AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB"

Transkript

1

2 AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL Consensus Utbildning AB Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, SAUF, intygar härmed att kvalitetssystemet hos ovan nämnda företag har undergått granskning och befunnits vara i överensstämmelse med kraven i kvalitetsstandarden. GILTIGHETSOMRÅDE De kriterieområden och indikatorer som har granskats är: KRITERIEOMRÅDE ÅTAGANDE MOT BETALANDE KUND MÅL FÖR LÄRANDET METOD FÖR LÄRANDET PROCESS FÖR UTVÄRDERING AV LÄRANDET RESULTAT I RELATION TILL ÅTAGANDET INDIKATORER Bokning Avbokning/ ombokning Fakturering/ betalning Nöjdkund-åtagande grupp Syfte Förkunskaper Test av förkunskaper Kunskapsprov Metodik Pedagogik Lärarens kompetens Dokumentation Dokumenterad utvärderingsprocess Kundklagomålshantering Nöjdhetsgrad hos deltagare Nöjd betalande kund Under förutsättning att kvalitetssystemets fortsatta funktion befinns vara tillfredställande gäller denna auktorisation i ett år från och med mars Søren Ravnskov, ordförande SAUF Eva M Torsson, VD SAUF

3 Consensus AB Affärsidé Consensus erbjuder kunskap till företag och organisationer, där det kunnande som vi lär ut alltid ska kunna omsättas i konkret affärsnytta i kundens verksamhet. Ofta kan våra kunder också dra stor fördel av synergierna mellan våra tre affärsområden Consulting, Utbildning och Human Relations. Affärsområden Consulting: Vi skall tillgodose främst tillverkande företags behov av en rörlig organisation med hjälp av kvalificerade konsulter Utbildning: Vi skall leverera marknadens bästa utbildningar inom Ledarskap, Teknik och Ekonomi/Juridik Human Relations: Vi skall erbjuda företag och organisationer kvalificerade tjänster inom Human Resource-områdetområdet (rekryteringsstöd och organisationsutveckling.) Geografiskt upptagnings område - Mellansverige Antal anställda 15 st. Samarbetar med ca 30 st. underkonsulter Beräknad omsättning miljoner Vi utvecklar människor. Människor utvecklar företag

4 Vi utvecklar människor. Människor utvecklar företag

5 PROGRAMUTBUD 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LEDARSKAP EKONOMI/MARKNAD LEDARSKAP Ledarskapsutveckling Ledarskap för ledningsgruppen Ledarskap & moral Strategisk samverkan för ledningsgrupp Team ledare/samordnare Coaching Utbildning för utbildare Handledarutbildning Medarbetarprogram Gruppsamverkan - Team utveckling Attityder och Värderingar Processamverkan Skogsövning PROJEKT Projektledare Projektmedarbetare Projektbeställare Microsoft Project KOMMUNIKATION Kommunikation Argumentationsteknik Presentationsteknik Utvecklings/medarbetarsamtal Svåra samtal Hälsofrämjande ledarskap Manligt och Kvinnligt beteende Arbetsplatsträffar Kulturella skillnader Personlig planering Relationer & konflikter EKONOMI Ekonomisk planering MARKNAD Affärsmannaskap Försäljningsprogram LAG OCH AVTAL Arbetsmiljöutbildning Arbetsrätt Förhandlingsteknik IT ANVÄNDARPROGRAM Microsoft Office Kontaktuppgifter

6 LEDARSKAP Ledarskapsutveckling Ökad förståelse för det egna personliga ledarskapet och dess möjligheter och konsekvenser. Att utveckla förmågan att tolka och granska det egna ledarskapsbeteendet. grupp: Mellanchefer Personligt ledarskap Psykosociala arbetsmiljön Ledning av grupputveckling Planeringssamtal Informations/Framförandeteknik Stresshantering Arbetsrätt Rehabilitering/Missbrukshantering Krishantering Logistik Ledarskap för ledningsgruppen Att utveckla ett personligt ledarskap. Att genom kunskaper och insikter ge goda förutsättningar för ledning på flera nivåer I verksamheten. grupp: Ledningsgrupp Ledarskap Vad är ledarskap, utveckling och uppfattningar över tid fram till idag. Teori om ledarskap och chefsroller samt gruppdiskussioner. Ledning av verksamhet, ekonomisk styrning, personlig ledning, ledning av grupper, kvalitetsstyrning m.m. Ledarstilar och ledarroller Vilka ledarstilar finns det I chefsgruppen och hur påverkar vi varandra och våra medarbetare? Test av ledarstil och diskussion om vilka effekter dessa bidrar till. Träning i att se och hantera olika stilar. Ledarrollen som verktyg. Ledarrollen och medarbetarrollen. Effektivitet och lönsamhet sett ur ledarrollsperspektiv. Personligt ledarskap Kreativitet i ledarskapet och hos medarbetarna. Att motivera till förbättringstänkande/arbete i den vardagliga verksamheten. Att vara professionell i ledarrollen samt att ta ansvar för fattade beslut. Att leda och utveckla grupper Grupprocessen, gruppdynamik samt effektiva och ineffektiva grupper. Förändringar i strukturen och i organisationen kräver stöd från ledningen. HUR? Verktyg och teori. Metoder i förändringsarbetet. Kompetensutvecklingsansvar. Att skapa samverkan och motivation hos medarbetare. Kommunikation Kommunikation och kommunikationsrutiner samt nödvändigheten av en god kommunikationsstil hos varje ledare. Möteseffektivitet, mötesteknik. Förberedelse, planering, mötesordning, genomförande (sker praktiskt med skarpa frågor som kräver beslut)

7 LEDARSKAP Ledarskap & moral Ge kunskap om vad etik och moral är och hur det påverkar företaget, medarbetarna och kunderna. Att lyfta det egna företagets värderingar och studera dess konsekvenser. Att ge deltagarna en arbetsmetod för fattandet av svåra beslut. grupp: Mellanchefer, Ledningsguppen Etik i samhälle, företagande och ledarskap Det egna företagets värderingar och policy Att vara moraliskt kapabel Relationen mellan normer och moral Normförändringar Moraliskt dilemma Regeletik, effektetik och sinnelagsetik vid värderande av en handling Omdömesutveckling enligt PMI-modellen Strategisk samverkan för ledningsgrupp Att utveckla ledningsgruppen och dess medlemmar inom strategisk samverkan. Att erhålla instrument för implementering av beslut samt erhålla insikter I beslutseffektivitet. grupp: Ledningsgruppen Historiska arvet inom ledarskap och organisation. Konventioner och traditioner ett hinder Ledarens huvuduppgifter, generellt och I organisationen (Consensus) synsätt på kunden, medarbetaren. Ledarroller, ledarstilar. Strategi, vision och uppföljning. Att utvärdera beslut och effekter av beslut. Test av ledarstil Förändringsarbetet och ledningsdynamik. Att stödja varandra inom ledningsgruppen. Prioriteringar i vardagen utifrån ledningsgruppens beslut. Kortare väg till genomförande av beslut. Beslutseffektivitet, från beslut till verkställighet. Personliga preferenser i ledarskapet. Kommunikation i alla led (kommunikationsstil och effekter av denna) Hur når vi ut till alla medarbetare/kollegor alternativ kunder/leverantörer. Uppföljning och anpassning efter vad ledningsgruppen vill fördjupa

8 LEDARSKAP Team ledare/samordnare Grundläggande förståelse och kunskap för vad som påverkar individens och gruppens beteende. Ge ökad kunskap om hur ledarens beteende påverkar gruppens arbetstillfredsställelse och effektivitet. Få ökad förståelse för de förväntningar som ställs på en samordnare på företaget. Ökad självkännedom om egna styrkor och svagheter som samordnare. grupp: Samordnare, Gruppombud, 1:e män, Teamledare Företagskultur Normer och värderingar Chef och Ledarskap Gruppens utveckling Ledarstil Kvalitet Effektivitet och samarbete Social kontroll Kommunikation, Information, beslutsfattande Att hålla möten Att styra med mål Att utveckla sina medarbetare, konflikthantering, feedback. Arbetslagsträff utvärdering och utveckling av egen verksamhet. Coaching Coaching är en färdighet som alla människor som undervisar eller leder andra, kan ha glädje att lära sig. Coaching är inte bara en teknik och färdighet utan i grund och botten ett annorlunda sätt att se på människor, och ett mycket mer optimistiskt sätt att behandla andra människor. På samma sätt som med alla andra färdigheter, attityder och övertygelser kräver coaching träning och engagemang för att utvecklas och bli duktig som coach. Det personliga ledarskapet - en möjlig väg till personlig utveckling Att leda sig själv innan man leder andra Vad är coaching? Träning av coaching Vilka svårigheter och möjligheter ser vi i coachingsamtalet? Erfarenheter av att leda coachingsamtal. Hur kan vi arbeta med coaching i vårt dagliga samtal med medarbetare? Hur skapar vi ett verktyg för utveckling av "Det goda samtalet" på vår arbetsplats? grupp: Alla med personalansvar, mellanchefer, Säljare, Projektledare m.m. Utbildning för utbildare Att som instruktör ta hand om nyanställda samt fungera som instruktör/lärare och vid behov agera som förebild och goda ambassadörer åt Företaget. Att med ökad pedagogisk kunskap kunna lära ut till övrig personal så att de kan handha maskiner och utrustning på ett mera ansvarsfullt och effektivt arbetssätt. grupp: Utbildare, instruktörer, handledare Hur lär jag själv in Pedagogik Metodik Instruktionsmetod Planering Information/Presentationsteknik Ledarrollen (förebildambassadör) Kommunikation - 4 -

9 LEDARSKAP Handledarutbildning Att som handledare kunna introducera vikarier och nyanställda till arbetet och arbetsgruppen, samt fungera som handledare. Introduktionen syftar till att hjälpa ny personal att trivas och komma in i arbetsgruppen på ett snabbt och bra sätt. Ge deltagarna ett vidare perspektiv och större förståelse inför möten med andra människor. Erhålla grundläggande pedagogisk och metodisk kunskap för att kunna genomföra enklare utbildningsmoment. grupp: Utbildare, instruktörer, handledare Människors olikheter Värderingar, attityder och beteende Motivation Handledarrollen Etik och moral Pedagogik och metodik Kommunikation Psykosociala arbetsmiljön Medarbetarprogram Förståelse för varandras olikheter/likheter, och hur man fungerar tillsammans med andra med dessa olikheter/likheter. Vilka förväntningar företaget, gruppen och medarbetarna har på dig och vilka förväntningar du har på företaget och gruppen, våra egna och företagets värderingar. Kommunikation - om att kommunicera med varandra fördjupning av hur man som individ fungerar i en grupp. grupp: Team, samordnare, 1:e män, gruppledare, arbetslag m.m. Individutveckling Attityd Värderingar egna/företagets. Vi är olika Behov av att växa behov av trygghet Självinsikt Självförtroende. Flexibilitet och förändringsvilja Arbetsglädje Beroendeförhållanden Empati Grupprocesser Individuell frihet Vi känsla. Kommunikation bilder Samtal som metod Kreativitet Attityd i åsiktsskillnader (förhållningssätt) Swotanalys - Styrka/Svagheter Möjligheter/Hot Normer för utveckling Konflikter konflikthantering Gruppsamverkan - Team utveckling Att genom insikter om gruppens processer och individens behov, öka samverkan mellan människor/skiften. Att skapa större flexibilitet och gemensamt ökat ansvar för slutprodukten. grupp: Team, arbetslag Mänskliga spelregler Arbetsgrupper Kommunikation Arbetsgruppens dynamik Uppskattning och kritik Konflikthantering Individuella roller i gruppen Konflikter konflikthantering - 5 -

10 LEDARSKAP Attityder och Värderingar Efter programmet ska deltagarna ha fått en ökad förståelse för vad som påverkar effektiviteten i arbetslaget genom: Roller/Ansvar Kommunikation. Feedback Konflikter Attityder och Värderingar grupp: Mellanchefer, Arbetslag Arbetslagets utveckling: Vad påverkar effektiviteten i ett arbetslag Attityder och Värderingar: Organisationens - Individens Roller/Ansvar: Olika roller, ansvar, förväntningar Kommunikation: Hur kommunicerar vi, Feedback: Ett verktyg för att utveckla varandra. Konflikter: Varför uppstår de?, vilka är de vanligaste Processamverkan Förstå vikten av kommunikation och feedback mellan företagets olika processer. Förstå hur vi kan vardagsrationalisera vårt arbete, för att t.ex. korta ledtider. grupp: Arbetslag, produktionstekniker, konstruktörer, inköpare, underhåll m.m. Kommunikation Här får deltagarna lära sig hur viktigt det är att man i företaget har en fungerande kommunikation mellan olika funktioner och medarbetare, där vi kommer att jämföra både negativ som positiv kommunikation, samt vilka konsekvenser på lönsamheten det får. Betydelsen av feedback både när det gäller givande och mottagande, samt att vi lär oss hur viktigt det är att vi lämnar eller får rätt information för att missförstånd ska undvikas i processen. Samarbete En genomgång av samarbete inom företaget. Här tittar vi på hur vi kan arbeta effektivare inte hårdare. Vi kommer att se över konsekvenserna av ett icke fungerande samarbete, både internt som externt. Vi kommer också att ta upp vardagsrationalisering. Vad kan jag och företaget vinna på vardagsrationalisera i mitt arbete? Vad vinner jag och företaget på att jag är medveten när det gäller min tid och effektivitet? Medarbetarskap Här handlar det om den nya roll som du som medarbetare måste kunna spela, om ditt företag ska överleva i framtiden. Hur kommer ditt agerande att stärka konkurrenskraften i det egna företaget, vi har bara att välja vinna eller försvinna, vad vill du? - 6 -

11 LEDARSKAP Skogsövning Skogsövningarna genomförs utomhus på ett konkret och utmanande sätt vilket gynnar samarbete och kreativitet. Syftet är att gruppen genom olika övningar ska öka sin prestationsförmåga och effektivitet. Övningarna kan innehålla allt från moment som handlar om att lära känna varandra bättre till mer avancerade övningar som kräver planering, samarbete och ledarskap. I samband med eller efter övningen genomförs uppföljning och analys som innehåller grupparbeten och teoriavsnitt om t. ex. gruppsamverkan, ledarskap och planering. En viktig del i uppföljningen är att utifrån skogsövningens resultat dra paralleller till den verkliga verksamheten och finna utvecklingsmöjligheter Praktisk samverkansövning i skogen Analys av effektivitet och relationer under samverkansövningen Se likheter / dra paralleller till det vardagliga arbetet Förslag på förbättringar i det vardagliga arbetet grupp: Ledningsgrupp, Arbetslag, team m.m

12 Projektledare PROJEKT Att deltagarna skall kunna planera och driva projekt. Känna till olika metoder för att styra projekten. Förstå vikten av ett tydligt ledarskap samt kunna ge aktiv handledning till projektens medlemmar. grupp: Alla som driver projekt Affärsidé / Verksamhetsidé Projektdefinition Projektplanering Projektstyrning Kommunikation Planeringsmetoder Uppföljning Avslut Projektmedarbetare Att deltagarna skall erhålla tillräckligt med kunskaper och insikter i hur projektarbete läggs upp och genomförs. Att deltagarna skall kunna arbeta effektivare i projekt. grupp: Projektmedarbetare Hur arbetar vi i projekt? Direktivet, uppdrag och analys av direktiv samt direktiv dialog Vad behöver jag veta för att arbeta i projekt? Planeringsmöten, kundkontakter Roller och ledning Grupprocessen samt vårt eget individuella ansvar för hur projektet utvecklas Projektbeställare Ett program för dig som beställer projekt internt i företaget eller i organisationen. Du lär dig vilken roll och ansvar som projektbeställaren har, att formulera en projektbeställning samt att hantera en projektrapport. grupp: Medlemmar i ledningsgrupp, Microsoft Project Microsoft Project är det ledande planeringsverktyget för projektstyrning. Ett verktyg som kan underlätta styrning och kontroll över projekts tid och kostnader. Det här programmet ger dig tillräckliga kunskaper för att kunna planera och följa upp ett projekt. grupp: Projektledare, Projektmedarbetare, projektbeställare, Projektekonomi Tydliggöra betydelsen av beställarrollen Sätta in projektet i verksamheten Projektrapportering Planera och lägga fram en projektöversikt Länka uppgifter och aktiviteter Lägga till milstolpar & återkommande uppg Fastställa den kritiska linjen Schemalägga uppgifter i Gantt-diagrammet Dela resurser från en resurspool Tilldela resurser till uppgifter Analysera resursanvändning och -tilldelning Analysera projektbudgeten Optimera projektschemat Fastställa projektets originalplan Föra in data om projektets fortskridande Visa planerade uppgifter och verkligt schemalagda uppgifter - 8 -

13 KOMMUNIKATION Kommunikation Att ge kunskap om hur vi är och hur vi förmedlar oss med andra. grupp: Mellanchefer, Instruktörer, handledare Samordnare, Gruppledare 1:e män m.m. Ordförståelse Försvarsmekanismer Abstraktioner Perceptionsklyftan Effektivt lyssnande Kommunikationens syfte Kommunikations relationskompetens Kroppsspråket Kommunikationens påverkan på ångest Kvinnligt manligt språk Komplementärt förhållande Argumentationsteknik Deltagarna ska lära sig att logiskt bygga upp sitt budskap, att begränsa sig, att hålla en klar och tydlig linje och att anpassa argumentationen till den person de vänder sig till. Definitioner av begreppen Argumentation, huvudtanke, argument, förstärkning Planen för argumentation Olika typer av argument En fullständig argumentation grupp: Inköpare, försäljare, telefonister, receptionister m.m. Presentationsteknik Att förbättra och utöka deltagarens självförtroende vid presentationer. Att strukturera upp information som man har tagit del av och som man senare ska redovisa inför sin grupp på ett pedagogiskt sätt. Att deltagaren hittar sitt bästa sätt att framföra en presentation på. Videoinspelning med utvärdering används om uppdragsgivaren så önskar Sak, roll och intresse Ordens betydelse Abstraktioner Kommunikationens syfte Kommunikations/ relationskompetens Kvinnligt/manligt språk Skriftlig framställning Aktivt talande Aktivt lyssnande Framträdandeteknik Bildanvändning grupp: Mellanchefer, försäljare, produktionstekniker, instruktörer, handledare m.m

14 KOMMUNIKATION Utvecklings/medarbetarsamtal Deltagarna skall efter avslutat program kunna genomföra ett utvecklingssamtal på ett öppet, personligt och strukturerat sätt. grupp: Alla med personalansvar. Syfte med samtalet och innehåll Rutiner för planeringen Struktur för att genomföra ett samtal Samtal och frågemetodik Etik och moral Sekretess Ansvar/checklista och arkivering Uppföljning Hälsofrämjande ledarskap Vi påverkas alla olika av stressiga situationer och vårt beteende påverkar i sin tur vår omgivning, dvs. i privatlivet och på jobbet. Deltagarna får hjälp att identifiera stressorer och träna egna strategier att hantera stress. et är en personlig Framtidsplan - att arbeta effektivt utan stress. Bakgrund till begreppet stress Olika slags stress Riskfaktorer Hur stress påverkar mej Hur stress påverkar omgivningen Förhållningssätt för bevarad hälsa Handlingsplan grupp. All personal

15 KOMMUNIKATION Manligt och Kvinnligt beteende Belysa skillnader i hur män och kvinnor uppfattar organisation, arbetsuppgifter och samverkan. Tydliggöra hur beteende och kommunikation bör utformas för att få avsedd effekt. Analysera den egna verksamhetens kultur och hur den kan förbättras. grupp: Mellanchefer, arbetslag, samordnare, gruppombud, teamledare Varför är vi olika? Olika företagskulturer Skillnaden hos män och kvinnor på arbetsplatsen Analys av det egna företaget Bemötande beroende på kön Konsekvenser av hur könstillhörighet påverkar människor och verksamheten Kommunikation och samarbetet Skillnaden mellan manligt och kvinnligt ledarskap Vikten av tillvaratagande av kompetens oberoende av kön Arbetsplatsträffar Att ge deltagarna ökad förståelse för betydelsen av funktionella arbetsplatsträffar samt grundläggande kunskap om hur möten skall planeras, ledas och följas upp grupp: Mellanchefer Syfte och mål med arbetsplatsträffar. Betydelsen av träffar för trivseln och effektiviteten. Planering av mötet. Agenda. Genomförande av mötet Tema. Beslutsprocessen. Uppföljning av mötet. Fritidsaktiviteter. Analys av möteskulturen idag. Förslag på förbättringar

16 KOMMUNIKATION Kulturella skillnader Kulturens inverkan på vårt synsätt. Att skapa förståelse för hur en mångkulturell arbetsgrupp samverkar och kommunicerar. Värderingsgrunder och dess kulturer. Fördomar eller förkunskap? Gemensam förståelse för uppgiften. Personlig planering Ge deltagarna idéer och metoder för att planera sitt arbete. Att få förståelse för hur möten genomförs för att ge resultat. Att varje kursdeltagare enskilt får rådgivning i sin personliga planering grupp: Mellanchefer, planerare, produktionstekniker, personalman m.m. Att söka struktur i tillvaron Arbetslivet vs. privatlivet Ambition och ansvar för dina handlingar Ta makten över dig själv Press och stress Att fånga nuet och framtiden Vad arbetar jag med? bild Trygghet och utveckling Prioriteringar Tidssabotörer Skrivbordsarkivet Ordning eller kaos Flöde i dokumenthanteringen Mötesplanering Mötesmetodik Framförhållning och förberedande frågor Beslut och information under mötet Kontroll och uppföljning efter mötet Inventering av arbetsplats Genomgång av handlingsplan Rådgivning

17 KOMMUNIKATION Relationer & konflikter Att skapa förståelse för hur en öppnare kommunikation kan bygga långsiktiga relationer och effektivare samspel. grupp: Mellanchefer, arbetslag, team, produktionstekniker, underhållstekniker m.m.. Kunskap om vad som skapar och stödjer ett långsiktigt klimat av förtroende. Reflektioner kring dynamiken och vad som händer i mellanmänskliga relationer, speciellt i konfliktsituationer. Ökad förmåga att förebygga konflikter. Ökad insikt om attityder och beteenden i konfliktsituationer. Att föra det goda samtal

18 EKONOMI Ekonomisk planering Ekonomisk planering syftar till att ge deltagaren färdigheter i hur ekonomiska modeller och begrepp kan användas för att planera och styra ett företags verksamhet mot lönsamma affärer. grupp: Mellanchefer Ekonomiska grundbegrepp Ekonomisk planering Självkostnadskalkylering Investeringsbedömning Lönsamhetsbedömning

19 MARKNAD Affärsmannaskap Att ge all personal ett mer kundorienterat synsätt samt stärka dem som affärsmän. (representanter för företaget) grupp: Allpersonal Steg 1 Kundbehov, kundönskemål och kundkrav Produktens delar Efterfrågan Kundrelation, kundnytta och transaktion Kvalitet och marknadsbegreppet Konkurrensmedel och marknadsprocessen Steg 2 Förhållningssätt Attityder Värderingar Kommunikation Mentala förberedelser för kundträffen/säljsituationen Varför handlar kunden av oss? Ställ rätt frågor och lyssna Argumentera på kundens språk Att våga spränga sina gränser mod Vågar du vara framgångsrik? Kunder är också människor Uppföljning Försäljningsprogram Att lära sig grunderna i konkret försäljning. Ett produktoberoende träningsprogram att sälja sig själv, en vara eller en tjänst. Huvuddelen är inriktat mot företagsförsäljning men även konsumentförsäljning behandlas. grupp: Försäljare Säljarens roll och betydelse Strategi och systematik i försäljningsarbetet Besöksbokning Telefonförsäljning CRM relations marknadsföring Datorstöd vid försäljning Egenmotivation målstyrning Behovsanalys Frågemetodik och samtalsstyrning SPIN metoden Argumentation Presentationsteknik Avslutsteknik Kroppsspråket Säljspel träning Förhandlingsteknik. Företagsspel Kunden i centrum

20 MARKNAD Affärsplan Att få verktygen att göra och genomföra affärsplan Läsa och förstå de ekonomiska rapporterna Använda ekonomisk information i sitt beslutsfattande Att förstå vikten av budgetprocessen Lära sig kommunicera med ekonomer/banker Göra och följa upp marknadsplan grupp: Mellanchefer, företagsledare. Affärsplan Att göra affärsplan Hur håller jag affärsplanen levande Strategier Krav och målformuleringar Verksamhetsplan Marknadsföring Affärer och ekonomi Vad är ekonomi Vad innebär det att göra affärer Ekonomiskt tänkande och analys Ekonomisk information o Redovisning, o Bokslut, rapporter o Företagsekonomi o Årsredovisning o Likviditet och soliditet Budgetprocessen Budgetdokument Budgetbegrepp Intäkts/kostnadsbudgeteringar Stycke/gemensamma kostnader Revidering av budget Olika typer av budgetar Resultatbudget Försäljningsbudget Kostnadsbudget Utgiftsbudget Likviditetsbudget Efterbudget Finansiering Kontakt med finansiärer Förhandling Sälja din affärsidé till potentiella investerare

21 MARKNAD Affärsjuridik Teckna enklare avtal om inköp och försäljning Tolka vanliga inköps- och försäljningsavtal Undvika eller förebygga kontraktsbrott och skadeståndsanspråk Känna till de lagar och regler som styr krediter och skadeståndsanspråk förstå personalfunktionens roll och ansvar arbeta med personalsociala frågor grupp: Mellanchefer, företagsledare Affärsjuridikens rättsområden Avtalsrätt Civilrättsliga grundbegrepp Typer av avtal Standardavtal Köprätt Köplagen Konsumentlagstiftning Fodringsrätt Skuldbrev Leasing, factoring och fakturaköp Dröjsmålsränta Borgen Personal Idé, mål, organisation, strategi Arbetsrätt LAS och MBL Anställningar Rättsliga aspekter på anställningar Uppsägning av personliga skäl Orsak till uppsägning av personliga skäl Formellt förfarande Uppsägning p.g.a. arbetsbrist Övertalighet, turordningskretsar

22 LAG & AVTAL Arbetsmiljöutbildning Att integrera arbetsmiljö, miljökrav i organisationen samt arbeta fram en konkret handlingsplan för arbetsmiljöarbetet. grupp: Mellanchefer, produktionstekniker Arbetsmiljölagen Arbetsmiljölagens uppbyggnad och tillkomst Den offentliga tillsynen Arbetsmiljöverket och tillsynsansvar Lagens ändamål och tillämpningsområde Kännetecken för en god arbetsmiljö, vår fysiska och psykiska arbetsmiljön Hur förbättrar vi vår egen arbetsmiljö? Checklistor Hemuppgift Chefsansvar Arbetsgivaransvar Företagshälsovård Arbetstagarens individuella ansvar Arbetets beskaffenhet och arbetsplanering samt medarbetarnas medverkan i arbetsmiljöarbetet Ansvar och befogenheter Arbetstid Rehabiliteringsansvar. Arbetsrätt Ge deltagarna kunskap om ansvaret, kraven, möjligheterna samt befogenheter som ledare, genom Kunskap om avtal Kunskap om underställdas arbete individuellt och i grupp Kunskap om företagets organisation Kunskap om kunderna grupp: Mellanchefer, personalchef Kollektivavtal Fredsplikt och stridsåtgärder Förhandlingsrätt Lag om medbestämmande i arbetslivet Lag om facklig förtroendeman Lagen om anställningsskydd Främjandelagen Arbetstidslagen Semesterlagen Föräldraförsäkring, ledighet för vård av barn Studie ledighets lagen Lag om svenskundervisning Kvittningslagen Permitterings- o trygghetsfond

23 LAG & AVTAL Förhandlingsteknik Utbildningen syftar till att utveckla deltagarnas förmåga att genomföra förhandlingar som gynnar både Företaget och kunden och som därigenom lägger grunden till fortsatt goda affärsrelationer förutsatt att parterna så önskan. Deltagarna skall under och efter genomförd utbildning Ökat sin medvetna kompetens på förhandlingsområdet Uppleva utbildningen som inspirerande och givande grupp: Försäljare Lönsamhet: Kundlojalitet: Varumärke/Profil: Kunder: Är alla kunder lika viktiga? Personal:. Vilka krav är ställda på mig? Vilka värden är viktiga för kunden? Kommunikationens grundantaganden Tankar, känslor och beteende hör ihop och kan styras Språkets yt- och djupstruktur Förmågan att ställa frågor Respekt för andras kartor Aktivt lyssnande Ge och ta feedback Olika förhandlingssituationer I en lyckad förhandling vinner alla Hur kan jag förstå motparten och skapa förståelse för vår position Era behov, våra behov och gemensamma behov Min sanning och motpartens sanning - respekt för andras kartor Hård i sak, flexibel i beteende Förhandlingens faser Genomtänkta val Genomskåda billiga knep - belöna bra beteenden Praktisk träning

24 ANVÄNDARPROGRAM Microsoft Office Microsoft Office är världens vanligaste kontorsprogram. Hos Consensus kan du välja mellan både grundläggande och avancerade utbildningar i alla delprogrammen Excel, PowerPoint, Word, Outlook, Front Page och Access. grupp: Allpersonal Excel PowerPoint Word Outlook Front Page Access

25 KONTAKTUPPGIFTER Consensus AB:s huvudkontor finns beläget på Aspholmen i Örebro Leveransadress: Aspholmsvägen 9 Telefon: Postnummer Örebro Besöksadress: Aspholmsvägen 9 Fax: Hemsida: Kontaktpersoner: VD Magnus Löwdahl Utbildare Jan Sunneståhl Projektledare Peter Åberg Projektledare Martin Goldkuhl Org & Rekryteringskonsult Helena Fiedler CONSENSUS AB Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

HUMAN RELATIONS. Din samarbetspartner i HR-frågor

HUMAN RELATIONS. Din samarbetspartner i HR-frågor HUMAN RELATIONS Din samarbetspartner i HR-frågor Consensus AB Affärsidé Consensus erbjuder kunskap till företag och organisationer, där det kunnande som vi lär ut alltid ska kunna omsättas i konkret affärsnytta

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen LEDARE MEN INTE CHEF steg 2 Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

Endagskurser i relationsutveckling

Endagskurser i relationsutveckling Endagskurser i relationsutveckling Bygg på dina kunskaper Självinsikt (SDI) Grupputveckling, samarbete och feedback Chefskap och situationsanpassat ledarskap Kommunikation och konflikthantering Personlig

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Anbudsförfrågan KFL Dnr: za14.0072 Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Vision Programmet Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare är en strategisk satsning för att:

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 2012-09-19 Programutkast för Utbildning av mellanchefer (MCU) 2013 Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 Mellanchefsrollen är speciell: Att både ha ansvaret för resultat

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR VANTUM MPETENS DIN UTVECKLING ÄR VIKTIG FÖR MIG! Jag har i snart 30 år arbetat med kompetensutveckling i

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda.

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Dills SmåbolagsErbjudande Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Vi åstadkommer förändring Utvecklar chefer och ledningsgrupper ökar deras genomslagskraft

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Business Management, Curriculum, 2007

Business Management, Curriculum, 2007 2007-02-23 1/17 Business Management, Curriculum, 2007 2007-02-23 2/17 Modul 1, Icebreaker KY-poäng: 3 v. 33-35 13 aug 31 aug Att skapa förståelse för grundläggande gruppdynamik och presentationsteknik

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Teknisk konsult. Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag. Tm

Teknisk konsult. Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag. Tm Teknisk konsult Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag. Tm Tekniska konsulter Målet med utbildningen är att bygga på arbetslösa tekniker så att de blir gångbara som konsulter inom produktion,

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

Riktlinjer. Övertalighet

Riktlinjer. Övertalighet Riktlinjer Övertalighet FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt synsätt kring begreppet övertalighet. Min förhoppning är att dessa riktlinjer ska bli ett bra stöd i samband

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Mångfald som verksamhetsstrategi

Mångfald som verksamhetsstrategi Mångfald som verksamhetsstrategi Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i: - Förståelse för vad mångfald betyder och varför arbeta med mångfald - Kunskap om hur ett strategiskt mångfaldsarbete

Läs mer

Att leda sig själv och andra 2 dagar

Att leda sig själv och andra 2 dagar Att leda sig själv och andra 2 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Åk 1 Åk 2 Åk 3. visar initiativförmåga i verksamheten Eleven önskar vara med i möten med olika yrkesgrupper tillsammans med sin handledare.

Åk 1 Åk 2 Åk 3. visar initiativförmåga i verksamheten Eleven önskar vara med i möten med olika yrkesgrupper tillsammans med sin handledare. Pedagogisk kompetens visar vilja att orientera sig om Eleven skall observera och tillgodogöra sig den information man får vid introduktionen. Eleven ska visa förståelse för vikten av att vara i tid. uppvisar

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Lönekriterier för Utbildningskontorets verksamheter

Lönekriterier för Utbildningskontorets verksamheter Lönekriterier för Utbildningskontorets verksamheter - Lärare UTBILDNINGSKONTORET 2014-08-25 Färdigheter Omsätter goda kunskaper undervisningen. Skapar helhet och sammanhang för eleverna. Har svårt att

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer