kontakt med mobila maskiner och tillbehör t.ex: Entreprenadmaskiner Grönytemaskiner Lantbruksmaskiner Skogsmaskiner Truckar Vägunderhållsmaskiner

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

ANVÄNDNING AV ARBETSUTRUSTNING

ANVÄNDNING AV ARBETSUTRUSTNING ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2004:5 ANVÄNDNING AV ARBETSUTRUSTNING Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om användning av arbetsutrustning

Läs mer

Bilaga 6. PILZ Skandinavien K/S - The spirit of safety. Presentation för WEG rullmaskinsgruppen. Patrik Frivold Area Sales Manager

Bilaga 6. PILZ Skandinavien K/S - The spirit of safety. Presentation för WEG rullmaskinsgruppen. Patrik Frivold Area Sales Manager PILZ Skandinavien K/S - The spirit of safety Presentation för WEG rullmaskinsgruppen Patrik Frivold Area Sales Manager Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial Energigatan 10B, 434 37 Kungsbacka Tel: +46 300

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435

Motor för modulerande reglering AME 435 Datablad Motor för modulerande reglering AME 435 Beskrivning Funktion för inställning av ventilflöde. Flödet kan justeras variabelt från linjärt till logaritmiskt eller tvärtom. Den avancerade konstruktionen

Läs mer

Albany RapidProtect TM 2000 Maskinskyddsport med portblad i aluminium för automatiserade processer. Tekniskt datablad

Albany RapidProtect TM 2000 Maskinskyddsport med portblad i aluminium för automatiserade processer. Tekniskt datablad Albany RapidProtect TM 2000 Maskinskyddsport med portblad i aluminium för automatiserade processer Tekniskt datablad Albany RapidProtect TM 2000 Typ testad maskinskyddsport med portblad av aluminium Gränslägesbrytare

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet. Utgåva: 2 Datum: 2010-09-09 Sida 1(5) Husums fabrik Riskbedömning Riskanalyser I arbetsmiljölagen anges att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Lagen ger ramarna för hur ansvaret skall uppfyllas.

Läs mer

Upphävd. Grundläggande hälso- och säkerhetskrav på konstruktion och tillverkning av maskiner och säkerhetskomponenter. Inledning

Upphävd. Grundläggande hälso- och säkerhetskrav på konstruktion och tillverkning av maskiner och säkerhetskomponenter. Inledning AFS 1993:10 9 Bilaga 1 (Lydelse enligt AFS 1994:48) Grundläggande hälso- och säkerhetskrav på konstruktion och tillverkning av maskiner och säkerhetskomponenter I denna bilaga avses med maskiner antingen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 204/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 12 i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Säkra maskiner. Version 3

Säkra maskiner. Version 3 Säkra maskiner Version 3 Den här broschyren vänder sig till alla som kommer i kontakt med mobila maskiner och tillbehör t.ex: Entreprenadmaskiner Grönytemaskiner Lantbruksmaskiner Skogsmaskiner Truckar

Läs mer

ADAPTER MED HYDRAULISK LÅSNING

ADAPTER MED HYDRAULISK LÅSNING MONTERINGSANVISNING ADAPTER MED HYDRAULISK LÅSNING Art.Nr. 72109H, 72166H, 72247H och 72105H. Reviderad 2011-05-30 VARNING! Under inga förhållanden får produktens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Användning och ansvar. Användning. Målgrupp. Förutsättningar. Regler. Påbyggnation

Användning och ansvar. Användning. Målgrupp. Förutsättningar. Regler. Påbyggnation Målgrupp Scanias påbyggnadsinformation är i första hand avsedd för påbyggare och gäller vid alla påbyggnationer och ombyggnationer av Scanias lastbilschassier och kompletta lastbilar. Förutsättningar Grundläggande

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

SS-EN 15011 Lyftkranar Portal- och traverskranar Växjö Krandagar 2011 Kjell Andersson 2011-11-08

SS-EN 15011 Lyftkranar Portal- och traverskranar Växjö Krandagar 2011 Kjell Andersson 2011-11-08 Växjö Krandagar 2011 Kjell Andersson 1 Presentationens omfattning Översättning Bakgrund Innehåll Övrigt Under Växjö Krandagar 2009 presenterades Standardiseringsarbete Det går att påverka och även då informerades

Läs mer

Riskhantering ur ett livscykelperspektiv

Riskhantering ur ett livscykelperspektiv Riskhantering ur ett livscykelperspektiv Innehåll Riskhantering, begrepp och definitioner Vi använder ofta samma ord för olika saker och olika ord för samma sak Energianläggningens faser Etablering Driftsättning

Läs mer

Ombyggnader Vi ger din gamla press ett nytt, produktivt liv. Oavsett fabrikat.

Ombyggnader Vi ger din gamla press ett nytt, produktivt liv. Oavsett fabrikat. AP&T CUSTOMER SERVICE Ombyggnader Vi ger din gamla press ett nytt, produktivt liv. Oavsett fabrikat. Börjar din gamla press eller produktionslinje att tappa stinget, kan det vara dags att fundera på en

Läs mer