ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (16) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, Storfors onsdagen den 17 april klockan Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare (S) Steve Nilsson (S) Per Åsander (V) Bo Ekelund (M) Håkan Larsson (C) Ersättare Andris Widuss (M) Lan;-Erik Carlsson (V) Övriga deltagande Mikael Jareke, kommunchef Marita Pettersson, sekreterare Tommy Svärd, driftchef 56 Eva Wiklund, informationschef 46, 50, 56 Utses att justera Bo Ekelund Justeringens tid och plats Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Bo Ekelund ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sarnmanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats for protokollet Kommunstyrelsen Datum för anslags nedtagande 2 O 13 - O 5-15 Kommunhusets kansli Underskrift

2 Kommunstyrelsen (16) KS 45 Komplettering och ändring av föredragningslistan. Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) anmäler följande ändringar i f6redragningslistan. Tilläggsärenden: Organisationsöversyn för organisation kommunledning. Avslut av tidsbegränsat förordnande. Städorganisation. Omdisponering av investeringsbudget.

3 SA~NTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (16) KS 46 Uppföljning av nämnder, kommunalförbund och gemensamma nämnder - information om Värmlandsstrategi, utveckling i Värmland Bo-Josef Eriksson, Region Värmland, informerar om Värmlandsstrategi och utvecklingen i Värmland. ~... ~

4 Kommunstyrelsen (16) KS 47 Kommuustyrelsens granskning av ledningssystemet KommunchefMikael Jareke informerar om internkontroll: Kontroll av registrering av avtal. Granskningen visar att kommunen har god kontroll över sina avtal. Kontroll av leverantörsfakturor/mottagningsattestanter. Granskningen visar en del brister.

5 SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (16) KS 48 Anmälan av delegationsbeslut Redovisas delegationslista inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde delegationsbeslut nr 22,2013. Kommunstyrelsens beslut Godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

6 SA~NTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (16) KS 49 Dm KS Ekonomilmånadsrapport Genomgång av månadsrapport samt redovisning avarbetade timmar och befolkningsutvecklingen. Kommunstyrelsens beslut Godkänna månadsrapporten.

7 S~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (16) KS 50 Dm KS Strategi for omställningsarbetet Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta en omställningsgrupp och referensgrupp. Omställningsgrupp består av förtroendevalda, en t j änsteman från ekonomiavdelningen, en fackföreträdare från Kommunal, Vision och Lärarnas verksamhetsområde samt en till två företrädare från ledningsgrupp/mellanchefer. Referensgruppen består av KSAU, kommunchefen och verksamhetschefer. Kommunstyrelsen beslutade att - Ge omställningsgruppen i uppdrag att utifrån de redovisade ekonomiska förutsättningarna till verksamhet 2013, utreda de redovisade frågeställningarna i KS 137/ Delrapport från omställningsgruppen lämnas till Kommunstyrelsens arbetsutskott, den 23 januari 2013, kl Slutrapport från omställningsgruppen lämnas till Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 mars 2013 kl Beslutsunderlag Budgetberedningen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Blocköverskridande seminarium om kommunens mål och inriktning, Storfors kommun ska klara sina kostnader inom 198 miljoner kronor. Detta innebär att kostnaderna måste minskas. Vid dagens sanunanträde diskuteras: Skapa en gemensam nämnd. Annan/förändrad regi för Kulturskolan. Översyn och förändring av fordonspark. Översyn av förskoleverksamheten. Införa flexibel arbetstid vilket iunebär översyn av organisation och bemanning på vårdboenden, hemtjänst,lss, förskola, skola m.m. Se över antalet sjuksköterskor och sjuksköterskebemanning nattetid. Översyn av den totala ledningsorganisationen. Verksamhet i annan regi.

8 SA~NTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (16) KS 50 forts. Kommunstyrelsens beslut l. Till nästa kommunstyrelsesammanträde presenteras: - Konsekvensanalys och kostnad för en gemensam nämnd jämfört med två nämnder. - Konsekvensanalys och kostnad om Kulturskolan läggs ner, drivs i annan regi eller drivs till halva kostnaden. Förslag på ny fordonspark med kostnadsminskning. - Förslag på ny, minimal och lagenlig, förskole- och skolorganisation med kostnadsminskning och konsekvensanalys. - Förslag över organisation och bemanning för införande av flexibel arbetstid för alla anställda inom Storfors kommun. Förslag till ny, minskad sjuksköterskebemanning med kostnadsrninskning och konsekvensanalys. - Förslag till ändrad ledningsorganisation med kostnadsminskning och konsekvensanalys inom Välfårdsnämndens och Kommunstyrelsens verksamheter. - Plan över lokaler som eventuellt kan avvecklas. - Lista på vilka verksamheter som kommunen måste bedriva. 2. Delegera till Kommunstyrelsens arbetsutskott att justera förslagen om behov finns. ~ lik

9 Kommunstyrelsen (16) KS 51 Dm KS Rutin vid anställning Gällande beslut om anställningsstopp upphävs. Samtliga tillsvidareanställningar samt övriga anställningar längre än tre månader beslutas av Kommunstyrelsen. Övriga anställningar där anställningstiden är mellan fyra veckor och tre månader beslutas av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Övriga anställningar där anställningstiden underskrider fyra veckor beslutas av chef med personalansvar. Semestervikariat beslutas av chef med personalansvar. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande från kommunchef Mikael Jareke, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige l. Samtliga tillsvidareanställningar samt övriga anställningar längre än tre månader beslutas av Kommunstyrelsen. 2. Övriga anställningar där anställningstiden är mellan fyra veckor och tre månader beslutas av Kommunstyrelsens arbetsutskott. 3. Övriga anställningar där anställningstiden underskrider fyra veckor beslutas av chef med personalansvar. 4. Semestervikariat beslutas av chef med personalansvar.

10 Kommunstyrelsen (16) KS 52 Dur KS Uppföljningskontroller av etiska och sociala krav vid upphandling När kommunen och kommunens bolag ställer sociala och etiska krav i sin upphandling ska man också ha möjlighet att kontrollera att kraven uppfylls. Kostnaden att genomföra egna revisioner är höga för enskild kommun. SKL Kommentus Inköpscentral erbjuder kommunen att vara med i ett samordnat uppföljningssystem. Kontroller görs av att tillverkningen sker på ett etiskt och socialt acceptabelt sätt enligt bl.a. ILO:s åtta k1lrnkonventioner och FN:s barnkonvention, t.ex. att barnarbete, tvångsarbete och diskriminering inte förekommer, att arbetsmiljön ska överensstämma med internationella riktlinjer och att företagen ska sträva efter att minska såväl energi- och resursförbrukning av sitt avfall och utsläpp till mark. Kostnaden för 2013 motsvarar kronor i grundavgift plus 50 öre per kommuninvånare. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kommunchefmikael Jareke, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens beslut 1. Storfors kommun medverkar i ett samordnat uppfoljningssystem som SKL Kommentus Inköpscentral erbjuder. 2. Kostnaden skall belasta verksamhet KS gemensamt. ~JJ;t

11 Kommunstyrelsen (16) KS 53 Dnr KS Fyllnadsval, ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunfullmäktige entledigade Karin Näslund från förtroendeuppdraget som ledamot i Kommunstyrelsen Om vald ledamot avgår från uppdraget som ersättare i arbetsutskottet under mandatperioden väljs ny ersättare av styrelsen, KF Kommunstyrelsens beslut Utse Steve Nilsson (S) till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. Kopia: Lönekontoret Steve Nilsson Nina Karlsson

12 Kommunstyrelsen (16) KS 54 Dnr KS Organisationsöversyn för organisationen kommunledning Bakgrund Under 2012 anpassades kommunens organisation efter sämre ekonomiska förutsättningar. I samband med att personal slutar anställning i kommunen slutförs anpassningen av organisationen för kommunledning. Arbetsgivarens avsikt är att - befattningen biträdande kommunchef omvandlas till handläggare, övergripande verksamhetsplanering. - befattningen utvecklingschef byter benämning till utvecklingsstrateg. Ovanstående förändringar avses att gälla från och med Tjänsterna innefattar inte personal eller budgetansvar. Förhandlingar har genomförts med berörda fackliga organisationer. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Befattningen biträdande kommunchef omvandlas till handläggare, övergripande verksamhetsplanering. 2. Befattningen utvecklingschefbyter benämning till utvecklingsstrateg. 3. Förändringarna träder i kraft från och med

13 Kommunstyrelsen (16) KS 55 Dnr KS 20 l Avslut av tidsbegränsat förordnande Bakgrund Organisationen för kommunledning förändras Befattningen biträdande kommunchef omvandlas till handläggare, övergripande verksamhetsplanering och därmed ska tidsbegränsat chefsförordnande avslutas. Kommunstyrelsens beslut Säga upp tidsbegränsat chefsförordnande avseende befattningen biträdande kommunchef. Kopia: Lönekontoret a ~.

14 Sanllftantrådesdattun Kommunstyrelsen (16) KS 56 Dnr KS Förändrad städorganisation Driftchef Tommy Svärd har arbetat fram ett förslag till förändrad städorganisation som innebär en minskning med 1,86 tjänst. Organisationen består idag av 11,27 tjänster som enligt förslaget minskas till 9,41. Den nya organisationen kommer att ha en städledare och en kostledare. Förslaget till ny städorganisation har förhandlats med facket. Kommuustyrelseus beslut Verkställa redovisat förslag. Kopia: Tommy Svärd

15 Kommunstyrelsen 20l (16) KS 57 Dm KS Omdisponering av investeringsbudget I investeringsbudget 20 l3 har kronor avsatts för byte av dörrar på Folkets Hus. De avsatta medlen är till för euergibesparande åtgärder. Förslag finns att ungefår hälften av medlen används till dörrar och resterande del används till ventilation i biblioteket på Folkets Hus. Kommunstyrelsens forslag till kommunfullmäktige De kronorna i investeringsbudgeten 2013 fördelas till byte av dörrar och ventilation i biblioteket på Folkets Hus.

16 Kommunstyrelsen (16) KS 58 Aktuella frågor Länsstyrelsen och Livsmedelsverket kommer till Storfors den 4 juni 2013 för livsmedelstiiisyn. Kommunal varslar om stridsåtgärder då förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsviiikor för kommuner och landsting har strandat. Varslet avser blockad mot nyanställning inom Kommunals avtalsområde och strejk för lokalvårdare/städare vid kommunhuset.