Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 1(14) Plats och tid Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, onsdagen den 16 december 2015, kl Ajournering kl Beslutande Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Glenn Aspnes (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) Thomas Backelin (S) tjänstgör istället för Inger Nordström (V) Lars-Erik Carlsson (V) Ingrid Andersson (C) tjänstgör istället för Håkan Larsson (C). Andris Widuss (M) Steve Nilsson (S) tjänstgör istället för Hans Dahlquist (SD). Ersättare Ingrid Resare (S). Övriga Mikael Jareke, kommunchef Mats Öhman Lennart Aronsson, sekreterare Utses att justera Andris Widuss (M) Justeringens tid och plats Underskrifter Sekreterare Lennart Aronsson Paragrafer Ordförande Justerande Hans Jildesten Andris Widuss Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhusets kansli Underskrift

2 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING KS 238 Godkännande/komplettering av föredragningslistan... 3 KS 239 Anställning av kommunchef... 4 KS 240 Utse tillförordnad kommunchef för tiden till och med KS 241 Anställning av handläggare för E-hälsa, 50 %, tillsvidare... 6 KS 242 Anställning av ekonom, 100 %, tillsvidare... 7 KS 243 Anställning av administratör EKB, 50 %, tillsvidare... 8 KS 244 Anställning av socialsekreterare, 100 %, tillsvidare... 9 KS 246 Anställning av handläggare, övergripande verksamhetsplanering, 100 %, tillsvidare KS 247 Anställning av lärare i Svenska som andraspråk och språkstödjare KS 248 Utökning av förskoleplatser... 14

3 3(14) KS 238 Godkännande/komplettering av föredragningslistan s ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att föredragningslistan kompletteras med nedanstående ärenden: Anställning av kommunchef. Utse en tillförordnad kommunchef för tiden 18 januari till och med den 14 mars Anställning av lärare i Svenska som andraspråk och språkstödjare. Utökning av förskoleplatser. s beslut Komplettera föredragningslistan med ovanstående ärenden.

4 4(14) KS 239 Dnr KS Anställning av kommunchef Kommunchef Mikael Jareke kommer att lämna sin anställning i Storfors kommun. Därav har rekrytering av ny kommunchef genomförts genom ett rekryteringsföretag. s ordförande informerar om arbetet med rekrytering av ny kommunchef. Efter genomförda intervjuer föreslås att Mats Öhman anställs som ny kommunchef i Storfors kommun. s ordförande läser upp MBL-protokollet med berörda fackorganisationer. Vid dagens sammanträde deltager Mats Öhman. s beslut Anställa Mats Öhman som kommunchef i Storfors kommun från och med , tillsvidare. Mats Öhman erhåller ett chefsavtal som kommunchef på fyra år. Daniel Bekking Mats Öhman Kristina Elmström

5 5(14) Dnr KS KS 240 Utse tillförordnad kommunchef för tiden till och med Kommunchef Mikael Jareke slutar sin anställning i Storfors kommun den 18 januari Därav erfordras att kommunstyrelsen utser en tillförordnad kommunchef tills den nya kommunchefen tillträder. s beslut Utse verksamhetschef Ingmarie Thyr till tillförordnad kommunchef för tiden till och med Ingmarie Thyr Daniel Bekking Eva Wiklund Kristina Elmström

6 6(14) Dnr KS KS 241 Anställning av handläggare för E-hälsa, 50 %, tillsvidare Kommunens E-hälsoarbete har tidigare samordnats av en biståndsbedömare. Arbetet föreslås fortsätta men i samverkan med uppgifterna kopplade till införandet av ett nytt verksamhetssystem för vård och omsorg samt IFO. Dessa uppgifter genomförs på 50 % och samordningen av E-hälsa föreslås genomföras på 50 %. Det innebär att verksamheten behöver anställa en handläggare på 50 % för arbetet med E-hälsa. Tjänsten finns med i budget för Kostnaden ska belasta ansvar 21 och verksamhet Tjänsteutlåtande från kommunchef Mikael Jareke s ledningsutskott s beslut Bevilja anställning av en handläggare för E-hälsa på 50 %, tillsvidare från och med Kostnaden belastar ansvar 21 och verksamhet Ingmarie Thyr Daniel Bekking Kristina Elmström

7 7(14) KS 242 Dnr KS Anställning av ekonom, 100 %, tillsvidare I budgetarbetet inför 2016 har organisationen identifierat ett antal tjänster som antingen behöver förändras och/eller finns ett ökat behov vilket innebär en förändring/utökning av organisationen. En av dessa förändringar är att en av ekonomerna från årsskiftet kommer att skifta tjänst till administration kopplat till Migrationsverket. I budgetarbetet för 2016 har omflyttningar av uppgifter med ekonomiadministrativt inslag gjorts till ekonomiavdelningen. Då behöver en utökning göras med 50 % ekonom. Detta sammantaget gör att en ekonom behöver anställas på heltid från årsskiftet. Avdelningen kommer att göra interna omflyttningar på de befintliga tjänsterna vilket innebär att tjänsten kommer innehålla uppgifter som redovisningsansvarig. Kostnaden ska belasta ansvar 216 och verksamhet Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ingela Bergare, s ledningsutskott s beslut Anställa en ekonom på 100 %, tillsvidare från Kostnaden belastar ansvar 216 och verksamhet Daniel Bekking Ingela Bergare

8 8(14) KS 243 Dnr KS Anställning av administratör EKB, 50 %, tillsvidare I budgetarbetet inför 2016 har organisationen identifierat ett antal tjänster som antingen behöver förändras och/eller finns ett ökat behov, vilket innebär en förändring/utökning av organisationen. Den stora tillströmningen av Ensamkommande barn prognosticeras inte minska under Det innebär att administrationen för EKB behöver utökas från 50 % administratör till 100 %. Utökningen finns med i budget för 2016 och finansieras av medel från Migrationsverket. Kostnaden ska belasta ansvar, 363 och verksamhet Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ingela Bergare. s ledningsutskott s beslut Bevilja anställning av administratör att arbeta med EKB på 100 %, tillsvidare från och med Kostnaden belastar ansvar 363 och verksamhet Anna Blom Ingela Bergare Ingmarie Thyr

9 9(14) KS 244 Dnr KS Anställning av socialsekreterare, 100 %, tillsvidare I budgetarbetet inför 2016 har organisationen identifierat ett antal tjänster som antingen behöver förändras och/eller finns ett ökat behov, vilket innebär en förändring/utökning av organisationen. Den stora tillströmningen av Ensamkommande barn prognosticeras inte minska under Det innebär att Socialsekreterare för EKB utökas från 80 % till 180 %. Utökningen finns med i budget för 2016 och finansieras av medel från Migrationsverket. Kostnaden ska belasta ansvar, 363 och verksamhet Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ingela Bergare, s ledningsutskott s beslut Bevilja anställning av socialsekreterare att arbeta med EKB på 100 %, tillsvidare från och med Kostnaden belastar ansvar 363 och verksamhet Anna Blom Ingmarie Thyr Ingela Bergare

10 10(14) Dnr KS KS 245 Anställning av lärare och assistenter, 2,5 tjänster tillsvidare Antalet asylbarn i grundskola har ökat kraftigt till följd av det stora antalet EKB barn i grundskoleålder som kommunen tagit emot. För att kunna göra en bra verksamhet för dessa behöver personal, lärare och assistenter inom Slussen och språkstöd utökas. Sammanlagt behöver verksamheten ökas med 2,5 tjänster. Utökningen finns med i budget för 2016 och finansieras av medel från Migrationsverket För asylelevers skolgång. Kostnaden ska belasta ansvar 3203 och verksamhet Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ingela Bergare, s ledningsutskott s beslut Bevilja anställning av 2,5 tjänster, lärare och assistenter, tillsvidare från och med Kostnaden belastar ansvar 3203 och verksamhet Sven-Erik Rhen Ingela Bergare Gullan Wallerius

11 11(14) KS 246 Dnr KS Anställning av handläggare, övergripande verksamhetsplanering, 100 %, tillsvidare I budgetarbetet inför 2016 har organisationen identifierat ett antal tjänster som behöver förändras, vilket innebär en förändring av organisationen. För att fortsätta arbete med att säkerställa en kvalitetsökning av det interna utvecklingsarbetet inom bland annat utredningar, internkontroll, utveckling av kvalitetsledningssystem mm. föreslås en ny tjänst inrättas som Handläggare, övergripande verksamhetsplanering. Tjänsten finns med i budget för Kostnaden ska belasta ansvar 21 och verksamhet Tjänsteutlåtande från kommunchef Mikael Jareke. s ledningsutskott s beslut Bevilja anställning av Handläggare, övergripande verksamhetsplanering på 100 %, tillsvidare från och med Kostnaden belastar ansvar 21 och verksamhet Mikael Jareke Daniel Bekking

12 12(14) Dnr KS KS 247 Anställning av lärare i Svenska som andraspråk och språkstödjare Antalet nyanlända elever har ökat mycket kraftigt både vad gäller ensamkommande barn och asylsökande. Vi har nu en kö på 43 elever som väntar på att tas emot i skolans verksamhet. Då är inte elever som kommer till det så kallade hotellet medräknade. Just nu ett osäkert antal. För att klara av mottagandet måste vi öppna en mottagningssluss i Bjurtjärnsskolan. Där finns då ett behov av att anställa en lärare i Svenska som andraspråk, heltid, och två språkstödjare, arabiska och persiska, vardera 75 %. I tätorten behöver vi öppna en ytterligare mottagningssluss. Här är mitt förslag att lokalen Valsaren, Kulturhuset, tas i anspråk under dagtid. Här finns då ett behov av en lärare i Svenska som andraspråk och två språkstödjare, 75 % vardera, i arabiska och persiska. När eleverna slussas ut ökar antalet elever i den ordinarie verksamheten som är i behov av Svenska som andraspråk. Den stora ökningen sker inom årskurs 7 9 eftersom i stort sett alla ensamkommande elever är högstadieelever. Av den anledningen finns behov av att anställa en lärare i Svenska som andraspråk inom Vargbroskolans årskurs 7 9. Totalt finns således ett behov av att anställa tre lärare i Svenska som andraspråk, 3.0 tjänster, och fyra språkstödjare, vardera 75 %. Den totala kostnaden beräknas till kr/år. Verksamheten finansieras av statsbidrag. Kostnaden belastar ansvar 32 och verksamhet Tjänsteutlåtande från enhetschef grundskola/grundsärskola Sven-Erik Rhen, s ledningsutskott 206.

13 13(14) KS 247 forts. s beslut Bevilja anställning av lärare i Svenska som andraspråk, 3.0 tjänster, tillsvidare från och med den 7 januari Bevilja anställning av språkstödjare 3.0 tjänster tillsvidare, från och med den 7 januari Kostnaden belastar ansvar 32 och verksamhet Ingmarie Thyr Sven-Erik Rhen Gullan Wallerius Ingela Bergare

14 14(14) Dnr KS KS 248 Utökning av förskoleplatser Migrationsverket har aviserat om att det i asylboendet på Industrigatan finns 20 barn i ålder 3-5 år som har rätt till allmän förskola 15 timmar/vecka. Det är inte möjligt att placera det stora antalet barn i befintlig verksamhet. Därför föreslås att förskolan Solbacken öppnas för att ta emot asylbarn 15 timmar/vecka. Till detta behövs, att från och med , anställa 3 pedagoger om vardera 50 % tjänstgöring till en kostnad av kronor. Verksamheten finansieras av statsbidrag och avser starta Belastar ansvar 316 verksamhet Tjänsteutlåtande från förskolechef Gunnel Eriksson, s ledningsutskott s ledningsutskotts förslag till kommunstyrelsen Öppna förskolan Solbacken för mottagande av asylbarn. Bevilja anställning av 1,5 tjänst tillsvidare från och med Gunnel Eriksson Gullan Wallerius Ingela Bergare

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson 1(6) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 16 juni 2015, kl 08.15-08.50. Hans Jildesten (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande Steve Nilsson (S) tjänstgörande

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Thomas Backelin (S), ersättare Aurea Karlsson (S), ersättare Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare

Thomas Backelin (S), ersättare Aurea Karlsson (S), ersättare Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare 1(19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 29 juni 2015,kl 08.15-10.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Glenn Aspnes (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Fredagen den 17 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Fredagen den 17 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 14 april 2015, kl. 10.00-11.00. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande

Läs mer

den 2 juni 2016, kl

den 2 juni 2016, kl 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus, Storfors, torsdagen Beslutande den 2 juni 2016, kl. 18.00-18.45. 16 Marian mars Väpnargård 2016, kl. 18.00 (M)- 19.00. Ingrid Andersson (C) 27-28,

Läs mer

Mats Öhman, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. Anslag/bevis. Kommunfullmäktige. Kommunhusets kansli

Mats Öhman, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. Anslag/bevis. Kommunfullmäktige. Kommunhusets kansli 1(10) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset, Storfors, torsdagen den 10 november 2016, kl. 18.00-18.20. Beslutande Lars Johrin (M) tjänstgörande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid

Läs mer

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(7) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 4 april 2016, kl. 08.15-09.15. Hans Jildesten (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) Inger Nordström (V) Håkan Larsson

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Malin Larsson, enhetschef Kost/Lokalvård 194. Lennart Aronsson, sekreterare. Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Malin Larsson, enhetschef Kost/Lokalvård 194. Lennart Aronsson, sekreterare. Lennart Aronsson 1(23) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki och Dovre, Kommunhuset Storfors, måndagen den 14 december 2015 kl. 08.15 11.30. Ajournering 10.12-10.25. Hans Jildesten (S) ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus, Storfors, torsdagen den 18 augusti 2016, kl Beslutande

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus, Storfors, torsdagen den 18 augusti 2016, kl Beslutande 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus, Storfors, torsdagen den 18 augusti 2016, kl. 18.00 18.30. Beslutande Maran Väpnargård (M) Peter Farrington (M) 47-50, 52 Brita Jansson (C) Ingrid

Läs mer

Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Christina Skogström (S) Birgitta Wiberg (S) Lars-Erik Carlsson (V) Birgitta Hellberg (V) Thomas Backelin (S)

Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Christina Skogström (S) Birgitta Wiberg (S) Lars-Erik Carlsson (V) Birgitta Hellberg (V) Thomas Backelin (S) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset, Storfors, onsdag den 10 februari 2016, klockan 18.00 18.50. Beslutande Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

S~RÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum Kommunfullmäktige Lars Johrin (M) ersättare. Brita Jansson (C) ersättare

S~RÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum Kommunfullmäktige Lars Johrin (M) ersättare. Brita Jansson (C) ersättare S~RÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum Kommunfullmäktige 2015-04-29 1(6) Plats och lid Beslutande Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, onsdagen den 29 april 2015, kl. 18.00-20.30. Ajournering 20.05-20.15.

Läs mer

Birgitta Hagström (C)

Birgitta Hagström (C) 1(18) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 16 december 2013 kl. 09.30 10.50. Glenn Aspnes (S) ordförande Ingrid Resare (S) Magnus Liljekvist (S) Sigurd

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus, Storfors, onsdagen den 16 mars 2016, kl Beslutande. Lars Johrin (M) Peter Farrington (M)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus, Storfors, onsdagen den 16 mars 2016, kl Beslutande. Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) 1(16) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus, Storfors, onsdagen den 16 mars 2016, kl. 18.00-19.00. Beslutande Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Britta Jansson (C) Ingrid Andersson (C)

Läs mer

Birgitta Hagström (C)

Birgitta Hagström (C) 1(13) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 23 september 2014 kl. 09.30 11.40. Glenn Aspnes (S) ordförande Ingrid Resare (S) Magnus Liljekvist (S) Sigurd

Läs mer

Birgitta Hagström (C) 53-57, Urban Lavén (S) tjänstgörande

Birgitta Hagström (C) 53-57, Urban Lavén (S) tjänstgörande 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset, Storfors, torsdagen den 13 oktober 2016, kl. 18.00-19.05. Beslutande Lars Johrin (M) tjänstgörande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid

Läs mer

Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 12 januari 2015, kl 08.15-09.55 Beslutande

Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 12 januari 2015, kl 08.15-09.55 Beslutande 1(20) Plats och tid Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 12 januari 2015, kl 08.15-09.55 Beslutande Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Glenn Aspnes (S) Eva-Lotta Härdig-Eriksson

Läs mer

ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2013-04-17 1(16) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, Storfors onsdagen den 17 april klockan 08.00-11.45. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset Storfors, torsdagen den 17 december 2015, kl Beslutande. Thomas Backelin

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset Storfors, torsdagen den 17 december 2015, kl Beslutande. Thomas Backelin 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset Storfors, torsdagen den 17 december 2015, kl. 19.00 19.40. Beslutande Peter Farrington (M) Ingrid Andersson (C) Johan Järlestedt (C) Hans Jildesten

Läs mer

Christoffer Andersson (S) Leif Persson (S) Mats Öhman, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare.

Christoffer Andersson (S) Leif Persson (S) Mats Öhman, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. 1(21) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset, Storfors, torsdagen den 15 december 2016, kl. 18.00-19.25. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Mikael Lind (C) Hans Jildesten (S)

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef 163, 168-170. Lennart Aronsson, sekreterare. Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef 163, 168-170. Lennart Aronsson, sekreterare. Lennart Aronsson 1(27) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 26 oktober 2015 kl. 08.15 12.25. Ajournering 09.45-10.00. Hans Jildesten (S) ordförande Christina Skogström (S)

Läs mer

Marita Pettersson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Välfärdsnämnden. Kommunhusets kansli

Marita Pettersson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Välfärdsnämnden. Kommunhusets kansli 1(17) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 16 december 2014 kl. 08.30 11.45. Glenn Aspnes (S) ordförande Ingrid Resare (S) Magnus Liljekvist (S) Birgitta

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-15 1(7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.20 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Åsa Sikberg (M) ordförande Viktoria Söderling (S) vice ordförande

Åsa Sikberg (M) ordförande Viktoria Söderling (S) vice ordförande Tid och plats Paragrafer 19 december 2018, kl. 09:00-11:00 i Kommunhuset, Arkivet, Tierp 108-114 Utses att justera Viktoria Söderling (S) ande Ledamöter Åsa Sikberg (M) ordförande Viktoria Söderling (S)

Läs mer

Utbildningsnämnden (12)

Utbildningsnämnden (12) Utbildningsnämnden 2012-02-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 29 februari kl. 9.00 12.15 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande Jan Nordström (M) Inga Karlsson (M) Claes Lindahl

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.50-15.10 Ajournering 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C) Thomas Löfgren

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för omsorg

Kommunstyrelsens utskott för omsorg 1(29) Kommunstyrelsens utskott för omsorg Plats och tid: Koppången, Lillågatan 2 A, Orsa, 2017-12-13 kl. 13:00 15:15 Beslutande: Hans Sternbro (S), ordförande Håkan Yngström (C) Jan Segerstedt ( - ) 220-240,

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Bildningsnämnden (16)

Bildningsnämnden (16) Bildningsnämnden 2016-10-24 1(16) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V) Anne-Marie Johansson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-16:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Åsa Engberg (L), Lennart

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Birgitta Hagström (C)

Birgitta Hagström (C) 1(20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 23 september 2013 kl. 09.30 14.45. Ann-Christin Ingwall (S) ordförande Glenn Aspnes (S) Ingrid Resare (S) Sigurd

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

Elisabeth Tängdén. Kommunkontoret. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS. Barn- och utbildningsutskottet. Pernilla Brändström

Elisabeth Tängdén. Kommunkontoret. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS. Barn- och utbildningsutskottet. Pernilla Brändström Barn- och utbildningsutskottet 2015-12-07 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-12-07 kl. 13:00-16:00 Beslutande Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Per Olofsson (c) Robert

Läs mer

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 09.30 11.40 Beslutande ledamöter: Sven Holmqvist (S), ordförande Tord Larsson (S), v ordf Johan Agetoft (S) Anna-Karin Jonsson Kvist (S)

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) 2015-12-22 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-12-22 kl. 9:00-10:10 Ajournering kl. 9:05-9:20, 9:45-9:50 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(36) Plats och tid Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 22 februari 2016, kl. 08.15-11.05. Ajournering kl. 09.35-09.50. Beslutande Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Glenn

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Utbildningsnämnden (13)

Utbildningsnämnden (13) Utbildningsnämnden 2016-06-15 1 (13) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 15 juni kl.8.30 11.10. Beslutande Stefan Jönsson (S), ordförande Håkan Pettersson (S), 1:e vice ordförande Kent Ballovarre

Läs mer

Kommunkontoret onsdagen den 25 april 2018 kl. 08:30-11:30, ajournering för studiebesök 09:50-10:30.

Kommunkontoret onsdagen den 25 april 2018 kl. 08:30-11:30, ajournering för studiebesök 09:50-10:30. 1(17) Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 25 april 2018 kl. 08:30-11:30, ajournering för studiebesök 09:50-10:30. Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid 2 Utses

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (10) Paragrafer 8-15 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 16.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Helena Dådring (M) Neyssa Lundmark

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Sekreterare. Eva-Marie Andersson. Ordförande. Stefan Jönsson (S) Justerande

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Sekreterare. Eva-Marie Andersson. Ordförande. Stefan Jönsson (S) Justerande 2016-09-14 1(5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-09-14 kl. 08.30 12.00 Paragrafer 100-101 Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-09-14 Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine Carlsson (S) Anders Bengtsson (KD) Anders Bengtsson (KD) Helene Jarefors

Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine Carlsson (S) Anders Bengtsson (KD) Anders Bengtsson (KD) Helene Jarefors Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 15.00-16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset Storfors, torsdagen den 12 november 2015, kl. 18.00 20.20. Ajournering kl. 19.40-19.50.

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset Storfors, torsdagen den 12 november 2015, kl. 18.00 20.20. Ajournering kl. 19.40-19.50. 1(17) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset Storfors, torsdagen den 12 november 2015, kl. 18.00 20.20. Ajournering kl. 19.40-19.50. Beslutande Marian Väpnargård (M) Peter Farrington (M) Håkan

Läs mer

Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 16 februari 2015, kl Beslutande

Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 16 februari 2015, kl Beslutande 1(20) Plats och tid Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 16 februari 2015, kl 08.15-10.45 Beslutande Hans Jildesten (S) Thomas Backelin (S) Glenn Aspnes (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson

Läs mer

Socialkontoret, Lillågatan 2, Orsa onsdagen den 15 mars 2017, kl

Socialkontoret, Lillågatan 2, Orsa onsdagen den 15 mars 2017, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsens Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Lillågatan 2, Orsa onsdagen den 15 mars 2017, kl 13.00 15.35 Susann Lindblad (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Plats och tid Notariet, tisdagen den 7 juni 2016 kl 13.00-14.05 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.05-15.40 Ajournering, kl. 14.35-14.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Ingrid Ekström (SD), tjg. ersättare

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Riddarnäset, kl

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Riddarnäset, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-05-10 1(7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 12.00 Riddarnäset, kl 13-15.00 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Jerry Rothin (FIL)

Läs mer

Tommy Svärd, driftchef 73 Malin Larsson, enhetschef Kost- och städ 74 Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare

Tommy Svärd, driftchef 73 Malin Larsson, enhetschef Kost- och städ 74 Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare 1(33) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 18 maj 2015 kl. 08.15 10.25. Hans Jildesten (S) ordförande Christina Skogström (S) Håkan Larsson (C) Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21 1 (16) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 15.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen. Kommunhusets kansli

Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen. Kommunhusets kansli 1(46) Plats och tid Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 16 november 2015, kl. 08.15-12.40. Ajournering kl. 10.25-10.45, 11.00-11.10. Beslutande Ersättare Hans Jildesten (S) 201-233,

Läs mer

Lotta Carlberg (C) ordförande Linda Friberg (S) vice ordförande Alfred Mujambere (L) Viktor Hage (S)

Lotta Carlberg (C) ordförande Linda Friberg (S) vice ordförande Alfred Mujambere (L) Viktor Hage (S) Tid och plats 6 mars 2019, kl. 08:30-12:00 i Kommunhuset, Rådrummet, Tierp Paragrafer 45-50 Utses att justera Viktor Hage ande Ledamöter Lotta Carlberg (C) ordförande Linda Friberg (S) vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-16:00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2008-02-27 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-09.15 Beslutande Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Kommunchef Johan Eriksson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret måndagen den 5 november 2018 kl. 11:00

Plats och tid Kommunkontoret måndagen den 5 november 2018 kl. 11:00 1(8) Plats och tid Kommunkontoret måndagen den 5 november 2018 kl. 11:00 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Bildningsnämnden (12)

Bildningsnämnden (12) Bildningsnämnden 2014-09-15 1(12) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 15.00-16.00 Beslutande Birgitta Kahn (MP), ordförande Kenth Carlsson (KD), vice ordförande Ulla Bäckman (M) Marianne Ohlsson

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. Datum 2015-05-12. Ersättare FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsens ledningsutskott kallas till sammanträde.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. Datum 2015-05-12. Ersättare FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsens ledningsutskott kallas till sammanträde. STORFORS KOMMUN Datum 2015-05-12 Ersättare FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsens ledningsutskott kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 18 maj 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-03 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09:15-09:30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 45-55 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 08.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Charlotte Eliasson Anderberg (KD), tjänstgörande

Läs mer

SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum. Skolnämnden 2008-11-12. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum. Skolnämnden 2008-11-12. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Skolkansliet 2008-11-12 kl 14.00 17.10 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7)

Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7) Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-14.10 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Helene Larsson Saikoff (s) Ann-Marie Rosö (s) Annika

Läs mer

Utbildningsnämnden (14)

Utbildningsnämnden (14) Utbildningsnämnden 2013-10-02 1 (14) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 2 oktober kl. 9.00 11.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bodil Hansen (M), ordförande Jan Nordström

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för omsorg

Kommunstyrelsens utskott för omsorg 1(14) Kommunstyrelsens utskott för omsorg Plats och tid: Koppången, Lillågatan 2 A, 2018-04-18 kl. 13:00 16:20 Beslutande: Susann Lindblad (C), ordförande Hans Sternbro (S), vice ordförande Håkan Yngström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson (s)

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-12.00. Ingrid Holmgren (c)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-12.00. Ingrid Holmgren (c) 1(21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-12.00 Beslutande: Ingalill Jonsson, (m) ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Övriga deltagande: Agneta Nygren, (s), ersättare Jill

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid C-salen Medborgarhuset Alafors, kl 16:00-16:07

PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid C-salen Medborgarhuset Alafors, kl 16:00-16:07 PROTOKOLL 1(6) Plats och tid C-salen Medborgarhuset Alafors, kl 16:00-16:07 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Närvarorätt enligt särskilt beslut Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

Ingrid Resare (S) Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef 102, 103 Lennart Aronsson, sekreterare

Ingrid Resare (S) Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef 102, 103 Lennart Aronsson, sekreterare 1(37) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 1 juni 2015,kl 08.15-11.55. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Glenn Aspnes (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande

Läs mer

Marita Pettersson. Ann-Christin Ingwall. Andris Widuss. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Marita Pettersson. Ann-Christin Ingwall. Andris Widuss. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(17) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 25 februari 2013 kl. 09.30 16.15. Ajournering kl. 14.40 15.10. Ann-Christin Ingwall (S) ordförande Magnus Liljekvist

Läs mer

Plats och tid IFO-sammanträdesrum torsdagen den 4 april 2019 kl. 08:30

Plats och tid IFO-sammanträdesrum torsdagen den 4 april 2019 kl. 08:30 1(13) Plats och tid IFO-sammanträdesrum torsdagen den 4 april 2019 kl. 08:30 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid 2 Utses att justera Gerd Lindgren (s) Justeringens

Läs mer

Plats och tid IFO-sammanträdesrum tisdagen den 12 mars 2019 kl. 08:30

Plats och tid IFO-sammanträdesrum tisdagen den 12 mars 2019 kl. 08:30 1(17) Plats och tid IFO-sammanträdesrum tisdagen den 12 mars 2019 kl. 08:30 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid 2 Utses att justera Randi Lindström (c) Justeringens

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-09 1(7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.45 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström (S) Sune

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Aina Whålund Ordförande (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt (S) Peter Joensuu (M) Lars-Ove Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(6) Plats och tid Tjädern sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 15.00. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Jan-Olov Jonsson, V Martine Eng, S, ordförande Henny Möhlnhoff Lindkvist, S Ida Nilsson.

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (32)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (32) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-15:30 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Olle Rodéhn, kultur och fritidsansvarig 95 Ingmarie Thyr, verksamhetschef 96 Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare.

Olle Rodéhn, kultur och fritidsansvarig 95 Ingmarie Thyr, verksamhetschef 96 Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. 1(23) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, fredagen den 5 juni 2015 kl. 08.15 11.50. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Håkan Larsson (C) Övriga deltagande Olle

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12 ) Utbildningsutskottet

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12 ) Utbildningsutskottet HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12 ) Plats och tid Notariet, den 16 maj 2018 klockan 08.30-12.00 Beslutande Tuva Bojstedt (KD), ordförande Jonas Erlandsson (S), v ordförande Leif Gustavsson (SD),

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2014-09-15 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: STORFORS Plats: Dnr: 201-6184-14 Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesdatum Kommunhuset, Karlsborg, onsdag 13 januari 2016, kl

Socialnämnden. Sammanträdesdatum Kommunhuset, Karlsborg, onsdag 13 januari 2016, kl Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, onsdag 13 januari 2016, kl. 17.00-18.30 Beslutande Leif Andersson Per-Olof Andersson Britt Blom Sture

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Mats Öhman, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Olle Rodhén, enhetschef Kultur- och fritid 106, 113 Lennart Aronsson, sekreterare

Mats Öhman, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Olle Rodhén, enhetschef Kultur- och fritid 106, 113 Lennart Aronsson, sekreterare 1(16) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, Storfors, måndagen den 26 september 2016, kl. 08.15-10.40. Ajournering kl. 09.35-09.45. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 1(6) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.30 Beslutande: Övriga deltagande: Ingalill Jonsson, (m) ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Torsten Palbom (c) Eva-Lena Wrethén

Läs mer

Onsdagen den 27 februari 2019, Kommunhuset Justerade paragrafer 19

Onsdagen den 27 februari 2019, Kommunhuset Justerade paragrafer 19 Tid och plats Kl. 18:00 onsdag den 27 februari 2019, Skoklosterrummet/Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Carl-Johan Torstenson (M), Ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 14 mars 2018 kl. 08:30-12:00

Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 14 mars 2018 kl. 08:30-12:00 1(17) Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 14 mars 2018 kl. 08:30-12:00 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid 2 Utses att justera Cariné Ahlfeldt (-) Justeringens

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, fredag 3 oktober, omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 78 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, fredag 3 oktober, omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 78 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 9.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Paul Namerius (M) Bernt Ove Stenmark (KD) Per Sverkersson (S) Per-Eric

Läs mer