Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(25) Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer Stenström (m) Ola Svensson (rp) Birgitta Andersson (s) Hans Kyhlbäck (v) Karl-Erik Danielsson (s) Anna Espenkrona tjänstg.ers Johnny Håkansson (s) Lars-Uno Fast tjänstg.ers Ingegerd Johansson (c) Laila Andersson tjänstg.ers Övriga deltagare: Christina Yngvesson (s),ers. Lars-Uno Fast (s) ers. Susanne Petersson (c) ers. Anna Espenkrona (m) ers. Laila Andersson (fp) ers. Margareta Petersson, 51 enhetschef Per Elmgren, utveckl.samordn. Anna Larsson, 54 enhetschef Anita Johansson, 56 enhetschef Laila Jeppsson, verksamhetschef ÄO Peter Jansson, verksamhetschef HO Inga-Lill Gliveson, nämndssekreterare Utses att justera: Gretha Erlandsson Justeringens plats och tid: Omsorgskontoret 2 april 2008 kl Sekreterare: Inga-Lill Gliveson Paragrafer: Ordförande: Bo Johansson Justerande: Gretha Erlandsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Omsorgskontoret Inga-Lill Gliveson

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(25) Innehållsförteckning 51 Individärende 3 52 Individärende 4 53 Individärende 5 54 Insatsmätning i särskilt boende Handikappomsorgen - En jämförelse av kommunens handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Projektet förebyggande hembesök Biståndsbeslut för särskilt boende Aktuellt i verksamheten Anslagsförbrukning Budgetförslag 2009, Plan Omsorgsnämndens Kvalitetspris Utdelning av kvalitetspriset noteras till protokollet Matdistribution till personer över 80 år utan biståndsbedömning Hemfixarna Sociala Öppenvårdsteamet, SÖT Ronneby kommuns handikappolitiska program, handlingsplan och åtgärdsplan Samverkansavtal mellan Landstinget Blekinge och Karlshamns, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommun Politisk samverkan mallan kommunerna och Landstinget i Blekinge inom vård, omsorg, stöd och service, PSVO Blekingestugan, Silverforsen Skrivelser, cirkulär m.m Delegationsbeslut Övriga ärenden 25 25

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(25) 51 Individärende

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(25) 52 Individärende

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(25) 53 Individärende

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(25) 2008/87 54 Insatsmätning i särskilt boende. Per Elmgren och Anna Larsson lämnar redovisning i ärendet. En insatsmätning är gjord i åtta särskilda boende i kommunen.undersökningen omfattar 341 personer fördelade enligt nedan: 212 särskilt boende 129 demensplatser 6 psyk.geriatrik. Undersökningen består av sex delar; rörelseförmåga 16 %, kommunikation 3 %, psykosocialt 14 %, ledsagning 2 %, serviceinsats (tvätt och städ) 9 % och omvårdnad 57 %. Bo Johansson (s) ser en möjlighet till omfördelning av resurserna och att insatsmätningar genomförs ofta för att få en klarhet i faktisk tid och behov. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ingegerd Johansson (c), Anna Espenkrona (m), Christina Yngvesson (s), Hans Kyhlbäck (v), Ola Svensson (rp), Johnny Håkansson (s), Christoffer Stenström (m) och Ulla Svensson (kd). Redovisningen och informationen noteras till protokollet.

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(25) 2008/88 55 Handikappomsorgen - En jämförelse av kommunens handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv. Per Elmgren lämnar information i ärendet. Jämförelse görs av kommunens handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Aneby, Eksjö, Karlshamn, Ljungby, Mjölby, Nässjö, Ronneby, Tranås och Vetlanda. C.a 300 personer omfattas av projektet. Syftet är att jämföra kostnader och kvalitativa resultat som leder till praktiska förbättringar av olika verksamheter. På sikt kommer flera av dessa resultatmått att utvecklas till nationella kvalitetsindikatorer. Områden som jämförs är - Bakgrund, statistik och kostnader SCB-statistik Enkel enkät, fyra målgrupper. - Utrednings- och verkställighetstid. - som överklagas. - Information. - Individuell plan. - Asperger. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s) och Anna Espenkrona (m). Informationen noteras till protokollet.

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(25) 2008/92 56 Projektet förebyggande hembesök. Anita Johansson lämnar lägesrapport i ärendet. Förebyggande hembesök är ett samverkansprojekt mellan Ronneby kommun och Landstingets primärvård. Projektet utgår från socialtjänstlagen 6 Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område. Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med Landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer. Projektet bekostas av nationella stimulansmedel. De som har fyllt 80 år och som inte har hemtjänst eller hemsjukvård erbjuds ett hembesök. Det är frivilligt och kostnadsfritt. Tystnadsplikt råder. Projektgruppen börjar med att skicka ut ett brev till de som är berörda och efter några dagar blir berörd person uppringd och en tid bokas. Tre personer, en arbetsterapeut och en distriktssköterska från primärvården samt en biståndshandläggare från kommunen, gör hembesöket. 487 brev är utskickade. 362 besök är gjorda t.o.m Här redovisas hur många ärenden som har blivit vidarebefordrade till ansvarig enhetschef: * 21 st hemstjänstärenden * 1 st ledsagare * 11 st trygghetslarm * 1 st ansökan till SÄBO * 2 st dagvård för dementa * 1 st matdistribution. Målet för 2008 är 80 besök/månad x 11 månader = 880 besök. I de 880 besöken ska 141 uppföljningar från 2007 ingå. Totalt är det (f. -28) pensionärer som ska erbjudas ett hembesök. Lägesrapporten noteras till protokollet.

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(25) 2008/46 57 Biståndsbeslut för särskilt boende. sunderlag 1 Handling Redovisning för februari-mars Laila Jeppsson lämnar redovisning i ärendet. Redogörelse föreligger av antal personer med biståndsbeslut till särskilt boende t.o.m personer har flyttat till särskilt boende under tiden Redovisningen noteras till protokollet. Vid nästkommande sammanträde lämnas en fördjupad redovisning om biståndsbesluten.

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(25) 2008/31 58 Aktuellt i verksamheten. Laila Jeppsson lämnar följande information. - Länsrätten har prövat ett ärende gällande särskild avgift från Länsstyrelsen. Detta avslogs och domen blev till fördel för Ronneby kommun. - Laila Jeppsson lämnar sin anställning som verksamhetschef i Ronneby kommun under maj månad. Peter Jansson lämnar följande information. - Redogörs för att Left is right efter seminariet förändrat arbetsliv - som hölls förra året här i Ronneby beslutat att etablera verksamhet på SoftCenter. - Jessica Masmanidou är anställd som LSS-handläggare fr.o.m. 9 juni Helen Ahlberg arbetar 40% som LSS-handläggare t.o.m. 13 augusti Enhetschef Marja-Lena Henrysson har för närvarande andra arbetsuppgifter. Gun-Britt Carlsson kommer att ansvara för kontakterna med Almvägen, S. Smålandsgatan och Järnvägsgatan under den närmaste framtiden i stället för sitt projektarbete. - Eventuell utökning av personalstyrkan kommer att vidtagas på Älgbacken 8. - KPMG granskar, på uppdrag av kommunens revisorer, kommunens energihantering m.m. Frågor har ställts till verksamhetschef Peter Jansson som lämnat svar i ärendet. - Medarbetarsamtal/lönesamtal 2008 som ska genomföras av handikappchefen är klara. - Just nu pågår en arbetsvärdering av Ronneby kommuns samtliga tjänster. Alla tjänster ska kartläggas som i en förlängning blir grund för en poängsättning som i sin tur blir ett redskap att jämföra olika yrkeskategorier i kommunen och förebygga löneskillnader. Per Elmgren är samordnare för Omsorgsverksamheten. Informationen noteras till protokollet. Nämnden påtalar att vid rekrytering av administrativ personal/enhetschefer så ska ärendet anmälas till personalutskottet. Budgetmedel ska vid rekrytering finnas tillgängliga.

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(25) 2008/52 59 Anslagsförbrukning. sunderlag 1 Handling Redovisning t.o.m Redovisning sker av anslagsförbrukning för tiden t.o.m. februari månad Laila Jeppsson redovisar anslagsförbrukning per aktivitetsnivå som också redovisar semesterlöneskulder för hela Omsorgsnämnden. Äldreomsorgen har förbrukat 16 % av budgeten. Handikappomsorgen har förbrukat 17 % av budgeten. Redovisningsmaterialet för handikappomsorgen är lite missvisande då omfördelning sker under mars månad. Peter Jansson meddelar att med anledning av kostnad för företagshälsovård har Previa inbjudits till gemensam överläggning med samverkansgruppen och enhetscheferna. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ingegerd Johansson (c), Anna Espenkrona (m) och Birgitta Andersson (s). Yrkanden Bo Johansson (s) informerar att begärd analys under redovisats på ett flertal objekt vid redovisning av verksamhetsberättelser Enhetscheferna för personlig assistans redovisade att arbete pågår för att söka utökade timmar för enskilda brukare. Bo Johansson (s) begär särskild analys och åtgärder vid sammanträde i april för att hålla budgetramen inom handikappomsorgen. Redovisningen noteras till protokollet. Vid Omsorgsnämndens sammanträde i april redovisas särskild analys och åtgärder för att hålla budgetramen inom handikappomsorgen.

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(25) 2008/24 60 Budgetförslag 2009, Plan Genomgång av arbetsmaterial för budget 2009, Plan av äldre- och handikappomsorgen. Laila Jeppsson redovisar ett omfattande material inför budgetarbetet 2009, plan Dagens redovisning innehåller förslag till nya verksamhetsmått, nulägesbeskrivning av verksamheten samt tillkommande kostnadsökningar. Peter Jansson redovisar OH-bilder om kostnadsfördelning mellan handikappomsorgens verksamheter. Redovisas också ett arbetsmaterial om äskande för tillkommande verksamheter/volymer under verksamhetsåret Extra sammanträde med arbetsutskottet angående budgetförslag 2009 blir den 14 april 2008 (e.m.) med äldreomsorgen och den 16 april 2008 (e.m.) med handikappomsorgen. Kallelse skickas ut. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s) och Ola Svensson (rp). Redovisningen noteras till protokollet.

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(25) 2008/44 61 Omsorgsnämndens Kvalitetspris sunderlag 1 Handling Ansökan från Vidablicksvägen 3 grupp 4. 2 Handling Ansökan från nattpatrullen, "Nattens Änglar" Ett kvalitetspris inom äldreomsorgen syftar på att få fram det kvalitetsarbete som finns i verksamheten. Verksamheten bygger på engagemang från personalen som syftar till att ge vårdtagarna en god service och vård. Kriterier enligt följande: Förbättring till glädje för vårdtagaren. Förbättring till glädje för verksamheten. Vision/framtidssyn. Arbetsgruppens utveckling/sammanhållning. Nytänkande/förändringsbenägenhet. Engagemang. Utmaning Juryn som utsett pristagarna består av Omsorgsnämndens ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, verksamhetschef samt en representant från Kommunala pensionärsrådet. 1:a pris till Nattpatrullen Motivering: Genom att alltid sätta vårdtagaren i centrum och tillgodose den enskildes önskan på bästa sätt. Genom att kvalitetssäkra verksamheten utifrån ett processtänk. Arbetsgruppen har genomgått stora organisatoriska förändringar och genomfört dem på ett utmärkt sätt. En grupp som ser möjligheter i stället för hinder. 2:a pris till Vidablicksvägen 3 grupp 4. Utdelning av kvalitetspriset noteras till protokollet.

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(25) 2008/81 62 Matdistribution till personer över 80 år utan biståndsbedömning. sunderlag 1 Handling Förslag till ON om matdistribution till personer över 80 år utan biståndsbedömning. Laila Jeppsson lämnar redovisning i ärendet. Omsorgsnämnden har uppdragit till omsorgsverksamheten att se över möjligheten till matdistribution till personer över 80 år utan biståndsbedömning. Matdistribution innebär att man får färdig mat levererad hem till sig. Det innebär att middagsmat levereras av hemtjänstpersonal till hemmet. Matdistribution är till för att underlätta att kunna bo kvar i eget ordinärt boende. Maten har en central funktion för hälsan och välbefinnandet. En varierad och allsidig kost har positiva hälsoeffekter. Matdistributionens utveckling under Antal biståndsbeslut totalt Fr.o.m. 1 januari 2004 finns inga avslag på matdistribution. Förslag till beslut Personer över 80 år kan utan biståndsbedömning erhålla matdistribution utifrån fastslagen taxa i Kommunfullmäktige. Personer under 80 år ansöker om biståndsbedömning. Yrkanden Bo Johansson (s) och Ulla Svensson (kd) yrkar bifall till förslaget.

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(25) 62 forts. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ola Svensson (rp), Ingegerd Johansson (c), Laila Andersson (fp) och Ulla Svenson (kd). Omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget att personer över 80 år kan utan biståndsbedömning erhålla matdistribution utifrån fastslagen taxa i Kommunfullmäktige. Personer under 80 år ansöker om biståndsbedömning.

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(25) 2008/76 63 Hemfixarna. sunderlag 1 Handling Förslag till regelverk och taxa Laila Jeppsson lämnar redovisning i ärendet. Kommunstyrelsen har uppdragit åt omsorgsnämnden att arbeta fram ett förslag på regelverk och taxa för hemfixarna. Syftet med hemfixarna är att förhindra fallskador i hemmet. Hemfixartjänster kan erhållas av personer som är fyllda 67 år och bosatta i Ronneby kommun De uppgifter som görs och som förhindrar fallolyckor bör vara avgiftsfria. Övriga uppgifter har samma taxa som fixarlaget. Personerna som arbetar som hemfixarna bör också arbeta som arbetshandledare, detta skulle innebära att man arbetar i lag med en person som är arbetshandikappad, detta skulle innebära att två personer med arbetshandikapp skulle få sysselsättning. Innebörden av detta är att det blir två arbetsteam med vardera två personer, varav en arbetar mot centrala Ronneby och den andra i ytterområdena. Detta innebär att det behövs en bil. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås anta ovanstående inriktning och taxa. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ovanstående regelverk och taxa. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Anna Espenkrona (m), Ingegerd Johansson (c), Susanne Petersson (c) och Christina Yngvesson (s). Omsorgsnämnden anta ovanstående inriktning och vad gäller regelverket i ärendet överlämnas detta för komplettering med förtydligande till presidiet. Exp: Kommunfullmäktige

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(25) 2008/79 64 Sociala Öppenvårdsteamet, SÖT. sunderlag 1 Handling Verksamhetsbeskrivning Karin Kjällgren, enhetschef för stöd till psykiskt funktionshindrade, har gjort en beskrivning av Sociala Öppenvårdsteamets (SÖT) verksamhet. Under våren 2007 har en konkretisering genomförts av uppdraget gentemot den enskilde, vilka lagar och regler som styr verksamheten, de rutiner som finns för olika situationer, handlingsplaner samt policys för hur arbetet utförs för att nå bästa möjliga resultat. I dokumentet finns också en kort beskrivning av målgruppen. I Sociala Öppenvårdsteamet arbetar två män och fem kvinnor, med en åldersfördelning i personalgruppen mellan ca år. Även utbildnings- och erfarenhetsmässigt spänns över ett brett område. Sociala Öppenvårdsteamet arbetar i hela Ronneby kommun, hemma hos den enskilde. Personalen arbetar måndag till fredag och vissa lördagar. Även röda dagar som infaller måndag fredag finns personal i tjänst. Måndag, onsdag och fredag finns alltid minst en person i tjänst till klockan Personalgruppen arbetar på fast schema med flextid. Ändringar i arbetstiderna görs kontinuerligt utifrån verksamhetens behov och sköts helt av gruppen själva. Att få stöd av Sociala Öppenvårdsteamet är en insats enligt Socialtjänstlagen och den enskilde ansöker om den hos kommunens LSS-handläggare. I beslutet anger LSS-handläggaren vilken typ av stöd den enskilde behöver samt antal timmar stödet ska utgå med per månad. Insatser från Sociala Öppenvårdsteamet är frivilliga och utformas alltid utifrån den enskildes behov. Tillsammans med enhetschefen utses sedan två personer i SÖT till kontaktpersonal. Dessa har sedan huvudansvaret för att den enskilde får det stöd han eller hon beviljats. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s) och Ingegerd Johansson (c). Informationen noteras till protokollet.

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(25) 2008/75 65 Ronneby kommuns handikappolitiska program, handlingsplan och åtgärdsplan. sunderlag 1 Handling Handlingsplan och åtgärdsplan, Handling KF 52/2008. Föreligger redovisning av handlingsplan och åtgärdsplan utifrån Ronneby kommuns handikappolitiska program gällande Omsorgsnämndens ansvarsområde. Bemötande och ökad medvetenhet Handlingsplan: Öka kunskapen om och förståelsen för personer med funktionsnedsättningar. Åtgärdsplan: Uppdaterad och fortlöpande utbildning för all personal, för att öka kunskapen om olika funktionshinder, samt hur man bemöter dessa. Göra en brukarundersökning, som inkluderar hela omsorgsverksamheten. Tillgänglighet Handlingsplan: Alla lokaler inom omsorgsverksamheten ska vara tillgängliga för kommunens invånare. Åtgärdsplan: Inomhusmiljön ska vara anpassad för alla med t ex breda dörrar, tröskelfritt, rymliga toaletter, bra halkfritt golvmaterial och tillräckligt ljus. Med tanke på allergi/astma, ska växter, djur, rök och andra allergiframkallande dofter undvikas. I nära anslutning till omsorgens lokaler, ska en 5 meter bred handikapparkering finnas. Information Handlingsplan: Ge personer med funktionsnedsättning tillgång till tydlig och lättläst information och möjlighet till kommunikation. Information till handikapporganisationerna. Åtgärdsplan: Tydliga, informativa skyltar, rätt placerade.uppdatera och förbättra kommunens hemsida gällande gäller vård, stöd och omsorg. Medborgarservice ska vara uppdaterad och ge information.

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(25) 65 forts. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ola Svensson (rp), Christoffer Stenström (m), Ingegerd Johansson (c), Ulla Svensson (kd), Christina Yngvesson (s) och Anna Espenkrona (m). Redovisningen noteras till protokollet och en konkretiserad redovisning begärs vid nämndens sammanträde i september 2008.

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2008/83 66 Samverkansavtal mellan Landstinget Blekinge och Karlshamns, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommun. sunderlag 1 Handling Förslag till avtal Det har tidigare funnits ett samverkansavtal som upphört och vars anda samverkan fortsatt i. Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) har arbetat fram förslag på nytt samverkansavtal. Förslaget är behandlat i Politikersamverkan vård och omsorg (PSVO) som fastställt förslaget. Samverkan bygger på att länets invånare ges den bästa vård, omsorg, stöd och service oberoende av huvudman. Samarbetet med Landstinget inom Omsorgsnämndens ansvarsområde grundas även på handikapp- respektive psykiatrireformerna vid mitten av 90-talet. Kommunen har god erfarenhet av att ge vårdtagarna de samlade insatserna upp t.o.m. sjuksköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast nivå i de särskilda boendena. Primärvården ansvarar för hälso- och sjukvård och kommunen ansvarar för den allmänna omvårdnaden och servicen i ordinärt boende. I de fall man utför tjänst till annan huvudman utgår ekonomisk ersättning till utförande huvudman. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås anta ovanstående Samverkansavtal mellan Landstinget Blekinge och Karlshamns, Karlskrona, Olofström, Ronneby samt Sölvesborgs kommun Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta ovanstående samverkansavtal. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s) och Ingegerd Johansson (c). Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att antaga samverkansavtal enligt ovan. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Exp: Kommunfullmäktige

21 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2008/77 67 Politisk samverkan mallan kommunerna och Landstinget i Blekinge inom vård, omsorg, stöd och service, PSVO. sunderlag 1 Handling Förslag till samverkan mellan kommuner och landstinget i Blekinge inom vård och omsorg, Det finns en lång tradition av samverkan mellan kommunerna och Landstinget i Blekinge. I början av 2000-talet fanns det inget formellt organ för samverkan mellan politiker. År 2003 tillkom gruppen PSVO (Politisk Samverkan Vård och Omsorg). PSVO har sett över representationen och vissa arbetsformer. Det nya förslaget redovisas i bilaga. Förslaget innehåller vissa delar om LSVO s (LedningsSamverkan Vård och Omsorg) arbetsformer vilket nedanstående förslag till beslut inte omfattar. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att godkänna förslaget till representation och arbetsformer för PSVO. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ingegerd Johansson (c) och Anna Espenkrona (m). Omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att godkänna förslaget till representation och arbetsformer för PSVO (Politisk Samverkan Vård och Omsorg). Förslaget innehåller vissa delar om LSVO s (LedningsSamverkan Vård och Omsorg) arbetsformer vilket ovanstående förslag till beslut inte omfattas av. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Exp: Kommunfullmäktige

22 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 22(25) 2008/78 68 Blekingestugan, Silverforsen. sunderlag 1 Handling Begäran om remissyttrande Kommunstyrelsens AU, 10/2008. Kommunstyrelsens arbetsutskott ( 10/2008, Dnr 2007/474) har gett Omsorgsnämnden möjlighet att lämna remissyttrande i rubricerat ärende. Peter Jansson föredrar ärendet. Förslag till beslut Omsorgsnämnden har inga synpunkter. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ulla Svensson (kd) och Anna Espenkrona (m). Omsorgsnämnden har inga synpunkter. Exp: Kommunstyrelsen

23 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 23(25) 2008/27 69 Skrivelser, cirkulär m.m. a) Från Kommunfullmäktige 45 Motion från Sune Håkansson (rp) angående hemtjänstens medverkan vid matlagning, 49 Elektronisk fakturahantering. 50 Förslag till e-strategi för Ronneby kommun b) Revisionsrapport Granskning av kommunens interna hyressättning. c) Uppföljningsrapport angående verksamhetsmål och verksamhetsplanering för Gruppbostaden Älgbacken 8. d) Överenskommelse med Kommunal om löneöversyn. e) sprotokoll om tecknat avtal för förebyggande och avhjälpande underhåll av hjälpmedel. f) Enkät om ridterapi Hästar i behandlingsarbete. g) Verksamhetsberättelse 2007 om Folkhälsoarbetet i Ronneby kommun. h) Sommarlov för dig i behov av särskilt stöd Läger för barn och ungdom i) Från Länsrätten i Blekinge dom angående särskild avgift enligt 16 kap. 6 c socialtjänstlagen. j) Broschyren Kommunens kvalitet i korthet. Redovisningen noteras till protokollet.

24 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 24(25) 2008/36 70 Delegationsbeslut. Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 29 februari Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade inom handikappomsorgen under tiden 1 29 februari Redovisning av föreliggande beslut noteras till protokollet.

25 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 25(25) 2008/39 71 Övriga ärenden - Ordförande Bo Johansson omtalar att Backens servicehus har firat 25-års jubileum. Omsorgsnämndens presidium samt ledamoten Birgitta Andersson var inbjudna. - Diskuteras Lägerkatalog för funktionshindrade. Informationen noteras till protokollet.

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

Ingegerd Johansson 1(19) Sammanträdesprotokoll 2008-12-09. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40.

Ingegerd Johansson 1(19) Sammanträdesprotokoll 2008-12-09. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40. Sammanträdesprotokoll 1(19) 2008-12-09 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson (s)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2000-10-24

Omsorgsnämnden 2000-10-24 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 17.30 Beslutande S Bo Johansson, ordförande V Göran Andersson S Carin Nilsson MP Birgitta Persson S Karl-Erik Danielsson M Christer Falk, ers. S

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-12-11

Omsorgsnämnden 2001-12-11 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Bo Johansson (s) ordförande Karl-Erik Danielsson (s) Lage Svensson (s) Ingrid Burfelt (m) Susanne Östergaard (fp)

Läs mer

1(14) Sammanträdesprotokoll 2012-11-20. Äldrenämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-17.40. Beslutande

1(14) Sammanträdesprotokoll 2012-11-20. Äldrenämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-17.40. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(14) 2012-11-20 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-17.40 ande Susanne Lundgren (m) Johnny Håkansson (s) Sune Håkansson (rp) Tomas Lund (sd) Bo Johansson

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-04-18

Omsorgsnämnden 2006-04-18 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 09.00 16.25. Ajournering kl. 11.00 13.15. Beslutande Övriga deltagare Bo Johansson (s) ordförande Karl-Erik Danielsson (s) Johnny Håkansson (s) Hans

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 19. Omsorgsnämnden 2007-10-23

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 19. Omsorgsnämnden 2007-10-23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 19 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Bo Johansson (s) Birgitta Andersson (s) Karl-Erik

Läs mer

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 Sammanträdesprotokoll 1(11) 2008-11-04 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-23 1 (16) Plats och tid Storstugan Högalid, kl 13.30 17.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kerstin Andersson (c) ordf Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf John Bruun (fp) 2:e vice ordf

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2008-05-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-17.40 ande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

2009-09-22. Övriga deltagare: Martin Moberg (s) Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare

2009-09-22. Övriga deltagare: Martin Moberg (s) Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(15) 2009-09-22 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson tjänstg.ersättare 132

Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson tjänstg.ersättare 132 Sammanträdesprotokoll 1(20) 2008-08-26 Omsorgsnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 14.10 ande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 127 Plats och tid Eringsbodasalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu Sammanträdesprotokoll 1(16) 2008-11-18 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-14.45 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V)

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V) Sammanträdesprotokoll 1(13) 2014-01-28 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-15.30 ande Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Christoffer Laz (M) Christer Leksell (SD) Lennart

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2006-04-27 1(11) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2006-04-27 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Omsorgsnämnden 2002-08-20

Omsorgsnämnden 2002-08-20 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 14.40 16.30 Beslutande Göran Andersson (kd) ordförande Carin Nilsson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Lage Svensson (s) Ingrid Burfelt (m) Aina Svensson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef Sammanträdesprotokoll 1(7) 2008-08-12 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 september 2013 kl 14.00-16.15 ande Övriga deltagare Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Emil Wetterling (s) Anita Davoust (m) Leif

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 08.30-12.30 Bo Johansson (s) Tommy Andersson (s) 1-11 Miriam Mattsson (SRF) Bengt Wihlstrand (DHR) Leif Olsson (FUB) Bertil Henningsson (HLS) Maj-Britt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08:30-12:00 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Omsorgsnämnden Leif Nilsson PRO Ulla Svensson Omsorgsnämnden Åke Nilsson Tj.Ers. PRO Listerby/J-hus

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Kallingeslaen, kl 08.30 11.15 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Kurt Lindberg PRO-Kallinge

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(13) 2008-10-21 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-15.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Omsorgsnämnden 1999-10-26

Omsorgsnämnden 1999-10-26 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby kl. 08.15 12.00 Beslutande S Bo Johansson, ordförande V Hans Kyhlbäck S Carin Nilsson MP Birgitta Persson S Karl-Erik Danielsson S Irené Bolin, ers. M Ingrid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, kl. 08.30 12.00 Närvarande Sune Håkansson (RP) Äldrenämnden, ordförande Anders Lund (M) Äldrenämnden, ledamot Bo Johansson (S) Äldrenämnden, ledamot Jan-Erik Wildros

Läs mer

Socialnämnden 2012.09.26 1

Socialnämnden 2012.09.26 1 Socialnämnden 2012.09.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Åsa H-Bengtegård (V) tjg ers Mohamad Rezkar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2000-06-20

Omsorgsnämnden 2000-06-20 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby kl. 14.00 17.00. Beslutande S Bo Johansson, ordförande KD Göran Andersson S Carin Nilsson MP Birgitta Persson S Karl-Erik Danielsson S Lage Svensson M Ingrid

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Thomas Håkansson,

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Hans Andersson (S) från

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2005-09-08 1(21) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Thore Ohlsson (fp) Anita Bergman (m) Sören Ståhlgren (s) Gullvi Alkemark

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Socialnämndens arbetsutskott 2007-11-08 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl 14.00-17.20 Beslutande Övriga närvarande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-11-20 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-11-20 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40 SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL 1 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Bengt-Christer Nilsson (S) Hans Häll (S) Birgitta

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Miljö- och hälsorådet 2010-02-22 1(7)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Miljö- och hälsorådet 2010-02-22 1(7) Nr 1 Miljö- och hälsorådet 2010-02-22 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 22 februari 2010, klockan 13.00-16.00 Beslutande Robert Svensson (c) KS Daniel Jensen (kd) SN Harald Ericsson

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 15.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

2013-08-27. Ingrid K Karlsson (S) Ulla Bergström (RP) tjänstgörande ers 113-119

2013-08-27. Ingrid K Karlsson (S) Ulla Bergström (RP) tjänstgörande ers 113-119 Sammanträdesprotokoll 1(14) 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 50 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Johannes Chen (KD) Ingrid

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer