Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl Mötet ajourneras kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00."

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl Mötet ajourneras kl Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Olof Börjesson (C) Roland Mattsson (M) Britt Wall (S) Lars-Erik Knutsson (S) Närvarande ersättare Olof Börjesson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Peter Bergman, räddningschef 101 Tomas Larsson, näringslivsutvecklare 103 Staffan Karlander, kultur o fritidsansvarig 104 Chatrine Fritzell, besöksnäringsansvarig 105 Jimmy Lundström, MEX-ingenjör 106 Björn Martinsson, teknisk chef Reine Karlsson, revisor 111 Håkan Axelsson, revisor 111 Jörgen Karlsson, tf kommunchef Anna-Lena Höglund, sekreterare Justerare Britt Wall Justering Kommunhuset, kansliet den 16 juni 2015 kl Sekreterare Ordförande Anna-Lena Höglund Justerare Mats Abrahamsson Britt Wall Anslagsbevis Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll är justerat. Protokollet är anslaget under tiden Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Ann-Marie Hermansson

2 Innehållsförteckning Lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning) m.m Förslag till namn på väg i området Kungskullen... 4 Bättre företagsklimat i Sotenäs kommun Förenkla helt enkelt... 5 Ansökan om stöd till lokalhyra från Hunnebo Judo... 8 Projektförslag inom Ett enat Bohuslän... 9 Ansökan om köp av mark samt arrende på Ödegården, Kungshamn Förfrågan om tomt till tomtkön, Gravarne 48:8, Södergatan Medborgarförslag gällande "Skapa badsäkerhet vid St Görans Ö, Hunnebostrand, dnr 2013/ Medborgarförslag - Återställande av sjöbod i Hunnebostrand Uppföljning av mertid/timtid/övertid Dialogmöte med revisionen Budgetuppföljning januari-maj Ansökan om föreningsbidrag 2015 från Tossene Norra Badhusförening Remissvar Rena Hav biogasanläggning, Gravarne 3:1 och 3: Kurser och konferenser Utredning om framtida skolorganisation Landshövdingebesök i Sotenäs Bredbandsfrågor Trevlig sommar! (24)

3 KSAU 101 KA 2015/463 Lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning) m.m. Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har efter utredning av SRVFS 2005:6, (dåvarande statens räddningsverks föreskrift och allmänt råd gällande brandskyddskontroll och rengöring (sotning) beslutat med stöd av 3 kap. 2 och 10 förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor föreskriva ny föreskrift MSBFS 2014:6 enligt ovan att gälla från 1 Januari Beskrivning av ärendet Rengöring (sotning) utgör i myndighetens föreskrift ett allmänt råd som kompletterar de regler som gäller för rengöring (sotning) enligt lagen (2003:778), och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor och dess funktion är att ge generella rekommendationer om dess tillämpning. Den lokala föreskriften är omarbetad till att omfatta de ändringar som föreslagits i de nya allmänna råden i MSBFS 2014:6. Sotningsentreprenaden har vid gemensamt möte med räddningstjänsten lämnat sina synpunkter på förslaget till föreskrift. Beslutsunderlag Räddningschefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige godkänner förslag till lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning) m.m. för Sotenäs kommun. Kommunstyrelsen 3(24)

4 KSAU 102 KA 2015/389 Förslag till namn på väg i området Kungskullen Beskrivning av ärendet Utbildningsnämnden har till uppgift att ta fram namnförslag på gator och vägar när nya planområden tas fram. Detta beslutas sedan av kommunstyrelsen. Området Kungskullen, Bäckevik 1:143, som ligger mellan Storemyrsgatan och Kungsgatan i nära anslutning till Kungshamnsvallen, ska bebyggas. Eftersom det inte kommer att vara någon körväg utan endast transportmöjligheter inom området bör det inte vara vägnamn utan områdesnamn och adresspunkter Beslutsunderlag Kultur- och fritidsansvariges tjänsteutlåtande Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag , 38 Utbildningsnämndens förslag , 49 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att området får namnet Kungskullen. Kommunstyrelsen 4(24)

5 KSAU 103 KA 2015/396 Bättre företagsklimat i Sotenäs kommun Förenkla helt enkelt Sammanfattning och bakgrund Åtta av tio företagare har någon gång kontakt med kommunen. Rätt kunskap och bemötande bidrar till ett bra företagsklimat vilket är en förutsättning för att skapa sysselsättning och utveckling. Ett gott företagsklimat främjar tillväxt, skapar arbetstillfällen och stärker Sveriges ekonomi. För kommunen innebär ett förbättrat lokalt företagsklimat att skattebasen växer och att invånarna kan erbjudas en välfärd med ännu bättre kvalitet. Kommunerna har många kontakter med företagarna och kan främja det lokala näringslivet genom att utveckla sin service, inte minst genom att ha snabb ärendehantering och effektiv tillsyn av olika verksamheter. Ansvaret för ett gott lokalt företagsklimat vilar dock inte enbart på kommunen, utan även på näringslivet, civilsamhället samt övriga lokalt förankrade offentliga institutioner. Det är viktigt att i större utsträckning se företagsklimatet som ett resultat av lokal samverkan. Förtroende och förståelse för varandras roller och förmåga att samverka stärker det lokala företagsklimatet. För Sotenäs kommun är det lokala näringslivet en förutsättning för kommunens fortsatta tillväxt och utveckling. Beskrivning av ärendet Kommunen behöver genomföra ett strategiskt arbete för att förbättra företagsklimatet och därför föreslås mål och aktiviteter enligt "Mål och handlingsplan - Förenkla helt enkelt ". För att veta hur företagsklimatet utvecklas behöver det mätas. Det finns två olika mätningar som är relevanta för kommunens arbete i att förbättra företagsklimatet och det är Svenskt Näringslivs ranking samt SKLs Insiktsmätning. Svenskt Näringslivs ranking Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av det lokala företagsklimatet uppbyggd av resultatet från en företagarenkät och officiell statistik. Syftet är att lyfta fram var i Sverige det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens uppfattning om Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. Frågorna berör: Service till företagen, tillämpning av lagar och regler, konkurrens från kommunens verksamheter, tillgång på arbetskraft med relevant kompetens, attityder och infrastruktur. I rankingen vägs också strukturella förutsättningar för företagande i respektive kommun in. Resultatet från mätningen offentliggörs årligen i slutet av maj. 5(24)

6 Forts. KSAU 103 SKLs Insiktsmätning Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som genomförs av SKL i ett samarbete med SBA (Stockholm Business Allians). Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. Frågorna i mätningen avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för. Mätningen berör områdena: Brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Enkäten berör sex serviceområden: Information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Resultatet utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete och upprepade enkäter ger en möjlighet till jämförelse över tid. Förutom en kommunrapport med de egna resultaten som skickas till de medverkande kommunerna sammanställs en Öppen jämförelse, det vill säga en nationell rapport med resultat för samtliga deltagande kommuner. Planerade aktiviteter Kommunens myndighetsutövning har många företagskontakter och kommunens handläggare har en bra kompetens och en god inblick i företagens förutsättningar. För att ytterligare förbättra arbetet föreslås en översyn av kommunens processer för att förbättra servicen till näringslivet. Enligt erfarenheter från liknande processer i andra kommuner bör särskilda insatser över ca 2 år inriktas på att effektivisera kontakterna mellan kommunen och näringslivet genom ökat engagemang och ansvarstagande i den kommunala organisationen. Aktiviteter: Kommunen genomför insatser för ökad samsyn på företagsärenden i den kommunala organisationen. Kommunen ökar sina kunskaper inom kommunikation och bemötande. Kommunen ökar sin förståelse för näringslivets förutsättningar. Kommunen arbetar för att öka förståelsen hos näringslivet för kommunens förutsättningar. Kommunen arbetar med konkreta insatser för bättre ranking i Svenskt Näringslivs undersökning samt bra resultat i SKLs Insiktsmätning. För att få de positiva effekterna som är önskvärda av denna process behöver både berörda politiker och tjänstemän avsätta tid och engagemang, samt att detta arbete sker i nära samverkan med kommunens näringsliv. Ekonomi För att genomföra föreslagna insatser behöver att ett belopp om kr avsättas 2016 och Finansieringen skall beaktas i 2016 och 2017 års budgetprocesser. Beslutsunderlag Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande Mål och handlingsplan Förenkla helt enkelt (24)

7 Forts. KSAU 103 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till Mål och handlingsplan Förenkla helt enkelt samt uppdrar till kommunchefen att genomföra planerade aktiviteter kr/år ska avsättas i internbudget 2016 och 2017 års budgetprocess. Kommunstyrelsen 7(24)

8 KSAU 104 KA 2015/500 Ansökan om stöd till lokalhyra från Hunnebo Judo Utbildningsnämnden beslutade att avslå ansökan om bidrag till hyra och att Hunnebo Judo erbjuds lokaler i kommunens befintliga lokalbestånd för sin verksamhet. Beskrivning av ärendet Föreningens verksamhet har sedan 2007 varit i Stensäkert, Hunnebostrand. Föreningen har fått besked om att Stensäkert är ute till försäljning. Föreningen har nu fått möjligheten att hyra en privat lokal. Tanken är att upprätta ett 10-årskontrakt med hyresvärden. Hyran för lokalen är ca 7000 kr/månad. Hunnebo Judo ansöker därför om kr i årligt hyresbidrag till sin nya "dojo". Beslutsunderlag Utbildningsnämndens protokoll Yrkande Mats Abrahamsson (M) föreslår att kommunen ska pröva ett driftbidrag i budget 2016 under förutsättning att föreningen samordnar sin verksamhet med övrig hallverksamhet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunen ska pröva ett driftbidrag i budget 2016 under förutsättning att föreningen samordnar sin verksamhet med Hunnebostrands idrottshallsförenings verksamhet. Hunnebo Judo Utbildningsnämnden Ekonomiavdelningen 8(24)

9 KSAU 105 KA 2015/462 Projektförslag inom Ett enat Bohuslän Sammanfattning Under 2013 inleddes diskussioner bland förtroendevalda från Bohusläns kommuner om förutsättningarna för att fatta beslut om en gemensam avsiktsförklaring för besöksnäringen i Bohuslän. Utgångspunkten var att samtliga kommuner vill och kan ställa sig bakom en gemensam strategi för offentlig samverkan kring besöksnäringen. Politiker från samtliga kommuner i Bohuslän och över partigränserna undertecknade den 8 april 2014 en avsiktsförklaring för utvecklingen av besöksnäringen. Avsiktsförklaringen innebär ett helhetsgrepp för att utveckla Bohusläns besöksnäring vilket innefattar ett ställningstagande kring viktiga områden gällande planering och infrastruktur, affärsoch företagsutveckling samt kommunikation och marknadsföring. Syftet med att utveckla Bohuslän har varit att synliggöra det geografiska området som ett attraktivt och sammanhållet besöksmål för nationella och internationella besökare. Genom att i samverkan öka insatserna för hållbar kvalitetsutveckling, affärsutveckling och innovation har Sotenäs kommun om än i hård konkurrens stor potential att attrahera fler besökare, förlänga turistsäsongen och öka tillväxten. Besöksnäringen är en av kommunens största näringar och tillväxtfaktor. Den har stor potential och har därför hög prioritet i kommunens näringslivsutveckling. Besöksnäringen påverkar huvuddelen av kommunens näringsliv. Sotenäs har en stor utvecklingspotential både på den nationella och internationella marknader. Målet är att stärka besöksnäringen i Sotenäs kommun och på så sätt öka både volymer och omsättning. En av de viktigaste strategierna är att förlänga säsongen både för- och eftersäsongen. Ett antal projektförslag presenteras. Beslutsunderlag Besöksnäringsansvarigs tjänsteutlåtande inklusive projektförslag. Yrkande Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till tjänstemannaförslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 9(24)

10 Forts. KSAU 105 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsens beslutar att godkänna föreslagna aktiviteter och avsätter 550 tkr för uppstart och genomförande av Projektförslag inom Ett enat Bohuslän. Finansiering kommer att i prövas i Stiftelsen Sotenäs Turism budget. Kommunstyrelsen 10(24)

11 KSAU 106 KA 2013/182 Ansökan om köp av mark samt arrende på Ödegården, Kungshamn Sammanfattning Rena Hav AB önskar köpa ca 6874 kvm mark på Gravarne 3:1 för att bygga en biogasanläggning. Abba Seafood AB har ett optionsavtal på marken som måste sägas upp innan köp. Beskrivning av ärendet Rena Hav Sverige AB har bildats i syfte att bygga en biogasanläggning samt ett reningsverk placerade mellan Abba och Leröy för att återvinna avfallet från fiskeindustrin. I sitt beslut ställde sig KSAU positiv till ansökan att Rena Hav skulle få köpa 6000 kvm mark och arrendera lika mycket till i området norr om Abba. Rena Hav önskar köpa ca 6874 kvm av Gravarne 3:1 nordost om Abbas anläggning för att bygga biogasanläggningen. Taxan för färdig industrimark ger en köpeskilling på knappt 2 miljoner kr. På västra sidan vägen ner mot havet önskar dom också arrendera 7665 kvm för att anlägga ett reningsverk som ska rena processvatten från såväl biogasanläggningen som andra närliggande industrier. Detta kommer att minska belastningen på kommunens reningsverk. Planarbetet med den nya detaljplanen som behövs för verksamheten är i samrådsskedet och bedöms tidigast kunna vinna laga kraft i början av Den efterfrågade marken har idag Abba Seafood AB en option från 2008 på att få köpa. När optionsavtalet sägs upp ska Abba enligt avtalet erbjudas att köpa marken innan den kan erbjudas till en tredje part. Beslutsunderlag Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande Optionsavtal med Abba Seafood AB Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att säga upp optionsavtalet med Abba Seafood AB. Sökanden Tekniska avdelningen 11(24)

12 KSAU 107 KA 2015/139 Förfrågan om tomt till tomtkön, Gravarne 48:8, Södergatan 17 Sammanfattning Efter en förfrågan från en privatperson föreslår Tekniska avdelningen att en tomt på Gravarne 48:8, Södergatan 17, ska erbjudas till försäljning via den kommunala tomtkön. Fastigheten Gravarne 48:8, Södergatan 17 har en areal på 234 kvm. Uppgift om lagfart saknas på fastigheten Gravarne 48:8 i fastighetsregistret, vilket kommunen kommer att ansöka om vid en framtida försäljning. Beslutsunderlag Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande Värdebedömning av Sotenäs Gravarne 48:8 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att erbjuda fastigheten Gravarne 48:8, Södergatan 17, till kommunens tomtkö för 750 tkr, enligt gällande regler för tomtkö. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att om ingen i tomtkön är intresserad så försäljs fastigheten på öppna marknaden. Tekniska avdelningen Kansliavdelningen 12(24)

13 KSAU 108 KA 2013/714 Medborgarförslag gällande "Skapa badsäkerhet vid St Görans Ö, Hunnebostrand, dnr 2013/714 Sammanfattning Carl-Johan Starck föreslår i ett medborgarförslag att man ska öka badsäkerheten på västra delen av St. Görans Ö genom att placera ut 3-4 bojar med flagga (på lämpligt avstånd från strandlinjen) för att göra båttrafiken uppmärksam på de badande. Beskrivning av ärendet Tekniska avdelningen kommer att ansöka hos Länsstyrelsen (Rättsenheten) om avlysning av badområdet. I det fall att Länsstyrelsen ger sitt tillstånd till detta kommer Tekniska avdelningen att placera ut bojar som avgränsar badområdet från båttrafik. Beslutsunderlag Tekniska chefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren för det inkomna förslaget och anser härmed att förslaget är besvarat. Kommunstyrelsen 13(24)

14 KSAU 109 KA 2013/733 Medborgarförslag - Återställande av sjöbod i Hunnebostrand Carl-Johan Starck föreslår i ett medborgarförslag att man återställer och flyttar en befintlig sjöbod från Gammelgården till hamnområdet i Hunnebostrand. I den mån avsedd platsen är kommunal mark (naturmark) så ser Tekniska avdelningen som förvaltare av marken inget hinder för att nyttja marken till det ändamål som medborgarförslaget innebär. Beslutsunderlag Tekniska chefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige tackar för förslagsställaren för medborgarförslaget och ställer sig positiv till förslaget. Förslagsställaren skall söka markupplåtelse med jordägaren samt andra nödvändiga tillstånd (exempelvis bygglov) innan arbetet påbörjas. Kommunstyrelsen 14(24)

15 KSAU 110 KA 2014/212 Uppföljning av mertid/timtid/övertid Information lämnas om uttagen timtid/mertid/övertid till och med april 2015 enligt beslut i Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt kommunchefen att minska kostnaderna för mertid/timtid/övertid med 10 procent 2015, jämfört med kostnaden 2014, samt att öka inkomsterna. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Kommunchefen 15(24)

16 KSAU 111 Dialogmöte med revisionen Representanter för revisionen är inbjudna till ett dialogmöte med arbetsutskottet. Revisionen tar upp planerade aktiviteter för mandatperiodens revisionsverksamhet ; Verksamhetsplan- utformning, implementering, uppföljning. Beslutsprocesser, fattade beslut, följsamhet till beslutade styrdokument. Måluppfyllelse, upphandling och inköp. Revisionen ser helst att en tjänsteman knyts till revisionen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Kommunrevisionen 16(24)

17 KSAU 112 KA 2014/212 Budgetuppföljning januari-maj 2015 Sammanfattning Budgetuppföljningen till och med maj visar på ett prognostiserat överskott på 10,7 mkr för den skattefinansierade verksamheten vilket är 6,7 mkr bättre än budgeterat. Exklusive fastighetsförsäljning uppgår det prognostiserade resultatet till 5,7 mkr vilket är 1,7 mkr bättre än budgeterat. KS allmän verksamhet Prognosen för kommunstyrelsens allmänna verksamhet har förbättrats i jämförelse med uppföljningen efter mars och pekar nu mot ett årsresultat på -204 tkr. Rekrytering av ny kommunchef och byte av näringslivsutvecklare har inneburit ökade kostnader. Intäkterna inom reception och telefoni ser fortsatt ut att bli lägre än budgeterat. Prognosen för övergripande personalverksamhet och facklig verksamhet har förbättrats då kostnaderna för facklig tid ser ut att bli lägre än budgeterat. KS teknisk verksamhet Prognosen för helåret är ett överskott vilket bland annat beror på att fastigheter ser ut att kunna få lägre personalkostnader samt lägre kostnader för el och bränsle än vad som budgeterats. KS gymnasieverksamhet För helåret prognostiseras ett positivt resultat i förhållande till budget med 0,9 mkr. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre terminsavgifter till följd av minskat antal elever. KS vuxenutbildning och arbetsmarknadsenhet För vuxenutbildningen prognostiseras ett resultat i nivå med budget. Prognosen för arbetsmarknadsenheten samt flyktingverksamhet visar på ett mindre överskott på 49 tkr. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Ekonomiavdelningen 17(24)

18 KSAU 113 KA 2014/605 Ansökan om föreningsbidrag 2015 från Tossene Norra Badhusförening Beskrivning av ärendet Ansökningar om föreningsbidrag 2015 behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott I beslutsunderlaget hade av misstag en ansökan från Tossene Norra Badhusförening utelämnats. Föreningen ansöker om bidrag för 2015 med kr. Föreningen erhöll 2014 bidrag med kr vilket motsvarade ansökan. Beslutsunderlag Controllers tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om bidrag till Tossene Norra Badhusförening med kr för år Tossene Norra Badhusförening Ekonomiavdelningen 18(24)

19 KSAU 114 KA 2013/719 Remissvar Rena Hav biogasanläggning, Gravarne 3:1 och 3:6 Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott har lämnat ett remissvar , för miljötillståndsansökan för uppförande och drift av ett reningsverk med tillhörande biogasanläggning på del av fastigheterna Gravarne 3:1 och 3:6 i Sotenäs kommun, till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Yrkande Mats Abrahamsson (M) föreslår att arbetsutskottet ställer sig bakom Miljönämndens i mellersta Bohusläns beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamsson (M) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom Miljönämndens i mellersta Bohusläns beslut. Sotenäs kommun ser positivt på syftet med den ansökta verksamheten av flera skäl tex utveckling av näringsliv och arbetstillfällen och att miljön förbättras. Omhändertagandet av processavloppsvatten bedöms enligt ansökan innebära högre total reningsgrad och minska belastningen på det kommunala reningsverket, rötning av avfallet/restprodukterna ger energiåtervinning och minskar avfallstransporter samt att biogödseln återförs till jordbruket. Länsstyrelsen i Västra Götaland Miljönämnden i mellersta Bohuslän 19(24)

20 KSAU 115 Kurser och konferenser Invigning av årets Skulpturpark på Udden sker lördagen den 13 juni kl med invigningstal av kommunalrådet, tal av Ragnhild Selstam och Viveca Lärn samt underhållning av musikskolan. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 20(24)

21 KSAU 116 KA 2015/366 Utredning om framtida skolorganisation Information lämnas om upphandling av utredning kring framtida skolorganisation. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och uppdrar åt kommunchefen att utreda frågan vidare. Kommunchefen 21(24)

22 KSAU 117 Landshövdingebesök i Sotenäs Information lämnas om att Sveriges landshövdingar ska besöka Sotenäs i augusti. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Kommunchefen 22(24)

23 KSAU 118 KA 2015/502 Bredbandsfrågor Britt Wall (S) tar upp frågan om samordnare för bredbandsfrågor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunchefen att utreda frågan. Kommunchefen 23(24)

24 KSAU 119 Trevlig sommar! Kommunalrådet tackar arbetsutskottet för gott samarbete under året och önskar alla en trevlig sommar. 24(24)

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun.

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Hedemora kommun 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man?

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? PM BREDBANDSFORUM ARBETSGRUPP I 2011-05-31 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk, Jörgen Sandström Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? 2011-02-09 2 (24) Innehåll:

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3

riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3 riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar Strategisk plan Planeringsförutsättningar del 2 2015 2018 2015 Innehållsförteckning 1 Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen... 4 1.1 Sammanfattning... 4 1.2 Allmänna utskottet... 4 1.2.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer