Publiceringsdatum: Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Publiceringsdatum: 2011-08-24. Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB"

Transkript

1 Publiceringsdatum: Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB

2 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2 (12) INLEDNING Syftet med verksamhetsgenomlysningen inom ramen för Reko fjärrvärme är att den ska ge fjärrvärmekunderna möjlighet till en ökad insyn i fjärrvärmeleverantörernas verksamheter. Genom verksamhetsgenomlysningen redovisar varje rekomärkt fjärrvärmeleverantör årligen bestämda uppgifter av sina verksamheter. Vilka uppgifter som redovisas har påverkats av bygg- och fastighetsbranschens representanter i Värmemarknadskommittén. Den möjlighet till ökad insyn som verksamhetsgenomlysningen erbjuder ska stärka kundernas ställning på fjärrvärmemarknaden och främja dialogen mellan kunder och leverantörer. Redovisningen är indelad i följande huvudområden: Intyg och kontaktuppgifter... 3 Information om kontaktpersoner Fjärrvärmeleverantören... 3 Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. Marknad... 7 Information om fjärrvärmeleverantörens kundarbete och prisförändringar. Distribution Uppgifter om distributionsnätets utformning och effektivitet. Produktion Uppgifter om företagets produktionskostnader och bränslemix. Miljö Uppgifter om miljöarbete, utsläpp och eventuella certifikat. Framtid Information om företagets övergripande framtids- och utvecklingsplaner på 3-5 års sikt.

3 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning (12) INTYG OCH KONTAKTUPPGIFTER För innehållet i denna verksamhetsgenomlysning ansvarar Lars Ehrlén Affärsområdeschef Kraft & Värme Frågor eller kommentarer till innehållet i det här dokumentet besvaras av: Namn Petra Nilsson Telefon E-post Webbadress FJÄRRVÄRMELEVERANTÖREN Sammanfattande uppgifter om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur för en snabb introduktion till fjärrvärmeleverantören. Kort verksamhetsbeskrivning Här kommer förvaltningberättelsen för 2010 Allmänt om verksamheten Växjö Energi AB är ett helägt dotterbolag till Växjö Kommunföretag AB, organisationsnummer Båda bolagen har sitt säte i Växjö Kommun. Växjö Kommunföretag AB ägs till 100 % av Växjö Kommun. Verksamheten omfattar energiproduktion, energidistribution och bredbandsnät. Bolaget äger och förvaltar fastigheter och anläggningar för rörelsens behov och bedriver till rörelsen anknytande tjänster. Koncernens styrning Växjö kommunfullmäktige utser sju ledamöter och två suppleanter till både moderbolaget och dotterbolagets styrelser. Styrelserna väljs normalt för samma tidsperiod som de allmänna valen gäller. Därutöver utser de anställdas organisationer två ledamöter med två suppleanter. Ägardirektiv som bland annat reglerar vilka frågor som ska föras till ägaren för godkännande eller information finns för verksamheterna. Beslut om godkännande rör i första hand större förvärv, försäljningar och principiella taxekonstruktionsändringar. Växjö Kommunföretag AB fastställer årligen mål för soliditet och avkastning på totalt kapital. Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Vd ska enligt aktiebolagslagen sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vd ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Styrelsen fastställer årligen arbetsordning och en vd-instruktion med förtydligande av vd:s ansvar. Styrelsens sammanträden följer en årlig plan ägnad att säkerställa erforderligt beslutsfattande samt styrelsens behov av information. Moderbolagets styrelse sammanträdde 11 gånger under Ledningsgruppen utgörs av verkställande direktör, fyra affärsområdeschefer och cheferna för Personal, Marknad och Ekonomi.

4 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning (12) Viktiga händelser under året Wexnet: Vi har kopplat upp över 1000 villafastigheter under 2010 och vi har för första gången uppnått ett positivt resultat för Wexnet. Under året som gått har Wexnets verksamhet varit föremål för en genomlysning som Konkurrensverket har gjort med anledning av en anmälan från en leverantör. I december beslutade man att avskriva ärendet från vidare handläggning. Kraft och Värme: I år har vi bl a anslutit Gamla ICA-lagret i Räppe och Staples vid Växjö flygplats till fjärrvärmesystemet. Priset på biobränsle har fortsatt att stiga snabbare än inflationen och på grund av den kallaste vintern på 25 år har vi använt mer olja än normalt i produktionen. Förberedelser för det planerade kraftvärmeblocket Sandvik 3 har pågått för fullt och vi har utökat vår bränsleplan med m2 för att få bättre logistik och säkrare arbetsmiljö. Under året har vi även etablerat vårt fjärrkylanät och Centrallasarettet i Växjö och Universitetet är strategiska kunder. Elnät: Under hösten passerade vi den :e kundanslutningen. Flera fastigheter har bytt från kollektivmätning till individuell mätning för att sänka energianvändningen. Denna trend fortsätter under 2011, vilket visar att mätning och åtkomst till den fria elmarknaden bedöms som allt viktigare. Avbrottstiderna kan betraktas som ett normalår med relativt korta avbrottstider. Den fortsatt låga avbrottstiden innebär att de aviserade avbrotten utgör en lika stor andel som de oaviserade. Kravet på stabila leveranser ökar, varför allt fler underhållsinsatser sker med stöd av reservaggregat för att minska olägenheten för kunden. Utvecklingen av det smarta elnätet fortsätter genom att allt fler intelligenta undercentraler placeras ut i våra nätstationer för övervakning. Vi kan på detta sätt bl a minska antalet återinkopplingar, totalt sett korta ner avbrottstiderna och serva kunderna med en bättre leverans utan störande moment var betydligt kallare än på många år, vilket återspeglas i såväl volymen överförd energi som den totala maxeffekten i nätet. Under 2010 ökade maxeffekten med 9 MW till 107 MW, vilket är det högsta värdet på många år. Energitjänster Under 2010 etablerades affärsområdet Energitjänster, med syfte att hjälpa våra kunder att nå sina energieffektiviseringsmål. Vi arbetar med undermätning, driftsavtal och energikonsulttjänster. Efterfrågan på våra tjänster har under året visat sig vara stor och ett antal nya affärer och projekt har startats upp. Många kunder upplever det som mycket positivt att kunna ha en tätare dialog med oss när det gäller vidareutveckling av deras arbete inom drift och energieffektivisering. Vårt största fokus under året har varit att utveckla produktportföljen, för att kunna göra så lönsamma affärer som möjligt. Personal Sjukfrånvaron för 2010 var i genomsnitt totalt 2,19%. Motsvarande siffra för 2009 var 2,40% och för ,77%. Kvinnornas sjukfrånvaro var ,26% (5,7% 2009) och männens var 1,51 % (1,3% 2009). Under 2010 har vi arbetat ännu mer för att minska sjukfrånvaron genom ett aktivt rehabiliteringsarbete. Vi har på så sätt fått in rehabiliteringsinsatser tidigare i rehabkedjan och vi har arbetat med förebyggande åtgärder. Vi har under året deltagit i projektet Energi i genusperspektiv, ett jämställdhetsprojekt i samarbete med andra företag. Pensionsskulden Koncernen har historiskt avsatt till pensioner i egen räkning. Under året har övergång skett till en försäkringslösning avseende den del av pensionsskulden som härrör till PA-KFS. Investeringar Koncernens investeringar uppgår till 121,3 Mkr varav moderbolaget investerade för 93,8 Mkr. Det största enskilda investeringsprojektet under året är utbyggnaden av fjärrkyla. Riskfaktorer Koncernens verksamhet är exponerad för ett antal risker, vilka kan påverka möjligheten att uppnå de ekonomiska målen. Ett omfattande riskhanteringsarbete bedrivs för att kunna hantera hot och möjligheter där målet är att få ett så bra resultat som möjligt. Detta görs genom att optimera balansen mellan värdet på riskerna och kostnaden för att begränsa riskerna. Klimatet är en betydande riskfaktor i ett energibolag och den är självklart svår att begränsa. Koncernens verksamhet är anläggningstung med betydande investeringar. Anläggningarna är försäkrade både för egendomsskada och för intäktsbortfall till följd av avbrott i driften. Risken för skador på anläggningar identifieras kontinuerligt. De viktigaste åtgärderna för att minimera anläggningsriskerna är förebyggande underhåll och investeringar. Elförsörjningen är en mycket viktig samhällsfunktion. För att driva utvecklingen mot ännu säkrare

5 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning (12) leveranser finns en lagstiftning som ger kunderna rätt till ersättning vid längre avbrott än 12 timmar. Ju längre avbrottet varar, desto högre blir ersättningen. Som mest kan en kund få ersättning motsvarande tre års nätavgifter, som lägst 900 kronor. Denna avbrottsersättning kan man inte försäkra sig emot. Under 2010 har ingen avbrottsersättning betalats ut. Växjö Energi är utsatt för finansiella risker t ex i form av ränte- och finansieringsrisk. Med ränterisk avses att risken för förändringar i den allmänna räntenivån ger en direkt påverkan på koncernens resultat. De finansiella riskerna hanteras av ekonomifunktionen i enlighet med finanspolicyn. Durationen, d v s förfallostrukturen på Växjö Energis låneportfölj är i genomsnitt 2,0 år. Finanspolicyn stipulerar att vägd genomsnittlig bindningstid för lånen bör vara mellan 1 och 3 år. Ej räntesäkrad upplåning till rörlig ränta ska utgöra max 50 % av den totala portföljen och den uppgår vid årsskiftet till 44 % El- och elcertifikatspriserna är volativa och det finns en prisrisk. Av styrelsen fastslagen policy för elcertifikatshandel och krafthandel finns och regelbundna uppföljningar görs. Verksamhet enligt miljöbalken Den verksamhet som Växjö Energi bedriver vid Sandviksverket är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Verksamheten har under 2010 bedrivits i överrensstämmelse med befintligt tillstånd. De gränsvärden som finns uppsatta inom miljötillståndet vad avser emissioner till luft och vatten samt buller har hållits under Under 2010 har ett nytt miljökontrollprogram för Sandviksverket arbetats fram. Det nya programmet har godkänts av tillsynsmyndigheten. Det sammanlagda koldioxidutsläppet från de produktionsanläggningar som kräver utsläppsrätter uppgick under år 2010 till ton. Verksamheterna vid närvärmecentralerna i Ingelstad, Rottne och Braås har under 2010 bedrivits i överrensstämmelse med befintliga tillstånd. Kommunen som är tillsynsmyndighet för närvärmen genomförde 2010 tillsynsbesök vid anläggningen i Ingelstad. Övrigt om miljö Av total mängd producerad aska har ca 60 % återförts till skogsmark. Övrig aska har återanvänts som konstruktionsmaterial på deponi. Källsorteringen har fungerat väl. Målsättning och framtida utveckling Växjö kommunfullmäktige har gett oss tillstånd att göra en förprojektering av en ny produktionsanläggning för kraftvärme i Växjös fjärrvärmesystem, Sandvik 3. Motiven till detta är de befintliga anläggningarnas ålder, att öka elproduktionen, minska mängden fossil olja ytterligare och utnyttja det finansieringsbidrag som elcertifikaten erbjuder. Utbyggnaden av fjärrkylanätet fortgår för att ansluta verksamhetslokaler i centrum och på Västra Mark handelsområde under perioden Det öppna stadsnätet, med en mängd av tjänsteleverantörer i kombination med stark efterfrågan, ger en ljus bild för Wexnets ekonomi och framtida verksamhet inom vår region. Med vårt nya affärsområde Energitjänster kommer vi att kunna generera flera nya intressanta tjänster som kan komma att nå marknaden under närmaste åren. En nyckelfaktor för att nå framtida mål är en kompetent och engagerad personal som sätter kunden i centrum. Vi har under året arbetat med processen Branschens Bästa Service. I detta arbete har samtlig personal engagerats. En fortsättning på detta arbete kommer att ske under Under 2011 kommer vi att planera för framtida kompetensförsörjning genom ett kompetensinventeringsprojekt, där vi kartlägger samtliga medarbetares kompetens. I september kommer vi genomföra ytterligare en medarbetarenkät som blir en uppföljning av den medarbetarenkät som genomfördes Vi deltar även i ett projekt, tillsammans med andra företag, där vi ska exportera svensk fjärrvärmekunskap. I detta projekt har tre av våra medarbetare hitintills deltagit och varit på plats i England och Kanada. Vi deltar i projektet för att våra medarbetare ska få chans till personlig utveckling och att för att vi ska vara en attraktivare arbetsgivare som lockar kompetens och engagerad personal. förslag till vinstdisposition i moderbolage

6 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning (12) Ägarförhållanden Ägare Ägarandel [%] Växjö Kommun 100% Ansökans/medlemskapets omfattning Orter/nät som ingår i ansökan/medlemskapet År för rekogodkännandet Växjö 2005 Verksamheten i siffror Område Total nettoomsättning (Mkr) EI RR7110 Intäkter fjärrvärmeförsäljning (Mkr) EI RR7131 Summa rörelsekostnader (Mkr) EI RR Rörelseresultat (Mkr) EI RR Summa tillgångar (Mkr) EI BR Avkastning på eget kapital (%) (årets resultat EI RR78000/Eget kapital EI BR72100) Soliditet (%) (Eget kapital EI BR72100/Totalt kapital EI BR72000) Antal anställda (manår i fjärrvärmeverksamheten) Totalt levererad värme (GWh/år) EI SRFV % 16% 43% 13% 11% 9% Ledningslängd (km) Kommentar samt länk till årsredovisningen: År 2010 var 20% kallare än ett normalår för Växjö, vilket ger högre siffror för detta år i tabellen.

7 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning (12) MARKNAD Kunduppgifter Antal kunder 7702 st Meter ledning/såld värme (genomsnitt ej normalårsberäknad) 0,70 Leverans till olika kundkategorier Kundkategori Andel av levererad volym [%] Flerbostadshus 39% Industrier 2% Offentliga lokaler 12% Övriga lokaler 25% Småhus 22% Övrigt (exempelvis markvärme): Andel kunder som har leveranser enligt de senaste allmänna avtalsvillkor Kundkategori Andel [%] Flerbostadshus 100 Industrier 100 Offentliga lokaler 100 Övriga lokaler 100 Småhus 100 Övrigt (exempelvis markvärme):

8 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning (12) Kundkommunikation Hur många gånger per år genomförs Reko informationsmöten? Tre gånger Vilket/a datum genomfördes Reko mötet föregående år? Oktober 2010 Hur många personer deltog vid ovanstående Reko möten? Många besökare eftersom vi genomförde mötet i samband med Villafamiljens mässa. Kommentar: Ett möte på mässan, ett öppet möte, ett möte för företag Hur kommunicerar ni med era kunder? Vi har en egen kundtidning, en hemsida och en Facebooksida. Vi har även gratis hembesök hos våra kunder. Normalprislista Var finner kunden normalprislistan? Den finns på vår hemsida Hur kommunicerar ni normalprislistan till era kunder? Prislistan kommuniceras årligen med prisjusteringen via post Kundmätningar Hur ofta mäter ni kundnöjdheten, dvs. genomför NKI-undersökningar? Tidigare varje år, numera med längre intervaller När gjordes den sista mätningen? November 2009 Kommentar/beskrivning av mätningen/-arna: Fjärrvärmekunderna är ganska nöjda, snittet ligger på ca % NKI Avtal Växjö Energi AB tecknar avtal Leverans av fjärrvärme med alla nya kunder. När en ny kund ansluter sig till nätet eller när en flytt genomförs skickar vi ett avtal till kund. Efter tre veckor skickar vi en påminnelse om kunden inte har returnerat ett påskrivet avtal. I påminnelse står att om kunden inte hör av sig inom 14 dagar så betraktar vi avtalet som godkänt av kunden. Avtalet skannas in i vårt CRM-system där vi även märker upp vilka som inte returnerat avtalet med tyst accept Samtliga kunder har fått ut avtal för påskrift och de flesta har returnerat dessa påskrivna. Övrigt se rutinen ovan.

9 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning (12) Prisinformation Vid prisjustering skickas den nya prislistan till kund minst 60 dagar innan prisförändringen träder i kraft. Samtidigt publiceras prislistan på vår hemsida I informationsbrevet om prisförändringen anges motivering till prisförändring och att kunden har rätt att begära förhandling, medling och rätt att säga upp avtalet. Eventuell begäran om förhandling ska skriftligen skickas till Växjö Energi AB senast tre veckor efter kunden mottagit information om ensidig avtalsändring. I brevet finns även en inbjudan till ett kundmöte som genomförs inom tre veckor från informationen om prisförändring gått ut. Prisutveckling Årtal Förändring [%] Kommentar: För jämförande uppgifter hänvisas till undersökningen Nils Holgerrsson på Där finns uppgifter om fjärrvärmepriserna för flerbostadshus i Sveriges samtliga kommuner där fjärrvärme är den dominerande källan för uppvärmning. Policy för prisförändringar Vilken tidpunkt på året aviseras prisförändringar? Prisförändringen aviseras 60 dagar innan prisförändringen träder i kraft. Vilket sker på hösten. När träder prisförändringen ikraft? Vid årsskiftet Hur kommuniceras prisförändringar? Via personliga brev, kundmöten, hemsidan och text på fakturan Kommentar: Våra priser baseras i första hand på våra kostnader men också med målsättning att ligga under kundens alternativkostnad.

10 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning (12) DISTRIBUTION Värmetäthet leverad energi i förhållande till ledningslängd Värmetätheten kan variera beroende på om kundområdet i huvudsak ligger i tätort eller i glesbygd. Generellt sett är det högre värmetäthet i det första fallet och lägre i det senare. Andelen industrikunder (stora köpare) påverkar också värmetätheten. Värmetäthet i nät, MWh leverad värme per ledningsmeter. 1,4 MWh/ledningsmeter Distributionsnätets ålder en uppskattning av under vilket decennium olika delar av distributionsnätet är byggt Decennium Uppskattad andel av totala distributionsnätet [%] Före talet talet talet talet talet 59 Kvalitetspåverkande störningar Finns det ett kvalitetsledningssystem som hanterar kvalitetspåverkande störningar? Nej Hur ser rutinerna ut för att hantera kvalitetspåverkande störningar? Vi har beredskap hela dygnet för att hantera störningar i produktion och nät.

11 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning (12) PRODUKTION Bränslemix bränslen som används i värmeproduktionen. Bränsletyp [GWh] Trädbränslen Värmepumpar Avfall Industriell spillvärme Olja Kol Naturgas Torv Tallbeckolja Elpannor Övrigt bränsle/köpt värme Elproduktion MILJÖ Utsläpp till luft Typ av utsläpp Fossilt koldioxidutsläpp (g/kwh) 52 Kväveoxidutsläpp (g/kwh) 0,11 Svavelutsläpp (g/kwh) 0,016 Annat Miljöarbete Miljöpolicy 1. Utbyggnad av fjärrvärme i Växjö kommun 2. Uppförande av nytt biobränsleeldat kraftvärmeblock 3. Uppförande av ackumulator på m3

12 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning (12) Vilket/a år genomfördes dessa åtgärder? 1. Start Är fjärrvärmeföretaget miljöcertifierat? Ja delvis Enligt vilket system är företaget certifierat? Bra Miljöval ISO EMAS Annat:[Ange vilket] x FRAMTID Interna diskussioner pågår då vår uppfattning är att reko-konceptet måste utvecklas om det ska överleva nu när fjärrvärmelagen finns.

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

25-årsjubileum med mersmak inför framtiden

25-årsjubileum med mersmak inför framtiden ÅRSREDOVISNING 2014 2 Årsredovisning VänerEnergi 2014 INNEHÅLL VD har ordet 4 Våra medarbetare 6 Vår miljö 8 Teknisk verksamhet 10 Årsredovisning 15 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 19 Balansräkning

Läs mer

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 miljö och MEDARBETARE Miljö 14-17 Medarbetare

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden.

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden. Mälarenergi AB årsredovisning 212 Berättelser kring elden. 3 2 5 Omsättnings- och resultatutveckling (mnkr) 3 25 Fördelning av intäkter 212 Kyla Tjänster Övrigt Vatten Fördelning av kostnader 212 Mälarenergi

Läs mer

5 maj. 7 nov Vindkraftverket Åstorp 1 avyttras. 5 mars Vindkraftverket Åstorp 2 avyttras. drift efter renovering. Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010

5 maj. 7 nov Vindkraftverket Åstorp 1 avyttras. 5 mars Vindkraftverket Åstorp 2 avyttras. drift efter renovering. Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 ÅRSREDOVISNING 362,4 362,4 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Skånska Energi på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Affärsområde Produktion 1 Affärsområde Elnät 12 Affärsområde Elhandel 14 Affärsområde Energilösningar

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013

GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Gävle Energi AB Produktion Foto: Gabriel Liljevall, Albin Bogren, Sven-Olof Melin, Gävle Energi Text: Cecilia Westergård, Kim Wahlman, Per Laurell,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år 2014...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm Årsredovisning 2012 storlekar över 55 mm storlekar upp till 55 mm Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20 Pantone 18 CMYK = 0, Inbjudan till Bolagsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141,

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 31 12 2014 INNEHÅLL INNEHÅLL Året i korthet Tribona på två minuter...2 Finansiell kalender...2 VD har ordet...4 Marknad...6 Kunder...8 Strategi... 12 Organisation... 14 Hållbarhet...

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (35) 2014-12-01 Ks 14. Ägardirektiv 2015 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter.

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter. Årsredovisning 2011 Vi tar vara på naturens krafter. Likt en fallskärm tar vi på Bixia vara på naturens krafter. Vi älskar vind-, men också soloch vattenkraft. Genom att satsa på utbyggnaden av närproducerad,

Läs mer