RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4"

Transkript

1 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Begrepp i RemoteX Applications Begreppsmodell Beskrivning av de olika begreppen Installation och login Installera klienten Uppgradera klienten Starta klienten Navigera och hitta i RemoteX Applications Menyn Verktygsfältet Sökningar Gruppering, filtrering och sortering i tabeller Lås kolumner Kortkommandon Användare och Resurser Skapa ny Användare Behörighetsroller Min översikt Min översikt för icke-resurser Min översikt för resurser Uppdatera Min översikt Objekt Skapa nytt objekt Objektsgrupper Fakturakund Skapa ny fakturakund Kontakt Skapa ny kontakt Artikellista Artikeltyper Söka efter artiklar Registrera ny artikel Hantera Checklistor Skapa ny checklista Hantera befintlig checklista Ärende Skapa nytt Ärende Kopiera information från ett befintligt ärende Skapa ett nytt ärende utifrån ett befintligt Status på Arbetsorder och Ärende Arbetsorder Skapa arbetsorder Bokning Checklista Återkommande arbetsorder Notifiering via e-post och SMS Notifiering till Resurs... 45

3 14.2 Notifiering till Kontaktperson Bifogade filer Bifoga fil på Ärende Bifoga fil på Objekt Ersätta en bilaga Öppna en bilaga Extrafält Registrering av tid och material Registrera artiklar från ett ärende Registrera artiklar från Min översikt Tidredovisning Resursplanering Sökfråga Filter Kalendern Ange resurs på en arbetsorder Uppdatering av vyn Resursplanering Attestering Status på artikelrader Attesteringsvyn Sökfråga Filter Lönsamhet Välj ärende vars artikelrader ska attesteras Ändra status till Attestera Uppdatering av vyn Attestera ärende Resurskrav/kompetenser Skapa ny kompetens Rapporter Tidrapporter Skriva ut markerad arbetsorder Logg Loggflikar Generell logg Synkronisering Lokal data Rensa lokal data Karta & Position Funktioner ner i kartbilden Sökfunktioner i Karta och positionering Visning i kartbilden Inaktivera entiteter som inte används... 72

4 1 Inledning Den här manualen innehåller en översikt av alla de funktioner som RemoteX Applications TM för Windows erbjuder. En av styrkorna med systemet är att det går att anpassa konfigurationen av t.ex. ledtexter och fält beroende på vilken bransch som du är verksam i. Systemet kan också användas lite olika beroende på vilka rutiner som passar just ert företag. I denna handbok har vi använt standardledtexterna och därför kan det skilja sig en del mot vad du ser på din skärm. Har du synpunkter på innehållet i manualen eller förslag till förbättringar i systemet kan du maila dem till RemoteX hjälper företag med personal på fältet att tjäna mer pengar och få bättre kontroll på sin verksamhet. Lösningen bygger på mobila arbetsorder istället för papper och ger ditt företag fullt stöd för att hantera alla delar i arbetsorderprocessen både för fältet och för kontoret. Med vänlig hälsning RemoteX Technologies Sida 1 av 72

5 2 Begrepp i RemoteX Applications RemoteX Applications är samlingsnamnet för hela systemet. I systemet finns ett antal huvudbegrepp som är återkommande i dokumentationen t ex Ärende, Arbetsorder och Resurs. 2.1 Begreppsmodell Modellen nedan visar de viktigaste begreppen och hur dessa är kopplade till varandra kan ha resurskrav kan vara resurskrav för Kompetens kan inneha en eller fler kan innehas av en eller fler Resurs Fakturakund har en kan vara fakturamottagare för ett eller fler k a n h a e n e l l e r f l e r k a n v a r a k o n t a k t f ö r e t t e l l e r f l e r Objekt kan ha ett eller fler underliggande kan tillhöra överliggande Användare mo t t ag a h ar e n ag ar e f ö r e t t e l l e r f l e r kan var a f akt u r a- Kontakt kan ha en eller fler kan vara kontakt för ett eller fler Ärende har en eller fler tillhör ett Arbetsorder kan ha en Artikel kan finnas med på en eller fler Artikelrad Checklista Bokning Teckenförklaring (kardinalitet) Behöver inte ha någon koppling, kan ha högst en Måste ha en koppling, kan ha högst en Behöver inte ha någon koppling, kan ha en eller många Måste ha en koppling, kan ha en eller många Sida 2 av 72

6 2.2 Beskrivning av de olika begreppen Ikon Namn Användare Beskrivning Användare (som inte även är resurser) kan logga in i PC-klienten och har där en mer översiktlig version av "Min vy", men kan inte tilldelas några arbetsorder och inte heller logga in i den mobila klienten. En användare kan ha olika behörighetsroller som styr vad användaren får göra i PC-klienten (se avsnitt Behörighetsroller ). Resurs En användare som kan tilldelas arbetsorder och därmed också kan använda en handdator eller PC för att hantera sina arbetsorder. Ärende Ett arbete som ska utföras. Styr bl.a. var jobbet ska vara (objekt, adress) och vem som ska faktureras (fakturakund, fakturaadress). Arbetsorder Fakturakund En arbetsuppgift som ska utföras. Styr vem som ska utföra en specifik uppgift. Fakturamottagare för ärendet. Artikelrad Artikel Objekt Kontakt Rapporterad arbetad tid eller använt material i samband med utförd arbetsorder. Kan även innehålla information om vem som rapporterat in artikeln, typ av åtgärd och beskrivning av åtgärd. Alla poster i artikelregistret motsvarar en artikel. En artikel kan ha ett pris och en kostnad och en typ (tid, material, inköp, reseutgift). Kan användas för att representera det som arbetet ska utföras på (exempelvis en anläggning, en fastighet, en lokal eller en maskin). Man kan koppla objekt i hierarkier (exempelvis Område - >Fastighet -> Lägenhet) Person med kontaktuppgifter. Checklista Bokning Kompetens En checklista för en arbetsorder. Styr vilka steg/punkter som ska följas för att avsluta en arbetsorder. Kan t.ex. vara en egenkontroll. En överenskommen tid då ett visst arbete enligt en arbetsorder ska utföras. Kompetenser kan användas för att styra vilka resurser som ska var utförare på vissa ärenden. Objekt, fakturakunder, ärenden (och även arbetsorder) kan ha en eller flera kompetenser som resurskrav. Endast resurser som innehar dessa kompetenser motsvarar resurskraven och kan väljas som utförare. Sida 3 av 72

7 3 Installation och login Detta avsnitt beskriver installation, uppgradering och start av klientprogrammet. 3.1 Installera klienten För att installera klienten första gången ska du ha erhållit en webbadress, som du skriver du in i adressfältet i en webbläsare och bekräftar med OK. Klicka på knappen Install for Windows för att starta installationen. Du kommer sedan att få bekräfta installationen. Kontrollera att t du installerar din organisations klient och att utgivaren är RemoteX Technologies. Om dessa uppgifter stämmer klickar du på Installera Installationen startar. Du kan använda din dator till annat medan installationen fortskrider. När installationen är klar visas inloggningsdialogrutan. Sida 4 av 72

8 3.2 Uppgradera klienten När du startar en redan installerad klient visas dialogrutan nedan: Om det finns en nyare version av klienten kommer installationsdialogrutan att visas. Se avsnitt Installera klienten här ovan för mer information. Följ alltid installationsförfarandet enligt anvisningarna. OBS! Inför en uppgradering ska du erhålla information från systemansvarig. Tänk på att alltid synkronisera inför en uppgradering. Du kan annars förlora icke synkroniserad data. 3.3 Starta klienten Du startar klienten genom att dubbelklicka på RemoteX-ikonen, antingen från skrivbordet eller från startmenyn. Om du har fler än en systeminstallation kommer varje installation att ha sin egen klient Logga in När du startat applikationen visas inloggningsrutan. I den fyller du i användarnamn (Username) respektive lösenord (Password) och kryssar i Auto Logon för att inte behöva ange användaruppgifterna vid nästa inloggning. Bekräfta därefter med Log on.. Observera att lösenordet är versal/gemenkänsligt (skiljer på stora och små bokstäver). Tänk också på att inloggningsrutan alltid har engelska etiketter, då språkinställningar görs först efter inloggning. Sida 5 av 72

9 3.3.2 Se information om din klient För att se info om din systeminstallation väljer du i menyn Hjälp Om.. En dialogruta visas då. Om du vill skicka denna information till någon, t ex RemoteX support, klickar du på knappen Kopiera Information.. Öppna sedan det program där du vill klistra in informationen och tryck CTRL+V. 4 Navigera och hitta i RemoteX Applications Detta avsnitt beskriver hur du navigerar genom att använda menyerna, knapparna i verktygsfältet och snabbkommandon i RemoteX Applications Windowsklient 4.1 Menyn Arkiv Arkiv-menyn visas alltid. Observera att Skriv ut är bara valbar när du arbetar på en utskrivbar vy (se även avsnitt Rapporter ). Sida 6 av 72

10 4.1.2 Redigera Redigera-menyn visas alltid och innehåller valen Klipp ut, Kopiera och Klistra in Kör Kör-menyn visas alltid och används för att starta specialvyer: Sök Under Sök-menyn hittar du ett antal standardsökfrågor. Läs mer om sökningar i avsnittet Sökningar. Sida 7 av 72

11 4.1.5 Verktyg Verktyg-menyn visas alltid. Observera att Uppdatera endast är valbart på vyer som har den funktionaliteten Hjälp Meny Hjälp visas alltid. Synkroniseringslogg visar en logg på alla synkroniseringar som programmet har gjort sedan du loggade på sist. De olika delarna i synkroniseringsprocessen verifieras med en procentsats i kolumnen längst till höger. När du väljer alternativet Om, kan du se information om din systeminstallation och klient Ärende Menyn Ärende visas bara när du skapat ett nytt tomt ärende eller har öppnat ett befintligt Objekt Menyn Objekt visas bara när du har ett objekt öppet. Menyalternativet tivet använder du för att skapa nya länkade ärenden. Notera att ditt objekt måste vara sparat innan du kan skapa nytt länkat ärende. Sida 8 av 72

12 4.1.9 Fakturakund Menyn Fakturakund visas bara när du har ett formulär r med fakturakund öppet. Menyalternativet använder du för att skapa nya ärenden och objekt Kontakt Menyn Kontakt visas bara när du har ett kontaktformulär öppet. Menyalternativet använder du för att skapa nya ärenden och objekt. 4.2 Verktygsfältet Dessa knappar kan återfinnas i verktygsfältet. Observera att många är kontextberoende och visas inte i alla situationer. Knapp Beskrivning Skapa ny/nytt. Klickar du på pilen till höger på knappen Ny visas en meny där du kan välja att skapa nya entiteter. Du kan också välja att klicka på menyn Arkiv och därefter Ny. Öppna ärenden, kontakter, kunder etc. som finns lokalt Spara data på aktiv vy. Knappen är blå när det finns något att spara. Skriv ut aktiv vy. Klistra in innehållet i urklipp i markerat fält. Kopiera markerat till Urklipp. Klipp ut (flytta) markerat till Urklipp. Ladda om aktiv vy. Bifoga fil (Ärende och Objekt). Skapa ny arbetsorder på aktivt Ärende. Lägg till återkommande arbetsorder på aktivt ärende. Lägg till Artikelrad Sida 9 av 72

13 4.3 Sökningar För att hitta och lista olika saker i systemet används olika typer av sökningar. Man kan söka efter entiteter av typen Ärende, Arbetsorder, Fakturakund, Objekt, Kontakt, Resurs, Användare, Checklista och Kompetens. Artiklar omfattas dock inte av sökningen sedan version 4.4, utan hanteras istället i en egen artikellista. Läs mer om artikellistan i avsnitt ArtikellistaFel! Hittar inte referenskälla Standardsökfrågor I sökmenyn finns ett menyalternativ för standardfrågor. Under denna meny kan du se vilka snabbsökningar som finns i din klient. När du väljer ett alternativ i listan visas en ny flik och sökresultatet visas på fliken. Det finns också möjlighet att beställa egna, specialanpassade sökfrågor Fritextsökning Ett sätt att söka är att använda sökfönstret för fritext längst upp till höger i klienten. Du kan klicka i sökfönstret eller använda kortkommandot Alt+S för att placera markören i fältet. Om du söker hela ord skriver du detta, men om du bara känner till delar av texten skriver du in en asterix * efter det du känner till, t.ex. rör* och trycker på Enter-tangenten. Sökresultatet visas på en flik. I detta fall kommer du att få alla träffar som innehåller ordet rör. Gör du ytterligare en sökning, visas resultatet i en ny flik, vilka du sedan kan växla emellan. Du kan via namnet på fliken se vilket sökresultat den innehåller. Du kan också använda * på flera ställen. Personen du söker heter Eriksson, men du vet inte han stavar med ett eller två S i sitt efternamn. Du vet att han bor på Grindsgatan, men är osäker om det är Grind- eller Grinds-gatan, kan du skriva enligt nedan: Sida 10 av 72

14 Söka efter något som är inaktiverat För att söka efter något som är inaktiverat, t.ex. en resurs eller en artikel så skriver du din söksträng kompletterat med tag.status:inactive. För att söka på alla inaktiverade saker i systemet som börjar med E1 skriver du: Återanvänd en sökning Om du använt sökrutan längst upp till höger kan du klicka på menyn till höger om fältet och välja om den sökningen. De senaste 10 sökningarna visas i menyn Sökresultat Varje resultatrad har en Titel, Beskrivning och ett Skapat datum. Du kan dubbelklicka för att öppna ärendet, arbetsordern, objektet etc. OBS! Endast de 100 senast skapade entiteterna visas i träfflistan, vilket innebär att om man skriver in ett för vanligt förekommande sökord riskerar man att inte få med det man söker efter. Se därför till att precisera sökfrågan så mycket som möjligt Sökning i länkfält Ett länkfält är ett fält där du länkar till en annan entitet. Exempel på länkfält är fältet Objekt på ett Ärende. Sida 11 av 72

15 Om man klickar på förstoringsglaset öppnas ett Sökfönster upp. Man kan antingen välja någon fördefinierad sökfråga i menyn, eller skriva in en egen söksträng och klicka på förstoringsglaset. Endast entiteter av den aktuella typen, i det här fallet Objekt, visas i sökresultatet. Man kan också söka direkt från länkfältet. När man börjar skriva in en text i fältet ändras ikonen från ett förstoringsglas till en länk. Tryck sedan på Tab-tangenten (till vänster om Q på tangentbordet) eller på länkikonen till höger om fältet. Om den inskrivna söksträngen överensstämmer med fler än en entitet så visas sökfönstret med sökresultaten. Om det däremot finns exakt en entitet (ett Objekt i detta fall) som överensstämmer, så kommer denna entitet automatiskt att länkas Sök länkad information Genom att högerklicka på en entitet och välja Sök länkad information får man upp en lista över alla de entiteter som är länkade till eller från den aktuella entiteten. Man kan söka länkad information från entiteter i listor, men även de som ligger i länkfält. Observera att man måste högerklicka på själva ikonen till vänster på en entitet i ett länkfält för att menyn ska visas. Sida 12 av 72

16 4.3.6 Ärendehistorik Under fliken Ärendehistorik kan du för entiteterna Objekt, Fakturakund och Kontakt se alla relaterade ärenden, alltså ärenden som har länkar till objektet, fakturakunden och/eller kontakten. 4.4 Gruppering, filtrering och sortering i tabeller Vissa tabeller är gjorda så att man kan gruppera, filtrera och sortera värdena i listan efter en specifik kolumn eller flera specifika kolumner. Exempel på vyer där tabellerna är grupper-, filtrer- och/eller sorterbara är Min översikt (för resurser), Artikellista, Artikelrader (både i vyn Attestera ärende och på ärenden) och Arbetsorder Gruppering För att gruppera posterna i tabellen efter värdena i en specifik kolumn, klicka och drag ut det kolumnhuvud som ska användas till grupperingen till området över kolumnhuvudena där det står Dra kolumner hit för att gruppera på dem. Raderna i tabellen kommer då att grupperas utifrån de olika värden som finns i den aktuella kolumnen. Man kan gruppera i flera nivåer genom att dra ut mer än ett kolumnhuvud i området. För att ta bort en gruppering, klicka rutan med det lilla korset för det kolumnhuvud som ligger i grupperingsområdet, eller klicka och drag ut kolumnhuvudet utanför området. Sida 13 av 72

17 4.4.2 Filtrering Om man i tabellen endast vill visa poster med ett visst värde i en specifik kolumn så kan man välja att filtrera efter detta värde. Om ett kolumnhuvud har en knapp till höger så kan man filtrera på kolumnen. Det går bra att välja fler tillåtna värden att t filtrera på. Man kan också utöka sin filtrering genom att kombinera filtrering på två eller fler kolumner Sortering Sortering är möjligt att göra i de flesta tabeller, även de som inte har grupperings- eller filtreringsfunktionalitet. Klicka på kolumnhuvudet för att sortera efter en specifik kolumn. 4.5 Lås kolumner Man har möjlighet att låsa kolumner, som då är frysta när man skrollar i sidled. För att ställa in vilka kolumner man vill låsa för man markören över den vänstra kolumnens vänstra kant (se skärmdump) så att markören ändrar utseende till. Klicka och drag sedan den vertikala gränslinjen åt höger och placera det till höger om den sista kolumn som du vill låsa. I skärmdumpen nedan kommer alltså kolumnerna Datum, Antal och Artikel vara låsta för skrollning. Sida 14 av 72

18 När man skrollar i sidled för att se de högra kolumnerna kommer de låsta kolumnerna inte att försvinna ut till vänster utan ligga kvar synliga. 4.6 Kortkommandon Många funktioner har kortkommandon. Dessutom kan du hålla ner ALT-tangenten på ditt tangentbord. Om du med ALT-tangenten nedtryckt trycker på bokstaven, som på menyalternativ eller knappar, är understruken blir det alternativet valt. Funktion Kortkommando Avsluta programmet Alt + F4 Hantera kompetenser Ctrl + 6 Karta & Position Ctrl + 9 Klipp ut Ctrl + X Klistra in Ctrl + V Kopiera Ctrl + C Min översikt Ctrl + 2 Nerladdade filer Ctrl + 3 Nytt ärende Ctrl + N Redigera objektsgrupper Ctrl + 5 Resursplanering Ctrl + 1 Spara Ctrl + S Stäng flik Ctrl + W Skriv ut Ctrl + P Växla mellan flikar Ctrl + Tab (Håll ner Ctrl-tangenten tangenten hela tiden och växla flik med tab-tangenten) Öppna Ctrl + O Sida 15 av 72

19 5 Användare och Resurser Varje person som ska använda RemoteX Applications måste ha en Användare för att kunna logga in i PC-klienten. Om man väljer att användaren ska vara en Resurs så kan denne även logga in i den mobila klienten. Vanligtvis så låter man användare som ska kunna tilldelas arbetsorder vara resurser, medan användare som endast ska ta emot ärenden och fördela dem (exempelvis i en kundtjänst) inte sätts som resurser. Användare som inte är resurser har en annan variant av vyn Min översikt (se avsnitt 6 Min översikt ). 5.1 Skapa ny Användare För att kunna logga på klienten behöver du en användare. För att kunna bli tilldelad ett jobb i form av en arbetsorder och för att kunna registrera artiklar behöver du ange att användaren också skall vara en resurs. För att lägga upp en ny användare väljer du Arkiv Ny Användare,, alternativt använder knappen Ny i verktygsfältet: Fyll därefter i fälten på Användarkortet, se exempel nedan. Sida 16 av 72

20 Fält Namn Lösenord Bekräfta lösenord Roll Välj språk Resurser Användaren är en resurs Resursid Telefonnr E-post Beskrivning Detta fält kan inte ändras i efterhand. Anges i fältet Username vid inloggning. Måste vara minst fem tecken långt och måste ha minst en stor och en liten bokstav. Anges i fältet Password vid inloggning. Man fyller i lösenordet en gång till för att säkerställa att det blev rätt. Här anger man vilken behörighet användaren ska ha. Se avsnitt Behörighetsroller här nedan. Här väljer man vilket språk som ska visas på etiketter och menyer för denne användaren. Man kan alltså välja att visa olika språk för olika användare om man vill. Detta styr om användaren också är en resurs. Du kan ange att användaren ska vara en resurs i efterhand, men har du väl skapat en resurs kan denna inte tas bort (den kan dock inaktiveras). Ett ID-nummer som fylls i av programmet rammet automatiskt när man sparar. Resursens telefonnummer. Kan användas för automatiska utskick av SMS, exempelvis i samband med tilldelning av arbetsorder (tilläggsmodul Konfigurerbar meddelandeserver inkl. e-post samt SMS Gateway ). Resursens e-post. Kan användas för automatiska utskick av e-post, exempelvis i samband med tilldelning av arbetsorder (tilläggsmodul Konfigurerbar meddelandeserver inkl. e-post ). 5.2 Behörighetsroller Det finns fyra roller med olika rättighetsnivåer i systemet. Normalt sätt används endast tre av dem (Användare, Avancerad användare och Administratör), den fjärde (Partner) används endast om man köpt tilläggsmodulen Partner Login. Roll Användare Avancerad användare Administratör Partner Restriktioner Ingen åtkomst till: Vyn Resursplanering Vyn Attestera ärende Vyn Hantera checklistor Vyn Artikellista Vyn Redigera objektsgrupper Vyn Hantera kompetenser Kortet för Användare (förutom sitt eget, man kan dock inte ändra behörighetsroll på sig själv av naturliga skäl) Kortet för Resurser (förutom sitt eget) Ingen åtkomst till: Vyn Hantera checklistor Kortet för Användare (förutom sitt eget, kan dock inte ändra behörighetsroll på sig själv av naturliga skäl) Inga restriktioner Kan endast logga in via tilläggsmodulen Partner Login, om sådan finns. Sida 17 av 72

21 6 Min översikt När du loggat in visas vyn Min översikt. Fliken för Min översikt går inte att stänga utan är alltid öppen. Beroende på om man är Resurs eller inte visas olika översikter. 6.1 Min översikt för icke-resurser Min översikt innehåller ler två listor med sökresultat, dels Ej avslutade ärenden, dels Arbetsorder utan resurser. I konfigurationen av systemet styrs hur många rader som visas i listorna. 6.2 Min översikt för resurser Om du är resurs ser du fyra boxar med olika innehåll. Sida 18 av 72

22 I boxen längst upp till vänster finns dina Ej avslutade arbetsorder d v s arbetsorder där du är satt som resurs. I boxen längst upp till höger registrerar du tid och material på den arbetsorder som du har markerat i boxen till vänster. Vill du se vad du har registrerat, klickar du på fliken Historik. Se mer under avsnittet Registrera artiklar från Min översikt I boxen längst ner till vänster ser du din kalender med bokningar. Du kan välja mellan att visa Dag, Vecka, Månad eller Tidslinje. Sida 19 av 72

23 I boxen längst ner till höger får du en överblick över dina arbetsorder samt kan du se dina inställningar Fliken Arbetsorder Här ser du det totala antalet Försenade arbetsorder, Obokade arbetsorder samt Framtida arbetsorder. Klicka på en av staplarna så visas motsvarande arbetsorder i listan nedanför Fliken Veckoöversikt Här ser du dina tilldelade och bokade arbetsorder per vecka. Intervallet är 4 veckor bakåt, innevarande vecka samt nästa vecka. OBS! Denna vy visar endast tidsbokade arbetsorder. Avslutade respektive ej avslutade arbetsorder visas med olika färger samt olika delar av stapeln. Klicka på respektive del för att se dina markerade arbetsorder i listan nedanför. Sida 20 av 72

24 6.2.3 Fliken Inställningar Här ser du de kompetenser enser som finns upplagda för dig som resurs (se mer i avsnitt Resurskrav/kompetenser ) samt telefon- och e-postuppgifter. 6.3 Uppdatera Min översikt Min översikt uppdateras inte automatiskt utan måste göras manuellt. Detta gör du genom att välja Verktyg Uppdatera eller knappen i verktygsfältet. Observera att du enbart kan ladda om startsidan när du har en uppkoppling mot servern. Sida 21 av 72

25 7 Objekt Objekt använder du för att ange t.ex. anläggning eller maskin. Hur objekt används beror på bransch och på den kundunika konfigurationen. Du kan själv bestämma om du vill använda dig av objektsgrupper (hierarkier) eller enkla objektkort. För mer information om objektsgrupper, se avsnitt Objektsgrupper. 7.1 Skapa nytt objekt För att registrera ett nytt objekt väljer du Arkiv Nytt Objekt eller använder knappen i Ny Nytt objekt verktygsfältet: Fyll i fälten och klicka på knappen i verktygsfältet för att spara. Ledtexterna är konfigurerbara och kan anpassas till varje kundinstallation. Du kan ändra Status till Inaktiv för de objekt som inte längre används. Sida 22 av 72

26 7.1.1 Fakturakund Du skriver in namnet på Fakturakunden du vill länka och trycker därefter på Tab-tangenten (till vänster om Q på tangentbordet) eller klickar på förstoringsglaset. När du sedan registrerar ett ärende och länkar ett objekt, så länkas även objektets fakturakund in i ärendet Kontaktperson(er) Till objektet kan du länka en eller flera kontaktpersoner. Systemet är konfigurerat så att objektets kontakt/kontakter automatiskt länkas in på ärendet om ett ärende skapas från ett objekt Adress När du länkar ett objekt till ett ärende kopieras objektets adressuppgifter till ärendet Resurskrav Du skriver in namnet på Resurskravet du vill länka till objektet och trycker därefter på tab-tangenten eller klickar på förstoringsglaset. (Läs mer om resurskrav i avsnitt Resurskrav/kompetenser.) Objektsgrupp Om objektet tillhör någon objektsgrupp så visas denna objektsgrupp här. Man kan även se var i hierarkin som objektet befinner sig. Man kan öppna något av de andra objekten i objektgruppen genom att dubbelklicka på bilden. För mer information om objektsgrupper, se avsnitt Objektsgrupper Ärendehistorik Under fliken Ärendehistorik kan du se objektets driftjournal, det vill säga vilka ärenden som skapats på objektet. Dubbelklicka på ärendet för att öppna detta i en egen flik Bifogade filer Du har möjlighet att bifoga filer till ett objekt, se avsnitt Bifogade filer för mer information Logg Under denna flik kan man skriva in loggmeddelanden, se avsnitt Logg för mer information. Sida 23 av 72

27 7.2 Objektsgrupper Objektsgrupper är ett sätt att strukturera objekt i hierarkier. Ett objekt kan bara tillhöra en hierarki. Alla nivåer i hierarkin är objekt. Strukturen bestämmer du själv. Exempel: Utifrån fakturakund o ICA/ICA Maxibutiker/ ICA Maxi Nacka/Port A Utifrån geografi o Norrland/Piteå/Havsbadet/Ventilationsaggregat 1 Utifrån fastighet o Västermalmsgallerian/Gång A/Hiss 1 o Västermalmsgallerian/Gång A/Hiss 2 Det är viktigt att planera innan man skapar hierarkierna. Därefter skapar man de enskilda objektkorten och slutligen själva hierarkin. För att skapa eller ändra en objektsgrupp, klicka på Kör Redigera objektsgrupper i menyn. Vyn Objektsgrupper innehåller följande delar (se bild nedan): 1. Lista över befintliga objektsgrupper samt valet Skapa ny objektsgrupp 2. Visuell struktur med alla objekt 3. Namn och beskrivning på objektsgruppen 4. Objekt som inte tillhör någon objektsgrupp 5. Ärendehistorik. Klicka på för att expandera denna sektion. Om man markerar ett specifikt objekt så visas här tidigare ärenden med koppling till objektet. Sida 24 av 72

28 Skapa en ny Objektsgrupp För att skapa en ny hierarki väljer du Kör Redigera objektsgrupper. Klicka på Skapa ny hierarki i panelen till vänster. 1. Klicka på fältet Titel och skriv in namnet på hierarkin, tryck på Tab-tangenten på tangentbordet (till vänster om q), skriv eventuellt in en beskrivning. 2. Till höger hittar du alla dina objektkort. Nu ska du dra objektet för högsta nivån till din Hierarki. Du pekar på objektet med muspekaren, håller ner musknappen och dra in till ramen i mitten, släpp därefter musknappen. I nedanstående skärmbild ser du exempel på en hierarki. OBS! Tänk på att du först måsta ha skapat alla Objekt som ska ingå i objektsgruppen, även det Objekt som ska ligga högst i hierarkin Ta bort ett objekt i en hierarki Klicka på det aktuella objektet och tryck Delete på tangentbordet Lägga till ett objekt i en hierarki Du måste först ha skapat ett objektkort och sparat detta. Därefter klickar du på knappen Sök till höger. När du hittat objektet du vill lägga till, drar du detta till rätt nivå i den befintliga hierarkin. Sida 25 av 72

29 7.2.4 Ärva information från objekt i högre nivå i hierarkin När du skapar ett objekt i en hierarki, kan objektet ärva information så som adress och resurskrav från nivån ovanför om du vill. Du får en säkerhetsfråga som du svarar ja eller nej på. Sida 26 av 72

30 8 Fakturakund 8.1 Skapa ny fakturakund För att registrera en ny kund väljer du Arkiv Ny fakturakund eller med hjälp av knappen i verktygsfältet: Fyll i fälten och klicka på knappen i verktygsfältet för att spara. Ledtexterna är konfigurerbara och kan anpassas till varje kundinstallation. Du kan ändra Status till Inaktiv för de fakturakunder som inte längre används Namn/lösenord Om tilläggsmodulen Kundportal är installerad så anger man här användarnamn/lösenord för den aktuella kunden Resurskrav Du skriver in namnet på Resurskravet du vill länka till objektet och trycker därefter på tab-tangenten eller klickar på förstoringsglaset Kontakt(er) Under fliken Detaljer kan du länka en eller flera kontaktpersoner Adress När du fyllt i fakturakundens adress kan du sedan länka till fakturakunden när du skapar ett nytt ärende. Fakturamottagarens adressuppgifter kopieras då automatiskt till ärendet. Sida 27 av 72

31 8.1.5 Ärendehistorik Under fliken Ärendehistorik kan du se alla ärenden som registrerats på kunden Länkade objekt Under fliken Länkade objekt kan du se de objekt är länkade till kunden. Sida 28 av 72

32 9 Kontakt Kontakter använder du för att ange kontaktpersoner på t ex ärenden, objekt och kunder. Du kan välja Status Inaktiv om kontakten inte längre ska användas. 9.1 Skapa ny kontakt För att registrera en ny kontakt väljer du Arkiv Ny Kontakt eller klickar på pilen till höger om knappen Ny. Fyll i fälten och klicka på knappen i verktygsfältet för att spara. Ledtexterna är konfigurerbara och kan anpassas till varje kundinstallation. Du kan ändra Status till Inaktiv för de kontakter som inte längre används Fliken Telefon Under fliken Telefon kan du skriva in kontaktens olika telefonnummer. Fältet Notifiering Mobil ska fyllas om Notifieringstjänsten används där kontaktpersonen kan få ett sms när ärendet är registrerat, påbörjat eller avslutat Fliken E-post Under fliken E-post kan du fylla i personens e-postadress. Fältet Notifiering E-post ska fyllas i om Notifieringstjänsten används där kontaktpersonen kan få ett e-postmeddelande när ärendet är registrerat, påbörjat eller avslutat. Sida 29 av 72

33 9.1.3 Fliken Ärendehistorik Under fliken Ärendehistorik kan du se vilka ärenden som en kontakt har varit länkad till, det vill säga vilka ärenden som kontaktpersonen är angiven på Fliken Länkade objekt Under fliken Länkade objekt kan du se de objekt som kontaktpersonen är länkad till Länkade fakturakunder Under fliken Länkade fakturakunder kan du se vilka kunder en kontaktperson är länkad till. Sida 30 av 72

34 10 Artikellista Registrering och uppdatering av artiklar hanteras i vyn Artikellista.. För att öppna denna vy välj Kör Artikellista i menyn Artikeltyper En artikel kan sättas till en specifik artikeltyp: Tid Resa Inköp (t.ex. när en utförare handlat material i butik) Material Övrigt När du registrerar olika typer av artiklar, är det viktigt att du sätter rätt artikeltyp p.g.a. att det finns filtreringar i sökningar för PC och handdator samt statistik i rapporter. Om man har läst över artiklar från ett ekonomisystem är det viktigt att man i efterhand går in och ändrar till korrekta artikeltyper i Applications (framförallt de av typen Tid) Söka efter artiklar För att söka och lista artiklar i artikellistan väljer man först vilken artikeltyp man vill söka efter. För att begränsa sökresultatet skriver man in en söksträng, följt av en asterix *. Sida 31 av 72

35 Sökresultatet visas i listan. Skulle sökresultatet innehålla mer artiklar än vad som får plats på en sida så bläddrar man mellan sidorna med knapparna som är placerade till vänster strax under listan Registrera ny artikel För att registrera en ny artikel klickar man på knappen Lägg till.. En tom rad skapas då i listan, där du kan fylla i Artikelnummer, Benämning, Artikeltyp, Enhet, Beskrivning, Pris, Kostnad, Status, Leverantör, Tillverkarens artikelnummer samt Grupp. Om den markerade artikeln ska vara tillgänglig i någon av tilläggsmodulerna Partner Login eller Resurslogin (om dessa ingår i installationen) anger man detta i respektive kryssruta under artikellistan Klicka på knappen i verktygsfältet för att spara. OBS! Artiklar kan hanteras väldigt olika i Applications. Hur registrering och uppdatering av artiklar fungerar hos dig beror på vilket ekonomisystem som ditt företag är integrerat med. Kontakta din systemansvarige om du har frågor. Sida 32 av 72

36 11 Hantera Checklistor Det finns möjlighet att bifoga checklistor på en arbetsorder för att beskriva vilket arbete som skall utföras eller för att ge möjlighet att göra en egenkontroll. Checklistor kan skapas via menyn Kör Hantera checklistor. De kan också beställas färdiga av RemoteX, kontakta din säljare för mer information. För att hantera befintliga checklistor eller skapa nya välj menyn Kör Hantera checklistor. Vyn Hantera checklistor innehåller följande delar: 1. Lista över befintliga checklistor samt valet Ny checklista 2. Verktygslåda med olika kontroller 3. Område där checklistans befintliga kontroller visas 4. Detaljer inställningar för en specifik kontroll. Klicka på för att dölja denna sektion Sida 33 av 72

37 11.1 Skapa ny checklista När man öppnar vyn Hantera checklistor laddas automatiskt en ny tom checklista där du kan lägga till kontroller. Till höger i verktygslådan finns följande kontroller att välja mellan: Kryssruta Flervalslista Listval Textfält Datumfält Tomt svar (rubrik) används för rubriker om man vill dela in checklistan i olika avsnitt. För att lägga till en kontroll till checklistan, drag kontrollen till den övre arbetsytan i mitten (3). Skriv sedan in titel och beskrivning för kontrollen samt ange standardvärde i den nedre arbetsytan (4). För att ta bort en kontroll, markera den och klicka på tangentbordets Delete-tangent. tangent. För att ange flera val i en kontroll av typen Flervalslista eller Listval, skriv in de olika valen med ett returslag (Enter) mellan alternativen. Klicka på knappen i verktygsfältet för att spara checklistan. Den kommer så att dyka upp bland valbara checklistor med titeln som namn Hantera befintlig checklista Dubbelklicka på namnet på en befintlig checklista för att ladda den i arbetsfältet. Du kan nu lägga till eller ta bort komponenter i din checklista samt ändra värden i kontroll av typen Flervalslista och Listval. Sida 34 av 72

38 12 Ärende Ett ärende är ett arbete som ska utföras. Styr bl.a. var jobbet ska vara (objekt, adress) och vem som ska faktureras (fakturakund, fakturaadress). En del av formulären har sektioner som kan fällas ihop. För att dölja en sådan sektion klickar du på till höger på delens namnlist. Har du dolt en sektion, klickar du på för att visa den igen Skapa nytt Ärende För att skapa ett nytt ärende finns ett antal olika metoder: a) Från valfri vy: Välj Arkiv Nytt Ärende eller knappen Nytt Ärende.. b) Med snabbkommandot Ctrl + N c) Från sökresultat och vyer som visar objekt, kontakter eller fakturakunder med ikon: Markera raden och klicka på höger musknapp och välj Skapa nytt Skapa nytt ärende. Observera att detta även inkluderar en ärendebild med länkade objekt, kund eller kontakter. Sida 35 av 72

39 Olika kundinstallationer kan använda fälten i ärendet på olika sätt då ärendeformuläret är konfigurerbart. Under fliken Extrafält finns möjlighet för specifika, anpassade fält per installation. Till vänster i ärendeformuläret ser du Status, Total kostnad, Totalt pris, Antal timmar, Senast ändrad av, Skapad av, Notering, Kommentar, Affärssystem ID samt System ID. Fält Titel Beskrivning Typ Prioritet Objekt Fakturakund Er referens Resurskrav Kontakter Adress Fakturaadress Beskrivning Skriver in i rubrikform vad ärendet handlar om Anger tillräckligt med uppgifter om ärendet för att utföraren skall förstå uppgiften Genom att klassificera ärendet kan statistik tas fram på vilka olika typer av ärenden som utförs, ex felanmälan, garantiservice, avtalsjobb. Genom att ange prioritet kan utföraren ren få en uppfattning om hur brådskande ärendet är. Länkat objekt om det förekommer. Länkad kund d v s betalare. T ex ett namn eller en nummer som angivits av kunden, vilket måste synas på fakturan. Om du har en Visma Connect kommer innehållet i detta fält hamna i fältet Er referens i Visma SPCS. Du skriver in namnet på Resurskravet du vill länka till ärendet och trycker därefter på tab-tangenten tangenten eller klickar på förstoringsglaset. Här länkar du in de kontakter som är aktuella på ärendet. Vanligtvis är detta adressen där arbetet ska utföras. Kundens adress, dit fakturan ska skickas. Sida 36 av 72

40 Ange objekt, kontakt och kund Om du använt en av metoderna, där du skapat ett nytt ärende från objekt, kund eller kontaktperson kommer detta att finnas när det nya ärendet skapats Bifogade filer Du har möjlighet att bifoga filer till ett ärende. Det kan t ex vara en bild eller ett Word-, Excel- eller PDF-dokument. Läs mer om bifogade filer i avsnitt Bifogade filer Objektsgrupp Om du skapat en objektsgrupp, kan du se denna här samt kan du byta objekt på ärendet. Läs mer om objektsgrupper i avsnitt Objektsgrupper Kopiera information från ett befintligt ärende När ett tomt ärendeformulär är öppet kan du välja Kopiera från.. Det innebär att du får hjälp att fylla i text på ärendet som du håller på att skapa. Väljer du t ex Ärende Sök och kopiera från ärende kan du ta all text från ett ärende och kopiera in i ett nytt Skapa ett nytt ärende utifrån ett befintligt Man kan också skapa nya ärenden utifrån ett befintligt och kopiera information från det befintliga ärendet till det nya. Välj Ärende Skapa kopia när du har ett ärende öppet för att skapa en kopia på ärendet. Man kan också skapa kopia på befintliga ärenden genom att högerklicka på ett ärende i en lista och välja Skapa kopia. Sida 37 av 72

41 12.4 Status på Arbetsorder och Ärende Arbetsorder och Ärende kan ha fyra olika statusar: Ej påbörjad, Påbörjad, Avslutad och Makulerad. Status på arbetsorder sätter användaren själv genom att välja värdet i en lista. Status på en arbetsorder används för att ange var i processen en arbetsorder är. Observera att status Makulerad innebär att arbetsordern inte längre är giltig och inte ska användas. För att avsluta ett ärende måste samtliga arbetsorder på ärendet ha statusen Avslutad. Du kan alltså inte avsluta ett ärende utan arbetsorder. Så fort en arbetsorder är påbörjad så blir ärendet påbörjat. Sida 38 av 72

42 13 Arbetsorder Arbetsorder används för att fördela ett ärende till en eller flera resurser. Du kan inte skapa en arbetsorder utan att ha ett ärende först. Observera att det krävs en arbetsorder med angiven resurs för att ärendet ska synkroniseras ut till handdatorn för denna resurs Skapa arbetsorder För att skapa en ny arbetsorder trycker du på i verktygsfältet, väljer Ärende Lägg till Arbetsorder i menyn eller använder snabbkommandot Ctrl+D. När du skapat en ny arbetsorder visas fliken Arbetsorder på ärendet. Den nya raden är markerad. Arbetsordern får automatiskt ärendets Titel och Beskrivning. Om objektet, ärendet och/eller fakturakunden kunden har resurskrav som enbart matchar exakt en resurs, kommer mer denna resurs att kopplas automatiskt. Resurskraven ärvs från ärendet och objektet. För att koppla en resurs till arbetsordern, välj i listan över tillgängliga resurser eller börja skriv in resursens namn så kommer programmet att föreslå en resurs Bokning Skapa en bokning Klicka på Skapa bokning i fältet Bokning. Vyn Bokning visas (se bild nedan). 1. Man kan välja mellan dag-, vecko-, månadsvy eller en tidslinje. 2. För att se kalendern från en specifik resurs, välj resursen en i listan och klicka på knappen go. Det går även att välja fler resurser om man vill se fler kalendrar samtidigt. 3. För att göra en bokning, välj resurs, fyll i kryssrutan Boka och välj datum och klockslag. Sida 39 av 72

43 3 2 1 Det går också att dubbelklicka i kalendern för att placera ut en bokning. Drag i bokningens nederkant för at ändra sluttiden Gör en ombokning Om du vill ändra tid på en bokad arbetsorder klickar du på bokningstiden för att öppna bokningsvyn Välj nytt datum och ny tid genom att välja i datum- och tidkontrollerna eller genom att Ta bort en bokning Du avmarkerar rutan Boka och klickar OK, så blir arbetsordern avbokad. Sida 40 av 72

44 13.3 Checklista Man kan länka checklistor till en arbetsorder. För att välja en eller flera checklistor att använda på den aktuella arbetsordern, klicka på under kolumnen Checklistor på arbetsorderraden. Följande dialogfönster visas. Klickar du på Lägg till checklista och därefter klickar på pilen och väljer Alla checklistor, så visas alla skapade checklistor. Välj checklista och klicka OK. Sida 41 av 72

45 Den valda checklistan visas i fönstret. Det går bra att lägga till fler checklistor och på så sätt kombinera flera så att de används som en enda checklista för en arbetsorder. Klicka OK för att stänga fönstret. När man sedan påbörjar arbetsordern och börjar fylla i checklistan, i den mobila klienten eller i PC, visualiseras hur stor del av checklistan som är färdig genom en stapel Arbeta med checklistan En checklista kan se ut på olika sätt. Checklistan innehåller dock alltid: Titel Beskriver vad för uppgift som skall utföras/kontrolleras Svar Här anger du resultat av uppgiften/kontrollen. Svaret kan antingen bestå av ett fritextfält, kryssruta eller en rullgardinsmeny beroende på hur checklistan cklistan är uppbyggd. Kommentar På varje punkt i checklistan finns det alltid möjlighet att skriva en kommentar till det svar som angivets Spara checklistan Alla förändringar som görs i checklistan sparas. Du behöver inte göra klart checklistan under ett och samma tillfälle utan kan fortsätta där du slutade vid ett senare tillfälle Skriv ut en checklista Klicka på Arkiv/Skriv ut alternativt klicka på knappen rapport för ert system. och väljer Checklista alternativt en anpassad Läs mer om checklistor i avsnitt Hantera Checklistor. Sida 42 av 72

46 13.4 Återkommande arbetsorder Återkommande arbetsorder använder du när du vill skapa flera arbetsorder som fördelas på olika tillfällen i tiden. Detta motsvarar att du skulle skapa flera arbetsorder och sedan boka dessa vid olika tidpunkter. För att skapa dessa väljer man i menyn Ärende Lägg till återkommande arbetsorder eller klickar på knappen Lägg till återkommande arbetsorder. Dialogrutan nedan visas: I dialogrutan som visas fyller du i följande värden: Hur långt varje tillfälle ska vara och mellan vilka tider bokningen ska vara. Observera att värdena hänger samman: ändrar du något av värdena påverkas något av de andra. Välj typ av intervall och sedan om mönstret ska återkomma varje/varannan/etc. Sida 43 av 72

47 Välj vilken period arbetsorder ska bokas alternativt hur många gånger arbetsordern ska upprepas: Välj eventuellt vilken resurs som ska bokas: Välj eventuellt en checklista: Ange aktivitet: Om ett eller flera tillfällen avviker, kan du enkelt justera just det tillfället i efterhand. När du är klar med dina inställningar bekräftar du med OK. Arbetsorder enligt dina inställningar skapas nu. Observera att om du vill ångra får du i detta läge stänga utan att spara: när du väl sparat arbetsorder kan de inte tas bort. Du kan dock ändra deras status till makulerad. Sida 44 av 72

48 14 Notifiering via e-post och SMS OBS! Notifiering via e-post kräver att tilläggsmodulen Kundnotifikation inkl. e-post återkoppling (Meddelandeserver) är installerad. Notifiering via SMS kräver dessutom tilläggsmodulen SMS Gateway. SMS och/eller e-post kan sändas till en eller flera kontaktpersoner samt till den resurs som ska utföra arbetet Notifiering till Resurs Då det gäller resursen, erhåller denne ett sms när arbetsordern sparas första gången och prioritet är 1 samt att det finns ett mobiltelefonnummer på resursformuläret. skickas om en adress finns angiven på resursformuläret Notifiering till Kontaktperson Då det gäller kontaktpersoner, erhåller de ett sms/mail vid de statusar som angivits på ärendet. Kontaktpersonen kan få sms/mail då ärendet skapas (Created), påbörjas (Started) och avslutas (Finished). Sida 45 av 72

49 15 Bifogade filer En fil som bifogas på ett ärende eller ett objekt, är lagrad på RemoteX server. Man måste alltid ladda ner filen till sin PC eller handdator för att kunna arbeta med eller läsa den. Om man därefter ändrat filen på sin PC eller handdator och vill att den uppdaterade filen istället ska bifogas ärendet eller objektet, använder man kommandot Ersätt, se nedan. De filer du ersatt på ärendet/objektet behöver du ju inte längre ha kvar i din PC respektive handdator. Därför är det bra att t ex skapa en mapp som heter RemoteX Nerladdade filer. Denna mapp rensar du kontinuerligt, eftersom filerna finns sparade på ärendet respektive objektet. Alternativt har du rutinen att direkt ta bort filen när du ersatt/bifogat den på ärendet eller objektet Bifoga fil på Ärende För att en fil öppnar du ärendet. Välj sedan Ärende Bifoga fil Bifoga fil på Objekt För att en fil öppnar du objektet. Välj sedan Objekt Bifoga fil. Du kan också använda knappen i verktygsfältet. En dialogruta visas. I den markerar du den bilaga du vill bifoga. Bekräfta med Öppna Sida 46 av 72

50 En dialogruta visas där du kan följa uppladdningen. När denna är avslutad ser dialogrutan ut som följande: Om uppladdningen skulle misslyckas visas till höger om bilagan an en länk för att göra om försöket med uppladdningen. När du är klar klickar du på OK. När uppladdningen är klar aktiveras fliken med bilagor på ärendet och du kan se filen: Observera att du kan ladda upp flera bilagor på ett och samma ärende. Mängden av bilagor som du kan ladda upp styrs av avtalet mellan din organisation och RemoteX Technologies. För detaljer, kontakta RemoteX Helpdesk eller din systemansvarige Ersätta en bilaga För att ersätta en bilaga klickar du med höger musknapp på den bilaga du vill ersätta och klickar Ersätt.. Klicka därefter på den fil som du istället vill Bifoga. Sida 47 av 72

51 15.4 Öppna en bilaga För att öppna en bilaga öppnar du ärendet och aktiverar fliken Bilagor.. Dubbelklicka på ikonen för den bilaga du vill öppna. Under fliken bilagor lagras filer som har bifogats ifrån en handdator som exempelvis foton och digital signatur efter att handdatorn har synkroniserats. Spara filen i den mapp du önskar, t ex RemoteX nerladdade filer,, om du skapat en sådan. 16 Extrafält RemoteX Applications kan konfigureras genom att man på exempelvis Ärende eller Objekt lägger till egna, anpassade extrafält. Dessa kan vara av typen Kryssruta, Flervalslista, Listval, Textfält eller Datumfält. OBS! Extrafält kan inte skapas direkt i programmet utan måste beställas av RemoteX Technologies. Sida 48 av 72

52 17 Registrering av tid och material Efter utfört arbete så kan man registrera arbetad tid och det material som använts. Det är vanligt att man registrerar artiklar via den mobila klienten direkt efter att man slutfört arbetet. Men man kan också hantera artikelregistreringen från PC-klienten. Detta gör man genom att skapa Artikelrader på ärendet, antingen från fliken Artikelrader på Ärendekortet eller från vyn Min översikt (om är resurs). Läs mer om hanteringen av artiklar i avsnitt Artikellista. OBS! Det är viktigt att du kontrollerar hur din organisation ska hantera artikelförbrukning, då det kan finnas särskilda rutiner för att en integration mot ett ekonomisystem ska fungera korrekt Registrera artiklar från ett ärende Öppna det ärende som artiklarna ska rapporteras in på Skapa artikelrad Skapa en ny artikelrad, antingen genom att använda kortkommandot Ctrl + G,, klicka på knappen i verktygsfältet eller klicka på Ärende Lägg till artikelrad i menyn. En artikelrad skapas på ärendet. Eftersom den är väldigt lång så visas den här uppdelad på två bilder med den vänstra delen överst och den högra nedanför Välj artikel En artikel kan av följande typer: Material, Resa, Tid eller Övrigt. Det är därför ingen skillnad på att redovisa en materialartikel än en tidsartikel utan förfarandet är detsamma. OBS! Om du skapar artikelrader från Ärendekortet och inte via Min översikt kommer inte artikelraderna att automatiskt knytas till en arbetsorder. Det måste göras manuellt genom att klicka i kolumnen Arbetsorder och länka in rätt arbetsorder. Sida 49 av 72

53 Lägg till Artikel Välj först vilken typ av artikel du vill söka efter. Ställ sedan markören till höger om vallistan och börja skriv in artikelns namn eller artikelnummer. När man skrivit in tre tecken eller fler visas en dynamisk lista som visar alla artiklar som stämmer överens med de tecken du skrivit in. Alternativt kan man istället för att skriva in tecken klicka på Enter på tangentbordet. Då visas alla (högst 100) artiklar av vald artikeltyp. Klicka på rätt artikel i listan för att välja den. Ange sedan de andra värdena såsom antal, beskrivning och åtgärd. Totalt pris och kostnad summeras automatiskt efter att du skrivit antal artiklar som har förbrukats. Resultatet blir: Sida 50 av 72

54 Status och lönsamhet En artikelrads status anger huruvida posten är redigerbar, attesterad, fakturerad eller makulerad. Standardvärdet är Redigerbar.. Olika statusvärden innebär att artikelraderna visas med olika utseende. Dessutom indikeras om artikelraden en är lönsam eller olönsam. En artikelrad anses vara olönsam om priset för artikeln ej är högre än kostnaden. Attesterade artikelrader visas med kursiv text Lönsamma, fakturerade artikelrader visas med grön bakgrundsfärg Olönsamma artikelrader visas med röd bakgrundsfärg oavsett om de är redigerbara, attesterade eller fakturerade Makulerade artikelrader visas med gul bakgrundsfärg Kolumnerna Registreringsdatum och Resurs Följande kolumner beskrivs här lite närmare: Datum Resurs Det datum man vill bokföra artikelraden på. Dagens datum sätts som standardvärde men du kan själv ändra till önskat datum. Som standard kopplas inloggad resurs automatiskt till fältet Resurs. För att byta resurs, dubbelklicka i fältet och välj sedan i listan, eller börja skriva in resursens namn så föreslås resurser som matchar de tecken som skrivits in Registrera externa Inköp Ett externt inköp är när du inte kan välja en artikel som finns registrerad i information måste skrivas in manuellt på en tom artikelrad. rad. Det finns olika sätt att hantera externa inköp beroende på interna rutiner och vilket ekonomisystem som du är integrerat mot. Sida 51 av 72

55 17.2 Registrera artiklar från Min översikt Fält Datum Artikel Beskrivning Dagens datum sätts automatiskt men du kan ändra genom att klicka på knappen till höger. Välj först Artikeltyp. Ställ sedan markören till höger om vallistan och börja skriv in artikelns namn eller artikelnummer. När du skrivit in tre tecken eller fler visas en dynamisk lista som visar alla artiklar som stämmer överens med de tecken du skrivit in. Klicka på rätt artikel i listan för att välja den. Antal Beskrivning Rensa Spara Spara och avsluta Skriv in antal och tryck på TAB-tangenten Om det är en tidkod, skriver du här in vad du utfört. Tryck därefter på TAB- tangenten. Spara-knappen appen blir automatiskt aktiverad, tryck Enter. Klicka på denna för att rensa det du skrivit in. Klicka för att spara posten. Klicka för att spara posten och samtidigt ange din arbetsorder som avslutad. 18 Tidredovisning I RemoteX Applications går det skapa ett löneunderlag genom att redovisa sin tid. Detta kan göras på ett flertal sätt och kontrollera därför hur rutinen ser ut på ditt företag. Sida 52 av 72

56 19 Resursplanering Resursplaneringen visar alla arbetsorder i systemet enligt de villkor lkor du valt. Eftersom ett ärende kan ha flera arbetsorder, kan ett och samma ärende visas flera gånger i listan. Du ser då i fältet Benämning skillnaden mellan olika arbetsorder. För att visa vyn Resursplanering väljer du Kör Resursplanering i menyn. När vyn Resursplanering öppnas visas inte några arbetsorder, dessa söks fram genom att välja en sökfråga och eventuellt filtrera sökresultaten. Man väljer sedan vilka resursers kalendrar man vill visa innan man fördelar arbetsorderna. Sida 53 av 72

57 19.1 Sökfråga Välj en sökfråga i listan och klicka därefter på förstoringsglaset till höger för att få fram ett sökresultat. OBS! Det finns möjlighet att få egna, anpassade sökfrågor i vyn Resursplanering genom att beställa från RemoteX Applications Filter Man kan kombinera sökfrågan med ett eller flera filter. Välj filter genom att klicka på Filtrera och välja filter i menyn. Välj vilket värde som ska användas för filtreringen och klicka på förstoringsglaset igen för att filtrera listan. Man kan göra avancerade filtreringar genom att välja flera filter och kombinera dessa. Man tar bort ett filter genom att klicka på krysset till höger. Sida 54 av 72

58 Om man klickar på är så ändras villkoret till är inte, vilket innebär de poster som inte motsvarar filtervärdet för det aktuella filtret inkluderas Kalendern I vyn Resursplanerings nedre del kan man visa kalendrar för de resurser som är kandidater till att få en arbetsorder tilldelad. Man kan välja mellan att visa en kalender efter dag-, vecko-, månadsvy eller en tidslinje. Man bläddrar framåt och bakåt i kalendern med pilarna som sitter till höger, ovanför själva kalendervyn. För att välja vilka resursers kalendrar man vill se öppnar man den högra flervalslistan och kryssar för de resurser man vill visa. Om man endast vill att listan över resurser endast ska visa de resurser som uppfyller ett visst resurskrav, väljer man först ett resurskrav i den vänstra flervalslistan. Läs mer om resurskrav i avsnitt Resurskrav/kompetenser. Endast de resurser som uppfyller resurskrav angivna i den vänstra listan visas i den högra listan. Sida 55 av 72

59 För att ange filtrering på resurskrav kan man också högerklicka på en arbetsorder i övre delen av vyn och välja Visa resurser som uppfyller kriterierna Ange resurs på en arbetsorder På arbetsorderraderna ser du om det finns en resurs eller inte. För att resursplanera i kan du använda funktionen Dra och släpp. Dra och Släpp: Peka med muspekaren någonstans på raden för arbetsordern alternativt på bokningen, håll ner vänster musknapp medan du drar till önskad position, släpp därefter vänster musknapp. Dra och släpp arbetsordern till en tid i kalendern. Detta tilldelar resurs och skapar en bokning. Flytta bokningens start- och sluttid genom att dra i övre respektive nedre kanten på en bokning när det gäller dag- eller veckovyn, eller i vänstra respektive högra kanten när det gäller tidslinje. Dubbelklicka licka på bokningstexten i arbetsorderlistan. I dialogrutan kan du ange en ny tid, ändra en befintlig eller avboka en befintlig bokning Uppdatering av vyn Resursplanering Ett sökresultat uppdateras inte automatiskt om det skulle ha tillkommit nya arbetsorder som motsvarar sökresultatet. Man kan inte uppdatera när man är offline. För att uppdatera vyn Resursplanering med eventuellt nyregistrerade arbetsorder klickar man på F5 på tangentbordet, Verktyg Uppdatera i menyn eller knappen i verktygsfältet. Sida 56 av 72

60 20 Attestering Attestering används för att klarmarkera artikelposter för fakturering. Varje post kan sättas till status Attesterad.. Därefter tar integrationen över, om sådan finns, och skickar posterna till ekonomisystemet. Integrationen skickar därefter tillbaka status Fakturerad. Från början har alla poster status Redigerbar. Tänk på att om du öppnar ett ärende från vyn Attestera ärende genom att dubbelklicka på det för att sedan redigera ärendet och spara det, måste du sedan köra om frågan i vyn Attestera ärende. Om du inte gör det kommer programmet att få en konflikt på ärendet då det försöker spara något från vyn Attestera ärende som har uppdaterats sedan frågan kördes Status på artikelrader Status Beskrivning Redigerbar Anger att artikelraden inte är attesterad, det vill säga den kan fortfarande ändras innan den exporteras till integrerat ekonomisystem. Attesterad Anger att artikelraden har attesterad och att den är redo att exporteras till ekonomisystemet. Fakturerad Anger att ekonomisystemet tagit emot artikelraden. Det innebär inte att artikelraden är fakturerad i ekonomisystemet utan att den lämnat RemoteX Applications för att kunna faktureras. Makulerad Anger att artikelraden inte är giltig Attesteringsvyn Du öppnar attesteringsvyn genom att välja Kör -> Attestera ärende i menyn. Attesteringsvyn visar ärenden med artikelrader som har status Redigerbar. Sida 57 av 72

61 OBS! Normalt visas i vyn Attestera ärende de ärenden som har artikelrader som har status Redigerbar och den normala rutinen är att den som attesterar sätter status till Attesterad. I vissa systeminstallationer finns specifika rutiner för att ange att ett ärendes artikelrader eller specifika artikelrader inte ska flyttas över till ekonomisystemet. Kontrollera med ditt företag vad som gäller för er. I den övre delen av vyn visas en lista med ärenden. När man markerar ett ärende så visas i den nedre delen de artikelrader som tillhör det markerade ärendet. Skulle sökresultatet innehålla fler ärenden än vad som får plats på en sida så bläddrar man mellan sidorna med knapparna som är placerade till vänster strax under listan Sökfråga Man väljer vilka ärenden som ska visas i listan genom att välja en av de fördefinierade sökfrågorna. Välj en sökfråga i listan och klicka därefter på förstoringsglaset till höger för att få fram ett sökresultat. Sida 58 av 72

62 20.4 Filter Man kan kombinera sökfrågan med ett eller flera filter. Välj filter genom att klicka på Filtrera och välja filter i menyn. Läs mer om hur man kan använda filter i avsnittet Filter under Resursplanering Lönsamhet Man får i vyn Attestera ärende direkt en indikation på hur lönsamt ärendet har varit. Detta visas genom Lönsamhetsgrad som är beräknat enligt följande: (Total Intäkt - Total Kostnad)/Total Intäkt. Detta förutsätter att du har rätt pris och kostnad på alla dina poster registrerade på ärendet Välj ärende vars artikelrader ska attesteras Markera ett ärende i listan i den övre delen av vyn genom att klicka i kolumnen längst ut till vänster. De artikelrader som tillhör ärendet visas då i den nedre delen av vyn. Sida 59 av 72

63 20.7 Ändra status till Attestera Man kan sedan ändra status på artikelraderna på flera olika sätt: a) Genom att manuellt ändra en artikelrad i taget. b) Ändra status till på artikelrader med status Redigerbar på ärendet till Attesterad genom att klicka på knappen Attestera i övre delen av vyn. c) Högerklicka på det markerade ärendet och välja Attestera,, vilket också innebär att alla artikelrader på ärendet med status Redigerbar ändras till Attesterad. d) Högerklicka på det markerade ärendet och välja Attestera ärende. Sida 60 av 72

64 e) Dialogfönstret Attestera ärende visas. Man kan härifrån välja att ändra alla artikelrader på ett ärende till valfri status. Om man klickar i kryssrutan rutan Ändra även status på fakturerade artikelrader så ändras även artikelrader som har status Fakturerad. Man kan ändra status på alla artikelrader tillhörande flera ärenden genom att markera flera ärenden i listan och sedan välja Fakturerad eller Attestera ärende enligt beskrivningarna här ovan. För att markera flera ärenden håller man in Ctrl-tangenten på tangentbordet och klickar på en rad i taget. Klicka på knappen i verktygsfältet eller använd snabbkommandot Ctrl+S för att spara ändringarna Uppdatering av vyn Attestera ärende Ett sökresultat uppdateras inte automatiskt. För att uppdatera vyn Attestera ärende med eventuellt nytillkomna ärenden klickar man på F5 på tangentbordet, Verktyg Uppdatera i menyn eller knappen i verktygsfältet. Man kan inte uppdatera när man är offline. Sida 61 av 72

65 21 Resurskrav/kompetenser Med hjälp av resurskrav/kompetenser kan du göra så att en viss utförare automatiskt anges på en arbetsorder för ett jobb som ska utföras i ett visst geografiskt område och/eller som kräver en viss kunskap. Ett annat exempel kan vara en avancerad ventilationsanläggning som kräver att en viss resurs alltid reparerar densamma. Då kan man ange resurskrav på det objektet och varje gång en arbetsorder skapas, så sätts just den resursen. Du kan ange resurskrav på ärende, objekt och kund. I nedanstående exempel uppfyller Resurs 1 de sammanlagda resurskraven och anges automatiskt på arbetsordern. Nedan ser du ett exempel på hur man först skapar upp kompetenser i ett schema. Kompetenserna är fördelade på fyra personer och avser både geografi och specialistkunskap. En kompetens Adam, Bosse etc. är skapad för att kunna hantera standardutförare på fastigheter och maskiner. Man anger då resurskravet Adam på den fastigheten/maskinen resursen är ansvarig för. Sida 62 av 72

66 21.1 Skapa ny kompetens För att skapa en ny kompetens väljer du Kör Hantera kompetenser. Vyn Hantera kompetenser öppnas och innehåller följande delar: 1. Lista över befintliga kompetenser samt valet Skapa ny kompetens 2. Kompetensens namn 3. Beskrivning av kompetensen För att skapa en ny kompetens: 1. Klicka på Skapa ny kompetens i panelen till vänster. 2. Klicka på fältet Titel och skriv in namnet på kompetensen, tryck på Tab-tangenten på tangentbordet (till vänster om bokstaven q). 3. Skriv eventuellt in en Beskrivning. På skärmbilden här nedan ser du ett exempel på en kompetens upplagd för El samt ser du att ett objekt som har resurskrav El. Sida 63 av 72

67 Lägga till resursens kompetens När du skapat de kompetenser som ska finnas i systemet är det dags att lägga till kompetens på de aktuella resurserna. Gör så här: 1. Sök fram och öppna kortet för en Resurs. 2. Klicka på fliken Detaljer. 3. Klicka i den tomma rutan för Kompetenser och skriv in den kompetens resursen har, tryck på tab-tangenten eller klicka på förstoringsglaset. 4. Se till att Status är Aktiv. I exemplet nedan har resursen Tim Ek kompetensen El och tillhör Stockholm geografiskt d.v.s. kan ta uppdrag som kräver elbehörighet i Stockholmsområdet Skapa resurskrav på ärenden, objekt och kunder För att kunna dra nytta av de kompetenser som resurserna i ert företag har skapar man resurskrav enligt följande: En ruta med rubriken Resurskrav finns på korten för Ärende, Objekt och Fakturakund och man gör på samma sätt för alla tre entiteterna. 1. Klicka i rutan för Resurskrav. 2. Skriv in den kompetens du söker t.ex. El eller ett geografiskt område. 3. Tryck på tab-tangenten tangenten eller klicka på förstoringsglaset. Sida 64 av 72

68 22 Rapporter När du har öppnat ett formulär kan du välja Arkiv Skriv ut: Välj i dialogrutan den utskriftsmallsmall du vill använda: Observera att antalet och vilka utskriftsmallar som finns tillgängliga, kan skilja sig mellan olika systeminstallationer Tidrapporter För varje resurs i systemet kan du skriva ut en tidrapport och en dagbok för en månads rapporterade tider. 1. Sök fram resursen och dubbelklicka för att få fram resursbilden (eller högerklicka och välj rapport direkt). 2. Klicka på Skriv ut och välj Tidrapport eller Dagbok ärendetid. 3. Välj ett datum för den månad du önskar skriva ut. Sida 65 av 72

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Användarguide Pyramid Business Studio

Användarguide Pyramid Business Studio Användarguide till Pyramid Business Studio innehåller: Användarguide Pyramid Business Studio Version 3.39 Bekanta dig med Pyramids terminologi. Lär dig hur du manövrerar i Pyramid och att förstå dess struktur.

Läs mer

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Användarmanual FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Innehållsförteckning Inledning... 1 Allmänna avsnitt... 3 Allmänna avsnitt... 3 Komma igång... 3 Komma igång... 3 Navigera i systemet... 3 Personlig startsida...

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624)

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624) Pyramids Infostudior Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7 Version 1.6 - (100624) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Venturi - Journalen 10

Venturi - Journalen 10 MANUAL Venturi - Journalen 10 Upplaga 1.0 Sidan 1 av 68 CD Soft AB Apoteksgatan 18 360 73 Lenhovda Tel: 0474-209 00 Fax: 0474-209 33 Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post:

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11 Agressohandboken Uppdaterad 2013-07-11 Innehåll 1. ALLMÄNT... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Inloggning... 3 1.3 Lär dig hitta... 4 1.4 Byta lösenord... 6 1.5. Verktygsfält... 7 1.6 Funktionstangenter... 8 1.7

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Skapa en webbplats med Joomla

Skapa en webbplats med Joomla Nils Eriksson, Jonathan Bourque Olivegren och Sven-Åke E klund Skapa en webbplats med Joomla En guide om hur du bygger en webbplats med publiceringsverktyget Joomla Skapa en webbplats med Joomla.SE:s Internetguide,

Läs mer

Användarhandbok. S-change D2. Logica Sverige AB

Användarhandbok. S-change D2. Logica Sverige AB Användarhandbok S-change D2 Logica Sverige AB Denna handbok är framställd med Doc-To-Help från ComponentOne. Logica Sverige AB UT Software Box 4239 203 13 MALMÖ Tel 040-25 10 00 Fax 040-23 64 23 eller

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum

Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum TM WEB Express AB Manual Jobsdata 4.0 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM JOBSDATA... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 PROJEKT/ÄGARE...

Läs mer