Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)"

Transkript

1 Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo Eliasson (V), Göran Larsson (MP), Kent Folkesson (C), Tommy Larsson (KD) och Pär Johnson (FP). Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Kenneth Lundell (S), Gustav Edvinsson (S), Cristina Kvist (V), och Anna Kelemen Ejstes (MP) Kommundirektör Jan Fransson, kommunsekreterare Linda Mattila, plan- och byggchef Elisabet Fjellman 134, förvaltningschef för samhällsbyggnads och teknisk service Kristina Lundgren 134, hållbarhetsstrateg Monika Andersson , personalchef Nils Svensson , upphandlare Henric Björkholm , kansli- och redovisningschef Therese Fahlgren 143, ekonomichef Anna Cederqvist , kommunikations- och ITchef Lars-Gunnar Rask 147 och kvalitetsstrateg Carolina Esping 148. Övriga Justering Justerande Plats och tid Paragrafer Överste Michael Cherinet F7 Såtenäs och överstelöjtnant Annika Löfgren Lundqvist F7 Såtenäs 133 Tommy Larsson (KD) Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Linda Mattila Kjell Hedvall (S) Tommy Larsson (KD) Utdragsbestyrkande

2 Sida 2 (54) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag i tre veckor. Organ Kommunstyrelsen Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret Linda Mattila

3 Sida 3 (54) Innehållsförteckning 133 Information om Skaraborgs Flygflottilj F Ändring av plan- och byggnadslovstaxan, differentierad avgift för strandskyddsärenden Gemensam organisation för avfallshantering Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling Motion om avlopp på landet, mer än en skitsak Reglemente för överförmyndaren Personalkostnadsökningar Omställningsstöd och pension till förtroendevalda Medlemsansökan till kommunalförbund Tolkförmedling Väst Motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljö Revisionsrapport - moms Komplettering till tidigare beslut om borgen för Rörstrands Kulturforum AB Extra kollektivtrafik under Kultur- och porslinsfestivalen Motion om klimatanpassning av Lidköpings kommuns placeringspolicy Motion om att skapa HotSpots i Lidköping Medborgarförslag om internkontroll Samverkansmodell för samhällsorientering från Revidering av färdtjänstreglemente Motion om upphandling av Fairtrade-märkta bananer Motion om rutiner för att förebygga att barn vräks Motion om möjlighet att fritt välja gymnasieskola Motion Lär känna Lidköpings historia Motion om Friskvårdspeng till pensionärer Motion: Ett bra mottagande får inte leda till arbetslöshet Medborgarförslag: En köttfri dag i Lidköpings skolor Anmälan delegationsbeslut KS 10 sept Anmälningar KS 10 september Redovisning av inkomna synpunkter 27 augusti Information om Hamnstaden Övrigt... 54

4 Sida 4 (54) 133 Information om Skaraborgs Flygflottilj F7 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Informationen anmäls i protokollet. Överste Michael Cherinet och överstelöjtnant Annika Löfgren Lundqvist informerar kommunstyrelsen om verksamheterna på Skaraborgs flygflottilj F7 Såtenäs. Såtenäs har ca 800 anställda och är utbildningscentrum för svenska och utländska JAS Gripenpiloter. Flygbasen har två divisioner Gripen. Flygflottiljen leder en transport- och specialflygenheten som innefattar internationella insatser och uppdrag åt regeringen. Enheten är baserad på olika platser i Sverige. I Bromma är statsflyget med uppgift att transportera Sveriges högsta civila och militära ledning samt kungafamiljen, på Malmen utanför Linköping finns specialflyget och i Såtenäs är alla Herculesplan i Försvarsmakten stationerade. Överste Cherinet berättar om Försvarsmaktsråd Skaraborg som är ett samarbete mellan Försvarsmakten och kommunerna i Skaraborg. Försvarsmaktsrådet och dess arbetsgrupper är en plattform för att driva olika utvecklingsfrågor som syftar till att stärka Försvarsmaktens fortsatta tillväxt i Skaraborg och därmed bidra till en positiv samhällsbild. Överste Cherinet redogör för den förändrade omvärldsbilden som medfört en förstärkning av incidentberedskapen och som tyder på återgång till nationellt fokus och att man får tillbaka insatsuppgiften. Skaraborgs Flygflottilj har ett bra personalläge i dag och organisationen kommer att växa.

5 Sida 5 (54) 134 KS 2014/220 Ändring av plan- och byggnadslovstaxan, differentierad avgift för strandskyddsärenden KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besluta om ändring i plan- och bygglovstaxan enligt följande: En fjärdedel av avgiften tas ut för mycket enkla strandskyddsärenden Halva avgiften tas ut för strandskyddsärenden där beslut har delegerats till kommunekologen Reducerad avgift tas aldrig ut för strandskyddsärenden som föranletts av tillsyn Denna ändring av plan- och bygglovstaxan ska gälla för ledningsdragningar från och med och i övrigt från det att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Miljö- och byggnämnden ges i uppdrag att definiera gränsdragningarna för de tre olika nivåerna av differentierad avgift för strandskyddsärenden för att ha ett tydligt regelverk vid eventuella tvister i dessa ärenden. Ärende om ändring av plan- och bygglovstaxa, differentierad avgift för strandskyddsärenden behandlades av miljö- och byggnämnden 14 maj 2014 ( 57). Vid ett flertal tillfällen har klagomål inkommit på avgiften för strandskyddsärenden, särskilt när det gäller enklare typer av ärenden. Några avgifter har också överklagats. Avgiften är idag inte differentierad utan ett och samma belopp oavsett vad ansökan avser (0,2 prisbasbelopp (idag kr)). Samhällsbyggnads förslag är att differentiera avgiften i tre olika nivåer, en fjärdedels avgift för mycket enkla ärenden, halv agift för delegationsärenden och full avgift för övriga ärenden. Exempel på mycket enkla ärenden är okomplicerade ledningsdragningar där platsbesök inte behövs samt enkla anordningar som förstörts och ska ersättas med likadana anordningar på samma plats och på samma sätt, såsom små bryggor som förstörts av isen. Reducerad avgift ska aldrig utgå för tillsynsärenden.

6 Sida 6 (54) 134 forts. Exempel på delegationsärenden är mindre komplementbyggnader och tillbyggnader på den sidan av bostadshuset som inte ligger mot sjön och inte utvidgar befintlig tomtplatsavgränsning. Avgiften för strandskyddsärenden finns i plan- och bygglovtaxan vilken är antagen av kommunfullmäktige 18 april Miljö- och byggnämnden får bestämma avgift i enlighet med taxan i varje enskilt ärende. Miljö- och byggnämnden har delegerat till tjänsteman att besluta om avgift i enlighet med taxan i syfte att få en praktisk hantering av delegationsärenden. Taxan innehåller ingen möjlighet till differentiering av strandskyddsavgift, varför detta måste vidare till kommunfullmäktige för en ändring av taxan. Under 2014 har en hel avgift för en ledningsdragning betalats. Samhällsbyggnad föreslår att den återbetalas så att en fjärdedel av avgiften återstår. Under 2013 finns inga strandskyddsärenden för ledningsdragningar. Reducerad avgift för andra mycket enkla ärenden föreslås börja gälla när kommunfullmäktiges beslut om ändring av plan- och bygglovtaxan vunnit laga kraft. Kommunledningskontoret föreslår fullmäktige att besluta enligt förslag från miljö- och byggnämnden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse ändring av plan- och bygglovstaxan, differentierad avgift för strandskyddsärenden Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 147 KS 2014/220-1 MBN 57 Ändring av plan- och byggnadslovstaxan, differentierad avgift för strandskyddsärenden

7 Sida 7 (54) 135 KS 2014/285 Gemensam organisation för avfallshantering KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt teknisk servicenämnd att, tillsammans med kommunerna Götene, Gullspång och Mariestad, utarbeta ett fullständigt underlag för att bilda ett kommunalförbund för hela avfallshanteringen samt vara öppen för ytterligare intresserade kommuner i västra Skaraborg att delta i utredningen. Renhållningscheferna i Lidköping, Götene, Gullspång och Mariestad fick i slutet av 2013 i uppdrag att utreda möjligheten för ett utvidgat samarbete kommunerna emellan. Utredningen presenterades för politiker från de fyra kommunerna under våren Utredningen belyser vilka möjligheter samt eventuella svårigheter som finns med att inleda ett samarbete. Utredningen visar entydigt att kommunerna har de bästa förutsättningarna och mest att vinna på ett samarbete som innefattar hela avfallshanteringen i form av ett kommunalförbund. Att kommunerna från början sökt samverkan har sin grund i viljan att samarbeta kring införandet av matavfallsinsamling. Avfallshanteringen har över tid kommit att bli mer komplex och en allt större del av samhällsplaneringen. För att klara utveckling, miljömål och service samt en omfattande lagstiftning ser renhållningscheferna i kommunerna stora fördelar med att samverka och samla sina resurser. Hantering av avfall är ett område som håller på att förändras i grunden. Bara för några år sedan handlade sophämtning om att transportera avfall från punkt A till plats B. Idag handlar det om att ta vara på resurser och avancerad sortering redan i insamlingsledet. Nationella mål säger bl.a. att 50 % av allt matavfall skall samlas in separat 2018.

8 Sida 8 (54) 135 forts. För att nå beslutade målsättningar kommer stora krav att ställas på kommunernas renhållningsenheter. Trenden i Sverige är att det bildas kommunalförbund där flera kommuner samverkar kring frågeställningarna. Det är en utveckling som skulle kunna anammas även i vår region. T.ex. skulle ovanstående kommuner mycket väl kunna gå samman och på det viset ha större möjligheter att effektuera politiernas och allmänhetens ökade krav på bl.a. ökad sortering av avfall. Beslutsexpediering Förvaltningschef samhällsbyggnad och teknisk service Kristina Lundgren VA-chef Pernilla Bratt Teknisk servicenämnd Beslutsunderlag KSAU 170 Gemensam organisation för avfallshantering Tjänsteskrivelse- Gemensam organisation för avfallshantering KS 2014/285-1 Rapport Samverkansformer

9 Sida 9 (54) 136 KS 2014/197 Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besluta att instifta Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling samt anslå kr/år till detta pris. Kommunfullmäktige föreslås avsluta Miljö- och byggnämndens uppdrag att dela ut Lidköpings kommuns miljövårdsstipendium. Miljö- och byggnämnden har tidigare delat ut Lidköpings kommuns miljövårdsstipendium. Stipendiet har de senaste åren haft få sökande. Miljöoch byggnämnden har därför föreslagit att stipendiet omformas för att öka intresset runt stipendiet. Beslutsunderlag KS 2014/197-1 Tjänsteskrivelse - Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling KS 2014/197-2 Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling - Information och kriterier

10 Sida 10 (54) 137 KS 2013/187 Motion om avlopp på landet, mer än en skitsak KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besluta om ett tilläggsanslag för 2014, för upphandling av konsulttjänst för stöd och samordning av kontakter med kommunen från mindre föreningar för vatten, avlopp och bredband, samt att ta upp behovet av anslag även i kommande års budget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge uppdrag till kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret att genomföra upphandling av konsulttjänst och att gemensamt med Teknisk Service/VA ta fram riktlinjer för konsultens uppdrag. Varje förening får max 10 timmars konsulttid. Beräknad kostnad för denna konsulttjänst är kr/år. Därmed anses motionen besvarad. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att anslaget finansieras inom kommunstyrelsens budget för oförutsett. Hållbarhetstrateg Monika Andersson redovisar för kommunstyrelsen ett förslag på budget för samordnad rådgivning till boende på landsbygden som önskar bilda förening för vatten, avlopp och bredband. Förslaget innebär att kommunledningskontoret upphandlar en stöd- och samordningsfunktion från en konsultfirma. Konsultens tjänster beställs via Teknisk Service/VA. De mindre föreningarnas kontakt med kommunen går därefter via konsulten. Teknisk Service/VA ansvarar för fördelning av tillgänglig konsulttid. Förslag på budget är kr/år, beräknat utifrån: - konsultkostnad ca kr/timme. - att tio VA-föreningar per år ansöker om konsulthjälp - att varje förening får maximalt tio timmars konsulttid, summa kr. Centerpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in en motion om samordnad rådgivning till boende på landsbygden som önskar bilda förening för

11 Sida 11 (54) 137 forts. exempelvis vatten, avlopp, el och/eller bredband. Kommunstyrelsen önskar miljö- och byggnämnden samt teknisk- servicenämnds yttrande i frågan. Miljö-och byggnämnden tillsammans med Teknisk servicenämnd har i tidigare tjänsteskrivelse besvarat motionen. Svaret återremitterades till Miljöoch byggnämnden samt Teknisk servicenämnd för ytterligare beredning kring hur en efterfrågad stödfunktion för samordning skulle kunna utformas. Beslutsexpediering Ekonomichef Anna Cederqvist Beslutsunderlag Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse svar på motion om avlopp på landet, ingen skitsak KS 2013/187-1 Motion om avlopp på landet, mer än en skitsak KS 2013/187-3 KF 75 Motion om avlopp på landet, mer än en skitsak KS 2013/187-4 TSN 54 Motion om avlopp på landet, mer än en skitsak KS 2013/187-5 MBN 127 Avlopp på landet, mer än en skitsak Motion från Centerpartiet KS 2013/187-6 Tjänsteskrivelse svar på motion om avlopp på landet KS 2013/187-7 Tjänsteskrivelse: Svar på motion om avlopp på landet, mer än en skitsak KS 2013/187-8 MBN 43 Motion om avlopp på landet, mer än en skitsak KS 2013/187-9 TSN 27 Motion om avlopp på landet, mer än en skitsak, återremiss

12 Sida 12 (54) 138 KS 2014/170 Reglemente för överförmyndaren KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås anta reglemente för överförmyndaren. Kommunens revisorer har genomfört en granskning av överförmyndarverksamheten. Kommunstyrelsen har sedan tidigare besvarat revisorernas rapport genom beslut i ärende KS 2013/396, varigenom överförmyndaren gavs i uppdrag att ta ställning till föreslagna åtgärder i rapporten. Överförmyndaren har därefter träffat revisorerna och även lämnat revisorerna ett skriftligt svar på revisionsrapporten, se ärende KS 2014/173. Syftet med revisorernas granskning var att besvara frågorna dels om överförmyndaren bedriver verksamhetens ändamålsenligt, dels om överförmyndarens interna kontroll av verksamheten är tillräcklig. Revisorerna bedömde att verksamheten i allt väsentligt bedrivs på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna bedömde dock att det finns några förbättringsområden. I rapporten lyfts bland annat upp att överförmyndaren saknar reglemente för sin verksamhet och att det bör övervägas om ett sådant ska antas. Mot denna bakgrund föreslås kommunfullmäktige anta reglemente för överförmyndaren. Beslutsunderlag Reglemente överförmyndaren Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 144 KS 2014/170-1 Tjänsteskrivelse reglemente för överförmyndaren

13 Sida 13 (54) 139 KS 2014/272 Personalkostnadsökningar 2014 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att fördela den centrala lönepotten enligt tjänsteskrivelsens förslag. Personalkostnadsökningarna budgeteras och fördelas från ett centralt anslag i kommunen vilket innebär att nämnderna erhåller tilläggsanslag för personalkostnadsökningar i samband med den årliga löneöversynen. Den nu aktuella fördelningen av medel mellan KS anslag för löneökningsmedel och nämnderna avser nivåhöjningen av 2013 års avtal för samtliga tillsvidareanställda. I enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut ersätts också ökade kostnader för obekväm arbetstid och liknande. Beslutsexpediering Personalchef Nils Svensson Ekonom Ann-Charlotte Wiktorsson Ekonomichef Anna Cederqvist Ekonom Mona Gustavsson Ekonom Magnus Ljungberg Ekonomi/planeringschef Barbara Dalemo Beslutsunderlag KS 2014/272-1 Personalkostnadsökning 2014

14 Sida 14 (54) 140 KS 2014/248 Omställningsstöd och pension till förtroendevalda KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) i sin helhet med följande undantag: - Ekonomiskt omställningsstöd enligt 4 samordnas även första året med undantag för ett prisbasbelopp. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vara pensionsmyndighet. De nya bestämmelserna gäller från Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram förslag till nya bestämmelser gällnade förtroendevalda. Regelverket gäller för vissa delar förtroendevalda som tillträder efter valet hösten 2015 och för andra delar även förtroendevalda som idag har uppdrag i kommunen. Reglerna är uppdelade i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Omställningsstödet tar sikte på aktiv omställning. Pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar det pensionsavtal som finns för medarbetare anställda i kommunen. Ärendet har beretts i arvodesberedningen under våren Beslutsunderlag Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Bilaga; vissa förtydliganden till OPF-KL Kommentar till förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 KS 2014/248-1 Tjänsteskrivelse omställningsstöd och pension till förtroendevalda

15 Sida 15 (54) 141 KS 2014/260 Medlemsansökan till kommunalförbund Tolkförmedling Väst KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besluta att Lidköpings kommun ansöker om medlemskap i Tolkförmedling Väst KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att finansiera medlemskapet inom kommunstyrelsens budget för oförutsett. Förvaltningarna S&A, B&S samt VO köper idag tolktjänster för ca 600 TSEK/år och detta sker utan att någon upphandling har skett samt att inga avtal finns tecknade med någon eller några tolkar. Inköpen sker direkt av Tolkförmedling i Väst som är ett kommunalförbund som svarar för förmedling av tolktjänster. Enligt de förvaltningar som idag köper tolktjänster fungerar samarbetet med Tolkförmedling i Väst bra och ett medlemskap skulle ytterligare stärka detta samarbete. Beslutsexpediering Ekonomichef Anna Cederqvist Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse tolkförmedlingstjänster Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 148 KS 2014/260-1 Utredning avseende marknaden för förmedling av tolktjänster KS 2014/260-2 Förutsättningar för inträde av ny medlem i Tolkförmedling Väst

16 Sida 16 (54) 142 KS 2014/34 Motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljö KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås vänta in den nationella utredning som görs om det nya EU-direktivet när det gäller införande av nya krav. Redan i dag ställer Lidköpings kommun krav vid upphandling vad gäller miljö, kvalitet, social hänsyn, etiskt uppförande, djurskyddskrav och har dessutom specifika krav på bland annat miljömotorer och oljor. Motionen anses därmed besvarad. Centerpartiet har lämnat en motion där man föreslår att nya regler för upphandlingsförfarandet skall tas fram. Vägledande skall vara kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön. Hänvisning har också gjorts till de nya EU-reglerna som antogs i början av år Det EU-direktiv som har röstats igenom ger upphandlande myndigheter större möjlighet att ställa höga krav avseende miljö, kvalitet och etik vid framtida upphandlingar. Dock är det så att medlemsländerna har två år på sig att arbeta igenom det nya direktivet vilket innebär att först fr o m 2016 kan detta direktiv börja att gälla. Att redan nu börja ändra i kommunens upphandlingsregler är att gå händelserna i förväg då vi inte kan börja använda dem än och att vi inte vet de exakta riktlinjerna. Vid upphandlingar som genomförs idag ställs krav på miljö och kvalitet genom att det krävs att anbudsgivaren skall inneha miljöledningssystem och kvalitetsledningssystem enligt ISO14001, ISO 9001 eller likvärdigt. Lidköpings kommun ställer också specifika krav på miljömotorer, oljor mm då detta ingår i det som skall utföras t e x skolskjutsar och grävtjänster. Det finns också antaget ett styrdokument för socialt hänsyn vid upphandlingar. Lidköpings kommun är också med i SKL:s avtal gällande etiskt uppförande där SKL genom upphandlad konsult gör revisioner ute i världen hos underleverantörer till svenska leverantörer. I livsmedelsupphandlingen som nu är avslutad har krav ställt utifrån Miljöstyrningsrådets kriterier, basnivå när det gäller djurskyddskrav.

17 Sida 17 (54) 142 forts. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 149 KS 2014/34-1 Nya upphandlingsregler för kvalitet och miljö (C) KS 2014/34-3 Tjänsteskrivelse svar på motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljö

18 Sida 18 (54) 143 KS 2014/126 Revisionsrapport - moms KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över kommunens internkontrollplan. Därmed anses revisorernas skrivelse besvarad. Kommunens revisorer har låtit genomföra en granskning av momshanteringen inom Lidköpings kommun. Granskningen har syftat till att genom kontrollmålsteknik granska och pröva om redovisningen är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig avseende ingående mervärdesskatt, momsmässiga avdragsförbud och avdragsbegränsningar samt särskild ersättning (kommunal momskompensation). Granskningsresultatet visar sammanfattningsvis att redovisningen i allt väsentligt är rättvisande men där den interna kontrollen kan förbättras. En översyn av kommunens internkontrollplan skall påbörjas under hösten Som ett led i detta kommer även en översyn av den del som avser momshantering att göras. Utifrån detta skall varje förvaltning arbeta vidare så att det når ut till de attestanter som beslutar transaktioner som innehåller moms. Momsrapporten från revisorerna har också behandlats i den grupp som finns i kommunen där samtliga förvaltningsekonomer ingår. De har fått uppdraget att arbeta vidare på respektive förvaltning med de slutsatser som framkommit i den revisionsrapport som avser granskning av mervärdesskatt. Redovisningsenheten kommer också se över de instruktioner som idag finns när det gäller moms och hantering av denna. En översyn kommer också göras för att samla de instruktioner centrat som idag inte finns dokumenterade men som efterföljs ute på förvaltningarna när det gäller den särskilda ersättningen. En retroaktiv ansökning kommer också att göras av den särskilda ersättning som inte tidigare varit föremål för ansökan om ersättning. Den momsutbildning, där en extern föreläsare har anlitats och som anordnats i kommunens regi ett antal gånger med något års mellanrum, bedöms ha gett resultat när det gäller kunskap och hantering av moms. Liknande utbildnings tillfällen kommer att erbjudas framöver då detta område är komplext samt att information efterfrågas ute i verksamheterna.

19 Sida 19 (54) 143 forts. Beslutsexpediering Kommunens revisorer/hans Axelsson Kansli- och redovisningschef Therese Fahlgren Ekonomichef Anna Cederqvist Beslutsunderlag Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 150 KS 2014/126-1 Revisionsrapport- moms KS 2014/126-2 Tjänsteskrivelse svar på revisionsrapport moms

20 Sida 20 (54) 144 KS 2014/263 Komplettering till tidigare beslut om borgen för Rörstrands Kulturforum AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besluta att den borgensram om totalt 820 tkr som tidigare fastställts förblir oförändrad, samt att kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef Anna Cederqvist bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. I kommunfullmäktiges beslut från den 23 september 2013 ( 103) medges bland annat utökad kommunal borgen för Rörstrands Kulturforum AB till att totalt om fatta 820 tkr. I beslutet saknas uppgifter om vem som har rätt att underteckna borgenshandlingarna. Därför bör beslutet kompletteras med dessa uppgifter. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 160 KS 2014/263-1 Tjänsteskrivelse komplettering Rörstrands Kulturforum AB borgen KS 2014/263-3 KF 103 Förändrat ägande Rörstrands Kulturforum AB KS 2014/263-4 Tjänsteskrivelse Rörstrands Kulturforum AB

21 Sida 21 (54) 145 KS 2014/224 Extra kollektivtrafik under Kultur- och porslinsfestivalen 2014 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Kultur- och fritidsnämndens önskan om att finansiera den utökade kostnaden för kollektivtrafiken i samband med Kultur- och porslinsfestivalen uppgående till 20 tkr. Medel anvisas ur kommunstyrelsens budget för oförutsett. Kultur- och fritidsnämnden har till kommunstyrelsen inkommit med en förfrågan om finansiering av den utökade kostnaden som en utökning av kollektivtrafiken under kultur- och porslinsfestivalen medför (20 tkr). Kommunledningskontorets förslag är att bifalla Kultur- och fritidsnämndens önskan och att medel anvisas ur kommunstyrelsens budget, anslaget för oförutsett. Beslutsexpediering Kultur- och fritidsnämnden Ekonom Elisabeth Larsson Ekonomichef Anna Cederqvist Beslutsunderlag Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 158 KS 2014/224-1 KFN 73 Extra kollektivtrafik under Kultur- och porslinsfestivalen 2014 KS 2014/224-4 Tjänsteskrivelse bidrag kollektivtrafik Kultur- och porslinsfestivalen

22 Sida 22 (54) 146 KS 2014/130 Motion om klimatanpassning av Lidköpings kommuns placeringspolicy KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besvara motionen med att synpunkterna i motionen kommer att beaktas i samband med att riktlinjerna för de finansiella placeringarna kommer att revideras under hösten. Motionen anses med detta besvarad. En motion har inkommit till kommunfullmäktige från Miljöpartiet. Motionen innebär ett förslag om att Lidköpings kommuns riktlinje för finansiella placeringar ska klimatanpassas, det vill säga att placering och ägande i fossilindustrin föreslås avvecklas. Riktlinjen för de finansiella placeringarna kommer av olika orsaker att revideras till hösten. Därför föreslås att dessa synpunkter beaktas i samband med denna revidering. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 159 KS 2014/130-1 Motion om klimatanpassning av Lidköpings kommuns placeringspolicy KS 2014/130-2 Tjänsteskrivelse Svar på motion om klimatanpassning av Lidköpings kommuns placeringspolicy

23 Sida 23 (54) 147 KS 2011/174 Motion om att skapa HotSpots i Lidköping KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad med hänvisning till att fri Internet-access har tagits i bruk i stadshuset, Lidbeckska huset och biblioteket och kommer efter utvärdering och eventuella justeringar att finnas i samtliga fastigheter med kommunal verksamhet som har täckning av kommunens trådlösa nät. Moderaterna har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen ska erbjuda allmänheten fri Internet-access via så kallade HotSpots i kommunens fastigheter/verksamheter. Den 9 december 2013 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad utredning i syfte att ta fram beslutsunderlag. Under våren 2014 har en teknisk lösning som möjliggör tillhandahållandet av ett öppet nät med fri Internet-access installerats. Nätet har begränsningar i prestanda och uppkopplingstid för att förhindra överutnyttjande. Den 18 juni togs nätet i bruk i stadshuset, Lidbeckska huset och biblioteket. Efter utvärdering och eventuella justeringar kommer nätet att släppas ut i samtliga fastigheter med kommunal verksamhet med täckning av kommunens trådlösa nät. Förutsättningarna för att tillhandahålla samma lösning med fri Internet-access på allmänna platser i kommunal regi har redovisats i avrapportering till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni Det juridiska läget är oklart och det frågan gäller är huruvida konkurrenslagen tillåter kommuner att tillhandahålla en gratistjänst med fri surf på en fungerande marknad med kommersiella aktörer. Olika kommuner gör här olika bedömningar. Det kan ändå konstateras att det inte finns direkt stöd i lag eller praxis för en kommun att erbjuda fri surf på allmän plats. Ett eventuellt politiskt beslut om tillhandahållande av surfzoner på allmänna platser i Lidköpings kommun kan verkställas med relativt kort ledtid inom ramen för befintlig teknisk lösning.

24 Sida 24 (54) 147 forts. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Tjänsteskrivelse motion om att skapa HotSpots i Lidköping KS 2011/174-1 Motion om att skapa HotSpots i Lidköping KS 2011/174-4 UTN 147 Svar på motion om att skapa HotSpots i Lidköping KS 2011/174-5 BSN 59 Motion om att skapa HotSpots i Lidköping KS 2011/174-7 Tjänsteskrivelse svar på motion om HotSpots

25 Sida 25 (54) 148 KS 2014/48 Medborgarförslag om internkontroll KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunledningskontoret har nu i vår fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att se över reglementet och ta fram ett förslag till en riktlinje för intern kontroll. Parallellt med detta pågår också ett arbete med att skapa ett gemensamt ledningssystem för miljö och kvalitet. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. PG Hogbäck har lämnat ett medborgarförslag om internkontroll. PG Hogbäck skriver i sitt medborgarförslag jag skulle vilja se Kommunstyrelsen ge Kommundirektören i uppdrag att skriva ett modernt verksamhetsledningssystem för kommunen inkluderande Compliance Monitor- och Safety Managemant system. Lidköpings kommun har i dagsläget ett reglemente för intern kontroll. Reglementet reglerar organisation och ansvar för internkontrollen i Lidköpings kommun. Kommunledningskontoret har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att se över reglementet och ta fram ett förslag till en riktlinje för intern kontroll. Beslutsexpediering Förslagslämnaren PG Hogbäck Kvalitetsstrateg Carolina Esping Beslutsunderlag Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 173 KS 2014/48-1 Medborgarförslag om internkontroll KS 2014/48-4 Tjänsteskrivelse medborgarförslag om internkontroll

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund Datum: kl 12:00 Plats: Nämndrummet, Hova Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer