STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet."

Transkript

1 STORFORS KOMMUN Datum Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl Plats: Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors. Ärenden Sid Paragraf l Verksamhetsbesök: Besök hos enhets förskola. Förskolan Hagen. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 3 Godkännande/komplettering av föredragningslistan. 4 Meddelande. 1 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. 6 Anmälan om delegationsbeslut Ekonomilmånadsrapport. ----

2 Ärenden Sid Paragraf 8 Årsredovisning, bokslut KSLU 14 Kompletterande handlingar utsänds separat. 9 Budget 2015 och plan 2016 och KSLU 15 Kompletterande handlingar utsänds separat 10 Antagande av rehabiliteringspolicy för 17 KSLU 16 Storfors kommun. 11 Antagande av Överenskommelse om 21 KSLU 17 Bestämmelser för Studentmedarbetare. 12 Ändrade öppettider på biblioteket i 30 Storfors. KSLU 18 ~. 13 Öppethållande på biblioteket sommaren 32 KSLU Instruktion till ombud i Storfors Mark 33 KSLU 21 och Industri AB., 15 Medborgarförslag: K välls och nattöppet 35 KSLU 22 - inom barnomsorgen i Storfors kommun. 16 Nytt särskilt boende. 38 KSLU 23 Patrica Henriksson 17 Placering av nytt särskilt boende. 42 KSLU 24 Patrica Henriksson 18 Detaljplaneändring för Koltorp 1: KSLU 25 Patrica Henriksson 19 Köp av aktier i Renhållningsbolaget i 61 KSLU 26 Mellansverige AB. 20 Bolagsordning Renhållningsbolaget i 73 KSLU 27 Mellansverige AB. 21 Val av styrelseledamöter i Renhållnings~ 78 KSLU 28 bolaget i Mellansverige AB.

3 Ärenden Sid Paragraf 22 Remiss: Förslag på åtgärdsprogram fdr 79 KSLU 29 Västerhavets vattendistrikt Tjänstgöring vid ordinarie 81 KSLU 30 befattningshavares korttidsfrånvaro. 24 Inackorderingstillägg läsåret 2015/ KSSVU Vistelsetid i förskolan fdr 15-timmars 85 KSSVU 18 barn. 26 Utökning av tjänst inom teknisk drift, 86 KSLU 31 fastighetsskötare, från 50 % till 75 %, tillsvidareanställning. 27 Anställning av biblioteksassistent, 75 %, 87 KSLU 32 tillsvidareanställning. 28 Anställning av sjuksköterska, 100 %, 88 KSLU 33 vikariat. 29 Anställning av feriehandledare, 100 %, 89 KSLU 34 tidsbestämd. 30 Utökning av tjänst lokalvårdare 90 KSLU 35 sysselsättningsgrad från 28 % till 30,5 %, tidsbestämd. 31 Anställning av undersköterska, 100 %, 91 KSLU 36 tillsvidareanställning. 32 Anställning av undersköterska, 100 %, 92 KSLU 37 vikariat. 33 Anställning av 2 undersköterskor, 100 % 93 KSLU 38 och 80 %, tillsvidareanställning, hemtjänst. 34 Anställning av assistent, 80 %, 94 KSLU 39 tillsvidareanställning.

4 Ärenden Sid Paragraf 35 Anställning av l:e socialsekreterare/arbetsledare, 100 %, tillsvidareanställning. 95 KSLU Anställning av enhetschefför LSS verksamheten, 100 %, tillsvidareanställning. 96 KSLU Anställning av enhetschef for särskilda boenden, 100 %, tillsvidareanställning. 97 KSLU Anställning av enhetschef for hemtj änsten, 100 %, vikariat. 98 KSLU Anställning av social sekreterare, 100 %, tillsvidareanställning. 99 KSLU Aktuella frågor ---- Hans Jildesten Ordforande

5 STORFORS KOMMUN 1 S~RÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida 4(8) KS Meddelanden Revisorerna Årlig övergripande granskning Dnr KS Kommunstyrelsens Vård- och omsorgsntskott Paragraf , Redovisning av prestationsersättningar. Dnr KS Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 2 STORFORS KOMMUN Revisorerna Till- - Kommunstyrelsen- För kännedom Kommunfu1lmäktige Årlig övergripande granskning O 3 n;~"i>"r.j{ _~.!..~~~..d..!5./ Revisorerna har genomfört sin årliga övergripande granskning med samtliga nämnder och kommunstyrelsen. I arbetet har vi erhållit stöd av KPMG. Kommunallagen (KL 9 -kap 9 ) anger att revisorerna årligen ska granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed_ Granskningen genomförs i syfte att bedöma om nämnder och styrelser har en tillfredsställande styrning och intern kontroll. I årets granskning har revisorerna valt att följa upp hur kommunfullmäktiges mål avspeglas i nämndernas och styrelsens verksamhetsstyrning och i de gemensamma nämnderna. Efter att ha träffat samtliga nämnder och tagit del av verksamhetsplaner är vår övergripande bedömning att kommunen sakuar en tydlig och enhetlig modell för målstyrning och uppföljning. Revisorerna konstaterar att kommunens situation avseende styrning, ledning uppföljning och intern kontroll är allvarlig. Vi rekommenderar kommunen att utarbeta ett effektivt system för verksamhetsstyming, uppföljning och intern kontroll och utbilda samtliga ledamöter i styrelser, nämnder och utskott i detta systffll I övrigt hänvisar vi till vår bilagda granskningsrapport. Enligt ett delvis nytt arbetssätt begär kommunrevisionen inte något svar, utan önskar att styrelsen och nämnderna tar del av innehållet i granskningsrapporten. Iakttagelserna i rapporten kommer att ligga till grund för kommande revisionsplanering. För kommuurevisionen... t.~t=c..~.... Ingmar Olsson OrdförandelRlNisor

7 3 Storfors kommun Årlig övergripande granskning 2014 Granskningsrapport KPMGAB Karlstad Offentlig sektor Antal sidor: 2015 KPMG />J3., a Swedish limited flabijily rompany -' 1. 0:-,..z... _ ve..!'> "... "" ;....,...,... "'.. "'hco~fl... "

8 4 Stor/ors kollululn Årlig övergripande granskning Innehall 1. Sammanfattning 2. Inledning 3. Arets granskning 4. Resultat 4.1 Ko=unstyre1sen 4.2 Miljö- och byggnadsnämnd 4.3 'fälfårdsnäninden 4.4 Slutsatser och reko=endationer

9 5 StoifOTS kommun Arlig i'rvergripande granskning Sammanfattning Kommunallagen (KL 9 kap 9 ) anger att revisorerna årligen ska granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed. Granskningen genomfors i syfte att bedöma om nämnder och styrelser har en tillfredsställande styrning och intern kontroll. Revisorerna genomfor som en del i sin årliga revisionsprocess en så kallad övergripande granskning. I årets grans1aring har revisorerna valt att folja upp hur Kommunfullmäktiges mål avspeglas i nämndernas och styrelsens verksamhetsstyrniug och i de gemensamma nämnderna. Revisorerna har haft möten med Kommunstyrelsen och nämnderna samt med Kommunfullmäktiges presidium. Revisorerna konstaterar att kommunens situatiou avseende styrning, ledning uppfoljning och intern kontroll är allvarlig. Det tydliggörs exempelvis genom att Kommunstyrelsen inte rar :fram ekonomiska rapporter for budgetuppfoljning. Revisorerna anser att situationen är extra allvarlig med tanke på att revisionen påpekat brister i ledning, styrning, uppfoljning och intern kontroll under flera år utan att några tecken på utveckling har kunnat konstateras. Vi rekommenderar kommunen att: Utarbeta en modell for såväl verksamhetsstyming, uppfoljning som intern kontroll. Se till att samtliga ledamöter i styrelser, nämnder och utskott erhåller utbildning inom intern kontroll och verksamhetsstyrning. 2. Inledning Kommunallagen (KL 9 kap 9 ) anger att revisorerna årligen ska granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed. Med all verksamhet avses enligt god revisionssed en granskning av den styrning som nämnder utövar for att fullgöra de uppgifter och nå.de mål som Kommunfullmäktige beslutat om. Granskningen genomfors i syfte att bedöma hur Kommunfullmäktiges mål avspeglas i nämndernas och styrelsens verksamhetsstyrning och i de gemensamma nämndernas arbete, och om nämnder och styrelser har en tillfredsställande styrning och intern kontroll. Kommuurevisionens uppgift är att ge Kommunfullmäktige underlag for den årliga ansvarsprövningen. Utgångspunkten för den årliga granskningen är de mål och uppdrag som fullmäktige gett Kommunstyrelse och nämnder. Grans1aringen ska ge svar på hur nämnder och styrelser mottar mål och uppdrag, genomfor sin verksamhet och redovisar resultat. Enligt god sed indelas den årliga granskningen i två huvuddelar, Overgripande granskning och fördjupad granskning. Den övergripande granskningen genomfors for att ge revisorerna tillräckligt underlag for att kunna uttala sig i ansvarsfrågan, under forutsättning att riskbedömningen inte har indikerat behov av fordjupad grans1aring. Den fordjupade granskningen genomfors om riskbedömningen visar att en sådan behövs, och redovisas i en särskild rapport. 1

10 Stoifors komnum hlig livergripande granskning Den övergripande granskningen sker dels genom löpande kommunikation, dels genom att ta del av grundläggande dokument, dvs. måldokument, budgetdokument, regler och riktlinjer, protokoll m.m. Dessa aktiviteter utförs till största delen av revisorerna själva. Vidare handlar det om att granska Nämndens/styrelsens uppdrag och mål- förekomst, kännedom och styrning. Nämndens/styrelsens rapportering, uppföljning och utvärdering av sin verksamhet Nämndens/styrelsens riskanalys och system för intern kontroll. Nämndens/styrelsens fördelning av ansvar och befogenheter. Nämndens/styrelsens system för att säkerställa efterlevnad av lagar och regler. Utöver ovanstående sker även löpande uppföljning och granskning av de finansiella rapporterna i delårsrapport och årsredovisning. 3. Årets granskning Revisorerna har genomfört den årliga granskningen genom ett möte Kommunstyrelsen och vardera nämnden. Vid mötet har utvecklingen av nämndens respektive styrelsens arbete under det senaste året diskuterats. Även ett möte med Kommunfulhnäktiges presidium har hållits. Resultatet av granskningen kommuniceras med respektive nänmd och Kommunstyrelsen i en slutrapport 4. Resultat Generellt kan konstateras att kommunens nämnder och styrelse till stora delar sakuar dokumenterade och fungerande system för målstyrning och uppföljning. Efter genomförda disknssioner är det revisorernas uppfattning att kommunen avser att påbölja ett utvecklingsarbete inom styrning och intern kontroll. Revisorerna kan dock konstatera att detta arbete har fått stå tillbaka på grund aven planerad omorganisation inför Revisorerna utgår från att arbetet kommer att sättas igång under :.~-- c-_- 4.1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbete under 2014 har präglats av omorganisation inom politiken och förvaltningen. Välfårdsnämnden tas bort och nänmdens ansvarsområde kommer från 1 januari 2015 att hanteras av Kommunstyrelsen. Miljö- och byggnadsnänmdens frågor kommer att hanteras av den med Karlskoga kommun gemensamma Myodighetsnärnnden med undantag av frågor avseende stadsplanering som fortsättningsvis kommer att hanteras i Kommunstyrelsen. Under Kommunstyrelsen inrättas tre utskott, Ledningsutskottet, Skola och väljärdsutskottet samt Vård och omsorgsutskottet. Styrelsen menar att den nya politiska organisationen ska innebära en centralisering av verksamheten och att verksamhets styrningen möjliggörs genom att utskotten ska jobba över verksamhetsgränserna. 2

