Presentation Kraftsamling Gävleborg. 1-3 september 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentation Kraftsamling Gävleborg. 1-3 september 2014"

Transkript

1 Presentation Kraftsamling Gävleborg 1-3 september 2014 Mikael Lif miljöstrateg Region Gävleborg Claes Rosengren verksamhetschef Gävle Dala Energikontor

2 Kraftsamling kring energi, klimat och miljö i Gävleborg En halvdags information och diskussion kring hur vi mobiliserar våra krafter och skapar konkurrenskraftiga projekt och ansökningar. Den regionala utvecklingsstrategin - Nya möjligheter - är vår gemensamma strategi för att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor att bo och arbeta i Gävleborg. Strategin visar inriktningen på Gävleborgs utvecklingsarbete, beskriver regionens egna utvecklingsambitioner och pekar på prioriteringar och insatser som ska genomföras i samarbete med andra parter. De tre hållbarhetsperspektiven; social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet ska fungera som utgångspunkt för hela det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Regionalfondsprogrammen för ska stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi och främja hållbara transporter. Nu måste vi bli konkreta och börja arbeta med åtgärder för en regional utveckling för att kunna övergå till en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi!

3 Gävleborgs Klimat- & Energistrategi 2020 Vision 2050: År 2050 är Gävleborgs län klimatneutralt och varje länsinvånare bidrar med max 2 ton växthusgaser per person och år. Detta innebär att vi med dagens invånarantal måste minska växthusgasutsläppen, främst koldioxid, med minst 75%! Mål 2020: Utsläppen av växthusgaser i Gävleborg ska år 2020 vara 20 % lägre än medelvärdet för år 2007/2008. För att klara det regionala målet med 20 % lägre utsläpp, behövs kraftfulla åtgärder för att få ned dagens utsläpp med 20 % och samtidigt klara en tillväxtökning på 30 %.

4 Gävleborgs Klimat- & Energistrategi 2020 Effektivare energianvändning Energianvändningen i Gävleborg ska år 2020 vara 25 % effektivare än år Målet avser minskad energiintensitet. Den faktiska energianvändningen i länet måste då minska med ca 0,6 TWh till år 2020! Detta kan ske med en bibehållen tillväxttakt under förutsättningen att energianvändningen effektiviseras med 25 %. De stora sektorerna i Gävleborg är energianvändningen till industrin (65%), transporterna (20%) och uppvärmning av bostäder (15%). Men transporterna utförs till nästan 100% med fossila drivmedel!!! Till skillnad från energin i industri och bostäder/lokaler

5 Gävleborgs Klimat- & Energistrategi 2020 Förnybar energi Produktionen av förnybar energi ska öka med minst 5 TWh från år 2008 till år Andelen förnybar energi ska vara minst 85 % av den totala energianvändningen år Energitillförseln är årligen TWh, varav av förnybar energi är minst 70 % 1)!!! Det innebär att ca 7 TWh av den totala energianvändningen utgörs av fossil energi. Att öka andelen förnybar energi med ytterligare 15 % till 85 % innebär att 3,5 TWh 2) fossil energi ska ersättas med förnybar energi. I Gävleborg finns potential för att öka produktionen av förnybar energi med mer än 6 TWh till år och därmed uppfylla målet med råge! 1) För Sverige gäller ca 50%. 2) Ungefär som nuvarande förbrukning av fossila drivmedel.

6 Gävleborgs Klimat- & Energistrategi 2020 Transporter Andelen förnybar energi i transportsektorn ska år 2020 vara minst 20 %. Det nationella målet är minst 10 % (vilket nåddes redan 2012). Fordonsflottan bör vara oberoende av fossila bränslen år Trafiken svarar för ca 40 % av koldioxidutsläppen i Gävleborg och trafikens andel av utsläppen tenderar att växa!!! Vi måste satsa på: Mobilitet; genom samspel mellan olika resesätt (gång-cykel-bil-buss-tåg) Biodrivmedel och (grön) Eldrift för fordonen* Effektivare användning av resesätten *) Biogas, el, biodiesel, vätgas, RME, DME, etanol, tallolja mm

7 Genomförda projekt i Gävleborg inom energi & klimat Projektnamn Projekt Projekt Start Avslut Effektivi- Förnybar energi Hållbart Hållbart Energi- Kommentar ägare ledare ååmm ååmm sering värme el drivmedel samhälle resande miljöteknik Energieffektiviseringsstöd kommun & landsting EM-LstX Daniel Andersson jul-10 dec-14 x x SMEEFFEN II EM-RG-LstW-HiG-Hda Anette Edsvik nov-10 maj-13 x Eeff SME Mitt i MittMedia EM-RG-LstW-LstY-LstZ Amelie Sahlin nov-10 maj-13 x x x x x Bilaga i dagstidningar Utvecklingsprojektet BiogasMitt Region Gävleborg U-K Enbom mar-09 feb-12 x x x Fordonsgas SWX-Energi Mål2 Norra Svealand Lars Persson jan-08 dec-11 x x x Tillämpad FoU Uthållig kommun Energimyndigheten (EM) Emma Runeborg jul-08 jun-11 x S-hamn+H-vall EnergiKompetent Gävleborg LstX Charlotta Ryd maj-09 jun-11 x x "ett enat län" Oljepannor > 60 Inforådgivning värmepannor EM B-O Danielsson sep-09 apr-11 x kw Energi- & Reklim II SNV-FSEK Monica Niklasson jan-09 dec-10 x klimatstrat. SMEEFFEN EM-RG-LstW Anette Edsvik aug-08 okt-10 x Eeff SME RG-LG-Tillväxtverket Center of Excellence (TVV) Claes Rosengren jan-09 okt-09 x x x x "ett enat län" Nat Lab Förnybar Energi RG-Obo kn-geab-seab mfl Mattias Gustafsson jun-09 okt-09 x x x showroom Regbie+ IEE B-O Danielsson jan-07 jun-09 x x bioenergi i EU X-MaTs LG jan-01 apr-09 x hållbart resande Energi- & Reklim I SNV-FSEK Svante Törnquist mar-07 dec-08 x klimatstrat. Pelletsvärme-Framtidsvärme EM U-K Enbom dec-06 jun-08 x Nätverk för sotare EM U-K Enbom apr-07 jun-08 x Feedu skolprojekt IEE Anders Backman jan-05 jun-07 x energi i skolan i EU Biodriv X RG-LG-LstX U-K Enbom maj-06 apr-07 x x biodrivmedel Biovärme-UWX Mål2 Lars Persson jun-05 dec-06 x öka biobränsleanv. Regbie IEE Anders Backman maj-03 sep-05 x bioenergi i EU Intresseföreningen BiogasMitt Medlemmar U-K Enbom dec-08 x x x Fordonsgas kolla butiks Energimärkningskoll EM B-O Danielsson dec-06 jan-09 x märkning Södra Norrlands Vindkraftscentrum Söderhamns kn Thomas Tiger x x drift&uh inom vind Bollnäs Arena Bollnäs kn Peter Eriksson 09-mar Pågår x x x x xx x x co2-neutral stadsdel Bioenergy Knowledge Center NärLjus bioenergiutbildning ar Clean Production Centre (CPC) Triple Steelix x x x x resurseff. stålverk Endohousing HiG Christer Sjöström x x x sollagrad husvärme Centrum för spårtaxi Hofors kn Jan Nilsson? Shopping Circle Gävle Energi Lars-Åke Skjöld x x x elbilar i vardagen Miljöcentrum Forsbacka Gästrike Återvinnare Thomas Nylund "gröna affärer"

8 Genomförda projekt i Gävleborg inom energi & klimat Norrsundet "sol & vind" Gävle kn Lars Engstrand energicentrum Geosus Hudiksvalls Näringslivs AB värme/gas Hudiksvalls Näringslivs Dellenova AB Göran Persson showroom Eldtemplet Wij Trädgårad Malin Eriksson maj x x x x Biomila Wij Trädgårad Malin Eriksson 11-apr 11-sep x x x x Balanserat energilager Göransson Arena AB Patrik Höglenius 01-apr x x x x egen värmeproduktion Peter Berglund Miljövänlig spetslast till värmepumpsanl Uppsala stift/järvsö förs FVB x x Bio-oldningsolja småskalig BioPellet-X HampeKraft AB Peter Norberg 06-jan 07-sep x x x pelletstillv. Industrihampa-X HiG Peter Norberg 05-jul 06-sep x x x hampa som energigröda RME, rapsolja, Produktion av RME i Hedesunda - en förstudie HiG Peter Norberg 07-jul 09-jul x x x x foder torkning och Hampberedning med tornadoteknik - en förstudie HiG Peter Norberg 07-aug 09-jul x x x x separering förenklad prod. av Förenklad omförestring av veg.oljor på gårdsnivå HiG Peter Norberg 09-okt 10-dec x x x RME studiecirklar och affärsplaner för Prokul Länsstyrelsen Gävleborg Lars Olsson biogas Prokul Länsstyrelsen Gävleborg Sundblads Lantbrukskonsult deltagardriven biogasutveckling Prokul Länsstyrelsen Gävleborg HS Konsult AB kartläggning av energiprod vid tre lantbruk i Gävleborg Pro Länsstyrelsen Gävleborg LRF Biogas prod. i Bollnäs Pro Länsstyrelsen Gävleborg BiogasMitt Älvängarna - grönmassa för biogasframställning Ökat hållbart Hållbart resande Region Gävleborg Christine Sisell 10-maj 11-dec x resande Green Building Gavlefastigheter AB Ola Falk ? x x x Sköna gröna Sätra Gavlegårdarna AB Mats Ajax 2010 x x? EU-proj. Gävle kn Baltic Climate Academy for Spatial Research and Planning x deltar Bionär Gävle Energi AB? x x x Samkraft Gävle Energi AB? x x x Källmärkt El Gävle Energi AB? x x Hållbar Vardag Gävle vilket innefattar: Gävle kommun Bodil Dürebrandt

9 Genomförda projekt i Gävleborg inom energi & klimat Trafikantveckan Gävle kommun Ingegerd Krantz tekniska kontoret x x x Trafikstrategi Gävle Gävle kommun " x x Cykelplan Gävle kommun Ingegerd Krantz/ Bodil Dürebrandt x x sam proj, flera län Gröna Näringar Gävle kommun Lena Hisved, GNA x Lena Pernilla Tid för Tåg Ljusdals kn Söderquist x Biokraftverk Korsnäs GEAB+ Korsnäs x plan. klart 2013 Vindkraftverk Gavlefastigheter AB Ola Falk jun-11 feb-11 x x EPC-projekt Gavlefastigheter Gavlefastigheter AB Ola Falk jan-08 dec-11 x x x Biovärme och solvärme 5 anläggningar Gavlefastigheter AB Ola Falk sep-08 nov-09 x x Vindkraftverk på Polhemsskolan Gävle Energieffektivisering av fastigheter omfattning ca kvm Konvertering från olja till bio och solvärme totaleffekt på 490kW

10 Energikontorets projekt 2014

11 Energikontorets projekt 2014

12 Vi behöver satsa mer i Gävleborg! Industri & Företag - Effektiv användning av energin Använd råvaror och energi mer effektivt! - Förnybar energiproduktion Producera mer förnybar energi från biomassa, vind och sol! - Transporter Utför transporter mer effektivt, utan fossila drivmedel!

13 Vi behöver satsa mer i Gävleborg! Transportsektorn Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 Planera och utveckla attraktiva och tillgängliga städer som minskar efterfrågan på transporter och ger ökad transporteffektivitet Infrastrukturåtgärder och byte av trafikslag Effektivare fordon och ett energieffektivare framförande av fordon Biodrivmedel Eldrivna vägtransporter

14 Vi behöver satsa mer i Gävleborg! Transportsektorn Utredningens viktigaste förslag för en fossiloberoende fordonsflotta: Personbilar bör energimärkas på samma sätt som vitvaror. Miljölastbilspremie på kr från Trappas ned årligen till kr Eldrivna lätta lastbilar slipper trängselskatt. Hybrid- och bränslecellslastbilar får halverad trängselskatt. El- eller laddhybridtaxi får halverad trängselskatt de första två åren. Statsbidrag införs för utbyggnad av laddinfrastrukturen. Nationell samordnare för arbetet. Beskattning av p-platser i städerna. Krav på att laddplatser ska ingå då parkeringar byggs ut. Höjd kvotplikt för biodrivmedel fram till år Bensin minst 9,5% och diesel minst 17% biodrivmedel. Prispremie för biodrivmedel tillverkat av avfall, biprodukter och cellulosa. Nationellt stadsmiljöprogram/stadsmiljöavtal för minskad biltrafik och ökade gång/cykel-samt kollektivtrafiksatsningar i samarbete mellan stat och kommun. Politikerna får två förslag att välja mellan: bonus/malussystem genom registreringsskatt och miljöpremie tillsammans med höjd beskattning på förmånsbilar från Fordonsskatten blir i så fall lika för alla bilar och supermiljöbilspremien upphör. utveckling av dagens system med fordonskatt beroende på CO2-utsläpp, skärpt miljöbilsdefinition, utökad supermiljöbilspremie och kraftigt nedsatta förmånsvärden för elbilar/laddhybrider. Fossildrivna förmånsbilar får förmånsvärde beroende på utsläppsnivå.

15 Vi behöver satsa mer i Gävleborg! Bostäder & Lokaler - Effektiv användning av energin Använd energin mer effektivt! - Förnybar energiproduktion Använd mer förnybar energi från biomassa, vind och sol! - Transporter Utför transporter mer effektivt, utan fossila drivmedel!

16 Vad gör vi nu då? 1. Samla tankar, idéer och reflektioner efter omvärldsbevakningen Dokumenteras skriftligt Kort muntlig sammanfattning 2. Goda exempel Kommer ni på goda exempel på projekt? Vad gjorde dessa projekt framgångsrika? Finns det redan nu idéer till projekt ni skulle vilja gå vidare med? Vilka aktörer ser ni i Gävleborg som skulle kunna samverka? Dokumenteras skriftligt Kort muntlig sammanfattning från gruppen

17 Vad gör vi nu då? 3. Behov av kunskap och stöd Vilka behov ser ni själva i den vidare processen för att: > Rigga projekt och skriva konkurrenskraftiga ansökningar? > Äga och driva/leda EU-projekt? Vilken roll tycker ni att nya Region Gävleborg ska spela inom området energi, klimat och miljö? Dokumenteras skriftligt Kort muntlig sammanfattning

18 EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU:s programperiod ger oss en chans att direkt bli konkreta Öronmärker stöd för övergången till en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer Strukturfonder Regionalfonden Norra Mellansverige (hösten 2014) Interreg Sverige-Norge (2015) Nordsjöprogrammet (2015) Östersjöprogrammet (2015) Interreg Europe (2015) Sektorsprogram Horisont 2020 (EU:s program för forskning och innovation) (redan igång!) LIFE (EU:s miljöprogram) (öppnar snart) Landsbygdsprogrammet (from sept 2014) CAP (Common Agricultural Policy) (2015)

19 Regionalt Strukturfondsprogram Se presentation från Tillväxtverket! Programmet är ej klart vid presentationerna 1-3 september 2014 under Kraftsamling Gävleborg!!! Hur mycket pengar? Budget för området norra Mellansverige. Finansiering 50 % av projektbudget. Kontaktpersoner för regionen Gävleborg-Dalarna-Värmland: html Britt-Marie Lindström, TVV Gävle; Annika Westberg, TVV Gävle: Lena Johansson-Skeri, TVV Gävle: Huvudsaklig målgrupp Små och medelstora företag, innevånare i Norra Mellansverige Vem kan söka? Kommuner, regionförbund, landsting, statliga myndigheter, stiftelser, ekonomiska och ideella föreningar

20 Interreg Sverige - Norge Vad prioriteras? Utveckla och förbättra miljövänliga och koldioxidsnåla transporter Nya kollektivtrafiklösningar över gränsen Bevara, skydda och utveckla natur- och kulturarvet Exempel på insatser eller områden: Kartläggningar och analyser som kan tjäna som underlag för infrastruktursatsningar Insatser som bidrar till bättre samordning över gränsen Stimulera och öka kunskapen om miljövänliga alternativ Användningen av koldioxidsnåla fordon Utveckla hållbart friluftsliv Öka kunskap och tillgänglighet till naturområden och kulturarv Hur mycket pengar? Budget ca 75 milj kr. Finansiering 50 % av budget. Huvudsaklig målgrupp Invånare och besökare i programområdet, näringslivet, offentlig sektor och statliga myndigheter. Vem kan söka? Offentliga organisationer på lokal, regional och nationell nivå, universitet, högskolor, forskningsinstitut, utbildningsaktörer, stiftelser, ekonomiska och ideella föreningar. Kräver deltagande från Norge och Sverige.

21 LIFE + Vad prioriteras? Delprogrammet för miljö prioriterar: miljö och resurseffektivitet natur och biologisk mångfald miljöpolicy och information Delprogrammet för klimat prioriterar: begränsning av klimatförändringar klimatanpassning klimatstyrning och information Exempel på insatser eller områden: Integrerade projekt De ska vara storskaliga och utgå ifrån en regional eller nationell plan eller strategi. Ett mål är att integrera miljö- och klimatpolicys i andra sektorers policys. Därför ska projekten samfinansieras och ha minst en annan finansieringskälla än LIFE-bidraget. Demonstrationsprojekt, även del av investeringar. Hur mycket pengar? 30 miljarder. Finansiering måste ske även från annat håll Huvudsaklig målgrupp Både offentlig sektor, samhälle och företag. Vem kan söka? Offentlig sektor, företag och organisationer. Ansökningsomgång 2014 senast oktober.

22 Horisont 2020 Vad prioriteras? Spetskompetens och Industriellt ledarskap Samhällsutmaningar Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- samt insjöforskning och bioekonomi Säker ren och effektiv energi Smarta gröna och integrerade transporter Klimatåtgärder, resurseffektivitet och råvaror Exempel på insatser eller områden: Energieffektivisering Koldioxidsnål energi Smarta städer och samhällen SMEs (inte intressant för oss - upphandlingar som kommissionen gör själv) Hur mycket pengar? 680 miljarder kr. ca, Finansiering upp till 100 % av projektbudget. Huvudsaklig målgrupp Både offentlig sektor, samhälle och företag. Vem kan söka? Alla kan söka; universitet, institut, offentlig sektor, NGOs, stora företag, små företag, konsulter. Alla kan vara projektägare. Minst 3 parter från 3 länder, med några få undantag. Medlemsstat eller associerad stat. I praktiken minst 5 deltagare för att man ska kunna tappa någon och inte behöva stänga projektet.

23 Landsbygdsprogrammet Vad prioriteras? Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi Exempel på insatser eller områden: Effektivisera vattenanvändningen inom jordbruket Effektivisera energianvändningen Främja användning av och tillgången på förnybar energi Minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak Främja bevarande av kolsänkor och kolinbindning Hur mycket pengar? Satsningar utanför Bondepaketet ca 6 miljarder Därav bredband för 3,25 miljarder Huvudsaklig målgrupp Företagare, organisationer och innevånare på landsbygden Vem kan söka? Företagare, organisationer och innevånare på landsbygden

24 Tack för ert intresse!

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

klimat & transporter

klimat & transporter Mormor klimathjälte Spårtaxi möjlighet för framtiden Östra Göinge årets miljöbilskommun sidan 16 sidan 34 sidan 20 klimat & transporter en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö 2030-sekretariatet Håller med om att ansvariga myndigheters prognoser bör ses över i ljuset av utredningen. Inte minst Trafikverkets kapacitetsutredning

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende!

Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende! Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende! 16 december 2013 överlämnades slutbetänkandet Fossilfrihet på väg till it- och energiminister Anna- Karin Hatt, med en lång rad förslag på hur Sveriges

Läs mer

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Hur främjandet och användningen av förnybar energi utvecklas enligt artikel 22 i EU:s direktiv för användning av energi från förnybara

Läs mer

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge Fakta och underlagsmaterial till Klimatsmart Borlänge 1 Innehåll INLEDNING 3 Om detta fakta och underlagsmaterial 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 4 Energi och klimatstrategisk planering

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige Miljöteknikmöjligheter i Västsverige En sammanfattning av Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck, Nätverket GAME, samt Catarina Hedar,

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

Remiss. Energi- och klimatstrategi

Remiss. Energi- och klimatstrategi Remiss Energi- och klimatstrategi Illustrationer: Ida Brogren Innehåll Energi- och klimatstrategi... 5 Framtidsbild 2035 - fokus energi och klimat... 6 Strategier för att nå framtidsbilden... 8 Skapa förutsättningar

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013 Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020 Uppdaterad december 2013 Inledning I följande sammanställning finner ni en översikt över några av EU:s program för budgetperioden 2014-2020. Sektorsprogrammen är

Läs mer

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014 Kortfattad beskrivning EUprogram 2014-2020 Status 9 april 2014 Inledning... 3 Program som handläggs nationellt... 3 CLLD (fd Leader)... 3 Erasmus +... 3 Europeiska Regionalfonden (European Regional Fund)...

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 -

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 - ELBIL GÄVLEBORG Electric Car Region Sveriges Snyggaste Taxi MED ELBIL I VERKSAMHETEN Konsten att välja el ELBIL SOM PRIVATBIL - 1 - Under 2012 avslutades en förstudie, kallad Electric Car Region, som i

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer