STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet."

Transkript

1 STORFORS KOMMUN Datum Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl Plats: Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors. Ärenden Sid Paragraf l Verksamhetsbesök: Besök hos enhets förskola. Förskolan Hagen. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 3 Godkännande/komplettering av föredragningslistan. 4 Meddelande. 1 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. 6 Anmälan om delegationsbeslut Ekonomilmånadsrapport. ----

2 Ärenden Sid Paragraf 8 Årsredovisning, bokslut KSLU 14 Kompletterande handlingar utsänds separat. 9 Budget 2015 och plan 2016 och KSLU 15 Kompletterande handlingar utsänds separat 10 Antagande av rehabiliteringspolicy för 17 KSLU 16 Storfors kommun. 11 Antagande av Överenskommelse om 21 KSLU 17 Bestämmelser för Studentmedarbetare. 12 Ändrade öppettider på biblioteket i 30 Storfors. KSLU 18 ~. 13 Öppethållande på biblioteket sommaren 32 KSLU Instruktion till ombud i Storfors Mark 33 KSLU 21 och Industri AB., 15 Medborgarförslag: K välls och nattöppet 35 KSLU 22 - inom barnomsorgen i Storfors kommun. 16 Nytt särskilt boende. 38 KSLU 23 Patrica Henriksson 17 Placering av nytt särskilt boende. 42 KSLU 24 Patrica Henriksson 18 Detaljplaneändring för Koltorp 1: KSLU 25 Patrica Henriksson 19 Köp av aktier i Renhållningsbolaget i 61 KSLU 26 Mellansverige AB. 20 Bolagsordning Renhållningsbolaget i 73 KSLU 27 Mellansverige AB. 21 Val av styrelseledamöter i Renhållnings~ 78 KSLU 28 bolaget i Mellansverige AB.

3 Ärenden Sid Paragraf 22 Remiss: Förslag på åtgärdsprogram fdr 79 KSLU 29 Västerhavets vattendistrikt Tjänstgöring vid ordinarie 81 KSLU 30 befattningshavares korttidsfrånvaro. 24 Inackorderingstillägg läsåret 2015/ KSSVU Vistelsetid i förskolan fdr 15-timmars 85 KSSVU 18 barn. 26 Utökning av tjänst inom teknisk drift, 86 KSLU 31 fastighetsskötare, från 50 % till 75 %, tillsvidareanställning. 27 Anställning av biblioteksassistent, 75 %, 87 KSLU 32 tillsvidareanställning. 28 Anställning av sjuksköterska, 100 %, 88 KSLU 33 vikariat. 29 Anställning av feriehandledare, 100 %, 89 KSLU 34 tidsbestämd. 30 Utökning av tjänst lokalvårdare 90 KSLU 35 sysselsättningsgrad från 28 % till 30,5 %, tidsbestämd. 31 Anställning av undersköterska, 100 %, 91 KSLU 36 tillsvidareanställning. 32 Anställning av undersköterska, 100 %, 92 KSLU 37 vikariat. 33 Anställning av 2 undersköterskor, 100 % 93 KSLU 38 och 80 %, tillsvidareanställning, hemtjänst. 34 Anställning av assistent, 80 %, 94 KSLU 39 tillsvidareanställning.

4 Ärenden Sid Paragraf 35 Anställning av l:e socialsekreterare/arbetsledare, 100 %, tillsvidareanställning. 95 KSLU Anställning av enhetschefför LSS verksamheten, 100 %, tillsvidareanställning. 96 KSLU Anställning av enhetschef for särskilda boenden, 100 %, tillsvidareanställning. 97 KSLU Anställning av enhetschef for hemtj änsten, 100 %, vikariat. 98 KSLU Anställning av social sekreterare, 100 %, tillsvidareanställning. 99 KSLU Aktuella frågor ---- Hans Jildesten Ordforande

5 STORFORS KOMMUN 1 S~RÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida 4(8) KS Meddelanden Revisorerna Årlig övergripande granskning Dnr KS Kommunstyrelsens Vård- och omsorgsntskott Paragraf , Redovisning av prestationsersättningar. Dnr KS Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 2 STORFORS KOMMUN Revisorerna Till- - Kommunstyrelsen- För kännedom Kommunfu1lmäktige Årlig övergripande granskning O 3 n;~"i>"r.j{ _~.!..~~~..d..!5./ Revisorerna har genomfört sin årliga övergripande granskning med samtliga nämnder och kommunstyrelsen. I arbetet har vi erhållit stöd av KPMG. Kommunallagen (KL 9 -kap 9 ) anger att revisorerna årligen ska granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed_ Granskningen genomförs i syfte att bedöma om nämnder och styrelser har en tillfredsställande styrning och intern kontroll. I årets granskning har revisorerna valt att följa upp hur kommunfullmäktiges mål avspeglas i nämndernas och styrelsens verksamhetsstyrning och i de gemensamma nämnderna. Efter att ha träffat samtliga nämnder och tagit del av verksamhetsplaner är vår övergripande bedömning att kommunen sakuar en tydlig och enhetlig modell för målstyrning och uppföljning. Revisorerna konstaterar att kommunens situation avseende styrning, ledning uppföljning och intern kontroll är allvarlig. Vi rekommenderar kommunen att utarbeta ett effektivt system för verksamhetsstyming, uppföljning och intern kontroll och utbilda samtliga ledamöter i styrelser, nämnder och utskott i detta systffll I övrigt hänvisar vi till vår bilagda granskningsrapport. Enligt ett delvis nytt arbetssätt begär kommunrevisionen inte något svar, utan önskar att styrelsen och nämnderna tar del av innehållet i granskningsrapporten. Iakttagelserna i rapporten kommer att ligga till grund för kommande revisionsplanering. För kommuurevisionen... t.~t=c..~.... Ingmar Olsson OrdförandelRlNisor

7 3 Storfors kommun Årlig övergripande granskning 2014 Granskningsrapport KPMGAB Karlstad Offentlig sektor Antal sidor: 2015 KPMG />J3., a Swedish limited flabijily rompany -' 1. 0:-,..z... _ ve..!'> "... "" ;....,...,... "'.. "'hco~fl... "

8 4 Stor/ors kollululn Årlig övergripande granskning Innehall 1. Sammanfattning 2. Inledning 3. Arets granskning 4. Resultat 4.1 Ko=unstyre1sen 4.2 Miljö- och byggnadsnämnd 4.3 'fälfårdsnäninden 4.4 Slutsatser och reko=endationer

9 5 StoifOTS kommun Arlig i'rvergripande granskning Sammanfattning Kommunallagen (KL 9 kap 9 ) anger att revisorerna årligen ska granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed. Granskningen genomfors i syfte att bedöma om nämnder och styrelser har en tillfredsställande styrning och intern kontroll. Revisorerna genomfor som en del i sin årliga revisionsprocess en så kallad övergripande granskning. I årets grans1aring har revisorerna valt att folja upp hur Kommunfullmäktiges mål avspeglas i nämndernas och styrelsens verksamhetsstyrniug och i de gemensamma nämnderna. Revisorerna har haft möten med Kommunstyrelsen och nämnderna samt med Kommunfullmäktiges presidium. Revisorerna konstaterar att kommunens situatiou avseende styrning, ledning uppfoljning och intern kontroll är allvarlig. Det tydliggörs exempelvis genom att Kommunstyrelsen inte rar :fram ekonomiska rapporter for budgetuppfoljning. Revisorerna anser att situationen är extra allvarlig med tanke på att revisionen påpekat brister i ledning, styrning, uppfoljning och intern kontroll under flera år utan att några tecken på utveckling har kunnat konstateras. Vi rekommenderar kommunen att: Utarbeta en modell for såväl verksamhetsstyming, uppfoljning som intern kontroll. Se till att samtliga ledamöter i styrelser, nämnder och utskott erhåller utbildning inom intern kontroll och verksamhetsstyrning. 2. Inledning Kommunallagen (KL 9 kap 9 ) anger att revisorerna årligen ska granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed. Med all verksamhet avses enligt god revisionssed en granskning av den styrning som nämnder utövar for att fullgöra de uppgifter och nå.de mål som Kommunfullmäktige beslutat om. Granskningen genomfors i syfte att bedöma hur Kommunfullmäktiges mål avspeglas i nämndernas och styrelsens verksamhetsstyrning och i de gemensamma nämndernas arbete, och om nämnder och styrelser har en tillfredsställande styrning och intern kontroll. Kommuurevisionens uppgift är att ge Kommunfullmäktige underlag for den årliga ansvarsprövningen. Utgångspunkten för den årliga granskningen är de mål och uppdrag som fullmäktige gett Kommunstyrelse och nämnder. Grans1aringen ska ge svar på hur nämnder och styrelser mottar mål och uppdrag, genomfor sin verksamhet och redovisar resultat. Enligt god sed indelas den årliga granskningen i två huvuddelar, Overgripande granskning och fördjupad granskning. Den övergripande granskningen genomfors for att ge revisorerna tillräckligt underlag for att kunna uttala sig i ansvarsfrågan, under forutsättning att riskbedömningen inte har indikerat behov av fordjupad grans1aring. Den fordjupade granskningen genomfors om riskbedömningen visar att en sådan behövs, och redovisas i en särskild rapport. 1

10 Stoifors komnum hlig livergripande granskning Den övergripande granskningen sker dels genom löpande kommunikation, dels genom att ta del av grundläggande dokument, dvs. måldokument, budgetdokument, regler och riktlinjer, protokoll m.m. Dessa aktiviteter utförs till största delen av revisorerna själva. Vidare handlar det om att granska Nämndens/styrelsens uppdrag och mål- förekomst, kännedom och styrning. Nämndens/styrelsens rapportering, uppföljning och utvärdering av sin verksamhet Nämndens/styrelsens riskanalys och system för intern kontroll. Nämndens/styrelsens fördelning av ansvar och befogenheter. Nämndens/styrelsens system för att säkerställa efterlevnad av lagar och regler. Utöver ovanstående sker även löpande uppföljning och granskning av de finansiella rapporterna i delårsrapport och årsredovisning. 3. Årets granskning Revisorerna har genomfört den årliga granskningen genom ett möte Kommunstyrelsen och vardera nämnden. Vid mötet har utvecklingen av nämndens respektive styrelsens arbete under det senaste året diskuterats. Även ett möte med Kommunfulhnäktiges presidium har hållits. Resultatet av granskningen kommuniceras med respektive nänmd och Kommunstyrelsen i en slutrapport 4. Resultat Generellt kan konstateras att kommunens nämnder och styrelse till stora delar sakuar dokumenterade och fungerande system för målstyrning och uppföljning. Efter genomförda disknssioner är det revisorernas uppfattning att kommunen avser att påbölja ett utvecklingsarbete inom styrning och intern kontroll. Revisorerna kan dock konstatera att detta arbete har fått stå tillbaka på grund aven planerad omorganisation inför Revisorerna utgår från att arbetet kommer att sättas igång under :.~-- c-_- 4.1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbete under 2014 har präglats av omorganisation inom politiken och förvaltningen. Välfårdsnämnden tas bort och nänmdens ansvarsområde kommer från 1 januari 2015 att hanteras av Kommunstyrelsen. Miljö- och byggnadsnänmdens frågor kommer att hanteras av den med Karlskoga kommun gemensamma Myodighetsnärnnden med undantag av frågor avseende stadsplanering som fortsättningsvis kommer att hanteras i Kommunstyrelsen. Under Kommunstyrelsen inrättas tre utskott, Ledningsutskottet, Skola och väljärdsutskottet samt Vård och omsorgsutskottet. Styrelsen menar att den nya politiska organisationen ska innebära en centralisering av verksamheten och att verksamhets styrningen möjliggörs genom att utskotten ska jobba över verksamhetsgränserna. 2

11 7 SImfors kommun blig övergripande granskning En större omorganisation av ijänstemannaorganisationen planeras där målet är att tydliggöra ledningsfunktionen rår att möjliggöra bättre styrning av verksamheterna. Tjänstemännen fick uppdraget i augusti men vid revisionens möte med Kommunstyrelsen i december hade inget beslut fattats. Avsikten med omorganisationen är att få en bättre styrning i flödet av ärenden till politiken och att möjliggöra ett mer strukturerat utvecklingsarbete. En beskrivning av flera tänkbara organisationer presenterades för revisorerna och Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till de olika alternativen. Under året har den ekonomisks rapporteringen till Kommunstyrelsen och Kommunfulhnäktige haltat be1iinkligt eftersom inget delårsbokslut har presenterats. Ekonomiska uppföljningar saknas förutom från rårsta kvartalet. Anledningen till den uppkomna situationen beskrivs som att det har varit svårigheter att få fram data och att det har skett byte på ekonomichefsposten. Utifrån den prognos som gjordes vid den ekonomiska uppröljningen efter kvartal l ser kommunens resultat ut att gå mot ett resultat på minus 4 miljoner kronor. Redan tidig under året framkom att kostnaderna rör hemijänstinsatser ökar. För att bromsa kostnadsutvecklingen har verksamheten stramat åt biståndsbedömuingen. En större förändring av kommunens verksamhet är att kommunen från och med 1/ har startat ett HVB (Hem för vård eller boende) får att kunna ta emot ensamkommande barn. Verksamheten planeras att omfatta pojkar och flickor i åldern år. Eu fastighet har köpts in får ändamålet. Det sedan tidigare år upplupna underskottet planeras inte att återbetalas. 4.2 Miljö- och byggnadsnämnd Under 2013 iuledde Storfors kommun ett samarbete med Karlskoga kommun i form av ett avtal omfattande vissa ijänster inom miljö- och byggnadsnämndens område. Nämnden är nöjd med hur samarbetet har utvecklats, och under 2014 har Kommuufullmäktige fattat beslut om att bilda en Myndighetsnärnnd som är gemensam med Karlskoga kommun. Från och med 1 januari 2015 upphör Miljö- och byggnadsnämnden och istället ingår huvuddelen av d\lss verksamhet i den. gemensamma Myndighetsnämnden. Vid revisorernas sammanträffande med Miljö och byggnadsnämnden framkom att mål och riktlinjer Idr verksamheten utgår från värdkommunen, det vill säga Karlskoga kommun, och att miljö- och byggnadsnämnden inte gör några anspråk på att påverka inriktningen av verksamheten. Nämnden har exempelvis inte varit delaktig i att utarbeta det rör 2014 gällande avtalet med Karlskoga kommun, eller att ta fram reglemente för den gemensamma nämnden som kommer att gälla från och med I den gemensamma nämnden kommer Storfors kommun att tilldelas vice ordförandeposten samt plats i nämndens utskott. Den gemensamma nämnden kommer att använda Karlskoga kommuns system för målstyrning. Storfors kommuns doknmenthantering kommer iuledningsvis att ske inom Karlskoga kommuns dataregister. Även om nämnden inte har deltagit i verksamhetsstyrningen upplever nämnden att samarbetet med Karlskoga kommun varit mycket positivt. Nämnden erhåller numer miljörapport och ekonomisk rapport, vilket den inte erhållit tidigare när nämnden hade avtal med en annan kommun. 3

12 8 StO/fors kommun Ärlig övergripande granskning Väliårdsnämnden Väillirdsnämnden omfattar verksamhetsområdena Skola och välfård samt Vård och omsorg. Kommunfulhnäktige har futtat beslut om omorganisation som innebär att Kommunstyrelsen kommer att ansvara for välfårdsnämndens verksamhetsområden. Under Kommunstyrelsen finns Skola och välfårdsutskottet, Vård och omsorgsutskottet samt Ledningsutskottet Organisationsforändringen innebär att Välfårdsnämnden kommer att upphöra från och med l januari Nämnden ser positivt på forändringen och anser att fordelarna med den nya organisationen' är kortare beslutsvägar och sänkta kostnader. Man menar vidar~ att politikerna f'ar insyn i hela verksamheten och att kunskapen centraliseras till ett fåtal personer. Nämndens verksamhet har präglats av att forbereda infor den nya organisationen. Några av de utmaningar som verksamheten mött under året är att!yra sjuksköterskor har sagt upp sig och tre nya har rekryterats. Verksamheten for vård och omsorg arbetar for att uppf'ylla statliga krav på prestationer for att erhålla statliga bidrag. Ett exempel där man lyckats uppf'ylla kraven och därmed erhålla bidrag är Senior alert (registrering av genomforda forebyggande samtal med äldre). En annan större förändring under året är att kommunen tecknat avtal med migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn och ungdomar. För att kunna göra detta har ett HVB startats. Inom skolans område utreds om skolan i Bjurljärn ska renoveras eller om det ska byggas en ny skola på samma plats eller i Kyrksten. Resultatet av utredningen är inte klart. Nämnden har inte erhållit ekonomiska rapporter på önskat sätt. Man menar att sådana rapporter har betydelse for hur verksamheten ska drivas och hur man ska prioritera Verksamheten har lidit av detta, men man anser ändå att man har relativt god kontroll på ekonomin på enhetsnivå. 4.4 Slutsatser och rekommendationer Revisorerna konstaterar att kommunens situation avseende på styrning, ledning uppfoljning och intern kontroll är allvarlig. Det tydliggörs exempelvis genom att Kommunstyrelsen inte f'ar fram ekonomiska rapporter for budgetuppfoljning. Revisorerna anser att situationen är extra allvarlig med tanke på att revisionen påpekat dessa brister under flera år utan att några tecken på utveckl-. ing har kunnat konstateras. Det finns stora brister i Välfårdsnämndens målstyrning, och det tycks delvis vara en konsekvens av avsaknaden av tydlig struktur och system for målstyrning i hela kommunen. Bedömning är därfor att nämndens arbete avseende styrning, ledning, uppfoljning och kontroll inte är ändamålsenligt och effektivt utifrån kommunallagens krav. Revisorerna finner emellertid att verksamheten trots allt fungerar tillfredsställande tack vare kompetent och motiverad personal Revisorerna konstaterar att Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar en stor osäkerhet i sin målstyrning, och det tycks delvis vara en konsekvens avsakoaden av tydlig struktur och system for målstyrning i hela kommunen. Revisorerna påtalar vikten att nämnden har ett fungerande system for målstyrning och resultatuppfoljning for att ha kontroll på verksamheten som är forlagd till en annan kommun. 4

13 9 StorfOTli kommun Årlig inergripande granskning 20J 4 20JS-02-J8 Revisorernas bedömning av ovanstående är att det är oroväckande att ledamöterna i Miljö- och byggnadsnämnden ännu inte deltar i de övergripande processer som är grunden för nämndens arbete och som mvs enligt kommunallagen. Bedömning är därför att nämndens arbete avseende styrning, ledning, uppföljning och kontroll inte är ändamålsenligt och effektivt utifrån kommunallagens krav. Revisionen har för avsikt att med stort intresse följa Kommunstyrelsens kommande arbete med att planera, utvärdera och förbättra verksamheten. Vi rekommenderar kommunen att utarbeta ett effektivt system for verksamhetsstyming, uppfoljning och intern kontroll och utbilda samtliga ledamöter i styrelser, nämnder och utskott i detta system. ~)stad ,18 ~uduu~ Annelie Svensson Konsult,";; 5

14 10 STORFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfrådesdatum Sida Kommunstyrelsens vård-omsorgsutskott (13) Dnr KS KSVOU 15 Redovisning av prestationsersättningar Sedan 2010 har regeringen ingått årliga överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting kring vård och omsorg om de mest ~uka äldre. 1 dessa överenskonrmelser har statsbidrag inriktats mot att stödj a kommuner och landsting i ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete. Områdena har varit God vård i livets slutskede (palliativa registret), preventivt arbetssätt (Senior Alert), god vård vid demenssjukdom (BPSD), god läkemedelsbehaodling för äldre och samrn3uhåjlen vård och omsorg fick Storrors kommun totalt kronor fördelat enligt nedan: Nationella kvalitetsregister o Senior Alert (täckningsgrad) 63644kr o Senior Alert (munhälsa) l7545kr o BPSD kr o Palliativa registret Storrors nådde inte upp till de nationellt satta målen God läkemedelsbehandling för äldre, samverkan LIV - kommuner o Olämpliga läkemedel kr o Läkemedel mot psykos kr o Antiioflammatoriska läkemedel kr Sammanhållen vård och omsorg. samverkan LIV - kommuner o Undvikbar slutenvård Vännland nådde inte upp o Aterinläggning inom 30 dagar till de nationellt satta målen Kommunstyrelsens vård-omsorgsutskotts beslut Godkänna redovisningen av prestationsersättningar. Lämna redovisningen till Kommunstyrelsen för kännedom. Kopia: Kommunstyrelsen Justerandes srgnatur UtdragsbostyrkBnde r! I I- l

15 STORFORS KOMMUN 11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida 6(8) KS Anmälan om delegationsbeslut Redovisas delegationslista inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde delegationsbeslut nr Justerandes signatur UtdragsbestyIkande

16 -~~-- ~ 12 STORFORS KOMMUN Kommunstyrelsen Delegationsbeslut Redovisade delegationsbeslut Kommunstyrelsen 30 mars 2015 NR Datum Delegation Yttrande angående" Anmälan om mottagande i grundsärskolan aven före detta elev vid Vargbroskolan i Storfors kommun dnr :6977" till Skolinspektionen Inköp gentemot ramavtal gällande renovering av sjlilvfallsledningar reiining Parkgatan, Djupadalsgatan m.fl Faststlilld attestiista får Kommunstyrelsens verksamhet Bokföringsmllssigt avskriva fordran avseende V A och renhållning, kronor + avgifter Beslut om omedelbart omhändertagande enligt L VU Bokfåringsmllssigt avskriva fordran avseende renhållning, kronor + avgifter Faststlilld attestfårteckning för Kommunstyrelsens verksamhet Bokfåringsmllssigt avskriva fordran avseende V A och renhållning, kronor + avgifter Separat lista individ- och famijjeomsorg Separat Iista biståndsbedönming nr Separat lista LSS nr Delegat Enhetschef 33: 17 Kommunchef 5:3 Kommunchef 3:2 Ekonomichef 3:5 KSSVUo 26:2 Handläggare 3:5 Kommunchef 3:2 Ekonomichef 3:5 SociaJsekreterare Biståndshandläggare LSS-handJäggare

17 STORFORS KOMMUN 13 S~TRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida Kommunstyrelsens ledningsutskott (49) Dm KS KSLU 14 Årsredovisning, bokslut 2014 Ekonomichef Ingela Bergare redogör för Storfors kormnuns bokslut Årets resultat inklusive VA uppgår till tkr och resultat för den skattefinansierade delen tkr. Balanskravsresultat 2014 Resultat före justeringar V A verksamhet Jämförelsestörande poster Balanskravsresultat tkr 791 tkr 418 tkr tkr Dessa tkr skall återställas inom 3 år. Ingela Bergare meddelar att dokumentet skall kompletteras med mer textmaterial och fler tabeller. Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar för egen del Årsredovisningen skall kompletteras med textmaterial inför Kommunstyrelsens sanunanträde den 30 mars Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Fastställa årsredovisningen för Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

18 .' ".'."."...; _.; STORFORS KOMMUN 14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens ledningsutskott (49) Dm KS KSLU 15 Budget 2015 och plan Bakgrund Kommunfullmäktige behandlade ärendet budget 2015 plan vid sitt sammanträde KommunchefMikael Jareke redogjorde för budget Plan 2016 och 2017 var ej färdig. Kommunstyrelsen rar återkomma senare till kommunfullmäktige med plan 2016 och Budgeterat resultat för budget 2015 var ett positivt resultat om 213 tkr. För att uppnå detta resultat återfinns generella minskningar inom KS på 600 tkr, inom Skola & Välfärd på 400 tkr och inom Vård & Omsorg på 400 tkr som i detta dokument inte fanns med i den per enhet nedbrutna budgetpresentationen. Budgeten för 2015 är beräknad på - 30 invånare. Kommunfullmäktige beslutade om förändrad organisation Därav framgår det i kommunfullmäktigesprotoko1l att om kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag till förändrad organisation kommer budgeten att omarbetas så att den anpassas till den nya organisationen. Kommunfullmäktige beslutade att anta Mål och Budget 2015 för Storfors kommun enligt bilaga samt att budget 2015 för Storfors kommun skall snarast kompletteras med plan 2016 och Beslutsunderlag Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige KommunchefMikael Jareke och ekonomichef Ingela Bergare redogör för förslag till budget 2015 enligt den nya organisationen. I detta förslag har den generella minskningen om totalt l 400 tkr genomförts. Ingela Bergare meddelar att jämförelse mellan budget för respektive rad i tabell Budget 2015 KF och tabell Budget 2015 ny organisation ej låter sig göra, eftersom verksamheter har flyttats mellan enheter samt att man specificerat budgeten mer i den nya organisationen. Slutsumman blir lika. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

19 STORFORS KOMMUN 15 S~TRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ko=unstyrelsens ledningsutskott (49) KSLU 15 forts. Dnr KS Ingela Bergare meddelar att i budgeten ko=er även att anges personalram innebärande att det anges befattningar samt sysselsättningsgrad som ska finnas per enhet. Budgeten ko=er även att innehålla verksamhetsmål per enhet. Ny skatteprognos: Ekonomichef Ingela Bergare meddelar att enligt den senaste skatteprognosen från SKL erhåller Storfors ko=un nästan 1 miljon mindre i skatteintäkter än beräknat i budget 2015, som antogs av ko=unfullmäktige Med anledning av dels den minskade skatteintäkten för 2015 samt underskottet 2014, måste ett arbete starta upp med uppdrag att minska ramen så att ett positivt resultat får år 2015 kan nås. Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslutar f"6r egen del 1. Uppdra till ko=unchefmikael Jareke tillse att arbetet startas upp med översyn av verksamheterna i respektive enhet, med mål att genomföra verkliga och hållbara kostnadsreduceringar med mål att minska ramen. Arbetet skall OInfatta översyn gällande vardagsrationaliseringar, kvaliten samt strukturella förändringar m.m. 2. Målet är att den reducerade kostnadsramen för budget 2015 kan behandlas och antas av ko=unfullmäktige Budgeten 2015 ko=er att kompletteras med personalram och verksamhetsmål per enhet inför Ko=unstyrelsens sammanträde den 30 mars Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Anta budget 2015 ny organisation enligt bilaga l. Kopia Mikael Jareke Ingela Bergare Justerandes signatur f?zj ' I ', Utdragsbestyrkande

20 16 Bilaga l Kommunstyrelsens ledningsutskott Kommuntotal Budget Budget Budget 2015 ny org 2015 KF Verksamhet Verksamhet netto 1- " ei rkulär 14:40 Totaltl

21 STORFORS KOMMUN 17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ko=unstyrelsens ledningsutskott Sida 10(49) Dur KS KSLU 16 Antagande av rehabiliteringspolicy Storfors kommun Bakgrund Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har i samverkan utarbetat förslag till rehabiliteringspolicy för Storfors ko=un. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från personalchef Daniel Bekking, Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till Koinmunstyrelsen Anta rehabiliteringspolicy för Storfors ko=un enligt bilaga 2. Justerandes signatur Utdragsbesiyrkande

22 Bilaga 2 Kommunstyrelsens 1Pedningsutskott Rehabiliteringspolicy Storfors kommun DEFINITIONER Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som syftar till att en medarbetare som har drabbats av sjukdom ska få tillbaka sin arbetsförmåga Med arbetslivsinriktad rehabilitering avses de insatser som görs för att den sjukskrivne skall kunna återgå i arbete. MAL Storfors kommuns rehabiliteringspolicy syftar till att anställda skall återvinna sin arbetsförmåga och kunna återvända och om möjligt stanna inom sitt ursprungliga yrkesområde. GRUNDLÄGGANDE REGLER Arbetsmiljölagstiftningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ålägger arbetsgivaren ansvaret för att en organiserad anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet bedrivs på arbetsplatsen. Detta innebär bland annat att arbetsgivaren skall uppmärksamma ohälsa bland de anställda och vidta åtgärder i förebyggande och rehabiliterande syfte. Anpassningar av arbetsförhållanden regleras i AFS 1994: 1. I vissa fall kan det vara nödvändigt att försöka bereda en anställd andra och mer lämpliga arbetsuppgifter, i första hand inom ramen för anställningen, enligt SKL Cirkulär; 14:44. FÖRHALLNINGSSÄTT I Storfors kommun tar vi ansvar för rehabilitering av våra anställda på ett tydligt och medmänskligt sätt. Vår ambition är att ta tillvara den anställdes kunskaper och förutsättningar att utföra olika arbetsuppgifter inom verksamheten. Detta gör vi genom att: aktivt arbeta för att minska sjukfrånvaro ge alla medarbetare en identitet i arbetslivet där balansen i tillvaron behålls, trots sjukdom och sjukskrivning genom tidigare insatser undvika sjukskrivningarlhjälpa sjukskrivna tillbaka till arbete verka för ett bra samarbete med berörda myndigheter arbeta tillsammans med individen och ha ett bra samarbete med alla berörda parter 1(3)

23 19 Rehabiliteringsarbetet påböljas under sjukskrivningstiden genom att arbetsledning och arbetskamrater håller kontakt med den som är sjuk och förbereder hennes/ hans återkomst till arbetet. Anställda som är sjukskrivna bör själva bidra till att kontakten med arbetsgivaren upprätthålls. Exempel på rehabiliteringsinsatser kan vara omfördelning av arbetsuppgifter (tillfälligt eller permanent), förändring av arbetsorganisationen, anpassad arbetstid eller inköp av speciell utrustning. ANSVAR Chefen Närmaste chef är nyckelperson i rehabiliteringsarbetet. Honlhan ansvarar för att aktivt följa upp tidiga tecken på ohälsa och vidta nödvändiga åtgärder inom ramen för arbetsgivaren ansvar. Chefen skall även informera medarbetaren om dennes rätt att ha med facklig representant eller annan stödperson vid möten i rehabiliteringsprocessen. Närmaste chef ansvarar för att göra kommunens rehabiliteringspolicy känd hos medarbetarna samt ansvarar för att rehabiliteringsinsatser aktualiseras. Den anställde Den anställde är skyldig att efter bästa förmåga delta aktivt i rehabiliteringsarbetet och så långt det är möjligt hålla kontakt med arbetsplatsen. Den anställde ansvarar för att lämna sjukanmälan och uppvisa läkarintyg. Arbetsledningen behöver t.ex. få veta hur sjukdomstillståndet påverkar arbetsförmågan. Det innebär att den anställde skall lämna de upplysningar som behövs till sin arbetsgivare för att klarlägga den anställdes behov av rehabilitering Om medarbetaren inte aktivt deltar i anpassningen! rehabiliteringen, kan det i förlängningen utgöra saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl. Personalavdelningen Följer utvecklingen inom rehabiliteringsområdet - externt och internt - och bistår med råd och stöd. Samordnar även eventuella omplaceringar och arbetsträning. Svarar för information och utbildning. Företagshälsovården Medverkar vid behov för tidig diagnostik av sjukdomstillstånd och för upprättande av behandlingsplan samt förebyggande åtgärder inriktade mot yrkesanpassad rehabilitering. Vid bedömning av arbetsförmåga krävs en arbetsförmågebedömning, ett läkarintyg är inte tillräckligt underlag. Fackliga organisationer Skall aktivt verka enligt intentionerna i rehabiliteringspolicyn. Skyddskommitten Skyddskommitten är ansvarig ror att denna rehabiliteringspolicy årligen roljs upp. Befogenheter 2(3)

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Fredagen den 17 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Fredagen den 17 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 14 april 2015, kl. 10.00-11.00. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande

Läs mer

Förhandlingsprotokoll om praktikanställning, Tekniksprånget

Förhandlingsprotokoll om praktikanställning, Tekniksprånget Förhandlingsprotokoll 2013-09-26 Förhandlingsprotokoll om praktikanställning, Parter: Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen

Läs mer

Thomas Backelin (S), ersättare Aurea Karlsson (S), ersättare Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare

Thomas Backelin (S), ersättare Aurea Karlsson (S), ersättare Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare 1(19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 29 juni 2015,kl 08.15-10.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Glenn Aspnes (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13.

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13. Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 Redogörelsen omfattar Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 och gäller

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb Förhandlingsprotokoll 206-04-29 Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin 1 Antagen KS 110315 61 1 (5) Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2011-03-15 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2009-04-07 38, Kommunstyrelsen

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. Datum 2015-03-03. Ersättare FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsens ledningsutskott kallas till sammanträde.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. Datum 2015-03-03. Ersättare FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsens ledningsutskott kallas till sammanträde. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-03 Ersättare FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsens ledningsutskott kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 9 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(7) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 4 april 2016, kl. 08.15-09.15. Hans Jildesten (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) Inger Nordström (V) Håkan Larsson

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation.

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation. 1 Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan mellan Fagersta, Avesta, Hedemora, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner gällande från och med 2007-01-01. Reviderat 2013. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(14) Plats och tid Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, onsdagen den 16 december 2015, kl 08.15-10.00. Ajournering kl. 09.05-09.20. Beslutande Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Glenn

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Rehabilitering Dnr: 2013-109 Datum: 2013-09-13 Rehabilitering innebär att en medarbetare får hjälp med att återvinna sin arbetsförmåga och ges möjlighet att återuppta

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 1 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Inledning Arbetsgivaren har ett stort och viktigt ansvar för att hjälpa arbetstagare som drabbats

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Christina Skogström (S) Birgitta Wiberg (S) Lars-Erik Carlsson (V) Birgitta Hellberg (V) Thomas Backelin (S)

Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Christina Skogström (S) Birgitta Wiberg (S) Lars-Erik Carlsson (V) Birgitta Hellberg (V) Thomas Backelin (S) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset, Storfors, onsdag den 10 februari 2016, klockan 18.00 18.50. Beslutande Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy I detta dokument kan du läsa om Specmas förebyggande arbete, rehabiliteringsprocessens praktiska arbetsgång samt arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens ansvar. Innehållsförteckning

Läs mer

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning 2016-09-07 Redogörelsetext Allmänna bestämmelser 1 Inledning Centrala parter uttrycker i bestämmelsen vikten av att arbetsgivaren verkar för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsprocessen GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Handbok BESLUTAT/ANTAGET KS 2013-02-11 11 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson 1(6) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 16 juni 2015, kl 08.15-08.50. Hans Jildesten (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande Steve Nilsson (S) tjänstgörande

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Protokoll Arbetsgivarpart Arbetstagarpart Ärende Plats 14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september 2014 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

Läs mer

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik 2007-12-14 1 (5) CIRKULÄR 07:72 Arbetsgivarpolitik: 07-2:23 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Sara Kullgren Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem

Läs mer

Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser

Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser 2016-09-07 Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser Parter Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan,

Läs mer

Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen

Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-11-19 av Kommunstyrelsen 143 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid

Läs mer

ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2013-04-17 1(16) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, Storfors onsdagen den 17 april klockan 08.00-11.45. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

CIRKULÄR 16:56. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

CIRKULÄR 16:56. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik 2016-12 - 16 1 ( 5 ) CIRKULÄR 16:56 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Jan Bergström Nyckelord: RIB Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Överenskommelse

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor 2016-05-04 Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) från och med 2016-05-01.

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

Personalfrågor. Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare

Personalfrågor. Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare Cirkulärnr: 1998:76 Diarienr: 1998/1403 P-cirknr: 1998-2:25 Nyckelord: PAN 98 Handläggare: Sektion/Enhet: Datum: 1998-06-02 Mottagare: Rubrik: Förhandlingssektionen Kommunstyrelsen Personalfrågor Bilagor:

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb 2015-11-13 Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb och gäller fr.o.m. 2015-11-12. Parter i överenskommelsen är Sveriges Kommuner

Läs mer

Introduktionsavtalen BUI och BAL. Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet

Introduktionsavtalen BUI och BAL. Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet Introduktionsavtalen BUI och BAL Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet BUI och BAL Kollektivavtal tecknade mellan Sveriges Kommuner Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Cirkulärnr: 09:82 Diarienr: 09/5858 Arbetsgivarpolitik: 09-2:25 Nyckelord: AB, Allmänna bestämmelser, sjuklön Handläggare: Maria Dahlberg Avdelning:

Cirkulärnr: 09:82 Diarienr: 09/5858 Arbetsgivarpolitik: 09-2:25 Nyckelord: AB, Allmänna bestämmelser, sjuklön Handläggare: Maria Dahlberg Avdelning: Cirkulärnr: 09:82 Diarienr: 09/5858 Arbetsgivarpolitik: 09-2:25 Nyckelord: AB, Allmänna bestämmelser, sjuklön Handläggare: Maria Dahlberg Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Delegation avarbetsmiljöansvar

Delegation avarbetsmiljöansvar 111) 2010-11-26 SKOLFÖRVALTNINGEN Sören Gustafsson till Skol nämnden i Sala Delegation avarbetsmiljöansvar Kommunstyrelsen har i beslut 2006-11-13 160, antagit och fastställt Arbetsmiljöpolicy och delegations

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1. POLICY Eslövs kommun strävar efter att arbetsanpassnings- och

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Stadshuset, sammanträdesrum 2, 2016-01-22 kl 08:30-11:30

Stadshuset, sammanträdesrum 2, 2016-01-22 kl 08:30-11:30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Hässleholms kommun Personalutskottet Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Stadshuset, sammanträdesrum 2, 2016-01-22

Läs mer

Anställningsavtal för kommunchef och förvaltningschef. KS

Anställningsavtal för kommunchef och förvaltningschef. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-11-21 346 Anställningsavtal för kommunchef och förvaltningschef. KS 2017-529 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 17 maj 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 08.30 Göran Fjellström/Frank

Läs mer

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ.

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ. Version 2015-08-25 2 Inledning Upprättad Vindelns kommun har som mål att skapa och bevara goda arbetsmiljöförhållanden 2010-01-18 på sina arbetsplatser. I den andan har denna policy avseende arbetsanpassning

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(9) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-12-11 - i Kommunhuset klockan 09:30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun 1(6) Reglemente för valnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Valnämnden 1. är kommunens organ för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. Datum 2015-05-12. Ersättare FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsens ledningsutskott kallas till sammanträde.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. Datum 2015-05-12. Ersättare FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsens ledningsutskott kallas till sammanträde. STORFORS KOMMUN Datum 2015-05-12 Ersättare FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsens ledningsutskott kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 18 maj 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum

Läs mer

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR 2014-11-25 1 (10) ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR ur ett arbetsrättsligt perspektiv Inledning Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar På det arbetsrättsliga området finns ingen reglering som direkt tar

Läs mer

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMMA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ANPASSNINGS-, REHABILITERINGS- OCH OM- PLACERINGSÄRENDEN ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13, 151 Kommungemensamma riktlinjer

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet Förhandlingsprotokoll 2008-05-23 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen Bilaga KS 2013/9/3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret HR-konsult Hans-Göran Noren Kommunstyrelsen 1{3) 2013-04-0 SALA KOMMUN KommunstvrelsePs

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE 1 KS 79. Datum 2014-05-07. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde.

STORFORS KOMMUN KALLELSE 1 KS 79. Datum 2014-05-07. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde. STORFORS KOMMUN Datum 2014-05-07 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde. Tid: Tisdagen den 13 maj 2014, kl 08.00. Plats: Sammanträdesrum

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 10 med OFRs

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 10 med OFRs 2010-05-21 1 (3) CIRKULÄR 10:31 Arbetsgivarpolitik: 10-2:13 Marianne Hörding Susanne Lavemark Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Nyckelord: HÖK 10, OFRs

Läs mer

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Inledning Arbetsgivaren har enligt lagen om allmän försäkring (AFL) och arbetsmiljölagen (AML) ett ansvar för att en arbetstagare som drabbats av skada eller sjukdom får del av de rehabiliterings- och

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Riktlinjer för anpassning och rehabilitering

Riktlinjer för anpassning och rehabilitering Riktlinjer för anpassning och rehabilitering Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR ANPASSNING OCH REHABILITERING I HAPARANDA STAD Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för

Läs mer