Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur."

Transkript

1 BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING VÄXJÖ ENERGI AB Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra en bättre dialog med fjärrvärmeleverantören. Redovisningen är indelad i följande huvudområden: Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. Marknad Information om fjärrvärmeleverantörens samverkan med sina kunder samt prisförändringar. Distribution Distributionsnätets utformning och effektivitet. Produktion Företagets produktionskostnader och bränslemix. Miljö Miljöpolicy, utsläpp och eventuella certifikat. Framtid Företagets övergripande framtids-/utvecklingsplaner på 3-5 års sikt. Övrigt Annan information som fjärrvärmeleverantören önskar förmedla VERKSAMHETSGENOMLYSNING Fjärrvärmeleverantören Här beskrivs övergripande fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. Detta för att ge en snabb introduktion till fjärrvärmeleverantören. Kort verksamhetsbeskrivning Här kommer förvaltningsberättelsen för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Energi AB, med organisationsnummer får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Allmänt om verksamheten Växjö Energi AB är ett helägt dotterbolag till Växjö Kommunföretag AB, organisationsnummer Båda bolagen har sitt säte i Växjö Kommun. Växjö Kommunföretag AB ägs i sin tur till 100 procent av Växjö Kommun. 1

2 Verksamheten omfattar energiproduktion, energidistribution och IT-kommunikation. Bolaget äger och förvaltar fastigheter och anläggningar för rörelsens behov och bedriver till rörelsen anknytande tjänster. Koncernens styrning Växjö kommunfullmäktige utser sju ledamöter till både moderbolaget och dotterbolagets styrelser. Styrelserna väljs normalt för samma tidsperiod som de allmänna valen gäller. Därutöver utser de anställdas organisationer två ledamöter med två suppleanter. Ägardirektiv som bland annat reglerar vilka frågor som ska föras till ägaren för godkännande eller information finns för verksamheterna. Beslut om godkännande rör i första hand större förvärv, försäljningar och principiella taxekonstruktionsändringar. Växjö Kommunföretag AB fastställer årligen mål för soliditet och avkastning på totalt kapital. Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Vd ska enligt aktiebolagslagen sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vd ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Styrelsen fastställer årligen arbetsordning och en vdinstruktion med förtydligande av vds ansvar. Styrelsens sammanträden följer en årlig plan ägnad att säkerställa erforderligt beslutsfattande samt styrelsens behov av information. Moderbolagets styrelse sammanträdde 10 gånger under Ledningsgruppen utgörs av verkställande direktör, de tre affärsområdescheferna, och cheferna för Personal, Marknad och Ekonomi. Viktiga händelser under året Wexnet Resultatutveckling och kundtillströmningen fortsätter i rätt riktning. Antalet kunder har under året ökat med ca 700 trots en minskning av antalet ADSL-kunder. Byanätsutbyggnaden har fortsatt på ett mycket positivt sätt och antalet anslutna fastigheter på landsbygden närmar sig stycken. Flera nya tjänsteleverantörer har anslutit och börjat sälja sina tjänster i det öppna stadsnätet. Wexnet har nu fem leverantörer av TV i nätet vilket gör att Wexnet kan visa upp ett av landets bredaste utbud av tjänster. Under året har Wexnet inlett ett samarbete med stadsnäten Affärsverken i Karlskrona och Öresundskraft i Helsingborg under namnet Sydsken. Det lokala regionnätet VALV har under året utökats med ytterligare två kommuner i och med att Tingsryd och Markaryd anslöt sig. Kraft och Värme Som en följd av konjunkturnedgången så har antalet nyanslutningar av villor till fjärrvärmenätet minskat från ca 400 år 2008 till ca 200 år Årets nyanslutningar bedöms inte ha medfört någon ökad volym då effektiviseringar hos befintliga kunder varit av samma storleksordning. Reinvesteringarna under året har varit större än tidigare. Vi har slutfört ombyggnaden av 2

3 PEX-nätet på Gamla Hovshaga och tidigarelagt ombyggnaden av Lugnadal som påbörjades under år 2009 istället för planerade år Samtidigt har vi bytt en ca 400 m lång ledning med många skador i Kungsvägen till ny energieffektivare teknik. Vissa förstärkningar har också skett i nätet för att möjliggöra fortsatt expansion i berörda delar av nätet. Marknadsbearbetning för fjärrkyla har gett positivt utfall och en omfattande utbyggnad kommer att påbörjas under år Året har klimatmässigt varit kallare än tidigare år vilket resulterat i att andelen olja ökat från 1,3 % år 2008 till 5,8 % år Ett haveri i turbinen på Sandviksverket skedde under sommaren och kostnaden för reparationen om 1,7 Mkr belastar resultatet, men en tvist föreligger med försäkringsbolaget om rätt till ersättning för haveriet. Elnät Under året distribuerades totalt 487 GWh el inom Växjö Energi Elnäts distributionsområde. Vi var sedan tidigare klara med att byta ut äldre mätare mot moderna för att kunna fjärravläsa dessa. Inledningen av året präglades av att få igång kommunikationen fullt ut till mätarna för att kunna månadsavläsa dessa. Detta arbete var klart i god tid före den 1 juli då alla mätare enligt lag måste vara månadsavlästa. För att åstadkomma en automatisk avläsning av våra mätare har vi satsat ca 60 Mkr. Fördelen med automatisk mätavläsning är att alla våra kunder får fakturor på avlästa värden och att vi slipper preliminärfakturorna. Nyproduktion av bostads- och verksamhetsområden var under året förhållandevis låg. Året har därför präglats av en hel del ombyggnader. Vi har tre ombyggnadsprogram som löper över flera år, dels ombyggnad av äldre ej personsäkra nätstationer, dels utbyte av äldre kabelskåp som inte är beröringsskyddade, dels markförläggning av äldre luftgående lågspänningsledningar. Arbetet har genom dessa målmedvetna satsningar förbättrat leveranssäkerheten för våra kunder. Även om vi har ett stabilt elnät så kan det trots allt bli störningar, bla genom att markförlagda ledningar blir avgrävda. För att minska avbrottstiderna, vid felsituationer samt vid planerade ombyggnads- och underhållsinsatser, har vi under året handlat upp två stycken reservkraftaggregat, varav ett är levererat under För 2009 uppgick medelavbrottstiden till knappa 3 minuter vilket är det bästa värdet någonsin för Växjös elnät. Medelavbrottstiden avser den genomsnittliga avbrottstiden fördelad på samtliga kunder. En så låg medelavbrottstid indikerar en hög leverenssäkerhet, riksgenomsnittet för motsvarande stadsnät är knappa 20 minuter. Personal Sjukfrånvaron för 2009 var i genomsnitt totalt 2,4 %. Motsvarande siffra för 2008 var 3,8 %. Kvinnornas sjukfrånvaro var ,7 % (6,6 % 2008). Männens sjukfrånvaro var ,3 % (2,8 % 2008). Minskningen kan bero på att vi under 2009 har haft Hälsans år med erbjudande om olika prova på aktiviteter samt att ett av resultatpremie målen var friskvård. Vi har även bedrivit ett aktivare rehabiliteringsarbete vilket kommer att fortsätta under En medarbetarenkät genomfördes under juni månad. Svarsfrekvensen var berömvärd! Resultatet av enkäten har redovisats för samtlig personal och uppföljning sker på respektive affärsområde/sektion/avdelning. Pensionsskulden 3

4 Koncernen har historiskt avsatt till pensioner i egen räkning. Under året har övergång skett till en försäkringslösning avseende den del av pensionsskulden som härrör till PA-KFS. Investeringar Koncernens investeringar uppgår till 85,3 Mkr varav moderbolaget investerade för 64,7 Mkr. Riskfaktorer Koncernens verksamhet är exponerad för ett antal risker, vilka kan påverka möjligheten att uppnå de ekonomiska målen. Ett omfattande riskhanteringsarbete bedrivs för att kunna hantera hot och möjligheter där målet är att få ett så bra resultat som möjligt, genom att optimera balansen mellan värdet på riskerna och kostnaden för att begränsa riskerna. Klimatet är en betydande riskfaktor i ett energibolag och den är svår att begränsa. Anläggningarna är försäkrade både för egendomsskada och för intäktsbortfall till följd av avbrott i driften. Risken för skador på anläggningar identifieras kontinuerligt och de viktigaste åtgärderna för att minimera anläggningsriskerna är förebyggande underhåll och investeringar. Elförsörjningen är en mycket viktig samhällsfunktion. För att driva utvecklingen mot säkrare leveranser finns en lagstiftning som ger kunderna rätt till ersättning vid längre avbrott än 12 timmar. Ju längre avbrottet varar, desto högre blir ersättningen. Som mest kan en kund få ersättning motsvarande tre års nätavgifter, som lägst 900 kronor. Denna avbrottsersättning kan man inte försäkra sig emot. Under 2009 har ingen avbrottsersättning betalats ut. Växjö Energi är utsatt för finansiella risker t ex i form av ränte- och finansieringsrisk. Med ränterisk avses att risken för förändringar i den allmänna räntenivån ger en direkt påverkan på koncernens resultat. De finansiella riskerna hanteras av ekonomifunktionen i enlighet med finanspolicyn. Durationen, d v s förfallostrukturen på Växjö Energis låneportfölj är i genomsnitt 2,38 år. Finanspolicyn stipulerar att vägd genomsnittlig bindningstid för lånen bör vara mellan 1 och 3 år. Ej räntesäkrad upplåning till rörlig ränta ska utgöra max 50 procent av den totala portföljen och den uppgår vid årsskiftet till 35 %. Växjö Energi och Växjö Energi Elnät har under åren betalat markdispositionsavgifter till Växjö Kommun för nyttjanderätt till kommunal mark med totalt 7 Mkr årligen. Tvist föreligger med Skatteverket beträffande erlagda markdispositionsavgifter. VEAB har överklagat Skatteverkets beslut. El- och elcertifikatspriserna är volativa och det finns en prisrisk. Av styrelsen fastslagen policy för elcertifikatshandel och krafthandel finns och regelbundna uppföljningar görs. Verksamhet enligt miljöbalken Den verksamhet Växjö Energi AB bedriver vid Sandviksverket är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Verksamheten har under 2009 bedrivits i överrensstämmelse med befintligt tillstånd. De delar i befintligt tillstånd som VEAB överklagat fastställdes av miljödomstolen under 2009 enligt Växjö Energis yrkanden. Inom miljötillståndet uppsatta gränsvärden vad avser emissioner till luft och vatten samt buller innehölls under Ca 60 % av total mängd producerad aska återfördes till skogsmark. Övrig aska återanvändes för markberedning respektive sluttäckning av nedlagd tipp. Ingen aska deponerades. Källsorteringen fungerade väl. 4

5 Det sammanlagda koldioxidutsläppet, från de av bolagets produktionsanläggningar som kräver utsläppsrätter, uppgick under år 2009 till ton. Växjö Energi AB driver också biobränsleeldade närvärmecentraler i Ingelstad, Rottne och Braås. Dessa anläggningar är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Koncernens nyckeltal Omsättning Mkr Resultat efter finansiella poster Mkr Balansomslutning Mkr Medelantalet anställda 1/ Avkastning på eget kapital 2/ % Avkastning på totalt kapital 3/ % Soliditet 4/ % / Omräknat till antal heltidsarbetande. 2/ Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av justerat eget kapital. Skattesatsen för år ,3 %, tidigare år 28 %. 3/ Resultat efter finansiella intäkter i procent av balansomslutningen. 4/ Beräknat justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Målsättning och framtida utveckling Arbetet med förprojektering av framtida produktion har pågått under året med målsättning att ha ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk klart så snart som möjligt efter det att elcertifikatsintäkterna från Sandvik 2 upphör vid årsskiftet 2012/2013. Tankarna kring utvecklingen följer Växjö Kommuns övergripande strategier om ett fossilbränslefritt Växjö. Vi prioriterar de expansiva investeringarna efter långsiktig lönsamhet och även framledes planerar vi för stora investeringar rörande Kraft och Värme. Det öppna stadsnätet, med en mängd av tjänsteleverantörer i kombination med stark efterfrågan, ger en ljus bild för Wexnets framtida verksamhet i vår region. För framtiden ser vi energitjänster av olika slag som ett intressant område att vidareutveckla. En populär tjänst som finns är driftsäkerhetsavtal för fjärrvärme-anläggning. En nyckelfaktor för att nå framtida mål är en kompetent och engagerad personal som sätter kunden i fokus. För att bibehålla vår kompetenta och engagerade personal arbetar vi kontinuerligt med personalutveckling inom respektive område, men också på ett övergripande plan. Ett led i detta är uppföljningen av medarbetarenkäten och Energi i ett genusperspektiv som är ett jämställdhetsprojekt i samarbete med Energikontor sydost, Öresundskraft och Kalmar Energi. Vi deltar även i ett projekt som har målsättningen att exportera svensk fjärrvärmekompetens. Detta för att vara en ännu mer attraktiv arbetsgivare som lockar kompetent och engagerad personal. 5

6 Förslag till vinstdisposition i moderbolaget Till årsstämmans förfogande i moderbolaget står följande vinstmedel: Balanserad vinst ,93 kr Koncernbidrag (netto efter skatt) ,00 kr Årets resultat ,00 kr ,93 kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att: Till ägaren utdelas ,00 kr I ny räkning överförs ,93 kr ,93 kr Övriga vinstdispositioner Moderbolaget lämnar utdelningsbetingat koncernbidrag till Växjö Kommunföretag AB med kkr. Moderbolaget erhåller koncernbidrag från dotterbolaget Växjö Energi Elnät AB om kkr Ägarförhållanden Ägare Ägarandel i % Växjö Kommunföretag AB 100 Ansökans omfattning Orter/nät som ingår i ansökan År för Reko godkännandet Växjö 2005 Verksamheten i siffror Område Total nettoomsättning (Mkr) EI RR7110 Intäkter fjärrvärmeförsäljning (Mkr) EI RR7131 Summa rörelsekostnader (Mkr) EI RR73190 Rörelseresultat (Mkr) EI RR Summa tillgångar (Mkr) EI BR Avkastning på eget kapital (%) (årets resultat EI RR78000/Eget kapital EI BR72100)

7 Soliditet (%) (Eget kapital EI BR72100/Totalt kapital EI BR72000) Antal anställda (manår i fjärrvärmeverksamheten) Totalt levererad värme (GWh/år) EI SRFV Ledningslängd (km) Kommentar Från och med 2008 bygger siffrorna på de nya reglerna om särredovisning av fjärrvärmeverksamheten. Tidigare är det siffror för affärsområde Fjärrvärme och balansposter för hela Växjö Energi som redovisats Kunduppgifter Antal kunder 7533 st Meter ledning/ Såld värme (genomsnitt ej normalårsberäknad) 0,71 Leverans till olika kundkategorier Hämta uppgifter från EI FV151-FV156 och räkna om till procentandelar av den totalt levererade volymen Kundkategori Flerbostadshus 40 Industrier 4 Offentliga lokaler 12 Övriga lokaler 22 Småhus 22 Övrigt (exempelvis markvärme): Andel i % av levererad volym Hur stor andel av kunderna har leveranser enligt senast överenskomna allmänna avtalsvillkor? Kundkategori Andel i % Flerbostadshus 100 Industrier 100 Offentliga lokaler 100 Övriga lokaler 100 Småhus 100 Övrigt (exempelvis markvärme): 7

8 Kundkommunikation Hur många gånger per år genomförs Reko informationsmöten? 3 tillfällen Vilket/a datum genomfördes Reko mötet föregående år? Oktober 2009 Hur många personer deltog vid ovanstående Reko möten? Ca 300 st Kommentar: Vi genomförde 2 möten för privatpersoner på Leos lekland samt ett för näringsidkare Informationskanal Ggr/år Beskrivning Kundtidning/blad Webbaserad kundspecifik information (för att t ex kunna se förbrukning) Webbadress 2 Skickas till alla som är kunder till Växjö Energi 2 ggr/år - Alla kunder kan se sin förbrukning via Energikollen som ligger på veab.se Annat: Normalprislista Var finner kunden normalprislistan? Den finns på vår hemsida Hur kommunicerar ni normalprislistan med era kunder? Prislistan kommuniceras årligen med prisjusteringen via post. Kundmätningar Hur ofta genomförs mätning av kundernas nöjdhet (sk NKI)? 1 ggr/år När gjordes den sista mätningen? November 2009 och löpande vid anslutning 100 fjv kunder får en djupintervju en gång varje år. Sedan får varje nyansluten kund en enkät om deras kundupplevelse löpande Prisutveckling Årtal Förändring i % Kommentar: För jämförande uppgifter hänvisas till undersökningen Nils Holgersson på Där finns uppgifter om fjärrvärmepriserna för flerbostadshus i Sveriges samtliga kommuner där fjärrvärme är den dominerande källan för uppvärmning. 8

9 Policy för prisförändringar Vilken tidpunkt på året aviseras prisförändringar? Prisförändringen aviseras 60 dagar innan prisförändringen träder i kraft. Vilket sker på hösten. När träder prisförändringen ikraft? Prisförändringen träder ikraft 60 dagar efter aviseringen. Vid årsskiftet. Hur kommuniceras prisförändringar? (ange informationskanaler eller liknande) Via personliga brev, Reko-möten, annons i dagspress, hemsida och text på fakturan. Kommentar: Våra priser baseras i första hand på våra kostnader men också med målsättning att ligga under kundens alternativkostnad. Distribution Värmetäthet (Levererad värme (MWh) per ledningsmeter) 1,4 MWh/ledningsmeter Distributionsnätets ålder Andel i % av totala distributionsnätet(uppskattning) Decennium Före 1960 (AL 001) talet (AL 002) talet (AL 003) talet (AL 004) talet (AL 005) talet (AL 006) 59 Kvalitetspåverkande störningar Finns det ett kvalitetsledningssystem som hanterar kvalitetspåverkande störningar? Ja Hur hanteras kvalitetspåverkande störningar? Nej X 9

10 Produktion Bränslemix Bränsletyp (GWh) Trädbränslen Värmepumpar Avfall Industriell spillvärme Olja Kol Naturgas Torv Tallbeckolja Elpannor 1 Övrigt bränsle/ Köpt värme Elproduktion Utsläpp till luft Typ av utsläpp Fossilt koldioxidutsläpp (g/kwh) 53 Kväveoxidutsläpp (g/kwh) 0,13 Svavelutsläpp (g/kwh) 0,013 Kolmonoxid (g/kwh) 0,10 Lustgas (g/kwh) 0,013 Ammoniak (g/kwh) 0,0019 Stoft (g/kwh) 0,0047 Miljöarbete Miljöpolicy Beskriv företagets tre största miljöinsatser : 1. Utbyggnad av fjärrvärme i Växjö kommun 2. Uppförande av nytt biobränsleeldat kraftvärmeblock 3. Uppförande av ackumulator på m3 Vilket/a år genomfördes dessa åtgärder? 1. Start

11 Kommentar: 1. Medfört en utfasning av värmeförsörjning med direktverkande el och fossila bränslen 2. Medfört minskad oljeanvändning och möjligheten att återföra aska till skogsmark 3. Medfört minskad oljeanvändning Är fjärrvärmeföretaget miljöcertifierat? Ja Nej X Vilket system är företaget certifierat enligt? Bra Miljöval X ISO EMAS Annat, nämligen; Framtid Vi arbetar alltid med att förbättra relationen med våra kunder. Detta genom att lyssna på våra kunder och ge dem snabb och korrekt hjälp. Vi utvecklar ständigt vår webbplats och för att kunna ge kort men snabb information finns vi även idag på t.ex facebook. Vi vill nå branschens bästa service! Övrigt För frågor eller kommentarer till innehållet i det här dokumentet, vänligen kontakta: Namn Petra Nilsson Telefon E-post 11

Publiceringsdatum: 2011-08-24. Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB

Publiceringsdatum: 2011-08-24. Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB Publiceringsdatum: 2011-08-24 Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2 (12) INLEDNING Syftet med verksamhetsgenomlysningen inom ramen för Reko fjärrvärme är

Läs mer

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer

Gäller från 2010-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER

Gäller från 2010-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER Gäller från 2010-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER Innehållsförteckning 1. Reko fjärrvärme... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Omfattning... 4 1.3. Syfte... 4 1.4.

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS INNEHÅLL Intro 3 Organisation 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Fjärrvärme 8 Elnät 10 Stadsnät 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Postadress 115 77 Stockholm Telefon/utland 020-46 00 00 +46 278 276 96 Epost/hemsida

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2011

ÅRS REDO VISNING 2011 ÅRS REDO VISNING 2011 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Noter

Läs mer

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 20 13 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Noter

Läs mer

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi 2 Produktion: Pettersson & Partners reklam och design AB Foto: Jarl Asklund Tryck: DanagårdLitho 2015 innehåll VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig Affärsområde El 6 Vattenkraften är basen Mer

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

25-årsjubileum med mersmak inför framtiden

25-årsjubileum med mersmak inför framtiden ÅRSREDOVISNING 2014 2 Årsredovisning VänerEnergi 2014 INNEHÅLL VD har ordet 4 Våra medarbetare 6 Vår miljö 8 Teknisk verksamhet 10 Årsredovisning 15 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 19 Balansräkning

Läs mer

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4 kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta Karlshamn Energi skall vara det ledande energiföretaget i regionen och aktivt verka för en hållbar utveckling. 2 ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2012

ÅRS REDO VISNING 2012 ÅRS REDO VISNING 2012 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 29 Noter

Läs mer

Bilaga Energi 2/2015:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2014

Bilaga Energi 2/2015:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2014 Bilaga Energi 2/2015:2 C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2014 1 VD-KOMMENTAR Klimatmässigt har 2014 varit varmt, samtidigt som priser på el och elcertifikat varit låga. För affärsområde Värme har tillgängligheten

Läs mer

Årsredovisning Mälarenergi AB

Årsredovisning Mälarenergi AB 2014 Årsredovisning Mälarenergi AB Förvaltningsberättelse. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Underskrifter 29 Revisionsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

E.ON Sverige AB. Årsredovisning

E.ON Sverige AB. Årsredovisning E.ON Sverige AB Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Koncernchefen har ordet... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 Verksamhet... 5 Marknadsöversikt och viktiga händelser... 5 Forskning

Läs mer

Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer

Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 26 Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer 556004-9727, är moderbolag i en regional koncern som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt hållbart

Läs mer

Bilaga Energi 2/2014:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013

Bilaga Energi 2/2014:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013 Bilaga Energi 2/2014:2 C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013 1 VD-KOMMENTAR Verksamheterna Elnät, Stadsnät och biogas redovisar ett bättre resultat än budget. Inom affärsområde värme, med fjärrvärme, fjärrkyla

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden.

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden. Mälarenergi AB årsredovisning 212 Berättelser kring elden. 3 2 5 Omsättnings- och resultatutveckling (mnkr) 3 25 Fördelning av intäkter 212 Kyla Tjänster Övrigt Vatten Fördelning av kostnader 212 Mälarenergi

Läs mer