Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)"

Transkript

1 Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo Eliasson (V), Göran Larsson (MP), Kent Folkesson (C), Tommy Larsson (KD) och Pär Johnson (FP). Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Kenneth Lundell (S), Gustav Edvinsson (S), Cristina Kvist (V), och Anna Kelemen Ejstes (MP) Kommundirektör Jan Fransson, kommunsekreterare Linda Mattila, plan- och byggchef Elisabet Fjellman 134, förvaltningschef för samhällsbyggnads och teknisk service Kristina Lundgren 134, hållbarhetsstrateg Monika Andersson , personalchef Nils Svensson , upphandlare Henric Björkholm , kansli- och redovisningschef Therese Fahlgren 143, ekonomichef Anna Cederqvist , kommunikations- och ITchef Lars-Gunnar Rask 147 och kvalitetsstrateg Carolina Esping 148. Övriga Justering Justerande Plats och tid Paragrafer Överste Michael Cherinet F7 Såtenäs och överstelöjtnant Annika Löfgren Lundqvist F7 Såtenäs 133 Tommy Larsson (KD) Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Linda Mattila Kjell Hedvall (S) Tommy Larsson (KD) Utdragsbestyrkande

2 Sida 2 (54) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag i tre veckor. Organ Kommunstyrelsen Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret Linda Mattila

3 Sida 3 (54) Innehållsförteckning 133 Information om Skaraborgs Flygflottilj F Ändring av plan- och byggnadslovstaxan, differentierad avgift för strandskyddsärenden Gemensam organisation för avfallshantering Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling Motion om avlopp på landet, mer än en skitsak Reglemente för överförmyndaren Personalkostnadsökningar Omställningsstöd och pension till förtroendevalda Medlemsansökan till kommunalförbund Tolkförmedling Väst Motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljö Revisionsrapport - moms Komplettering till tidigare beslut om borgen för Rörstrands Kulturforum AB Extra kollektivtrafik under Kultur- och porslinsfestivalen Motion om klimatanpassning av Lidköpings kommuns placeringspolicy Motion om att skapa HotSpots i Lidköping Medborgarförslag om internkontroll Samverkansmodell för samhällsorientering från Revidering av färdtjänstreglemente Motion om upphandling av Fairtrade-märkta bananer Motion om rutiner för att förebygga att barn vräks Motion om möjlighet att fritt välja gymnasieskola Motion Lär känna Lidköpings historia Motion om Friskvårdspeng till pensionärer Motion: Ett bra mottagande får inte leda till arbetslöshet Medborgarförslag: En köttfri dag i Lidköpings skolor Anmälan delegationsbeslut KS 10 sept Anmälningar KS 10 september Redovisning av inkomna synpunkter 27 augusti Information om Hamnstaden Övrigt... 54

4 Sida 4 (54) 133 Information om Skaraborgs Flygflottilj F7 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Informationen anmäls i protokollet. Överste Michael Cherinet och överstelöjtnant Annika Löfgren Lundqvist informerar kommunstyrelsen om verksamheterna på Skaraborgs flygflottilj F7 Såtenäs. Såtenäs har ca 800 anställda och är utbildningscentrum för svenska och utländska JAS Gripenpiloter. Flygbasen har två divisioner Gripen. Flygflottiljen leder en transport- och specialflygenheten som innefattar internationella insatser och uppdrag åt regeringen. Enheten är baserad på olika platser i Sverige. I Bromma är statsflyget med uppgift att transportera Sveriges högsta civila och militära ledning samt kungafamiljen, på Malmen utanför Linköping finns specialflyget och i Såtenäs är alla Herculesplan i Försvarsmakten stationerade. Överste Cherinet berättar om Försvarsmaktsråd Skaraborg som är ett samarbete mellan Försvarsmakten och kommunerna i Skaraborg. Försvarsmaktsrådet och dess arbetsgrupper är en plattform för att driva olika utvecklingsfrågor som syftar till att stärka Försvarsmaktens fortsatta tillväxt i Skaraborg och därmed bidra till en positiv samhällsbild. Överste Cherinet redogör för den förändrade omvärldsbilden som medfört en förstärkning av incidentberedskapen och som tyder på återgång till nationellt fokus och att man får tillbaka insatsuppgiften. Skaraborgs Flygflottilj har ett bra personalläge i dag och organisationen kommer att växa.

5 Sida 5 (54) 134 KS 2014/220 Ändring av plan- och byggnadslovstaxan, differentierad avgift för strandskyddsärenden KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besluta om ändring i plan- och bygglovstaxan enligt följande: En fjärdedel av avgiften tas ut för mycket enkla strandskyddsärenden Halva avgiften tas ut för strandskyddsärenden där beslut har delegerats till kommunekologen Reducerad avgift tas aldrig ut för strandskyddsärenden som föranletts av tillsyn Denna ändring av plan- och bygglovstaxan ska gälla för ledningsdragningar från och med och i övrigt från det att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Miljö- och byggnämnden ges i uppdrag att definiera gränsdragningarna för de tre olika nivåerna av differentierad avgift för strandskyddsärenden för att ha ett tydligt regelverk vid eventuella tvister i dessa ärenden. Ärende om ändring av plan- och bygglovstaxa, differentierad avgift för strandskyddsärenden behandlades av miljö- och byggnämnden 14 maj 2014 ( 57). Vid ett flertal tillfällen har klagomål inkommit på avgiften för strandskyddsärenden, särskilt när det gäller enklare typer av ärenden. Några avgifter har också överklagats. Avgiften är idag inte differentierad utan ett och samma belopp oavsett vad ansökan avser (0,2 prisbasbelopp (idag kr)). Samhällsbyggnads förslag är att differentiera avgiften i tre olika nivåer, en fjärdedels avgift för mycket enkla ärenden, halv agift för delegationsärenden och full avgift för övriga ärenden. Exempel på mycket enkla ärenden är okomplicerade ledningsdragningar där platsbesök inte behövs samt enkla anordningar som förstörts och ska ersättas med likadana anordningar på samma plats och på samma sätt, såsom små bryggor som förstörts av isen. Reducerad avgift ska aldrig utgå för tillsynsärenden.

6 Sida 6 (54) 134 forts. Exempel på delegationsärenden är mindre komplementbyggnader och tillbyggnader på den sidan av bostadshuset som inte ligger mot sjön och inte utvidgar befintlig tomtplatsavgränsning. Avgiften för strandskyddsärenden finns i plan- och bygglovtaxan vilken är antagen av kommunfullmäktige 18 april Miljö- och byggnämnden får bestämma avgift i enlighet med taxan i varje enskilt ärende. Miljö- och byggnämnden har delegerat till tjänsteman att besluta om avgift i enlighet med taxan i syfte att få en praktisk hantering av delegationsärenden. Taxan innehåller ingen möjlighet till differentiering av strandskyddsavgift, varför detta måste vidare till kommunfullmäktige för en ändring av taxan. Under 2014 har en hel avgift för en ledningsdragning betalats. Samhällsbyggnad föreslår att den återbetalas så att en fjärdedel av avgiften återstår. Under 2013 finns inga strandskyddsärenden för ledningsdragningar. Reducerad avgift för andra mycket enkla ärenden föreslås börja gälla när kommunfullmäktiges beslut om ändring av plan- och bygglovtaxan vunnit laga kraft. Kommunledningskontoret föreslår fullmäktige att besluta enligt förslag från miljö- och byggnämnden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse ändring av plan- och bygglovstaxan, differentierad avgift för strandskyddsärenden Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 147 KS 2014/220-1 MBN 57 Ändring av plan- och byggnadslovstaxan, differentierad avgift för strandskyddsärenden

7 Sida 7 (54) 135 KS 2014/285 Gemensam organisation för avfallshantering KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt teknisk servicenämnd att, tillsammans med kommunerna Götene, Gullspång och Mariestad, utarbeta ett fullständigt underlag för att bilda ett kommunalförbund för hela avfallshanteringen samt vara öppen för ytterligare intresserade kommuner i västra Skaraborg att delta i utredningen. Renhållningscheferna i Lidköping, Götene, Gullspång och Mariestad fick i slutet av 2013 i uppdrag att utreda möjligheten för ett utvidgat samarbete kommunerna emellan. Utredningen presenterades för politiker från de fyra kommunerna under våren Utredningen belyser vilka möjligheter samt eventuella svårigheter som finns med att inleda ett samarbete. Utredningen visar entydigt att kommunerna har de bästa förutsättningarna och mest att vinna på ett samarbete som innefattar hela avfallshanteringen i form av ett kommunalförbund. Att kommunerna från början sökt samverkan har sin grund i viljan att samarbeta kring införandet av matavfallsinsamling. Avfallshanteringen har över tid kommit att bli mer komplex och en allt större del av samhällsplaneringen. För att klara utveckling, miljömål och service samt en omfattande lagstiftning ser renhållningscheferna i kommunerna stora fördelar med att samverka och samla sina resurser. Hantering av avfall är ett område som håller på att förändras i grunden. Bara för några år sedan handlade sophämtning om att transportera avfall från punkt A till plats B. Idag handlar det om att ta vara på resurser och avancerad sortering redan i insamlingsledet. Nationella mål säger bl.a. att 50 % av allt matavfall skall samlas in separat 2018.

8 Sida 8 (54) 135 forts. För att nå beslutade målsättningar kommer stora krav att ställas på kommunernas renhållningsenheter. Trenden i Sverige är att det bildas kommunalförbund där flera kommuner samverkar kring frågeställningarna. Det är en utveckling som skulle kunna anammas även i vår region. T.ex. skulle ovanstående kommuner mycket väl kunna gå samman och på det viset ha större möjligheter att effektuera politiernas och allmänhetens ökade krav på bl.a. ökad sortering av avfall. Beslutsexpediering Förvaltningschef samhällsbyggnad och teknisk service Kristina Lundgren VA-chef Pernilla Bratt Teknisk servicenämnd Beslutsunderlag KSAU 170 Gemensam organisation för avfallshantering Tjänsteskrivelse- Gemensam organisation för avfallshantering KS 2014/285-1 Rapport Samverkansformer

9 Sida 9 (54) 136 KS 2014/197 Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besluta att instifta Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling samt anslå kr/år till detta pris. Kommunfullmäktige föreslås avsluta Miljö- och byggnämndens uppdrag att dela ut Lidköpings kommuns miljövårdsstipendium. Miljö- och byggnämnden har tidigare delat ut Lidköpings kommuns miljövårdsstipendium. Stipendiet har de senaste åren haft få sökande. Miljöoch byggnämnden har därför föreslagit att stipendiet omformas för att öka intresset runt stipendiet. Beslutsunderlag KS 2014/197-1 Tjänsteskrivelse - Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling KS 2014/197-2 Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling - Information och kriterier

10 Sida 10 (54) 137 KS 2013/187 Motion om avlopp på landet, mer än en skitsak KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besluta om ett tilläggsanslag för 2014, för upphandling av konsulttjänst för stöd och samordning av kontakter med kommunen från mindre föreningar för vatten, avlopp och bredband, samt att ta upp behovet av anslag även i kommande års budget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge uppdrag till kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret att genomföra upphandling av konsulttjänst och att gemensamt med Teknisk Service/VA ta fram riktlinjer för konsultens uppdrag. Varje förening får max 10 timmars konsulttid. Beräknad kostnad för denna konsulttjänst är kr/år. Därmed anses motionen besvarad. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att anslaget finansieras inom kommunstyrelsens budget för oförutsett. Hållbarhetstrateg Monika Andersson redovisar för kommunstyrelsen ett förslag på budget för samordnad rådgivning till boende på landsbygden som önskar bilda förening för vatten, avlopp och bredband. Förslaget innebär att kommunledningskontoret upphandlar en stöd- och samordningsfunktion från en konsultfirma. Konsultens tjänster beställs via Teknisk Service/VA. De mindre föreningarnas kontakt med kommunen går därefter via konsulten. Teknisk Service/VA ansvarar för fördelning av tillgänglig konsulttid. Förslag på budget är kr/år, beräknat utifrån: - konsultkostnad ca kr/timme. - att tio VA-föreningar per år ansöker om konsulthjälp - att varje förening får maximalt tio timmars konsulttid, summa kr. Centerpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in en motion om samordnad rådgivning till boende på landsbygden som önskar bilda förening för

11 Sida 11 (54) 137 forts. exempelvis vatten, avlopp, el och/eller bredband. Kommunstyrelsen önskar miljö- och byggnämnden samt teknisk- servicenämnds yttrande i frågan. Miljö-och byggnämnden tillsammans med Teknisk servicenämnd har i tidigare tjänsteskrivelse besvarat motionen. Svaret återremitterades till Miljöoch byggnämnden samt Teknisk servicenämnd för ytterligare beredning kring hur en efterfrågad stödfunktion för samordning skulle kunna utformas. Beslutsexpediering Ekonomichef Anna Cederqvist Beslutsunderlag Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse svar på motion om avlopp på landet, ingen skitsak KS 2013/187-1 Motion om avlopp på landet, mer än en skitsak KS 2013/187-3 KF 75 Motion om avlopp på landet, mer än en skitsak KS 2013/187-4 TSN 54 Motion om avlopp på landet, mer än en skitsak KS 2013/187-5 MBN 127 Avlopp på landet, mer än en skitsak Motion från Centerpartiet KS 2013/187-6 Tjänsteskrivelse svar på motion om avlopp på landet KS 2013/187-7 Tjänsteskrivelse: Svar på motion om avlopp på landet, mer än en skitsak KS 2013/187-8 MBN 43 Motion om avlopp på landet, mer än en skitsak KS 2013/187-9 TSN 27 Motion om avlopp på landet, mer än en skitsak, återremiss

12 Sida 12 (54) 138 KS 2014/170 Reglemente för överförmyndaren KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås anta reglemente för överförmyndaren. Kommunens revisorer har genomfört en granskning av överförmyndarverksamheten. Kommunstyrelsen har sedan tidigare besvarat revisorernas rapport genom beslut i ärende KS 2013/396, varigenom överförmyndaren gavs i uppdrag att ta ställning till föreslagna åtgärder i rapporten. Överförmyndaren har därefter träffat revisorerna och även lämnat revisorerna ett skriftligt svar på revisionsrapporten, se ärende KS 2014/173. Syftet med revisorernas granskning var att besvara frågorna dels om överförmyndaren bedriver verksamhetens ändamålsenligt, dels om överförmyndarens interna kontroll av verksamheten är tillräcklig. Revisorerna bedömde att verksamheten i allt väsentligt bedrivs på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna bedömde dock att det finns några förbättringsområden. I rapporten lyfts bland annat upp att överförmyndaren saknar reglemente för sin verksamhet och att det bör övervägas om ett sådant ska antas. Mot denna bakgrund föreslås kommunfullmäktige anta reglemente för överförmyndaren. Beslutsunderlag Reglemente överförmyndaren Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 144 KS 2014/170-1 Tjänsteskrivelse reglemente för överförmyndaren

13 Sida 13 (54) 139 KS 2014/272 Personalkostnadsökningar 2014 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att fördela den centrala lönepotten enligt tjänsteskrivelsens förslag. Personalkostnadsökningarna budgeteras och fördelas från ett centralt anslag i kommunen vilket innebär att nämnderna erhåller tilläggsanslag för personalkostnadsökningar i samband med den årliga löneöversynen. Den nu aktuella fördelningen av medel mellan KS anslag för löneökningsmedel och nämnderna avser nivåhöjningen av 2013 års avtal för samtliga tillsvidareanställda. I enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut ersätts också ökade kostnader för obekväm arbetstid och liknande. Beslutsexpediering Personalchef Nils Svensson Ekonom Ann-Charlotte Wiktorsson Ekonomichef Anna Cederqvist Ekonom Mona Gustavsson Ekonom Magnus Ljungberg Ekonomi/planeringschef Barbara Dalemo Beslutsunderlag KS 2014/272-1 Personalkostnadsökning 2014

14 Sida 14 (54) 140 KS 2014/248 Omställningsstöd och pension till förtroendevalda KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) i sin helhet med följande undantag: - Ekonomiskt omställningsstöd enligt 4 samordnas även första året med undantag för ett prisbasbelopp. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vara pensionsmyndighet. De nya bestämmelserna gäller från Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram förslag till nya bestämmelser gällnade förtroendevalda. Regelverket gäller för vissa delar förtroendevalda som tillträder efter valet hösten 2015 och för andra delar även förtroendevalda som idag har uppdrag i kommunen. Reglerna är uppdelade i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Omställningsstödet tar sikte på aktiv omställning. Pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar det pensionsavtal som finns för medarbetare anställda i kommunen. Ärendet har beretts i arvodesberedningen under våren Beslutsunderlag Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Bilaga; vissa förtydliganden till OPF-KL Kommentar till förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 KS 2014/248-1 Tjänsteskrivelse omställningsstöd och pension till förtroendevalda

15 Sida 15 (54) 141 KS 2014/260 Medlemsansökan till kommunalförbund Tolkförmedling Väst KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besluta att Lidköpings kommun ansöker om medlemskap i Tolkförmedling Väst KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att finansiera medlemskapet inom kommunstyrelsens budget för oförutsett. Förvaltningarna S&A, B&S samt VO köper idag tolktjänster för ca 600 TSEK/år och detta sker utan att någon upphandling har skett samt att inga avtal finns tecknade med någon eller några tolkar. Inköpen sker direkt av Tolkförmedling i Väst som är ett kommunalförbund som svarar för förmedling av tolktjänster. Enligt de förvaltningar som idag köper tolktjänster fungerar samarbetet med Tolkförmedling i Väst bra och ett medlemskap skulle ytterligare stärka detta samarbete. Beslutsexpediering Ekonomichef Anna Cederqvist Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse tolkförmedlingstjänster Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 148 KS 2014/260-1 Utredning avseende marknaden för förmedling av tolktjänster KS 2014/260-2 Förutsättningar för inträde av ny medlem i Tolkförmedling Väst

16 Sida 16 (54) 142 KS 2014/34 Motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljö KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås vänta in den nationella utredning som görs om det nya EU-direktivet när det gäller införande av nya krav. Redan i dag ställer Lidköpings kommun krav vid upphandling vad gäller miljö, kvalitet, social hänsyn, etiskt uppförande, djurskyddskrav och har dessutom specifika krav på bland annat miljömotorer och oljor. Motionen anses därmed besvarad. Centerpartiet har lämnat en motion där man föreslår att nya regler för upphandlingsförfarandet skall tas fram. Vägledande skall vara kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön. Hänvisning har också gjorts till de nya EU-reglerna som antogs i början av år Det EU-direktiv som har röstats igenom ger upphandlande myndigheter större möjlighet att ställa höga krav avseende miljö, kvalitet och etik vid framtida upphandlingar. Dock är det så att medlemsländerna har två år på sig att arbeta igenom det nya direktivet vilket innebär att först fr o m 2016 kan detta direktiv börja att gälla. Att redan nu börja ändra i kommunens upphandlingsregler är att gå händelserna i förväg då vi inte kan börja använda dem än och att vi inte vet de exakta riktlinjerna. Vid upphandlingar som genomförs idag ställs krav på miljö och kvalitet genom att det krävs att anbudsgivaren skall inneha miljöledningssystem och kvalitetsledningssystem enligt ISO14001, ISO 9001 eller likvärdigt. Lidköpings kommun ställer också specifika krav på miljömotorer, oljor mm då detta ingår i det som skall utföras t e x skolskjutsar och grävtjänster. Det finns också antaget ett styrdokument för socialt hänsyn vid upphandlingar. Lidköpings kommun är också med i SKL:s avtal gällande etiskt uppförande där SKL genom upphandlad konsult gör revisioner ute i världen hos underleverantörer till svenska leverantörer. I livsmedelsupphandlingen som nu är avslutad har krav ställt utifrån Miljöstyrningsrådets kriterier, basnivå när det gäller djurskyddskrav.

17 Sida 17 (54) 142 forts. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 149 KS 2014/34-1 Nya upphandlingsregler för kvalitet och miljö (C) KS 2014/34-3 Tjänsteskrivelse svar på motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljö

18 Sida 18 (54) 143 KS 2014/126 Revisionsrapport - moms KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över kommunens internkontrollplan. Därmed anses revisorernas skrivelse besvarad. Kommunens revisorer har låtit genomföra en granskning av momshanteringen inom Lidköpings kommun. Granskningen har syftat till att genom kontrollmålsteknik granska och pröva om redovisningen är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig avseende ingående mervärdesskatt, momsmässiga avdragsförbud och avdragsbegränsningar samt särskild ersättning (kommunal momskompensation). Granskningsresultatet visar sammanfattningsvis att redovisningen i allt väsentligt är rättvisande men där den interna kontrollen kan förbättras. En översyn av kommunens internkontrollplan skall påbörjas under hösten Som ett led i detta kommer även en översyn av den del som avser momshantering att göras. Utifrån detta skall varje förvaltning arbeta vidare så att det når ut till de attestanter som beslutar transaktioner som innehåller moms. Momsrapporten från revisorerna har också behandlats i den grupp som finns i kommunen där samtliga förvaltningsekonomer ingår. De har fått uppdraget att arbeta vidare på respektive förvaltning med de slutsatser som framkommit i den revisionsrapport som avser granskning av mervärdesskatt. Redovisningsenheten kommer också se över de instruktioner som idag finns när det gäller moms och hantering av denna. En översyn kommer också göras för att samla de instruktioner centrat som idag inte finns dokumenterade men som efterföljs ute på förvaltningarna när det gäller den särskilda ersättningen. En retroaktiv ansökning kommer också att göras av den särskilda ersättning som inte tidigare varit föremål för ansökan om ersättning. Den momsutbildning, där en extern föreläsare har anlitats och som anordnats i kommunens regi ett antal gånger med något års mellanrum, bedöms ha gett resultat när det gäller kunskap och hantering av moms. Liknande utbildnings tillfällen kommer att erbjudas framöver då detta område är komplext samt att information efterfrågas ute i verksamheterna.

19 Sida 19 (54) 143 forts. Beslutsexpediering Kommunens revisorer/hans Axelsson Kansli- och redovisningschef Therese Fahlgren Ekonomichef Anna Cederqvist Beslutsunderlag Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 150 KS 2014/126-1 Revisionsrapport- moms KS 2014/126-2 Tjänsteskrivelse svar på revisionsrapport moms

20 Sida 20 (54) 144 KS 2014/263 Komplettering till tidigare beslut om borgen för Rörstrands Kulturforum AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besluta att den borgensram om totalt 820 tkr som tidigare fastställts förblir oförändrad, samt att kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef Anna Cederqvist bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. I kommunfullmäktiges beslut från den 23 september 2013 ( 103) medges bland annat utökad kommunal borgen för Rörstrands Kulturforum AB till att totalt om fatta 820 tkr. I beslutet saknas uppgifter om vem som har rätt att underteckna borgenshandlingarna. Därför bör beslutet kompletteras med dessa uppgifter. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 160 KS 2014/263-1 Tjänsteskrivelse komplettering Rörstrands Kulturforum AB borgen KS 2014/263-3 KF 103 Förändrat ägande Rörstrands Kulturforum AB KS 2014/263-4 Tjänsteskrivelse Rörstrands Kulturforum AB

21 Sida 21 (54) 145 KS 2014/224 Extra kollektivtrafik under Kultur- och porslinsfestivalen 2014 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Kultur- och fritidsnämndens önskan om att finansiera den utökade kostnaden för kollektivtrafiken i samband med Kultur- och porslinsfestivalen uppgående till 20 tkr. Medel anvisas ur kommunstyrelsens budget för oförutsett. Kultur- och fritidsnämnden har till kommunstyrelsen inkommit med en förfrågan om finansiering av den utökade kostnaden som en utökning av kollektivtrafiken under kultur- och porslinsfestivalen medför (20 tkr). Kommunledningskontorets förslag är att bifalla Kultur- och fritidsnämndens önskan och att medel anvisas ur kommunstyrelsens budget, anslaget för oförutsett. Beslutsexpediering Kultur- och fritidsnämnden Ekonom Elisabeth Larsson Ekonomichef Anna Cederqvist Beslutsunderlag Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 158 KS 2014/224-1 KFN 73 Extra kollektivtrafik under Kultur- och porslinsfestivalen 2014 KS 2014/224-4 Tjänsteskrivelse bidrag kollektivtrafik Kultur- och porslinsfestivalen

22 Sida 22 (54) 146 KS 2014/130 Motion om klimatanpassning av Lidköpings kommuns placeringspolicy KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besvara motionen med att synpunkterna i motionen kommer att beaktas i samband med att riktlinjerna för de finansiella placeringarna kommer att revideras under hösten. Motionen anses med detta besvarad. En motion har inkommit till kommunfullmäktige från Miljöpartiet. Motionen innebär ett förslag om att Lidköpings kommuns riktlinje för finansiella placeringar ska klimatanpassas, det vill säga att placering och ägande i fossilindustrin föreslås avvecklas. Riktlinjen för de finansiella placeringarna kommer av olika orsaker att revideras till hösten. Därför föreslås att dessa synpunkter beaktas i samband med denna revidering. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 159 KS 2014/130-1 Motion om klimatanpassning av Lidköpings kommuns placeringspolicy KS 2014/130-2 Tjänsteskrivelse Svar på motion om klimatanpassning av Lidköpings kommuns placeringspolicy

23 Sida 23 (54) 147 KS 2011/174 Motion om att skapa HotSpots i Lidköping KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad med hänvisning till att fri Internet-access har tagits i bruk i stadshuset, Lidbeckska huset och biblioteket och kommer efter utvärdering och eventuella justeringar att finnas i samtliga fastigheter med kommunal verksamhet som har täckning av kommunens trådlösa nät. Moderaterna har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen ska erbjuda allmänheten fri Internet-access via så kallade HotSpots i kommunens fastigheter/verksamheter. Den 9 december 2013 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad utredning i syfte att ta fram beslutsunderlag. Under våren 2014 har en teknisk lösning som möjliggör tillhandahållandet av ett öppet nät med fri Internet-access installerats. Nätet har begränsningar i prestanda och uppkopplingstid för att förhindra överutnyttjande. Den 18 juni togs nätet i bruk i stadshuset, Lidbeckska huset och biblioteket. Efter utvärdering och eventuella justeringar kommer nätet att släppas ut i samtliga fastigheter med kommunal verksamhet med täckning av kommunens trådlösa nät. Förutsättningarna för att tillhandahålla samma lösning med fri Internet-access på allmänna platser i kommunal regi har redovisats i avrapportering till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni Det juridiska läget är oklart och det frågan gäller är huruvida konkurrenslagen tillåter kommuner att tillhandahålla en gratistjänst med fri surf på en fungerande marknad med kommersiella aktörer. Olika kommuner gör här olika bedömningar. Det kan ändå konstateras att det inte finns direkt stöd i lag eller praxis för en kommun att erbjuda fri surf på allmän plats. Ett eventuellt politiskt beslut om tillhandahållande av surfzoner på allmänna platser i Lidköpings kommun kan verkställas med relativt kort ledtid inom ramen för befintlig teknisk lösning.

24 Sida 24 (54) 147 forts. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Tjänsteskrivelse motion om att skapa HotSpots i Lidköping KS 2011/174-1 Motion om att skapa HotSpots i Lidköping KS 2011/174-4 UTN 147 Svar på motion om att skapa HotSpots i Lidköping KS 2011/174-5 BSN 59 Motion om att skapa HotSpots i Lidköping KS 2011/174-7 Tjänsteskrivelse svar på motion om HotSpots

25 Sida 25 (54) 148 KS 2014/48 Medborgarförslag om internkontroll KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunledningskontoret har nu i vår fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att se över reglementet och ta fram ett förslag till en riktlinje för intern kontroll. Parallellt med detta pågår också ett arbete med att skapa ett gemensamt ledningssystem för miljö och kvalitet. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. PG Hogbäck har lämnat ett medborgarförslag om internkontroll. PG Hogbäck skriver i sitt medborgarförslag jag skulle vilja se Kommunstyrelsen ge Kommundirektören i uppdrag att skriva ett modernt verksamhetsledningssystem för kommunen inkluderande Compliance Monitor- och Safety Managemant system. Lidköpings kommun har i dagsläget ett reglemente för intern kontroll. Reglementet reglerar organisation och ansvar för internkontrollen i Lidköpings kommun. Kommunledningskontoret har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att se över reglementet och ta fram ett förslag till en riktlinje för intern kontroll. Beslutsexpediering Förslagslämnaren PG Hogbäck Kvalitetsstrateg Carolina Esping Beslutsunderlag Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 173 KS 2014/48-1 Medborgarförslag om internkontroll KS 2014/48-4 Tjänsteskrivelse medborgarförslag om internkontroll

Kallelse/föredragningslista Kommunstyrelsen

Kallelse/föredragningslista Kommunstyrelsen Tid: kl. 09:00-12:30 Plats: Nicolairummet, stadshuset Övrigt: Ordförande Kjell Hedvall (S) Ledamöter Kajsa Ezelius (S), vice ordförande Gustav Edvinsson (S) Claes-Göran Borg (V) Göran Larsson (MP) Bertil

Läs mer

Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) Claes-Göran Borg (V) Bertil Jonsson (M) (2:e vice ordförande) Pär Johnson (L)

Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) Claes-Göran Borg (V) Bertil Jonsson (M) (2:e vice ordförande) Pär Johnson (L) Sammanträdesdatum Plats och tid Wennerbergsrummet, stadshuset kl. 08:0016:05 Ledamöter Övriga närvarande Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) ClaesGöran Borg (V) Bertil Jonsson

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2013-11-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragrafer 86-94 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-08-18

Sammanträdesdatum 2014-08-18 1(13) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket, kl. 18.00-20.30 Beslutande Övriga Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Maria Malmberg (C),

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (14) Ärendelista 8 februari 2016 Ärenden till kommunfullmäktige: 5, 6 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Bestämmelser

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 16.00 Leif Andersson (S) Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-11 00 Beslutande Aina Wåhlund ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Claes Pettersson (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott Sida 1 (13) 2013-08-28 Plats och tid Stadshuset kl 08.30-11.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Justering Justerande Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin

Läs mer

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Vellinge kommuns budget 2015 med ekonomisk plan för

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Vellinge kommuns budget 2015 med ekonomisk plan för 2014-11-13 1 (14) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2014-11-26 Plats Lärcenter, Norrevångsgatan 5, Vellinge (mötessal Bryggan 8) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val av justerare 3.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 10-14 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Ingrid Välitalo Justeringens tid och plats Vägledningscentrum 2013-03-28 Paragrafer

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn och utbildning 2009-08-19 64 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Torsörummet, kl 13.00-15.50 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Bernt Ekström s ledamot Leif Andersson

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid ande Sammanträdesrum Bonaren, Tibro kommun Kl 14.00-16.00 Claes Jägevall Rolf Eriksson Kjell Sjölund Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson (ers) Övriga deltagande Staffan Löfving, kommunrevisor

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-04-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 29 Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet...3 30 Överenskommelse om samarbete mellan

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) Claes-Göran Borg (V) Bertil Jonsson (M) (2:e vice ordförande) Pär Johnson (L)

Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) Claes-Göran Borg (V) Bertil Jonsson (M) (2:e vice ordförande) Pär Johnson (L) Sammanträdesdatum Plats och tid Wennerbergsrummet, stadshuset kl. 09:00-11:30 Ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) Claes-Göran

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7, Tyresö, samling utanför expeditionen innanför huvudentrén Torsdagen den 26 april 2012, kl 18.30

Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7, Tyresö, samling utanför expeditionen innanför huvudentrén Torsdagen den 26 april 2012, kl 18.30 Tyresö Kommun Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Plats och tid: Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7, Tyresö, samling utanför expeditionen innanför huvudentrén Torsdagen den 26 april 2012, kl 18.30 18 Månadsrapport

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35 1 (10) Plats och tid Silen, 16.00 17.55 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson (L) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson (S) Lena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(9) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 14 september 2015 kl 14:00-15:00 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 2007-08-22 1 (15) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.40 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 340 Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 15.50 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 17.00 Leif Andersson (S) Tove-Liv Johansson, (S) Anna-Lena Carlsson (C) Sten Brodén (V),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313)

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) 60 Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att ärendet behöver ytterligare beredas

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-12-12 257 Tid 8.30-9.20 Plats Stadshuset Omfattning 261-267 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

ON Protokoll

ON Protokoll ON Protokoll ~HEDEMORA Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 1 (12) Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 övriga närvarande

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 09.00-11.05 Beslutande Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Nils-Åke Norman (M), ersättare för Kjell Tenn, (C),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer