Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika"

Transkript

1 Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika canon-europe.com

2 Innehåll 3 Meddelande från ordförande och CEO, Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 4 Om Canon 6 Hjälpa våra kunder 8 Miljö 12 Samhälle 18 Affärsverksamhet 22 Canon Sverige Denna symbol visar att det finns mer information på vår hemsida. Omslagsfoto: Alexandra Dias Fernandes - Canon DIGITAL IXUS 870 IS 2 Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika Tijs Letschert Canon EOS 7D

3 Fortsatta ekonomiska utmaningar Vår verksamhet går framåt Rokus van Iperen Jag har glädjen att meddela att Canon EMEA gick med vinst 2013 trots fortsatta utmaningar orsakade av det ekonomiska världsläget och ansträngda budgetar hos företag och konsumenter. Detta kan till stor del tillskrivas våra medarbetares starka insatser och jag vill verkligen tacka dem. Canon EMEA:s strategiska vision är Att berika liv och företag genom bildbehandlingslösningar. Våra lösningar och tjänster hjälper kunderna att öka effektiviteten, bidra till hållbarhetsmål, skapa värde, uppfylla krav från samhälle och aktörer, upprätthålla sin livsstil och utnyttja nya möjligheter att utveckla affärsverksamheten på ett ansvarsfullt sätt. Under Stödja våra kunder finns exempel på hur vår hållbarhetsstrategi främjar våra kunders tillväxt. Hållbarhet genomsyrar vår företagskultur, genom vår Kyoseifilosofi, vår strategi och vårt sätt att bedriva affärsverksamhet. Canon EMEA anslöt sig till FN:s Global Compact (UNGC) i januari 2014 för att visa och bekräfta vårt fortlöpande engagemang för mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. Förvärv och integrering Vi har nu slutfört Océ-integreringsprogrammet i alla länder förutom Frankrike (slutförs 2014) och vi börjar se fördelarna med vår kombinerade produktportfölj. Kommersiella tryckeritjänster och Canons företagstjänster var särskilt starka områden under Vi slutförde även förvärvet av I.R.I.S. Group under 2013, vilket gör att vi bättre kan hjälpa kunder att hantera information från lösningar utlagda på entreprenad till affärsprocessoptimering. Från bra till enastående Vår affärsverksamhet vilar på en stabil grund, men vi kan inte stanna upp. Vårt mål är att utveckla verksamheten från bra till enastående. En av våra nyckelstrategier är att skapa mervärde för kundernas affärsverksamheter genom våra tjänster. Tjänster som Managed Print Services och outsourcing av affärsprocesser hjälper kunder att optimera sina affärsprocesser så att de kan bli mer effektiva, kostnadseffektiva och utöka verksamheten. I linje med våra fortlöpande förbättringar av produkter, lösningar och tjänster har vi startat ett treårigt program som syftar till att direkt engagera medarbetarna i affärsutvecklingen. Jag leder personligen detta beteendeförändringsprogram som vi kallar Pursuing Excellence. Vi kommer att skapa en starkare och mer dynamisk entreprenörskultur genom att engagera medarbetarna och möjliggöra kunskapsutbyte och bättre samarbete mellan dem, så att vi snabbare kan svara på efterfrågan från kunder och marknaden. Som ett sätt att påskynda beslutsfattandet fick de lokala ledningarna mer ansvar under Vi startade ett talanghanteringsprogram som ska hjälpa oss att upptäcka och utveckla intern kompetens och signalera när vi behöver rekrytera extern expertis. Vi lanserade även en turné över hela regionen för att nå ut till och engagera alla medarbetare. Vi uppmuntrar innovativa idéer från medarbetarna och håller därför numera en konferens två gånger om året för kunskapsutbyte mellan verkställande direktörer i olika länder. Dialog med intressenter Vi följer återigen riktlinjerna i Global Reporting Initiative G3.1 för den här rapporten. Under 2014, inför G4, kommer vi att inleda dialoger med aktörer genom fysiska möten, undersökningar på nätet och andra verktyg för att ta reda på vilka frågor som är viktigast för dem. Vi har samtidigt hämtat förslag från vår medarbetarundersökning (se Samhälle ) och från intervjuer med affärskunder. Medarbetarna ansåg att talang- och prestationshantering var viktigast, medan kunderna däremot tydligt uttryckte en förväntan på att Canon ska förstå deras verksamhet, föreslå innovationslösningar som leder till tillväxt och hålla sina löften. I nästa rapport kommer vi att redogöra för om hur dialogen med intressenterna fortskrider. Priser och erkännanden Canon fick globala, europeiska och nationella priser från branschen, oberoende organisationer och allmänheten som erkännande av vårt varumärke, våra produkter, medarbetarrelationer och vår utsläppshantering. Det finns mer information under Om Canon och i andra delar av den här rapporten. Jag är mycket tillfreds med att vi internt har kunnat lansera ett hållbarhetspris i vår årliga prisutdelning för enastående prestationer som delas ut av Canon EMEA:s ordförande. Det nya priset för hållbarhet vanns av Canon Norge på grund av dess nominering till en av de tio bästa arbetsplatserna 2009, 2011 och 2013 av institutet Great Place to Work. Vid slutet av 2013 började några länder visa tecken på ekonomiska förbättringar men återhämtning är fortfarande en bit bort. Jag tror att våra åtgärder för att stärka affärsverksamheten och vårt åtagande att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt kommer att bidra till kundernas hållbara tillväxt och vår lönsamhet även i framtiden. Jag tar gärna del av kommentarer och förslag rörande verksamheten. 1 Rokus van Iperen Ordförande och CEO, Canon Europa, Mellanöstern och Afrika INFORMATION FRÅN VD 1 Använd e-postadressen på baksidan Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 3

4 Om Canon Canon Europa N.V. är ett helägt dotterbolag till Canon Inc. i Japan som ansvarar för försäljning och marknadsföring av Canons produkter, tjänster och lösningar till kunder i mer än 116 länder i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). Vi har cirka anställda. Canon EMEA:s nettoomsättning för 2013 utgjorde 30,1 % (1 125 miljarder yen) av Canons globala nettoomsättning. Vår strategi Vår strategi syftar till att skapa hållbar lönsam tillväxt för oss och våra kunder genom att bygga ut våra lösningar och tjänster, utveckla teknik som gör att kunder kan dra nytta av fördelarna med bildbehandlings- och informationshantering samt stärka kapaciteten i vår kärnverksamhet. Vår inställning till hållbarhet bygger på vår Kyosei vår företagsfilosofi som i korthet betyder att leva och arbeta tillsammans för allas bästa och knyter an till Canon Inc:s företagsstrategi. Den är integrerad i målen för vår kärnverksamhet och redovisas i de tre avsnitten Affärsverksamhet, Miljö och Samhälle. Vårt hållbarhetsengagemang är en viktig del av vår strategi och hjälper oss att skapa mervärde för kunderna så att de kan uppnå egna verksamhets- och hållbarhetsmål. Det hjälper oss även att knyta an till samhället genom att människor fångar, dokumenterar och spelar in världen runtomkring dem, samtidigt som vi kan erbjuda stora fördelar för samhället genom vårt arbete inom den medicinska och offentliga sektorn. Vi har identifierat de möjligheter och frågor som är viktigast för vår verksamhet, baserat på Canon Inc. och Canon EMEA: s strategi samt återkoppling från kunder, medarbetare och andra intressenter. Viktiga frågor är: Bevara kundernas lojalitet och förtroende genom att även fortsättningsvis vara relevant på våra marknader och använda sunda affärsmetoder. Främja och stödja en hållbar tillväxt för våra kunder. Minska miljöpåverkan i hela vår verksamhet och produkternas livscykel. Identifiera och utveckla kompetensen i vår organisation och på så sätt se till att vi är rustade för att möta framtida utmaningar. Samt främja bredare ekonomisk tillväxt och ta itu med utmaningar i det lokala samhället. Vi avser att inleda en dialog med olika intressenter under 2014 och lära oss att bättre förstå vilka frågor som är viktiga för dem. Risker och utmaningar Att bedriva affärsverksamhet i 116 länder är förenat med både möjligheter och risker. Vi bidrar till större ekonomisk tillväxt och social utveckling, och möter lokala behov genom att tillhandahålla produkter och tjänster som gör att kunderna kan använda bilder på ett mer flexibelt sätt. Vi berörs dock av följande utmaningar: Makroekonomin: i synnerhet valutakursförändringar. Olika lagstiftningskrav som förändras snabbt: för att identifiera och hantera ny lagstiftning samordnar vi vid behov vår strategi för olika typer av regelefterlevnad nationellt, regionalt och på huvudkontoret. Hantera vår leverantörer: vi har uppdaterat våra leverantörsvillkor och infört en formell enhetlig uppförandekod för leverantörer som även berör hållbarhet. Produkter, tjänster och lösningar Våra bildbehandlingslösningar tilltalar olika kunder privatpersoner, småföretag, storföretag, multinationella företag och hjälper dem att utnyttja bildens kraft i sina liv och sina företag. Våra tjänster och produkter innefattar bland annat Managed Print Services och företagstjänster som outsourcing av affärsprocesser och bildlagringslösningar, kameror för amatörer och yrkesfotografer inklusive för TV-produktion, skrivare, skannrar och multifunktionsenheter, storformatsenheter, produktionsskrivare och digitala tryckpressar för kommersiella tryckerier, halvledare; utrustning och lösningar för medicinsk bildbehandling samt videokameror och projektorer. Klimatförändringar och miljörisker: vi arbetar med olika metoder för att minska dessa. Canon Inc. arbetar till exempel för att minska produkters miljöpåverkan och samtidigt öka funktionaliteten. Canon Inc. och Canon EMEA minskar klimatpåverkan genom ett miljöledningssystem som är globalt certifierat enligt ISO Naturkatastrofer som negativt kan påverka produkttillgången är ett exempel på risker vid klimatförändringar. Våra åtgärder består därför bland annat i att skapa logistiska system med bättre återhämtningsförmåga och införa bättre system för lagerprognoser och distribution. Detta leder till en bättre logistik, vilket är fördelaktigt för kunders lagerhållning och kassaflöde (till exempel för återförsäljare av konsumentprodukter). Ledning Canon EMEA:s högsta ledningsorgan är Canon Europas Operations Business Review (CEOBR) som leds av Rokus van Iperen, ordförande och CEO, och utgörs av cheferna för finansoch affärsenheterna. CEOBR ansvarar för att ange strategier, mål och verksamhetskriterier samt styrningsstrukturer för organisationen som innefattar riskhantering, intressekonflikter och verksamhetsprinciper. 4 Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

5 Den juridiska chefen, chefen för immaterialrätt och chefen för hållbarhet sitter även i Canon Europas operativa kommitté (CEOC) som också leds av Rokus van Iperen och ansvarar för hållbarhetsfrågor. Rokus van Iperen har det övergripande ansvaret för hållbarhetsprogrammet och är också Senior Executive Officer för Canon Inc. Gruppen för hållbarhet (som tidigare kallades miljö- och produktsäkerhetsgruppen) ansvarar för att samordna Canon EMEA:s hållbarhetsarbete. Hållbarhetsmålen integreras på lång sikt i affärsenhetsplaner och funktionella planer som har godkänts av CEOC och filtreras sedan ner till de nationella och regionala försäljningskontoren (NSO respektive RSO). Från och med 2014 är målramverket mer flexibelt, vilket gör att NSO:er och RSO:er kan lyssna på lokala aktörers behov och ta itu med effekterna av detta. Hållbarhetsgruppen kommer att övervaka hur väl vi uppnår dessa mål. Utmärkelser och erkännanden 2013 kom Canon på 35:e plats i Interbrands årliga rapport Bästa globala varumärken ett erkännande av vår innovation i en snabbrörlig bransch och kom på 30:e plats i Interbrands Bästa globala miljövarumärken. I den senare kategorin berömdes Kyosei vår filosofi och det föreslogs att vi framhåller våra starka miljöaktiviteter mer, vilket vi kommer att göra. Vi kom på fjärde plats i en undersökning om företags utsläpphantering i förhållande till vetenskapsbaserade mål som genomfördes av ClimateCounts och Center for Sustainable Organizations. Undersökningen analyserade 100 företags verksamhetsutsläpp mellan 2005 och Utav de 100 ansågs 49, däribland Canon, vara hållbara och på god väg att minska sina koldioxidutsläpp i linje med vetenskapliga mål som syftar till att undvika klimatförändringar. Bland dessa 49 företag uppnådde Canon, tillsammans med 24 andra, en ökad omsättning i kombination med minskade utsläpp. Canon mottog under 2013 Deshima Netherlands Award för vår ekonomiska påverkan och verksamhet i frågan om hållbarhet och socialt ansvarstagande i Nederländerna. Priset delas ut två gånger om året och framhåller vikten av framgångsrika japanska investerare i Nederländerna. Reader s Digest utsåg Canon till det mest pålitliga kameravarumärket i Europa för 13:e året i rad. Canon omnämndes på nytt som Ledare i Gartners Managed Print Services 2 Magic Quadrant-rapport Rapportering Vi rapporterar i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) 3.1-riktlinjerna, med tillämpningsnivå B. En fullständig GRI-tabell med ytterligare information finns på About_Us/sustainability/sustainability_reports/. Vi har inte sökt extern ackreditering. När vi går framåt med verksamheten kommer vi att inleda dialog med intressenter så att vi kan identifiera viktiga frågor för GRI G4. Vi avvaktar även utfallet av den förslagna EU-lagstiftningen om icke-finansiell rapportering. Om rapporten Det här är Canon EMEA:s femte årliga hållbarhetsrapport. Den omfattar kalenderåret 2013 och är riktad till våra kunder och andra intressenter. Den innehåller information om vår integrerade före detta Océ-verksamhet och vårt aktuella förvärv av I.R.I.S. Group. Den innehåller inte information om Océ Technologies eller andra dotterbolag i EMEA-koncernen vilka rapporterar till Canon Inc. Tidigare rapporter finns på Frågor eller kommentarer om den här rapporten eller Canon EMEA:s hållbarhetsarbete skickas till OM CANON Rapportering i enlighet med huvudämnena i ISO Organisatorisk ledning Om Canon och affärsverksamheten Arbetsförhållanden Samhälle Rättvis operativ praxis Affärsverksamhet och samhälle Engagemang i samhället och utveckling Samhälle Mänskliga rättigheter Affärsverksamhet Miljö Miljö Konsumentfrågor Stödja våra kunder p4,18 p12 p12,18 p12 p18 p8 p6 2 Magic Quadrant for Managed Print Services Worldwide, Ken Weilerstein, Sharon McNee, Elizabeth Kim, 21 oktober 2013 Den här symbolen används i rapporten för att visa att det finns mer information på vår hemsida. Pdf-versionen av rapporten innehåller hyperlänkar. Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 5

6 Jag skulle inte byta ut den här skrivaren för allt i världen om inte Canon gör en bättre, så klart! Gary Knight, fotograf och bildjournalist, om sin storformatsskrivare Canon ipf 9100 Hjälpa våra kunder Vi hjälper kunderna att utnyttja alla möjligheter att utveckla sin affärsverksamhet eller berika sin livsstil. Detta gör vi genom att stödja deras ekonomiska tillväxt samtidigt som vi förbättrar deras hållbarhet. Vare sig det är en lösning för hemmet, ett litet företagsnätverk eller ett större för flera kontor, från kommersiella skrivare till tryckerier, från utskrift av affischer till skanning av checkar, från fotoböcker till riktad marknadsföring samt fakturahantering. Utöver det stora utbudet av konsumentprodukter erbjuder Canons och Océs kombinerade portfölj branschens bredaste utbud av produkter och lösningar för produktionsutskrifter, vilket gör att vi kan uppfylla ännu fler kunders behov. Här är några exempel på hur vi hjälpte kunder under Hållbara besparingar Det globala storföretaget AstraZeneca hade många olika skrivarleverantörer och enheter i både Storbritannien och Sverige, vilket förbrukade stora mängder energi och papper och skapade mycket avfall både i fråga om utrustning och förbrukningsmaterial. Med endast ungefär 3 användare per enhet, jämfört med branschens rekommenderade 30 användare, blev ineffektiviteten och avsaknaden av en strategi för utskrifter kostsam. Canon arbetade i nära samarbete med AstraZeneca för att utveckla en utskriftsstrategi som skulle ge tjänstekvalitet och funktionalitet och samtidigt minska kostnader och miljöpåverkan. Fler än kontorsmaskiner och 40 utskriftsservrar ersattes med endast flerfunktionsenheter (MFD) och 8 servrar så att inga medarbetare skulle vara längre än 25 meter från närmsta MFD. Med programvaran MyPrintAnywhere kan personalen skriva ut på vilken enhet som helst genom att dra sitt kort, samtidigt som AstraZeneca får överblick över mängden utskrifter. Det ökar även säkerheten eftersom dokument endast skrivs ut på begäran. För att säkerställa kompatibiliteten testade vi fler än program som AstraZeneca använder. Övergången blev ännu smidigare med utbildning och kommunikationsprogram för slutanvändare. Återkoppling från en medarbetarundersökning bekräftar att övergången var framgångsrik och Canon och AstraZeneca diskuterar nu hur de ska införa tjänsten på alla AstraZenecas kontor i världen. De årliga miljöbesparingarna sedan 2012 uppgår till: 334 miljoner färre utskrifter Energiförbrukningen minskade med mer än kwh 260 ton mindre koldioxidutsläpp 6 Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

7 Osynlig säkerhet Anpassningsbara säkerhetsinställningar, UV-bläck och flyktigt bläck som rinner om det har manipulerats bidrar att motverka bedrägerier. Man kan till exempel lägga till ett osynligt säkerhetsskikt under den synliga utskriften. Vår senaste check-skanner imageformula CR-190i kan fånga både standardbilder och UV-bilder som kan användas som äkthetsintyg för kontroll av checkar. Outsourcing med mervärde Canons företagstjänster (CBS) erbjuder företag skräddarsydda utkontrakterade affärsprocesstjänster, bland annat data- och informationshantering, riktad marknadsföring och hantering av kundrelationer. Detta hjälper företagen att öka effektiviteten och utöka verksamheten kostnadseffektivt. I Frankrike arbetar CBS till exempel med både nationella och globala ideella organisationer (NPO:er) och hanterar relationer vid donationer. Detta omfattar kontroll av donatoruppgifter, bearbetning av donationer och utfärdande av skattekvitton för mer än 3 miljoner donatorer och över 2 miljoner euro i donationer Genom att lägga ut dessa processer på entreprenad optimerar ideella verksamheter värdet på sin aktiva donatordatabas och förbättrar relationen vid donationer. De kan styra insamlingsverksamheten och donatorkommunikationen bättre och minska administrationskostnaderna, vilket betyder att en större del av donationerna går till organisationens kärnverksamhet. Snabböverblick över kommersiella tryckerier Vi arbetar med avdelningar och kommersiella tryckerier som producerar höga volymer, exempelvis tidningsutgivare och bokförläggare, och vi hjälper dem att arbeta mer flexibelt och effektivt. 1. Digitala utskriftslösningar bidrar till minskade avfall och gör det möjligt att trycka upp små upplagor eller enstaka böcker på begäran. Med den senaste ColorStream 3900 trycker en av Canons kunder tidningar i veckan i 500 varianter med så få som 200 exemplar av varje, som innehåller personanpassade lokala nyheter och information. 2. Vi organiserade evenemang på vårt kundupplevelsecenter i Tyskland för att hjälpa våra företagskunder att använda våra produkter och lösningar effektivare för att utöka affärsverksamheten. Kunderna lärde sig om nya lösningar och delade med sig av framgångsexempel med befintliga Canon-lösningar. De diskuterade även de senaste tekniska innovationerna, branschtrenderna och framtida utmaningarna. 3. Sex nya vägledningar för interna tryckerichefer ger strategiska och praktiska råd som hjälper dem att utveckla och marknadsföra sina tjänster till interna kunder och öka värdet för företaget. En förståelse av när man ska trycka upp internt och när man ska köpa trycktjänster ökar värdet på tjänsterna. Partnersupport En betydande del av Canons affärsverksamhet kommer från den indirekta partnerkanalen som utgörs av en grupp återförsäljare och leverantörer. Vi erbjuder dem stöd och resurser samt en engagerad personlig kontoansvarig som hjälper dem att utöka sin affärsverksamhet. Vår partnerportal PartnerNet innehåller information för partner, till exempel broschyrer, visningsrumsmaterial, tekniska specifikationer och fallstudier. Våra partner har tillgång till en version av Canons utbildningsportal via PartnerNet med kurser på nätet och annat relaterat material. Vi organiserar även årliga evenemang för våra huvudpartner i Europa. Våra partner får allt fler frågor kring hållbarhet. Vi har därför delat med oss av extra verktyg och information som vi använder som underlag till våra hållbarhetsförslag till kunder, till exempel onlinekurser om miljömedvetenhet och speciellt visningsrumsmaterial. När varje sekund räknas Köpenhamns universitetssjukhus behandlar några av de mest kritiska traumafallen i Danmark några få sekunder och tillgång till rätt utrustning kan vara skillnaden mellan liv och död för patienterna. När traumateamet utformade ett nytt särskilt traumarum valde man tre digitala röntgensystem från Canon, bland annat ett som installerades i taket, på grund av dess rörlighet runt orörliga patienter. Med våra fasta och bärbara plattskärmsdetektorer visas röntgenbilderna nästan omedelbart var de än behövs. Ett specialutformat kommunikationssystem från Canon för bilder och arkivering gör att traumateamet snabbt kan se, skicka, arkivera och hämta alla diagnostiska bilder som tagits på sjukhuset. Service och support När privat- eller företagskunder behöver support kontaktar de vårt europeiska kontaktcenter. Kontaktcentret täcker 17 språk och betjänar 22 länder. Under 2013 hanterade det nästan 2,5 miljoner samtal och e-postmeddelanden. Företagskunder har även tillgång till en självbetjäningsportal dygnet runt. Våra medarbetare strävar alltid efter att kunderna ska komma igång direkt när så är möjligt, men ibland är det nödvändigt att koppla samtalet till ett regionalt center eller boka in ett besök från en servicetekniker. En ny bärbar enhet ger serviceteknikerna en enkel överblick över kundens problem. Detta gör att de kan lösa problemet snabbare, schemalägga besöken bättre och på så sätt minska koldioxidutsläpp. HJÄLPA VÅRA KUNDER Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 7

8 Silvio Franchini Canon PowerShot S110 Miljö Minska miljöpåverkan Canon har utformat och sålt produkter, lösningar och tjänster med minskad miljöpåverkan i många år. En EUundersökning (Flash Eurobarometer 367) visade att kunder i hela europe är intresserade av att köpa miljöanpassade produkter. Åttio procent av deltagarna sade att de ibland eller ofta köper miljöanpassade produkter, samt 89 procent svarade att inköp av sådana produkter skulle göra skillnad för miljön. Vi siktar på att minska våra produkters miljöpåverkan genom hela deras livscykel från designidé tills produkten är slutanvänd, enligt principen tillverka använd återvinn. Miljöpåverkan kommer från råmaterialet vi använder, tillverkning, distribution, kundanvändning, bortskaffning när produkten är uttjänt och vår verksamhet. Canon Inc:s övergripande mål är att minska koldioxidutsläppen för produktens livscykel med 1,4 procent per år (med 2011 som baslinje), men under 2012 var minskningen hela 4 procent, mycket tack vare bättre distribution, så målet för 2013 sattes på 3 procent jämfört med År 2012 kom 20 procent av våra produkters koldioxidutsläpp från kundanvändningen. Vi försöker hela tiden minska energibehovet för våra produkter och erbjuda effektiva lösningar och tjänster som hjälper kunderna att uppnå sina egna miljömål. Vi kunde därför minska utsläppen till följd av kundanvändning med 5 procent under Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

9 Effektivare verksamhet för oss och våra kunder MILJÖ Tillverka Produkter som säljs i EMEA tillverkas i Asien, Kanada, Nederländerna och Tyskland. All global tillverkningsverksamhet rapporterar direkt till Canon Inc. Vi fokuserar på minskningar vid designstadiet och på produktens vikt och volym. Detta innebär mindre emballage och effektivare logistik, vilket i sin tur minskar koldioxidutsläpp. Vi använder också återvunnen plast från Canon-källor i vissa av modellerna i serierna PIXMA, imagerunner ADVANCE och storformatsmodeller i serien imageprograf. minskning av totalt koldioxidutsläpp** 2013-års PIXMA MG5500-serie jämfört med MP540 (2008) lättare 28 % 50 % minskning av daglig energiförbrukning* 22 % 4 % mindre 12 % mindre emballage * Utvärderingen bygger på att skrivaren är kopplad till en dator via usb-anslutning, att den är avstängd i 16 timmar och påslagen i 8 timmar, skriver ut 10 färgsidor, eller är i vänteläge. ** Från tillverkning till återvinning, produktanvändning ej inräknad. Använd Vi samarbetar med kunder för att hjälpa dem att använda miljöfördelarna med våra produkter, tjänster och lösningar för att minska deras miljöpåverkan, spara pengar och stödja deras hållbarhetsmål och bredare ekonomiska utveckling. Affärsmodellerna genomgår förändring och kunder kan nu komma att hyra hårdvara oftare än att köpa den och även utkontraktera affärsprocesser. Våra tjänster hjälper dem att maximera effektiviteten och stimulera tillväxt. Vårt Managed Print Services-team går till exempel först genom och granskar kundens skrivarinnehav och skrivarbehov. Teamet utformar sedan en Canon-lösning som maximerar värde, effektivitet och affärsfördelar samtidigt som det sänker kostnaderna. Canons företagstjänster hanterar även utlokaliserade affärsprocesser åt kunder, vilket ökar effektiviteten och skapar ytterligare affärsmöjligheter och tillväxt. Som bildbehandlingsexperter kan vi erbjuda de bästa lösningarna och tjänsterna som uppfyller kundernas behov så effektivt som möjligt (se Stödja våra kunder ). Vi letar alltid efter sätt som kunder kan spara energi på när de använder våra produkter från minskad uppvärmningstid till att sänka energiförbrukningen i viloläge. Nedan finns specifika exempel på besparing av energi- och pappersresurser. Återvinn Förhindra global uppvärmning Tillverka Effektiv användning av resurser Minskad miljöpåverkan Elliminera farliga ämnen Använd Energi Vissa kompaktkameror (till exempel Powershot A1400) har ett eco-läge som dämpar skärmbelysningen efter 30 sekunder och stänger av kameran efter tre minuter. Användaren kan ta fler bilder med en enda batteriladdning, vilket minskar laddningsfrekvens och energiförbrukning och de kan enkelt sätta på kameran igen genom att trycka på valfri knapp. Våra senaste kompakta installationsprojektorer i XEED-serien använder betydligt mindre energi än jämförbara produkter mindre än 1 W i vänteläge och bara 365 W i drift (modellen WUX450). Den kompakta storleken gör dem lättare att installera. Den nya produkten för projicering på korta avstånd, XEED WUX400ST, kan projicera en 100-tums bild (ca 2,5 m diagonalt) från endast 1,2 meters avstånd. Fjärrkontrollen har också en ECO -knapp som gör att användaren kan växla mellan ljuslägena full och låg och det är enkelt att komma åt inställningarna för energihantering. Våra storformatsskrivare PlotWave 340 och 360 för tekniska dokument är utrustade med Radiant Fusing,en teknik från Océ. Detta innebär nästan ingen uppvärmningstid alls och en första utskrift efter 40 sekunder. Det sparar tid och energi. Canons serie med A4-skrivare och MFP-enheter fick pris för Årets energieffektiva A4-MFP-serie av oberoende Buyers Laboratory Inc. vid deras vinterprisutdelning Tre i-sensys-enheter och en imagerunner ADVANCE-enhet fick också priset Enastående prestation för energieffektivitet. Canon har gång på gång visat att dess dokumenthanteringsprodukter för A4-format är det miljöanpassade valet för energimedvetna konsumenter, säger Pete Emory, chef för laboratorietester på BLI. Nästan 100 procent av Canons produkter som är aktuella kvalificerade för ENERGY STAR 1.1 (EU:s ENERGY STAR - märkning tilldelas de mest energieffektiva produkterna). ENERGY STAR 2.0 lanserades i Europa i april 2014 och Canon ska registrera samtliga aktuella produkter på marknaden för version 2.0 och hoppas uppnå en lika hög märkningsandel. Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 9

10 Papper Vi följer en ansvarsfull linje för pappersinköp och kan spåra hela vårt pappersdistributionsnätverk. Förutom vårt huvudkontor i EMEA har åtta av våra Europeiska försäljningskontor FSC - eller PEFC-certifiering och 2013 var 75 procent av pappret vi köpte in FSC- eller PEFC-märkt. För att hjälpa kunder att minska sin miljöpåverkan erbjuder Canon Tyskland koldioxidneutralt papper, vilket de kunde uppnå dels genom energiproduktion på pappersbruket under tillverkningsprocessen, dels genom kompensering av koldioxidutsläpp med Gold Standard-projekt. Vi planerar att vidareutveckla detta under Med våra skannerlösningar och digitala lösningar samt duplex- och N-up-utskriftsalternativ (utskrift med två eller fler sidor per sida) på hemmaskrivare och företagsskrivare kan kunderna använda mindre papper, vilket sparar pengar, tid och förvaringsutrymme. Andra maskiner har särskilda papperssparande funktioner. Den professionella skrivaren ColorStream 3000 skriver till exempel ut långsammare tills pappersrullen har kommit upp i hastighet och stannar nästan omedelbart när man trycker på stopp/paus-knappen. Kunderna gör stora besparingar under maskinens livslängd eftersom andra liknande bläckstråleskrivare slösar meter papper innan de stannar. Återvinn Canon har i många år tillverkat produkter som är avsedda att återvinnas, återanvändas samt att förlänga produkternas och materialens livslängd. Detta återspeglas i följande program: Renovering när maskiner skickas till ett lokalt Canonkontor för byte av delar och återställs till lämpligt skick för återförsäljning eller uthyrning. Factory Produced New Models (FPNM) kallades tidigare återtillverkning. Maskiner skickas till vår fabrik i Tyskland när leasingavtalet har löpt ut hos kunden och genomgår rigorös rengöring, provning och kvalitetssäkring. Detta garanterar att maskinen är så gott som ny, fördubblar livslängden och ger samma kvalitet och prestanda som för den ursprungliga maskinen. Insamlingsprogram: vårt globala insamlingsprogram för servicekassetter har funnits sedan Inlämnade kassetter återvinns till nya, via en sluten process där inget avfall går till deponi. Vårt återvinningsprogram för bläckpatroner lanserades i 15 europeiska länder i februari 2013 och vid slutet av året hade cirka kg (nästan patroner) samlats in och därmed avlägsnats från hushållens avfall. Återvinning av Canon-material till nya produkter som miniräknare och skrivare: två nya miniräknarserier från 2013 innehåller återvunnen plast LS-123K-serien som använder både solenergi och batteri och den slimmade X MARK IIminiräknaren som drivs med enbart solenergi. Dessa program sparar in avsevärt på resurser och koldioxidutsläpp. FPNM-modeller återanvänder till exempel upp till 93 procent av befintliga komponenter om man räknar i vikt, och vår simulering för livscykelsutvärdering visar att processen leder till 80 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med enheter som tillverkats helt av nya komponenter i Asien. FPNM-modeller är i linje med kundernas miljömål och försäljningen i EMEAregionen fördubblades 2013 jämfört med Verksamhet Vi försöker att minska vår miljöpåverkan i hela verksamheten, som omfattar en rad olika funktioner såsom inköp, leverantörskedja, försäljning och marknadsföring, service, personalavdelning, finansavdelning och IT. Océ-integrering Integreringsprogrammet fortlöpte under I de fall integreringen innebar en flytt till en annan kontorsbyggnad tog man hänsyn till hållbarhet och andra faktorer. Sedan 2011 har vi sparat in på m 2 kontorsyta motsvarande ett ton koldioxid. Vi minskade vår miljöpåverkan per person med över 30 procent 2013 jämfört med ISO Vår globala ISO certifiering visar intressenter vårt starka engagemang för miljömässig hållbarhet. I EMEA-regionen är 191 kontor i 25 länder certifierade. Under 2013 klarade 29 kontor i 13 länder omcertifieringsrevisioner och inga avvikelser noterades. Liksom Canon-kontoren kommer tidigare Océ-kontor att ingå i vårt globala certifieringsprogram när de uppfyller våra interna kriterier till exempel verksamhetsbehov eller verksamhetsstorlek (kontorsyta m 2, energiförbrukning). Korrigerande åtgärder: Vi vidtog två korrigerande åtgärder Diesel läckte ut från en leverantörs lastbil i närheten av vårt lager. Leverantörens saneringsarbete var otillräckligt, vilket resulterade i ytvattenföroreningar. Föroreningarna avlägsnades och vår leverantör upplystes om de korrekta processerna och riktlinjerna som ska följas. Leverantörer och partners Till följd av en undersökning av vår lagerkapacitet slår vi samman vår europeiska lagerverksamhet i Nederländerna för att öka effektiviteten i vår leverantörskedja. Vi valde Nippon Express som vår strategiska logistikpartner och de kommer att bygga en ny lagerlokal i Rotterdam som uppfyller våra behov. Vi har integrerat hållbarhetsprinciper rakt genom detta strategiska partnerskap, från lagerlokalens design och konstruktion till den framtida verksamheten. Det innefattar ett servicenivåavtal som täcker hållbarhetsansträngningar som emballageinnovation, avfallsåtervinning, miljöanpassade inköp och hållbarhetsrapportering. Nippon Express Har utnämnt en hållbarhetschef som ska vidareutveckla deras hållbarhetsstrategi. Hållbarhetschefen har involverat Canon i en process som syftar till att identifiera Nippons största hållbarhetspåverkan. Lagerlokalen ska byggas enligt standarder för BREEAM-Very Good-certifiering och kommer att tas i drift under Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

11 Uppnådda mål Nedan visas våra framsteg på väg mot målen vi fastställde Vi gör goda framsteg mot tre av målen men har inte uppnått målet för koldioxideffektivitet vid transport. Det berodde på ändringar i blandningen av produktkategorier och volymer som fraktades, tillsammans med ytterligare relaterade transportkostnader. MILJÖ OMRÅDE MÅLSÄTTNING MÅL* FRAMSTEG FÖR 2013 Miljöpåverkan för Canon EMEA Minska med 1,5 procent per år jämfört med omsättning (jämfört med 2010) 15 procent fram till år 2020* 7 procent jämfört med år 2010 Öka avfallsåtervinning på alla EMEA-kontor 52 procent fram till år 2014* 50 procent Resurseffektivitet Öka avfallsåtervinning på alla Canon-lager inklusive utlokaliserade lager 85 procent fram till år 2014* 83 procent Hållbara produkter Öka volymen av certifierade och återvunna papperstyper 75 procent av pappersomsättningen fram till år 2014* 86 procent av pappersomsättningen Koldioxideffektivitet vid transport Minska jämfört med 2012 års nettoomsättning 2 procent 2013 Ej uppnått * Mätt mot den gemensamma grundläggande resultatnivån för 2010 för både Canon och Océ Vi upptäckte att en produkt som användes av servicetekniker innehöll drivmedlet R134a som kan ha en stor inverkan på den globala uppvärmningen. Vi letade upp en ersättningsprodukt som var lämplig de berörda NSO:erna ombads att byta ut lagret mot den nya produkten. Vi övervakar lag- och regelefterlevnad. Kundengagemang Resultaten från vår årliga kundlojalitetsundersökning visar återigen att kunder som är medvetna om Canons starka miljöengagemang är nöjda med våra insatser (84 procent) och 59 procent säger att detta påverkar deras inköpsbeslut. Vi ber även kunder att fylla i en enkät efter servicetjänster, och 81 procent av kunderna 2013 uttryckte tillfredsställelse med våra serviceteknikers kunskap om och förmedlande av miljöinformation. Arbete med leverantörer och partners Till följd av Océ-integreringen har vår leverantörslista ökat med 50 procent. Inköpsavdelningen arbetar med att se över vår leverantörslista och siktar på att minska antalet till totalt Vi arbetar med leverantörer för att säkerställa att de följer våra riktlinjer för miljöanpassade inköp. Detta omfattar bland annat stöd till våra primära leverantörer i att säkerställa att deras eget leverantörsnätverk uppfyller våra riktlinjer. När vi beställer från ett företag kan det hända att materialet har tillverkats av företagets leverantör (vår sekundära leverantör). Om materialet omfattas av våra riktlinjer för miljöanpassade inköp arbetar vi med företaget och dess leverantör för att säkerställa att materialet uppfyller våra kriterier. Vi hjälper även vår primära leverantör att förstå kriterierna så att de kan lyfta fram och tillämpa dem på sina leverantörer i anknytning till Canon-aktiviteter, eller för att förbättra sina egna hållbarhetsmål. Under 2013 skapade vi referenshandböcker för inköp av reklamartiklar och evenemangsriktlinjer med information om hållbara inköp. Dessa hjälper våra medarbetare att förstå och lyfta fram områden som kräver extra uppmärksamhet vid inköp eller planering av evenemang till exempel att undvika föremål som är tillverkade av farliga eller icke-hållbara ämnen och att minska avfall genom att endast beställa den mängd som behövs. Andra initiativ Följande initiativ inleddes även 2013: Vi lanserade vårt certifieringsprogram för servicetekniker. På grundnivån finns en kurs om hållbarhet som ska hjälpa tekniker att svara på kundfrågor om hållbarhet, till exempel om miljöbesparingar för deras produkt. Vi tillämpade en maxgräns för koldioxidutsläpp på 130 g/km för nya företagsbilar 2013, vilket kommer att minskas till 120 g/km för Många länder agerade proaktivt och uppnådde den lägre nivån förra året för en stor del av sin fordonspark. Ryssland är det enda undantaget, där de fortsätter på nivån 130 g/km, eftersom tillgången är väldigt begränsad till bilar med lämplig storlek och kapacitet som uppfyller kravet på 120 g/km. Vi valde att byta ut vår leverantör av VPN-hårdvarunycklar vilket har möjliggjort en förbättrad intern datasäkerhet mot en lägre enhetskostnad och bättre hållbarhet, eftersom de nya VPNhårdvarunycklarna har utbytbart batteri. Vi har även ändrat 30 procent av våra hårdvarunycklar till mjukvarunycklar, vilket minskar kostnader och miljöpåverkan. En energigenomgång av fem Canon-kontor i Storbritannien, Tyskland, Österrike, Portugal och Danmark resulterade i besparingar på nästan euro. Fyra Canon EMEA-kontor producerar förnybar energi som fyller en del av deras energibehov. Totalt köper 11 kontor mellan procent förnybar energi. Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 11

12 Patrizia Poletti Canon PowerShot S100 Samhälle Samverkan med olika aktörer Vi interagerar med intressenter på många olika sätt från att stödja medarbetarna som verksamheten vilar på, till att inspirera kunder och andra som använder bilder för att berika sina liv. Vi söker återkoppling från aktörer på olika sätt, bland annat genom enkäter, evenemang, konferenser och forum. Se Stakeholder Relationships på vår hemsida. Var vi än bedriver vår affärsverksamhet påverkar den samhällen, skapar arbetstillfällen och skapar arbete för lokala leverantörer. I gengäld stödjer vi samhällen genom en rad olika partnerskap. På arbetsplatsen Vi vill ses som den arbetsgivare man helst väljer inom vår sektor och vi vill locka till oss kompetenta medarbetare genom att erbjuda attraktiva arbetsvillkor och arbetsmetoder. Vi ser gärna mångfald i vår arbetsstyrka det ryms över 50 nationaliteter på vårt huvudkontor vilket hjälper oss att bedriva vår affärsverksamhet i 116 länder. Vi har ett antal policyer och utbildningar i hela EMEA-området som ger ett affärsramverk, bland annat för mångfald, och alla medarbetare arbetar under Canon-koncernens uppförandekod som syftar till en etisk hållning i hela verksamheten. När det gäller andra områden, som hälsa och säkerhet, följer dock varje kontor gällande regler i respektive land. Canon Nederländerna och Canon Spanien vann priset Top Employer under 2013 och Canon Nederländerna fick det högsta betyget av de 56 tävlande företagen. Canon Norge vann ett Great Place to Work-pris och kom på 7:e plats. Landskontoret mottog även det nya priset för hållbarhet som delas ut av Canon EMEA:s ordförande, Rokus van Iperen. Canon Oy vann pris för Bästa försäljningsorganisation i Finland Information om Pursuing Excellence, vårt engagemangsprogram för medarbetare, finns i CEO:ns meddelande. 12 Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

13 Stöd för såväl medarbetare som sammhället oavsett var vi bedriver vår verksamhet SAMHÄLLE Océ-integrering Vi fortsatte med integreringen av Océs och Canons verksamheter i EMEA-området under 2013 och arbetade enligt en gemensam strategi i de berörda Océ- och Canon-teamen i varje land. Chefer och medarbetare på Canon och Océ från varje affärsområde höll i gemensamma workshopar för att kartlägga relevant information och relevanta förfaranden så att integrationen sker smidigt utan juridiska problem. Under 2012 genomförde vi en integrationsöversiktsenkät i de första länderna som genomgick integreringsprocessen för att se vad som fungerade väl och vad som kunde förbättras. Medarbetarnas enkätsvar inarbetades i utbildningskurser och åtgärder som tillämpades på integrationsprocessen i de efterföljande länderna. Några av åtgärderna var av större tonvikt på kulturell integrering alltså tillgång till en Canon-epostadress och intranät vid integreringen; förändringsinriktade workshopar som hjälper direktörer och chefer att lägga större fokus på kulturaspekter och hjälpa dem stödja sina team i processen; möjlighet för teammedlemmar från båda enheter att träffas vid ett tidigt skede; kundbesök och aktiviteter från integrerade team. Ytterligare en enkät utfördes land för land efter integreringens slut. Resultatet visade att medarbetarna kände att de viktigaste faktorerna för en smidig integrering var ledningens organisation, tillsammans med gott ledarskap och styrning. Tillräcklig tid måste avsättas för att förändringarna ska kunna förstås och implementeras. Förståelse för den kulturella övergången var också viktig för medarbetarna. Utbildning och utveckling Utbildnings- och utvecklingsteam arbetade med affärsgrupper och affärsfunktioner under 2013 för att identifiera den kompetens och kapacitet som krävs för att uppnå företagets strategiska mål. Dessa behov arbetades sedan in i utbildningskursplanen för att främja utvecklingen av den kompetens som krävs. Utöver detta, och som en del av resultatstyrningsprocessen, godkände medarbetarna personliga utvecklingsplaner tillsammans med sina chefer som ska hjälpa dem att uppfylla sina egna specifika behov eller karriärmål. Vi uppmuntrar våra medarbetare att avancera inom Canon och under 2013 tillsattes 34 procent av nya tjänster av interna kandidater. Utbildning levereras genom utbildningsportalen, antingen på nätet, i lärosalar eller genom andra kanaler. I slutet av 2013 kunde vi tillgängliggöra utbildningsportalen via internet för före detta Océ-medarbetare och för medarbetare inom Canons företagstjänster (CBS) som inte har tillgång till intranätet. Genom portalen får medarbetarna även tillgång till en mängd olika kurser utanför sina utvecklingsbehov, bland annat nya program som getabstract, som innehåller över sammanfattningar av de bästa affärsböckerna. All obligatorisk utbildning genomförs och övervakas genom utbildningsportalen. Se avsnittet Affärsverksamhet för mer information. Medarbetarundersökning År 2013 genomförde vi en medarbetarundersökning i hela EMEA Din röst den första sedan integrationsprogrammet för Océ inleddes. Vi värdesätter synpunkterna från medarbetarna och använder dem för att förbättra våra program för ledarskap, engagemang och resultatstyrning i hela verksamheten. Se Meddelande från ordföranden för mer information om åtgärdsplanerna. Alla enkätsvar delas med nationella försäljningskontor och olika avdelningar och funktioner så att specifika planer kan upprättas för hantering av områden som kräver åtgärder och för vidareutveckling av våra starka sidor. I den här enkäten ändrade vi en tidigare fråga om huruvida medarbetarna kände att Canon var socialt ansvarstagande i samhället till socialt ansvarstagande i alla sina aktiviteter för att bredda området. Svaret föll under vårt normala riktmärkesvärde, vilket eventuellt delvis kan tillskrivas olika tolkningar av uttryckets betydelse, eftersom 26 procent svarade vet inte. Vi siktar därför på att förbättra vår förståelse och kunskap inom detta område. Nästa enkät kommer att genomföras procent förstår hur deras arbete bidrar till att Canons mål kan uppnås 90 procent är stolta över att förknippas med Canon 82 procent upplever att Canon bedriver sin verksamhet på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt Bara 40 procent upplever att vi rekryterar och utvecklar framtida kompetens 68 procent av medarbetarna svarade (fler än ) Färre än hälften tycker att deras utvecklingssamtal lyfter fram alla deras starka sidor 88 procent instämmer i vår strategi Tre fjärdedelar känner att chefen ger dem erkännande för ett väl utfört arbete Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 13

14 14 Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

15 SAMHÄLLE Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 15

16 I samhället Vi stödjer våra lokalsamhällen på många olika sätt, allt från ekonomiska donationer och donationer av produkter till sponsring och volontärarbete. Vi har registerat grundläggande information om dessa initiativ under tidigare år, men under 2013 lanserade vi en ny databas för att registrera fler uppgifter och vi kan rapportera följande resultat. Vi uppskattar att våra aktiviteter 2013 påverkade 2,26 miljoner människor direkt eller indirekt i lokalsamhällen och företag timmars volontärarbete av medarbetare under arbetstid timmars volontärarbete av medarbetare på deras fritid euro i ekonomiska donationer euro i produktdonationer Totalt utfördes 249 aktiviteter av 21 nationella och regionala försäljningskontor samt två huvudkontor. Regionalt Vi fortsatte vårt regionala partnerskap med Världsnaturfonden (WWF) och Röda korset. Canon Inc. tillkännagav även ett officiellt partnerskap med International Association of Athletics Federations (IAAF) World Athletics Series från 2013 till 2016 och bidrar på så sätt till att främja och utveckla friidrott i hela världen. Regionalt stödde Canon Europa IAAF:s världsmästerskap i Moskva, med bland annat teknisk support från teamet på Canons professionella tjänster (CPS) för journalister och sportfotografer på plats bakom kamerorna. Vi tillkännagav även att vi är officiell leverantör av bildbehandlingslösningar till 2014 års Ryder Cup i Gleneagles. Det innebär att vi tillhandahåller alla lösningar för fotografi, video, utskrift och kopiering som används av organisatörerna och CPS kommer att vara på plats för att dela med sig av sin bildbehandlingsexpertis och hjälpa de professionella fotograferna att ta den perfekta bilden. WWF: Vårt stora partnerskapsprojekt 2013, vid sidan av det globala fotonätverket, var WWF-expeditionen till Laptevhavet. Forskarna har länge frågat sig om valrossen och isbjörnen i det området är skilda arter från de som finns i öst och väst. Förhoppningen är att vävnadsproverna som tagits under expeditionen ska ge svar på detta genetiska mysterium, vilket i sin tur påverkar naturskyddsarbetet i området, där beståndet påverkas av klimatförändringar, ökad frakt och olje- och gasprospektering. Den ryska naturfotografen Alexey Ebel följde med för att dokumentera expeditionen och fångade fantastiska bilder med Canon-utrustning och gav praktiska tips för fotografer som arbetar under liknande utmanade förhållanden. främja social integrering genom semesterläger i Belgien, Frankrike och Norge för missgynnade eller funktionshindrade barn (ibland tillsammans med familjen) stödja utsatta familjer i Danmark och tillhandahålla akutbostäder till unga människor i Finland som har problem hemma, till exempel med alkoholism hjälpa till att ge måltider till barn i Polen som inte får regelbundna måltider i skolan eller hemma och på så sätt förbättra deras inlärningsförmåga stödja unga traumatiserade flyktingar i Sverige som har kommit från krigsområden driva en kampanj i Italien för att upplysa om säker sex och sexuell hälsa driva en utbildningskampanj om könsrelaterat våld i Spanien, El Machismo Mata (manschauvinism dödar). På lokalt plan stödde medarbetarna Röda korset genom att ge blod, organisera golfdagar för kunder och göra insamlingar efter tyfonen Haiyan i Filippinerna. Lokalt Canons fokusområden för sociala aktiviteter beskrivs på Canon Inc:s hemsida och Canon EMEA riktar sitt stöd till samhället på samma sätt. Inom dessa ramar kan sedan nationella organisationer avgöra vilka specifika lokala projekt de vill stödja, till exempel utifrån närheten till vår verksamhet, kunskap om organisationen som gör en förfrågan, typ av stöd som efterfrågas, till exempel finansiella bidrag, produkter, volontärarbete, brådskande lokalt behov och stöd för våra lokala partnerskap med WWF och Röda Korset. Vi mottar många fler förfrågningar än vi kan tillgodose och projekten täcker ofta mer än ett fokusområde. Nedan finns exempel på projekt som vi stödde Miljö: Sedan 2011 har vi planterat och skött om ca 18 hektar skog i flera olika länder. I samarbete med departementen för skogsbruk och utbildning ska Canon Eurasien donera träd till en skog i Van som stöds av Canon (östra Turkiet). Lokala skolbarn hjälpte till att plantera några av de träd På lokal nivå stödde våra nationella kontor och medarbetare WWF:s aktiviteter, som till exempel Earth Hour, då 18 Canonkontor i EMEA-området släckte alla lampor. Många medarbetare deltog även i en frivillig utbildning som organiserades av WWF om hur man hanterar eventuella oljeutsläpp i Östersjön (Finland). Röda Korset: Vi stödde återigen 16 Europeiska Röda korsetavdelningar som organiserar projekt som skapar möjligheter för unga människor och ger dem kunskap och förståelse. Det innebar bland annat att : 16 Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

17 Alexey Ebel WWF-Canon som donerades 2013 tillsammans med Canons skogsteam, den lokala Canon-återförsäljaren och representanter för lokala myndigheter. Projektet gör barnen mer miljömedvetna. Med medel från en produktåtervinningskampanj planterade medarbetare från Canon i Mellanöstern frivilligt frön till det inhemska Ghaf-trädet. Fröplantorna ska planteras på nytt Social omsorg: Canon Sydafrika fortsatte att stödja den sydafrikanska golfföreningen för funktionshindrade, First Swing Club, som ger unga funktionshindrade människor chansen att prova på golf, vilket ger dem möjlighet att både vistas ute och förbättra muskelrörligheten. Medarbetare från Canon Sydafrika reparerade väggarna, golvet och taket på Orange Farm-centret som tar hand om och ger mat till föräldralösa barn och barn som annars skulle svälta. Lokalsamhällen: Canon Norge hjälpte en grundskola att städa upp en älvstrand och tryckte också upp broschyrer till skolan. Canon Portugal fortsatte att stödja ett iberiskt vargreservat genom att donera en fotoskrivare samt papper och anställdas frivilligarbete. Canon Mellanöstern stödde Dubai Autism Center med en informationskampanj i april. Utbildning: Canon Storbritannien höll i en jobbmässa för studenter och deras föräldrar och bjöd även in lokala skolelever till sitt kontor så att de fick lära sig om försäljnings- och marknadsföringsjobb och om att arbeta på ett stort företag. Canon Eurasien höll i fotografilektioner och donerade kameror till lokala skolor för att uppmuntra fotografi, kreativa förmågor och elevernas medvetenhet om naturen. Canon Europas juridiska team gick ihop med en advokatbyrå i London för att hålla i ett informationsmöte för skolever som funderar på att bli jurister. Eleverna gick i skolor i Storbritannien som är statligt finansierade och de skulle vara de första i familjen att läsa på universitet. Canon Tyskland tryckte upp 100 färgaffischer i A1-format för att stödja en rundresande konstutställning som informerar om analfabetism. En miljard människor, cirka 26 procent av jordens befolkning, kan inte läsa. Sport: Mer än människor deltog i löploppet Wien Energie Business Run, däribland 39 medarbetare från Canon Österrike och Canon Östeuropa, och Canons elitlag kom sammantaget på 4:e plats. Medarbetare på Canon Schweiz deltog i ett lopp i Zürich för att samla in pengar till WWF. Medarbetare på Canon Ungern, Canon Österrike och Canon Schweiz deltog i ett cykla-till-jobb-projekt och cyklade sammanlagt km tillsammans. Volontärarbete: Medarbetare från Canon Nederländerna volontärarbetade på olika sätt, till exempel genom att rensa upp i skogsmark, plocka skräp på stranden, ledsaga äldre på en utflykt och städa djurhem. Medarbetare på Canon Europa anordnade en välgörenhetsbasar på regionhuvudkontoret i London för att göra en insamling. Ungefär euro samlades in. På basaren fanns en talangtävling, bokförsäljning, frisörer, kakförsäljning och tombola. Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 17

18 Tijs Letschert Canon EOS 7D Affärsverksamhet Utveckla ansvarsfull affärsverksamhet Med våra produkter, tjänster och lösningar hjälper vi kunder att utveckla, utveckla och utöka sin affärsverksamhet på ett hållbart sätt. Se Stödja våra kunder om du vill veta mer om hur vi stödjer våra kunder, från skräddarsydda strategier och lösningar för utskrift till samarbetsevenemang. Vi försöker bedriva vår verksamhet lönsamt och ansvarsfullt och vi arbetar tillsammans med våra leverantörer för att säkerställa att de uppfyller våra krav för säkra, ansvarsfulla produkter och vi stödjer deras verksamhetsutveckling. Slutligen ser vi till att våra medarbetare har rätt verktyg och kompetens för att utföra sitt jobb. Lag- och regelefterlevnad Vårt breda produktutbud och vår geografiska räckvidd innebär att vi måste följa en rad olika lagar, regler, direktiv och standarder. Vi förbereder oss för nya regler genom kontakt med Canon Inc. och dess tillverkningsanläggningar, med relevanta lagstiftande organ och med våra nationella försäljningskontor. Vi tillhör fler än 80 branschorganisationer och lobbygrupper i hela regionen, däribland DIGITAL-EUROPE, EURIMAG, JBCE och EuroVAprint samt sju europeiska förbund. Sedan 2011 har Canon varit ansluten till EU:s frivilliga avtal (VA) för bildbehandlingsutrustning, som Europakommissionen godkände i januari 2013 som likvärdigt med en bindande förordning. Det frivilliga avtalet innebär åtaganden för överensstämmelse med de senaste ENERGY STAR -kraven för energiförbrukning och ambitiösa mål att uppfylla de mest avancerade ekodesignkraven (duplexutskrift, återvinning, polymersammansättning, tillgång på reservdelar, patron-/ servicekassettåtervinning osv.). En ny version av avtalet som godkändes av 16 parterna i december 2013 kommer att tillämpas inom kort. Avtalet tillämpar de nya ENERGY STAR 2.0-specifikationerna för bildbehandlingsutrustning för hemmet och företag som säljs i de 28 EU-länderna. 18 Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

19 Främja en bredare ekonomisk tillväxt Den särskilda utvärderingsgruppen för regelefterlevnad på vårt regionhuvudkontor ser till att olika affärsområden förstår och förbereder sig inför nya regler så att våra produkter, lösningar och tjänster kan säljas säkert och lagligt. Efterlevnad av externa regelverk Under 2013 uppfyllde vi kraven för EU:s timmerförordning, förberedde oss för lanseringen av ENERGY STAR 2.0 och uppdaterade kraven för Blå ängel-märkningen. Vi gick genom konsekvenserna för det nya direktivet om elektriskt och elektroniskt avfall, övervakade flera länders planer att utveckla sitt eget regelverk kring detta och diskuterade aktivt en metodik för att hitta nya ämnen som ska läggas till i RoHS 2 (direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen). Efterlevnad av interna regelverk Canon rapporterade inga brister i den interna regelefterlevnaden under 2013 och rapporterade inga negativa svar i sammanfattningen av Canons globala resultatrapport för räkenskapsåret 2013 eller i den interna kontrollenkäten där nästan alla enheter i Canon Group deltog. Utöver den årliga rapporteringen lämnar vi även regelbundna resultatuppdateringar till Canon Inc. två gånger om året för miljömål och företagsresultat och månatligen för finansiell information. Alla medarbetare arbetar under Canon-koncernens uppförandekod som syftar till en etisk hållning i hela verksamheten. Den innehåller avsnitt om rättvis konkurrens, respekt för lagar och immateriellrätt, företagsetik, respekt för individen och icke-diskriminering. Den stöds av EMEA-riktlinjer och utbildning om till exempel anti-korruption och mutbrott. Utbildning om regelefterlevnad: Alla medarbetare, inklusive nyanställda, måste genomgå utbildning om regelefterlevnad inom en rad olika områden, som anti-korruption och mutbrott, konkurrensrätt, miljömedvetenhet, informationsskydd och ITsäkerhet. Kurserna finns på ett antal olika språk, bland annat engelska, franska, tyska, italienska, spanska, ryska och turkiska. Vissa medarbetare kommenterar dock att det är svårt att fullfölja kurserna om de inte finns på deras modersmål. För att åtgärda detta ska vi översätta våra kurser om regelefterlevnad till fler språk och undersöka varför medarbetare inte har fullföljt utbildningen inom den fastställda tidsramen. För att stärka vårt regelefterlevnadsprogram ska vi introducera uppdaterade kurser för anti-korruption, mutbrott och konkurrensrätt. Detta för att säkerställa att medarbetarna bibehåller sin kunskap och vet vart de ska vända sig om de har frågor. Regelefterlevnadskurser på nätet ger grundläggande information. På de platser där det finns behov för extra regionsspecifik kunskap organiserar vi mer omfattande workshopar för de berörda medarbetarna. Alla före detta medarbetare på Océ (numera Canon) fick åtkomst till Canons utbildningsportal i slutet av 2013 och ska fullfölja utbildningen under Vi kommer att redogöra för framstegen i nästa rapport. Säkerhet Vi tar datasäkerhet på mycket stort allvar. Vi har riktlinjer för informationssäkerhet och säkerhetsgruppen har en ISO certifiering som täcker de tjänster vi erbjuder våra kunder. Det omfattar processer som säkert raderar all data i slutet av en enhets liv, information till kunder om utskriftssäkerhet och tillhandahållande av lösningar. Canon Europa är medlem av Information Security Forum (ISF) och sponsrade 2013 års världskonferens. Det ger oss möjlighet att bättre förstå organisationers prioriteringar kring utskriftssäkerhet men även ta del av andra ISF-medlemsföretags erfarenheter och lösningar på problem. Vi har även bidragit till ISF:s utgivna standarder för god praxis för informationssäkerhet angående dokumentsäkerhet. Leverantörer och partners Uppförandekod för leverantörer: Canon introducerade en formell uppförandekod för leverantörer 2013 som stakar ut de internationella principer vi tror på och stödjer till exempel att inte använda tvångsarbete eller barnarbete och att betala en skälig lön. Vi ber våra leverantörer att följa de specifika uppförandestandarderna som ett absolut minimum. Nya allmänna inköpsvillkor: Canon uppdaterade också sina allmänna inköpsvillkor Dessa innehåller nu ett avsnitt om hållbarhet som redogör för våra förväntningar på leverantörer i detta avseende. Canons uppförandekod för leverantörer har införlivats i våra uppdaterade allmänna inköpsvillkor. Vi förväntar oss att alla nationella försäljningskontor ska ha översatt och integrerat dessa förändringar i sina egna villkor i mitten av 2014, vilket gör att vi enklare kan identifiera eventuella risker i vår leverantörskedja i EMEA och vidta åtgärder. Miljöanpassade inköp: I slutet av 2013 hade 74 leverantörer för produktrelaterade föremål och emballage utvärderats för efterlevnad av våra standarder för miljöanpassade inköp. Vi höll telefonkonferenser med 10 nya leverantörer för att gå genom deras ifyllda enkät och ge råd. Upprätthålla varumärkets rykte Varumärket Canon är ansiktet utåt för vår organisation och vi skyddar det strikt för att bevara vårt goda rykte. Det innebär att vidta åtgärder mot förfalskare, tillförsäkra att marknadsföringen är tydlig och ärlig och skydda immateriella rättigheter. Patentskydd I samband med expansionen av Canons affärsverksamhet genom ny utveckling, marknadsexpansion och förvärv, ökar behovet att skydda vår teknik och våra innovationer. Efter att vi har slutfört ett förvärv arbetar vi med de nya kollegorna för att säkerställa att patentskyddet överensstämmer med Canons praxis. Den typen av förvärv ger oss möjlighet att tillsammans utveckla ny teknik som grundar sig på delad expertkunskap och möjligheter, och vi säkerställer att det finns patentskydd så att vi kan skydda nya utvecklingar. Vi arbetar med att ta fram en obligatorisk kurs på nätet om patentkunskap för alla medarbetare inom produkt- och tjänsteutveckling. AFFÄRSVERKSAMHET Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 19

20 20 Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika Walter Tobé Canon EOS 6D

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2012 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

Hållbarhetsrapport 2012 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika Hållbarhetsrapport 2012 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika canon-europe.com OM Canon Europa Canon Europa N.V. är ett helägt dotterbolag till Canon Inc. i Japan som ansvarar för försäljning och marknadsföring

Läs mer

Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

Canon Europa, Mellanöstern och Afrika Canon Europa, Mellanöstern och Afrika Hållbarhetsrapport 2014 Innehåll 2 Information från VD, Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 4 Om Canon 8 Stödja våra kunder 12 Miljö 16 Samhälle 22 Affärsverksamhet

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 1 SAFER, SMARTER, GREENER Vad är en grön obligation? Gröna obligationer definieras som värdepapper med fast avkastning för att ta in kapital för projekt med särskilda miljömässiga eller sociala fördelar

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Scandinavian Designs Trading Group International

Scandinavian Designs Trading Group International Företags profil Scandinavian Designs Trading Group International kontakt Sverige Baldersgatan 2A 3tr SE-411 02 Göteborg Tel. +46(0) 735 23 05 78 Info@scanddesigns.com www.scanddesgns.com Öst Afrika UMA

Läs mer

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Canon Essential Business Builder Program Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Essential Business Builder Program Inledning Att driva en tryckeriverksamhet är en utmaning. Att få den att

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Conscious Actions Höjdpunkter 2013

Conscious Actions Höjdpunkter 2013 CONSCIOUS ACTIONS HÖJDPUNKTER 2013 VÄLKOMMEN Conscious Actions Höjdpunkter 2013 På H&M har vi gett oss själva utmaningen att göra hållbart mode för våra kunder. Vi vill hjälpa människor att uttrycka sin

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Broschyr Sanningen om bläck

Broschyr Sanningen om bläck Broschyr Sanningen om bläck Innehållsförteckning Klicka på länkarna för att se fakta 1: Patroner som inte är tillverkade av HP är lika tillförlitliga som originalpatroner från HP. 2: Sidförbrukningen för

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer 1 SCA 2 Drivkrafter 3 Innovationer för

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet ERV sätter fokus på : Compliance och internationella försäkringar för näringslivet Vad innebär det för ditt företag? Compliance ur ett försäkringsperspektiv vid affärsresor och utlandsstationering Vad

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Vägledning innan, under och efter upphandling för att ställa miljömässiga och sociala krav på ITprodukter och deras

Läs mer

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem.

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. 13/EN/PP/PRO/1 Gå med på http://partner.gigasetpro.se Kontakta din lokala Gigaset

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det?

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det? Hållbart ledarskap Vad innebär det och hur uppnås det? CSR Västsverige Projekt hållbart ledarskap Om att leda för hållbarhet Vad är hållbart ledarskap för er? CSR Västsverige PUBLIC & PRIVATE RESPONSIBILITY

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. Varje svar får innehålla ett

Läs mer

Miljörapport 2011. Lugn, vi hjälper dig.

Miljörapport 2011. Lugn, vi hjälper dig. Miljörapport 2011 Lugn, vi hjälper dig. meddelande från vd:n Den viktigaste frågan vår framtid Som Nordens ledande försäkringsbolag är det en självklar del av vår affärsstrategi att tänka på vår miljöpåverkan,

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus december 2013 Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus Av Anna Kiefer Det började med att uppfylla krav och uppförandekod och genom åren har det omvandlats till själva grunden för

Läs mer

Case : ABC-gruppen. Case: Hur blev. så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team!

Case : ABC-gruppen. Case: Hur blev. så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team! Case: Hur blev så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team! ABC- gruppen okt 2013: Omsättning på 73 MSEK och vinst ca 9 MSEK efter skatt och har senaste året erhållit bl.a. nedanstående

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer