Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar"

Transkript

1 Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar En enkätundersökning av Riksförbundet Attention Undersökningen är ett led i uppföljningen av att det den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 socialtjänstlagen som anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Undersökningen finns att ladda ner på Publicera gärna rapporten, men glöm inte att uppge källan.

2 1 Inledning Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras familjer. Vi företräder personer med egna funktionsnedsättningar, deras anhöriga och personal som möter våra grupper inom exempelvis skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa och andra instanser. Attention har medlemmar i 57 lokala föreningar. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och tvångssyndrom (OCD), språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. NPF innebär svårigheter som beror på hur hjärnan fungerar. Orsaken är biologisk och har ingenting med uppfostran eller intelligens att göra. Funktionsnedsättningen syns inte på utsidan men påverkar personens beteende. Det är vanligt att personer med NPF har svårt med reglering av uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsnivå, samspelet med andra människor samt inlärning och minne. Arten och graden av svårigheter varierar. När de är så stora att de kraftigt påverkar individens utveckling och möjligheter att fungera i samhället blir de till ett funktionshinder. Det säger sig självt att sådana funktionsnedsättningar inte bara påverkar den funktionshindrade utan alla i familjen, vilket Attention länge påpekat. Många anhöriga lever under mycket stor press och samhällets stöd till våra grupper släpar efter. Trots att man sedan länge vet att tidiga, individanpassade och flexibla insatser som ges konsekvent och uthålligt, spar lidande och lönar sig i långa loppet, får allt för få just detta. Livsvillkorsundersökning Våren 2005 gjorde Attention en så kallad livsvillkorsundersökning som visade att föräldrar till barn med ADHD har klart lägre livskvalitet jämfört med normalbefolkningen. Bland annat framkom att en majoritet av föräldrarna tvingades jobba deltid på grund barnens funktionsnedsättning, att de oftare behövde sjukvård, hade sömnproblem och drabbades av extra kostnader på grund av att barnet/ungdomen tappade, glömde eller hade sönder saker. Studien visade också att 40 procent av föräldrarna hade behövt söka hjälp för egen del på grund av barnets svårigheter och 31 procent har varit sjukskrivna. Vidare lade de ner mångdubbelt med tid på att morgon- och kvällsrutiner. Föräldrarna i denna studie ägnade i snitt 89 minuter för kvällsrutiner, dvs. att få barnet att komma i säng och lägga sig, vilket kan jämföras med SCB: s tidsanvändningsundersökning där föräldrar till barn 7 år eller äldre ägnar 38 min i snitt åt daglig barnomsorg. 50 procent uppgav att de hade kontakt med skolan dagligen eller några gånger per vecka. Behov av fortsatta studier Kunskapen om detta har dock enligt vår uppfattning varit liten. Därför föreslog vi i samband med att Attention lämnade sitt remissvar på promemorian Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående, Ds 2008:18, att man borde studera vilket stöd som anhöriga till personer med psykiska funktionsnedsättningar har. Någon studie av det slaget har vi hittills inte sett till, däremot blev vi i mars 2011 kontaktade av Socialstyrelsen för att lämna förbundets syn på de behov som anhöriga har. Vi har visserligen många och intensiva kontakter med anhöriga, men vi ville släppa fram fler röster och få en tydligare bild av hur anhöriga ser på sin situation och sina behov. Därför beslutade vi att göra en undersökning där våra medlemmar själva skulle få framföra sina önskemål.

3 2 Frågor till anhöriga Förbundet genomförde under april 2011 en enkätundersökning om stödet till anhöriga. Skälet var de många signaler vi fått från medlemmar att man känner sig tvungen att kämpa för varje kommunal stödinsats och att bemötande var dåligt. Istället för stöd och uppmuntran rapporterar många av våra medlemmar att de blir ifrågasatta och lämnade att ensamma hantera svåra situationer. Enkäten publicerades på Attentions webbplats och vi puffade också för den på förbundets sida på Facebook samt i vårt interna nyhetsbrev. Gensvaret var enormt. På knappt fyra veckor svarade 547 personer på enkäten och bilden är klar de anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar* behöver mycket mer hjälp än de får. Undersökningen bestod av totalt sju frågor. De fem första hade färdiga svarsalternativ, där fråga 1-3 endast kunde besvaras med ja eller nej, se nedan. Därefter frågade vi vilket stöd man fått och hur nöjd man var med detta. Slutligen gavs två möjligheter till fritt formulerade svar Fråga 1 Skulle du för egen del behöva stöd i form av rådgivning, information, avlastning m.m.? Fråga 2 Känner du till att kommunerna enligt socialtjänstlagen ska erbjuda stöd för att underlätta för dem som stödjer en närstående som har funktionshinder? Fråga 3 Har du eller någon annan i din familj erbjudits stöd i egenskap av anhörig? Fråga 4 Om ja, vilken/vilka av nedanstående åtgärder har du fått? 163 svar a) Stödsamtal b) Anhörigträffar för erfarenhetsutbyte c) Informationsträffar eller/och föreläsningar d) Rådgivning via kurator, anhörigkonsulent el. dyl. e) Avlösarservice f) Annat, ange vad Fråga 5 Är du nöjd med dessa insatser? 273 svar Fråga 6 Vad kan kommunerna göra ytterligare för att förbättra stödet? Fråga 7 Ytterligare kommentarer som rör din situation som anhörig Resultat Resultatet är alarmerande och visar att kommunerna inte förmått att nå ut med information om att rätten till stöd nu gäller fler grupper av anhöriga, än enbart anhöriga till äldre. De förefaller inte heller ha anpassat insatserna så att de ska passa de nya grupperna. Detta trots att undersökningen visar på ett mycket stort behov av stöd hos anhöriga till personer med NPF. Drygt 92 % av de tillfrågade har svarat att de behöver stöd för egen del, men få har fått det. Tabell 1 Eget behov: 547 svar Behöver du stöd för egen del? Ja Nej 92 % 8 %

4 3 Låg kännedom Trots att kommunerna sedan snart mer än två år enligt socialtjänstlagen är skyldiga att erbjuda stöd för att underlätta för dem som stödjer en anhörig som har funktionshinder, så vet inte ens hälften av de tillfrågade om det. Tabell 2 Kännedom: 547 svar Känner du till att anhöriga har rätt till stöd? Ja Nej 43 % 57 % Bristen på information är det som allra mest kommenteras i frågorna med öppna svarsalternativ. 244 svar (55 %) tar upp bristen på information. Många har aldrig hört talas om att de kan få hjälp och har aldrig kontaktats av någon inom kommunen angående detta. Svaren tyder också på att till och med de kommunalt anställda inte verkar vara informerade om att gruppen som har rätt till stöd nu har utvidgats, så att den nu omfattar alla som är anhöriga till någon med en funktionsnedsättning. Några citat: Det borde vara självklart att informera anhöriga om våra rättigheter till stöd och hjälp. Som det är nu får jag själv fått jaga rätt på vilka rättigheter jag och mitt barn har. Först och främst måste man förstås informera om möjligheten (och rättigheten) till stöd. Det fick jag veta först nu! Jag har ringt och tjatat om att få hjälp, men de enda de sägar att det inte finns någon hjälp att få som anhörig. Visste jag inte att man kunde få stöd som anhörig, vilket är rätt så konstigt att jag inte fått information om egentligen. Jag har vid flertalet gånger tagit upp just det här med anhörigstöd med personalen på BUP, det enda svaret jag fick var att det kanske var något jag själv kunde ta tag i, som att starta en grupp för föräldrar el dylikt. Jag vet många föräldrar som av en slump fått veta om det, ansökt hos ett assistansföretag och har sedan fått det beviljat och då rör det sig om MÅNGA timmar om dagen. Fick själv veta det av en tjej på nätet, annars hade jag inte dragit igång om att ansöka om det till min grabb. Kommunerna måste givetvis stå för det som de ska göra enligt lagen, men verkligheten är tyvärr oftast en helt annan. Man får slåss med näbbar och klor för att få någon som helst stöd eller hjälp. Stödets utformning Resultatet visar också att våra medlemmar ofta blir ifrågasatta och måste kämpa för att få det de på pappret har rätt till. 35 svar tar upp att man önskar sig att kommunens personal självmant ska erbjöd hjälp och stöd, istället för att den anhörige ska behöva kämpa för det. Tabell 3 Fått stöd: 544 svar Har någon i din familj fått anhörigstöd? Ja Nej 30 % 70 %

5 4 Nästa fråga avsåg vilken typ av stöd man i så fall fått. Tabell 4 Typ av åtgärd:163 svar Vilken av följande åtgärder har ni fått? Procent Personer Informationsträffar/föreläsningar 51 % 83 Stödsamtal 39 % 63 Avlösarservice 27 % 44 Rådgivning 27 % 44 Anhörigträffar 26 % 43 Annat 32 % 52 På frågan Om man fått annat stöd svarade 52 personer, men då ingick även de 8 som svarade ingenting. Se kommentarer längre ner på denna sida. Andra stödinsatser Insats Antal svar Stöd- och kontaktperson eller -familj 13 BUP eller habiliteringen 12 Föräldra utbildning 5 Korttidsboende 4 Läger för barnet 4 Adhd-center 3 Ledsagarservice 3 Må bra-kväll (med massage, avslappning och fikastund) 2 Helg-retreat 1 Fritidsverksamhet 1 Hemma-hossare (speciallösning för oss) 1 Kurator 1 Mammagrupp i studiecirkelform 1 Några dagars utbildning 1 Personliga ombud 1 Vårdbidrag 1 Jag har fått fixat allt själv, har inte blivit erbjuden något av någon. Vi har inte erbjudits något utan fått hitta ALLT själv! Det stöd vi lyckats få till har både skiftat, en del har varit sådär och en del bra. Ingenting av ovanstående eller annat har erbjudits.vi har på eget initiativ sökt kontaktperson, fick sådan efter 11mån. Kontaktpersonen kom dock aldrig som avtalat. Vi är en familj på 10 personer. Hälften har diagnoser såsom Asperger, ADD, ADHD och Tourettes syndrom. Jag, mamman, ska utredas för ADHD (hoppas jag ÄNTLIGEN!!) Vi har varit helt lämnade till oss själva. Ingen information till mig som är gift med en som har Aspergers sedan han fick sin diagnos. De har bara konstaterat att han har den

6 5 här diagnosen och sedan skulle allt vara bra. Ingen har pratat med mig om eventuellt stöd eller liknande. Har tagit så lång tid att få hjälp, både medicinskt från BUP och stöd via socialtjänsten att vi alla i familjen mår dåligt psykiskt i varierande grad. Hemskt att det ska vara så svårt att få hjälp. Jag känner mig totalt slut som människa, Jag har i så många år bara levt för att vara en tjänare åt mitt barn, älskat henne och gjort mitt bästa. Ändå slutade vår relation med att hon behandlar mig aggressivt som en fiende, en total främling som hon önskar åt häcklefjäll. Jag har inget eget liv kvar. Jag hade ett stort aktivt liv före hon föddes men nu finns ingenting kvar. Jag är sjuk och totalt isolerad från omvärlden. Min högsta önskan är att "någon däruppe snart släcker mitt lyse". Det är fruktansvärt jobbigt att vara anhörig till en person med funktionshinder. Stödet från samhället har varit minimalt! Lite vårdbidrag sent i processen, en ADHD-kurs på Vuxenpsykiatriska mottagningen, men det är väl i stort sett allt. Det är snarare vi som föräldrar som har fått informera/utbildat de personer av olika myndighetskaraktär som vi mött genom åren. Hjälplösheten är den värsta, när ens son inte kan fullfölja något eller kunna ha ett normalt förhållande. Vart kan man vända sig? Hur kan jag få min son att förstå hur de närmaste känner sig? Man läser och läser men det hjälper ju inte hur mycket vi runt omkring läser när inte personen med NPF vill se själv. Många kritiska till stödets utformning Nedslående nog är de som får stöd inte heller särskilt nöjda med hur det är utformat. Hälften av alla de som besvarat enkäten har svarat på denna fråga, 273 personer, vilket är mer än de som svarat att de får stöd. Förklaringen ligger nog i att man vill ta tillfället i akt och ange att man inte är nöjd med den hjälp man fått. Tabell 5 Nöjdhet:273 svar Ja, väldigt nöjd 11,4% 31 Ja, ganska nöjd 27,5% 75 Nej, mindre nöjd 27,1% 74 Nej, missnöjd 34,1% 93 Som framgår är knappt 39 % väldigt eller ganska nöjda, medan drygt 27 % är mindre nöjda och hela 34 % missnöjda. En viktig larmsignal att något måste göras för att utveckla kompetensen hos personalen. Vidare behövs ett helt annat inflytande från de berörda. Det säger sig själv att det finns stora skillnader med att arbeta för anhöriga till äldre och till anhöriga till personer med en psykiatrisk diagnos. Vi kan inte se att kommunerna satsat tillräckligt på att förbereda sig för att arbeta med de nya målgrupperna, se kommentarer nedan. Hjälp behövs för både barnet med funktionsnedsättning och syskon. Dock har det varit svårt att hitta och det krävs att de som ska stötta vet vad funktionsnedsättningen innebär. Mycket märkligt att det ställs så låga kunskapskrav. Vem vill lämna sitt barn till någon utan vetskap om och engagemang i det livet som barnet och familjen lever i?

7 6 Vi hittade själv en samtalscirkel, men den varade bara tre ggr, sen dog den ut. De kan göra mycket mer än de gör, de bara lovar en massa sen blir det inget mer. Bara möten om vad man ska göra åt situationen men sen händer inget mer. De kan väl ta en mer på allvar och ge det stöd o hjälp man har rätt till tycker jag. Jag vill veta hur man ska gå till väga med allt som rör min son som har asperger, men de tycks inte veta ett skvatt om vad det innebär överhuvudtaget. Jag behöver att någon frågar hur JAG mår...hur jag orkar...hur jag tacklar min sorg över att ha fyra barn med autism. Avlastning i form av avlösarhjälp. Är mamma till två adhd pojkar och går på knäna mellan varven och skulle behöva mer konkret hjälp i vardagen för att orka. En typ av case manager som jag läst på er hemsida skulle vara till stor hjälp. Finns inte här eller har inte då inte blivit erbjuden en sådan. För oss skulle det bästa stödet vara att kommunen följde skollagen, och ordnade så skolan fungerar tillfredställande för vår son. Att i ständigt återkommande krissamtal med rektor och lärare, bråka för att få rätt stöd till honom är inte ett sätt att stödja oss föräldrar. När kommunen inte ser till att ekonomin räcker för extra resurser i skolan, eller mer utbildning kring dessa barn för sin personal, så ser de verkligen till att öka klyftan mellan föräldrar/barn och skola. Skolan blir en plåga för både sonen och oss. Det är där 85-90% av symptomen på hans ADHD diagnos blir som tydligast, och där han behöver mest stöd. Nu räknar skolan med att vi som föräldrar ska finnas med som stöd de dagar som kan vara jobbig för honom som vid Nationella prov dagar, friluftsdagar osv. Vi ställer gärna upp, men detta skulle skolan klara själva om de var tillräckligt många (och rätt utbildade) i personalen! Många idéer och förslag De avslutande två öppna frågorna innehåller mer än 700 kommentarer och synpunkter. När man tar del av dessa inser man hur ensamma många känner sig inför de problem och utmaningar de kämpar med. Många påpekar att de måste lägga mycket tid på att stödja sina vuxna barn, inte minst i kontakten med myndigheter såsom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, men också för att hålla kontakt med de ansvariga inom vården. Av svaren framgår också att anhöriga ofta måste bevaka att personen med funktionsnedsättning får adekvat hjälp. Ingenting fungerar av sig självt, som jag tidigare trodde, säger en anhörig i enkätundersökningen. Tilltron till den svenska vård- och stödapparaten är stor, därför blir många uppriktigt förvånade vilka brister den visar sig ha när man själv är i behov av hjälp. Andra påpekar att de som ska hjälpa och stödja själva saknar nödvändiga kunskaper. Informationen från samhället förefaller mycket bristfällig. Vi har varit helt utlämnade till oss själva. Ingen information till mig som är gift med en man som har Aspergers syndrom sedan han fick sin diagnos. De har bara konstaterat att han har den här diagnosen och sedan skulle allt vara bra. Ingen har pratat med mig om ett eventuellt stöd. Femton viktiga förslag för ett bättre anhörigstöd Svaren är fulla av beskrivningar om hur utsatt man upplever att man är, men också av värdefulla idéer. Vi har sammanfört alla dessa svar och funnit att nedanstående 15 förslagen är de mest förekommande framförda i undersökningen.

8 7 1. Anhörigstödjare/konsulenter måste vidga sitt ansvarsområde så att nya grupper får det stöd de har rätt till. Det behövs personer som har ett tydligt och klart ansvar för anhörigstöd. 2. Anhörigträffar med information, erfarenhetsutbyte och utbildning är efterfrågade av denna grupp. Många vill också att dessa grupper ska bestå av personer som befinner sig i en liknande situation, typ förälder till tonåring med ADHD, mamma till barn med Aspergers syndrom eller gift/sambo med någon som har en neuropsykiatrisk diagnos 3. Aktivt uppsökande verksamhet. Våra medlemmar är ofta väldigt belastade och vill att kommunen tar egna initiativ och erbjuder de berörda stöd. Många är trötta på att slåss för sina rättigheter och drömmer om att någon ska se och förstå deras behov. 4. Avlastning i form av fungerande kontaktpersoner och familjer, korttidsboenden, jourhem, läger med mera. behövs för att familjerna ska orka hålla ihop. 5. Bemötandet måste förbättras, många blir besvikna på kontakterna med dem som är till för att ge stöd och hjälp. Ett antal svar tar upp att man saknar någon som bryr sig eller är beredd att lyssna. 6. Effektivt stöd ska erbjudas tidigt, snabbt och med korta handläggningstider. Man ska inte behöva vänta månader eller i värsta fall år på att få hjälp. 7. Förenkla för den som vill ha hjälp, många har svårt att tolka regler och blanketter. Man önskar sig ett telefonnummer, en kontaktperson och ökad tillgänglighet på kvällar och helger då många svåra saker inträffar. 8. Hela familjen berörs av en funktionsnedsättning, även syskon behöver ofta stöd. 9. Information måste riktas både till anhöriga, personer med egen funktionsnedsättning och till de anställda. Den bör förmedlas både muntligt, skriftligt och digitalt, vid flera tillfällen. 10. Kompetent och lyhörd personal, borde vara en självklarhet för den som ska stödja andra. Satsa på kompetensutveckling så att de anhöriga får möta kunniga och förstående tjänstemän. 11. Bidra till en positiv fritid med anpassade aktiviteter för barn och ungdomar, det gör att de fungerar bättre totalt sett och friktionerna i familjerna minskar. 12. Tillför resurserna inom vård, skola och socialtjänst. Det lönar sig i längden och är ett viktigt komplement till vad familjen kan ge. 13. Rättigheter ska uppfyllas, inte ifrågasättas, vilket många tyvärr påpekar att de gör. Att diagnosen ADHD i sig blir ett hinder för att få hjälp enligt LSS upplever många som märkligt. 14. Samordning måste förbättras, både mellan olika verksamheter och mellan olika personer som ska ge stöd till den enskilde. 15. Skolan måste ta sitt ansvar för elever med funktionsnedsättning. Bristerna där pekas ut som ett mycket stort problem av många familjer, se kommentar nedan! Summering Resultatet av undersökningen visar att anhöriga behöver mycket mer hjälp än de får.

9 8 De flesta vet inte ens att de har rätt till stöd. Detta trots att det snart är två år sedan kommunerna ålades att erbjuda stöd för att underlätta för dem som stödjer en anhörig som har funktionshinder. Attentions enkät visar att färre än hälften av de som svarat vet om att de har rätt till stöd för egen del. Nästan alla säger att de behöver sådant stöd, men få har fått det. De som får stöd är dessvärre ofta mer eller mindre missnöjda med kvalitén. För oss kommer det inte som en överraskning. För oss kommer det inte som en överraskning. Vi på Attention möter varje dag frustrerade, besvikna och upprörda anhöriga. Vi har också larmat om detta, inte minst till Socialstyrelsen som har ett övergripande ansvar för att driva på kommunerna. Vi har fått stöd av Socialstyrelsen att bearbeta detta väldiga material och utgår från att det kommer att vara en viktig informations- och kunskapskälla både för myndigheten och för kommunerna. Många skriver också i enkäten om hur svårt de har att få gehör för sina barns behov i skolan. Där saknas ofta både kunskap om och förståelse för våra funktionsnedsättningar. För att råda bot på det driver Attention sedan flera år kravet om ett kunskapslyft inom skolan. Vi kräver även att skollagen skärps så att kommunerna blir skyldiga att ge funktionshindrade elever en kvalitetssäkrad skolgång med möjlighet att nå undervisningsmålen. I hela materialet har vi bara funnit ett fåtal positiva kommentarer, men för helhetens skull vill vi nämna att 10 av 547 svar innehåller uppskattande kommentarer om det stöd man fått av kommunen. Även när det gäller skolan finns det några få som är nöjda. Den nya bestämmelsen i socialtjänstlagen tillkom därför att det behövs en ny syn på de anhörigas roll i vård och omsorg. För att detta ska kunna ske måste de anhöriga känna till den nya bestämmelsen och vad den innebär för deras egen del. Situationen för anhöriga med NPF är nu kartlagd och vi har sammanfattat de viktigaste kraven som medlemmarna ställer, säger Attentions ordförande Anki Sandberg i en kommentar till undersökningen. Vi accepterar inte att anhöriga ska vara utlämnade åt något, som för den oinvigde, kan liknas vid en snårig djungel. Inte heller att man möts av ifrågasättanden och brist på förståelse. Nu utgår vi från att något måste ske. Det måste ses som ett underkännande av kommunernas insatser på detta område att så få får det stöd som de enligt lagen har rätt till. Socialstyrelsen efterlyste i slutet av förra året i en rapport om kommunernas arbete med anhörigstöd, ett utvecklingsarbete inom socialtjänsten. Man pekade på att det behövs ett förbättrat bemötande av anhöriga från kommunens personal och en annan delaktighet för de berörda. Vår undersökning visar att ett sådant utvecklingsarbete är angeläget och måste komma till stånd snarast. Nu väntar vi på initiativ från de ansvariga. Attention medverkar gärna med information, utbildning och dialog. Mer information om vår verksamhet finns på

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv Körkort öppnar för jobb och ett annat liv En enkätundersökning som visar på de möjligheter och utmaningar som personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever som bilförare. 2014-05-06 Denna

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Ekonomi i gungning 2014-03-26

Ekonomi i gungning 2014-03-26 Ekonomi i gungning en undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd. 2014-03-26 Denna rapport är

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

Enkät till dig som är anhörig till någon med NPF-diagnos

Enkät till dig som är anhörig till någon med NPF-diagnos Enkät till dig som är anhörig till någon med NPF- 1. Hur väl känner du till de olika stöden? Vet inget om detta Vet att det finns men inte så mycket mer, men det är inte aktuellt för mig och har sökt och

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

ENKÄT 2013 SAMVERKAN

ENKÄT 2013 SAMVERKAN ENKÄT 2013 SAMVERKAN "Jag kämpar och tänker inte ge upp!" Rapport Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg Lindhultsganan 23 41674 GÖTEBORG 073-822 30 03 goteborg@autism.se 1 Sammanfattning Föreningen

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Stockholm 15 oktober 2012 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD)

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudsman i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Lagar

Läs mer

Anhörigstöd. i Sollentuna. Vård- och omsorgskontoret

Anhörigstöd. i Sollentuna. Vård- och omsorgskontoret Anhörigstöd i Sollentuna Vård- och omsorgskontoret Anhörigstödet i Sollentuna finns för dig som hjälper och stödjer en person som inte klarar vardagen på egen hand, beroende på ålder, långvarig sjukdom

Läs mer

Medlemsenkät om uppföljning av läkemedelsbehandling

Medlemsenkät om uppföljning av läkemedelsbehandling Medlemsenkät om uppföljning av läkemedelsbehandling Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för våra medlemsgrupper. I denna rapport fokuserar vi på

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun Anhörigstöd i Älvdalens kommun Ett stöd betyder så mycket vi finns till för dig! De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal

Läs mer

Remissvar på betänkandet SOU 2014:49 Våld i nära relationer - en folkhälsofråga förslag för ett effektivare arbete

Remissvar på betänkandet SOU 2014:49 Våld i nära relationer - en folkhälsofråga förslag för ett effektivare arbete Stockholm 2014-09-26 Till Samordnaren mot våld i nära relationer Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkandet SOU 2014:49 Våld i nära relationer - en folkhälsofråga förslag för ett effektivare

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr: VON-176/2013 003 Anhörigstöd Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen GODKÄND AV LEDNINGSGRUPPEN 2013-04-08 OCH FASTSTÄLLD AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 14 MAJ 2013

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Svårt att få tag på adhd-mediciner

Svårt att få tag på adhd-mediciner Stockholm 3 september 2014 Sammanfattning av apoteksenkäten Svårt att få tag på adhd-mediciner För fem år sedan avreglerades apoteken. Det har skapat många nya apotek, men servicen och tillgången på mediciner

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Stockholm 2015-06-10 Arbetsmarknadsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 111 21 Stockholm Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta en särskild

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck Vad ar ADHD? Elsa tycker att det ar som att ha myror i brallan och i huvudet. Robin tycker att det ar som en jattesnabb bergochdalbana. Att ha ADHD kan vara bade en styrka och en utmaning. Har hittar du

Läs mer

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 9 9 8 79 Antal svarande 7 6 5 4 I mycket hög grad I hög

Läs mer

Föräldrastödsprojektet 16-25

Föräldrastödsprojektet 16-25 Föräldrastödsprojektet 16-25 Ett treårigt stadsdelsöverskridande projekt i Göteborgs stad i samverkan med DART Startade 1/4-2013 Finansierat av Göteborgs stads särskilt avsatta medel för insatser riktade

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Verksamheten för funktionshinder Antagen i socialnämnd 2013-08-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Stöd och behandling för en enklare vardag

Stöd och behandling för en enklare vardag STOCKHOLM 2010-09-15 Stöd och behandling för en enklare vardag Nya förslag om vården för barn och unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser Alla barn har rätt till en god uppväxt Allt fler barn och unga

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra SLSO PP ss yy kk ii aa tt rr ii nn SS öö dd rr aa SLSO P ss yy kk ii aa tt rr ii n n S öö dd rr aa Alla dessa b o k s t ä v e r om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra I

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Lyssna på mig! - Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar berättar om sin skolsituation

Lyssna på mig! - Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar berättar om sin skolsituation Lyssna på mig! - Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar berättar om sin skolsituation 2014-12-18 Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen

Läs mer

Anhörigpulsen (UAL) Frågeenkät. Uppföljning av Anhörigas Livssituation

Anhörigpulsen (UAL) Frågeenkät. Uppföljning av Anhörigas Livssituation Frågeenkät Uppföljning av Anhörigas Livssituation Anhörigpulsen (UAL) Angående databehandling av personuppgifter Ditt deltagande i denna uppföljning är frivillig och anonym. Syftet med denna databehandling

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

"ALLT ÄR EN KAMP" - en undersökning om skolsituationen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

ALLT ÄR EN KAMP - en undersökning om skolsituationen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar "ALLT ÄR EN KAMP" - en undersökning om skolsituationen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar November 2011 Denna undersökning är ett led i Attentions arbete för att förbättra skolsituationen

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck Vad ar Tourette? Ibland ar det ratt kul. Som nar Linneas hjarna gar jattefort och hon kommer pa massa roliga ideer. Ibland ar det jobbigt. Som nar Ibrahim vill lasa men kroppen rycker sa att han inte kan

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Det sitter inte i viljan. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg.

Det sitter inte i viljan. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg. Det sitter inte i viljan Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg. För att kunna stödja personer med neuropsykiatriska funktionshinder i vardag, studier och yrkesliv behöver vi

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Om ADHD. Om projektet

Om ADHD. Om projektet Ung kvinna ADHD 1 2 Om projektet Attentions jämställdhetsprojekt Ung kvinna ADHD startade hösten 2010 och har syftat till att stärka unga kvinnor med funktionsnedsättningen ADHD. I projektet har vi arbetat

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

www.attention-riks.se

www.attention-riks.se www.attention-riks.se DAGENS AGENDA 1. Om projektet Vägar till jobb 2. Om Aspergers syndrom (AS) 3. Konkreta tips och metoder 4. Stöd och insatser 5. Frågor 6. Vill du boka en projektinformatör/komma i

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

VAD JAG HOPPAS PUBLIKEN TÄNKER EFTER DOM SETT FILMEN - JAG HOPPAS ATT DOM ALDRIG GLÖMMER DEN

VAD JAG HOPPAS PUBLIKEN TÄNKER EFTER DOM SETT FILMEN - JAG HOPPAS ATT DOM ALDRIG GLÖMMER DEN HEM OM FILMEN VAD JAG HOPPAS PUBLIKEN TÄNKER EFTER DOM SETT FILMEN - JAG HOPPAS ATT DOM ALDRIG GLÖMMER DEN "Jag ville vara med i filmen för att jag vill visa, hjälpa och förändra läget kring barn och ungdomar

Läs mer

Nr 3 2007 Årgång 12. Nyhetsbrev från Vacterlföreningen. Föräldrakraft som gratis medlemsförmån!

Nr 3 2007 Årgång 12. Nyhetsbrev från Vacterlföreningen. Föräldrakraft som gratis medlemsförmån! Nr 3 2007 Årgång 12 Nyhetsbrev från Vacterlföreningen Föräldrakraft som gratis medlemsförmån! Vi har fått erbjudande om att få tidsskriften Föräldrakraft gratis under 2008. Föräldrakraft vänder sig till

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

www.attention-riks.se

www.attention-riks.se www.attention-riks.se DAGENS AGENDA 1. Attention 2. Projektet Vägar till jobb 3. Vad presenterar vi för arbetsgivare 4. Projektets resultat och framtidsplaner 5. Frågor 6. Länkar och kontaktuppgifter Emma

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla kompisen Tryck: Katarina tryck

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla kompisen Tryck: Katarina tryck Vad ar Asperger? Det kan gora sa att man blir extra bra pa nagot, som Hampus som kan alla Sveriges kungar utantill. Det kan ocksa gora sa att man inte trivs nar det ar mycket folk, som Tova som hatar att

Läs mer

Riksförbundet Attention. Välkommen till Fördjupningskurs om NPF 24 oktober 2013 Kursledare: Urban Leijon. Dagens agenda

Riksförbundet Attention. Välkommen till Fördjupningskurs om NPF 24 oktober 2013 Kursledare: Urban Leijon. Dagens agenda Välkommen till Fördjupningskurs om NPF 24 oktober 2013 Kursledare: Urban Leijon www.attention-utbildning.se Dagens agenda 9.30 12.00 NPF - hur kan det yttra sig utifrån faktorer som diagnos, miljö, ålder

Läs mer

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen Rapport 2005-06-03 Annika Sköld 08-440 14 21 Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG Ku 1 i BESLUTSFÖRSLAG Tillämpning av LOV under 65 år Sociala omsorgsnämnden beslutade 2015-04-21 att tillämpa hemtjänstvalet för personer 18-64 år, enligt uppdrag i budget, för de personer som har hemtjänst

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till personer som åldras Innehåll 1. Om kompetensinventeringen i delprojektet... 3 2. Grundläggande kompetensutvecklingsbehov... 3 Kontakt

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Jippie jag har ADHD Ett förhållningssätt till diagnoser

Jippie jag har ADHD Ett förhållningssätt till diagnoser Jippie jag har ADHD Ett förhållningssätt till diagnoser Jessica Stigsdotter Axberg Attitydambassadör Son med ADHD-diagnos Formgivare och grundare av Jippieserien Victor Axberg victor har alltid varit vild,

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer & Närståendeinsatser Tatja Hirvikoski Med dr, psykolog, specialist i neuropsykologi, KIND, Karolinska Institutet & FoUU-chef för Habilitering&Hälsa, Stockholm

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Anhörig i nöd och lust. Skyldigheter Rättigheter Möjligheter

Anhörig i nöd och lust. Skyldigheter Rättigheter Möjligheter Anhörig i nöd och lust Skyldigheter Rättigheter Möjligheter Skyldigheter Äktenskapsbalken (6 kap. 1 ) Föräldrabalken (6 kap. 2 ) Rättigheter Socialtjänst lagen Hälso-och sjukvårdslagen Lagen om stöd och

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer