Originalbruksanvisning Säker AS-i-slav AC009S / / 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Originalbruksanvisning Säker AS-i-slav AC009S 7390464 / 02 09 / 2010"

Transkript

1 Originalbruksanvisning Säker AS-i-slav AC009S / / 2010

2 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar 3 2 Installation/idrifttagande Användningsområden Funktionsbeskrivning och anslutningsanvisningar 4 3 Montering 5 4 Elektrisk anslutning Anslutning 6 5 Databitar 7 6 Adressering 8 7 Funktion 8 8 Säkerhetstekniska data 9 9 Reaktionstider Tekniska data Standarder Godkännanden/certifikat Blockschema Måttskiss 13 2

3 1 Säkerhetsanvisningar Följ instruktionerna i bruksanvisningen. Underlåtenhet att följa anvisningarna, ej ändamålsenlig användning, felaktig installation eller hantering kan påverka säkerheten för människor och anläggningar. För montering och ändamålsenlig användning av produkten ska anvisningarna i den här bruksanvisningen följas noggrant. Detsamma gäller alla tillämpliga tekniska standarder inom ramen för respektive användning. Vi frånsäger oss allt ansvar om anvisningarna och standarderna inte följs, särskilt vid ingrepp och/eller förändringar på produkten. Enheten får endast monteras, anslutas och tas i drift av behörig elektriker med säkerhetsteknisk utbildning. Efter installationen av systemet måste en fullständig funktionskontroll genomföras. Slå från den externa spänningsförsörjningen till enheten innan arbeten påbörjas. Koppla även från eventuella relä-lastkretsar med separat försörjning. Vid installationen ska kraven i standarden EN följas. Kontakta tillverkaren om enheten inte fungerar korrekt. Ingrepp i enheten kan kraftigt påverka säkerheten för människor och anläggningar. Detta är inte tillåtet och leder till att vårt ansvar upphör och att garantin förfaller. 3

4 2 Installation/idrifttagande 2.1 Användningsområden Den säkra AS-i-slaven används för att registrera säkra signaler, t.ex. 1- eller 2-kanaliga NÖDSTOPP-knappar, positionsbrytare, dörrkontakter o.s.v. En kodtabell med 8 x 4 bitar överförs via AS-i-systemet och utvärderas av säkerhetsmonitorn (t.ex. AC001S - AC004S, AC031S, AC032S). Vid korrekt användning kan systemet användas i applikationer som är klassade upp till Performance Level e enligt EN ISO eller enligt IEC 61508/SIL3 (se anvisningarna om elektrisk anslutning). OBS! Beroende på vilka säkerhetskomponenter som används kan det kompletta säkerhetssystemet också klassas i en lägre kategori! 2.2 Funktionsbeskrivning och anslutningsanvisningar Observera även all information i beskrivningen till konfigurationsprogramvaran (t.ex. E7040S) och bruksanvisningen till AS-i-säkerhetsmonitorn. I denna dokumentation finns alla anvisningar du behöver för installation, konfiguration, drift och underhåll av AS-i-säkerhetssystemet. De parametrerbara säkerhetsfunktionerna för den säkra AS-i-slaven beskrivs i kapitlet Övervakningsmoduler i handboken till konfigurationsprogramvaran. 4

5 Viktig information Produkterna som beskrivs här har utvecklats för att utföra säkerhetsfunktioner som en del av en anläggning eller maskin. Ett komplett säkerhetssystem omfattar vanligtvis givare, utvärderingsenheter, signalanordningar och koncept för säker frånkoppling. Det är anläggnings- eller maskintillverkarens ansvar att säkerställa att hela systemet fungerar korrekt. Tillverkaren av den säkra AS-i-slaven samt dotterföretag och agenturer kan inte garantera alla egenskaper i en anläggning eller maskin. Tillverkaren ansvarar heller inte för rekommendationer som ges i nedanstående beskrivning eller som implementeras av användaren. Av nedanstående beskrivning går det inte att härleda nya garanti- eller ansvarsanspråk utöver de som ges i de allmänna leveransvillkoren. Hela beskrivningen av konfigurationsprogramvaran, driftsinstruktionen till AS-isäkerhetsmonitorn och bruksanvisningen till den säkra AS-i-slaven måste följas! Underhållskrav Säkerhetsfunktionen måste testas minst en gång per år! 3 Montering Montera den säkra AS-i-slaven på en 35 mm profilskena. Modulen har kapslingsklass IP 20 och ska därför monteras på en skyddad plats (t.ex. i ett kopplingsskåp). Modulen kan monteras stående eller hängande. Kontrollera att luftcirkulationen i kopplingsskåpet är tillräcklig. 5

6 4 Elektrisk anslutning Anslut de säkra kopplingskontakterna till skruvanslutningarna på Combicon-anslutningen. Använd kopplingskontakter med: en belastningsström 1 ampere galvaniskt åtskilda kontaktelement kontakter som öppnas vid en säkerhetsförfrågan 4.1 Anslutning Lysdioder 1 Lysdioder 2 Lysdioder 3/4 ADR A+ AS-i + A- AS-i - Kopplingsstatusindikering ingång/error hårdvarufel AS-i, FAULT Indikering av kopplingsstatus Alarmutgång för lysdiod/ aktorutgångar Adresseringsgränssnitt I+ Givarförsörjning från AS-i (+24 V utgång) I- Givarförsörjning från AS-i (0 V) S11-S12/ S21-S22 Kopplingsingång mekanisk kontakt SI1/SI2 LEDs 1 LEDs 2 ADR LEDs 3/4 I+ S21S22 I- I+ S11S12 I A+ A- n.c. n.c. O O Kopplingskontakterna som ska anslutas måste vara av typen brytare. Två tvångsstyrda eller två beroende kopplingskontakter måste anslutas till plintarna S11 - S12 och S21 - S22 via en kabel med 4 ledare. 6

7 Två oberoende kopplingskontakter ansluts till plintarna S11 - S12 eller plintarna S21 - S22 via separata kabeldragningar. 5 Databitar Databit D3 D2 D1 D0 In/Out SI-2/O-4 SI-2/O-3 SI-1/O-2 SI-1/O-1 Aktiverad ingångskanal Bitsekvens D3-D0 SI-1 XX00 SI-2 00XX SI-1 och SI Ingen XXXX Aktiverad alarmutgång Bitsekvens D3-D0 O-1 XXX1 O-2 XX1X Aktiverade reläutgångar Bitsekvens D3-D0 O-3 X1XX O-4 1XXX X = slumpmässig Koderna 0000, XX00 och 00XX gör att AS-i-säkerhetsmonitorn försätter anläggningen i det säkra tillståndet. Mer information om vilken effekt de olika databitarna har på överföringssekvensen finns i handboken till konfigurationsprogramvaran (se kapitel Övervakningsmoduler ). Obs! Ej säkra reläutgångar. Icke säkra reläutgångar får inte användas för säkerhetsrelaterade funktioner. Om endast en enkanalig brytare ska anslutas till slaven så ska den anslutas till ingången S11-S12. Den andra ingången S21-S22 måste byglas. Detta kan även göras med hjälp av en trådbygel mellan plintarna S21-S22. 7

8 Obs! Ledningsdragningen påverkar vilken kategori som kan uppnås. Kraven på den externa ledningsdragningen och valet av kopplingskontakter som ska anslutas riktar sig både till funktionaliteten som ska uppfyllas och till kategorin som krävs (EN ISO eller EN/ IEC 61508). Kategorin fastställs antingen med hjälp av en riskanalys (till exempel enligt EN 1050) eller tas från en C-standard. Kategorin resp. AS-i-säkerhetsmonitorns SIL måste minst motsvara den kategori resp. SIL som applikationen kräver. 6 Adressering En monterad och ansluten slav kan adresseras med adresseringsenheten AC1154 med hjälp av adresseringskabeln (E70213). Tilldela en fri adress mellan 1 och 31, adress vid leverans är 0. 7 Funktion Kontrollera att enheten fungerar korrekt. Indikering med lysdioder: Lysdioder 1 gula Röd lysdiod ERROR Lysdiod 2 grön Lysdiod 2 röd lyser Lysdiod 2 röd blinkar Lysdiod 3 röd Lysdiod 4 gul Ingångar aktiverade Hårdvarufel/korskopplingsfel/kortslutning Spänningsmatning OK AS-i-kommunikationsfel, slaven deltar inte i den normala dataöverföringen, t.ex. slavadress 0 Periferifel, t.ex. överbelastad eller kortsluten matning till brytare Alarmutgång O-1/O-2 (ej säker) (I värdsystemet kan alarmutgången för lysdiod ställas in som statisk eller dynamisk utgång) Reläutgångar O-3/O-4 (ej säker) Överlast, korskopplingsfel och kortslutning av försörjningen till givarna signaleras till AS-i-mastern (version 2.1) med meddelandet Periphery Fault i statusregistret. 8

9 8 Säkerhetstekniska data Data Värde Säkerhetsnivå SIL 3 Performance Level PL e Kategori Kat. 4 MTTF d 8513 år Användningstid T 10 år PFH 2, DC/CCF/cat. 99 % / 65 % / 4 Beräkningarna har genomförts för en omgivningstemperatur på 40 C. Enheten uppfyller kraven enligt EN ISO : 2008 kategori 4 PL e, SIL 3 (IEC 61508) och kan användas i applikationer till SIL 3/PL e. PFD-/PFH-värdena och MTTFd-värdena för övriga komponenter, särskilt AS-isäkerhetsmonitorn, framgår av respektive dokumentation. Förklaringar till förkortningarna: SIL Safety Integrity Level Säkerhetsnivå SIL 1-4 enligt IEC Ju högre SIL, desto mindre är sannolikheten att en säkerhetsfunktion inte fungerar. PL Performance Level De säkerhetsrelaterade delarnas förmåga att utföra en säkerhetsfunktion under förutsägbara förhållanden för att uppfylla den väntade riskminskningen. PFD Probability of a dangerous Sannolikhet för ett farligt fel. failure PFH Probability of dangerous Sannolikhet för ett farligt fel per timme. failure per hour Cat. Category Kategori Klassificering av de säkerhetsrelaterade delarna i ett styrsystem avseende deras tolerans mot fel. CCF Common Cause Failure Fel på grund av en gemensam orsak. DC Diagnostic Coverage Feldetektionsgrad. T Life time Livslängd (= max. användningstid). MTTF d Mean Time To Dangerous Failure Genomsnittlig tid tills ett farligt fel inträffar. 9

10 9 Reaktionstider Reaktionstiden hos den säkra AS-i-slaven på en säkerhetsförfrågan är max. 10 ms. Beräkning av den totala reaktionstiden: När den totala reaktionstiden beräknas för hela systemet måste även reaktionstiderna för de andra komponenterna läggas till (mekaniska kontakter, säkerhetsmonitor och eventuella externa reläer eller kontaktorer som är anslutna till säkerhetsmonitorutgången). 10 Tekniska data Elektriskt utförande Anslutningsspänning Strömförbrukning Ingångar Kopplingsprincip Spänningsförsörjning Kortslutningsdetektering Ingångsström Detektering av korskoppling Lysdiodutgång Matning via AS-i Integrerad Watchdog Reläutgångar Galvaniskt frånskild Kortslutningssäker Integrerad Watchdog Belastningsström per utgång Extern spänningsförsörjning Spänningsområde Belastningsström per modul 10 2 säkra ingångar/ 2 icke säkra lysdiodsutgångar 2 icke säkra reläutgångar 26,5...31,6 V DC 250 ma DC PNP från AS-i typiskt 10 ma Nej 6 A V AC / 24 V DC 6 A Extra givarförsörjning från AS-i 24 V DC / 100 ma

11 Funktionsindikering Lysdiod för drift Lysdiod för fel Lysdiod för funktion Grön Röd Gul Omgivningstemperatur C Kapslingsklass IP 20 AS-interface/utökat adresseringsläge möjligt AS-i-profil I/O-konfiguration [hex] / ID-kod [hex] Version 2.11 / Nej S-7.B.E 7 / B.E AS-i-certifikat Maximalt antal säkra slavar per 31 master EMC EN ; EN Material i höljet PA Mått (HxBxD) [mm] 114 x 25 x 105 mm (HxBxD) Kabellängd mellan slav och 10 m mekaniska kontakter 11

12 11 Standarder Följande direktiv och standarder har använts: Maskindirektivet 2006/42/EG EMC-direktivet 2004/108/EG EN ISO :2008 IEC parts 1-7:2000 EN 62061:2005 EN50295:1999 UL 508 Enheten måste spänningsmatas från en isolerad transformator med en säkring på sekundärsidan motsvarande en max. märkström enligt följande tabell. Överbelastningsskydd Styrströmkretsens ledningstvärsnitt Skyddsanordningens maximala märkström AWG (mm 2 ) Ampere 26 (0.13) 1 24 (0.20) 2 22 (0.32) 3 20 (0.52) 5 18 (0.82) 7 16 (1.3) Godkännanden/certifikat EU-tillverkardeklaration AS-interface TÜV NORD UL (culus), se 12

13 13 Blockschema A+ A- AS-i sensor supply via AS-i (+24 V output) evaluation channel 1 evaluation channel 2 I+ S11 S12 I- I+ S21 S22 I- relay O3 relay O Måttskiss ,5 LEDs 1 2 1: Adresseringskontakt 2: Combicon-kontakt med skruvanslutningar (valfritt) 13

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT HVAC Drive FC 102 1,1-90 kw www.danfoss.com/drives Innehåll Innehåll 1 Så här använder du 6 2 Introduktion till VLT HVAC Frekvensomformare 11 2.1 Säkerhet 11 2.2 CE-märkning

Läs mer

Quality international level INTRA 50. Bruksanvisning

Quality international level INTRA 50. Bruksanvisning EN ISO 9001 Quality international level INTRA 50 I NT-SET-50, 51 Bruksanvisning INTRA En Automatik med induktivt signalöverföringssystem för användning med elektriska säkerhetslister på automatiska skjutgrindar/portar.

Läs mer

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7 SIEMENS Förord, innehåll Produktöversikt 1 i Montage, inkoppling, spänningssättning 2 Programmera LOGO! med knappsats 3 Funktionsbeskrivningar 4 Parametrering 5 LOGO! Minnesmodul (Card) 6 LOGO! mjukvara

Läs mer

9/1 2TLC172001C3402 Säkerhetshandboken ABB

9/1 2TLC172001C3402 Säkerhetshandboken ABB /1 2TLC172001C3402 Säkerhetshandboken ABB Givare, brytare och lås Varför skall man använda givare/brytare? /3 Beröringsfri säkerhetsgivare Eden DYNAMIC /5 Eden OSSD /7 Eden AS-i /11 Sense7 /1 Processlås

Läs mer

ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer

ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer Kort användarhandledning Frekvensomriktare ACS310 Innehåll Säkerhet Mekanisk installation Elektrisk installation Igångkörning och styrning med

Läs mer

Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG

Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG 2673-1-8567 18.07.2014 Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG DA-M-0.4.1 ABB-free@home Innehåll 1 Hänvisningar till bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Använda symboler 4 2.2 Ändamålsenlig användning 5

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

Instruktionsbok. Säkerhetssystem MGB-L1-...AR.-... / MGB-L2-...AR.-... och MGB-L1-...AP.-... / MGB-L2-...AP.-... fr. V2.2.1

Instruktionsbok. Säkerhetssystem MGB-L1-...AR.-... / MGB-L2-...AR.-... och MGB-L1-...AP.-... / MGB-L2-...AP.-... fr. V2.2.1 Instruktionsbok Säkerhetssystem MGB-L1-...AR.-... / MGB-L2-...AR.-... och MGB-L1-...AP.-... / MGB-L2-...AP.-... fr. V2.2.1 More than safety. Innehåll 1 Till denna instruktionsbok 3 1.1 Giltighet 3 1.2

Läs mer

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP. Handbok.

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP. Handbok. Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP Utgåva 04/2008 11637463 / SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

EWRC 300/500 NT QUICK START. Styrenhet för kyl- och frysrum. Svenska

EWRC 300/500 NT QUICK START. Styrenhet för kyl- och frysrum. Svenska EWRC 300/500 NT Styrenhet för kyl- och frysrum QUICK START INLEDNING Coldface EWRC 300/500 NT styr temperatur i kylda utrymmen med temperatur såväl över som under 0 C. Instrumentet kan även styra dubbla

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

Allmän information. VARNING! HOTANDE FARA Den här symbolen kännetecknar information, som kan leda till allvarliga personskador om de inte beaktas.

Allmän information. VARNING! HOTANDE FARA Den här symbolen kännetecknar information, som kan leda till allvarliga personskador om de inte beaktas. WN 98 9/ HAD MS V/V Software Release R. Innehållsförteckning Allmän information Säkerhetsinformation Symbolförklaring Arbetssäkerhet Faror som kan uppstå från produkten Säkerhetsrelevanta bestämmelser

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Användarhandbok UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt)

Användarhandbok UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt) UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt) 2007 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras

Läs mer

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c.

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c. Sensorbox DAPZ... AR (sv) Bruksanvisning 756 075 00c Original: de Komponenter och anslutningar ad 8 ac ab 9 aa Festo AG & Co. KG Postfach D 776 Esslingen ++49/7/47 0 www.festo.com Genomskinligt lock med

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

NGT-serien TERMOTRANSFER-SKRIVARSYSTEM DRIFTANVISNING

NGT-serien TERMOTRANSFER-SKRIVARSYSTEM DRIFTANVISNING TERMOTRANSFER-SKRIVARSYSTEM DRIFTANVISNING VIKTIGA ANVISNINGAR Viktiga anvisningar DRIFTANVISNING Beskrivning Version Bruksanvisningen är en översättning av de ursprungliga bruksanvisningen. Driftanvisningen

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

ELEKTRISKA STÄLLDON för automation av industriventiler

ELEKTRISKA STÄLLDON för automation av industriventiler ELEKTRISKA STÄLLDON för automation av industriventiler OM DEN HÄR BROSCHYREN I den här broschyren beskrivs hur våra elektriska ställdon, manövermoduler och växlar fungerar och hur de kan användas. Dokumenten

Läs mer

Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-sv-13 Version 1.3 SVENSKA Rättsliga bestämmelser SMA Solar Technology AG Rättsliga bestämmelser

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy GE Digital Energy Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter GE-publikationsstandard: GET-20016 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Läs mer

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720 användarmanual 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Vi gratulerar till köpet av WSC720 och tackar för att du valt

Läs mer