Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv"

Transkript

1 Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

2 Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna. Det ledde till att vi under hösten 2013 började arbeta med det som vi då kallade SYV-planen. Det var ett givande arbete där lärare från varje kommunal grundskola i Vansbro tillsammans med studie- och yrkesvägledaren började titta på frågan om samverkan mellan skola och arbetsliv. Våren 2015 består gruppen av 11 representanter: Martina Berglund, Parkskolan Ola Granholm, Projektledare för Utmaningen Anneli Hultgren Olsson, Smedbergsskolan 6-9 Lillemor Johansson, Nederborg skola Malin Lissel, Smedbergsskolan 3-5 Oskar Lundgren, representant från Näringslivssamverkan Sandra Persson, Studie- och yrkesvägledare Jonas Skoglund, Smedbergsskolan 6-9 Torbjörn Sandbäck, Berghedens skola Margareta Vuopio, Myrbacka skola Anita Wrange, Vansbro utbildningscentrum Två personer har tidigare varit med i gruppen och bidragit till arbetets utveckling: Sara Eriksson, Parkskolan Helena Ersbjörs Danielsson, Smedbergsskolan 6-9 Samtidigt som gruppens arbete utvecklades förändrades även idéerna och vi fick ett helhetsperspektiv. Det är dessa idéer ni kan se i Vansbro Kommuns Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv.

3 Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Målsättning... 2 Nationella mål och riktlinjer... 2 Principer för samverkan mellan skola och arbetsliv... 3 Ansvarsfördelningen... 3 Uppföljning och utvärdering... 3 Nyanställningar... 3 Inslag och metoder... 4 Förskoleklass Åk Åk 6 Åk Bilaga 1 Utdrag ur Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet Bilaga 2 Förslag på Framtidsfrågor... 7 Bilaga 3 Lokala museum i kommunen Bilaga 4 - Förslag på besök av Industritekniskaprogrammet Bilaga 5 Förslag på inbjudan till yrkesinfo från vårdnadshavare Bilaga 6 Förslag på upplägg för Kommunbesöket i åk Bilaga 7 Förslag på frågor till Yrkesinventeringen Bilaga 8 Förslag på information om PRAO till vårdnadshavare och elev Bilaga 9 Förslag på uppgift under praon Bilaga 10 - Förslag på information av gymnasieelev Bilaga 11 Alla Yrkens Kväll och Öppet Hus Bilaga 12 Sammanställning över studiebesök... 21

4 Bakgrund och syfte Skolans utbildning ska bidra till elevernas personliga utveckling och förbereda dem för aktiva livsval och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Eleverna ska bland annat kunna hantera frågor som rör val av studier och yrken. Men i dagens samhälle med en ständigt pågående samhällsutveckling och snabba förändringar på arbetsmarknaden är det svårt för eleverna att göra det. Den ständiga samhällsutvecklingen och de snabba förändringarna på arbetsmarknaden påverkar även arbetslivet som behöver kompetent arbetskraft. Än så länge har grundskolorna, kommunen som arbetsgivare och företagen i Vansbro Kommun genomfört olika projekt och insatser var för sig för att tillgodose sina behov. Men för att både skolan och företagen ska lyckas behöver de samverka och tillsammans organisera sina insatser. Först då ges eleverna möjlighet att fatta väl underbyggda studie- och yrkesval samtidigt som företagen får tillgång till den kompetenta arbetskraft de behöver. Med det i tankarna har representanter både från skolan och näringslivet träffats och tagit fram denna plan. Planen är, som man kan se nedan, en av delarna i skolans och näringslivets arbeta med att förbereda eleverna inför deras framtida studie- och yrkesval. 1

5 Målsättning Målsättningen med att ta fram en samverkansplan mellan skola och arbetsliv är att alla barn och elever kontinuerligt under sin skoltid ska ges likvärdiga möjligheter att komma i kontakt med arbetslivet. Aktiviteterna i samverkansplanen ska även bidra till att elevernas lust och förmåga till att lära och utvecklas ökar. Eleverna ska få ett helhetsperspektiv och se kopplingen mellan det teoretiska de läser i skolan och den praktik de ser i samhället. Genom att eleverna får likvärdiga möjligheter och ökad lust att lära bidrar samverkan till att elevernas studie- och yrkesval inte begränsas av kön-, social och/eller kulturell bakgrund. Nationella mål och riktlinjer Samverkansplanen har sin grund i Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (se, bilaga 1).. I Läroplanen står det att skolan ska utveckla kontakter med kultur-, förenings- och arbetsliv samt organisationer för att på så vis berika den lärande miljön och förankra elevernas kunskaper i det omgivande samhället. Den lyfter även vikten av att eleverna får ett entreprenöriellt förhållningssätt där eleverna får använda sin kreativitet och nyfikenhet för att pröva egna idéer och lösa problem. Samverkansplanen har också influerats av Skolverkets allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesvägledning som säger att studie- och yrkesvägledningen ska finnas med som en röd tråd genom elevernas studietid för de ska kunna fatta väl avvägda beslut i framtiden. Studie- och yrkesvägledningen ska utgå ifrån elevens individuella behov och den kan förekomma i olika former i skolans undervisning. Det viktigaste är att all personal på skolan bidrar till att ge elevernas kunskaper, stöd och erfarenheter för deras kommande studie- och yrkesliv. Studie- och yrkesvägledning Undervisning Lärare Studie- och yrkesvägledare Vägledningssamtal Studie- och yrkesvägledare Information Studie- och yrkesvägledare Rektor Lärare 2

6 Principer för samverkan mellan skola och arbetsliv Ansvarsfördelningen Uppföljning och utvärdering Rektorn på varje skola ansvarar för att informera om planen på föräldramötena. Arbetslagen på varje skola ansvarar för att följa upp och utvärdera planen årligen. Studie- och yrkesvägledaren på grundskolan ansvarar för att kontrollera och uppdatera planen årligen utifrån den utvärdering och uppföljning som arbetslagen har gjort. Kontakt med Näringslivssamverkan Det är arbetslagen på varje skola som ansvarar för kontakten med Näringslivssamverkan. Näringslivssamverkan kan hjälpa klasserna/lärarna på skolan att komma i kontakt med lämpliga företag för till exempel PRAO eller studiebesök. Nyanställningar Det är rektorn och arbetslaget som ansvarar för att nyanställda blir informerade om SYVplanen. Vilda Vansbro Vinkeln Vilda Vansbro Vinkeln är en årlig tävling där Smedbergsskolan och Näringslivssamverkan samarbetar för att eleverna ska få använda sin fantasi och kreativitet och komma på uppfinningar och innovationer inom olika områden. Företagen i Vansbro Kommun är med och sponsrar både med idéer och pengar men det är personalen på Smedbergsskolan, speciellt VVV-gruppen, och en representant från Näringslivssamverkan som ansvarar för upplägget. 3

7 Inslag och metoder Syftet med dessa inslag och metoder är att alla barn och elever, kontinuerligt under sin skoltid, ska ges likvärdiga möjligheter att komma i kontakt med arbetslivet. För att få detaljerad information om något se bilagan. I bilagorna finns exempel på hur ni som lärare kan genomföra de olika inslagen och metoderna men har ni egna idéer om hur ni kan/vill lägga upp det får ni självklart göra det. Bilagorna ska ses som inspiration och hjälp. Förskoleklass Åk 5 Svara på framtidsfrågorna, se bilaga 2. De olika byföreningarna i Kommunbygderådet har tillfrågats om de kan arrangera en provapå-dag på varje ort. Kommunbygderådet i Äppelbo har tackat ja till samarbetet. Förskoleklass Besöka Sågverksmuseet. Åk 1 Besöka de lokala museerna i kommunen, se bilaga 3. Besöka Industritekniskaprogrammet på VUC, se bilaga 4. Minst två föräldrabesök, se bilaga 5. Åk 2 Besöka de lokala museerna i kommunen, se bilaga 3. Besök av polisen som pratar om trafiksäkerhet med mera. Besök av räddningstjänsten. Minst två föräldrabesök, se bilaga 5. Åk 3 Läsa om demokrati och göra ett besök på kommunkontoret, se bilaga 6. Yrkesinventering, alla ska intervjua någon de känner och redovisa på lämpligt sätt inför klassen, se bilaga 7. Minst två föräldrabesök, se bilaga 5. Åk 4 1 dags PRAO med förälder eller nära anhörig, se bilaga 8 och 9. Minst två föräldrabesök, se bilaga 5. Åk 5 Besök av polisen som pratar om lag och rätt, både snatteri men även diskriminering. Information av gymnasieelev med temat Vad behöver jag kunna på det gymnasieprogram jag går? Se bilaga 10. Minst två föräldrabesök, se bilaga 5. 4

8 Åk 6 Åk 9 Svara på framtidsfrågorna, se bilaga 2. Samarbete med föreningar kontinuerligt via både Elevens val, Demokratidagarna och Skol-If (bland annat med Dala-Järna IK, Fiskeklubben, SHRA, Skidskytteklubben, VAIK, Vansbro Simsällskap och Vansbro skytteförening) Vilda Vansbro Vinkeln årligen för samtliga elever. Alla Yrkens kväll en gång vartannat år för årskurs 8 och 9 med fokus på genusbrytande yrken och arbeten som har internationell koppling, se bilaga 11. Öppet Hus en gång vartannat år där eleverna i årskurs 6-7 är välkomna att besöka skolan tillsammans med deras vårdnadshavare, se bilaga 11. Åk 6 Studie- och yrkesvägledaren och språkvalslärarana har ett föräldramöte med information till elever och föräldrar om språkvalet och dess betydelse för senare studieval. Åk 7 Studie- och yrkesvägledaren informerar vårdnadshavarna om språkvalet och dess betydelse för senare studieval. Studie- och yrkesvägledaren informerar kortfattat om gymnasiet och de vägledande insatserna under högstadietiden. Eleverna får göra ett miljöbesök på Vansbro Utbildningscenter på våren. Åk 8 Studie- och yrkesvägledaren informerar vårdnadshavarna om språkvalet och dess betydelse för senare studieval. Eleverna får två veckors PRAO, en vecka på hösten och en vecka på våren. Studie- och yrkesvägledaren informerar om gymnasiet under våren. Eleverna får besöka de olika programmen på Vansbro Utbildningscenter på våren. Studie- och yrkesvägledaren genomför gruppvägledning med eleverna på våren. Studie- och yrkesvägledaren har motiverande samtal med elever vid behov. Vansbros Utbildningscenter bjuder in eleverna till Öppet Hus på hösten. Åk 9 Studie- och yrkesvägledaren informerar vårdnadshavarna om språkvalet och dess betydelse för senare studieval. Studie- och yrkesvägledaren informerar ingående om gymnasiet till elever och vårdnadshavare på hösten. Studie- och yrkesvägledaren erbjuder varje elev minst ett vägledningssamtal på hösten och ett antagningssamtal i samband med den preliminära gymnasieantagningen på våren. Eleverna får en veckas PRAO på hösten, valfritt att vara på ett företag eller en gymnasieskola. Vansbros Utbildningscenter bjuder in eleverna till Öppet Hus på hösten. Framtidståget bjuds in för att presentera olika yrken för eleverna. 5

9 Bilaga 1 Utdrag ur Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Skolans värdegrund och uppdrag Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och den ska bedrivas i demokratiska arbetsformer som förbereder eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Övergripande mål och riktlinjer Skolans mål är att vara elev Kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. Har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv. Har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och andra länder. Riktlinjer Alla som arbetar i skolan ska Verka för att utveckla kontakter med kultur-och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö. Bidra till att elevens studie-och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. Läraren ska Utveckla samarbete mellan förskoleklass, skola och fritidshem. Bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning. Medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället. Studie- och yrkesvägledaren ska Informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och Vara till stöd för den övriga personalens studie-och yrkesorienterande insatser. 6

10 Bilaga 2 Förslag på Framtidsfrågor Syfte och mål; Att vidga elevernas perspektiv och hjälpa dem att se fler möjligheter och på så vis motverka begränsningar som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund. Genomförande; Mentorn låter eleverna svara på nedanstående frågor vid skolstaren varje läsår. I årskurs F-1 skriver mentorn ner vad eleverna svarar. I årskurs 2 och framåt svarar eleverna själva på frågorna. Mentorn ansvarar för att samla in elevernas svar och ta upp och diskutera frågorna vid utvecklingssamtalen. Förslag på framtidsfrågor; Förskola år 2: 1. Vad skulle du vilja arbeta med när du blir stor? 2. Varför skulle du vilja jobba med det? 3. Känner du någon som är? 4. Om ja: Vad har han/hon berättat om sitt arbete? Har du varit och tittat på hans/hennes arbetsplats? 5. Om nej: Skulle du vilja besöka en arbetsplats där det finns? 6. Finns det något annat arbete du tycker verkar spännande? 7. Om ja: Vilket arbete är det? Skulle du vilja besöka en sådan arbetsplats? 8. Om du vill veta mer om ett arbete, hur gör du då? 9. Vad gör du på din fritid? År 3-5: 1. Vad är ditt drömyrke? 2. Hur blir man det? 3. Vad krävs av dig för att nå ditt drömyrke? 4. Vad är det i drömyrket som du tycker verkar kul? 5. Finns det andra yrken där man jobbar med liknande saker? * 6. Hur gör du om du vill veta mer om ett yrke? 7

11 Årskurs 6: 1. Vad skulle du vilja arbeta med i framtiden? 2. Vad tror du att du måste kunna (kunskaper) för att arbeta med det? 3. Vilka skolämnen tror du att du behöver satsa på då? 4. Vad är du bra på? 5. Vad är du mindre bra på? 6. Vad gör du på din fritid idag? 7. Finns det något du skulle vilja göra på din fritid som du inte gör idag? Årskurs 7: 1. Vad skulle du vilja arbeta med i framtiden? 2. Vad tror du att man gör på det arbetet? 3. Känner du någon som arbetar med det? Vem? 4. Har du besökt en sån här arbetsplats? 5. Vad tror du att du behöver göra för att få arbeta med det du vill i framtiden? 6. Vilka skolämnen tror du är viktiga för att få arbeta med det i framtiden? Motivera. 7. Vilka skolämnen tycker du om idag? 8. Vilka skolämnen tycker du inte om idag? 9. Vad är du bra på? 10. Vad är du mindre bra på? 11. Vad gör du på din fritid? Årskurs 8: 1. Vad skulle du vilja arbeta med i framtiden? 2. Vilka kunskaper tror du att du behöver för det arbetet? 3. Vad tror du att du behöver göra för att få det arbetet? 4. Vilka skolämnen tror du är viktiga för att kunna nå ditt yrke? 5. Vilka skolämnen tycker du om? 6. Vilka skolämnen tycker du inte om? 7. Nämn tre andra yrken du skulle kunna tänka dig att arbeta med i framtiden? 8. Finns det några likheter mellan dessa tre yrken och ditt drömyrke? Vilka i så fall? 9. Var skulle du vilja göra din praktik eller PRAO? 10. Vilka företag/personer skulle du vilja göra studiebesök hos? 11. Vilket/vilka gymnasieprogram tror du är bra att söka för att förbereda dig inför ditt framtida yrke? 8

12 Årskurs 9: 1. Vad skulle du vilja arbeta med i framtiden? 2. Vilka arbetsuppgifter tror du att du kommer ha då? 3. Vilka kunskaper tror du att du behöver för det arbetet? 4. Vad tror du att du kommer tjäna på det arbetet? 5. Vad är viktigast för dig i ditt framtida yrkesliv? 6. Hur vill du att ditt liv ska se ut om 10 år? 7. Vad kan du göra för att se till att det blir så? 8. Vill du gå gymnasiet? 9. Om ja, Vilket/vilka gymnasieprogram tänker du söka? 10. På vilket sätt tror du att just de gymnasieprogrammen kommer förbereda dig inför ditt framtida yrke? 11. Finns de andra sätt att nå ditt drömyrke på? Gymnasieelever åk 1-3: 1. Vilka är dina planer för tiden efter gymnasiet? 2. Vilket/vilka yrken intresserar dig? 3. Hur kan du under gymnasietiden bäst förbereda dig för att nå ditt framtida yrke? 4. Ligger dina kursval på skolan i linje med ditt yrkesval eller ditt val av utbildning till framtida yrke? 5. Hur upplever du dina kontakter med arbetslivet under gymnasietiden? 6. Förslag till förändringar? 7. Vilken nytta har du av skolarbetet för ditt framtida yrke? 8. Skulle du kunna tänka dig att starta ett eget företag? 9

13 Bilaga 3 Lokala museum i kommunen Hembygdsgården i Nås Med en av Sveriges främsta samlingar av gamla föremål och gården är unik i sig då den är uppförd på plats, inte i hopplockad av byggnader från -olika platser. Kontaktperson Bengt Enström Arbetarmuséet i Lindesnäs Där kan man se järnbrukens historia, utrustning från bruket, skolsal, arbetarbostad, skogsarbetarverktyg och uppfinningar. Muséet byggdes upp av Henry Mattsson som jobbade på Bergslaget. Numera drivs det av Lindesnäs Hembygdsförening som håller på att märka upp och rusta byggnader, Kontaktperson Kerstin Söderman (pensionerad lärare som gärna visar) Lätt att göra bra kopplingar till olika ämnen, Dalarnas/Sveriges historia, mm. Geologiska muséet i Sågen En av Sveriges största samlingar av stenar/bergarter. Dessutom tekniskt museum med flygplan, traktorer. Kontaktperson Lennart Larsson i Sågen eller Sågverksmuséet på biblioteket. Kontaktperson Lisbeth Lundberg Hembygdsgårdarna i Dala-Järna (Stövlingholen). Kontaktperson Kerstin och Sven-Åke Johansson och Hembygdsgården i Äppelbo. Kontaktperson (Mats-Pelles) Erik Gyllenvåg, eller

14 Bilaga 4 - Förslag på besök av Industritekniskaprogrammet Syfte och mål; Att eleverna i årskurs 1 ska veta vilka möjligheter de har för framtida yrkesval. Att gymnasieeleverna får möjlighet att berätta för yngre elever om vad som krävs för att läsa på gymnasiet. Genomförande; Mentorn för årskurs 1 bokar in ett besöket på VUC. Besöket är en rundvandring där eleverna i årskurs 1 får se vad gymnasieeleverna gör praktiskt och vilka verktyg som används. Det är gymnasieeleverna och gymnasielärarna som ansvarar för själva rundvandringen med tillhörande information. Kontaktuppgifter vid frågor och bokning; Mats Gyllenvåg, telefonnummer och/eller

15 Bilaga 5 Förslag på inbjudan till yrkesinfo från vårdnadshavare Vill du berätta om ditt jobb för våra elever? Vi har som mål att era barn ska få en så bra utbildning som möjligt där det finns tydliga kopplingar mellan den teorin de läser i skolan och den praktik de möter i vardagen. Genom att göra det ökar elevernas lust att lära. Ett sätt att koppla samman teorin och praktiken är att visa på vad kunskaperna i skolan kan användas till senare i livet, till exempel i det framtida arbetet. För att lyckas med det skulle vi behöva er hjälp! Skulle du kunna tänka dig att komma till skolan och berätta om ditt jobb? Skulle du kunna ta emot oss på din arbetsplats och visa vad du arbetar med? Vill du komma till skolan tänker vi oss en information på cirka 30 minuter om ditt yrke, vad det innebär, vilka arbetsuppgifter du har, hur du blev det du är och vad du tog med dig från grundskolan och använder än idag. Vill du prata om något annat utöver det är det självklart också välkommet. Vid frågor ring: 0281-????? Namn: Vårdnadshavare för: Kontaktuppgifter: Jag skulle kunna komma till skolan och berätta om mitt jobb: Ja Nej Jag jobbar som: Var? Ni skulle kunna komma till mitt jobb: Ja Nej Jag jobbar som: Var? Svarar du ja kommer vi från skolan att ta kontakt med dig för att diskutera upplägget. 12

16 Bilaga 6 Förslag på upplägg för Kommunbesöket i åk 3 Mål för år 3; Veta vad en samhällsfunktion är och kunna ge exempel på sådana. Känna till hur beslut fattas i kommunen/skolan. Känna till vad demokrati är. Centralt innehåll under temat Hur styrs Sverige ; centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola. Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut. Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven. Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information. Genomförande; Mentorn för årskurs 3 bokar in ett studiebesök på Kommunhuset. Klassen läser igenom Puls SO-boken och Grundbok Samhällskunskap om vårt samhälle och vem som bestämmer i kommunen. Läraren diskutera med eleverna vad de vill ta reda på/ vilka frågor de vill ställa under besöket. Kommunbesöket genomförs. Sammanfatta vad man har fått reda på efter att besöket är genomfört. 13

17 Bilaga 7 Förslag på frågor till Yrkesinventeringen Syfte och mål; Öka elevernas yrkeskännedom, både vilka yrken som finns men även vad de innebär. Genomförande; Låta eleverna intervjua någon de känner, förslag på frågor finns nedan. Ha en gemensam redovisning för klasskompisarna, till exempel genom muntliga presentationer, skrivandet av berättelser eller genom att visa upp ett collage etc. Förslag på information och frågor till eleven; Intervju av någon du känner om hans/hennes yrke Den här veckan ska du intervjua någon du känner om hans eller hennes yrke. Du ska ställa frågorna men om du behöver hjälp kan den du intervjuar hjälpa dig att skriva ner svaren. Jag har intervjuat Som arbetar som på företaget Arbetsplatsen ligger i Vad är det bästa med ditt yrke? Hur länge har du arbetat inom yrket? På den här arbetsplatsen? Hur många arbetar på din arbetsplats? Behövs någon speciell utbildning för ditt arbete? 14

18 Finns det några speciella regler, exempelvis skyddskläder, tystnadsplikt på din arbetsplats? Skulle du vilja arbeta med samma jobb som han/hon? Varför/varför inte? Tack för att jag fick intervjua dig! 15

19 Bilaga 8 Förslag på information om PRAO till vårdnadshavare och elev Vi har bestämt att alla elever ska få prova på att ha PRAO under en dag, nämligen den (fyll i passande datum). Prao står för praktisk arbetslivsorientering och sker i grundskolan, som en del av läroplanens riktlinjer för skolan och omvärlden. Syftet med praon är att eleverna ska få en förståelse för vilka olika arbeten det finns och vad de innebär. Vi på skolan har, tillsammans med eleverna, pratat om och arbetat med företag och haft diskussioner om vilka olika yrken det finns. Praon ger däremot eleverna en möjlighet att få prova på ett arbete på riktigt och ofta är det första gången eleverna själva ska vara ute på ett företag. Därför vill vi att ni som vårdnadshavare hjälper era barn att hitta en prao-plats där de känner sig trygga, antingen tillsammans med er eller någon annan de känner. Under praon är det bra om eleverna får uppleva olika delar av verksamheten men vilka arbetsuppgifter eleverna får/kan göra får självklart ni företaget tillsammans komma fram till. För att vi ska kunna veta var eleverna är på prao vill vi att ni fyller i information nedan och skickar tillbaka till oss. Eleverna är försäkrade genom skolan. Vid frågor ring, 0281-????? Elevens namn: Prao-plats: Vem som ska vara med eleven under praon: Elevens underskrift Vårdnadshavarens underskrift 16

20 Bilaga 9 Förslag på uppgift under praon PRAO Du ska under din PRAO-dag intervjua din handledare på arbetsplatsen. Du skriver ner svaren för att sedan kunna berätta om din dag för dina kamrater. Formuläret avslutas med att du själv ska berätta om hur du upplevde din dag på arbetsplatsen. Vilken arbetsplats besökte du? Vad heter din handledare? Vad är den huvudsakliga arbetsuppgiften på arbetsplatsen? Krävs det någon speciell utbildning för arbetet? Finns det några speciella restriktioner för arbetet t.ex. skyddskläder, tystnadsplikt, ålder för att arbeta där, körkort m.m.? Hur länge har din handledare arbetat på arbetsplatsen? Vad är det roligaste med hans/hennes arbete? 17

21 Finns det något han/hon skulle vilja förbättra på arbetsplatsen? Nu är det din tur att berätta: Vad var det bästa med den arbetsplats du besökte? Finns det något du inte tyckte var så roligt? Vad var det i så fall? Är det här något du skulle vilja arbeta med när du blir stor? Varför/varför inte? Till slut, hur tycker du att dagen varit? Är det något du skulle vilja göra igen? Namn 18

22 Bilaga 10 - Förslag på information av gymnasieelev Syfte och mål; Eleverna i årskurs 5 ska bli medvetna om vilka skolämnen som behövs för att klara av gymnasiet. Eleverna på Barn- och fritidsprogrammet ska få öva på muntaliga presentationer inom ramen för kursen kommunikation. Genomförande; Mentorn för årskurs 5 tar kontakt med VUC på vårterminen. Mentorn bestämmer tillsammans med personalen på VUC om klassen ska komma till VUC eller om VUC:s elever ska komma ut till klassen. Kontaktuppgifter vid frågor och bokning; Helena Pollack eller Birgit Eriksson, telefonnummer Lärare Barn- och fritid. Anita Wrange, telefonnummer Studie- och yrkesvägledare. 19

23 Bilaga 11 Alla Yrkens Kväll och Öppet Hus Alla Yrkens Kväll Syfte och mål: Tanken är att eleverna i årskurs 8 och 9 ska få träffa olika yrkesverksamma personer, från Vansbro med omnejd, för att de ska få en bild av hur arbetsmarknaden ser ut. Genomförande: Arbetslag 8-9 samt studie- och yrkesvägledare ansvarar för planering och genomförande av kvällen. Näringslivssamverkan kan bjudas in för att hjälpa till att hitta informatörer. Ska genomföras minst vartannat läsår. Sker kvällstid mellan och är obligatoriskt för eleverna i årskurs 8-9. Kvällen är uppdelad i 6 pass á 20 minuter då informatörerna får prata med eleverna. En tid innan får eleverna välja vilka informationspass de vill besöka. Förslag på frågor till informatörerna: - Er väg till det arbetet ni har idag. - Hur ni bestämde er för just det arbetet. - Vilken utbildning ni har. - Vilka arbetsuppgifter ni har i dagsläget. - Hur lönen ser ut. - Hur arbetstiderna ser ut. - Vad ert arbete har för framtidsutsikter, hur det ser ut på arbetsmarknaden. - Annat som ni tror att våra elever är intresserade av. Öppet Hus Syfte och mål: Att eleverna får visa upp sin skolvardag för vårdnadshavarna. En bra möjlighet för vårdnadshavare och undervisande lärare att träffas. Genomförande: Arbetslag 6-7 samt studie- och yrkesvägledaren ansvarar för planering och genomförande av kvällen. Ska genomföras minst vartannat år. Sker kvällstid mellan och är obligatorisk för eleverna i årskurs 6-7. Kvällen är uppdelad i 6 lektionspass á 25 minuter där undervisande lärare har ordinarie undervisning med sina elever utifrån ett specialschema. 20

24 Bilaga 12 Sammanställning över studiebesök Förskoleklass Sågverksmuseet. Åk 1 Lokala museerna i kommunen. Industritekniskaprogrammet på VUC. Åk 2 Lokala museerna i kommunen. Polisen skolbesök. Åk 3 Kommunkontoret. Yrkespromenaderna? Polisen skolbesök. Åk 4 PRAO. Åk 5 Polisen skolbesök. Gymnasieelever skolbesök/vuc. 21

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Anette Christoffersson Utvecklingsledare Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll... 1 Inledning... 3

Läs mer

Arbetsplan för. amverkan. kola. rbetsliv. Gäller från 1 augusti 2011

Arbetsplan för. amverkan. kola. rbetsliv. Gäller från 1 augusti 2011 Arbetsplan för S amverkan S kola A rbetsliv Gäller från 1 augusti 2011 Vetlanda kommun Barn- och utbildningskansliet 574 80 Vetlanda Telefon 0383-972 85 E-post utbildning@vetlanda.se www.vetlanda.se Mars

Läs mer

Arbetsplan. Studie- och yrkesvägledning

Arbetsplan. Studie- och yrkesvägledning Arbetsplan för Studie- och yrkesvägledning Nybyggeskolan 2013-2014 Linda Brüdigam Studie- och yrkesvägledare, Nybyggeskolan, Västerås 2013-14 Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning på Nybyggeskolan

Läs mer

Samverkan Skola Arbetsliv

Samverkan Skola Arbetsliv Vetlanda kommun Barn- och utbildningskansliet 2011-03-09 Arbetsplan för Samverkan Skola Arbetsliv Gällande fr. o. m 2011-08-01 Bakgrund I skolans uppdrag ingår att eleverna ska vara aktiva och deltagande

Läs mer

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun.

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun. www.hassleholm.se Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun sida2 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning För elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan En konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för Edenskolan Enligt skollagen ska elever i alla

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad augusti 2014 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I GISLAVEDS KOMMUN

ARBETSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I GISLAVEDS KOMMUN 2014-01-10 1 ARBETSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I GISLAVEDS KOMMUN Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2014-02-10, 1 2014-01-10 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte

Läs mer

November 2010 Karina Ruderfors. Plan för studie- och yrkesorienteringen Prästängsskolan läsåret 10/11

November 2010 Karina Ruderfors. Plan för studie- och yrkesorienteringen Prästängsskolan läsåret 10/11 November 2010 Karina Ruderfors Plan för studie- och yrkesorienteringen Prästängsskolan läsåret 10/11 Bakgrund Frågan om studie- och yrkesorienteringen har aktualiserats på nationell nivå de senaste åren.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Diarienummer 2014-12-03 Ks 2014.357.600 1 (13) Plan för studie- och yrkesvägledning Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-25, 282. Postadress: BOXHOLMS KOMMUN, Barn-

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Tydligt genusperspektiv, social eller kulturell bakgrund vid genomförande av aktiviteter Jag-stärkande Utveckla ta-sig-församhet Lära

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun

Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun För elever i grundskola och grundsärskola FRAMTIDEN Innehållsförteckning INLEDNING Förord s 3 Syfte och mål s 4 Nationella styrdokument s 5 Definitioner

Läs mer

Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun

Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun Studie- och yrkesorientering är en lång process och en väl fungerande studie- och yrkesorientering skapar en betydelsefull grund

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 030611 Reviderad upplaga enl. beslut i Barn- och utbildningsnämnden 120613 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan för Studie- och yrkesorientering. Blentarps förskolenhet och Storkskolan

Plan för Studie- och yrkesorientering. Blentarps förskolenhet och Storkskolan BLENTARPS FÖRSKOLA, FÖRSKOLAN ALLA ÄR STOLTA ÖVER OCH STORKSKOLAN, SKOLAN ALLA ÄR STOLTA ÖVER. Blentarps förskolenhet och Storkskolan Plan för Studie- och yrkesorientering B L E N T A R P S R E K T O R

Läs mer

Uppdrag/- Projektplanering

Uppdrag/- Projektplanering Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag/- Projektplanering 2013/2014 Skola Omvärld och PRAO Bakgrund, syfte, mål Bakgrund I Läroplanen, LGR 11, går det under rubriken; 2.6 Skolan och omvärlden att läsa:

Läs mer

Plan för Studie- och yrkesvägledning i Kinda kommun

Plan för Studie- och yrkesvägledning i Kinda kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Kinda kommun Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 030611 Senast reviderad upplaga enl. beslut i Barn- och utbildningsnämnden 150617 PLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Lärande TILLSAMMANS! Plan för samverkan mellan förskola, skola och ARBETSLIV

Lärande TILLSAMMANS! Plan för samverkan mellan förskola, skola och ARBETSLIV Lärande TILLSAMMANS! Plan för samverkan mellan förskola, skola och ARBETSLIV Gäller från augusti 2014 Tillsammans FRÅN SKILDA VÄRLDAR TILL GRÄNSLÖS SAMVERKAN! Genom en stark och naturlig samverkan mellan

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Mål och riktlinjer för. Studie- och yrkesvägledning. Välkommaskolan

Mål och riktlinjer för. Studie- och yrkesvägledning. Välkommaskolan Mål och riktlinjer för Studie- och yrkesvägledning på Välkommaskolan Alla vinner på väl underbyggda val! Sammanställt av Erika Larsson och Ulla Wallgren Studie- och yrkesvägledare vid Välkommaskolan utifrån

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. plan för studie-och yrkesvägledning. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. plan för studie-och yrkesvägledning. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas plan för studie-och yrkesvägledning Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är framtagen i september 2015 och omfattar förskoleklass och skola åk 1-6. Planen revideras i augusti

Läs mer

molndal.se Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014

molndal.se Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014 Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014 Vad säger styrdokumenten? 2.6 Skolan och omvärlden Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning 2015

Studie- och yrkesvägledning 2015 Studie- och yrkesvägledning 2015 Sunne kommun Sunne kommuns studie- och yrkesvägledning Sunne skolors vision Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Genom hela skoltiden skall studie-

Läs mer

Bredängsskolan Plan för studie-och yrkesvägledning

Bredängsskolan Plan för studie-och yrkesvägledning Bredängsskolan Plan för studie-och yrkesvägledning Bredängsskolans Plan för studie-och yrkesvägledning är utformad i maj 2014 i samverkan med Bredängsakademien. 1 Bredängsskolan plan för studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Skolinspektionens rapport 2013:5 Diarienummer 400-2011:3033 Stockholm 2013 Foto: Monica Ryttmarker Innehåll Sammanfattning 6

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Hånger skola F-6 kvalitetsrapport

Hånger skola F-6 kvalitetsrapport Skolområde Väster Hånger skola F-6 kvalitetsrapport Avstämningsperiod 1 Läsåret 2012/13 Varje barn och elev ska med lust och glädje uppleva meningsfullhet och framgång i det dagliga arbetet. Barnens och

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Fastställd 141217 av skoldirektörerna Ann- Britt Wall Berséus, Stefan Norrestam och Mats Jönsson 1 ETT Lund EN Plan Att barn och unga ska få sitt behov

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Idéguide, skolprojekt

Idéguide, skolprojekt Samarbete Skola-Näringsliv 2015/2016 Ex på alternativ för samarbete: Studiebesök en grupp elever besöker arbetsplatsen Skolbesök representant från företaget besöker skolan Fadderföretag en klass kopplas

Läs mer

Granskning av studie- och yrkesvägledning

Granskning av studie- och yrkesvägledning Revisionsrapport Anders Törnqvist Roger Burström Granskning av studie- och yrkesvägledning Uppsala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningsverksamheten i Enköpings Kommun 2008-2010. Dnr SKOL2008/107.006 Dnr UN2008/60.4

Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningsverksamheten i Enköpings Kommun 2008-2010. Dnr SKOL2008/107.006 Dnr UN2008/60.4 Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningsverksamheten i Enköpings Kommun 2008-2010 Dnr SKOL2008/107.006 Dnr UN2008/60.4 Inledning Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningsverksamheten i Enköpings kommun,

Läs mer

Forsheda skola 7-9 kvalitetsrapport

Forsheda skola 7-9 kvalitetsrapport Skolområde Väster Forsheda skola 7-9 kvalitetsrapport Avstämningsperiod 1 Läsåret 2012/13 Varje barn och elev ska med lust och glädje uppleva meningsfullhet och framgång i det dagliga arbetet. Barnens

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 Till föräldrar och elever i åk 8 Läs igenom detta tillsammans BSF

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaket 2012-06-14 Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaketets delar Inledande text (del 1) samt en sammanställning (del 2) över var man hittar

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Förskola, arbetsliv & framtidstro

Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Foto: Med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Publiceras med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping

Läs mer

Se möjligheterna med SSA!

Se möjligheterna med SSA! TEMA Se möjligheterna med samverkan mellan skola och arbetsliv Gabriella Holm, Pia Raflund, Lotten Johansson. Minnesanteckningar ENTRIS-expressen 2013-03-21 PPT från dagen finns på www.kfsk.se/entris Se

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

Prao. nödvändigt men inte tillräckligt. Malmö 20 oktober

Prao. nödvändigt men inte tillräckligt. Malmö 20 oktober Prao nödvändigt men inte tillräckligt Malmö 20 oktober Historiken om det svenska flaggskeppet Praon eller pryon infördes redan på 1950-talet i den dåvarande enhetsskolan. I de första läroplanerna (Lgr62

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Om undersökningen 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Riktlinjer för Studie- och yrkesvägledning i Huddinge kommun

Riktlinjer för Studie- och yrkesvägledning i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-29 GSN-2014/1111.629 1 (3) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Riktlinjer för Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC)

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC) Bilaga 2.1. Ärende: Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. 2014-11-24 Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING

MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering varje elev självständigt eller med stöd kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR?

LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR? LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR? 01 LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR? Tid: 80 minuter Årskurs: 7-9 Huvudämne: Teknik KOPPLING TILL KURSPLANER FÖRMÅGOR Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Förskoleklassen är till för ditt barn

Förskoleklassen är till för ditt barn Förskoleklassen är till för ditt barn EN BROSCHYR OM förskoleklassen Förskoleklassen är till för ditt barn Skolverket Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690

Läs mer

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 MEDBORGARE (Kunskapsnämndens mål) Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv, demokratiskt samhällsliv och

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer