1 Allmän information om upphandlingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Allmän information om upphandlingen"

Transkript

1 /2009 1(9) Ert datum Ert dnr Sista anbudsdag: Anbudets giltighet: Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 004/2009 UPPHANDLING AV KONSULTUPPDRAG avseende omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning Detta förfrågningsunderlag är uppdelat i följande avsnitt: 1 Allmän information om upphandlingen 2 Upphandlingsföreskrifter 3 Krav på anbudsgivaren 4 Uppdragsbeskrivning 5 Kommersiella villkor 1 Allmän information om upphandlingen 1.1 Inbjudan Gentekniknämnden avser att upphandla en konsulttjänst för bevakning och dokumentation av den nationella och internationella utvecklingen inom genteknikområdet med undantag för växter. Ni inbjuds härmed att lämna anbud i enlighet med angivna förutsättningar i detta förfrågningsunderlag. 1.2 Uppdragets omfattning Anbudsgivaren, eller den konsult som utför uppdraget, ska följa och dokumentera den nationella och internationella forskningen inom genteknikområdet, undantaget växter. I uppdraget ingår även att bevaka angränsande områden såsom stamcellsforskning och kloning. Uppdraget innebär att anbudsgivaren kontinuerligt ska tillhandahålla forskningsinformation för publicering på nämndens webbplats samt sammanställa en rapport över de viktigaste forskningshändelserna under innevarande kalenderår. 1.3 Information och upplysningar Den upphandlande myndigheten är Gentekniknämnden. Eventuella frågor angående denna upphandling kan göras skriftligen till ansvarig kontaktperson enligt nedan: Gentekniknämnden Att: kanslisekreterare Birgit Postol Box Solna e-post: Postadress: Telefon: Fax: Webb/E-post: Box Solna

2 /2008 2(9) Telefon: Fax: De frågor och svar som har betydelse för anbudslämnandet kommer att publiceras på köparens webbplats Anbudsgivare är skyldiga att själva hålla sig uppdaterade under anbudstiden. Det som sagts om frågor och svar gäller även eventuella tillägg eller ändringar av förfrågningsunderlaget. 1.4 Köpare Gentekniknämnden är en myndighet i Stockholm med uppgift att följa den nationella och internationella utvecklingen på genteknikområdet, bevaka de etiska frågorna och genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. Nämnden har även till uppgift att sprida kunskap om den gentekniska utvecklingen. Nämnden som inrättades 1994 leds av en nämnd bestående av 14 ledamöter och deras ersättare samt ordförande och en vice ordförande. Vid nämnden finns ett kansli med kanslichef och kanslisekreterare. Ordföranden och vice ordföranden är jurister med domarerfarenhet sju ledamöter är riksdagsledamöter en ledamot är etiskt sakkunnig sex ledamöter är sakkunniga inom olika forskningsområden varav en ekolog och en har erfarenhet av djurskyddsfrågor. 2 Upphandlingsföreskrifter 2.1 Upphandlingsform Upphandlingen genomförs som förenklad upphandling enligt 15 kap. (2007:1091) lag om offentlig upphandling. Förfarandet är en upphandling där alla anbudsgivare har rätt att lämna anbud och deltagande anbudsgivare lämnar skriftliga anbud. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. 2.2 Sekretess Upphandlingssekretess Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100) till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Detta innebär att uppgifter inte får lämnas till annan än den som behöver information för att kunna fullgöra uppdrag med anledning av upphandlingen. Efter upphandlingens offentliggörande är i normalfallet samtliga handlingar i upphandlingen offentliga handlingar Kommersiell sekretess Anbudsgivare har i sitt anbud möjlighet att begära att delar av anbudet önskas sekretessbeläggas även efter att upphandlingen har avslutats. Uppgift som rör affärs- eller driftförhållanden jämte tydliga skäl för sekretessbeläggning ska specificeras i anbudet. Men observera att köparen i enlighet med offentlighetsprincipen inte kan garantera sekretess. 2.3 Anbudets form och innehåll Anbud ska lämnas skriftligen på svenska.

3 /2008 3(9) Det är mycket viktigt att anbudet innehåller de efterfrågade uppgifter som framgår av förfrågningsunderlaget samt i förekommande fall tillhörande bilagor. Kommentarer, information och anbudssvar specificeras enligt den struktur som framgår av förfrågningsunderlaget för att underlätta sammanställning och utvärdering av inkomna anbud. Anbud som inte innehåller efterfrågade uppgifter kan komma att förkastas Företagsuppgifter Anbudsgivaren anger följande företagsuppgifter i anbudet: Företagets namn och adress Företagsform Person-/organisationsnummer, momsregistreingsnummer eller VATnummer Telefon och E-post och ev. webbplatsadress och fax Ansvarig kontaktperson med kontaktuppgifter såsom telefon och officiell e-postadress Specifik e-postadress dit tilldelningsbeslut kan skickas 2.4 Alternativa anbud Alternativa anbud avseende upphandlingstjänsten eller dess innehåll accepteras inte. 2.5 Helt eller delat anbud Anbud ska avges på hela åtagandet. 2.6 Ersättning för nedlagda kostnader Ersättning för lämnade anbud utgår inte. 2.7 Anbudstid och giltighetstid Anbud ska vara Gentekniknämnden tillhanda senast Anbud som inkommer efter detta datum får enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling inte prövas och kommer därför att uteslutas från vidare kvalificering och utvärdering. Anbudet ska vara bindande till Märkning av anbud Förseglat anbud i neutralt omslag märks tydligt med Anbud. 2.9 Avlämnande av anbud Anbud ska skickas eller lämnas med bud till följande adress: Gentekniknämnden Box Solna Att. Birgit Postol Besöksadress: Retzius väg 13A, Solna Gentekniknämnden godkänner inte anbud inlämnade genom e- postmeddelande eller genom faxförsändelse. Anbudsgivaren är skyldig till att anbud lämnas i enlighet med ovanstående anvisningar för att få delta i upphandlingen. Om Anbudsgivaren inte följer anvisningarna kan det leda till att absolut sekretessen bryts pga. att inkommen brevförsändelse inte går att identifiera som anbud och därmed måste öppnas

4 /2008 4(9) för att identifiera innehållet. Köparen ansvarar inte för handling som inte inkommit Anbudsprövning För att anbudsgivaren ska komma ifråga för en bedömning prövas anbudet i följande steg: 1. prövning av att anbud har inkommit i enlighet med upphandlingsföreskrifterna 2. prövning i enlighet med krav på anbudsgivare 3. utvärdering av anbud 2.11 Bedömningskriterier Gentekniknämnden kommer att anta anbud som uppfyller uppställda krav och som bedöms vara ekonomiskt mest fördelaktigt. Utvärderingen sker med hänsyn tagen till nedanstående kriterier: Utvärderingskriterier Viktning i % 1. utbildning och referenser pris inom ramen för budget teknisk förmåga och kapacitet Tidpunkt för kravuppfyllelse Om inget annat angivits förutsätts att krav uppfylls vid anbudslämnande med undantag för kontraktskrav som skall vara uppfyllda vid avtalets tecknande Avbrytande av upphandling Gentekniknämnden äger rätt att avbryta upphandlingen om lämnade anbud, som uppfyller kraven i kravspecifikationen har ett pris som överstiger budgeterade medel, eller om upphandlingen av annan affärsmässigt grundad anledning inte kan fullföljas Underrättelse om tilldelningsbeslut Beslut i upphandlingen fattas av Gentekniknämnden och kommer att skriftligen meddelas samtliga anbudsgivare innan upphandlingskontrakt tecknas. Anbudsgivaren ska ange e-postadress i anbudet dit tilldelningsbeslutet kan skickas Bindande avtal Civilrättsligt bindande avtal föreligger först när skriftligt avtalsdokument i original undertecknats av båda parter. Avtal kan tecknas tidigast 10 dagar efter att anbudsgivarna meddelats beslut om vilken anbudsgivare som tilldelats kontrakt Övrigt Krav och villkor måste kommenteras i anbudet för att värderas som accepterade i avlämnat anbud. 3 Krav på anbudsgivaren 3.1 Uteslutningsgrunder (A) Gentekniknämnden ska utesluta en leverantör från att delta i en offentlig upphandling om myndigheten får kännedom om att säljaren enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott, enligt 10 kap 1 LOU, som sammanfattningsvis innefattar lägst en utav följande:

5 /2008 5(9) 1. deltagande i en kriminell organisation 2. bestickning 3. bedrägeri eller 4. penningtvätt Är säljaren en juridisk person, ska säljaren uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Om det finns grundad anledning anta att en leverantör ska uteslutas med stöd av första stycket (A), får Gentekniknämnden begära att säljaren visar att det inte finns någon grund för uteslutning. Om det finns särskilda skäl, får Gentekniknämnden avstå från att utesluta en leverantör som dömts för brottslighet enligt första stycket (A). B. En leverantör får uteslutas från att delta i en upphandling, enligt 10 kap 2 LOU, om säljaren 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och Gentekniknämnden kan visa detta 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse. Är säljaren juridisk person, får säljaren uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses ovan i femte stycket (B) punkt 3, eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses ovan i femte stycket (B) punkt 4. Gentekniknämnden får begära att en leverantör visar att det inte finns någon grund för att utesluta säljaren med stöd av femte stycket (B) punkterna 1, 2, 3 eller Kontroll av anbudsgivare Gentekniknämnden ska kontrollera att anbudsgivaren har fullgjort sina skyldigheter avseende skatter, socialförsäkring, inte är på obestånd etc. Anbudsgivare styrker dessa förhållanden genom att till anbudet bifoga av skatteverket ifylld blankett, SKV 4820 begäran/svar offentliga uppgifter, vilken inte får vara daterad tidigare än en (1) månad före sista anbudsdag. Blanketten kan hämtas på Blankett SKV 4820 begäran/svar offentliga uppgifter är endast tillämpbar för svensk anbudsgivare, vilket medför i förekommande fall att utländsk anbudsgivare istället insänder motsvarande dokumentation från sitt hemland. Anbudsgivare ska visa att denne är registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register, som förs i det land där dennes verksamhet är etablerad (motsvaras i Sverige av Bolagsverket).

6 /2008 6(9) 3.3 Teknisk förmåga och kapacitet Anbudsgivaren ska styrka tillgång till nationell och internationell vetenskaplig litteratur och tekniska möjligheter att bedriva omvärldsbevakning i enlighet med uppdragsbeskrivningen. 4 UPPDRAGSBESKRIVNING 4.1 Inledning I Gentekniknämndens uppdrag ingår bl.a. att till regeringen avge en översiktlig redovisning av utvecklingen av gentekniken under innevarande kalenderår. Rapporten som också publiceras på nämndens webbplats, avges i samband med årsredovisningen. För närmare information om årsrapporternas innehåll hänvisas till nämndens webbplats, under menyn Genteknikens utveckling. 4.2 Uppdragets omfattning Anbudsgivaren (eller av denne utsedd konsult) ska följa och dokumentera den nationella och internationella forskningen inom tre huvudområden: Genteknik och människa Genteknik och djur Genteknik och mikroorganismer Förväntad arbetstid bör motsvara ca 20 timmar/vecka. 4.3 Avtalsperiod Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör. Avtalet ska gälla från och med till med möjlighet för Gentekniknämnden att förlänga avtalet ett (1) år dvs. maximalt till Under första avtalsperioden rapporteras händelser från och med 1 januari till 31 december Vid en eventuell förlängning rapporteras händelser från och med 1 januari till 31 december Högsta godkända anbudspris För upphandlingen finns ett budgeterat anslag om kr per månad exklusive moms. Anbud vars pris överstiger denna summa kommer att förkastas. 4.5 Kompetens Anbudsgivaren ska visa att den konsult som anbudsgivaren erbjuder (eller om anbudsgivaren själv utför uppdraget) bör ha kompetens inom molekylärgenetik, är väl förtrogen med nationell och internationell vetenskaplig litteratur och har dokumenterad förmåga att uttrycka sig på begriplig svenska och i populärvetenskapliga termer. Anbudsgivaren bör bifoga referenser. 4.6 Plats för arbetets bedrivande Anbudsgivaren ska tillhandahålla egen lokal för arbetets utförande. 4.7 Möten, konferenser, seminarier o dyl. Möten med kansliet, deltagande i andra möten och seminarier för uppdragets utförande kan komma ifråga och ska ingå i den arbetstid som offereras.

7 /2008 7(9) 4.8 Redovisning En kortfattad sammanställning av forskningshändelser levereras månadsvis till köparen med en slutlig årssammanställning i januari kommande år. I samråd med köparen ska 2-4 artiklar per månad refereras kortfattat på köparens webbplats Tidsplan Sammanställning över månadens forskningshändelser och referaten på köparens webbplats rapporteras månadsvis den 10 dagen i nästkommande månad med nedanstående undantag: Forskningshändelser Datum för rapportering januari-februari april 2009 mars-april maj 2009 januari-februari mars 2010 mars-april maj Slutredovisning En första sammanställning över årets händelser, med källhänvisningar, levereras till köparen i december Efter samråd och synpunkter från köparen och med tillägg av december månads händelser levereras ett slutgiltigt dokument den sista januari Eventuellt kan ytterligare ändringar behöva göras under februari Kommersiella villkor 5.1 Personal Leverantören får byta ut någon som arbetar med uppdraget mot annan endast efter skriftligt medgivande av Gentekniknämnden Anlitande av underkonsult Leverantören får efter skriftligt medgivande av Gentekniknämnden anlita underkonsult för att utföra viss del av uppdraget. Konsulten ansvarar för underkonsults arbete som för eget arbete. Konsulten svarar för att underkonsult är registrerad i föreskrivna register. Avtalat pris ska täcka kostnader för eventuellt anlitande av underkonsult. 5.3 Deltagande i konferenser eller seminarier Av säljaren utsedd konsult (eller om säljaren själv utför uppdraget) behöver delta i någon nationell eller internationell konferens för uppdragets utförande, sker det efter godkännande av köparen och på köparens bekostnad. I sådant fall utgår resa, hotell och traktamente utöver avtalat pris enligt för tid av köparen tillämpade avtalsregler. 5.4 Pris Pris anges i kronor per månad. Samtliga priser anges netto i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt och ska inkludera samtliga åtagande för uppdragets utförande. 5.5 Betalningsvillkor Betalning sker månadsvis i efterskott med 30 dagar netto efter godkänd fakturas ankomst. Betalning accepteras i svenska kronor SEK. Notera att betalning av faktura inte ska anses vara detsamma som godkännande av levererad dokumentation.

8 /2008 8(9) 5.6 Faktureringsvillkor Faktura adresseras till: Gentekniknämnden Box Solna Faktureringskod: ZZ1222bipo Av faktura ska tydligt framgå vad som avses, tidsperiod samt med hänvisning till avtalets diarienummer. Vid avvikelser i faktura ska köparen snarast möjligt meddela säljaren. När parterna är överens om avvikelsen, tillsänder säljaren köparen en kreditfaktura samt en ny faktura med det korrekta beloppet och ny förfallodag. Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter eller liknande avgifter godkänns inte. Mervärdesskatt ska redovisas separat. 5.7 Dröjsmålsränta Om köparen inte betalar i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt svensk räntelag, vilket är gällande referensränta plus åtta (8) procent. 5.8 Leveransförsening Avlämnas inte dokumenten eller avlämnas dokumenten för sent eller om avlämnad dokumentation inte uppfyller överenskommen specifikation, och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida har köparen rätt till vite. Leveransförseningar aviseras av säljaren i god tid före avtalad leveranstidpunkt för köparens bedömning om senareläggning kan accepteras. Kan senareläggning accepteras fastställs ny leveranstid. Vite utgår inte i sådant fall. 5.9 Immateriella rättigheter etc. Köparen har en icke-tidsbegränsad, kostnadsfri rätt att fritt använda, reproducera, ändra och bearbeta resultatet under detta avtal. Vad som sägs i detta stycke gäller oavsett på vilket sätt och i vilken form resultatet framställts och oavsett om resultatet framställts av säljaren och köparen gemensamt eller tillsammans med annan. Säljaren får inte använda eller på annat sätt disponera resultatet utan köparens skriftliga medgivande. Äganderätten och upphovsrätten till resultat och framtaget material i samband med uppdragets utförande tillfaller oinskränkt köparen, oavsett medium. Vidare garanterar säljaren att köparen genom användandet av månads- respektive årsrapporterna inte kränker någon immateriell rättighet som innehas av tredjeman med ensamrätt Vitesklausul Vid leveransförseningar är köparen berättigad till vite av säljaren utgörande 25% av månadsbetalningen per påbörjad förseningsvecka. Vitet utgår i maximalt 6 veckor. Vitet avräknas i möjligaste mån på fakturerat månadsbetalning. Efter vite i maximalt antal veckor äger köparen rätt att häva detta avtal under förutsättning att säljaren ensam har orsakat förseningen Force Majeure Om parts fullgörelse av detta avtal förhindras eller blir oskäligt betungande till följd av omständighet utanför partens kontroll som parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets tillkomst och vars följder parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit eller på grund av att partens underleverantör förhindras fullgöra sin leverans på grund av om-

9 /2008 9(9) ständigheter som här angivits ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för prestation och befrielse från vite och andra påföljder Hävning Brister säljaren i fullgörandet av sitt åtagande eller upprepande åsidosätter ingånget avtal äger köparen rätt att häva avtalet. Säljarens avtal med sina eventuella underkonsulter ska innehålla uppgift härom. Hävningsgrund föreligger dessutom ifall säljaren försätts i konkurs eller eljest befinnes vara på sådant obestånd att företaget inte förväntas kunna fullgöra sina åtaganden. Köparen äger rätt att häva avtalet om tillströmningen av ärenden rörande marknadsgodkännande av genmodifierade grödor ökar i sådan omfattning att Gentekniknämnden måste anställa en särskild handläggare för denna uppgift. Uppsägning av avtalet måste ske skriftligen och med tre månaders varsel Tvist Tvist vad gäller tolkning eller tillämpning av detta avtal skall i första hand lösas i förhandling mellan parterna. Om parterna inte enas, avgörs tvisten i domstol på köparens hemort Handlingarnas inbördes ordning Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om dessa skulle visa sig vara motsägelsefulla gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan enligt nedanstående: 1. Skriftliga ändringar eller tillägg till upprättat avtal, undertecknat av båda parter 2. Upprättat avtal inklusive eventuella bilagor 3. Eventuellt kompletterande skriftliga uppgifter till förfrågningsunderlag 4. Förfrågningsunderlag med bilagor 5. Anbud 5.15 Bekräftelse av kommersiella villkor Säljaren bekräftar i sitt anbud att denne accepterar uppställda kommersiella villkor i avtalsutkastet, under samtliga punkter. Om säljaren vill komplettera med ytterliggare tillkommande kommersiella villkor som inte är kommenterade i detta förfrågningsunderlag, så måste dessa avges i anbudet för att kunna utvärderas av köparen, och eventuellt ingå i ett kommande avtal Övrigt Köparens underlåtenhet att strikt kräva fullgörelse av samtliga villkor i detta avtal är inte att anse som ett avstående av köparens kontraktuella rätt till fullgörelse eller kompensation. Inte heller påverkar en sådan underlåtenhet köparens rätt att vid ett senare tillfälle kräva fullgörelse eller kompensation enligt avtalet. Inga avståenden av köparens kontraktuella rättigheter är giltiga såvida inte köparen skriftligen medgivit detta.

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning 2012-02-10 002/2012 1(8) Sista anbudsdag: 2012-03-09 kl. 16.30 Anbudets giltighet: 2012-07-08 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 002/2012 Upphandling av konsultuppdrag -

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag Datum 2014-03-26 1 (22) Dnr 512-2536-14 Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad brygga och utsiktsplattform, Biskopstorps naturreservat, Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Läs mer

Stadskontoret Personalavdelningen

Stadskontoret Personalavdelningen Stadskontoret Personalavdelningen 1(11) 2012-01-24 Upphandling av konferensservice, konferenslokal, kost och logi för Landskrona stads chefsutbildning inom projektet Jämlika Landskrona 2012 Malin Hansson

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 DNR SSL 1.3:167/15 Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 Upphandling av IT- supporttjänst Innehållsförteckning 1. Anbudsinbjudan s. 2 2. Administrativa bestämmelser för anbudsgivning s. 3 3. Kvalificering av

Läs mer

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster Handläggare Helena Hassel 023-777006 helena.hassel@regiondalarna.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum 2015-09-03 Sida 1(16) Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations-

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23 Förfrågningsunderlag 2013-06-04 Upphandlande organisation Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Upphandling Meriteringssystem för lärare Emma Johnson 13/22 Sista anbudsdag: 2013-07-23 Symbolförklaring:

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Kursgård förlagd i Norra Bohuslän

Kursgård förlagd i Norra Bohuslän Datum 2010-07-07 Sista anbudsdag 2010-08-20 Ref nr: Upphandlingsform ITN -2010-00120 Förenklad upphandling Anbudets giltighet 2010-10-30 Härmed inbjuds Ni att lämna anbud för Kursgård förlagd i Norra Bohuslän

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker 2007-11-12 161-702-2007 Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker Inbjudan att lämna anbud på tillverkning av transportvagnar för böcker till Kungl. biblioteket (KB). Kungl. biblioteket

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Stadsledningskontoret 1(12) Daterat 2011-12-22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Förfrågningsunderlaget är indelat i 5 avsnitt: 1. Allmän

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2010 06 29 Anbudets giltighet: 2010 11 01

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2010 06 29 Anbudets giltighet: 2010 11 01 2010-05-17 Förfrågningsunderlag 1(12) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en upphandling av ramavtal för kontorspapper. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen

Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FULLSERVICELEASING Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen 1. Allmän orientering Beställare Övertorneå kommun, Socialförvaltningen Upphandlande myndighet Övertorneå

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer