Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning"

Transkript

1 /2012 1(8) Sista anbudsdag: kl Anbudets giltighet: Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 002/2012 Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning INNEHÅLL: 1 Allmän information om upphandlingen 2 Beskrivning av uppdraget 3 Krav på yrkesmässig kompetens 4 Kommersiella villkor 5 Viktiga formella krav om upphandlingsprocessen och inlämnande av anbud 6 Prövning, utvärdering och antagning av anbudsgivare 1 Allmän information om upphandlingen 1.1 Inbjudan Gentekniknämnden har för avsikt att upphandla en konsulttjänst för bevakning och dokumentation av den nationella och internationella utvecklingen inom genteknikområdet, med undantag för växter. Upphandlingen genomförs som förenklad upphandling. Anbudsgivare inbjuds att lämna anbud enligt förutsättningarna i detta förfrågningsunderlag. 1.2 Kort om uppdraget Den konsult som utför uppdraget, ska följa och dokumentera den nationella och internationella forskningen inom genteknikområdet, undantaget växter. 1.3 Om Gentekniknämnden Gentekniknämnden är en myndighet i Solna som startade Nämnden består av 15 ledamöter och deras ersättare samt ordförande och vice ordförande. Vid nämnden finns ett kansli med kanslichef och kanslisekreterare. Ett av målen för 2012 är bl.a. att följa och informera allmänheten om utvecklingen inom gentekniken på ett sådant sätt att den allmänna debatten stimuleras och intresset för de etiska frågorna upprätthålls. Uppdraget fullföljs bl.a. genom att bevaka den vetenskapliga litteraturen och sammanställa ett urval av aktuella forskningshändelser i en rapport, som överlämnas Postadress: Telefon: Fax: Webb/E-post: Box Solna

2 /2012 2(8) till regeringen. Årsrapporterna publiceras på nämndens webbplats under menyn Genteknikens utveckling. 2 Beskrivning av uppdraget 2.1 Avtalsperiod Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör. Avtalet ska gälla från och med till med möjlighet för Gentekniknämnden att förlänga avtalet två (2) år dvs. maximalt till Uppdragets omfattning Anbudsgivaren (eller av denne utsedd konsult) ska följa och dokumentera den nationella och internationella forskningen genom bevakning av den vetenskapliga litteraturen inom tre huvudområden: Genteknik och människa Genteknik och djur Genteknik och mikroorganismer Anbudsgivaren ska därutöver skriva minst två populärvetenskapliga referat per månad utifrån vetenskapliga artiklar för publicering på nämndens webbplats. Omfattningen av uppdraget bör inte överskrida 40 % av en heltidstjänst. 2.3 Redovisning En kortfattad sammanställning över de senaste forskningshändelserna levereras enligt nedanstående tidsplan till nämndens kansli med en slutlig årssammanställning i januari kommande år Redovisning Sammanställning över forskningshändelser januari-februari mars-april maj-juli augusti-september oktober-december Datum för rapportering april maj aug okt ingår i slutredovisningen Slutredovisning En första sammanställning över årets händelser, med källhänvisningar, levereras till nämnden i december. Efter samråd och synpunkter från kansliet och med tillägg av december månads händelser levereras ett slutgiltigt dokument omkring den 15 januari påföljande år. Eventuellt kan ytterligare ändringar behöva göras under februari. 2.4 Möten, konferenser, seminarier o dyl. Möten med kansliet, deltagande i andra möten och seminarier för uppdragets utförande kan komma ifråga och ska ingå i den arbetstid som offereras.

3 /2012 3(8) 2.5 Plats för arbetets bedrivande Gentekniknämnden tillhandahåller lokal, teknisk utrustning samt tillgång till vetenskaplig litteratur för arbetets utförande. 3 Krav på yrkesmässig kompetens Anbudsgivaren ska visa att den konsult som anbudsgivaren erbjuder (eller om anbudsgivaren själv utför uppdraget) har kompetens inom molekylärgenetik är väl förtrogen med internationell vetenskaplig litteratur och har dokumenterad förmåga att uttrycka sig på begriplig svenska och i populärvetenskapliga termer Anbudsgivaren ska bifoga styrkt erfarenhet och kompetens samt personliga referenser. 4 Kommersiella villkor 4.1 Personal Anbudsgivaren får byta ut någon som arbetar med uppdraget mot annan endast efter skriftligt medgivande av Gentekniknämnden Anlitande av underkonsult Anbudsgivaren får efter skriftligt medgivande av Gentekniknämnden anlita underkonsult för att utföra viss del av uppdraget. Anbudsgivaren ansvarar för underkonsults arbete som för eget arbete. Avtalat pris ska täcka kostnader för eventuellt anlitande av underkonsult. 4.2 Deltagande i konferenser eller seminarier Om den konsult som anbudsgivaren utsett (eller om anbudsgivaren själv utför uppdraget) behöver delta i någon nationell eller internationell konferens för uppdragets utförande, sker det efter godkännande av nämnden. I sådant fall betalar nämnden konferensavgift, resa, hotell och traktamente utöver avtalat pris. 4.3 Pris Anbudsgivaren ska offerera ett fast pris för hela uppdraget uppdelat per månad. Med hela uppdraget menas avtalsperiod med eventuell avtalsförlängning. Pris anges i svenska kronor uppdelat på nettokostnad och mervärdesskatt och ska inkludera samtliga åtaganden för uppdragets utförande. Anbudet kan inkludera prisregleringsklausul som tillämpas vid en eventuell förlängning av tilldelat avtal. 4.4 Betalningsvillkor Betalning sker månadsvis i efterskott med 30 dagar netto efter godkänd fakturas ankomst.

4 /2012 4(8) Notera att betalning av faktura inte ska anses vara detsamma som godkännande av levererad dokumentation. 4.5 Faktureringsvillkor Faktura adresseras till: Gentekniknämnden Box Solna Av faktura ska tydligt framgå vad som avses, tidsperiod samt med hänvisning till avtalets diarienummer. Vid avvikelser i faktura ska nämnden snarast möjligt meddela anbudsgivaren. När parterna är överens om avvikelsen, skickar anbudsgivaren en kreditfaktura till nämnden samt en ny faktura med det korrekta beloppet och ny förfallodag. Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter eller liknande avgifter godkänns inte. Mervärdesskatt ska redovisas separat. 4.6 Dröjsmålsränta Om nämnden inte betalar i rätt tid betalar nämnden dröjsmålsränta enligt svensk räntelag, vilket är gällande referensränta plus åtta (8) procent. 4.7 Leveransförsening Avlämnas inte dokumenten eller avlämnas dokumenten för sent eller om avlämnad dokumentation inte uppfyller överenskommen specifikation, och beror det inte på nämnden eller något förhållande på dennes sida har nämnden rätt till vite. Leveransförseningar aviseras av anbudsgivaren i god tid före avtalad leveranstidpunkt för nämndens bedömning om senareläggning kan accepteras. Kan senareläggning accepteras fastställs ny leveranstid. Vite utgår inte i sådant fall. 4.8 Vitesklausul Vid leveransförseningar är nämnden berättigad till vite av anbudsgivaren utgörande 25 % av månadsbetalningen per påbörjad förseningsvecka. Vitet utgår i maximalt 6 veckor. Vitet avräknas i möjligaste mån på fakturerat månadsbetalning. Efter vite i maximalt antal veckor har nämnden rätt att häva detta avtal under förutsättning att anbudsgivaren ensam har orsakat förseningen. 4.9 Immateriella rättigheter etc. Nämnden har en icke-tidsbegränsad, kostnadsfri rätt att fritt använda, reproducera, ändra och bearbeta resultatet under detta avtal. Detta gäller oavsett på vilket sätt och i vilken form resultatet framställts och oavsett om resultatet framställts av anbudsgivaren och nämnden gemensamt eller tillsammans med annan. Anbudsgivaren får inte använda eller på annat sätt disponera resultatet utan nämndens skriftliga medgivande. Äganderätten och upphovsrätten till resultat och framtaget material i samband med uppdragets utförande tillfaller oinskränkt nämnden, oavsett medium. Vidare garanterar anbudsgivaren att nämnden genom användandet av månads- respektive årsrapporterna inte kränker någon immateriell rättighet som innehas av tredjeman med ensamrätt.

5 /2012 5(8) 4.10 Force Majeure Om det skulle uppstå svåra omständigheter utanför någon av parternas kontroll och som förhindrar någon av dem att fullfölja avtalet ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för prestation och befrielse från vite och andra påföljder Hävning Brister anbudsgivaren i fullgörandet av sitt åtagande eller upprepande åsidosätter ingånget avtal äger nämnden rätt att häva avtalet. Anbudsgivarens avtal med sina eventuella underkonsulter ska innehålla uppgift om detta Tvist Tvist vad gäller tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas i förhandling mellan parterna. Om parterna inte enas, avgörs tvisten i domstol på nämndens hemort Handlingarnas inbördes ordning Följande handlingar betraktas som ingående delar i ett avtal. Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om dessa skulle visa sig vara motsägelsefulla gäller de i denna ordning: 1. Skriftliga ändringar eller tillägg till upprättat avtal, undertecknat av båda parter 2. Upprättat avtal inklusive eventuella bilagor 3. Eventuellt kompletterande skriftliga uppgifter till förfrågningsunderlag 4. Förfrågningsunderlag med bilagor 5. Anbud 4.14 Bekräftelse av kommersiella villkor Anbudsgivaren bekräftar i sitt anbud att denne accepterar uppställda kommersiella villkor i avtalsutkastet, under samtliga punkter. Om anbudsgivaren vill komplettera med ytterligare tillkommande kommersiella villkor som inte är kommenterade i detta förfrågningsunderlag, så måste dessa avges i anbudet för att kunna utvärderas av nämnden, och eventuellt ingå i ett kommande avtal Övrigt Nämndens underlåtenhet att strikt kräva fullgörelse av samtliga villkor i detta avtal är inte att anse som ett avstående av nämndens kontraktuella rätt till fullgörelse eller kompensation. Inte heller påverkar en sådan underlåtenhet nämndens rätt att vid ett senare tillfälle kräva fullgörelse eller kompensation enligt avtalet. Inga avståenden av nämndens kontraktuella rättigheter är giltiga såvida inte nämnden skriftligen medgivit detta.

6 /2012 6(8) 5 Viktiga formella krav om upphandlingsprocessen och inlämnande av anbud 5.1 Upphandlingsform Upphandlingen genomförs som förenklad upphandling enligt 15 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Förfarandet är en upphandling där alla anbudsgivare har rätt att lämna anbud och deltagande anbudsgivare lämnar skriftliga anbud. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. 5.2 Sekretess Upphandlingssekretess Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Detta innebär att uppgifter inte får lämnas till annan än den som behöver information för att kunna fullgöra uppdrag med anledning av upphandlingen. Efter upphandlingens offentliggörande är i normalfallet samtliga handlingar i upphandlingen offentliga handlingar Kommersiell sekretess Anbudsgivare har i sitt anbud möjlighet att begära att delar av anbudet ska sekretessbeläggas även efter att upphandlingen har avslutats. Tydliga skäl för sekretess ska specificeras i anbudet för uppgifter som rör affärs- eller driftförhållanden. Observera att Gentekniknämnden i enlighet med offentlighetsprincipen inte kan garantera sekretess. 5.3 Frågor, svar och kompletteringar I upphandlingsärenden ska alla anbudsgivare behandlas lika. Frågor bör därför helst skickas skriftligen, gärna med e-post, till nedanstående kontaktperson. Svar på frågor, kompletteringar av förfrågningsunderlaget m.m. publiceras fortlöpande på nämndens webbplats. Kanslisekreterare Birgit Postol e-post: Telefon: Anbudsgivare är skyldiga att själva hålla sig uppdaterade under anbudstiden. 5.4 Anbud Anbudstid och giltighetstid Anbud ska vara Gentekniknämndens kansli tillhanda senast Anbud som inkommer efter detta datum får enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling inte prövas och kommer därför att uteslutas från vidare kvalificering och utvärdering. Anbudet ska vara bindande till

7 /2012 7(8) Avlämnande och märkning av anbud Anbud ska märkas Anbud och skickas i neutralt omslag till följande adress: Gentekniknämnden Box Solna Leveransadress vid personligt bud: Retzius väg 13A, Campus Karolinska Institutet, Solna. För att säkra tillgänglighet bör budet kontakta kansliet per telefon före leverans. Gentekniknämnden godkänner inte anbud inlämnade genom e-postmeddelande eller genom faxförsändelse. För att få delta i upphandlingen måste anbudsgivaren lämna anbud i enlighet med dessa anvisningar. Om anbudsgivaren inte följer anvisningarna kan det leda till att den absoluta sekretessen bryts på grund av att inkommen brevförsändelse inte går att identifiera som anbud och därmed måste öppnas för att identifiera innehållet. Gentekniknämnden ansvarar inte för handling som inte inkommit Anbudets form och innehåll a) Anbud ska lämnas skriftligen på svenska. b) Anbud ska lämnas på hela åtagandet. Erbjudande om andra tjänster än de efterfrågade kan antas endast om förfrågningsunderlagets krav är uppfyllda. Anbudsgivaren bör kommentera och godkänna förfrågningsunderlagets punkter 2-5 i anbudet för att värderas som accepterade i avlämnat anbud. c) I anbudet ska följande uppgifter finnas om anbudsgivaren: Företagets namn och adress Person-/organisationsnummer, momsregistreringsnummer eller VATnummer även dessa uppgifter bör tas med: Företagsform Telefon, E-post för upphandlingsärenden samt ev. webbplats och fax Ansvarig kontaktperson 5.5 Avbrytande av upphandling Gentekniknämnden har rätt att avbryta upphandlingen om lämnade anbud, som uppfyller kraven i kravspecifikationen har ett pris som överstiger budgeterade medel, eller om upphandlingen av annan affärsmässigt grundad anledning inte kan fullföljas. 5.6 Underrättelse om tilldelningsbeslut Beslut i upphandlingen fattas av Gentekniknämnden och kommer att skriftligen meddelas samtliga anbudsgivare innan upphandlingskontrakt tecknas. 5.7 Bindande avtal Civilrättsligt bindande avtal finns först när skriftligt avtalsdokument i original har undertecknats av båda parter. Avtal kan tecknas tidigast 10 dagar efter att anbudsgivarna meddelats beslut om vilken anbudsgivare som tilldelats kontrakt.

8 /2012 8(8) 5.8 Övrigt Ersättning för lämnade anbud betalas inte. 6 Prövning, utvärdering och antagning av anbudsgivare 6.1 Anbudsprövning och bedömning För att anbudsgivaren ska komma ifråga för en utvärdering prövas anbudet i följande steg: 1. Prövning av att anbud har inkommit i enligt punkt och Prövning i enlighet med uteslutning av anbudsgivare enligt punkt 6.3 och Prövning av att anbud innehåller efterfrågade meriter över yrkesmässig kompetens och att punkterna 2-4 är kommenterade samt att anbudet följer strukturen enligt Därefter sker en utvärdering av anbuden med hänsyn tagen till 1. Kompetens och referenser 2. Pris Gentekniknämnden kommer att anta det anbud som bedöms vara ekonomiskt mest fördelaktigt. 6.2 Tidpunkt för kravuppfyllelse Om inget annat angivits förutsätts att krav uppfylls vid anbudslämnande med undantag för kontraktskrav som ska vara uppfyllda vid avtalets tecknande. 6.3 Obligatoriska uteslutningsgrunder Gentekniknämnden ska utesluta en anbudsgivare från att delta i en offentlig upphandling om myndigheten får kännedom om att anbudsgivaren enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott, enligt 10 kap 1 lagen om offentlig upphandling, som sammanfattningsvis innefattar minst en av följande: 1. deltagande i en kriminell organisation 2. bestickning 3. bedrägeri eller 4. penningtvätt Nämnden kan även utesluta den anbudsgivare som inte fullgjort sina skyldigheter enligt punkt Kontroll av anbudsgivare Gentekniknämnden kontrollerar att anbudsgivaren är godkänd för F-skatt samt att anbudsgivaren har fullgjort sina skyldigheter avseende skatter och socialförsäkringar m.m.

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 1.1 Upphandlande enhet / myndighet... 4 1.2 Upphandlingsobjekt... 5

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer