AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB"

Transkript

1

2 AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL Consensus Utbildning AB Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, SAUF, intygar härmed att kvalitetssystemet hos ovan nämnda företag har undergått granskning och befunnits vara i överensstämmelse med kraven i kvalitetsstandarden. GILTIGHETSOMRÅDE De kriterieområden och indikatorer som har granskats är: KRITERIEOMRÅDE ÅTAGANDE MOT BETALANDE KUND MÅL FÖR LÄRANDET METOD FÖR LÄRANDET PROCESS FÖR UTVÄRDERING AV LÄRANDET RESULTAT I RELATION TILL ÅTAGANDET INDIKATORER Bokning Avbokning/ ombokning Fakturering/ betalning Nöjdkund-åtagande grupp Syfte Förkunskaper Test av förkunskaper Kunskapsprov Metodik Pedagogik Lärarens kompetens Dokumentation Dokumenterad utvärderingsprocess Kundklagomålshantering Nöjdhetsgrad hos deltagare Nöjd betalande kund Under förutsättning att kvalitetssystemets fortsatta funktion befinns vara tillfredställande gäller denna auktorisation i ett år från och med mars Søren Ravnskov, ordförande SAUF Eva M Torsson, VD SAUF

3 Consensus AB Affärsidé Consensus erbjuder kunskap till företag och organisationer, där det kunnande som vi lär ut alltid ska kunna omsättas i konkret affärsnytta i kundens verksamhet. Ofta kan våra kunder också dra stor fördel av synergierna mellan våra tre affärsområden Consulting, Utbildning och Human Relations. Affärsområden Consulting: Vi skall tillgodose främst tillverkande företags behov av en rörlig organisation med hjälp av kvalificerade konsulter Utbildning: Vi skall leverera marknadens bästa utbildningar inom Ledarskap, Teknik och Ekonomi/Juridik Human Relations: Vi skall erbjuda företag och organisationer kvalificerade tjänster inom Human Resource-områdetområdet (rekryteringsstöd och organisationsutveckling.) Geografiskt upptagnings område - Mellansverige Antal anställda 15 st. Samarbetar med ca 30 st. underkonsulter Beräknad omsättning miljoner Vi utvecklar människor. Människor utvecklar företag

4 Vi utvecklar människor. Människor utvecklar företag

5 PROGRAMUTBUD 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LEDARSKAP EKONOMI/MARKNAD LEDARSKAP Ledarskapsutveckling Ledarskap för ledningsgruppen Ledarskap & moral Strategisk samverkan för ledningsgrupp Team ledare/samordnare Coaching Utbildning för utbildare Handledarutbildning Medarbetarprogram Gruppsamverkan - Team utveckling Attityder och Värderingar Processamverkan Skogsövning PROJEKT Projektledare Projektmedarbetare Projektbeställare Microsoft Project KOMMUNIKATION Kommunikation Argumentationsteknik Presentationsteknik Utvecklings/medarbetarsamtal Svåra samtal Hälsofrämjande ledarskap Manligt och Kvinnligt beteende Arbetsplatsträffar Kulturella skillnader Personlig planering Relationer & konflikter EKONOMI Ekonomisk planering MARKNAD Affärsmannaskap Försäljningsprogram LAG OCH AVTAL Arbetsmiljöutbildning Arbetsrätt Förhandlingsteknik IT ANVÄNDARPROGRAM Microsoft Office Kontaktuppgifter

6 LEDARSKAP Ledarskapsutveckling Ökad förståelse för det egna personliga ledarskapet och dess möjligheter och konsekvenser. Att utveckla förmågan att tolka och granska det egna ledarskapsbeteendet. grupp: Mellanchefer Personligt ledarskap Psykosociala arbetsmiljön Ledning av grupputveckling Planeringssamtal Informations/Framförandeteknik Stresshantering Arbetsrätt Rehabilitering/Missbrukshantering Krishantering Logistik Ledarskap för ledningsgruppen Att utveckla ett personligt ledarskap. Att genom kunskaper och insikter ge goda förutsättningar för ledning på flera nivåer I verksamheten. grupp: Ledningsgrupp Ledarskap Vad är ledarskap, utveckling och uppfattningar över tid fram till idag. Teori om ledarskap och chefsroller samt gruppdiskussioner. Ledning av verksamhet, ekonomisk styrning, personlig ledning, ledning av grupper, kvalitetsstyrning m.m. Ledarstilar och ledarroller Vilka ledarstilar finns det I chefsgruppen och hur påverkar vi varandra och våra medarbetare? Test av ledarstil och diskussion om vilka effekter dessa bidrar till. Träning i att se och hantera olika stilar. Ledarrollen som verktyg. Ledarrollen och medarbetarrollen. Effektivitet och lönsamhet sett ur ledarrollsperspektiv. Personligt ledarskap Kreativitet i ledarskapet och hos medarbetarna. Att motivera till förbättringstänkande/arbete i den vardagliga verksamheten. Att vara professionell i ledarrollen samt att ta ansvar för fattade beslut. Att leda och utveckla grupper Grupprocessen, gruppdynamik samt effektiva och ineffektiva grupper. Förändringar i strukturen och i organisationen kräver stöd från ledningen. HUR? Verktyg och teori. Metoder i förändringsarbetet. Kompetensutvecklingsansvar. Att skapa samverkan och motivation hos medarbetare. Kommunikation Kommunikation och kommunikationsrutiner samt nödvändigheten av en god kommunikationsstil hos varje ledare. Möteseffektivitet, mötesteknik. Förberedelse, planering, mötesordning, genomförande (sker praktiskt med skarpa frågor som kräver beslut)

7 LEDARSKAP Ledarskap & moral Ge kunskap om vad etik och moral är och hur det påverkar företaget, medarbetarna och kunderna. Att lyfta det egna företagets värderingar och studera dess konsekvenser. Att ge deltagarna en arbetsmetod för fattandet av svåra beslut. grupp: Mellanchefer, Ledningsguppen Etik i samhälle, företagande och ledarskap Det egna företagets värderingar och policy Att vara moraliskt kapabel Relationen mellan normer och moral Normförändringar Moraliskt dilemma Regeletik, effektetik och sinnelagsetik vid värderande av en handling Omdömesutveckling enligt PMI-modellen Strategisk samverkan för ledningsgrupp Att utveckla ledningsgruppen och dess medlemmar inom strategisk samverkan. Att erhålla instrument för implementering av beslut samt erhålla insikter I beslutseffektivitet. grupp: Ledningsgruppen Historiska arvet inom ledarskap och organisation. Konventioner och traditioner ett hinder Ledarens huvuduppgifter, generellt och I organisationen (Consensus) synsätt på kunden, medarbetaren. Ledarroller, ledarstilar. Strategi, vision och uppföljning. Att utvärdera beslut och effekter av beslut. Test av ledarstil Förändringsarbetet och ledningsdynamik. Att stödja varandra inom ledningsgruppen. Prioriteringar i vardagen utifrån ledningsgruppens beslut. Kortare väg till genomförande av beslut. Beslutseffektivitet, från beslut till verkställighet. Personliga preferenser i ledarskapet. Kommunikation i alla led (kommunikationsstil och effekter av denna) Hur når vi ut till alla medarbetare/kollegor alternativ kunder/leverantörer. Uppföljning och anpassning efter vad ledningsgruppen vill fördjupa

8 LEDARSKAP Team ledare/samordnare Grundläggande förståelse och kunskap för vad som påverkar individens och gruppens beteende. Ge ökad kunskap om hur ledarens beteende påverkar gruppens arbetstillfredsställelse och effektivitet. Få ökad förståelse för de förväntningar som ställs på en samordnare på företaget. Ökad självkännedom om egna styrkor och svagheter som samordnare. grupp: Samordnare, Gruppombud, 1:e män, Teamledare Företagskultur Normer och värderingar Chef och Ledarskap Gruppens utveckling Ledarstil Kvalitet Effektivitet och samarbete Social kontroll Kommunikation, Information, beslutsfattande Att hålla möten Att styra med mål Att utveckla sina medarbetare, konflikthantering, feedback. Arbetslagsträff utvärdering och utveckling av egen verksamhet. Coaching Coaching är en färdighet som alla människor som undervisar eller leder andra, kan ha glädje att lära sig. Coaching är inte bara en teknik och färdighet utan i grund och botten ett annorlunda sätt att se på människor, och ett mycket mer optimistiskt sätt att behandla andra människor. På samma sätt som med alla andra färdigheter, attityder och övertygelser kräver coaching träning och engagemang för att utvecklas och bli duktig som coach. Det personliga ledarskapet - en möjlig väg till personlig utveckling Att leda sig själv innan man leder andra Vad är coaching? Träning av coaching Vilka svårigheter och möjligheter ser vi i coachingsamtalet? Erfarenheter av att leda coachingsamtal. Hur kan vi arbeta med coaching i vårt dagliga samtal med medarbetare? Hur skapar vi ett verktyg för utveckling av "Det goda samtalet" på vår arbetsplats? grupp: Alla med personalansvar, mellanchefer, Säljare, Projektledare m.m. Utbildning för utbildare Att som instruktör ta hand om nyanställda samt fungera som instruktör/lärare och vid behov agera som förebild och goda ambassadörer åt Företaget. Att med ökad pedagogisk kunskap kunna lära ut till övrig personal så att de kan handha maskiner och utrustning på ett mera ansvarsfullt och effektivt arbetssätt. grupp: Utbildare, instruktörer, handledare Hur lär jag själv in Pedagogik Metodik Instruktionsmetod Planering Information/Presentationsteknik Ledarrollen (förebildambassadör) Kommunikation - 4 -

9 LEDARSKAP Handledarutbildning Att som handledare kunna introducera vikarier och nyanställda till arbetet och arbetsgruppen, samt fungera som handledare. Introduktionen syftar till att hjälpa ny personal att trivas och komma in i arbetsgruppen på ett snabbt och bra sätt. Ge deltagarna ett vidare perspektiv och större förståelse inför möten med andra människor. Erhålla grundläggande pedagogisk och metodisk kunskap för att kunna genomföra enklare utbildningsmoment. grupp: Utbildare, instruktörer, handledare Människors olikheter Värderingar, attityder och beteende Motivation Handledarrollen Etik och moral Pedagogik och metodik Kommunikation Psykosociala arbetsmiljön Medarbetarprogram Förståelse för varandras olikheter/likheter, och hur man fungerar tillsammans med andra med dessa olikheter/likheter. Vilka förväntningar företaget, gruppen och medarbetarna har på dig och vilka förväntningar du har på företaget och gruppen, våra egna och företagets värderingar. Kommunikation - om att kommunicera med varandra fördjupning av hur man som individ fungerar i en grupp. grupp: Team, samordnare, 1:e män, gruppledare, arbetslag m.m. Individutveckling Attityd Värderingar egna/företagets. Vi är olika Behov av att växa behov av trygghet Självinsikt Självförtroende. Flexibilitet och förändringsvilja Arbetsglädje Beroendeförhållanden Empati Grupprocesser Individuell frihet Vi känsla. Kommunikation bilder Samtal som metod Kreativitet Attityd i åsiktsskillnader (förhållningssätt) Swotanalys - Styrka/Svagheter Möjligheter/Hot Normer för utveckling Konflikter konflikthantering Gruppsamverkan - Team utveckling Att genom insikter om gruppens processer och individens behov, öka samverkan mellan människor/skiften. Att skapa större flexibilitet och gemensamt ökat ansvar för slutprodukten. grupp: Team, arbetslag Mänskliga spelregler Arbetsgrupper Kommunikation Arbetsgruppens dynamik Uppskattning och kritik Konflikthantering Individuella roller i gruppen Konflikter konflikthantering - 5 -

10 LEDARSKAP Attityder och Värderingar Efter programmet ska deltagarna ha fått en ökad förståelse för vad som påverkar effektiviteten i arbetslaget genom: Roller/Ansvar Kommunikation. Feedback Konflikter Attityder och Värderingar grupp: Mellanchefer, Arbetslag Arbetslagets utveckling: Vad påverkar effektiviteten i ett arbetslag Attityder och Värderingar: Organisationens - Individens Roller/Ansvar: Olika roller, ansvar, förväntningar Kommunikation: Hur kommunicerar vi, Feedback: Ett verktyg för att utveckla varandra. Konflikter: Varför uppstår de?, vilka är de vanligaste Processamverkan Förstå vikten av kommunikation och feedback mellan företagets olika processer. Förstå hur vi kan vardagsrationalisera vårt arbete, för att t.ex. korta ledtider. grupp: Arbetslag, produktionstekniker, konstruktörer, inköpare, underhåll m.m. Kommunikation Här får deltagarna lära sig hur viktigt det är att man i företaget har en fungerande kommunikation mellan olika funktioner och medarbetare, där vi kommer att jämföra både negativ som positiv kommunikation, samt vilka konsekvenser på lönsamheten det får. Betydelsen av feedback både när det gäller givande och mottagande, samt att vi lär oss hur viktigt det är att vi lämnar eller får rätt information för att missförstånd ska undvikas i processen. Samarbete En genomgång av samarbete inom företaget. Här tittar vi på hur vi kan arbeta effektivare inte hårdare. Vi kommer att se över konsekvenserna av ett icke fungerande samarbete, både internt som externt. Vi kommer också att ta upp vardagsrationalisering. Vad kan jag och företaget vinna på vardagsrationalisera i mitt arbete? Vad vinner jag och företaget på att jag är medveten när det gäller min tid och effektivitet? Medarbetarskap Här handlar det om den nya roll som du som medarbetare måste kunna spela, om ditt företag ska överleva i framtiden. Hur kommer ditt agerande att stärka konkurrenskraften i det egna företaget, vi har bara att välja vinna eller försvinna, vad vill du? - 6 -

11 LEDARSKAP Skogsövning Skogsövningarna genomförs utomhus på ett konkret och utmanande sätt vilket gynnar samarbete och kreativitet. Syftet är att gruppen genom olika övningar ska öka sin prestationsförmåga och effektivitet. Övningarna kan innehålla allt från moment som handlar om att lära känna varandra bättre till mer avancerade övningar som kräver planering, samarbete och ledarskap. I samband med eller efter övningen genomförs uppföljning och analys som innehåller grupparbeten och teoriavsnitt om t. ex. gruppsamverkan, ledarskap och planering. En viktig del i uppföljningen är att utifrån skogsövningens resultat dra paralleller till den verkliga verksamheten och finna utvecklingsmöjligheter Praktisk samverkansövning i skogen Analys av effektivitet och relationer under samverkansövningen Se likheter / dra paralleller till det vardagliga arbetet Förslag på förbättringar i det vardagliga arbetet grupp: Ledningsgrupp, Arbetslag, team m.m

12 Projektledare PROJEKT Att deltagarna skall kunna planera och driva projekt. Känna till olika metoder för att styra projekten. Förstå vikten av ett tydligt ledarskap samt kunna ge aktiv handledning till projektens medlemmar. grupp: Alla som driver projekt Affärsidé / Verksamhetsidé Projektdefinition Projektplanering Projektstyrning Kommunikation Planeringsmetoder Uppföljning Avslut Projektmedarbetare Att deltagarna skall erhålla tillräckligt med kunskaper och insikter i hur projektarbete läggs upp och genomförs. Att deltagarna skall kunna arbeta effektivare i projekt. grupp: Projektmedarbetare Hur arbetar vi i projekt? Direktivet, uppdrag och analys av direktiv samt direktiv dialog Vad behöver jag veta för att arbeta i projekt? Planeringsmöten, kundkontakter Roller och ledning Grupprocessen samt vårt eget individuella ansvar för hur projektet utvecklas Projektbeställare Ett program för dig som beställer projekt internt i företaget eller i organisationen. Du lär dig vilken roll och ansvar som projektbeställaren har, att formulera en projektbeställning samt att hantera en projektrapport. grupp: Medlemmar i ledningsgrupp, Microsoft Project Microsoft Project är det ledande planeringsverktyget för projektstyrning. Ett verktyg som kan underlätta styrning och kontroll över projekts tid och kostnader. Det här programmet ger dig tillräckliga kunskaper för att kunna planera och följa upp ett projekt. grupp: Projektledare, Projektmedarbetare, projektbeställare, Projektekonomi Tydliggöra betydelsen av beställarrollen Sätta in projektet i verksamheten Projektrapportering Planera och lägga fram en projektöversikt Länka uppgifter och aktiviteter Lägga till milstolpar & återkommande uppg Fastställa den kritiska linjen Schemalägga uppgifter i Gantt-diagrammet Dela resurser från en resurspool Tilldela resurser till uppgifter Analysera resursanvändning och -tilldelning Analysera projektbudgeten Optimera projektschemat Fastställa projektets originalplan Föra in data om projektets fortskridande Visa planerade uppgifter och verkligt schemalagda uppgifter - 8 -

13 KOMMUNIKATION Kommunikation Att ge kunskap om hur vi är och hur vi förmedlar oss med andra. grupp: Mellanchefer, Instruktörer, handledare Samordnare, Gruppledare 1:e män m.m. Ordförståelse Försvarsmekanismer Abstraktioner Perceptionsklyftan Effektivt lyssnande Kommunikationens syfte Kommunikations relationskompetens Kroppsspråket Kommunikationens påverkan på ångest Kvinnligt manligt språk Komplementärt förhållande Argumentationsteknik Deltagarna ska lära sig att logiskt bygga upp sitt budskap, att begränsa sig, att hålla en klar och tydlig linje och att anpassa argumentationen till den person de vänder sig till. Definitioner av begreppen Argumentation, huvudtanke, argument, förstärkning Planen för argumentation Olika typer av argument En fullständig argumentation grupp: Inköpare, försäljare, telefonister, receptionister m.m. Presentationsteknik Att förbättra och utöka deltagarens självförtroende vid presentationer. Att strukturera upp information som man har tagit del av och som man senare ska redovisa inför sin grupp på ett pedagogiskt sätt. Att deltagaren hittar sitt bästa sätt att framföra en presentation på. Videoinspelning med utvärdering används om uppdragsgivaren så önskar Sak, roll och intresse Ordens betydelse Abstraktioner Kommunikationens syfte Kommunikations/ relationskompetens Kvinnligt/manligt språk Skriftlig framställning Aktivt talande Aktivt lyssnande Framträdandeteknik Bildanvändning grupp: Mellanchefer, försäljare, produktionstekniker, instruktörer, handledare m.m

14 KOMMUNIKATION Utvecklings/medarbetarsamtal Deltagarna skall efter avslutat program kunna genomföra ett utvecklingssamtal på ett öppet, personligt och strukturerat sätt. grupp: Alla med personalansvar. Syfte med samtalet och innehåll Rutiner för planeringen Struktur för att genomföra ett samtal Samtal och frågemetodik Etik och moral Sekretess Ansvar/checklista och arkivering Uppföljning Hälsofrämjande ledarskap Vi påverkas alla olika av stressiga situationer och vårt beteende påverkar i sin tur vår omgivning, dvs. i privatlivet och på jobbet. Deltagarna får hjälp att identifiera stressorer och träna egna strategier att hantera stress. et är en personlig Framtidsplan - att arbeta effektivt utan stress. Bakgrund till begreppet stress Olika slags stress Riskfaktorer Hur stress påverkar mej Hur stress påverkar omgivningen Förhållningssätt för bevarad hälsa Handlingsplan grupp. All personal

15 KOMMUNIKATION Manligt och Kvinnligt beteende Belysa skillnader i hur män och kvinnor uppfattar organisation, arbetsuppgifter och samverkan. Tydliggöra hur beteende och kommunikation bör utformas för att få avsedd effekt. Analysera den egna verksamhetens kultur och hur den kan förbättras. grupp: Mellanchefer, arbetslag, samordnare, gruppombud, teamledare Varför är vi olika? Olika företagskulturer Skillnaden hos män och kvinnor på arbetsplatsen Analys av det egna företaget Bemötande beroende på kön Konsekvenser av hur könstillhörighet påverkar människor och verksamheten Kommunikation och samarbetet Skillnaden mellan manligt och kvinnligt ledarskap Vikten av tillvaratagande av kompetens oberoende av kön Arbetsplatsträffar Att ge deltagarna ökad förståelse för betydelsen av funktionella arbetsplatsträffar samt grundläggande kunskap om hur möten skall planeras, ledas och följas upp grupp: Mellanchefer Syfte och mål med arbetsplatsträffar. Betydelsen av träffar för trivseln och effektiviteten. Planering av mötet. Agenda. Genomförande av mötet Tema. Beslutsprocessen. Uppföljning av mötet. Fritidsaktiviteter. Analys av möteskulturen idag. Förslag på förbättringar

16 KOMMUNIKATION Kulturella skillnader Kulturens inverkan på vårt synsätt. Att skapa förståelse för hur en mångkulturell arbetsgrupp samverkar och kommunicerar. Värderingsgrunder och dess kulturer. Fördomar eller förkunskap? Gemensam förståelse för uppgiften. Personlig planering Ge deltagarna idéer och metoder för att planera sitt arbete. Att få förståelse för hur möten genomförs för att ge resultat. Att varje kursdeltagare enskilt får rådgivning i sin personliga planering grupp: Mellanchefer, planerare, produktionstekniker, personalman m.m. Att söka struktur i tillvaron Arbetslivet vs. privatlivet Ambition och ansvar för dina handlingar Ta makten över dig själv Press och stress Att fånga nuet och framtiden Vad arbetar jag med? bild Trygghet och utveckling Prioriteringar Tidssabotörer Skrivbordsarkivet Ordning eller kaos Flöde i dokumenthanteringen Mötesplanering Mötesmetodik Framförhållning och förberedande frågor Beslut och information under mötet Kontroll och uppföljning efter mötet Inventering av arbetsplats Genomgång av handlingsplan Rådgivning

17 KOMMUNIKATION Relationer & konflikter Att skapa förståelse för hur en öppnare kommunikation kan bygga långsiktiga relationer och effektivare samspel. grupp: Mellanchefer, arbetslag, team, produktionstekniker, underhållstekniker m.m.. Kunskap om vad som skapar och stödjer ett långsiktigt klimat av förtroende. Reflektioner kring dynamiken och vad som händer i mellanmänskliga relationer, speciellt i konfliktsituationer. Ökad förmåga att förebygga konflikter. Ökad insikt om attityder och beteenden i konfliktsituationer. Att föra det goda samtal

18 EKONOMI Ekonomisk planering Ekonomisk planering syftar till att ge deltagaren färdigheter i hur ekonomiska modeller och begrepp kan användas för att planera och styra ett företags verksamhet mot lönsamma affärer. grupp: Mellanchefer Ekonomiska grundbegrepp Ekonomisk planering Självkostnadskalkylering Investeringsbedömning Lönsamhetsbedömning

19 MARKNAD Affärsmannaskap Att ge all personal ett mer kundorienterat synsätt samt stärka dem som affärsmän. (representanter för företaget) grupp: Allpersonal Steg 1 Kundbehov, kundönskemål och kundkrav Produktens delar Efterfrågan Kundrelation, kundnytta och transaktion Kvalitet och marknadsbegreppet Konkurrensmedel och marknadsprocessen Steg 2 Förhållningssätt Attityder Värderingar Kommunikation Mentala förberedelser för kundträffen/säljsituationen Varför handlar kunden av oss? Ställ rätt frågor och lyssna Argumentera på kundens språk Att våga spränga sina gränser mod Vågar du vara framgångsrik? Kunder är också människor Uppföljning Försäljningsprogram Att lära sig grunderna i konkret försäljning. Ett produktoberoende träningsprogram att sälja sig själv, en vara eller en tjänst. Huvuddelen är inriktat mot företagsförsäljning men även konsumentförsäljning behandlas. grupp: Försäljare Säljarens roll och betydelse Strategi och systematik i försäljningsarbetet Besöksbokning Telefonförsäljning CRM relations marknadsföring Datorstöd vid försäljning Egenmotivation målstyrning Behovsanalys Frågemetodik och samtalsstyrning SPIN metoden Argumentation Presentationsteknik Avslutsteknik Kroppsspråket Säljspel träning Förhandlingsteknik. Företagsspel Kunden i centrum

20 MARKNAD Affärsplan Att få verktygen att göra och genomföra affärsplan Läsa och förstå de ekonomiska rapporterna Använda ekonomisk information i sitt beslutsfattande Att förstå vikten av budgetprocessen Lära sig kommunicera med ekonomer/banker Göra och följa upp marknadsplan grupp: Mellanchefer, företagsledare. Affärsplan Att göra affärsplan Hur håller jag affärsplanen levande Strategier Krav och målformuleringar Verksamhetsplan Marknadsföring Affärer och ekonomi Vad är ekonomi Vad innebär det att göra affärer Ekonomiskt tänkande och analys Ekonomisk information o Redovisning, o Bokslut, rapporter o Företagsekonomi o Årsredovisning o Likviditet och soliditet Budgetprocessen Budgetdokument Budgetbegrepp Intäkts/kostnadsbudgeteringar Stycke/gemensamma kostnader Revidering av budget Olika typer av budgetar Resultatbudget Försäljningsbudget Kostnadsbudget Utgiftsbudget Likviditetsbudget Efterbudget Finansiering Kontakt med finansiärer Förhandling Sälja din affärsidé till potentiella investerare

21 MARKNAD Affärsjuridik Teckna enklare avtal om inköp och försäljning Tolka vanliga inköps- och försäljningsavtal Undvika eller förebygga kontraktsbrott och skadeståndsanspråk Känna till de lagar och regler som styr krediter och skadeståndsanspråk förstå personalfunktionens roll och ansvar arbeta med personalsociala frågor grupp: Mellanchefer, företagsledare Affärsjuridikens rättsområden Avtalsrätt Civilrättsliga grundbegrepp Typer av avtal Standardavtal Köprätt Köplagen Konsumentlagstiftning Fodringsrätt Skuldbrev Leasing, factoring och fakturaköp Dröjsmålsränta Borgen Personal Idé, mål, organisation, strategi Arbetsrätt LAS och MBL Anställningar Rättsliga aspekter på anställningar Uppsägning av personliga skäl Orsak till uppsägning av personliga skäl Formellt förfarande Uppsägning p.g.a. arbetsbrist Övertalighet, turordningskretsar

22 LAG & AVTAL Arbetsmiljöutbildning Att integrera arbetsmiljö, miljökrav i organisationen samt arbeta fram en konkret handlingsplan för arbetsmiljöarbetet. grupp: Mellanchefer, produktionstekniker Arbetsmiljölagen Arbetsmiljölagens uppbyggnad och tillkomst Den offentliga tillsynen Arbetsmiljöverket och tillsynsansvar Lagens ändamål och tillämpningsområde Kännetecken för en god arbetsmiljö, vår fysiska och psykiska arbetsmiljön Hur förbättrar vi vår egen arbetsmiljö? Checklistor Hemuppgift Chefsansvar Arbetsgivaransvar Företagshälsovård Arbetstagarens individuella ansvar Arbetets beskaffenhet och arbetsplanering samt medarbetarnas medverkan i arbetsmiljöarbetet Ansvar och befogenheter Arbetstid Rehabiliteringsansvar. Arbetsrätt Ge deltagarna kunskap om ansvaret, kraven, möjligheterna samt befogenheter som ledare, genom Kunskap om avtal Kunskap om underställdas arbete individuellt och i grupp Kunskap om företagets organisation Kunskap om kunderna grupp: Mellanchefer, personalchef Kollektivavtal Fredsplikt och stridsåtgärder Förhandlingsrätt Lag om medbestämmande i arbetslivet Lag om facklig förtroendeman Lagen om anställningsskydd Främjandelagen Arbetstidslagen Semesterlagen Föräldraförsäkring, ledighet för vård av barn Studie ledighets lagen Lag om svenskundervisning Kvittningslagen Permitterings- o trygghetsfond

23 LAG & AVTAL Förhandlingsteknik Utbildningen syftar till att utveckla deltagarnas förmåga att genomföra förhandlingar som gynnar både Företaget och kunden och som därigenom lägger grunden till fortsatt goda affärsrelationer förutsatt att parterna så önskan. Deltagarna skall under och efter genomförd utbildning Ökat sin medvetna kompetens på förhandlingsområdet Uppleva utbildningen som inspirerande och givande grupp: Försäljare Lönsamhet: Kundlojalitet: Varumärke/Profil: Kunder: Är alla kunder lika viktiga? Personal:. Vilka krav är ställda på mig? Vilka värden är viktiga för kunden? Kommunikationens grundantaganden Tankar, känslor och beteende hör ihop och kan styras Språkets yt- och djupstruktur Förmågan att ställa frågor Respekt för andras kartor Aktivt lyssnande Ge och ta feedback Olika förhandlingssituationer I en lyckad förhandling vinner alla Hur kan jag förstå motparten och skapa förståelse för vår position Era behov, våra behov och gemensamma behov Min sanning och motpartens sanning - respekt för andras kartor Hård i sak, flexibel i beteende Förhandlingens faser Genomtänkta val Genomskåda billiga knep - belöna bra beteenden Praktisk träning

24 ANVÄNDARPROGRAM Microsoft Office Microsoft Office är världens vanligaste kontorsprogram. Hos Consensus kan du välja mellan både grundläggande och avancerade utbildningar i alla delprogrammen Excel, PowerPoint, Word, Outlook, Front Page och Access. grupp: Allpersonal Excel PowerPoint Word Outlook Front Page Access

25 KONTAKTUPPGIFTER Consensus AB:s huvudkontor finns beläget på Aspholmen i Örebro Leveransadress: Aspholmsvägen 9 Telefon: Postnummer Örebro Besöksadress: Aspholmsvägen 9 Fax: Hemsida: Kontaktpersoner: VD Magnus Löwdahl Utbildare Jan Sunneståhl Projektledare Peter Åberg Projektledare Martin Goldkuhl Org & Rekryteringskonsult Helena Fiedler CONSENSUS AB Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Konstruktion. Ledarskap

Konstruktion. Ledarskap Utbildningar 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsutveckling 4 Entreprenadjuridik 5 ABM 07 6 ABM 07 Fördjupning Försäljning 8 Affärsmannaskap och säljteknik 10 Industriell teknisk försäljning 11 Bli trygg i

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 GRUNDKURS I FÖRSÄLJNING Vecka 35, 25-26 augusti Vecka 39, 22-23 september Vecka 46, 10-11 november Pris: 10 900: - exkl. moms Ta säkra steg till framgångsrik försäljning

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Linnea Edman Maria Marcusson Handledare: Joseph

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen LEDARE MEN INTE CHEF steg 2 Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

Läs mer

Kurskatalog 12/13 IAD UTBILDNING & UTVECKLING - ÖVER HELA VÄRLDEN

Kurskatalog 12/13 IAD UTBILDNING & UTVECKLING - ÖVER HELA VÄRLDEN Kurskatalog 12/13 IAD UTBILDNING & UTVECKLING - ÖVER HELA VÄRLDEN VÄLKOMMEN Är du redo för nästa steg? 2 IAD Svenska AB +46 (0)8-714 03 90 www.iad.se För mer info, Information om plats, datum och pris

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Affärsrätt för inköpare och säljare Ekonomi för icke ekonomer

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B.

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B. Posttidning B Posttidning B Nr 1 2013 Positiv psykologi Läs mer på sidan 10 Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur Gekås samlar allt på ett

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer