WORKSHOP: Här finns EUfinansiering. klimatanpassning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WORKSHOP: Här finns EUfinansiering. klimatanpassning"

Transkript

1 WORKSHOP: Här finns EUfinansiering för klimatanpassning Cecilia Wyser, Pussel Klimatkonsult och Anna Jonsson, Catalysator 67 Klimatanpassarna katalyserar utveckling och lägger strategiska pussel

2 Resultat och erfarenheter från 2 pågående projekt 1. Förstudien Formering av ett nätverk för klimatanpassning till Horisont 2020 Kartläggning av EU finansiering till klimatanpassning Vad behöver svenska aktörer för att kunna söka EU-medel? SMHI, med finansiering från VINNOVAs program Nationella påverkansplattformar 2. Projektet Ökad info och stöd till svenska SME som vill delta i EU-program inom miljöteknik - miljeu.eu Ett projekt som erbjuder coachning i det tidiga skedet av ansökan samt förgranskningar, t ex informationsmöten och workshops Samverkansprojekt mellan regionala miljöteknikaktörer och noder av Enterprise Europe Network i Östergötland, Södermanland, Skåne, Kalmar. Finansierat av Tillväxtverket

3 Program Utlysningsinformation och goda exempel, LIFE, Horisont 2020 samt Strukturfonderna (Cecilia) Workshop - Vad skulle ni vilja göra om ni hade 10 miljoner i EU bidrag till klimatanpassning? (Anna) Varför EU projekt - Tips på en bra ansökan (Cecilia) Workshop - Vad behöver ni för att kunna söka EU-medel? (Anna) Avslutning (Cecilia)

4 Inledningsvis LIFE: Demonstration och innovation, färdigforskat, utan partners, komplimenterande det som inte passar på annat hål + möjligt att fritt definiera problem i ansökan. Miljöpolitiskt instrument. Horisont 2020: Forskning & innovation kommersialisering & praktisk tillämpning. många partners, komplext. Tydliga utlysningar med beställningar från EU. Forsknings och näringspolitiskt instrument mm Strukturfonder: Indirekt klimatanpassning. Beslut på nära håll i regionalt strukturfondspartnerskap (Länsstyrelser och Regionförbund) eller i östersjöpartnerskap. Regionalpolitiskt instrument

5 EU:s miljöfonder LIFE Bottom up -initiativ för att hjälpa EU med miljöpolitiken Utveckling och demonstration av innovativ teknik, policy/ förvaltningsstrategier, bästa praxis och lösningar Lämpar sig för att upprepas, spridas eller integreras Offentliga och privata aktörer - Ej forskning Stora projekt 10 miljoner EURO i bidrag - Bidrag 60 % (55%) Kan - men behöver ej - ha partners i andra länder Komplementaritet - optimal användning av EU-medel Årliga ansökningsomgångar, nästa stopp 26 oktober 2014 Delprogram klimat, miljö, integrerade initiativ samt lån till företag

6 LIFE - Delprogrammet för klimat Klimatanpassning Stöd till genomförandet av klimatanpassningsstrategier, innovativa anpassningsstrategier, utarbetande av specifika investeringsplaner o sårbarhetsbedömningar på regional eller gränsöverskridande nivå o sårbara områden som tätorter, kust-, bergs och ö-områden, marina ekosystem, områden som ofta drabbas av torka, avrinningsdistrikt LIFE Klimat även begränsning av klimatförändringar klimatstyrning och information

7 LIFE Delprogrammet för miljö Klimatanpassning i miljö och resurseffektivitet Vatten: Hantering av (risker för) översvämningar, torka Övriga prioriteringar miljö och resurseffektivitet Avfall: Genomförande av avfallslagstiftning, Avfalls- och resurseffektivitet Resurseffektivitet, inbegripet mark och skog, och ett miljövänligt kretsloppssamhälle Miljö och hälsa, inbegripet kemikalier och buller (industriolyckor) Luftkvalitet och utsläpp, inbegripet miljön i städer Natur och biologisk mångfald Miljöpolicy och information

8 LIFE Integrerade initiativ Delprogram miljö och delprogram klimat Implementera lagstiftning - större regionalt grepp Utgå ifrån en regional eller nationell plan eller strategi. Integrera miljö- och klimatpolicys i andra sektorers policys. Ska samfinansieras och ha minst en annan finansieringskälla än LIFE Projekt i storleksordningen 100 milj SEK

9 LIFE Exempel: Malmö stad Green tools for urban climate adaptation GreenClimeAdapt Demo: hur städer kan tackla klimatförändringar - ökad nederbörd och värmeböljor - med gröna lösningar Minska översvämningsrisken i Malmö. - klimatanpassningsområde med öppen dagvattenhantering uppströms i Risebergabäcken. Rekreation, biologisk mångfald Skugga och kyla. Gröna tak fasader i kvarter med ekoprofil, Augustenborg , bidrag 1,58 miljoner (50 %) Partners: IVL. Malmö högskola, VA Syd samt Scandinavian Green Roof Institute

10 Horisont 2020 och samhälleliga utmaningar EUs program för forskning och innovation Samhälleliga utmaningar 7 stycken o Ta itu med samhällsutmaningar för ett bättre samhälle, o Stora problem som delas av medborgarna i Europa o Föra forskning till kommersialisering och praktisk tillämpning o Bidrag: generellt 100 % + 25% OH, om företagsnära 75 % bidrag o Minst 3 partners från 3 olika länder Nyhet: Fokus på klimatanpassning och slutanvändare/sme företag Även Excellent vetenskap och Industriellt ledarskap

11 Starkare fokus på slutanvändare och SME företag! Offentliga aktörer Representerar slutanvändare. Skapa kontext som är innovativa, t ex test demomiljö. Paketering och spridning av kunskap Forskare tvärvetenskapliga projekt löser samhälleliga utmaningar för innovationer närmare kommersialisering, praktisk tillämpning Företag (SME) utvecklare i forsknings-projekt utvecklar egna innovativa idéer SME- Instrumentet

12 Klimatanpassning i de samhälleliga utmaningarna 1. Hälsa, demografiska förändringar och välmående Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 2. Europeiska bioekonomiutmaningar: Livsmedelssäkerhet, hållbart jordoch skogsbruk, marin-, maritim- och sötvattensforskning Hållbar livsmedelproduktion, blå tillväxt och innovativ bioekonomi 3. Säker, ren och effektiv energi Aspekter på säker energi i framtidens klimat 4. Smart, gröna och integrerade transporter Lösningar för optimal kostnadseffektivitet, kartläggning av klimatrisker, och anpassningsåtgärder Stopp 3/ Klimat, miljö, resurseffektivitet och råmaterial Vattenutmaningen och bekämpa klimatförändringarna Stoppdatum 21/ Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen Europa som global aktör - forskningssamarbete 7. Säkra samhällen inkl. klimatanpassning Katastrof-resiliens, krishantering, kritisk infrastruktur, etik Stoppdatum 27/8 2015

13 EU:s strukturfondsprogram EU:s verktyg för att genomföra regionalpolitiken I Sverige - EU-medel från 8 regionala och 1 nationellt strukturfondsprogram samt program för territoriellt samarbete (t ex Östersjöprogrammet) Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar - en av kommissionens 11 tematiska inriktningar. Inte sett något program som har prioriterat klimatanpassning Klimatanpassningsprojekt behöver vinklas så att de passar under de slutliga prioriteringarna för varje program som kan vara: 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, 3. Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag 4. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi Exempel på projekt: BaltAdapt, Länsstyrelsen Stockholm

14 BaltAdapt, Östersjöprogrammet Utveckla en klimatanpassningsstrategi för Östersjöregionen (hav + kust) Kunskapsöverföring Forskning och politik för bättre kunskap och institutionell kapacitet Handlingsplan för genomförandet av klimatanpassningsstrategin Påverkan på politik, program, föreskrifter samt rekommendationer finansieringsmekanismer 11 partners från 7 länder runt Östersjön Danmark, Tyskland, Lettland, Litauen, Finland, Sverige, Estland, Council of the Baltic Seas States, CBSS. Institut, universitet och myndigheter Budget: 2.86 milj Euro, 73 % bidrag Oktober 2010 to December Erfarenhet: det svåra är implementeringen av strategin och åtgärdsplanen (CBSS)

15 Länsstyrelsen i Stockholm Formering av ett nätverk för klimatanpassning, regionala Strukturfonderna Förstudie för att bilda ett regionalt nätverk med representanter för aktörerna inom klimatanpassning i Stockholms län. Fokus näringslivsaktörer och särskilt SME:s. Del i genomförandet av den regionala handlingsplanen för klimatanpassning Ansökan beviljad juni 2014, projektet pågår t.o.m. december 2014 Bidrag ur regionalfonden kr (40 % av totala projektkostnaden) Erfarenhet: Omfattande process att söka, men värdefullt att knyta nya kontakter.

16 Workshop Vad skulle ni vilja göra om ni hade 10 miljoner SEK i EU-bidrag till klimatanpassning?

17 Varför EU projekt? + Tidsplan gör att genomförbarheten ökar. + Goodwill och stärkt varumärke. + Nätverk och Erfarenhetsutbyte + Möjlighet till kompetensutveckling (alt. anställa extra) -Låg timkostnad -Omfattande (kostsam och krånglig) administration. -Ansökan kostar och det är osäkert om bidraget beviljas Finansiera det som ändå ska göras någon gång Designa processen så att jobbet är till nytta även vid avslag

18 Tips och råd för en bra ansökan! 1. Börja i tid! 2. Tänka igenom vad ni vill åstadkomma med projektet. Var visionär! 3. Formulera en projektidé som passar verksamheten och rådighet 4. Skaffa överblick över möjliga finansiärer 5. Läs utlysningstexten noga! 6. Sök planeringsbidrag VINNOVA/ MSB/ Energimyndigheten/ Naturvårdsverket/ Hav och Vatten 7. Partnersök, t ex via kontakter eller via Enterprise Europe Network (kostnadsfritt) 8. Vinkla projektet så det passar utlysningen men inte för mycket 9. Utveckla ansökan i dialog med projektgrupp och ev. partners 10. Ta tidigt upp vem som finansierar vad och vad pengarna ska användas till 11. Utlova inte för mycket! 12. Be någon utifrån förgranska ansökan 13. Ta gärna in hjälp utifrån men delta aktivt i processen

19 Workshop Vad behöver ni för att kunna söka EU-medel?

20 Länkar till mer info LIFE Energi/Klimatanpassning/GreenClimeAdapt.html Horisont Strukturfonder

21 Tack för oss! Cecilia Wyser Pussel Klimatkonsult Mob: E-post: Anna Jonsson Catalysator 67 Mob: E-post: