Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv"

Transkript

1 Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

2 Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna. Det ledde till att vi under hösten 2013 började arbeta med det som vi då kallade SYV-planen. Det var ett givande arbete där lärare från varje kommunal grundskola i Vansbro tillsammans med studie- och yrkesvägledaren började titta på frågan om samverkan mellan skola och arbetsliv. Våren 2015 består gruppen av 11 representanter: Martina Berglund, Parkskolan Ola Granholm, Projektledare för Utmaningen Anneli Hultgren Olsson, Smedbergsskolan 6-9 Lillemor Johansson, Nederborg skola Malin Lissel, Smedbergsskolan 3-5 Oskar Lundgren, representant från Näringslivssamverkan Sandra Persson, Studie- och yrkesvägledare Jonas Skoglund, Smedbergsskolan 6-9 Torbjörn Sandbäck, Berghedens skola Margareta Vuopio, Myrbacka skola Anita Wrange, Vansbro utbildningscentrum Två personer har tidigare varit med i gruppen och bidragit till arbetets utveckling: Sara Eriksson, Parkskolan Helena Ersbjörs Danielsson, Smedbergsskolan 6-9 Samtidigt som gruppens arbete utvecklades förändrades även idéerna och vi fick ett helhetsperspektiv. Det är dessa idéer ni kan se i Vansbro Kommuns Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv.

3 Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Målsättning... 2 Nationella mål och riktlinjer... 2 Principer för samverkan mellan skola och arbetsliv... 3 Ansvarsfördelningen... 3 Uppföljning och utvärdering... 3 Nyanställningar... 3 Inslag och metoder... 4 Förskoleklass Åk Åk 6 Åk Bilaga 1 Utdrag ur Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet Bilaga 2 Förslag på Framtidsfrågor... 7 Bilaga 3 Lokala museum i kommunen Bilaga 4 - Förslag på besök av Industritekniskaprogrammet Bilaga 5 Förslag på inbjudan till yrkesinfo från vårdnadshavare Bilaga 6 Förslag på upplägg för Kommunbesöket i åk Bilaga 7 Förslag på frågor till Yrkesinventeringen Bilaga 8 Förslag på information om PRAO till vårdnadshavare och elev Bilaga 9 Förslag på uppgift under praon Bilaga 10 - Förslag på information av gymnasieelev Bilaga 11 Alla Yrkens Kväll och Öppet Hus Bilaga 12 Sammanställning över studiebesök... 21

4 Bakgrund och syfte Skolans utbildning ska bidra till elevernas personliga utveckling och förbereda dem för aktiva livsval och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Eleverna ska bland annat kunna hantera frågor som rör val av studier och yrken. Men i dagens samhälle med en ständigt pågående samhällsutveckling och snabba förändringar på arbetsmarknaden är det svårt för eleverna att göra det. Den ständiga samhällsutvecklingen och de snabba förändringarna på arbetsmarknaden påverkar även arbetslivet som behöver kompetent arbetskraft. Än så länge har grundskolorna, kommunen som arbetsgivare och företagen i Vansbro Kommun genomfört olika projekt och insatser var för sig för att tillgodose sina behov. Men för att både skolan och företagen ska lyckas behöver de samverka och tillsammans organisera sina insatser. Först då ges eleverna möjlighet att fatta väl underbyggda studie- och yrkesval samtidigt som företagen får tillgång till den kompetenta arbetskraft de behöver. Med det i tankarna har representanter både från skolan och näringslivet träffats och tagit fram denna plan. Planen är, som man kan se nedan, en av delarna i skolans och näringslivets arbeta med att förbereda eleverna inför deras framtida studie- och yrkesval. 1

5 Målsättning Målsättningen med att ta fram en samverkansplan mellan skola och arbetsliv är att alla barn och elever kontinuerligt under sin skoltid ska ges likvärdiga möjligheter att komma i kontakt med arbetslivet. Aktiviteterna i samverkansplanen ska även bidra till att elevernas lust och förmåga till att lära och utvecklas ökar. Eleverna ska få ett helhetsperspektiv och se kopplingen mellan det teoretiska de läser i skolan och den praktik de ser i samhället. Genom att eleverna får likvärdiga möjligheter och ökad lust att lära bidrar samverkan till att elevernas studie- och yrkesval inte begränsas av kön-, social och/eller kulturell bakgrund. Nationella mål och riktlinjer Samverkansplanen har sin grund i Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (se, bilaga 1).. I Läroplanen står det att skolan ska utveckla kontakter med kultur-, förenings- och arbetsliv samt organisationer för att på så vis berika den lärande miljön och förankra elevernas kunskaper i det omgivande samhället. Den lyfter även vikten av att eleverna får ett entreprenöriellt förhållningssätt där eleverna får använda sin kreativitet och nyfikenhet för att pröva egna idéer och lösa problem. Samverkansplanen har också influerats av Skolverkets allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesvägledning som säger att studie- och yrkesvägledningen ska finnas med som en röd tråd genom elevernas studietid för de ska kunna fatta väl avvägda beslut i framtiden. Studie- och yrkesvägledningen ska utgå ifrån elevens individuella behov och den kan förekomma i olika former i skolans undervisning. Det viktigaste är att all personal på skolan bidrar till att ge elevernas kunskaper, stöd och erfarenheter för deras kommande studie- och yrkesliv. Studie- och yrkesvägledning Undervisning Lärare Studie- och yrkesvägledare Vägledningssamtal Studie- och yrkesvägledare Information Studie- och yrkesvägledare Rektor Lärare 2

6 Principer för samverkan mellan skola och arbetsliv Ansvarsfördelningen Uppföljning och utvärdering Rektorn på varje skola ansvarar för att informera om planen på föräldramötena. Arbetslagen på varje skola ansvarar för att följa upp och utvärdera planen årligen. Studie- och yrkesvägledaren på grundskolan ansvarar för att kontrollera och uppdatera planen årligen utifrån den utvärdering och uppföljning som arbetslagen har gjort. Kontakt med Näringslivssamverkan Det är arbetslagen på varje skola som ansvarar för kontakten med Näringslivssamverkan. Näringslivssamverkan kan hjälpa klasserna/lärarna på skolan att komma i kontakt med lämpliga företag för till exempel PRAO eller studiebesök. Nyanställningar Det är rektorn och arbetslaget som ansvarar för att nyanställda blir informerade om SYVplanen. Vilda Vansbro Vinkeln Vilda Vansbro Vinkeln är en årlig tävling där Smedbergsskolan och Näringslivssamverkan samarbetar för att eleverna ska få använda sin fantasi och kreativitet och komma på uppfinningar och innovationer inom olika områden. Företagen i Vansbro Kommun är med och sponsrar både med idéer och pengar men det är personalen på Smedbergsskolan, speciellt VVV-gruppen, och en representant från Näringslivssamverkan som ansvarar för upplägget. 3

7 Inslag och metoder Syftet med dessa inslag och metoder är att alla barn och elever, kontinuerligt under sin skoltid, ska ges likvärdiga möjligheter att komma i kontakt med arbetslivet. För att få detaljerad information om något se bilagan. I bilagorna finns exempel på hur ni som lärare kan genomföra de olika inslagen och metoderna men har ni egna idéer om hur ni kan/vill lägga upp det får ni självklart göra det. Bilagorna ska ses som inspiration och hjälp. Förskoleklass Åk 5 Svara på framtidsfrågorna, se bilaga 2. De olika byföreningarna i Kommunbygderådet har tillfrågats om de kan arrangera en provapå-dag på varje ort. Kommunbygderådet i Äppelbo har tackat ja till samarbetet. Förskoleklass Besöka Sågverksmuseet. Åk 1 Besöka de lokala museerna i kommunen, se bilaga 3. Besöka Industritekniskaprogrammet på VUC, se bilaga 4. Minst två föräldrabesök, se bilaga 5. Åk 2 Besöka de lokala museerna i kommunen, se bilaga 3. Besök av polisen som pratar om trafiksäkerhet med mera. Besök av räddningstjänsten. Minst två föräldrabesök, se bilaga 5. Åk 3 Läsa om demokrati och göra ett besök på kommunkontoret, se bilaga 6. Yrkesinventering, alla ska intervjua någon de känner och redovisa på lämpligt sätt inför klassen, se bilaga 7. Minst två föräldrabesök, se bilaga 5. Åk 4 1 dags PRAO med förälder eller nära anhörig, se bilaga 8 och 9. Minst två föräldrabesök, se bilaga 5. Åk 5 Besök av polisen som pratar om lag och rätt, både snatteri men även diskriminering. Information av gymnasieelev med temat Vad behöver jag kunna på det gymnasieprogram jag går? Se bilaga 10. Minst två föräldrabesök, se bilaga 5. 4

8 Åk 6 Åk 9 Svara på framtidsfrågorna, se bilaga 2. Samarbete med föreningar kontinuerligt via både Elevens val, Demokratidagarna och Skol-If (bland annat med Dala-Järna IK, Fiskeklubben, SHRA, Skidskytteklubben, VAIK, Vansbro Simsällskap och Vansbro skytteförening) Vilda Vansbro Vinkeln årligen för samtliga elever. Alla Yrkens kväll en gång vartannat år för årskurs 8 och 9 med fokus på genusbrytande yrken och arbeten som har internationell koppling, se bilaga 11. Öppet Hus en gång vartannat år där eleverna i årskurs 6-7 är välkomna att besöka skolan tillsammans med deras vårdnadshavare, se bilaga 11. Åk 6 Studie- och yrkesvägledaren och språkvalslärarana har ett föräldramöte med information till elever och föräldrar om språkvalet och dess betydelse för senare studieval. Åk 7 Studie- och yrkesvägledaren informerar vårdnadshavarna om språkvalet och dess betydelse för senare studieval. Studie- och yrkesvägledaren informerar kortfattat om gymnasiet och de vägledande insatserna under högstadietiden. Eleverna får göra ett miljöbesök på Vansbro Utbildningscenter på våren. Åk 8 Studie- och yrkesvägledaren informerar vårdnadshavarna om språkvalet och dess betydelse för senare studieval. Eleverna får två veckors PRAO, en vecka på hösten och en vecka på våren. Studie- och yrkesvägledaren informerar om gymnasiet under våren. Eleverna får besöka de olika programmen på Vansbro Utbildningscenter på våren. Studie- och yrkesvägledaren genomför gruppvägledning med eleverna på våren. Studie- och yrkesvägledaren har motiverande samtal med elever vid behov. Vansbros Utbildningscenter bjuder in eleverna till Öppet Hus på hösten. Åk 9 Studie- och yrkesvägledaren informerar vårdnadshavarna om språkvalet och dess betydelse för senare studieval. Studie- och yrkesvägledaren informerar ingående om gymnasiet till elever och vårdnadshavare på hösten. Studie- och yrkesvägledaren erbjuder varje elev minst ett vägledningssamtal på hösten och ett antagningssamtal i samband med den preliminära gymnasieantagningen på våren. Eleverna får en veckas PRAO på hösten, valfritt att vara på ett företag eller en gymnasieskola. Vansbros Utbildningscenter bjuder in eleverna till Öppet Hus på hösten. Framtidståget bjuds in för att presentera olika yrken för eleverna. 5

9 Bilaga 1 Utdrag ur Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Skolans värdegrund och uppdrag Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och den ska bedrivas i demokratiska arbetsformer som förbereder eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Övergripande mål och riktlinjer Skolans mål är att vara elev Kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. Har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv. Har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och andra länder. Riktlinjer Alla som arbetar i skolan ska Verka för att utveckla kontakter med kultur-och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö. Bidra till att elevens studie-och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. Läraren ska Utveckla samarbete mellan förskoleklass, skola och fritidshem. Bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning. Medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället. Studie- och yrkesvägledaren ska Informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och Vara till stöd för den övriga personalens studie-och yrkesorienterande insatser. 6

10 Bilaga 2 Förslag på Framtidsfrågor Syfte och mål; Att vidga elevernas perspektiv och hjälpa dem att se fler möjligheter och på så vis motverka begränsningar som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund. Genomförande; Mentorn låter eleverna svara på nedanstående frågor vid skolstaren varje läsår. I årskurs F-1 skriver mentorn ner vad eleverna svarar. I årskurs 2 och framåt svarar eleverna själva på frågorna. Mentorn ansvarar för att samla in elevernas svar och ta upp och diskutera frågorna vid utvecklingssamtalen. Förslag på framtidsfrågor; Förskola år 2: 1. Vad skulle du vilja arbeta med när du blir stor? 2. Varför skulle du vilja jobba med det? 3. Känner du någon som är? 4. Om ja: Vad har han/hon berättat om sitt arbete? Har du varit och tittat på hans/hennes arbetsplats? 5. Om nej: Skulle du vilja besöka en arbetsplats där det finns? 6. Finns det något annat arbete du tycker verkar spännande? 7. Om ja: Vilket arbete är det? Skulle du vilja besöka en sådan arbetsplats? 8. Om du vill veta mer om ett arbete, hur gör du då? 9. Vad gör du på din fritid? År 3-5: 1. Vad är ditt drömyrke? 2. Hur blir man det? 3. Vad krävs av dig för att nå ditt drömyrke? 4. Vad är det i drömyrket som du tycker verkar kul? 5. Finns det andra yrken där man jobbar med liknande saker? * 6. Hur gör du om du vill veta mer om ett yrke? 7

11 Årskurs 6: 1. Vad skulle du vilja arbeta med i framtiden? 2. Vad tror du att du måste kunna (kunskaper) för att arbeta med det? 3. Vilka skolämnen tror du att du behöver satsa på då? 4. Vad är du bra på? 5. Vad är du mindre bra på? 6. Vad gör du på din fritid idag? 7. Finns det något du skulle vilja göra på din fritid som du inte gör idag? Årskurs 7: 1. Vad skulle du vilja arbeta med i framtiden? 2. Vad tror du att man gör på det arbetet? 3. Känner du någon som arbetar med det? Vem? 4. Har du besökt en sån här arbetsplats? 5. Vad tror du att du behöver göra för att få arbeta med det du vill i framtiden? 6. Vilka skolämnen tror du är viktiga för att få arbeta med det i framtiden? Motivera. 7. Vilka skolämnen tycker du om idag? 8. Vilka skolämnen tycker du inte om idag? 9. Vad är du bra på? 10. Vad är du mindre bra på? 11. Vad gör du på din fritid? Årskurs 8: 1. Vad skulle du vilja arbeta med i framtiden? 2. Vilka kunskaper tror du att du behöver för det arbetet? 3. Vad tror du att du behöver göra för att få det arbetet? 4. Vilka skolämnen tror du är viktiga för att kunna nå ditt yrke? 5. Vilka skolämnen tycker du om? 6. Vilka skolämnen tycker du inte om? 7. Nämn tre andra yrken du skulle kunna tänka dig att arbeta med i framtiden? 8. Finns det några likheter mellan dessa tre yrken och ditt drömyrke? Vilka i så fall? 9. Var skulle du vilja göra din praktik eller PRAO? 10. Vilka företag/personer skulle du vilja göra studiebesök hos? 11. Vilket/vilka gymnasieprogram tror du är bra att söka för att förbereda dig inför ditt framtida yrke? 8

12 Årskurs 9: 1. Vad skulle du vilja arbeta med i framtiden? 2. Vilka arbetsuppgifter tror du att du kommer ha då? 3. Vilka kunskaper tror du att du behöver för det arbetet? 4. Vad tror du att du kommer tjäna på det arbetet? 5. Vad är viktigast för dig i ditt framtida yrkesliv? 6. Hur vill du att ditt liv ska se ut om 10 år? 7. Vad kan du göra för att se till att det blir så? 8. Vill du gå gymnasiet? 9. Om ja, Vilket/vilka gymnasieprogram tänker du söka? 10. På vilket sätt tror du att just de gymnasieprogrammen kommer förbereda dig inför ditt framtida yrke? 11. Finns de andra sätt att nå ditt drömyrke på? Gymnasieelever åk 1-3: 1. Vilka är dina planer för tiden efter gymnasiet? 2. Vilket/vilka yrken intresserar dig? 3. Hur kan du under gymnasietiden bäst förbereda dig för att nå ditt framtida yrke? 4. Ligger dina kursval på skolan i linje med ditt yrkesval eller ditt val av utbildning till framtida yrke? 5. Hur upplever du dina kontakter med arbetslivet under gymnasietiden? 6. Förslag till förändringar? 7. Vilken nytta har du av skolarbetet för ditt framtida yrke? 8. Skulle du kunna tänka dig att starta ett eget företag? 9

13 Bilaga 3 Lokala museum i kommunen Hembygdsgården i Nås Med en av Sveriges främsta samlingar av gamla föremål och gården är unik i sig då den är uppförd på plats, inte i hopplockad av byggnader från -olika platser. Kontaktperson Bengt Enström Arbetarmuséet i Lindesnäs Där kan man se järnbrukens historia, utrustning från bruket, skolsal, arbetarbostad, skogsarbetarverktyg och uppfinningar. Muséet byggdes upp av Henry Mattsson som jobbade på Bergslaget. Numera drivs det av Lindesnäs Hembygdsförening som håller på att märka upp och rusta byggnader, Kontaktperson Kerstin Söderman (pensionerad lärare som gärna visar) Lätt att göra bra kopplingar till olika ämnen, Dalarnas/Sveriges historia, mm. Geologiska muséet i Sågen En av Sveriges största samlingar av stenar/bergarter. Dessutom tekniskt museum med flygplan, traktorer. Kontaktperson Lennart Larsson i Sågen eller Sågverksmuséet på biblioteket. Kontaktperson Lisbeth Lundberg Hembygdsgårdarna i Dala-Järna (Stövlingholen). Kontaktperson Kerstin och Sven-Åke Johansson och Hembygdsgården i Äppelbo. Kontaktperson (Mats-Pelles) Erik Gyllenvåg, eller

14 Bilaga 4 - Förslag på besök av Industritekniskaprogrammet Syfte och mål; Att eleverna i årskurs 1 ska veta vilka möjligheter de har för framtida yrkesval. Att gymnasieeleverna får möjlighet att berätta för yngre elever om vad som krävs för att läsa på gymnasiet. Genomförande; Mentorn för årskurs 1 bokar in ett besöket på VUC. Besöket är en rundvandring där eleverna i årskurs 1 får se vad gymnasieeleverna gör praktiskt och vilka verktyg som används. Det är gymnasieeleverna och gymnasielärarna som ansvarar för själva rundvandringen med tillhörande information. Kontaktuppgifter vid frågor och bokning; Mats Gyllenvåg, telefonnummer och/eller

15 Bilaga 5 Förslag på inbjudan till yrkesinfo från vårdnadshavare Vill du berätta om ditt jobb för våra elever? Vi har som mål att era barn ska få en så bra utbildning som möjligt där det finns tydliga kopplingar mellan den teorin de läser i skolan och den praktik de möter i vardagen. Genom att göra det ökar elevernas lust att lära. Ett sätt att koppla samman teorin och praktiken är att visa på vad kunskaperna i skolan kan användas till senare i livet, till exempel i det framtida arbetet. För att lyckas med det skulle vi behöva er hjälp! Skulle du kunna tänka dig att komma till skolan och berätta om ditt jobb? Skulle du kunna ta emot oss på din arbetsplats och visa vad du arbetar med? Vill du komma till skolan tänker vi oss en information på cirka 30 minuter om ditt yrke, vad det innebär, vilka arbetsuppgifter du har, hur du blev det du är och vad du tog med dig från grundskolan och använder än idag. Vill du prata om något annat utöver det är det självklart också välkommet. Vid frågor ring: 0281-????? Namn: Vårdnadshavare för: Kontaktuppgifter: Jag skulle kunna komma till skolan och berätta om mitt jobb: Ja Nej Jag jobbar som: Var? Ni skulle kunna komma till mitt jobb: Ja Nej Jag jobbar som: Var? Svarar du ja kommer vi från skolan att ta kontakt med dig för att diskutera upplägget. 12

16 Bilaga 6 Förslag på upplägg för Kommunbesöket i åk 3 Mål för år 3; Veta vad en samhällsfunktion är och kunna ge exempel på sådana. Känna till hur beslut fattas i kommunen/skolan. Känna till vad demokrati är. Centralt innehåll under temat Hur styrs Sverige ; centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola. Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut. Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven. Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information. Genomförande; Mentorn för årskurs 3 bokar in ett studiebesök på Kommunhuset. Klassen läser igenom Puls SO-boken och Grundbok Samhällskunskap om vårt samhälle och vem som bestämmer i kommunen. Läraren diskutera med eleverna vad de vill ta reda på/ vilka frågor de vill ställa under besöket. Kommunbesöket genomförs. Sammanfatta vad man har fått reda på efter att besöket är genomfört. 13

17 Bilaga 7 Förslag på frågor till Yrkesinventeringen Syfte och mål; Öka elevernas yrkeskännedom, både vilka yrken som finns men även vad de innebär. Genomförande; Låta eleverna intervjua någon de känner, förslag på frågor finns nedan. Ha en gemensam redovisning för klasskompisarna, till exempel genom muntliga presentationer, skrivandet av berättelser eller genom att visa upp ett collage etc. Förslag på information och frågor till eleven; Intervju av någon du känner om hans/hennes yrke Den här veckan ska du intervjua någon du känner om hans eller hennes yrke. Du ska ställa frågorna men om du behöver hjälp kan den du intervjuar hjälpa dig att skriva ner svaren. Jag har intervjuat Som arbetar som på företaget Arbetsplatsen ligger i Vad är det bästa med ditt yrke? Hur länge har du arbetat inom yrket? På den här arbetsplatsen? Hur många arbetar på din arbetsplats? Behövs någon speciell utbildning för ditt arbete? 14

18 Finns det några speciella regler, exempelvis skyddskläder, tystnadsplikt på din arbetsplats? Skulle du vilja arbeta med samma jobb som han/hon? Varför/varför inte? Tack för att jag fick intervjua dig! 15

19 Bilaga 8 Förslag på information om PRAO till vårdnadshavare och elev Vi har bestämt att alla elever ska få prova på att ha PRAO under en dag, nämligen den (fyll i passande datum). Prao står för praktisk arbetslivsorientering och sker i grundskolan, som en del av läroplanens riktlinjer för skolan och omvärlden. Syftet med praon är att eleverna ska få en förståelse för vilka olika arbeten det finns och vad de innebär. Vi på skolan har, tillsammans med eleverna, pratat om och arbetat med företag och haft diskussioner om vilka olika yrken det finns. Praon ger däremot eleverna en möjlighet att få prova på ett arbete på riktigt och ofta är det första gången eleverna själva ska vara ute på ett företag. Därför vill vi att ni som vårdnadshavare hjälper era barn att hitta en prao-plats där de känner sig trygga, antingen tillsammans med er eller någon annan de känner. Under praon är det bra om eleverna får uppleva olika delar av verksamheten men vilka arbetsuppgifter eleverna får/kan göra får självklart ni företaget tillsammans komma fram till. För att vi ska kunna veta var eleverna är på prao vill vi att ni fyller i information nedan och skickar tillbaka till oss. Eleverna är försäkrade genom skolan. Vid frågor ring, 0281-????? Elevens namn: Prao-plats: Vem som ska vara med eleven under praon: Elevens underskrift Vårdnadshavarens underskrift 16

20 Bilaga 9 Förslag på uppgift under praon PRAO Du ska under din PRAO-dag intervjua din handledare på arbetsplatsen. Du skriver ner svaren för att sedan kunna berätta om din dag för dina kamrater. Formuläret avslutas med att du själv ska berätta om hur du upplevde din dag på arbetsplatsen. Vilken arbetsplats besökte du? Vad heter din handledare? Vad är den huvudsakliga arbetsuppgiften på arbetsplatsen? Krävs det någon speciell utbildning för arbetet? Finns det några speciella restriktioner för arbetet t.ex. skyddskläder, tystnadsplikt, ålder för att arbeta där, körkort m.m.? Hur länge har din handledare arbetat på arbetsplatsen? Vad är det roligaste med hans/hennes arbete? 17

21 Finns det något han/hon skulle vilja förbättra på arbetsplatsen? Nu är det din tur att berätta: Vad var det bästa med den arbetsplats du besökte? Finns det något du inte tyckte var så roligt? Vad var det i så fall? Är det här något du skulle vilja arbeta med när du blir stor? Varför/varför inte? Till slut, hur tycker du att dagen varit? Är det något du skulle vilja göra igen? Namn 18

22 Bilaga 10 - Förslag på information av gymnasieelev Syfte och mål; Eleverna i årskurs 5 ska bli medvetna om vilka skolämnen som behövs för att klara av gymnasiet. Eleverna på Barn- och fritidsprogrammet ska få öva på muntaliga presentationer inom ramen för kursen kommunikation. Genomförande; Mentorn för årskurs 5 tar kontakt med VUC på vårterminen. Mentorn bestämmer tillsammans med personalen på VUC om klassen ska komma till VUC eller om VUC:s elever ska komma ut till klassen. Kontaktuppgifter vid frågor och bokning; Helena Pollack eller Birgit Eriksson, telefonnummer Lärare Barn- och fritid. Anita Wrange, telefonnummer Studie- och yrkesvägledare. 19

23 Bilaga 11 Alla Yrkens Kväll och Öppet Hus Alla Yrkens Kväll Syfte och mål: Tanken är att eleverna i årskurs 8 och 9 ska få träffa olika yrkesverksamma personer, från Vansbro med omnejd, för att de ska få en bild av hur arbetsmarknaden ser ut. Genomförande: Arbetslag 8-9 samt studie- och yrkesvägledare ansvarar för planering och genomförande av kvällen. Näringslivssamverkan kan bjudas in för att hjälpa till att hitta informatörer. Ska genomföras minst vartannat läsår. Sker kvällstid mellan och är obligatoriskt för eleverna i årskurs 8-9. Kvällen är uppdelad i 6 pass á 20 minuter då informatörerna får prata med eleverna. En tid innan får eleverna välja vilka informationspass de vill besöka. Förslag på frågor till informatörerna: - Er väg till det arbetet ni har idag. - Hur ni bestämde er för just det arbetet. - Vilken utbildning ni har. - Vilka arbetsuppgifter ni har i dagsläget. - Hur lönen ser ut. - Hur arbetstiderna ser ut. - Vad ert arbete har för framtidsutsikter, hur det ser ut på arbetsmarknaden. - Annat som ni tror att våra elever är intresserade av. Öppet Hus Syfte och mål: Att eleverna får visa upp sin skolvardag för vårdnadshavarna. En bra möjlighet för vårdnadshavare och undervisande lärare att träffas. Genomförande: Arbetslag 6-7 samt studie- och yrkesvägledaren ansvarar för planering och genomförande av kvällen. Ska genomföras minst vartannat år. Sker kvällstid mellan och är obligatorisk för eleverna i årskurs 6-7. Kvällen är uppdelad i 6 lektionspass á 25 minuter där undervisande lärare har ordinarie undervisning med sina elever utifrån ett specialschema. 20

24 Bilaga 12 Sammanställning över studiebesök Förskoleklass Sågverksmuseet. Åk 1 Lokala museerna i kommunen. Industritekniskaprogrammet på VUC. Åk 2 Lokala museerna i kommunen. Polisen skolbesök. Åk 3 Kommunkontoret. Yrkespromenaderna? Polisen skolbesök. Åk 4 PRAO. Åk 5 Polisen skolbesök. Gymnasieelever skolbesök/vuc. 21

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan Skolinspektion för kunskap och kvalitet 1 InnehåLLsFÖrteckning Förord 4 Bilden av sexårsuppdraget 7 Skolinspektionen har

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker På fritids tänker man inte på att man lär sig saker Lärande på fritidshem Ingrid Bardon D-uppsats Pedagogik Höstterminen 2008 Handledare Ann Ludvigsson Examinator Christina Chaib HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE

Läs mer