Verksamhetsberättelse för 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för 2014"

Transkript

1 1 Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har under året ingått i styrelsen eller varit funktionärer i föreningen: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ledamöter Ersättare: Revisor: Valberedning: Christer Petersson Jan Trönsdal Bertil Sahlin Carl-Åke Ahlqvist Eric Johansson Styrbjörn Olsson Bertil Sahlin Hans Brutsner Karl-Erik Gustavsson Börje Larsson Anders Hansson Bengt Ljunggren, Prahba Brutsner Rune Larsson, sammankallande Göran Zettergren Claes Rasmusson Hans Brutsner och Prahba Brutsner har under året lämnat sina uppdrag i föreningen. Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten. Styrelsen har haft sina sammanträden på ProLiv Väst kansli, E A Rosengrens gata 32 i Högsbo industriområde. ProLiv Västs kanslilokal ProLiv Väst hyr en liten kontorslokal i ett företagshotell i Högsbo industriområde. Adressen är E A Rosengrens gata 32. I denna kanslilokal finns vår kansliansvarige Anders Hansson, som föreningen har anställt på deltid. Medlemmar Föreningen nådde per den 31 december 2014 ett medlemsantal om 981 betalande medlemmar. Av dessa är 154 s.k. anhörigmedlemmar (d.v.s. anhöriga som sammanbor med en ordinarie medlem) och 25 stödjande medlemmar. Motsvarande siffra för 2012 var 998, vilket innebär en nettominskning av antalet medlemmar under året med 7 medlemmar. Men samtidigt bör noteras att mer än ett hundratal medlemmar har avlidit eller utträtt ur föreningen av andra skäl under det gångna året. Detta uppvägs av att vi under året har fått 94 nya medlemmar i föreningen.

2 2 Nya medlemmar rekryteras i första hand genom att nydiagnosticerade patienter tar kontakt med föreningen via föreningens hemsida eller via föreningens kontakttelefon Varje person som tar kontakt med föreningen och som önskar bli medlem får ett introduktionsbrev med information om föreningen och dess verksamhet och några broschyrer om prostatacancer. Under året har gjorts ett drygt 90-tal sådana utskick. Medlemsavgiften var under det gångna året 200 kronor för vanliga medlemmar och 100 kronor för anhörigmedlemmar. Medlemmarna har möjlighet att betala in ett extra bidrag till föreningen. Under 2014 fick föreningen över kronor i sådana extra bidrag varav två medlemmar skänkt sammanlagt kronor till föreningen vilket styrelsen med tacksamhet har noterat Föreningens medlemsmatrikel har skötts av föreningens sekreterare Åke Lindgren. Den förs numera i Prostatacancerförbundets medlemssystem, som är internetbaserat och som dessutom hanterar den automatiska registreringen av inbetalda medlemsavgifter. Medlemsmöten ProLiv Väst har under året anordnat ett antal medlemsmöten med inbjudna föreläsare. Den 15 mars hade föreningen sitt årsmöte som ägde rum i Dalheimer Hus i Göteborg med föreläsning av professor Ralph Peeker. Temat var prostatacancer nu och om tio år Efter detta fick vi lyssna på artisten och före detta fotbollsdomaren Leif Randers samt musikern Ingemar Kavsjö, som underhöll oss med sång och roliga historier. Därefter var det dags för årsmötesförhandlingarna. Den 24 maj hade föreningen bjudit in till medlemsmöte på Dalheimers Hus. Till mötet hade vi bjudit in professor Jan-Erik Damber, som föreläste om nya grepp inom prostatacancervården. Kvartalsmötet den 29 september hade temat Patienten och prostatacancer valet av behandling ett svårt dilemma inbjudna föreläsare var överläkare Johan Stranne och Med. Dr Jon Kindblom. Medlemsmötet hölls i Folkets Hus i Göteborg. Årets sista medlemsmöte den 26 november var förlagt till Östraboteatern i Uddevalla. Sven Grundtman, överläkare vid Uddevalla sjukhus, lockade en stor publik till föreläsningen, som hade fokus på Prostatacancer NU (N står för Norra Älvsborgs länssjukhus NÄL medan U står för Uddevalla sjukhus.. Samtalsgrupper Under året har medlemmarna kunnat delta i s.k. samtalsgrupp, anhöriggrupp och vad vi kallar "snackkafé", där ett mindre antal medlemmar träffas för erfarenhetsutbyte om prostatacancer och de behandlingar som erbjuds. Samtalsgruppen i Göteborg har haft sina träffar på Dalheimers Hus. Tanken med ett "snackkafé" är att medlemmarna träffas under gemytliga former, kanske på ett kafé eller någon liknande lokal. Syftet är även här att byta erfarenheter med varandra men också att bara umgås och ha det lite trevligt. Under hösten har föreningen anordnat två snackkaféträffar, som båda var i restaurangen på Dalheimers Hus.

3 3 Anhöriggruppens möten har varit förlagda till Bröstcancerföreningen Johannas lokal. Samordnare av mötena har varit Barbro Eliason. Vid flera tillfällen har de två urologsköterskorna vid Sahlgrenska sjukhuset, Christina Hansson och Marianne Sanderoth, medverkat i gruppen. Det finns också en samtalsgrupp i Borås, där medlemmen Bengt Lidén svarar för samordningen. Även här har man varje månad en snackkafé-träff, där man träffas på ett konditori mera spontant. Vidare finns det en samtalsgrupp i Anderstorp med medlemmen Magnus Heige som samordnare. Alla grupper är öppna. Man börjar och slutar när man själv känner för det. Medlemsutflykt Den 21 maj var det dags för årets medlemsresa som denna gång gick till Södra Bohuslän. Vi samlades vid Shell-macken vid Nils Ericsonsterminalen kl. nio. I Kungälv hämtade vi vår guide Elisabeth Bülow som sedan var med oss hela turen. Vi besökte bl.a. Bokenäset, Flatön, Handelsman Flinks Handelsbod och bjöds på middagsmål på restaurang Sjögården i Ellös. På vägen hem gjorde vi en avstickare till Pelargonmuseet en bit söder om Ellös. På museet kunde vi titta på en unik permanent utställning av pelargoner. Vi fick också lyssna på en mycket intressant liten föreläsning om pelargonsläktets enorma mångfald och hur denna blomma en gång kom till Sverige någon gång på 1700-talet. Under hemfärden till Göteborg gjorde vi ett stopp vid Göksäter, Bohusläns svar på Ullared. Via Skåpesund, Tjörn och Kungälv återvände vi sedan hem och vid femtiden var vi tillbaka i Göteborg. ProLivNytt Medlemstidningen ProLivNytt har utkommit i planerade fyra nummer. Tidningen skickas regelmässigt ut tillsammans med kallelse till föreningens kvartalsmöten. Den har under året haft en genomsnittlig upplaga av cirka exemplar. ProLivNytt har även distribuerats till medlemmarna i ProLiv Wermlandia i Karlstad samt till CaPriN i Halmstad mot att föreningarna betalar självkostnaden för distribution och tryckning av tidningen. Dessa föreningar bidrar också med artiklar till tidningen. ProLivNytt skickas dessutom ut till personer inom vården och till föreningens sponsorer m.fl. Christer Petersson är ansvarig utgivare för ProLivNytt. Åke Lindgren har fungerat som redaktör för tidningen. Hasse Sjölund har svarat för layout och tryckning. Numera distribueras tidningen via vårt tryckeri Billes. Hemsidan Föreningen har en hemsida med adressen Hemsidan innehåller information om kvartalsmöten och samtalsgruppsträffar samt de senaste numren av ProLivNytt. Dessutom finns ett antal referat från tidigare föreläsningar utlagda på hemsidan. Den innehåller också information om föreningen och dess verksamhet, aktuella frågor samt tips om länkar och litteratur med information om prostatacancer. Den har gett oss ett flertal nya medlemmar. Hemsidan hade under året besök. Av dessa hade varit inne på hemsidan vid flera tillfällen.

4 4 Kontakt med medlemmarna Föreningens kontakttelefon fyller en viktig funktion när det gäller att nå ut till människor som nyligen har drabbats av prostatacancer. Telefonen är alltid bemannad. Passningen av telefonen cirkulerar bland styrelsens ledamöter och ett antal s.k. kontaktpersoner. Utöver att den som ringer får ställa frågor om prostatacancer och de behandlingsmöjligheter som står till buds informeras han eller hon om föreningens verksamhet samt erbjuds medlemskap i föreningen. Kontakttelefonen är också till för våra medlemmar, som har frågor om sin sjukdom, om olika behandlingsalternativ och om biverkningar efter behandling. Den 28 oktober inbjöds föreningens kontaktpersoner till en utbildningsdag på Dalheimers Hus. Syftet med träffen var att deltagarna skulle få tillfälle att reflektera över sin roll som kontaktperson och hur man får till stånd ett gott och förtroendefullt samtal med de som ringer. Till mötet hade vi bjudit in Marie Boëthius från RCC Väst samt kontaktsjuksköterskan Helena Berg, Uddevalla sjukhus. De berättade om arbete med utvecklingen av prostatacancervården i Västra Götalandsregionen. En angelägen uppgift för en patientförening som ProLiv Väst är att hålla kontakt med vården och föra fram frågeställningar som är viktiga för medlemmarna. Det kan handla om bemötande, bristande resurser, långa väntetider o.s.v. Styrelsen har därför beslutat att mera aktivt gå ut till medlemmarna och inbjuda till en dialog om hur de upplever att vården fungerar och vilka brister man möter. Karl-Erik Gustavsson i styrelsen har fått i uppdrag att ha hand om dessa kontakter med medlemmarna. Föreningen har vidtalat professor Gunnar Steineck, som tagit på sig att vara stödperson och rådgivare till Karl-Erik i hans uppdrag som kontaktperson för medlemmarna. Styrelsen har genom Karl-Erik arbetat fram ett informationspaket tillsammans med Sahlgrenska sjukhuset som delas ut till alla nydiagnostiserade patienter. Först ut med att dela ut informationspaketen var Sahlgrenska men tanken är att samtliga sjukhus i regionen ska ansluta. ProLiv Västs idépolitiska arbete På nationell nivå kom för några år sedan en sammanhållen cancerstrategi. Som följd av denna har det inrättats sex regionala cancercentra som ett sätt att förbättra och utveckla den svenska cancervården. I Västra Sjukvårdsregionen, som består av Västra Götalandsregionen och delar av region Halland, finns sedan 2011 Regionalt Cancercentrum Väst (RCC Väst). Det är en stödorganisation, som ska stödja den västsvenska cancervårdens utveckling med kunskapsoch metodutveckling i nära samverkan med sjukvården och dess ledningar. ProLiv Väst är engagerad i detta arbete. Bl.a. ingår vår ordförande Christer Petersson i det patient- och närståenderåd som RCC inrättat. Rådets roll är att med samlad kompetens vara ett stödjande råd till RCC Väst. Christer Petersson har under året deltagit i ett antal möten med rådet. Karl-Erik Gustavsson från styrelsen deltar tillsammans med Styrbjörn Olsson som patientföreträdare i projektet Värdebaserad vård vid Sahlgrenska sjukhuset. Diskussionerna rör bl.a. vårdens bemötande gentemot patienterna.

5 5 Övriga aktiviteter Under året har ProLiv Väst varit på plats vid följande arrangemang: Möte med prostatacancerföreningarna i Syd i Helsingborg den 5 mars. Ordförandekonferens i Stockholm den april. Christer Petersson har medverkat vid patient/närståendeföreträdare-utbildning vid fyra tillfällen under året. Vid möte med PRO Morlanda i Ellös genom Barbro och Lars Eliasson den 14 augusti. Christer Petersson medverkade på Seniormässan i Götene den 10 september. Information om föreningen och prostatacancer på Mölndals Centrum Träffpunkt i kulturhuset Möllan den 29 september samt på Träffpunkt Kållered den 1 oktober. Christer Petersson deltog på Säkerhetsdagen i kommunhuset i Skärhamn den 1 oktober. Styrbjörn Olsson och Anders Hansson var med vid arrangemanget av Sävedalsloppet som ägde rum den 18 oktober. Christer Petersson deltog på RCC mötet i Säröhus den 4 december där samtliga processägare inom RCC informerade om sitt arbete. Riksorganisationen Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet är prostatacancerföreningarna riksorganisation. Totalt finns det nu 26 lokala prostatacancerföreningar i Sverige. Prostatacancerförbundet ger ut tidningen Prostata-Nytt. Den kommer ut i fyra nummer per år och distribueras till samtliga medlemmar i de föreningar som ingår i Prostatacancerförbundet. Christer Petersson är styrelsemedlem i förbundets styrelse. Medlemskap i Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation (HSO) ProLiv Väst är medlem i Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO). Gåvor och donationer ProLiv Väst har under året mottagit gåvor till minne av avlidna om sammanlagt nära kronor. ProLiv Väst har vidare under året fått motta en donation från Stiftelsen Fonden för Rehabilitering och Medicinsk Forskning om kronor.

6 6 Bidrag Föreningen har som under tidigare år beviljats bidrag från Västra Götalandsregionen. Vi har också stötts av sponsorer när det gäller våra medlemsmöten. Mötet i mars genomfördes utan sponsor. För mötet i maj fick vi ekonomiskt stöd av läkemedelsföretaget Amgen. För mötet i september fick vi ekonomiskt stöd av läkemedelsföretaget Sanofi och för genomförandet av medlemsmötet i Uddevalla i november fick vi stöd av läkemedelsföretaget Janssen. Ekonomisk årssammanställning Till denna verksamhetsberättelse bifogas en ekonomisk årssammanställning med balans- och resultatrapporter (Bilaga 1). Göteborg i februari 2014 Christer Petersson Jan Trönsdal Karl-Erik Gustavsson Ordförande Vice ordförande Ledamot Eric Johansson Styrbjörn Olsson Bertil Sahlin Ledamot Ledamot Ledamot Carl-Åke Ahlqvist Ledamot

7 Bilaga 1 1

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 1 Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har ingått i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 2 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 2 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

Dalheimers Hus. Här har Göteborgsföreningen sina möten. NR 1 Mars 2014

Dalheimers Hus. Här har Göteborgsföreningen sina möten. NR 1 Mars 2014 MHCF F.D. SVENSKA LARYNGFÖRBUNDET NR 1 Mars 2014 e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e Dalheimers Hus Här

Läs mer

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014 Nr 2 2014 Ordföranden har ordet! Några funderingar Den härliga sommaren är slut, men ersätts av höstens vackra färger. Hösten är också upptakten till nya aktiviteter och förhoppningsvis intressanta möten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Utgivet: 2014 06 10 Detta nyhetsbrev riktar sig till Prostatacancerförbundets 26 patientföreningar. Sprid det gärna till medlemmarna.

Utgivet: 2014 06 10 Detta nyhetsbrev riktar sig till Prostatacancerförbundets 26 patientföreningar. Sprid det gärna till medlemmarna. NYHETSBREV 4/ 2014 Utgivet: 2014 06 10 Detta nyhetsbrev riktar sig till Prostatacancerförbundets 26 patientföreningar. Sprid det gärna till medlemmarna. Ordförandekonferensen 23-24 april på väg till Finland

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

NR 2 Juli 2011. e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e

NR 2 Juli 2011. e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e MHCF F.D. SVENSKA LARYNGFÖRBUNDET NR 2 Juli 2011 e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e 2 Årgång 37 Nr 2 2011

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Dags för årets konferens

Dags för årets konferens S et 140 anmälningar till konferensen Dags för årets konferens Innehåll Torbjörn Zygmunt 2 Helén Källholm 3 Dystra prognoser 4 Strukturutredningen 5 Begravningsutredningen 6 Arbetsformer i förändring 7

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet! Nr 1 2015 Ordföranden har ordet! Vår åren är nu här och de flesta årsmöten inom vår organisation är nu avklarade. Länsföreningens årsmöte var i år förlagt till Lökeberg i Bohuslän, tanken med det var att

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

Dags att komma igång!

Dags att komma igång! MedLeMSInFOrMaTIOn nummer 1 2011 Dags att komma igång! Schema för våra motionsaktiviteter finns på sid 14 15 Årsmöten i arna sid 3 Ledaren Ett nytt verksamhetsår har börjat Så är vi åter tillbaka för att

Läs mer

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Årsrapport 2014 Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Ordföranden har ordet Året 2014 var året då vi i styrelsen lade ut spåret för vårt framtida arbete. Vi fortsatte utifrån

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SAMORGANISATION I STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Alf Andersson Ordförande Enskededalen Gun Gustafsson Vice ordförande/studieorganisatör Sofia Kurt Blank Kassör Byggettan

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september 1 T J O U R N A L E N År 2009 Nr 4 - november Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september Innehållet i detta nr av T-Journalen: Ordförandens synpunkter

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård

Sjuksköterskor i Cancervård Sjuksköterskor i Cancervård Org nr 802015-8492 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2012 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2012 Vid årsmötet 2012 blev Gail Dunberger

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Medlemsbladet Augusti-Oktober 2013

Medlemsbladet Augusti-Oktober 2013 NYTT Medlemsblad! Nu finns Infor mation och Aktiviteter i samma tidning... Medlemsbladet Augusti-Oktober 2013 Ett liv som räddas ska också levas! Tfn: 08-447 45 31 Mail: Hemsida: www.sthlm.hjarnkraft.nu

Läs mer

Up Date. Juni 2012. Innehållsförteckning

Up Date. Juni 2012. Innehållsförteckning Up Date Innehållsförteckning Juni 2012 Ordförande har ordet... Presentation av styrelsen 2012... Verksamhetsplan för 2012... Info om medlemsavgift... UWP i Stockholm, PR-teamet rapporterar... Valberedningen

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

NR 2 Juni 2013. e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e

NR 2 Juni 2013. e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e MHCF F.D. SVENSKA LARYNGFÖRBUNDET NR 2 Juni 2013 e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e 2 Årgång 39 Nr 2 2013

Läs mer