Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 1 december 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 1 december 2010"

Transkript

1 KALLELSE 1(8) Kommunstyrelsen Rev Rev Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 1 december 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl Upprop Val av justerare: förslag: Yvonne Stein (FP) och Conny Thiman (S) Dag för justering: förslag: måndag, den 6 december kl Ärenden Beslutsärenden 1. Översiktsplan för Upplands-Bro kommun Redogörelse för samrådet om Översiktsplanen godkänns 2. Förslag till ny Översiktsplan för Upplands-Bro kommun med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning ska ställas ut enligt vad som föreskrivs i Plan- och bygglagen. 2. Detaljplan för del av Finnsta 1:2 (BoKlok) godkännande av samråd och beslut om utställning Samrådsredogörelse, tillhörande detaljplan för del av Finnsta 1:2 (BoKlok), daterad godkänns. 2. Reviderat förslag till detaljplan för del av Finnsta 1:2, nr 0902, sänds ut för utställning i enlighet med 5 kap 23 plan- och bygglagen. 3. Prioritering av planärenden och plan- och exploateringsavdelningens utredningsuppdrag Arbetet med detaljplaner, övergripande planering samt planoch exploateringsavdelningens övriga utredningsuppdrag ska ske efter den prioritetsordning som finns redovisad som bilaga till förvaltningens skrivelse, daterad * Budget av kommunfullmäktige 1. Resultatplan för fastställs i enlighet med Irène Seth, Yvonne Stein, Jan Stefansson och Christina Brofalks

2 2 förslag Uppföljning under 2011 ska ske i enlighet med Irène Seth, Yvonne Stein, Jan Stefansson och Christina Brofalks förslag Mål för god ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Irène Seth, Yvonne Stein, Jan Stefansson och Christina Brofalks förslag Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag fastställs i enlighet med Irène Seth, Yvonne Stein, Jan Stefansson och Christina Brofalks förslag Driftbudget och investeringsbudget fastställs i enlighet med Irène Seth, Yvonne Stein, Jan Stefansson och Christina Brofalks förslag Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de tekniska justeringar som erfordras. 5. * Översyn av regler för uthyrning av lokaler av kommunfullmäktige Taxor och avgifter för fotbollsbollshall och konstgräsplan fatställs enligt bildningsnämndens förslag. Taxorna gäller från den 1 januari * Översyn av kulturverksamhetens bidrag av kommunfullmäktige Ett verksamhetsbidrag och En snabb slant införs enligt redovisat förslag till regler för bidrag till kulturföreningar från Bildningsnämnden att börja gälla från och med 1 januari Romers rätt - en strategi för romer i Sverige Kommunstyrelsen besvarar remissen enligt socialnämndens och bildningsnämndens förslag. 8. Begäran om yttrande gällande klagomål rörande socialförvaltningen Som yttrande till Socialstyrelsen överlämnas kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande daterad den 23 november * Lokala hälsoskyddsföreskrifter av kommunfullmäktige

3 3 1. Förslag till nya lokala hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun antas och ska träda i kraft den 1 januari Lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun, antagna av Kommunfullmäktige den 17 december 1990, 44, reviderade den 26 april 1993, 34 hävs. 10. * Ändring av nämndernas reglementen Se ärende xx 11. Riktlinjer för användning av sociala medier Reviderad p.7 Kommunstyrelseförvaltningens förslag till riktlinjer för användning av sociala medier antas. 12. Gallring av elektroniska handlingar av tillfällig och rutinmässig karaktär Handlingar av tillfällig och rutinmässig karaktär, upprättade och inkomna genom kommunens sociala medier ska gallras enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag, daterat Rekommendation att anta 16 principer för samverkan inom IT-forum Upplands-Bro antar de 16 principerna för samverkan i ITfrågor 2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att vidta åtgärder för att efterfölja de 16 principerna för samverkan i IT-frågor. 14. Anvisningar för årsredovisning och verksamhetsberättelse Anvisningar och tidplan för verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 fastställs i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag * Ram för upptagande av tillfälliga lån av kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får under 2011 för kommunens räkning ta upp tillfälliga lån, med en löptid av högst ett år, om sammanlagt högst 75 miljoner kronor. 16. * Ram för kommunstyrelsens fastighetsköp/försäljning

4 av kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen får under 2011 köpa eller försälja fastigheter eller fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram av 20 miljoner kronor. 2. Förvärvs- eller försäljningspriset får inte överstiga 4 miljoner kronor per fastighet 3. Kommunstyrelsen får även besluta om finansiering av dessa förvärv. 4. Bemyndigandet gäller hela kommunen. 17. * Allmänhetens frågestund av kommunfullmäktige Allmänhetens frågestund anordnas även under * Kommunfullmäktiges sammanträdeslokal av kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges sammanträden hålls under 2011 i Kommunhuset, Kung Birger, Furuhällsplan 1, Kungsängen 19. * Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden av kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktiges sammanträden skall tillkännages genom annons i Mitt i Upplands-Bro och i Bålsta Upplands-Bro Bladet under mandatperioden I annonsen anges dag, tid och plats för sammanträdet. Annonsen skall även innehålla uppgift om tid för allmänhetens frågestund. 20. Upphandling av kommunförsäkring För kommunförsäkringen utse anbudsgivare 2 till 2. Välja 2 Mkr i självrisk för egendomsförsäkringen. 3. Välja 0,5 basbelopp i självrisk avseende ansvarsförsäkringen. 4. För förmögehetsbrottsförsäkringen utse anbudsgivare 5 till 5. För rättskyddsförsäkringen utse anbudsgivare 5 till 6. För VD- och styrelseansvarsförsäkringen utse anbudsgivare 6 till

5 5 7. För tjänstereseförsäkringen utse anbudsgivare 5 till 8. För olycksfallsförsäkringen utse anbudsgivare 5 till 9. För motorfordonsförsäkringen utse anbudsgivare 3 till 21. Förändrad hyressättningsmodell för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB av kommunfullmäktige 21a Följande förändringar görs i ramavtal för fastighetsförvaltning från den 21 november 2006, 184, under förutsättning att styrelsen för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB godkänner förändringarna vid styrelsemötet den 8 december Punkt 5.2 Ränta och räntejustering får följande lydelse: I årshyran ska ränta ingå. Denna är beräknad på objektets kapitalskuld per den 31 december 2010 kompletterad med anskaffningsvärde på eventuella ombyggnationer efter den 31 december Räntesatsen motsvarar Kommunfastigheters genomsnittsränta den 31 oktober och justeras årligen per den 1 januari påföljande år. - Punkt 5.6 Uppföljning av hyressättning i ramavtal för fastighetsförvaltning från den 21 november kompletteras med följande lydelse: Under det andra halvåret innan det nya hyresåret överenskommer kommunen och Kommunfastigheter gemensamt om de investeringsprojekt i ombyggna-tioner som ska genomföras inom det finansieringsutrymme som skapats i räntekilen. Rekrytering av komundirektör Lars Arvidsson anställs som ny kommundirektör från och med den 2 december b* Förändring av kommunens nämndorganisation Återremitterat ärende av kommunfullmäktige Upplands-Bro kommuns nämndorganisation ska från och med den 1 januari förändras enligt följande Samhällsbyggnadsnämnden läggs ned och dess nuvarande uppgifter förs över till kommunstyrelsen. En ny Kultur- och fritidsnämnd inrättas med x ledamöter och x ersättare 21c* Ändring av antal ledamöter i styrelserna för Återremitterat ärende

6 6 kommunens bolag av kommunfullmäktige 1. Styrelserna i kommunens bolag ska bestå av följande antal ledamöter och suppleanter under mandatperioden Upplands-Bro kommunföretag AB 7 ledamöter, 3 ersättare (oförändrat) AB Upplands-Brohus 9 ledamöter och 9 ersättare Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 9 ledamöter och 9 ersättare Upplands-Bro Lokalvårs AB 9 ledamöter och 9 ersättare 2. 6, 1:a stycket i bolagsordningen för AB Upplands-Brohus ändras så att styrelsen får bestå av lägst fem och högst nio ledamöter och lika många suppleanter. 21d* Ändring av nämndernas reglementen av kommunfullmäktige Återremitterat ärende 21e 21f 21g 1. Reglemente för Kommunstyrelsen, Bildningsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag. 2. De nya reglementena gäller från och med den 1 januari Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra de följdändringar som krävs med anledning av änringarna i nämdernas reglementen. Inrättande av utskott till kommunstyrelsen samt antal ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens utskott Val av ledamöter och ersättare i utskott till kommunstyrelsen Ny delegationsordning för kommunstyrelsen Ny delegationsordning för Kommunstyrelsen antas enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag daterad den 23 november Delegationsordningen gäller från och med den 1 januari 2011.

7 7 21h* Ersättning till förtroendevalda i av Kommunfullmäktige 1. Arvoden för förtroendevalda för perioden skall justeras enligt skrivelse med bilagor. 2. Arvoden till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt till oppositionsrådet skall gälla från den 1 november Övriga arvodesförändringar gäller från den 1 januari Fördelning av gruppledararvoden Återremitterat ärende 21j 21k Underskrifter av skrivelser, kontrakt och borgensförbindelser mm firmatecknare Från kommunstyrelsen och dess utskott utgående skrivelser, köpehandlingar, avtal, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och liknande handlingar ska undertecknas av: kommunstyrelsens ordförande Irène Seth kommunstyrelsens förste vice ordförande Yvonne Stein kommunstyrelsens andre vice ordförande Håkan Heglert två i förening eller var och en av dessa i förening med någon av följande personer: kommundirektör Lars Arvidsson kanslichef Karl-Erik Lindholm ekonomichef Maria Johansson personalchef Barbro Norén Sundin kommunikationschef Björn Strååt samhällsbyggnadschef Ulla Larsson 2. Handlingar rörande upptagande av kortfristiga lån (högst sex månader) undertecknas av: ekonomichef Maria Johansson eller kommundirektör Lars Arvidsson Undertecknande av anvisningar på bankräkningar, plusgiro mm Anvisningar på kommunens bank-, check- och plusgiroräkningar samt kvitton, bankfack, värdepostförsändelser och dylikt skall undertecknas av: - kommundirektör Lars Arvidsson - ekonomichef Maria Johansson - ekonom Ann Jansson Nytt äredne

8 8 21l - ekonom Camilla Beronius - ekonom Jan-Olof Olsson - kanslichef Karl-Erik Lindholm - personalchef Barbro Norén Sundin - kommunikationschef Björn Strååt två i förening eller var och en av ovanstående personer med kontrasignation av någon av följande personer: - ekonom Ann Lantoft - ekonomiassistent Kristina Eriksson Rekrytering av socialchef Som rekryteringsgrupp för att förbereda förslag om anställning av ny socialchef utses kommunstyrelsens ordförande, socialnämndens ordförande och en representant för oppositionen. 22. Nominering av ledamöter i styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening Arbetsmarknadsstatistik Kommundirektörens rapport 25. Anmälningar * = ärende till Kommunfullmäktige Irène Seth kommunstyrelsens ordförande

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet,

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet, REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 27 februari 2003, 17, den 15 december 2005, 154, den 31 januari 2007, 9, den

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar 1(15) Kf 49 Kf 49 Upprop och anmälningar om förhinder

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23:

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: 259 Strategifråga: Förslag till ny politisk organisation 260 Delegationsbeslut 261 Information och återrapportering av uppdrag

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 januari kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör

KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 januari kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 januari kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör OBSERVERA!!! Gruppmöten kl. 18.00 Alliansen på Älvkullen S, MP, V på Biblioteket

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer