NYA METODEN THE NEW APPROACH DIREKTIV OCH STANDARDER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYA METODEN THE NEW APPROACH DIREKTIV OCH STANDARDER"

Transkript

1 NYA METODEN THE NEW APPROACH DIREKTIV OCH STANDARDER Planen för den inre marknaden 1985 lanserades i EG:s Vitbok, d.v.s. utgångspunkten för den inre marknaden. I Vitboken finns ca 300 områden som bedömts behöva harmoniseras bl.a. för att en fri varuhandel ska fungera. Harmonisering via EG direktiv En stor del av harmoniseringen sker via direktiv, som beslutas av EU:s ministrar. Varje enskilt EU land måste anpassa sina regler och föreskrifter i enlighet med direktivet. I direktiven enligt äldre metod är detaljerade lösningar inbyggda i texten. Det krävdes en lång och omständlig process för att ta fram färdiga direktiv. Utformningen av direktiv enligt den nya metoden, The New Approach, markerar en vändpunkt i arbetet med att ta bort tekniska handelshinder. Dessa direktiv inskränker sig till överordnade krav för hälsa, säkerhet och miljö samt vissa allmänna krav medan de tekniska detaljkraven ges i harmoniserade Europastandarder. Direktiven antas genom majoritetsbeslut och ger EU ett viktigt verktyg för att realisera den inre marknaden. Det är med andra ord på områdena hälsa, säkerhet och miljö som EU koncentrerar sina insatser för harmonisering av lagarna. För andra områden gäller principen om ömsesidigt godkännande av de olika ländernas lagar. En vara som är godkänd i ett EU land ska kunna säljas fritt i andra EU länder. Principen för CE märkning

2 Exempel på CE direktiv (produktdirektiv) och natiomell implementering

3

4

5 STANDARDISERING Standardisering på EU:s uppdrag Direktiv enligt den nya metoden har inneburit en arbetsfördelning mellan myndigheter och tekniska experter. Arbetet med att specificera hur direktivens krav på hälsa, säkerhet och miljö ska uppfyllas, uppdras åt de europeiska standardiseringsorganisationerna (CEN, CENELEC och ETSI) och deras öppna arbetsformer. Det finns inget tvång att använda standarder, men vill man göra det lätt för sig att uppfylla direktivens krav, då ska man använda de harmoniserade standarderna. Fri rörlighet för varor och tjänster inom EU/EES får vi först när handelshinder avlägsnas. Europastandarder spelar därför en central roll. Både på den offentliga upphandlingsmarknaden och på den privata marknaden kan användning av Europastandarder vara ett enkelt sätt att uppfylla krav på marknaden. Gemensamma Europastandarder motverkar protektionism och nationella särlösningar. Svensk standard måste revideras efter utvecklingen i Europa. Europastandarder ska fastställas som svensk standard inom sex månader, och befintlig, motstridande svensk standard måste upphävas. Undantag görs bara i speciella fall. Över 90 % av ny svensk standard överensstämmer med europeisk eller global standard. Pågående och planerat svenskt arbete upphör oftast när man sätter i gång ett motsvarande europeiskt eller globalt arbete. CEN CENELEC och ETSI tar fram EN standarder, på internationell nivå finns även ISO, IEC och ITU som tar fram standarder, ofta blir standarderna såväl nationella som internationella som Europeiska typ SS EN ISO eller SS EN IEC. Vissa marknader har även sina respektive standarder.

6

7 EXEMPEL PÅ NÅGRA RELEVANTA STANDARDER Här anges några av de viktigaste standarder som man beröras av i samband med projekt och liknande inom EU EES. Detta är ingen komplett lista utan bara en övergripande sammanställning. Standarderna finns då som Svenska standarder av typ SS EN, SS EN ISO, SS EN IEC samt några enbart som svenska standarder. Viktigt att beakta att standarder som man önskar tillverkaren att följa måste kontraktsläggas. A standarder Grundläggande säkerhetsstandarder, ger grundläggande begrepp, konstruktionsprinciper och allmänna aspekter som kan tillämpas på alla typer av maskiner. EN ISO Maskinsäkerhet Allmänna konstruktionsprinciper Riskbedömning och riskreducering ISO/TR Maskinsäkerhet Riskbedömning Del 2, Praktisk vägledning och exempel på metoder B standarder Gruppstandarder för säkerhet, behandlar en säkerhetsaspekt eller en typ av säkerhetsrelaterad anordning som kan användas för en mängd maskiner. B standarder är uppdelade i två grupper: B1 standarder, för särskilda skyddsaspekter (t.ex. skyddsavstånd, yttemperatur, buller) B2 standarder, för skyddsanordningar (t.ex. tvåhandsmanöveranordningar, förreglingsanordningar, skydd) EN Maskinsäkerhet Maskiners elutrustning Del 1: Allmänna fordringar EN Maskinsäkerhet Maskiners elutrustning Del 32: Särskilda fordringar på maskiner för lyftning EN 953+A1 Maskinsäkerhet Skydd Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd EN Maskinsäkerhet Fasta anordningar för tillträde till maskiner Del 1: Val av fasta anordningar för tillträde mellan två nivåer EN Maskinsäkerhet Fasta anordningar för tillträde till maskiner Del 2: Arbetsplattformar och gångbryggor EN Maskinsäkerhet Fasta anordningar för tillträde till maskiner Del 3: Trappor, trappstegar och skyddsräcken EN EN ISO Maskinsäkerhet Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner Del 4: Fasta stegar Ergonomi för termiskt klimat Metoder för bedömning av reaktioner hos människan vid kontakt med ytor Del 1: Varma ytor

8 EN 1037+A1 EN ISO Maskinsäkerhet Förhindrande av oväntad start Maskinsäkerhet Nödstoppsutrustning Konstruktionsprinciper EN ISO Maskinsäkerhet Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper EN ISO Maskinsäkerhet Styrsystem Säkerhetsrelaterade delar i styrsystem Del 2: Validering EN Gränssnitt människa maskin (MMI) Principer för påverkan EN A1 Maskinsäkerhet Principer för ergonomisk design Del 1: Terminologi och allmänna principer EN A1 Maskinsäkerhet Principer för ergonomisk design Del 2: Interaktion mellan maskindesign och arbetsuppgift EN Maskinsäkerhet Ergonomistandarder för maskindesign Vägledning EN ISO 4413:2010 EN ISO 4414:2010 EN 349 EN ISO EN ISO EN 1088+A2 Maskinsäkerhet Hydraulik Allmänna regler och säkerhetskrav för system och deras komponenter Maskinsäkerhet Pneumatik Allmänna regler och säkerhetskrav för system och deras komponenter Maskinsäkerhet Minimiutrymmen för att undvika att kroppsdelar krossas Maskinsäkerhet Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden Maskinsäkerhet Placering av tekniska skydd beroende på kroppsdelars hastighet Maskinsäkerhet Förreglingsanordningar för kombinering med skydd Principer för konstruktion och urval EN Explosiv atmosfär Förhindrande av och skydd mot explosion Grundläggande begrepp och metodik EN EN ISO 7731 EN A1 EN A1 EN A1 Maskinsäkerhet Förhindrande av och skydd mot brand Ergonomi Varningssignaler för offentlig miljö och arbetsplatser Auditiva varningssignaler Maskinsäkerhet Kroppsmått Del 1: Principer för bestämning av storlek på öppningar avsedda för inträde med hela kroppen Maskinsäkerhet Kroppsmått Del 2: Principer för bestämning av storlek på öppningar avsedda för åtkomst med delar av kroppen Maskinsäkerhet Kroppsmått Del 3: Antropometriska data

9 EN A1 EN A1 EN A1 Maskinsäkerhet Ergonomiska krav på utformning av avläsningsinstrument (display) och manövreringsorgan Del 1: Allmänna priciper för samspelet människa avläsningsinstrument manövreringsorgan Maskinsäkerhet Ergonomiska krav på utformning av avläsningsinstrument (display) och manövreringsorgan Del 2: Avläsningsinstrument (display) Maskinsäkerhet ergonomiska krav på utformning av avläsningsinstrument (display) och manövreringsorgan Del 3: Kontrollmanöverdon EN A1 Maskinsäkerhet Människans fysiska förmåga Del 1: Termer och definitioner EN A1 Maskinsäkerhet Människans fysiska förmåga Del 2: Manuell hantering av maskiner och maskindelar EN A1 Maskinsäkerhet Människans fysiska förmåga Del 3: Rekommenderade kraftgränser vid maskinanvändning EN A1 Maskinsäkerhet Människans fysiska förmåga Del 4: Utvärdering av arbetsställningar och rörelser i relation till maskiner EN Maskinsäkerhet Människans fysiska förmåga Del 5: Riskbedömning vid högfrekvent repetitivt arbete C standarder Säkerhetsstandarder för olika maskintyper, ger detaljerade säkerhetskrav för en särskild maskin eller grupp av maskiner inom t.ex pappers och massaindustrin, konverteringsindustrin, gruvindustri, stålindustri, verkstadsindustri etc. Några exempel Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers och massatillverkning EN A Pappersmaskiner. Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers och massatillverking Del 1 Generella krav EN Barktrummor EN EN EN EN EN Rull och skärmaskiner, flerskiktsmaskiner. Upplösare och deras laddutrustning Arkmaskiner Kalander Massakar pren Raffinörer EN Balavtrådare

10 EN Rullskärare EN Papper och boardframställningsmaskiner EN Tissuemaskiner pren EN Bestrykare Slipstolar pren Rullpaketeringsmaskiner pren Rullhanteringsmaskiner EN Tryckeri och pappersmaskiner Bullermätnings metod för tryckeri, massatillverknings och papperskonverteringsmaskinersamt kringutrustning Noggrannhetsklasser 2 och 3 Maskinsäkerhet Säkerhetskrav för konstruktion och tillverkning av maskiner för tryckning, bokbinderi och förpackningstillverkning EN EN EN EN EN Allmänna krav Tryck och lackeringsmaskiner inklusive förpressmaskiner Skärmaskiner Maskiner för bokbinderi, papperskonvertering och färdigframställning Maskiner för tillverkning av wellpapp och maskiner för bearbetning av plan- och wellpapp Järn och stålverk EN Rörverk Maskinsäkerhet EN Järn och metallverk Maskinsäkerhet Extrusionspressar för stål och icke järnmetaller EN Järn och metallverk Maskinsäkerhet Hydrauliska smidespressar för friformssmidning av ståloch icke järnmetaller EN EN Stålverk Maskinsäkerhet Skänkbehandlingsutrustning Stålverk Maskinsäkerhet Ljusbågsugnar

11 EN EN EN EN Stålverk Maskinsäkerhet Stränggjutningsanläggningar Järn och stålverksutrustningar, Bandbehandlingsanläggningar Valsverk Varmvalsverk för platta produkter Säkerhetskrav Valsverk Kallvalsverk för platta produkter Säkerhetskrav Verkstadsindustri EN ISO Industrirobotar Säkerhetskrav Del 1: Robot EN ISO Industrirobotar Säkerhetskrav Del 2: Robotsystem och integration EN A1 EN EN A1 EN ISO EN 693+A1 Verktygsmaskiner Borrmaskiner Säkerhet Verktygsmaskiner Fräsmaskiner (inklusive arborrverk) Verktygsmaskiner Slipmaskiner Säkerhet Verktygsmaskiner Svarvar Säkerhet Verktygsmaskiner Hydrauliska pressar Säkerhet Övriga EN EN 617 EN 619 EN 620 EN EN EN Lyftkranar Säkerhet Lösa lyftredskap Transportörer och transportsystem Säkerhets och EMC krav för utrustning för lagring av bulkmaterial i silor, bunkrar, bingar och magasin Transportörer och transportsystem Säkerhets och EMC krav för utrustning för mekanisk hantering av enhetslaster Transportörer och transportsystem Säkerhets och EMC krav för fasta transportband för lösa massor Industriugnar Del 1: Säkerhetskrav för industriugnar Industriugnar del 2: Säkerhetskrav för förbränningsoch bränslesystem Industriugnar Del 3: Säkerhetskrav för generering och användning av atmosfäriska gaser

12 EMC standarder EN Varvstalsstyrda elektriska drivsystem Del 1: Specifikationer och märkdata för lågspända likströmsdrivsystem EN Varvstalsstyrda elektriska drivsystem Del 2: Specifikationer och märkdata för lågspända växelströmsdrivsystem med variabel frekvens EN Varvtalsstyrda elektriska drivsystem Del 3: EMC fordringar och speciella provningsmetoder EN Varvtalsstyrda elektriska drivsystem Del 4: Specifikationer och märkdata för växelströmsdrivsystem för spänningar mellan 1000 V och 35 kv EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6 4: Generella fordringar Emission från utrustning i industrimiljö EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6 2: Generella fordringar Immunitet hos utrustning i industrimiljö Atex standarder EN EN EN EN EN EN EN EN Explosiv atmosfär Förhindrande av och skydd mot explosion Grundläggande begrepp och metodik Explosiv atmosfär Icke elektrisk utrustning avsedd för användning i explosiv atmosfär Del 1: Grundläggande metoder och krav Explosiv miljö Icke elektrisk utrustning avsedd för explosiv atmosfär Del 5: Säker konstruktion 'c' Explosiv atmosfär Del 0: Utrustning Allmänna fordringar Elektrisk utrustning för explosiv gasatmosfär Del 10 Klassning av explosionsfarliga områden Explosiv atmosfär Del 10 1: Klassning av områden med explosiv gasatmosfär Explosiv atmosfär Del 10 2: Klassning av områden med explosiv dammatmosfär Elektrisk utrustning för användning vid förekomst av brännbart damm Del 10: Klassning av riskområden med explosiv dammatmosfär

13 Några andra viktiga standarder EN ISO Maskinsäkerhet Integrerade tillverkningssystem Grundläggande krav Tillägg 1 EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN (IEC) EN (IEC) EN (IEC) EN EN ISO Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning Del 1: Fordringar på typprovade och delvis typprovade utrustningar Funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska system Del 1: Allmänna fordringar Funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska system Del 2: Fordringar på elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska system Funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska system Del 3: Fordringar på programvara Funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska system Del 4: Definitioner och förkortningar Funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska system Del 5: Exempel på metoder för bestämning av säkerhetsnivåer Funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska system Del 6: Vägledning vid tillämpning av IEC och IEC Funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska system Del 7: Översikt över metoder och åtgärder Maskinsäkerhet Funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska styrsystem (SIL klassning) Funktionssäkerhet Säkerhetskritiska system för processindustrin Del 1: Allmänt, definitioner samt fordringar på system, maskinvara och programvara Funktionssäkerhet Säkerhetskritiska system för processindustrin Del 2: Vägledning vid tillämpning av IEC Funktionssäkerhet Säkerhetskritiska system för processindustrin Del 3: Vägledning vid bestämning av erforderliga säkerhetsnivåer (SIL) Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP beteckning) Akustik Buller från maskiner och utrustning Mätning av emissionsljudtrycksnivå vid operatörsplats

14 EN ISO Laserbearbetningsmaskiner Säkerhet Del 1: Allmänna säkerhetskrav EN Laser Säkerhet Del 1: Klassificering av utrustning samt fordringar EN Ljus och belysning Belysning av arbetsplatser Del 1: Arbetsplatser inomhus EN Elektrostatiska urladdningar (ESD) Del 5 1: Skydd av elektronik Allmänna fordringar IEC Low voltage electrical installations Part 7 729: Requirements for special installations or locations Operating or maintenance gangways ISO Graphical symbols Safety colours and safety signs Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas ISO Graphical symbols Safety colours and safety signs Part 2: Design principles for product safety labels ISO Graphical symbols Safety colours and safety signs Part 3: Design principles for graphical symbols for use in safety signs ISO 7010 Graphical symbols Safety colours and safety signs Safety signs used in workplaces and public areas Några tryckkärlsstandarder EN Industriella rörledningar av metalliska material Del 1: Allmänt EN Industriella rörledningar av metalliska material Del 2: Material EN Industriella rörledningar av metalliska material Del 3: Konstruktion och beräkning EN Industriella rörledningar av metalliska material Del 4: Tillverkning och installation EN Industriella rörledningar av metalliska material Del 5: Kontroll och provning EN EN EN EN EN EN Tryckkärl (ej eldberörda) Del 1: Allmänt Tryckkärl (ej eldberörda) Del 2: Material Tryckkärl (ej eldberörda) Del 3: Konstruktion Tryckkärl (ej eldberörda) Del 4: Tillverkning Tryckkärl (ej eldberörda) Del 5: Kontroll och provning Tryckkärl (ej eldberörda) Del 6: Konstruktions och tillverkningskrav för tryckkärl och tryckbärande komponenter av segjärn

15 Några dokumentationsstandarder EN Dokumentation Framställning av anvisningar Strukturering, innehåll och presentation EN Underhåll Underhållsdokumentation Några nationella svenska standarder SS 741 Märkning av gas, vätske och ventilationsinstallationer SS R 1 lågspänning SS Elinstallationer för lågspänning Utförande av elinstallationer för Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått.

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått. ATEX-RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNINGEN AV RÅDETS DIREKTIV 94/9/EG AV DEN 23 MARS 1994 OM TILLNÄRMNING AV MEDLEMSSTATERNAS LAGSTIFTNING OM UTRUSTNING OCH SÄKERHETSSYSTEM SOM ÄR AVSEDDA FÖR ANVÄNDNING

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

maskindirektivet 2006/42/EG

maskindirektivet 2006/42/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN NÄRINGSLIV Vägledning för tillämpning av maskindirektivet 2006/42/EG Andra utgåvan Juni 2010 Inledning till andra utgåvan Direktiv 2006/42/EG är en reviderad version av maskindirektivet,

Läs mer

Vad är CE-märkning? Introduktion

Vad är CE-märkning? Introduktion Introduktion Många produkter som säljas inom EU bär CE-märket. Användning av CE-tecknet blev först obligatorisk 1990, men det tog inte mindre än 3 år innan det fick sin nuvarande form. De två bokstäverna

Läs mer

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden!

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Europeiska kommissionen Näringsliv och industri CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Innehåll Vad är CE-märkning? Vad är CE-märkning? 3 Tillverkarens skyldighet enligt lag 4 Importörers och distributörers

Läs mer

Dnr 14EV4508. Handlingsplan för marknadskontroll

Dnr 14EV4508. Handlingsplan för marknadskontroll Dnr 14EV4508 Handlingsplan för marknadskontroll December 2014 Dnr 14EV4508 ELSÄKERHETSVERKET Författare: Karl-Hugo Hult Sammanfattning Sammanfattning Ett av Sveriges åtaganden som medlem i EU är att bedriva

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Arbetsmiljöregler Oktober 2004 Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Förord Grafiska Miljörådet är ett partsgemensamt organ för den grafiska branschen och tidningsbranschen med uppgift att

Läs mer

TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR

TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR AFS 2005:2 TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar samt allmänna råd om tillämpningen

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Yrkan, att frågor ska besvaras vid Samråd och redovisas i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) samt i Ansökningshandlingarna.

Yrkan, att frågor ska besvaras vid Samråd och redovisas i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) samt i Ansökningshandlingarna. Yrkan, att frågor ska besvaras vid Samråd och redovisas i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) samt i Ansökningshandlingarna. Enligt Boverkets Vindkraftshandbok (av januari 2009) sidorna 32 och 33 skall

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Tryckbärande anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 5 februari 2015) 1 Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och

Läs mer

Innehållsförteckning Sida 1 Arbetsmiljöverkets inledning (Svensk anpassning) 3

Innehållsförteckning Sida 1 Arbetsmiljöverkets inledning (Svensk anpassning) 3 Bowlinganläggningar Detta är ett särtryck och översättning till svenska av den tyska informationsskriften Kegel- und Bowlinganlagen, 8689, med tillstånd från DGUV, Deutsche Gesetzliche Unfallsversicherung.

Läs mer

LAST UNDER BYGGSKEDET

LAST UNDER BYGGSKEDET Denna handbok är en kondenserad beskrivning av de regler som ges i SS-EN 1991-1-6, vilken omfattar beskrivning av ett antal laster som ska bestämmas och tas hänsyn till under byggskedet. Handboken är tänkt

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Denna vägledning är en sammanställning av fakta om och erfarenheter av laddinfrastruktur för elfordon i Sverige. Innehåll Förord... 3 CHECKLISTA För att etablera laddställen...

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12 Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med :12 Boverket Titel: Regelsamling för byggregler Boverkets byggregler, BBR Utgivare: Boverket, juni Upplaga: 1 Antal: 12

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet)

Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet) Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet) Europeiska kommissionen Icke-bindande handbok om god praxis i syfte att genomföra direktiv 2002/44/EG

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR Boverket Regelsamling för byggande, BBR 2008 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Boverket 2008 1 Titel: Regelsamling för byggande, BBR 2008 Utgivare: Boverket juni 2008 Upplaga: 1 Antal ex: 15 000 Tryck:

Läs mer

Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ]

Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] EUROPEISKA KOMMISSIONEN Utkast till Bryssel den C KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] om krav och administrativa förfaranden för flygplatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Processer och metoder för utveckling av inbyggda system

Processer och metoder för utveckling av inbyggda system Processer och metoder för utveckling av inbyggda system DAVID SVÄRD Examensarbete Civilingenjörsprogrammet för Elektroteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för datorteknik Göteborg 2003 Innehållet

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1999:6 TRYCKKÄRL

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1999:6 TRYCKKÄRL ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1999:6 TRYCKKÄRL 1 TRYCKKÄRL Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om tryckkärl och andra tryckbärande anordningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Läs mer