11 7 SImfors kommun blig övergripande granskning En större omorganisation av ijänstemannaorganisationen planeras där målet är att tydliggöra ledningsfunktionen rår att möjliggöra bättre styrning av verksamheterna. Tjänstemännen fick uppdraget i augusti men vid revisionens möte med Kommunstyrelsen i december hade inget beslut fattats. Avsikten med omorganisationen är att få en bättre styrning i flödet av ärenden till politiken och att möjliggöra ett mer strukturerat utvecklingsarbete. En beskrivning av flera tänkbara organisationer presenterades för revisorerna och Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till de olika alternativen. Under året har den ekonomisks rapporteringen till Kommunstyrelsen och Kommunfulhnäktige haltat be1iinkligt eftersom inget delårsbokslut har presenterats. Ekonomiska uppföljningar saknas förutom från rårsta kvartalet. Anledningen till den uppkomna situationen beskrivs som att det har varit svårigheter att få fram data och att det har skett byte på ekonomichefsposten. Utifrån den prognos som gjordes vid den ekonomiska uppröljningen efter kvartal l ser kommunens resultat ut att gå mot ett resultat på minus 4 miljoner kronor. Redan tidig under året framkom att kostnaderna rör hemijänstinsatser ökar. För att bromsa kostnadsutvecklingen har verksamheten stramat åt biståndsbedömuingen. En större förändring av kommunens verksamhet är att kommunen från och med 1/ har startat ett HVB (Hem för vård eller boende) får att kunna ta emot ensamkommande barn. Verksamheten planeras att omfatta pojkar och flickor i åldern år. Eu fastighet har köpts in får ändamålet. Det sedan tidigare år upplupna underskottet planeras inte att återbetalas. 4.2 Miljö- och byggnadsnämnd Under 2013 iuledde Storfors kommun ett samarbete med Karlskoga kommun i form av ett avtal omfattande vissa ijänster inom miljö- och byggnadsnämndens område. Nämnden är nöjd med hur samarbetet har utvecklats, och under 2014 har Kommuufullmäktige fattat beslut om att bilda en Myndighetsnärnnd som är gemensam med Karlskoga kommun. Från och med 1 januari 2015 upphör Miljö- och byggnadsnämnden och istället ingår huvuddelen av d\lss verksamhet i den. gemensamma Myndighetsnämnden. Vid revisorernas sammanträffande med Miljö och byggnadsnämnden framkom att mål och riktlinjer Idr verksamheten utgår från värdkommunen, det vill säga Karlskoga kommun, och att miljö- och byggnadsnämnden inte gör några anspråk på att påverka inriktningen av verksamheten. Nämnden har exempelvis inte varit delaktig i att utarbeta det rör 2014 gällande avtalet med Karlskoga kommun, eller att ta fram reglemente för den gemensamma nämnden som kommer att gälla från och med I den gemensamma nämnden kommer Storfors kommun att tilldelas vice ordförandeposten samt plats i nämndens utskott. Den gemensamma nämnden kommer att använda Karlskoga kommuns system för målstyrning. Storfors kommuns doknmenthantering kommer iuledningsvis att ske inom Karlskoga kommuns dataregister. Även om nämnden inte har deltagit i verksamhetsstyrningen upplever nämnden att samarbetet med Karlskoga kommun varit mycket positivt. Nämnden erhåller numer miljörapport och ekonomisk rapport, vilket den inte erhållit tidigare när nämnden hade avtal med en annan kommun. 3

12 8 StO/fors kommun Ärlig övergripande granskning Väliårdsnämnden Väillirdsnämnden omfattar verksamhetsområdena Skola och välfård samt Vård och omsorg. Kommunfulhnäktige har futtat beslut om omorganisation som innebär att Kommunstyrelsen kommer att ansvara for välfårdsnämndens verksamhetsområden. Under Kommunstyrelsen finns Skola och välfårdsutskottet, Vård och omsorgsutskottet samt Ledningsutskottet Organisationsforändringen innebär att Välfårdsnämnden kommer att upphöra från och med l januari Nämnden ser positivt på forändringen och anser att fordelarna med den nya organisationen' är kortare beslutsvägar och sänkta kostnader. Man menar vidar~ att politikerna f'ar insyn i hela verksamheten och att kunskapen centraliseras till ett fåtal personer. Nämndens verksamhet har präglats av att forbereda infor den nya organisationen. Några av de utmaningar som verksamheten mött under året är att!yra sjuksköterskor har sagt upp sig och tre nya har rekryterats. Verksamheten for vård och omsorg arbetar for att uppf'ylla statliga krav på prestationer for att erhålla statliga bidrag. Ett exempel där man lyckats uppf'ylla kraven och därmed erhålla bidrag är Senior alert (registrering av genomforda forebyggande samtal med äldre). En annan större förändring under året är att kommunen tecknat avtal med migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn och ungdomar. För att kunna göra detta har ett HVB startats. Inom skolans område utreds om skolan i Bjurljärn ska renoveras eller om det ska byggas en ny skola på samma plats eller i Kyrksten. Resultatet av utredningen är inte klart. Nämnden har inte erhållit ekonomiska rapporter på önskat sätt. Man menar att sådana rapporter har betydelse for hur verksamheten ska drivas och hur man ska prioritera Verksamheten har lidit av detta, men man anser ändå att man har relativt god kontroll på ekonomin på enhetsnivå. 4.4 Slutsatser och rekommendationer Revisorerna konstaterar att kommunens situation avseende på styrning, ledning uppfoljning och intern kontroll är allvarlig. Det tydliggörs exempelvis genom att Kommunstyrelsen inte f'ar fram ekonomiska rapporter for budgetuppfoljning. Revisorerna anser att situationen är extra allvarlig med tanke på att revisionen påpekat dessa brister under flera år utan att några tecken på utveckl-. ing har kunnat konstateras. Det finns stora brister i Välfårdsnämndens målstyrning, och det tycks delvis vara en konsekvens av avsaknaden av tydlig struktur och system for målstyrning i hela kommunen. Bedömning är därfor att nämndens arbete avseende styrning, ledning, uppfoljning och kontroll inte är ändamålsenligt och effektivt utifrån kommunallagens krav. Revisorerna finner emellertid att verksamheten trots allt fungerar tillfredsställande tack vare kompetent och motiverad personal Revisorerna konstaterar att Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar en stor osäkerhet i sin målstyrning, och det tycks delvis vara en konsekvens avsakoaden av tydlig struktur och system for målstyrning i hela kommunen. Revisorerna påtalar vikten att nämnden har ett fungerande system for målstyrning och resultatuppfoljning for att ha kontroll på verksamheten som är forlagd till en annan kommun. 4

13 9 StorfOTli kommun Årlig inergripande granskning 20J 4 20JS-02-J8 Revisorernas bedömning av ovanstående är att det är oroväckande att ledamöterna i Miljö- och byggnadsnämnden ännu inte deltar i de övergripande processer som är grunden för nämndens arbete och som mvs enligt kommunallagen. Bedömning är därför att nämndens arbete avseende styrning, ledning, uppföljning och kontroll inte är ändamålsenligt och effektivt utifrån kommunallagens krav. Revisionen har för avsikt att med stort intresse följa Kommunstyrelsens kommande arbete med att planera, utvärdera och förbättra verksamheten. Vi rekommenderar kommunen att utarbeta ett effektivt system for verksamhetsstyming, uppfoljning och intern kontroll och utbilda samtliga ledamöter i styrelser, nämnder och utskott i detta system. ~)stad ,18 ~uduu~ Annelie Svensson Konsult,";; 5

14 10 STORFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfrådesdatum Sida Kommunstyrelsens vård-omsorgsutskott (13) Dnr KS KSVOU 15 Redovisning av prestationsersättningar Sedan 2010 har regeringen ingått årliga överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting kring vård och omsorg om de mest ~uka äldre. 1 dessa överenskonrmelser har statsbidrag inriktats mot att stödj a kommuner och landsting i ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete. Områdena har varit God vård i livets slutskede (palliativa registret), preventivt arbetssätt (Senior Alert), god vård vid demenssjukdom (BPSD), god läkemedelsbehaodling för äldre och samrn3uhåjlen vård och omsorg fick Storrors kommun totalt kronor fördelat enligt nedan: Nationella kvalitetsregister o Senior Alert (täckningsgrad) 63644kr o Senior Alert (munhälsa) l7545kr o BPSD kr o Palliativa registret Storrors nådde inte upp till de nationellt satta målen God läkemedelsbehandling för äldre, samverkan LIV - kommuner o Olämpliga läkemedel kr o Läkemedel mot psykos kr o Antiioflammatoriska läkemedel kr Sammanhållen vård och omsorg. samverkan LIV - kommuner o Undvikbar slutenvård Vännland nådde inte upp o Aterinläggning inom 30 dagar till de nationellt satta målen Kommunstyrelsens vård-omsorgsutskotts beslut Godkänna redovisningen av prestationsersättningar. Lämna redovisningen till Kommunstyrelsen för kännedom. Kopia: Kommunstyrelsen Justerandes srgnatur UtdragsbostyrkBnde r! I I- l

15 STORFORS KOMMUN 11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida 6(8) KS Anmälan om delegationsbeslut Redovisas delegationslista inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde delegationsbeslut nr Justerandes signatur UtdragsbestyIkande

16 -~~-- ~ 12 STORFORS KOMMUN Kommunstyrelsen Delegationsbeslut Redovisade delegationsbeslut Kommunstyrelsen 30 mars 2015 NR Datum Delegation Yttrande angående" Anmälan om mottagande i grundsärskolan aven före detta elev vid Vargbroskolan i Storfors kommun dnr :6977" till Skolinspektionen Inköp gentemot ramavtal gällande renovering av sjlilvfallsledningar reiining Parkgatan, Djupadalsgatan m.fl Faststlilld attestiista får Kommunstyrelsens verksamhet Bokföringsmllssigt avskriva fordran avseende V A och renhållning, kronor + avgifter Beslut om omedelbart omhändertagande enligt L VU Bokfåringsmllssigt avskriva fordran avseende renhållning, kronor + avgifter Faststlilld attestfårteckning för Kommunstyrelsens verksamhet Bokfåringsmllssigt avskriva fordran avseende V A och renhållning, kronor + avgifter Separat lista individ- och famijjeomsorg Separat Iista biståndsbedönming nr Separat lista LSS nr Delegat Enhetschef 33: 17 Kommunchef 5:3 Kommunchef 3:2 Ekonomichef 3:5 KSSVUo 26:2 Handläggare 3:5 Kommunchef 3:2 Ekonomichef 3:5 SociaJsekreterare Biståndshandläggare LSS-handJäggare

17 STORFORS KOMMUN 13 S~TRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida Kommunstyrelsens ledningsutskott (49) Dm KS KSLU 14 Årsredovisning, bokslut 2014 Ekonomichef Ingela Bergare redogör för Storfors kormnuns bokslut Årets resultat inklusive VA uppgår till tkr och resultat för den skattefinansierade delen tkr. Balanskravsresultat 2014 Resultat före justeringar V A verksamhet Jämförelsestörande poster Balanskravsresultat tkr 791 tkr 418 tkr tkr Dessa tkr skall återställas inom 3 år. Ingela Bergare meddelar att dokumentet skall kompletteras med mer textmaterial och fler tabeller. Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar för egen del Årsredovisningen skall kompletteras med textmaterial inför Kommunstyrelsens sanunanträde den 30 mars Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Fastställa årsredovisningen för Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

18 .' ".'."."...; _.; STORFORS KOMMUN 14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens ledningsutskott (49) Dm KS KSLU 15 Budget 2015 och plan Bakgrund Kommunfullmäktige behandlade ärendet budget 2015 plan vid sitt sammanträde KommunchefMikael Jareke redogjorde för budget Plan 2016 och 2017 var ej färdig. Kommunstyrelsen rar återkomma senare till kommunfullmäktige med plan 2016 och Budgeterat resultat för budget 2015 var ett positivt resultat om 213 tkr. För att uppnå detta resultat återfinns generella minskningar inom KS på 600 tkr, inom Skola & Välfärd på 400 tkr och inom Vård & Omsorg på 400 tkr som i detta dokument inte fanns med i den per enhet nedbrutna budgetpresentationen. Budgeten för 2015 är beräknad på - 30 invånare. Kommunfullmäktige beslutade om förändrad organisation Därav framgår det i kommunfullmäktigesprotoko1l att om kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag till förändrad organisation kommer budgeten att omarbetas så att den anpassas till den nya organisationen. Kommunfullmäktige beslutade att anta Mål och Budget 2015 för Storfors kommun enligt bilaga samt att budget 2015 för Storfors kommun skall snarast kompletteras med plan 2016 och Beslutsunderlag Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige KommunchefMikael Jareke och ekonomichef Ingela Bergare redogör för förslag till budget 2015 enligt den nya organisationen. I detta förslag har den generella minskningen om totalt l 400 tkr genomförts. Ingela Bergare meddelar att jämförelse mellan budget för respektive rad i tabell Budget 2015 KF och tabell Budget 2015 ny organisation ej låter sig göra, eftersom verksamheter har flyttats mellan enheter samt att man specificerat budgeten mer i den nya organisationen. Slutsumman blir lika. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

19 STORFORS KOMMUN 15 S~TRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ko=unstyrelsens ledningsutskott (49) KSLU 15 forts. Dnr KS Ingela Bergare meddelar att i budgeten ko=er även att anges personalram innebärande att det anges befattningar samt sysselsättningsgrad som ska finnas per enhet. Budgeten ko=er även att innehålla verksamhetsmål per enhet. Ny skatteprognos: Ekonomichef Ingela Bergare meddelar att enligt den senaste skatteprognosen från SKL erhåller Storfors ko=un nästan 1 miljon mindre i skatteintäkter än beräknat i budget 2015, som antogs av ko=unfullmäktige Med anledning av dels den minskade skatteintäkten för 2015 samt underskottet 2014, måste ett arbete starta upp med uppdrag att minska ramen så att ett positivt resultat får år 2015 kan nås. Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslutar f"6r egen del 1. Uppdra till ko=unchefmikael Jareke tillse att arbetet startas upp med översyn av verksamheterna i respektive enhet, med mål att genomföra verkliga och hållbara kostnadsreduceringar med mål att minska ramen. Arbetet skall OInfatta översyn gällande vardagsrationaliseringar, kvaliten samt strukturella förändringar m.m. 2. Målet är att den reducerade kostnadsramen för budget 2015 kan behandlas och antas av ko=unfullmäktige Budgeten 2015 ko=er att kompletteras med personalram och verksamhetsmål per enhet inför Ko=unstyrelsens sammanträde den 30 mars Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Anta budget 2015 ny organisation enligt bilaga l. Kopia Mikael Jareke Ingela Bergare Justerandes signatur f?zj ' I ', Utdragsbestyrkande

20 16 Bilaga l Kommunstyrelsens ledningsutskott Kommuntotal Budget Budget Budget 2015 ny org 2015 KF Verksamhet Verksamhet netto 1- " ei rkulär 14:40 Totaltl

21 STORFORS KOMMUN 17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ko=unstyrelsens ledningsutskott Sida 10(49) Dur KS KSLU 16 Antagande av rehabiliteringspolicy Storfors kommun Bakgrund Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har i samverkan utarbetat förslag till rehabiliteringspolicy för Storfors ko=un. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från personalchef Daniel Bekking, Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till Koinmunstyrelsen Anta rehabiliteringspolicy för Storfors ko=un enligt bilaga 2. Justerandes signatur Utdragsbesiyrkande

22 Bilaga 2 Kommunstyrelsens 1Pedningsutskott Rehabiliteringspolicy Storfors kommun DEFINITIONER Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som syftar till att en medarbetare som har drabbats av sjukdom ska få tillbaka sin arbetsförmåga Med arbetslivsinriktad rehabilitering avses de insatser som görs för att den sjukskrivne skall kunna återgå i arbete. MAL Storfors kommuns rehabiliteringspolicy syftar till att anställda skall återvinna sin arbetsförmåga och kunna återvända och om möjligt stanna inom sitt ursprungliga yrkesområde. GRUNDLÄGGANDE REGLER Arbetsmiljölagstiftningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ålägger arbetsgivaren ansvaret för att en organiserad anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet bedrivs på arbetsplatsen. Detta innebär bland annat att arbetsgivaren skall uppmärksamma ohälsa bland de anställda och vidta åtgärder i förebyggande och rehabiliterande syfte. Anpassningar av arbetsförhållanden regleras i AFS 1994: 1. I vissa fall kan det vara nödvändigt att försöka bereda en anställd andra och mer lämpliga arbetsuppgifter, i första hand inom ramen för anställningen, enligt SKL Cirkulär; 14:44. FÖRHALLNINGSSÄTT I Storfors kommun tar vi ansvar för rehabilitering av våra anställda på ett tydligt och medmänskligt sätt. Vår ambition är att ta tillvara den anställdes kunskaper och förutsättningar att utföra olika arbetsuppgifter inom verksamheten. Detta gör vi genom att: aktivt arbeta för att minska sjukfrånvaro ge alla medarbetare en identitet i arbetslivet där balansen i tillvaron behålls, trots sjukdom och sjukskrivning genom tidigare insatser undvika sjukskrivningarlhjälpa sjukskrivna tillbaka till arbete verka för ett bra samarbete med berörda myndigheter arbeta tillsammans med individen och ha ett bra samarbete med alla berörda parter 1(3)

23 19 Rehabiliteringsarbetet påböljas under sjukskrivningstiden genom att arbetsledning och arbetskamrater håller kontakt med den som är sjuk och förbereder hennes/ hans återkomst till arbetet. Anställda som är sjukskrivna bör själva bidra till att kontakten med arbetsgivaren upprätthålls. Exempel på rehabiliteringsinsatser kan vara omfördelning av arbetsuppgifter (tillfälligt eller permanent), förändring av arbetsorganisationen, anpassad arbetstid eller inköp av speciell utrustning. ANSVAR Chefen Närmaste chef är nyckelperson i rehabiliteringsarbetet. Honlhan ansvarar för att aktivt följa upp tidiga tecken på ohälsa och vidta nödvändiga åtgärder inom ramen för arbetsgivaren ansvar. Chefen skall även informera medarbetaren om dennes rätt att ha med facklig representant eller annan stödperson vid möten i rehabiliteringsprocessen. Närmaste chef ansvarar för att göra kommunens rehabiliteringspolicy känd hos medarbetarna samt ansvarar för att rehabiliteringsinsatser aktualiseras. Den anställde Den anställde är skyldig att efter bästa förmåga delta aktivt i rehabiliteringsarbetet och så långt det är möjligt hålla kontakt med arbetsplatsen. Den anställde ansvarar för att lämna sjukanmälan och uppvisa läkarintyg. Arbetsledningen behöver t.ex. få veta hur sjukdomstillståndet påverkar arbetsförmågan. Det innebär att den anställde skall lämna de upplysningar som behövs till sin arbetsgivare för att klarlägga den anställdes behov av rehabilitering Om medarbetaren inte aktivt deltar i anpassningen! rehabiliteringen, kan det i förlängningen utgöra saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl. Personalavdelningen Följer utvecklingen inom rehabiliteringsområdet - externt och internt - och bistår med råd och stöd. Samordnar även eventuella omplaceringar och arbetsträning. Svarar för information och utbildning. Företagshälsovården Medverkar vid behov för tidig diagnostik av sjukdomstillstånd och för upprättande av behandlingsplan samt förebyggande åtgärder inriktade mot yrkesanpassad rehabilitering. Vid bedömning av arbetsförmåga krävs en arbetsförmågebedömning, ett läkarintyg är inte tillräckligt underlag. Fackliga organisationer Skall aktivt verka enligt intentionerna i rehabiliteringspolicyn. Skyddskommitten Skyddskommitten är ansvarig ror att denna rehabiliteringspolicy årligen roljs upp. Befogenheter 2(3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Förhandlingsprotokoll 2012-09-26 HÖK 12 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx

Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun Antaget av kommunfullmäktige 27 november 2003, 122 1. Syfte Dessa

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Avtal för lärarområdet 2012: KHA, HÖK 12, FAS 05, KOM-KL

Avtal för lärarområdet 2012: KHA, HÖK 12, FAS 05, KOM-KL Avtal för lärarområdet 2012 innehåller följande avtal: Det kommunala huvudavtalet kha 94 hök 12 fas 05 kom-kl AB, Allmänna bestämmelser återfi nns i särtrycket lag och avtal Avtal för lärarområdet 2012:

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Verksamhetsanpassa arbetstiden

Verksamhetsanpassa arbetstiden Verksamhetsanpassa arbetstiden Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Enheterna för Arbetsgivarutveckling och Förhandling Produktion & formgivning: Informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer