Antagen av Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27 80"

Transkript

1 Antagen av Kommunfullmäktige

2 Innehåll Inledning...3 Ansvar...3 Arbetsförhållanden ska lämpa sig för såväl kvinnor som män...4 Arbete och hälsa...4 Anställning...5 Tillsvidareanställda...5 Tidsbegränsat månadsanställda...6 Sysselsättningsgrad...6 Flytande arbetstid...7 Mål och åtgärder Arbete och hälsa...7 Arbete och föräldraskap...8 Föräldraledighet...8 Flexibel arbetstid...9 Mål och åtgärder Arbete och föräldraskap...10 Förebygga trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier...11 Mål och åtgärder - Förebygga trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier...11 En jämn könsfördelning...13 Könsfördelning...13 Könsfördelning chefer...15 Rekrytering...15 Mål och åtgärder En jämn könsfördelning...16 Lönekartläggning Sammanfattning av mål och åtgärder för ökad jämställdhet Bilaga 1 Handlingsplan för jämställda löner

3 Inledning Värnamo kommun ska vara en attraktiv arbetsplats för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det gäller arbetsförhållanden, möjlighet att förena arbete och föräldraskap och förhindrande av trakasserier. Det ska finnas möjligheter till arbete och utveckling oavsett kön i alla förvaltningar och inom alla yrken. Jämställdhetsplanen ger riktlinjerna och målen för detta arbete. Diskrimineringslagen ålägger arbetsgivare att vart tredje år upprätta en jämställdhetsplan. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av åtgärderna som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren. Planen ska också innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan för jämställda löner som arbetsgivaren ska göra. Värnamo kommuns jämställdhetsplan innehåller kartläggning och uppföljning av de målområden som beslutades i jämställdhetsplanen för 2009 till Redovisningen av nyckeltalen avser den 31 december respektive år. Sist i jämställdhetsplanen finns en sammanfattning av mål och åtgärder för jämställdhet i Värnamo kommun. Till planen biläggs också handlingsplanen för jämställda löner Ansvar Det yttersta ansvaret för att jämställdhetsarbetet bedrivs enligt lagens intentioner vilar på kommunstyrelsen. Personalavdelningen leder och samordnar jämställdhetsarbetet och ansvarar för att lönekartläggning, handlingsplan för jämställda löner och en kommungemensam jämställdhetsplan upprättas i enlighet med Diskrimineringslagen och i samverkan med personalorganisationerna. Chefer på alla nivåer har ansvar för att målen konkretiseras och uppnås senast

4 Arbetsförhållanden ska lämpa sig för såväl kvinnor som män Diskrimineringslagen 3 kap. 4 : Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. För att belysa arbetsförhållandena i Värnamo kommun har tre områden valts ut för kartläggning: arbete och hälsa, anställning och sysselsättningsgrad. Arbete och hälsa Bra arbetsförhållanden ger förutsättningar för en god hälsa bland medarbetarna och det är utgångspunkten i kommunens arbetsmiljöarbete. Enligt Arbetsmiljöverket svarar kvinnor för en större andel av sjukfrånvaron än män och fler kvinnor än män tvingas sluta sitt arbetsliv i förtid på grund av hälsoskäl. De vanligaste orsakerna till arbetsorsakade besvär är tung manuell hantering samt stress och andra psykiska påfrestningar. För kvinnors del är den vanligaste orsaken till besvären stress eller andra psykiska påfrestningar. 1 Forskning visar också på starka samband mellan stress i arbetslivet och brister i organisationsstruktur och ledarskap. 2 Ohälsa kan dock ha sin grund i andra omständigheter än arbetet. Ett erkänt samband mellan ohälsa och kön är ojämställdhet i livssituationen. Det är idag fortfarande vanligt att kvinnor tar större ansvar än män för det obetalda hemarbetet. Kön och åldersintervall Sjukfrånvaro 2009 (%) Sjukfrånvaro 2010 (%) Sjukfrånvaro 2011 (%) Kvinnor år 3,59 3,3 3,55 Män år 3,44 2,3 2,19 Totalt år 3,56 3,1 3,24 Kvinnor år 4,17 5,3 5,05 Män år 2,67 3,5 2,77 Totalt år 3,92 4,9 4,64 Kvinnor år 4,90 4,6 4,78 Män år 2,96 3,5 3,74 Totalt år 4,42 4,3 4,52 Totalt kvinnor 4,40 4,8 4,78 Totalt män 2,89 3,4 3,20 Totalt ,09 4,5 4,45 Tabell 1. Sjukfrånvaro utifrån kön och ålder. Urval: tillsvidareanställda, tidsbegränsat månadsanställda. Sjukfrånvaron i Värnamo kommun var högst bland kvinnor över 50 år och lägst bland män 29 år och yngre. Kvinnors totala sjukfrånvaro i Värnamo kommun var 4,8 % och mäns 3,2 % år I jämförelse med rikets kommuner var sjukfrånvaron i Värnamo kommun låg då genomsnittet i Sverige var 5,6 % för kvinnor och 3,4 % för män Dilschmann, Angelika Omtanke och struktur om ledarskap och medarbetarnas hälsa. SALTSA. Ett samarbetsprogram för arbetslivsforskning i Europa. Arbetslivsinstitutet, LO, TCO och SACO i samarbete samt Elwers, Sofia avhandling 2013 Umeå universitet Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin. Gender equality and health experiences: workplace patterns in Northern Sweden. 3 SKL; Obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen 2011, kommuner 4

5 I kommunen arbetas det kontinuerligt med arbetsmiljö- och hälsofrågor, bland annat arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud, utbildning av friskvårdsinspiratörer, anordnad livsstilsgrupp och friskvårdstävling. Det har även genomförts en hälsoutbildning utifrån upprepad sjukfrånvaro. Ett projekt med gott resultat som kommer att fortsätta. Sjukfrånvaro i procent har totalt mellan åren 2009 och 2010 ökat något. Från och med 2011 vänder riktningen något nedåt. Gruppen kvinnor 29 år och yngre samt kvinnor 50 år och äldre har minskat något sen Den största förändringen har skett inom gruppen kvinnor där har sjukfrånvaron ökat med 0,88 procentenheter. Inom gruppen män 29 år och yngre har den största minskningen skett, däremot har sjukfrånvaron på män ökat i övriga åldersspann. Trenden inom kommuner i Sverige är att sjukfrånvaron har minskat kontinuerligt till och med 2010 och hållit sig på samma nivå även under 2011, vilket ligger i linje med Värnamo kommuns totala sjukfrånvaro Anställning Värnamo kommun ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare med goda anställningsförhållanden för alla anställda. Att redovisa könsfördelningen utifrån anställningsform kan visa på om män och kvinnor har lika möjligheter till tillsvidareanställning. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Tidsbegränsat anställda (ej timavlönade) Tillsvidareanställning inkl visstidsanställning annan tjänst Diagram 1. Andel kvinnor och män med tillsvidareanställning resp tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställda I Värnamo kommun var det 95 % av kvinnorna och 88 % av männen som hade en tillsvidareanställning. Under har antalet tidsbegränsat anställda ökat inom gruppen män samtidigt som antal tillsvidareanställda män har minskat eller fortsatt på en likvärdig nivå. Andelen tillsvidareanställda män har med det minskat med 6 procentenheter från Främst har denna förändring skett inom barn- och utbildningsförvaltningen och medborgarförvaltningen. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Diagram 2. Andel män och kvinnor som är tidsbegränsat månadsanställda. 4 Kvinnor 5 Män Män Kvinnor

6 Tidsbegränsat månadsanställda 2011 var det 65 % kvinnor som var tidsbegränsat månadsanställda. I relation till kommunens totala könsfördelning, där kvinnor utgör 83 %, visar detta på att kvinnor inte var överrepresenterade bland de tidsbegränsat månadsanställa utan att de tidsbegränsat månadsanställda var mer jämnt fördelade mellan könen. Sysselsättningsgrad En förutsättning för jämställdhet är att såväl kvinnor som män har möjlighet att försörja sig på sitt arbete. Sysselsättningsgraden i kommunen visar möjligheten till heltidsarbete. Framförallt är det kvinnors möjlighet till heltidsarbete som belyses då kvinnor i högre utsträckning än män arbetar deltid % 80% 60% 40% 20% 0% Kvinnor Män 0-74 % 17% 15% 14% 6% 4% 4% % 30% 30% 29% 7% 6% 6% 100% 53% 55% 57% 87% 90% 90% 0-74 % % 100% Diagram 3. Andel anställda utifrån sysselsättningsgrad per kön. Urval: tillsvidareanställda, tidsbegränsat månadsanställda. Genomsnittet för rikets kommuner var att 69 % av kvinnorna arbetade heltid. Av männen arbetade 86 % heltid. 6 I Värnamo kommun var det således en mindre andel kvinnor än genomsnittet som arbetar heltid. Samtidigt var det en större andel män som arbetar heltid. När det gäller alla kommuner i Jönköpings län var andelen heltidsanställda kvinnor 57 %. Värnamo kommun låg därmed i linje med övriga länet. Andelen kvinnor som har heltidsanställning har ökat med tre procentenheter mellan Ökningen har skett främst inom de stora förvaltningarna, omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, men även på kommunledningskontoret och tekniska kontoret. Omsorgsförvaltningen, som utgörs av kvinnodominerade verksamheter, arbetar med att höja sysselsättningsgraden genom schemautveckling och erbjudande om flytande arbetstid. Detta har lett till att den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda inom omsorgsförvaltningen har höjts över fem procentenheter från 2000 till På barn- och utbildningsförvaltningen har trenden vänt från att minska sysselsättningsgraden till att öka den med en procentenhet från Andelen män som har heltidsanställning har ökat med tre procentenheter mellan Värnamo kommuns jämställdhetsarbete, att erbjuda heltidstjänster i så stor utsträckning som möjligt och genom det vara en attraktiv arbetsgivare har gett resultat. 5 På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet SKL; Kommunal personal 2011 personalstatistisk undersökning. 6

7 Flytande arbetstid Inom omsorgsförvaltningen finns möjligheten för medarbetare med ofrivillig deltid att utöka sysselsättningsgraden genom att förlägga viss arbetstid flytande. Det innebär att de arbetar extra arbetspass utöver sitt vanliga schema, till exempel på en annan avdelning, för att arbeta den önskade sysselsättningsgraden. Mål och åtgärder Arbete och hälsa Mål Uppföljning Åtgärd Ansvar Alla chefer ska ha kunskap om jämställdhet och förstå vikten av att arbeta Målet är delvis uppnått Från och med hösten 2009 kommer jämställdhet och mångfald ingå som en Personalavdelningen. aktivt med jämställdhet del i arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud. Syftet är att stödja chefer och skyddsombud i jämställdhets- och mångfaldsarbete samt motverka alla former 56 % av kvinnorna i Värnamo kommun ska ha en sysselsättningsgrad på 100 %. 57 % Målet är uppnått. av diskriminering. Tillgodose medarbetarnas önskemål om sysselsättningsgrad. Erbjuda medarbetare flytande arbetstid. Utforma heltidstjänster i så stor utsträckning som möjligt inför rekrytering. Chefer. Mål Uppföljning Åtgärd Ansvar Alla anställda, oavsett kön Hösten som har skyldighet att arbeta utomhus, ska ha tillgång till arbetskläder vid utomhusarbete. Kartläggning av nuläge. Om skillnader mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrkeskategorier finns ska åtgärder sättas in. Personalavdelningen/ förvaltningschefer. 7

8 Arbete och föräldraskap Diskrimineringslagen 3 kap. 5 : Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Föräldraledighet För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att medarbetare kan förena föräldraskap med arbete i Värnamo kommun Kvinnor Män Totalt 0 Dagar/anställd Dagar/anställd Dagar/anställd Dagar/anställd Dagar/anställd Diagram 4. Föräldraledighet dag samt dag Urval: tillsvidareanställda. Mäns föräldraledighet har ökat successivt från och med år 2009, från 4,1 till 4,8 dagar/anställd, medan kvinnors föräldraledighet inte har förändrats nämnvärt från och med år 2008 (omkring 20 dagar/anställd). Enligt SCB 7 ökar pappors uttag av föräldraledighet för varje år, så anledningen till ökningen i Värnamo kommun kan vara samma trend som i övriga riket. I Värnamo kommun har även antalet män i åldern upp till 39 år ökat från 85 st till 99 st under och det är den åldern då den största delen av föräldraledigheten tas ut, vilket också kan påverka att föräldraledigheten har ökat bland de anställda männen i kommunen. 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Dagar/anställd Dagar/anställd Dagar/anställd Dagar/anställd Dagar/anställd Diagram 5. Tillfällig föräldrapenning. Urval: tillsvidareanställda. Kvinnor Män Totalt 7 8

9 I Värnamo kommun har även uttaget av tillfällig föräldrapenning för män ökat från och med 2009, från 1,0 till 1,3 dagar/anställd. Även detta kan bero på att antalet män i åldern upp till 39 år har ökat och det är den åldern då den största delen av den tillfälliga föräldrapenningen tas ut. Enligt SCB kan samma trend inte påvisas i riket i övrigt Antal anställda Antal anställda Antal anställda Antal anställda Antal anställda Kvinnor Män Totalt Diagram 6. Antal anställda som varit partiellt föräldralediga minst en månad under resp år för barn mellan åtta och tolv år. Urval: tillsvidareanställda. I Värnamo kommun finns möjligheten att vara partiellt föräldraledig för barn mellan åtta och tolv år. Från 2008 till 2011 minskade antalet medarbetare som använder sig av den här möjligheten från 31 personer till tre personer. Därefter har det varit fyra personer varje år, samtliga kvinnor. Flexibel arbetstid Ett sätt att underlätta föräldraskap och arbete kan vara flexibel arbetstid. Under hösten 2010 slöts ett ramavtal gällande flexibel arbetstid med samtliga fackliga organisationer, förutom Kommunal. Syftet var att underlätta införande av flexibel arbetstid för fler yrkeskategorier än tidigare. 20% 15% 10% 5% 0% Diagram 7. Andel anställda med flexibel arbetstid. Urval: tillsvidareanställda. Vid slutet av 2011 hade totalt 18 % av medarbetarna i Värnamo kommun flexibel arbetstid, vilket är en ökning med 6 procentenheter sedan Andelsmässigt var det fler män än kvinnor som hade flexibel arbetstid, 16 % av kvinnorna och 30 % av männen

10 Mål och åtgärder Arbete och föräldraskap Mål Uppföljning Åtgärd Ansvar Alla chefer ska ha kunskap om vikten av jämställdhet inom livets alla områden och arbeta aktivt med att öka mäns föräldraledighet. Mäns föräldraledighet har ökat varje år från och med 2009 till och med Målet är uppnått. Jämställdhet och mångfald ska ingå som en del i arbetsmiljöutbildningen för nya chefer och skyddsombud. Personalavdelningen. 25 % av samtliga medarbetare i kommunen ska ha flextid i syfte att underlätta för medarbetare att förena arbete och föräldraskap. 18 %. Målet är ej uppnått. Revidera avsnittet om föräldraledighet i personalhandboken och informera om kommunens flexibla lösningar för föräldrar med hemmavarande barn. Revidera nuvarande flextidsavtal med syfte att omfatta fler yrkeskategorier. Personalavdelningen. Personalavdelningen. 25 % av medarbetarna inom omsorgsförvaltningen ska använda sig av flexibel arbetstidsplanering i syfte att underlätta för medarbetare att förena arbete och föräldraskap. 21 % Målet ej uppnått. Öka andelen medarbetare med flexibel arbetstidsplanering. Omsorgsförvaltningens chefer. Mål Uppföljning Åtgärd Ansvar 30 % av samtliga medarbetare i kommunen ska ha flextid i syfte att underlätta för medarbetare att förena arbete och föräldraskap. Hösten Öka andelen medarbetare med flextid. Chefer med personalansvar/ personalavdelningen. 10

11 Förebygga trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier Diskrimineringslagen 3 kap. 6 : Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier. Under 2011 förändrades handlingsplanerna avseende kränkande särbehandling respektive sexuella trakasserier så att det nu finns enbart en handlingsplan mot trakasserier, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Ämnet har således fått aktualitet i organisationen och rutiner har tydliggjorts. Medarbetarundersökningen som genomfördes i början av 2011 visade att 8 % av kommunens anställda har blivit utsatta för trakasserier, kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier av arbetskamrat eller medarbetare. 5 % har blivit utsatta av en person som är chef. Utifrån den fråga som ställdes i undersökningen kan det dock ej utläsas om trakasserierna har haft med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning att göra eller hur stor andel som utgörs av sexuella trakasserier. Då det inte har gjorts någon undersökning gällande denna fråga tidigare i kommunen är det ovisst om förekomsten av trakasserier, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier har ökat eller minskat. Mål och åtgärder - Förebygga trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier Mål Uppföljning Åtgärd Ansvar Inga sexuella trakasserier och ingen kränkande särbehandling ska förekomma. Om det trots allt sker ska arbetsgivaren agera snabbt enligt kommunens handlingsplan vid sexuella trakasserier. 8 % har blivit utsatta av arbetskamrat eller medarbetare. 5 % har blivit utsatta av en person som är chef hos arbetsgivaren. Målet ej uppnått. Revidera handlingsplaner vid kränkande särbehandling och sexuella trakasserier i personalhandboken och informera om dessa. Personalavdelningen. Mål Uppföljning Åtgärd Ansvarig Inga trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling ska förekomma. Medarbetarundersökningen 2013 samt Om medarbetarundersökningarna 2013 och 2015 visar att förekomsten av trakasserier, kränkande särbehandling eller Chefer med personalansvar/ personalavdelningen. 11

12 12 sexuella trakasserier förekommer sätts åtgärder in för att minska förekomsten.

13 En jämn könsfördelning Diskrimineringslagen 3 kap. 7 : Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga tjänster. Diskrimineringslagen 3 kap. 8 : Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. Diskrimineringslagen 3 kap. 9 : När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar. Könsfördelning Av Värnamo kommuns invånare var 49,9 % kvinnor och 50,1 % män år 2011, vilket var samma fördelning som i riket i övrigt. Liksom andra kommuner var det dock en stor kvinnodominans bland medarbetarna i kommunen. Från 2007 till 2011 har könsfördelningen ökat från 81 % kvinnor till 83 % kvinnor. Kommunerna i riket hade 2011 i genomsnitt 79,8% kvinnor anställda Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Summa Tabell 2. Antal kvinnor och män inom olika ålderskategorier. Urval: tillsvidareanställda. I Värnamo kommun var andelen män år 2011 störst i åldersintervallet 60 år och äldre, där de utgjorde 23 %. Störst andel kvinnor under 2011 fanns i åldersintervallet 49 år och yngre % 80% 60% 40% 20% 0% Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Andel män Diagram 8. Andel kvinnor och män inom olika ålderskategorier. Urval: tillsvidareanställda. 13

14 Andelen kvinnor var större i de yngre åldersgrupperna och en del av denna ökning beror på att inom socialt och kurativt arbete har det anställts större andel kvinnor än män. Detta gäller även inom gruppen handläggare. Även om kommunens yrkeskategorier har en traditionell könsfördelning så har de flesta kategorierna såväl män som kvinnor representerade. Dock finns det yrkeskategorier med fler än fem medarbetare som är enkönsdominerade till mer än 95 %. Nedan redovisas de 25 yrkeskategorier med mer än fem medarbetare enkönsdominerade till 95 % eller mer. 17 är kvinnodominerade och åtta är mansdominerade. Yrkeskategorier som är enkönsdominerade till mer än 95 % av kvinnor (2011) Förskollärare Undersköterska, äldreomsorg Barnskötare SFI-lärare Receptionist, telefonist Skolsköterska Administratör, övergripande verksamhet Skötare, behandlingsarbete Arbetsterapeut Administratör, personal/löner Biståndsbedömare Måltidspersonal, mottagningskök Ledning, social verksamhet, äldreomsorg, funktionshindrade Administratör, skola/fritid Måltidspersonal Lokalvårdare/städare Vårdbiträde, äldreomsorg Yrkeskategorier som är enkönsdominerade till mer än 95 % av män (2011) Mätningsingenjör Ingenjör, fastigheter Ingenjör, drift Hantverkare Fordonsförare Anläggningsarbete Fastighetsskötare Brandman 2008 hade Värnamo kommun 68 yrkeskategorier med fem medarbetare eller mer, varav 21 var enkönsdominerade till mer än 95 % fanns det 71 yrkeskategorier med fem medarbetare eller mer, varav 25 var enkönsdominerade till mer än 95 %. De enkönsdominerade grupperna har därmed ökat från 31 % och 35 %. Ökningen av antalet enkönsdominerade grupper är 19 %. De yrkeskategorier som 2008 inte var enkönsdominerade till mer än 95 % men som har tillkommit fram till 2011 redovisas nedan. Yrkeskategorier som är enkönsdominerade till mer än 95 % av kvinnor och som har tillkommit under perioden Skötare, behandlingsarbete Administratör, personal/löner Biståndsbedömare Måltidspersonal, mottagningskök Yrkeskategorier som är enkönsdominerade till mer än 95 % av män och som har tillkommit under perioden Mätningsingenjör Ingenjör, drift 14

15 Könsfördelning chefer A B C L Kvinnor Män Totalt 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Diagram 9. Andel kvinnor och män inom olika chefskategorier A-chef: direkt underställd nämnd/styrelse och ett övergripande verksamhets-, ekonomi- som personalansvar. B-chef: i regel direkt underställd förvaltningschef, chef på mellanchefsnivå övergripande ansvar inom sitt verksamhetsområde gällande verksamhets-, ekonomi- som personalansvar. C-chef: 1:a linjens chef som har verksamhets-, ekonomisom personalansvar och ett övergripande ansvar inom sitt ansvarsområde. L-chef: arbetstagare med lednings- och samordningsansvar med begränsat ansvar. Av cheferna i kommunen utgjorde 56 % kvinnor. Störst andel kvinnor fanns inom chefskategori C. Den kategorin bestod till stor del av chefer inom omsorgsförvaltningen, vilka domineras av kvinnor. De sista två åren har gruppen män minskat inom ledningskategorierna och vid rekrytering har en större andel kvinnor anställts. Det har lett till en ökning av andelen kvinnliga chefer från 50 % 2008 till 56 % I jämförelse med övriga riket är det lägre, då övriga kommuners genomsnitt av andelen kvinnor inom ledningsbefattningarna 2011 var 66,3%. Rekrytering Rekrytering av det underrepresenterade könet är ett sätt att arbeta för att få en jämnare könsfördelning. Av samtliga annonserade tjänster 2009 söktes 28 % av män, 2010 och 2011 söktes 29 % av tjänsterna av män respektive år. Andelen sökande som är män var således större än andelen män som idag arbetar i kommunen, vilket kan ses som positivt för möjligheterna att öka andelen anställda av det underrepresenterade könet. Traditionella könsroller syns i sökandestatistiken, då flertalet av de yrkeskategorier som var mans- eller kvinnodominerade till stor del också har sökande från det ena könet. Många utannonserade tjänster hade dock även en jämn könsfördelning bland de sökande, vilket visar på möjligheten för en jämnare könsfördelning i dessa yrkeskategorier. Arkivarie Förskollärare Biståndshandläggare Ekonomibiträde Fastighetsskötare 0% 20% 40% 60% 80% 100% Lärare yrkesämnen Upphandlare Miljöstrateg Controller Lärare est/prakt Arkitekt Lärare gymnasie 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15

16 Diagram 10 (t v) och diagram 11 (t h). Andel kvinnor och män som sökt utannonserade tjänster under Diagram t v visar de yrkeskategorier som har haft mindre än 5 % sökande av det ena könet. Röd färg visar andelen kvinnor som har sökt tjänsterna, blå färg visar andelen män som har sökt tjänsterna. Diagram t h visar de yrkeskategorier som har haft mellan 40 % och 60 % sökande av vartdera könet. Brandman Fastighetsskötare Biståndshandläggare Ekonomibiträde Barnskötare Förskollärare Lärare yrkesämnen Upphandlare Controller Arkitekt Badmästare Lärare est/prakt Lärare gymnasie Chef 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Diagram 12 (t v) och diagram 13 (t h). Andel kvinnor och män som sökt utannonserade tjänster under Diagram t v visar de yrkeskategorier som har haft mindre än 5 % sökande av det ena könet. Röd färg visar andelen kvinnor som har sökt tjänsterna, blå färg visar andelen män som har sökt tjänsterna. Diagram t h visar de yrkeskategorier som har haft mellan 40 % och 60 % sökande av vartdera könet. Insatsledare Drifttekniker Brandman Fastighetsskötare Biståndshandläggare Ekonomibiträde Förskollärare Omsorgshandledare 0% 20% 40% 60% 80% 100% Diagram 14 (t v) och diagram 15(t h). Andel kvinnor och män som sökt utannonserade tjänster under Diagram t v visar de yrkeskategorier som har haft mindre än 5 % sökande av det ena könet. Röd färg visar andelen kvinnor som har sökt tjänsterna, blå färg visar andelen män som har sökt tjänsterna. Diagram t h visar de yrkeskategorier som har haft mellan 40 % och 60 % sökande av vartdera könet. Ovanstående diagram visar att det 2009 var åtta yrkeskategorier som hade relativt jämn könsfördelning bland de sökande till utannonserade tjänster var det nio och 2011 var det tolv. Det har således blivit fler yrkeskategorier som har en jämn könsfördelning bland de sökande. Dock har de yrkeskategorier som har en ojämn könsfördelning bland de sökande också ökat från fem till åtta yrkeskategorier under perioden Mål och åtgärder En jämn könsfördelning Lärare yrkesämnen Upphandlare IT-administratör Miljöstrateg Trafikingenjör Arkitekt Badmästare Lärare est/prakt Lärare gymnasie Miljöinspektör Chef 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mål Uppföljning Åtgärd Ansvar Antalet yrkeskategorier bestående av fem medarbetare eller mer och som är enkönsdominerade till mer än 95 % ska minska med 10 %. Ökat med 19 %. Målet är ej uppnått. Vid lika kvalifikationer har underrepresenterat kön företräde till anställning i dessa grupper. Varje chef med ansvar för rekrytering. 16

17 Alla arbeten ska sökas av män och kvinnor. Tre tjänster har inte haft sökande av båda könen: arkivarie 2009, insatsledare 2011 och omsorgshandledare Målet är ej uppnått. Platsannonser ska utformas så att underrepresenterat kön söker anställning. Riktlinjer för rekrytering med jämställdhets- /diskrimineringsperspektiv i personalhandboken ska revideras. Varje chef med ansvar för rekrytering. Personalavdelningen. Utbildning i rekrytering för chefer. Personalavdelningen. Jämställdhet och mångfald ska ingå som en del i arbetsmiljöutbildningen för nya chefer och skyddsombud. Personalavdelningen. Mål Uppföljning Åtgärd Ansvarig Antalet yrkeskategorier bestående av tio medarbetare eller mer och som är enkönsdominerade till mer än 95 % ska minska med 10 %. Hösten Utbildning i rekrytering med jämställdhetsperspektiv. Chefer med ansvar för rekrytering/ personalavdelningen. Lönekartläggning 2012 Enligt Diskrimineringslagen 3 kap. 13 Diskrimineringslagen ska jämställdhetsplanen innehålla en översiktlig redovisning av handlingsplanen för jämställda löner. Den senaste handlingsplanen bifogas därför jämställdhetsplanen

18 Sammanfattning av mål och åtgärder för ökad jämställdhet Mål Uppföljning Åtgärd Ansvar Alla anställda, oavsett kön som har skyldighet att arbeta utomhus, ska ha tillgång till arbetskläder vid utomhusarbete. Hösten Kartläggning av nuläge. Om skillnader mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrkeskategorier finns ska åtgärder sättas in. Personalavdelningen/ förvaltningschefer. 30 % av samtliga medarbetare i kommunen ska ha flexibel arbetstid i syfte att underlätta för medarbetare att förena arbete och föräldraskap. Hösten Öka andelen medarbetare med flexibel arbetstid. Chefer med personalansvar/ personalavdelningen. Inga trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling ska förekomma. Medarbetarundersökningen 2013 och Om medarbetarundersökningarna 2013 och 2015 visar att förekomsten av trakasserier, kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier inte har minskat sätts åtgärder in för att minska förekomsten. Chefer med personalansvar/ personalavdelningen. Antalet yrkeskategorier bestående av tio medarbetare eller mer och som är enkönsdominerade till mer än 95 % ska minska med 10 %. Hösten Utbildning i rekrytering med jämställdhetsperspektiv. Chefer med ansvar för rekrytering/ personalavdelningen. 18

19 Bilaga 1 Åtgärder 2011 års lönekartläggning Handlingsplan för jämställda löner Yrkeskategori Kostnad exkl PO Förklaring Antal pers som berörs Tid kvar för åtgärd Inom yrkesgrupperna Kock/kokerska kr Två tredjedelar av åtgärden (400 kronor av 600 kronor) 74 1 år kvar för åtgärd Administratör Gruppöversyn 2012 Gruppledare Gruppöversyn 2012 Handläggare Gruppöversyn 2012 Arbetsledare Gruppöversyn 2012 Kvalificerad handläggare Gruppöversyn 2012 Avdelningschef B Gruppöversyn 2012 Totalt kr 74 Kostnad för 2011 exkl PO Kostnad för 2012 exkl PO 0 kr kr Mellan yrkesgrupperna/inom boxarna Lärare grundskola senare år kr Halva åtgärden (775 kronor av 1550 kronor) år kvar för åtgärd SFI-lärare 0 kr Avvakta åtgärd. 6 2 år kvar för åtgärd Förskollärare 0 kr Avvakta åtgärd. Gruppöversyn för Arbetsledare år kvar för åtgärd Fritidspedagog 0 kr Avvakta åtgärd. Gruppöversyn för Arbetsledare år kvar för åtgärd Lärare grundskola senare år 0 kr Avvakta åtgärd. Gruppöversyn för Kvalificerad handläggare år kvar för åtgärd SFI-lärare 0 kr Avvakta åtgärd. Gruppöversyn för Kvalificerad handläggare år kvar för åtgärd Socialsekreterare förste 0 kr Avvakta åtgärd. Gruppöversyn för Kvalificerad handläggare år kvar för åtgärd Totalt kr 544 Kostnad för 2011 exkl PO Kostnad för 2012 exkl PO 0 kr kr 1

20 Bilaga 1 Mellan boxarna Behandlingassistent utan högskoleutbildning kr Åtgärdas fullt ut, 500 kronor år kvar för åtgärd Förskollärare/fritidspedagog outbildad 0 kr Avvakta åtgärd. 9 1 år kvar för åtgärd Elevassistent 0 kr Avvakta åtgärd år kvar för åtgärd Lärare grundskola tidigare år 0 kr Avvakta åtgärd. Gruppöversyn för Arbetsledare år kvar för åtgärd Specialpedagog 0 kr Avvakta åtgärd. Gruppöversyn för Kvalificerad handläggare år kvar för åtgärd Totalt kr 270 Kostnad för 2011 exkl PO Kostnad för 2012 exkl PO Total kostnad för 2011 exkl PO Total kostnad för 2012 exkl PO Inkl PO 39,20 % 0 kr kr 0 kr kr kr Åtgärder 2012 års lönekartläggning Yrkeskategori Kostnad exkl PO Förklaring Tid kvar för åtgärd Inom yrkesgrupperna Kock/kokerska kr En tredjedel av åtgärden (200 kronor av 600 kronor) 0 år kvar för åtgärd Administratör Gruppöversyn 2012 Gruppledare Gruppöversyn 2012 Handläggare Gruppöversyn 2012 Arbetsledare Gruppöversyn 2012 Kvalificerad handläggare Gruppöversyn 2012 Avdelningschef B Gruppöversyn 2012 Totalt kr Kostnad för 2012 exkl PO Kostnad för 2013 exkl PO kr kr Mellan yrkesgrupperna/inom boxarna Lärare grundskola senare år kr Halva åtgärden (775 kronor av 1550 kronor) 0 år kvar för åtgärd SFI-lärare kr Halva åtgärden (400 kronor av 800 kronor) 1 år kvar för åtgärd Förskollärare 0 kr Gruppöversyn för Arbetsledare år kvar för åtgärd 2

21 Bilaga 1 Fritidspedagog 0 kr Gruppöversyn för Arbetsledare år kvar för åtgärd Lärare grundskola senare år 0 kr Gruppöversyn för Kvalificerad handläggare år kvar för åtgärd SFI-lärare 0 kr Gruppöversyn för Kvalificerad handläggare år kvar för åtgärd Socialsekreterare förste 0 kr Gruppöversyn för Kvalificerad handläggare år kvar för åtgärd Totalt kr Kostnad för 2012 exkl PO Kostnad för 2013 exkl PO kr kr Mellan boxarna Förskollärare/fritidspedagog outbildad kr Åtgärdas fullt ut, 150 kronor. 0 år kvar för åtgärd Elevassistent kr Halva åtgärden (125 kronor av 250 kronor) 1 år kvar för åtgärd Lärare grundskola tidigare år 0 kr Gruppöversyn för Arbetsledare år kvar för åtgärd Specialpedagog 0 kr Gruppöversyn för Kvalificerad handläggare år kvar för åtgärd Totalt kr Kostnad för 2012 exkl PO Kostnad för 2013 exkl PO Total kostnad för 2012 exkl PO Total kostnad för 2013 exkl PO Inkl PO 39,20 % kr kr kr kr kr 3

22 Bilaga 1 Åtgärder 2013 års lönekartläggning Yrkeskategori Kostnad exkl PO Förklaring Tid kvar för åtgärd Inom yrkesgrupperna - Totalt 0 kr Kostnad för 2013 exkl PO Kostnad för 2014 exkl PO 0 kr 0 kr Mellan yrkesgrupperna/inom boxarna SFI-lärare kr Halva åtgärden (400 kronor av 800 kronor) 0 år kvar för åtgärd Förskollärare 0 kr Gruppöversyn för Arbetsledare år kvar för åtgärd Fritidspedagog 0 kr Gruppöversyn för Arbetsledare år kvar för åtgärd Lärare grundskola senare år 0 kr Gruppöversyn för Kvalificerad handläggare år kvar för åtgärd SFI-lärare 0 kr Gruppöversyn för Kvalificerad handläggare år kvar för åtgärd Socialsekreterare förste 0 kr Gruppöversyn för Kvalificerad handläggare år kvar för åtgärd Totalt kr Kostnad för 2013 exkl PO Kostnad för 2014 exkl PO kr kr Mellan boxarna Elevassistent kr Halva åtgärden (125 kronor av 250 kronor) 0 år kvar för åtgärd Lärare grundskola tidigare år 0 kr Gruppöversyn för Arbetsledare år kvar för åtgärd Specialpedagog 0 kr Gruppöversyn för Kvalificerad handläggare år kvar för åtgärd Totalt kr Kostnad för 2013 exkl PO Kostnad för 2014 exkl PO Total kostnad för 2013 exkl PO Total kostnad för 2014 exkl PO Inkl PO 39,20 % kr kr kr kr kr 4

Jämställdhetsplan 2009-2011. för Värnamo kommun

Jämställdhetsplan 2009-2011. för Värnamo kommun Jämställdhetsplan 2009-2011 för Värnamo kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Bakgrund... 3 2. Arbetsförhållanden ska lämpa sig för såväl kvinnor som män...

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-30, 78 Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 Sida 2 av 10 Innehåll INLEDNING... 3 Varför behövs en jämställdhetsplan?... 3 Vad är ett gott jämställdhetsarbete?...

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850 sid 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsoch mångfaldsplan 2014-2016 Dnr VON-2014-19 Dpl 08 Inledning och bakgrund Jämställdhet och mångfald är en förutsättning

Läs mer

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-19 KS 80 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Jämställdhet... 1 1.2 Kön och organisation... 1 1.3 Jämställdhet

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Lagar 1 2. Bakgrund och inledning 3 3. Utvärdering av 2010 2012 års plan 3 4. Arbetsförhållanden 5 Kartläggning

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008

Olika men ändå lika Jämställdhetsredovisning för 2008 Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling

Läs mer

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad:

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, -partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, 2016-11-09 Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 3(15) Inledning Det finns en lagstadgad skyldighet enligt Diskrimineringslagen

Läs mer

Malmö stads lönestatistik 2014

Malmö stads lönestatistik 2014 Malmö stads lönestatistik 2014 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadsavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 1(10) 2015-06-17 KS 2015/156 Kommunstyrelsen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018 2(10) Innehåll Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018... 1 1.

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING.

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. FÖR Vilka är de? Jämställdhetsplan 2013 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING malm SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 1280-2012-1.1 SID 1 (10) JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015... 2 Inledning... 2

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan PLAN Jämställdhetsplan 2016 2018 Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av ledningskontoret Datum 2015-10-12 Gäller 2016 2018 Ärendenr RS 2015/71 Innehåll Region Gotlands Likabehandlingspolicy... 2

Läs mer

Medel ålder Medel lön

Medel ålder Medel lön Malmö stads lönestatistik 2012, månadsanställda Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation). Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN Infoga din logotyp här JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN FÖRETAGSNAMN Fastställd 2017-00-00 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETSPLAN Här kan du lägga in en beskrivande text om vilket/vilka företag det gäller.

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Sid 1 (10) Dokumenttyp Policy/plan Dokumentansvarig Personalchef Beslutad av (datum och ) KF, 2016-03-21, 21 Gäller för Alla kommunens verksamheter Giltig fr o m 2016-03-21 Senast reviderad Jämställdhetsplan

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Jämställdhetsplan

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Jämställdhetsplan ÖREBRO LÄNS LANDSTING Jämställdhetsplan 2013 2015 1 Örebro läns landsting 2013 Grafisk form: LoVS Kommunikation. Foto: Nina Hellström Papper: inlaga, Multi design smooth white, 130 g, omslag, Multiart

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011-2014

Jämställdhetsplan 2011-2014 Flik 6.1 1 (13) Jämställdhetsplan 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-13, 127 VK300S v1.0 040416, Flik 6.1 Jämställdhetsplan 2011-2014 Ekonomi- och personalförvaltningen Vingåkers kommun, 643

Läs mer

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN MILJÖFÖRVALTNINGEN 2007-10-11 SID 1 (5) Kontaktperson Ingegärd Bergsmark BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Inledning Arbetet med mångfald och jämställdhet styrs av lagstiftning och stadens interna

Läs mer

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Beslut i kommunfullmäktige 2012-02-27 Inledning Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR BILS HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Bilaga 6 SID 1 (13) 2011-11-25 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR 2010-2012 Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning STADSDELSFÖRVALTNING SID 2 (13)

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun TILLÄMPNING Jämställdhet i Hudiksvalls kommun Jämställdhet Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. Diskriminerings lagens syfte vad gäller förbudet att diskriminera på grund av kön,

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2010-2012 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2010 Inriktningsmål för jämställdhets- och mångfaldsarbete Arbete för jämställdhet

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Mattias Wirsén, tfn 13 55 23 Likabehandlingsplan 2016-2019 För lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-05-25.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

jämställdhet -policy -handlingsplan

jämställdhet -policy -handlingsplan jämställdhet -policy -handlingsplan 2008 1. Inledning Den här planen är upprättad utifrån Jämställdhetslagens bestämmelser. Enligt Jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) 2013-12-03 Bilaga 6 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Telefonvägen 30 Box 490 129 04 Hägersten Växel 08-508 22 000 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Burlövs kommun 2015 2017

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Burlövs kommun 2015 2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Burlövs kommun 2017 Antagen av kommunfullmäktige -09-21, 97 Inledning Alla arbetsgivare ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad Kvinnor 79 13 500 27 899 22 2 600 27 00 31 800 7 200 26.28 Män 103 18 700 27 279 7 800 21 500 27 500 31 688 10 188 37.05 Administratör, annan 152090 Totalt 582 13 500 27 789 7 800 2 000 27 00 31 700 7

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60%) Manligt dominerade yrken (mer än 60%) Jämnt könsfördelade yrken. 10:e Median 90:e. Kv.lön i % av män.

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60%) Manligt dominerade yrken (mer än 60%) Jämnt könsfördelade yrken. 10:e Median 90:e. Kv.lön i % av män. Malmö stads lönestatistik 2013, månadsanställda Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation). Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Jämställdhetsplan för Nordmalings kommun

Jämställdhetsplan för Nordmalings kommun Jämställdhetsplan för Nordmalings kommun 2014-2016 Antagen av kommunfullmäktige den 23 juni 2014 74 Bakgrund Denna jämställdhetsplan är framtagen som ett stöd och ett verktyg för kommunen att arbeta med

Läs mer

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv.

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv. dokument3 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadasavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande deltidslöner

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan Dokumenttyp Plan Fastställd/upprättad 2012-12-20 av Kommunfullmäktige, 96 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid 2013-2015 Dokumentansvarig

Läs mer

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010 Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr 5.Ledningens ansvar 2. Policy och bu52.16 1 av 6 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Personalsekreterare Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde Backe rektorsområde är en förskole-, skol- och fritidsverksamhet med uppgift att utbilda elever enligt Lpo-94 och att tillhandahålla familjer barnomsorg i form av

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6)

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6) Nya bestämmelser för arbetsgivare undersöka, analysera, åtgärda och följa upp Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskriminerings lagen. Nu ska du som arbetsgivare förebygga

Läs mer

Tillväxtverkets likabehandlingsplan

Tillväxtverkets likabehandlingsplan Datum Dessa riktlinjer beslutades 140212 Version Översyn 150901 Texten har lagts in nya mall 161001. Ej andra ändringar. Godkänd av Tony Schmidt Tillväxtverkets likabehandlingsplan 2014 2016 Tillväxtverket

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer