Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(25) Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer Stenström (m) Ola Svensson (rp) Birgitta Andersson (s) Hans Kyhlbäck (v) Karl-Erik Danielsson (s) Anna Espenkrona tjänstg.ers Johnny Håkansson (s) Lars-Uno Fast tjänstg.ers Ingegerd Johansson (c) Laila Andersson tjänstg.ers Övriga deltagare: Christina Yngvesson (s),ers. Lars-Uno Fast (s) ers. Susanne Petersson (c) ers. Anna Espenkrona (m) ers. Laila Andersson (fp) ers. Margareta Petersson, 51 enhetschef Per Elmgren, utveckl.samordn. Anna Larsson, 54 enhetschef Anita Johansson, 56 enhetschef Laila Jeppsson, verksamhetschef ÄO Peter Jansson, verksamhetschef HO Inga-Lill Gliveson, nämndssekreterare Utses att justera: Gretha Erlandsson Justeringens plats och tid: Omsorgskontoret 2 april 2008 kl Sekreterare: Inga-Lill Gliveson Paragrafer: Ordförande: Bo Johansson Justerande: Gretha Erlandsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Omsorgskontoret Inga-Lill Gliveson

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(25) Innehållsförteckning 51 Individärende 3 52 Individärende 4 53 Individärende 5 54 Insatsmätning i särskilt boende Handikappomsorgen - En jämförelse av kommunens handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Projektet förebyggande hembesök Biståndsbeslut för särskilt boende Aktuellt i verksamheten Anslagsförbrukning Budgetförslag 2009, Plan Omsorgsnämndens Kvalitetspris Utdelning av kvalitetspriset noteras till protokollet Matdistribution till personer över 80 år utan biståndsbedömning Hemfixarna Sociala Öppenvårdsteamet, SÖT Ronneby kommuns handikappolitiska program, handlingsplan och åtgärdsplan Samverkansavtal mellan Landstinget Blekinge och Karlshamns, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommun Politisk samverkan mallan kommunerna och Landstinget i Blekinge inom vård, omsorg, stöd och service, PSVO Blekingestugan, Silverforsen Skrivelser, cirkulär m.m Delegationsbeslut Övriga ärenden 25 25

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(25) 51 Individärende

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(25) 52 Individärende

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(25) 53 Individärende

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(25) 2008/87 54 Insatsmätning i särskilt boende. Per Elmgren och Anna Larsson lämnar redovisning i ärendet. En insatsmätning är gjord i åtta särskilda boende i kommunen.undersökningen omfattar 341 personer fördelade enligt nedan: 212 särskilt boende 129 demensplatser 6 psyk.geriatrik. Undersökningen består av sex delar; rörelseförmåga 16 %, kommunikation 3 %, psykosocialt 14 %, ledsagning 2 %, serviceinsats (tvätt och städ) 9 % och omvårdnad 57 %. Bo Johansson (s) ser en möjlighet till omfördelning av resurserna och att insatsmätningar genomförs ofta för att få en klarhet i faktisk tid och behov. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ingegerd Johansson (c), Anna Espenkrona (m), Christina Yngvesson (s), Hans Kyhlbäck (v), Ola Svensson (rp), Johnny Håkansson (s), Christoffer Stenström (m) och Ulla Svensson (kd). Redovisningen och informationen noteras till protokollet.

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(25) 2008/88 55 Handikappomsorgen - En jämförelse av kommunens handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv. Per Elmgren lämnar information i ärendet. Jämförelse görs av kommunens handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Aneby, Eksjö, Karlshamn, Ljungby, Mjölby, Nässjö, Ronneby, Tranås och Vetlanda. C.a 300 personer omfattas av projektet. Syftet är att jämföra kostnader och kvalitativa resultat som leder till praktiska förbättringar av olika verksamheter. På sikt kommer flera av dessa resultatmått att utvecklas till nationella kvalitetsindikatorer. Områden som jämförs är - Bakgrund, statistik och kostnader SCB-statistik Enkel enkät, fyra målgrupper. - Utrednings- och verkställighetstid. - som överklagas. - Information. - Individuell plan. - Asperger. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s) och Anna Espenkrona (m). Informationen noteras till protokollet.

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(25) 2008/92 56 Projektet förebyggande hembesök. Anita Johansson lämnar lägesrapport i ärendet. Förebyggande hembesök är ett samverkansprojekt mellan Ronneby kommun och Landstingets primärvård. Projektet utgår från socialtjänstlagen 6 Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område. Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med Landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer. Projektet bekostas av nationella stimulansmedel. De som har fyllt 80 år och som inte har hemtjänst eller hemsjukvård erbjuds ett hembesök. Det är frivilligt och kostnadsfritt. Tystnadsplikt råder. Projektgruppen börjar med att skicka ut ett brev till de som är berörda och efter några dagar blir berörd person uppringd och en tid bokas. Tre personer, en arbetsterapeut och en distriktssköterska från primärvården samt en biståndshandläggare från kommunen, gör hembesöket. 487 brev är utskickade. 362 besök är gjorda t.o.m Här redovisas hur många ärenden som har blivit vidarebefordrade till ansvarig enhetschef: * 21 st hemstjänstärenden * 1 st ledsagare * 11 st trygghetslarm * 1 st ansökan till SÄBO * 2 st dagvård för dementa * 1 st matdistribution. Målet för 2008 är 80 besök/månad x 11 månader = 880 besök. I de 880 besöken ska 141 uppföljningar från 2007 ingå. Totalt är det (f. -28) pensionärer som ska erbjudas ett hembesök. Lägesrapporten noteras till protokollet.

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(25) 2008/46 57 Biståndsbeslut för särskilt boende. sunderlag 1 Handling Redovisning för februari-mars Laila Jeppsson lämnar redovisning i ärendet. Redogörelse föreligger av antal personer med biståndsbeslut till särskilt boende t.o.m personer har flyttat till särskilt boende under tiden Redovisningen noteras till protokollet. Vid nästkommande sammanträde lämnas en fördjupad redovisning om biståndsbesluten.

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(25) 2008/31 58 Aktuellt i verksamheten. Laila Jeppsson lämnar följande information. - Länsrätten har prövat ett ärende gällande särskild avgift från Länsstyrelsen. Detta avslogs och domen blev till fördel för Ronneby kommun. - Laila Jeppsson lämnar sin anställning som verksamhetschef i Ronneby kommun under maj månad. Peter Jansson lämnar följande information. - Redogörs för att Left is right efter seminariet förändrat arbetsliv - som hölls förra året här i Ronneby beslutat att etablera verksamhet på SoftCenter. - Jessica Masmanidou är anställd som LSS-handläggare fr.o.m. 9 juni Helen Ahlberg arbetar 40% som LSS-handläggare t.o.m. 13 augusti Enhetschef Marja-Lena Henrysson har för närvarande andra arbetsuppgifter. Gun-Britt Carlsson kommer att ansvara för kontakterna med Almvägen, S. Smålandsgatan och Järnvägsgatan under den närmaste framtiden i stället för sitt projektarbete. - Eventuell utökning av personalstyrkan kommer att vidtagas på Älgbacken 8. - KPMG granskar, på uppdrag av kommunens revisorer, kommunens energihantering m.m. Frågor har ställts till verksamhetschef Peter Jansson som lämnat svar i ärendet. - Medarbetarsamtal/lönesamtal 2008 som ska genomföras av handikappchefen är klara. - Just nu pågår en arbetsvärdering av Ronneby kommuns samtliga tjänster. Alla tjänster ska kartläggas som i en förlängning blir grund för en poängsättning som i sin tur blir ett redskap att jämföra olika yrkeskategorier i kommunen och förebygga löneskillnader. Per Elmgren är samordnare för Omsorgsverksamheten. Informationen noteras till protokollet. Nämnden påtalar att vid rekrytering av administrativ personal/enhetschefer så ska ärendet anmälas till personalutskottet. Budgetmedel ska vid rekrytering finnas tillgängliga.

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(25) 2008/52 59 Anslagsförbrukning. sunderlag 1 Handling Redovisning t.o.m Redovisning sker av anslagsförbrukning för tiden t.o.m. februari månad Laila Jeppsson redovisar anslagsförbrukning per aktivitetsnivå som också redovisar semesterlöneskulder för hela Omsorgsnämnden. Äldreomsorgen har förbrukat 16 % av budgeten. Handikappomsorgen har förbrukat 17 % av budgeten. Redovisningsmaterialet för handikappomsorgen är lite missvisande då omfördelning sker under mars månad. Peter Jansson meddelar att med anledning av kostnad för företagshälsovård har Previa inbjudits till gemensam överläggning med samverkansgruppen och enhetscheferna. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ingegerd Johansson (c), Anna Espenkrona (m) och Birgitta Andersson (s). Yrkanden Bo Johansson (s) informerar att begärd analys under redovisats på ett flertal objekt vid redovisning av verksamhetsberättelser Enhetscheferna för personlig assistans redovisade att arbete pågår för att söka utökade timmar för enskilda brukare. Bo Johansson (s) begär särskild analys och åtgärder vid sammanträde i april för att hålla budgetramen inom handikappomsorgen. Redovisningen noteras till protokollet. Vid Omsorgsnämndens sammanträde i april redovisas särskild analys och åtgärder för att hålla budgetramen inom handikappomsorgen.

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(25) 2008/24 60 Budgetförslag 2009, Plan Genomgång av arbetsmaterial för budget 2009, Plan av äldre- och handikappomsorgen. Laila Jeppsson redovisar ett omfattande material inför budgetarbetet 2009, plan Dagens redovisning innehåller förslag till nya verksamhetsmått, nulägesbeskrivning av verksamheten samt tillkommande kostnadsökningar. Peter Jansson redovisar OH-bilder om kostnadsfördelning mellan handikappomsorgens verksamheter. Redovisas också ett arbetsmaterial om äskande för tillkommande verksamheter/volymer under verksamhetsåret Extra sammanträde med arbetsutskottet angående budgetförslag 2009 blir den 14 april 2008 (e.m.) med äldreomsorgen och den 16 april 2008 (e.m.) med handikappomsorgen. Kallelse skickas ut. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s) och Ola Svensson (rp). Redovisningen noteras till protokollet.

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(25) 2008/44 61 Omsorgsnämndens Kvalitetspris sunderlag 1 Handling Ansökan från Vidablicksvägen 3 grupp 4. 2 Handling Ansökan från nattpatrullen, "Nattens Änglar" Ett kvalitetspris inom äldreomsorgen syftar på att få fram det kvalitetsarbete som finns i verksamheten. Verksamheten bygger på engagemang från personalen som syftar till att ge vårdtagarna en god service och vård. Kriterier enligt följande: Förbättring till glädje för vårdtagaren. Förbättring till glädje för verksamheten. Vision/framtidssyn. Arbetsgruppens utveckling/sammanhållning. Nytänkande/förändringsbenägenhet. Engagemang. Utmaning Juryn som utsett pristagarna består av Omsorgsnämndens ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, verksamhetschef samt en representant från Kommunala pensionärsrådet. 1:a pris till Nattpatrullen Motivering: Genom att alltid sätta vårdtagaren i centrum och tillgodose den enskildes önskan på bästa sätt. Genom att kvalitetssäkra verksamheten utifrån ett processtänk. Arbetsgruppen har genomgått stora organisatoriska förändringar och genomfört dem på ett utmärkt sätt. En grupp som ser möjligheter i stället för hinder. 2:a pris till Vidablicksvägen 3 grupp 4. Utdelning av kvalitetspriset noteras till protokollet.

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(25) 2008/81 62 Matdistribution till personer över 80 år utan biståndsbedömning. sunderlag 1 Handling Förslag till ON om matdistribution till personer över 80 år utan biståndsbedömning. Laila Jeppsson lämnar redovisning i ärendet. Omsorgsnämnden har uppdragit till omsorgsverksamheten att se över möjligheten till matdistribution till personer över 80 år utan biståndsbedömning. Matdistribution innebär att man får färdig mat levererad hem till sig. Det innebär att middagsmat levereras av hemtjänstpersonal till hemmet. Matdistribution är till för att underlätta att kunna bo kvar i eget ordinärt boende. Maten har en central funktion för hälsan och välbefinnandet. En varierad och allsidig kost har positiva hälsoeffekter. Matdistributionens utveckling under Antal biståndsbeslut totalt Fr.o.m. 1 januari 2004 finns inga avslag på matdistribution. Förslag till beslut Personer över 80 år kan utan biståndsbedömning erhålla matdistribution utifrån fastslagen taxa i Kommunfullmäktige. Personer under 80 år ansöker om biståndsbedömning. Yrkanden Bo Johansson (s) och Ulla Svensson (kd) yrkar bifall till förslaget.

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(25) 62 forts. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ola Svensson (rp), Ingegerd Johansson (c), Laila Andersson (fp) och Ulla Svenson (kd). Omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget att personer över 80 år kan utan biståndsbedömning erhålla matdistribution utifrån fastslagen taxa i Kommunfullmäktige. Personer under 80 år ansöker om biståndsbedömning.

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(25) 2008/76 63 Hemfixarna. sunderlag 1 Handling Förslag till regelverk och taxa Laila Jeppsson lämnar redovisning i ärendet. Kommunstyrelsen har uppdragit åt omsorgsnämnden att arbeta fram ett förslag på regelverk och taxa för hemfixarna. Syftet med hemfixarna är att förhindra fallskador i hemmet. Hemfixartjänster kan erhållas av personer som är fyllda 67 år och bosatta i Ronneby kommun De uppgifter som görs och som förhindrar fallolyckor bör vara avgiftsfria. Övriga uppgifter har samma taxa som fixarlaget. Personerna som arbetar som hemfixarna bör också arbeta som arbetshandledare, detta skulle innebära att man arbetar i lag med en person som är arbetshandikappad, detta skulle innebära att två personer med arbetshandikapp skulle få sysselsättning. Innebörden av detta är att det blir två arbetsteam med vardera två personer, varav en arbetar mot centrala Ronneby och den andra i ytterområdena. Detta innebär att det behövs en bil. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås anta ovanstående inriktning och taxa. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ovanstående regelverk och taxa. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Anna Espenkrona (m), Ingegerd Johansson (c), Susanne Petersson (c) och Christina Yngvesson (s). Omsorgsnämnden anta ovanstående inriktning och vad gäller regelverket i ärendet överlämnas detta för komplettering med förtydligande till presidiet. Exp: Kommunfullmäktige

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(25) 2008/79 64 Sociala Öppenvårdsteamet, SÖT. sunderlag 1 Handling Verksamhetsbeskrivning Karin Kjällgren, enhetschef för stöd till psykiskt funktionshindrade, har gjort en beskrivning av Sociala Öppenvårdsteamets (SÖT) verksamhet. Under våren 2007 har en konkretisering genomförts av uppdraget gentemot den enskilde, vilka lagar och regler som styr verksamheten, de rutiner som finns för olika situationer, handlingsplaner samt policys för hur arbetet utförs för att nå bästa möjliga resultat. I dokumentet finns också en kort beskrivning av målgruppen. I Sociala Öppenvårdsteamet arbetar två män och fem kvinnor, med en åldersfördelning i personalgruppen mellan ca år. Även utbildnings- och erfarenhetsmässigt spänns över ett brett område. Sociala Öppenvårdsteamet arbetar i hela Ronneby kommun, hemma hos den enskilde. Personalen arbetar måndag till fredag och vissa lördagar. Även röda dagar som infaller måndag fredag finns personal i tjänst. Måndag, onsdag och fredag finns alltid minst en person i tjänst till klockan Personalgruppen arbetar på fast schema med flextid. Ändringar i arbetstiderna görs kontinuerligt utifrån verksamhetens behov och sköts helt av gruppen själva. Att få stöd av Sociala Öppenvårdsteamet är en insats enligt Socialtjänstlagen och den enskilde ansöker om den hos kommunens LSS-handläggare. I beslutet anger LSS-handläggaren vilken typ av stöd den enskilde behöver samt antal timmar stödet ska utgå med per månad. Insatser från Sociala Öppenvårdsteamet är frivilliga och utformas alltid utifrån den enskildes behov. Tillsammans med enhetschefen utses sedan två personer i SÖT till kontaktpersonal. Dessa har sedan huvudansvaret för att den enskilde får det stöd han eller hon beviljats. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s) och Ingegerd Johansson (c). Informationen noteras till protokollet.

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(25) 2008/75 65 Ronneby kommuns handikappolitiska program, handlingsplan och åtgärdsplan. sunderlag 1 Handling Handlingsplan och åtgärdsplan, Handling KF 52/2008. Föreligger redovisning av handlingsplan och åtgärdsplan utifrån Ronneby kommuns handikappolitiska program gällande Omsorgsnämndens ansvarsområde. Bemötande och ökad medvetenhet Handlingsplan: Öka kunskapen om och förståelsen för personer med funktionsnedsättningar. Åtgärdsplan: Uppdaterad och fortlöpande utbildning för all personal, för att öka kunskapen om olika funktionshinder, samt hur man bemöter dessa. Göra en brukarundersökning, som inkluderar hela omsorgsverksamheten. Tillgänglighet Handlingsplan: Alla lokaler inom omsorgsverksamheten ska vara tillgängliga för kommunens invånare. Åtgärdsplan: Inomhusmiljön ska vara anpassad för alla med t ex breda dörrar, tröskelfritt, rymliga toaletter, bra halkfritt golvmaterial och tillräckligt ljus. Med tanke på allergi/astma, ska växter, djur, rök och andra allergiframkallande dofter undvikas. I nära anslutning till omsorgens lokaler, ska en 5 meter bred handikapparkering finnas. Information Handlingsplan: Ge personer med funktionsnedsättning tillgång till tydlig och lättläst information och möjlighet till kommunikation. Information till handikapporganisationerna. Åtgärdsplan: Tydliga, informativa skyltar, rätt placerade.uppdatera och förbättra kommunens hemsida gällande gäller vård, stöd och omsorg. Medborgarservice ska vara uppdaterad och ge information.

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(25) 65 forts. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ola Svensson (rp), Christoffer Stenström (m), Ingegerd Johansson (c), Ulla Svensson (kd), Christina Yngvesson (s) och Anna Espenkrona (m). Redovisningen noteras till protokollet och en konkretiserad redovisning begärs vid nämndens sammanträde i september 2008.

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2008/83 66 Samverkansavtal mellan Landstinget Blekinge och Karlshamns, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommun. sunderlag 1 Handling Förslag till avtal Det har tidigare funnits ett samverkansavtal som upphört och vars anda samverkan fortsatt i. Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) har arbetat fram förslag på nytt samverkansavtal. Förslaget är behandlat i Politikersamverkan vård och omsorg (PSVO) som fastställt förslaget. Samverkan bygger på att länets invånare ges den bästa vård, omsorg, stöd och service oberoende av huvudman. Samarbetet med Landstinget inom Omsorgsnämndens ansvarsområde grundas även på handikapp- respektive psykiatrireformerna vid mitten av 90-talet. Kommunen har god erfarenhet av att ge vårdtagarna de samlade insatserna upp t.o.m. sjuksköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast nivå i de särskilda boendena. Primärvården ansvarar för hälso- och sjukvård och kommunen ansvarar för den allmänna omvårdnaden och servicen i ordinärt boende. I de fall man utför tjänst till annan huvudman utgår ekonomisk ersättning till utförande huvudman. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås anta ovanstående Samverkansavtal mellan Landstinget Blekinge och Karlshamns, Karlskrona, Olofström, Ronneby samt Sölvesborgs kommun Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta ovanstående samverkansavtal. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s) och Ingegerd Johansson (c). Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att antaga samverkansavtal enligt ovan. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Exp: Kommunfullmäktige

21 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2008/77 67 Politisk samverkan mallan kommunerna och Landstinget i Blekinge inom vård, omsorg, stöd och service, PSVO. sunderlag 1 Handling Förslag till samverkan mellan kommuner och landstinget i Blekinge inom vård och omsorg, Det finns en lång tradition av samverkan mellan kommunerna och Landstinget i Blekinge. I början av 2000-talet fanns det inget formellt organ för samverkan mellan politiker. År 2003 tillkom gruppen PSVO (Politisk Samverkan Vård och Omsorg). PSVO har sett över representationen och vissa arbetsformer. Det nya förslaget redovisas i bilaga. Förslaget innehåller vissa delar om LSVO s (LedningsSamverkan Vård och Omsorg) arbetsformer vilket nedanstående förslag till beslut inte omfattar. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att godkänna förslaget till representation och arbetsformer för PSVO. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ingegerd Johansson (c) och Anna Espenkrona (m). Omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att godkänna förslaget till representation och arbetsformer för PSVO (Politisk Samverkan Vård och Omsorg). Förslaget innehåller vissa delar om LSVO s (LedningsSamverkan Vård och Omsorg) arbetsformer vilket ovanstående förslag till beslut inte omfattas av. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Exp: Kommunfullmäktige

22 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 22(25) 2008/78 68 Blekingestugan, Silverforsen. sunderlag 1 Handling Begäran om remissyttrande Kommunstyrelsens AU, 10/2008. Kommunstyrelsens arbetsutskott ( 10/2008, Dnr 2007/474) har gett Omsorgsnämnden möjlighet att lämna remissyttrande i rubricerat ärende. Peter Jansson föredrar ärendet. Förslag till beslut Omsorgsnämnden har inga synpunkter. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ulla Svensson (kd) och Anna Espenkrona (m). Omsorgsnämnden har inga synpunkter. Exp: Kommunstyrelsen

23 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 23(25) 2008/27 69 Skrivelser, cirkulär m.m. a) Från Kommunfullmäktige 45 Motion från Sune Håkansson (rp) angående hemtjänstens medverkan vid matlagning, 49 Elektronisk fakturahantering. 50 Förslag till e-strategi för Ronneby kommun b) Revisionsrapport Granskning av kommunens interna hyressättning. c) Uppföljningsrapport angående verksamhetsmål och verksamhetsplanering för Gruppbostaden Älgbacken 8. d) Överenskommelse med Kommunal om löneöversyn. e) sprotokoll om tecknat avtal för förebyggande och avhjälpande underhåll av hjälpmedel. f) Enkät om ridterapi Hästar i behandlingsarbete. g) Verksamhetsberättelse 2007 om Folkhälsoarbetet i Ronneby kommun. h) Sommarlov för dig i behov av särskilt stöd Läger för barn och ungdom i) Från Länsrätten i Blekinge dom angående särskild avgift enligt 16 kap. 6 c socialtjänstlagen. j) Broschyren Kommunens kvalitet i korthet. Redovisningen noteras till protokollet.

24 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 24(25) 2008/36 70 Delegationsbeslut. Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 29 februari Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade inom handikappomsorgen under tiden 1 29 februari Redovisning av föreliggande beslut noteras till protokollet.

25 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 25(25) 2008/39 71 Övriga ärenden - Ordförande Bo Johansson omtalar att Backens servicehus har firat 25-års jubileum. Omsorgsnämndens presidium samt ledamoten Birgitta Andersson var inbjudna. - Diskuteras Lägerkatalog för funktionshindrade. Informationen noteras till protokollet.

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(35) 2010-04-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 09.00-16.10 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer