Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl Mötet ajourneras kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00."

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl Mötet ajourneras kl Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Olof Börjesson (C) Roland Mattsson (M) Britt Wall (S) Lars-Erik Knutsson (S) Närvarande ersättare Olof Börjesson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Peter Bergman, räddningschef 101 Tomas Larsson, näringslivsutvecklare 103 Staffan Karlander, kultur o fritidsansvarig 104 Chatrine Fritzell, besöksnäringsansvarig 105 Jimmy Lundström, MEX-ingenjör 106 Björn Martinsson, teknisk chef Reine Karlsson, revisor 111 Håkan Axelsson, revisor 111 Jörgen Karlsson, tf kommunchef Anna-Lena Höglund, sekreterare Justerare Britt Wall Justering Kommunhuset, kansliet den 16 juni 2015 kl Sekreterare Ordförande Anna-Lena Höglund Justerare Mats Abrahamsson Britt Wall Anslagsbevis Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll är justerat. Protokollet är anslaget under tiden Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Ann-Marie Hermansson

2 Innehållsförteckning Lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning) m.m Förslag till namn på väg i området Kungskullen... 4 Bättre företagsklimat i Sotenäs kommun Förenkla helt enkelt... 5 Ansökan om stöd till lokalhyra från Hunnebo Judo... 8 Projektförslag inom Ett enat Bohuslän... 9 Ansökan om köp av mark samt arrende på Ödegården, Kungshamn Förfrågan om tomt till tomtkön, Gravarne 48:8, Södergatan Medborgarförslag gällande "Skapa badsäkerhet vid St Görans Ö, Hunnebostrand, dnr 2013/ Medborgarförslag - Återställande av sjöbod i Hunnebostrand Uppföljning av mertid/timtid/övertid Dialogmöte med revisionen Budgetuppföljning januari-maj Ansökan om föreningsbidrag 2015 från Tossene Norra Badhusförening Remissvar Rena Hav biogasanläggning, Gravarne 3:1 och 3: Kurser och konferenser Utredning om framtida skolorganisation Landshövdingebesök i Sotenäs Bredbandsfrågor Trevlig sommar! (24)

3 KSAU 101 KA 2015/463 Lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning) m.m. Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har efter utredning av SRVFS 2005:6, (dåvarande statens räddningsverks föreskrift och allmänt råd gällande brandskyddskontroll och rengöring (sotning) beslutat med stöd av 3 kap. 2 och 10 förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor föreskriva ny föreskrift MSBFS 2014:6 enligt ovan att gälla från 1 Januari Beskrivning av ärendet Rengöring (sotning) utgör i myndighetens föreskrift ett allmänt råd som kompletterar de regler som gäller för rengöring (sotning) enligt lagen (2003:778), och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor och dess funktion är att ge generella rekommendationer om dess tillämpning. Den lokala föreskriften är omarbetad till att omfatta de ändringar som föreslagits i de nya allmänna råden i MSBFS 2014:6. Sotningsentreprenaden har vid gemensamt möte med räddningstjänsten lämnat sina synpunkter på förslaget till föreskrift. Beslutsunderlag Räddningschefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige godkänner förslag till lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning) m.m. för Sotenäs kommun. Kommunstyrelsen 3(24)

4 KSAU 102 KA 2015/389 Förslag till namn på väg i området Kungskullen Beskrivning av ärendet Utbildningsnämnden har till uppgift att ta fram namnförslag på gator och vägar när nya planområden tas fram. Detta beslutas sedan av kommunstyrelsen. Området Kungskullen, Bäckevik 1:143, som ligger mellan Storemyrsgatan och Kungsgatan i nära anslutning till Kungshamnsvallen, ska bebyggas. Eftersom det inte kommer att vara någon körväg utan endast transportmöjligheter inom området bör det inte vara vägnamn utan områdesnamn och adresspunkter Beslutsunderlag Kultur- och fritidsansvariges tjänsteutlåtande Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag , 38 Utbildningsnämndens förslag , 49 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att området får namnet Kungskullen. Kommunstyrelsen 4(24)

5 KSAU 103 KA 2015/396 Bättre företagsklimat i Sotenäs kommun Förenkla helt enkelt Sammanfattning och bakgrund Åtta av tio företagare har någon gång kontakt med kommunen. Rätt kunskap och bemötande bidrar till ett bra företagsklimat vilket är en förutsättning för att skapa sysselsättning och utveckling. Ett gott företagsklimat främjar tillväxt, skapar arbetstillfällen och stärker Sveriges ekonomi. För kommunen innebär ett förbättrat lokalt företagsklimat att skattebasen växer och att invånarna kan erbjudas en välfärd med ännu bättre kvalitet. Kommunerna har många kontakter med företagarna och kan främja det lokala näringslivet genom att utveckla sin service, inte minst genom att ha snabb ärendehantering och effektiv tillsyn av olika verksamheter. Ansvaret för ett gott lokalt företagsklimat vilar dock inte enbart på kommunen, utan även på näringslivet, civilsamhället samt övriga lokalt förankrade offentliga institutioner. Det är viktigt att i större utsträckning se företagsklimatet som ett resultat av lokal samverkan. Förtroende och förståelse för varandras roller och förmåga att samverka stärker det lokala företagsklimatet. För Sotenäs kommun är det lokala näringslivet en förutsättning för kommunens fortsatta tillväxt och utveckling. Beskrivning av ärendet Kommunen behöver genomföra ett strategiskt arbete för att förbättra företagsklimatet och därför föreslås mål och aktiviteter enligt "Mål och handlingsplan - Förenkla helt enkelt ". För att veta hur företagsklimatet utvecklas behöver det mätas. Det finns två olika mätningar som är relevanta för kommunens arbete i att förbättra företagsklimatet och det är Svenskt Näringslivs ranking samt SKLs Insiktsmätning. Svenskt Näringslivs ranking Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av det lokala företagsklimatet uppbyggd av resultatet från en företagarenkät och officiell statistik. Syftet är att lyfta fram var i Sverige det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens uppfattning om Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. Frågorna berör: Service till företagen, tillämpning av lagar och regler, konkurrens från kommunens verksamheter, tillgång på arbetskraft med relevant kompetens, attityder och infrastruktur. I rankingen vägs också strukturella förutsättningar för företagande i respektive kommun in. Resultatet från mätningen offentliggörs årligen i slutet av maj. 5(24)

6 Forts. KSAU 103 SKLs Insiktsmätning Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som genomförs av SKL i ett samarbete med SBA (Stockholm Business Allians). Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. Frågorna i mätningen avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för. Mätningen berör områdena: Brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Enkäten berör sex serviceområden: Information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Resultatet utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete och upprepade enkäter ger en möjlighet till jämförelse över tid. Förutom en kommunrapport med de egna resultaten som skickas till de medverkande kommunerna sammanställs en Öppen jämförelse, det vill säga en nationell rapport med resultat för samtliga deltagande kommuner. Planerade aktiviteter Kommunens myndighetsutövning har många företagskontakter och kommunens handläggare har en bra kompetens och en god inblick i företagens förutsättningar. För att ytterligare förbättra arbetet föreslås en översyn av kommunens processer för att förbättra servicen till näringslivet. Enligt erfarenheter från liknande processer i andra kommuner bör särskilda insatser över ca 2 år inriktas på att effektivisera kontakterna mellan kommunen och näringslivet genom ökat engagemang och ansvarstagande i den kommunala organisationen. Aktiviteter: Kommunen genomför insatser för ökad samsyn på företagsärenden i den kommunala organisationen. Kommunen ökar sina kunskaper inom kommunikation och bemötande. Kommunen ökar sin förståelse för näringslivets förutsättningar. Kommunen arbetar för att öka förståelsen hos näringslivet för kommunens förutsättningar. Kommunen arbetar med konkreta insatser för bättre ranking i Svenskt Näringslivs undersökning samt bra resultat i SKLs Insiktsmätning. För att få de positiva effekterna som är önskvärda av denna process behöver både berörda politiker och tjänstemän avsätta tid och engagemang, samt att detta arbete sker i nära samverkan med kommunens näringsliv. Ekonomi För att genomföra föreslagna insatser behöver att ett belopp om kr avsättas 2016 och Finansieringen skall beaktas i 2016 och 2017 års budgetprocesser. Beslutsunderlag Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande Mål och handlingsplan Förenkla helt enkelt (24)

7 Forts. KSAU 103 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till Mål och handlingsplan Förenkla helt enkelt samt uppdrar till kommunchefen att genomföra planerade aktiviteter kr/år ska avsättas i internbudget 2016 och 2017 års budgetprocess. Kommunstyrelsen 7(24)

8 KSAU 104 KA 2015/500 Ansökan om stöd till lokalhyra från Hunnebo Judo Utbildningsnämnden beslutade att avslå ansökan om bidrag till hyra och att Hunnebo Judo erbjuds lokaler i kommunens befintliga lokalbestånd för sin verksamhet. Beskrivning av ärendet Föreningens verksamhet har sedan 2007 varit i Stensäkert, Hunnebostrand. Föreningen har fått besked om att Stensäkert är ute till försäljning. Föreningen har nu fått möjligheten att hyra en privat lokal. Tanken är att upprätta ett 10-årskontrakt med hyresvärden. Hyran för lokalen är ca 7000 kr/månad. Hunnebo Judo ansöker därför om kr i årligt hyresbidrag till sin nya "dojo". Beslutsunderlag Utbildningsnämndens protokoll Yrkande Mats Abrahamsson (M) föreslår att kommunen ska pröva ett driftbidrag i budget 2016 under förutsättning att föreningen samordnar sin verksamhet med övrig hallverksamhet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunen ska pröva ett driftbidrag i budget 2016 under förutsättning att föreningen samordnar sin verksamhet med Hunnebostrands idrottshallsförenings verksamhet. Hunnebo Judo Utbildningsnämnden Ekonomiavdelningen 8(24)

9 KSAU 105 KA 2015/462 Projektförslag inom Ett enat Bohuslän Sammanfattning Under 2013 inleddes diskussioner bland förtroendevalda från Bohusläns kommuner om förutsättningarna för att fatta beslut om en gemensam avsiktsförklaring för besöksnäringen i Bohuslän. Utgångspunkten var att samtliga kommuner vill och kan ställa sig bakom en gemensam strategi för offentlig samverkan kring besöksnäringen. Politiker från samtliga kommuner i Bohuslän och över partigränserna undertecknade den 8 april 2014 en avsiktsförklaring för utvecklingen av besöksnäringen. Avsiktsförklaringen innebär ett helhetsgrepp för att utveckla Bohusläns besöksnäring vilket innefattar ett ställningstagande kring viktiga områden gällande planering och infrastruktur, affärsoch företagsutveckling samt kommunikation och marknadsföring. Syftet med att utveckla Bohuslän har varit att synliggöra det geografiska området som ett attraktivt och sammanhållet besöksmål för nationella och internationella besökare. Genom att i samverkan öka insatserna för hållbar kvalitetsutveckling, affärsutveckling och innovation har Sotenäs kommun om än i hård konkurrens stor potential att attrahera fler besökare, förlänga turistsäsongen och öka tillväxten. Besöksnäringen är en av kommunens största näringar och tillväxtfaktor. Den har stor potential och har därför hög prioritet i kommunens näringslivsutveckling. Besöksnäringen påverkar huvuddelen av kommunens näringsliv. Sotenäs har en stor utvecklingspotential både på den nationella och internationella marknader. Målet är att stärka besöksnäringen i Sotenäs kommun och på så sätt öka både volymer och omsättning. En av de viktigaste strategierna är att förlänga säsongen både för- och eftersäsongen. Ett antal projektförslag presenteras. Beslutsunderlag Besöksnäringsansvarigs tjänsteutlåtande inklusive projektförslag. Yrkande Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till tjänstemannaförslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 9(24)

10 Forts. KSAU 105 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsens beslutar att godkänna föreslagna aktiviteter och avsätter 550 tkr för uppstart och genomförande av Projektförslag inom Ett enat Bohuslän. Finansiering kommer att i prövas i Stiftelsen Sotenäs Turism budget. Kommunstyrelsen 10(24)

11 KSAU 106 KA 2013/182 Ansökan om köp av mark samt arrende på Ödegården, Kungshamn Sammanfattning Rena Hav AB önskar köpa ca 6874 kvm mark på Gravarne 3:1 för att bygga en biogasanläggning. Abba Seafood AB har ett optionsavtal på marken som måste sägas upp innan köp. Beskrivning av ärendet Rena Hav Sverige AB har bildats i syfte att bygga en biogasanläggning samt ett reningsverk placerade mellan Abba och Leröy för att återvinna avfallet från fiskeindustrin. I sitt beslut ställde sig KSAU positiv till ansökan att Rena Hav skulle få köpa 6000 kvm mark och arrendera lika mycket till i området norr om Abba. Rena Hav önskar köpa ca 6874 kvm av Gravarne 3:1 nordost om Abbas anläggning för att bygga biogasanläggningen. Taxan för färdig industrimark ger en köpeskilling på knappt 2 miljoner kr. På västra sidan vägen ner mot havet önskar dom också arrendera 7665 kvm för att anlägga ett reningsverk som ska rena processvatten från såväl biogasanläggningen som andra närliggande industrier. Detta kommer att minska belastningen på kommunens reningsverk. Planarbetet med den nya detaljplanen som behövs för verksamheten är i samrådsskedet och bedöms tidigast kunna vinna laga kraft i början av Den efterfrågade marken har idag Abba Seafood AB en option från 2008 på att få köpa. När optionsavtalet sägs upp ska Abba enligt avtalet erbjudas att köpa marken innan den kan erbjudas till en tredje part. Beslutsunderlag Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande Optionsavtal med Abba Seafood AB Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att säga upp optionsavtalet med Abba Seafood AB. Sökanden Tekniska avdelningen 11(24)

12 KSAU 107 KA 2015/139 Förfrågan om tomt till tomtkön, Gravarne 48:8, Södergatan 17 Sammanfattning Efter en förfrågan från en privatperson föreslår Tekniska avdelningen att en tomt på Gravarne 48:8, Södergatan 17, ska erbjudas till försäljning via den kommunala tomtkön. Fastigheten Gravarne 48:8, Södergatan 17 har en areal på 234 kvm. Uppgift om lagfart saknas på fastigheten Gravarne 48:8 i fastighetsregistret, vilket kommunen kommer att ansöka om vid en framtida försäljning. Beslutsunderlag Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande Värdebedömning av Sotenäs Gravarne 48:8 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att erbjuda fastigheten Gravarne 48:8, Södergatan 17, till kommunens tomtkö för 750 tkr, enligt gällande regler för tomtkö. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att om ingen i tomtkön är intresserad så försäljs fastigheten på öppna marknaden. Tekniska avdelningen Kansliavdelningen 12(24)

13 KSAU 108 KA 2013/714 Medborgarförslag gällande "Skapa badsäkerhet vid St Görans Ö, Hunnebostrand, dnr 2013/714 Sammanfattning Carl-Johan Starck föreslår i ett medborgarförslag att man ska öka badsäkerheten på västra delen av St. Görans Ö genom att placera ut 3-4 bojar med flagga (på lämpligt avstånd från strandlinjen) för att göra båttrafiken uppmärksam på de badande. Beskrivning av ärendet Tekniska avdelningen kommer att ansöka hos Länsstyrelsen (Rättsenheten) om avlysning av badområdet. I det fall att Länsstyrelsen ger sitt tillstånd till detta kommer Tekniska avdelningen att placera ut bojar som avgränsar badområdet från båttrafik. Beslutsunderlag Tekniska chefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren för det inkomna förslaget och anser härmed att förslaget är besvarat. Kommunstyrelsen 13(24)

14 KSAU 109 KA 2013/733 Medborgarförslag - Återställande av sjöbod i Hunnebostrand Carl-Johan Starck föreslår i ett medborgarförslag att man återställer och flyttar en befintlig sjöbod från Gammelgården till hamnområdet i Hunnebostrand. I den mån avsedd platsen är kommunal mark (naturmark) så ser Tekniska avdelningen som förvaltare av marken inget hinder för att nyttja marken till det ändamål som medborgarförslaget innebär. Beslutsunderlag Tekniska chefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige tackar för förslagsställaren för medborgarförslaget och ställer sig positiv till förslaget. Förslagsställaren skall söka markupplåtelse med jordägaren samt andra nödvändiga tillstånd (exempelvis bygglov) innan arbetet påbörjas. Kommunstyrelsen 14(24)

15 KSAU 110 KA 2014/212 Uppföljning av mertid/timtid/övertid Information lämnas om uttagen timtid/mertid/övertid till och med april 2015 enligt beslut i Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt kommunchefen att minska kostnaderna för mertid/timtid/övertid med 10 procent 2015, jämfört med kostnaden 2014, samt att öka inkomsterna. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Kommunchefen 15(24)

16 KSAU 111 Dialogmöte med revisionen Representanter för revisionen är inbjudna till ett dialogmöte med arbetsutskottet. Revisionen tar upp planerade aktiviteter för mandatperiodens revisionsverksamhet ; Verksamhetsplan- utformning, implementering, uppföljning. Beslutsprocesser, fattade beslut, följsamhet till beslutade styrdokument. Måluppfyllelse, upphandling och inköp. Revisionen ser helst att en tjänsteman knyts till revisionen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Kommunrevisionen 16(24)

17 KSAU 112 KA 2014/212 Budgetuppföljning januari-maj 2015 Sammanfattning Budgetuppföljningen till och med maj visar på ett prognostiserat överskott på 10,7 mkr för den skattefinansierade verksamheten vilket är 6,7 mkr bättre än budgeterat. Exklusive fastighetsförsäljning uppgår det prognostiserade resultatet till 5,7 mkr vilket är 1,7 mkr bättre än budgeterat. KS allmän verksamhet Prognosen för kommunstyrelsens allmänna verksamhet har förbättrats i jämförelse med uppföljningen efter mars och pekar nu mot ett årsresultat på -204 tkr. Rekrytering av ny kommunchef och byte av näringslivsutvecklare har inneburit ökade kostnader. Intäkterna inom reception och telefoni ser fortsatt ut att bli lägre än budgeterat. Prognosen för övergripande personalverksamhet och facklig verksamhet har förbättrats då kostnaderna för facklig tid ser ut att bli lägre än budgeterat. KS teknisk verksamhet Prognosen för helåret är ett överskott vilket bland annat beror på att fastigheter ser ut att kunna få lägre personalkostnader samt lägre kostnader för el och bränsle än vad som budgeterats. KS gymnasieverksamhet För helåret prognostiseras ett positivt resultat i förhållande till budget med 0,9 mkr. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre terminsavgifter till följd av minskat antal elever. KS vuxenutbildning och arbetsmarknadsenhet För vuxenutbildningen prognostiseras ett resultat i nivå med budget. Prognosen för arbetsmarknadsenheten samt flyktingverksamhet visar på ett mindre överskott på 49 tkr. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Ekonomiavdelningen 17(24)

18 KSAU 113 KA 2014/605 Ansökan om föreningsbidrag 2015 från Tossene Norra Badhusförening Beskrivning av ärendet Ansökningar om föreningsbidrag 2015 behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott I beslutsunderlaget hade av misstag en ansökan från Tossene Norra Badhusförening utelämnats. Föreningen ansöker om bidrag för 2015 med kr. Föreningen erhöll 2014 bidrag med kr vilket motsvarade ansökan. Beslutsunderlag Controllers tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om bidrag till Tossene Norra Badhusförening med kr för år Tossene Norra Badhusförening Ekonomiavdelningen 18(24)

19 KSAU 114 KA 2013/719 Remissvar Rena Hav biogasanläggning, Gravarne 3:1 och 3:6 Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott har lämnat ett remissvar , för miljötillståndsansökan för uppförande och drift av ett reningsverk med tillhörande biogasanläggning på del av fastigheterna Gravarne 3:1 och 3:6 i Sotenäs kommun, till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Yrkande Mats Abrahamsson (M) föreslår att arbetsutskottet ställer sig bakom Miljönämndens i mellersta Bohusläns beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamsson (M) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom Miljönämndens i mellersta Bohusläns beslut. Sotenäs kommun ser positivt på syftet med den ansökta verksamheten av flera skäl tex utveckling av näringsliv och arbetstillfällen och att miljön förbättras. Omhändertagandet av processavloppsvatten bedöms enligt ansökan innebära högre total reningsgrad och minska belastningen på det kommunala reningsverket, rötning av avfallet/restprodukterna ger energiåtervinning och minskar avfallstransporter samt att biogödseln återförs till jordbruket. Länsstyrelsen i Västra Götaland Miljönämnden i mellersta Bohuslän 19(24)

20 KSAU 115 Kurser och konferenser Invigning av årets Skulpturpark på Udden sker lördagen den 13 juni kl med invigningstal av kommunalrådet, tal av Ragnhild Selstam och Viveca Lärn samt underhållning av musikskolan. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 20(24)

21 KSAU 116 KA 2015/366 Utredning om framtida skolorganisation Information lämnas om upphandling av utredning kring framtida skolorganisation. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och uppdrar åt kommunchefen att utreda frågan vidare. Kommunchefen 21(24)

22 KSAU 117 Landshövdingebesök i Sotenäs Information lämnas om att Sveriges landshövdingar ska besöka Sotenäs i augusti. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Kommunchefen 22(24)

23 KSAU 118 KA 2015/502 Bredbandsfrågor Britt Wall (S) tar upp frågan om samordnare för bredbandsfrågor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunchefen att utreda frågan. Kommunchefen 23(24)

24 KSAU 119 Trevlig sommar! Kommunalrådet tackar arbetsutskottet för gott samarbete under året och önskar alla en trevlig sommar. 24(24)

Beslutande. Övriga deltagare Staffan Karlander, kultur och fritid 36-38. Sekreterare. Ordförande. Justerare. Annica Erlandsson (S)

Beslutande. Övriga deltagare Staffan Karlander, kultur och fritid 36-38. Sekreterare. Ordförande. Justerare. Annica Erlandsson (S) Plats och tid Kommunhuset, Hållö kl. 08.30-12.20. Beslutande Mikael Sternemar (FP), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S) Övriga deltagare Staffan Karlander, kultur och fritid 36-38 Susanne

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, kl 08.30-13.00. Ajournering 09.20-09.30. Ajournering 10.50-11.00

Plats och tid Kommunhuset, kl 08.30-13.00. Ajournering 09.20-09.30. Ajournering 10.50-11.00 Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 2015-04-30 46-59. Plats och tid Kommunhuset, kl 08.30-13.00. Ajournering 09.20-09.30. Ajournering 10.50-11.00 Beslutande Jeanette Loy (M) Anders Rosén (M) Mikael

Läs mer

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn kl. 08.30-11.40 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Jimmy Lundström, MEX-ingenjör 82 Johanna Hisbro,

Läs mer

Stig-Arne Helmersson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Stig-Arne Helmersson

Stig-Arne Helmersson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Stig-Arne Helmersson Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn kl. 08.30-11.30. Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Övriga deltagare Eveline Savik, samhällsbyggnadschef Therese Johansson, MEX-ingenjör

Läs mer

Ann-Marie Hermansson

Ann-Marie Hermansson Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn den 17 april 2013 kl. 08.30-12.30 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 1:e v ordförande Ronald Hagbert (M) Britt Wall (S) 2:e v

Läs mer

Leif Andreasson, utvecklingsstrateg, 138 Mona Engelbrektsson, säkerhetssamordnare 139 Succkie Gunnarsson, informationsansvarig 139

Leif Andreasson, utvecklingsstrateg, 138 Mona Engelbrektsson, säkerhetssamordnare 139 Succkie Gunnarsson, informationsansvarig 139 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 15 september 2015 kl. 09.00-11.10 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S) Lars-Erik Knutsson (S) Hilbert Eliasson

Läs mer

Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M), tjänstgörande ersättare

Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M), tjänstgörande ersättare Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.40 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M), tjänstgörande

Läs mer

Björn Martinsson, teknisk chef Jörgen Wollbratt, fastighetschef 11-17 Mary-Ann Grahn, kost- och städchef 11-17 Annmarie Erlandsson, VA/Anläggningschef

Björn Martinsson, teknisk chef Jörgen Wollbratt, fastighetschef 11-17 Mary-Ann Grahn, kost- och städchef 11-17 Annmarie Erlandsson, VA/Anläggningschef Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn den 11 mars 2015 kl. 08:30-12:00, 13:00 14:30 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Justerare Björn Martinsson,

Läs mer

Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn den 12 oktober 2016 kl

Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn den 12 oktober 2016 kl Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn den 12 oktober 2016 kl. 13.00-15.30 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Jeanette Loy (M) Roland Mattsson (M) Britt Wall (S) Lars-Erik Knutsson (S) 180,182-188

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn den 30 september 2015 kl. 08.30-16.20 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare

Läs mer

Närvarande ersättare. Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Justerare

Närvarande ersättare. Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Justerare Plats och tid Tryggö kl. 08.30-12.00 Beslutande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare Annica Erlandsson Justering Utbildningskontoret,

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn kl. 08.30-12.30 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Jimmy Lundström, MEX-ingenjör 91 Jörgen Karlsson,

Läs mer

Hilbert Eliasson. Lena Vilhelmsson. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson

Hilbert Eliasson. Lena Vilhelmsson. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn kl. 13.30-17.00. Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Annmarie Erlandsson, VA anläggningschef, 74-79

Läs mer

Ann-Marie Hermansson

Ann-Marie Hermansson Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn den 18 februari 2015 kl. 08:30-13:00 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Björn Martinsson, teknisk

Läs mer

Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson (M) Britt Wall (S) Lars-Erik Knutsson (S)

Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson (M) Britt Wall (S) Lars-Erik Knutsson (S) Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 7 oktober 2015 kl. 08.30-15.15 Beslutande Närvarande ersättare Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson (M) Jeanette Olof Börjesson

Läs mer

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 25 september 2014 kl. 17.30-18.50 Mötet ajourneras under 86, kl 17.30-17.45

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 25 september 2014 kl. 17.30-18.50 Mötet ajourneras under 86, kl 17.30-17.45 Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 25 september 2014 kl. 17.30-18.50 Mötet ajourneras under 86, kl 17.30-17.45 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista

Läs mer

Britt Wall Roland Mattsson

Britt Wall Roland Mattsson Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 4 november 2015 kl. 08.30-15.15 Beslutande Jeanette Loy (M) Mikael Sternemar (FP) ordförande Roland Mattsson (M) Olof Börjesson (C) 176-178 Britt Wall (S)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, 08.30 10.30.. Mikael Sternemar, (FP) ordförande Anders Rosén (M), tjg ersättare Annica Erlandsson (S)

Kommunhuset, Hållö, 08.30 10.30.. Mikael Sternemar, (FP) ordförande Anders Rosén (M), tjg ersättare Annica Erlandsson (S) Plats och tid Kommunhuset, Hållö, 08.30 10.30.. Beslutande Mikael Sternemar, (FP) ordförande Anders Rosén (M), tjg ersättare Annica Erlandsson (S) Övriga deltagare Justerare Eva-Lott Grafman, skolutvecklare

Läs mer

Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 17 oktober 2012 kl. 08.30-16.00

Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 17 oktober 2012 kl. 08.30-16.00 Plats och tid Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 17 oktober 2012 kl. 08.30-16.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M),

Läs mer

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn den 29 april 2015 kl. 13.00-18.30. Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Lennart Elving, konsult 22 Ann-Marie

Läs mer

Therese Johansson, MEX-ingenjör 66 Eveline Savik, förvaltningschef 66-67

Therese Johansson, MEX-ingenjör 66 Eveline Savik, förvaltningschef 66-67 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, den 24 juni 2017 kl. 15.30-17.00 Beslutande Övriga deltagare Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Therese Johansson, MEX-ingenjör

Läs mer

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, torsdagen den 20 oktober 2011, kl. 17.30-19.00 ajournering kl. 18.25-18.35 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad

Läs mer

Roland Mattsson (M) Ordförande Stig-Arne Helmersson (C) Protokollet justeras omedelbart.

Roland Mattsson (M) Ordförande Stig-Arne Helmersson (C) Protokollet justeras omedelbart. Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, den 22 juni 2017 kl. 10.00-11.15 Beslutande Roland Mattsson (M) Ordförande Stig-Arne Helmersson (C) Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef, sekreterare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 157 Plats och tid Björnekullaskolan 18.00 19.25 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Gull-Britt Svensson (s) Lennart

Läs mer

Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare. Justerare. Ordförande. Justerare. Kenth Östergren (S)

Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare. Justerare. Ordförande. Justerare. Kenth Östergren (S) Plats och tid Kommunhuset, Hållö kl. 08.30-.12.00, ajournering kl 10.00-10.15 Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Kenth Östergren (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Lars Bennersten

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 10 december 2015 kl. 17.30-19.10 Mötet ajourneras efter 124 under tiden kl 17.50-18.15

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 10 december 2015 kl. 17.30-19.10 Mötet ajourneras efter 124 under tiden kl 17.50-18.15 Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 10 december 2015 kl. 17.30-19.10 Mötet ajourneras efter 124 under tiden kl 17.50-18.15 Beslutande Närvarande ersättare Se bifogad närvarolista sidan

Läs mer

Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand torsdagen den 16 juni 2016 kl

Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand torsdagen den 16 juni 2016 kl Plats och tid Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand torsdagen den 16 juni 2016 kl. 16.30-17.15 Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande Jeanette Loy (M) Ulla Christensson Ljunglide (M) Nils Olof

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-10-05 kl 09.00-11.20 Beslutande Övriga deltagare Justerare Eva Abrahamsson (M), ordförande Maria Bylund, miljöchef Erik Österlund, ekonom 32 Kristina

Läs mer

Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 14 november 2012 kl. 08.30-12.35

Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 14 november 2012 kl. 08.30-12.35 Plats och tid Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 14 november 2012 kl. 08.30-12.35 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 25 februari 2015 kl. 08.30-15.50 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 25 februari 2015 kl. 08.30-15.50 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 25 februari 2015 kl. 08.30-15.50 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 16-34 Olof Börjesson (C)

Läs mer

Beslutande. Närvarande ersättare. Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Justerare. Annica Erlandsson (S)

Beslutande. Närvarande ersättare. Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Justerare. Annica Erlandsson (S) Plats och tid Tryggö kl. 08.30-13.00 Beslutande Jeanette Loy (M) Åsa af Klinteberg (FP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare Annica Erlandsson

Läs mer

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S)

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S) 78-87 Plats och tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.30-12.00 Beslutande Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson

Läs mer

Beslutande. Närvarande ersättare Övriga deltagare Lars Bennersten förvaltningschef 1-15. Ordförande. Justerare. Kenth Östergren (S)

Beslutande. Närvarande ersättare Övriga deltagare Lars Bennersten förvaltningschef 1-15. Ordförande. Justerare. Kenth Östergren (S) Plats och tid Kommunhuset, Hållö kl. 08.30-13.00, ajournering kl 09.45-10.00 Beslutande Mikael Sternemar (FP) Jeanette Loy (M) Kenth Östergren (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Lars Bennersten

Läs mer

Rune Johansson (c), ordförande Susanne Aronsson (m), Johan Lindahl (kd) Kjell Andersson (s), vice ordförande Hilbert Eliasson (s)

Rune Johansson (c), ordförande Susanne Aronsson (m), Johan Lindahl (kd) Kjell Andersson (s), vice ordförande Hilbert Eliasson (s) 28-35 Plats h tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.15-12.00 Beslutande Rune Johansson (c), ordförande Susanne Aronsson (m), Johan Lindahl (kd) Kjell Andersson (s), vice ordförande Hilbert Eliasson

Läs mer

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Kommunhuset, ÅÅÅÅ-MM-DD, kl 00.00. Maria Hassing Karlander. Susanne Aronsson

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Kommunhuset, ÅÅÅÅ-MM-DD, kl 00.00. Maria Hassing Karlander. Susanne Aronsson 69-77 Plats och tid Kommunhuset, Alvö Kungshamn, kl 09.00-12.00 Beslutande Susanne Aronsson (m), ordförande UN Britt Wall (s) KS Eva Abrahamsson (m) M&BN Kristina Frigert (m) ON Lars Gustav Andersson (m)

Läs mer

Redovisning av uppdrag arbetssätt för att följa upp och genomföra Insiktsmätningen. KS

Redovisning av uppdrag arbetssätt för att följa upp och genomföra Insiktsmätningen. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 158 Redovisning av uppdrag arbetssätt för att följa upp och genomföra Insiktsmätningen. KS 2015-356 KS

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Kenneth Pehrsson (kd) Stig Holmberg (m)

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Kenneth Pehrsson (kd) Stig Holmberg (m) 01-14 Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl 08 00 12 30. Beslutande Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Kenneth Pehrsson (kd) Stig Holmberg (m) Övriga

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, torsdagen den 10 februari 2011, kl. 17.30-19.50 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Justerare Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-07-08 kl 09.00-12.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Eva Abrahamsson (M), ordförande Per-Arne Brink (S) Kent Carlsson (S) Bo Hallgren, förvaltningschef Per Olsson, t.f. miljöchef

Eva Abrahamsson (M), ordförande Per-Arne Brink (S) Kent Carlsson (S) Bo Hallgren, förvaltningschef Per Olsson, t.f. miljöchef Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-10-07 kl. 09.00-12.15 Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande Per-Arne Brink (S) Kent Carlsson (S) Övriga deltagare Justerare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Kommunhuset Hållö, Annica Erlandsson (S) Ewa Ryberg (V) Kent Östergren (S)

Kommunhuset Hållö, Annica Erlandsson (S) Ewa Ryberg (V) Kent Östergren (S) Plats och tid Kommunhuset Hållö, 08.30 12.00. Beslutande Mikael Sternemar (L), ordförande Jeanette Loy (M) Britt Lindgren (C), tjg ersättare, 20-26 Gunnar Selstam ( C), 27-28 Anders Rosén(M) Annica Erlandsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Servicemätning av Region Gotlands myndighetsutövande gentemot företag

Servicemätning av Region Gotlands myndighetsutövande gentemot företag Servicemätning av Region Gotlands myndighetsutövande gentemot företag Undersökningen är genomförd av Markör i samarbete med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting Snabbfakta om undersökningen Baseras på

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 19 februari 2015 kl. 17.30-21.15 Mötet ajourneras efter 8 kl 18.40-19.00

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 19 februari 2015 kl. 17.30-21.15 Mötet ajourneras efter 8 kl 18.40-19.00 Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 19 februari 2015 kl. 17.30-21.15 Mötet ajourneras efter 8 kl 18.40-19.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sidan

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 21 januari 2015 kl Mötet ajourneras kl Olof Börjesson (C)

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 21 januari 2015 kl Mötet ajourneras kl Olof Börjesson (C) Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 21 januari 2015 kl. 08.30-15.10. Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson (M) Britt

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-11-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 14/6. 2 Begäran om uppsägning av arrende för betesmark på gården Kilslund

Sammanträdesdatum 2014-11-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 14/6. 2 Begäran om uppsägning av arrende för betesmark på gården Kilslund KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 november 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 25 maj 2016 kl

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 25 maj 2016 kl Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 25 maj 2016 kl. 08.30-11.40 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (L) Roland Mattsson (M) Hilbert Eliasson (S) Lars-Erik Knutsson (S)

Läs mer

Beslutande. Ersättare. Övriga deltagare. Justerare. Ordförande. Justerare

Beslutande. Ersättare. Övriga deltagare. Justerare. Ordförande. Justerare Plats och tid Kommunhuset, Hållö, 08.30-12:30 Beslutande Mikael Sternemar (FP), ordförande Anders Rosén (M), Verena Rodin (M), Gunnar Selstam ( C) Annica Erlandsson (S) Ewa Ryberg (V) Kenth Östergren (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-12-06 Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05

sammanträdesdatum 2011-12-06 Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05 o SAM MANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 1 (13) sammanträdesdatum Plats och tid Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05 Beslutande Ledamöter Per-Olov Rapp (S) Daniel Ahlin (SBÄ) Lotta

Läs mer

Christina Gustafson, förvaltningschef Jenny Bohlin, sekreterare Susanne Grundhall, ekonom 4 Staffan Karlander, Kultur o fritidsansvarig 1-2

Christina Gustafson, förvaltningschef Jenny Bohlin, sekreterare Susanne Grundhall, ekonom 4 Staffan Karlander, Kultur o fritidsansvarig 1-2 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30 12.25 Öppet sammanträde 1-7 Beslutande Susanne Aronsson DeKinnaird (M) Jeanette Loy (M) Åsa af Klinteberg (FP) Johan Lindahl (KD) Annica Erlandsson

Läs mer

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter Inbjudan att delta i en undersökning om företagens upplevelse av din kommuns service 8 av 10 företag har någon gång kontakt med kommunen. INSIKT en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter En undersökning

Läs mer

Årsredovisning 2005. Tilläggsanslag/ombudgetering av driftavvikelser från 2005

Årsredovisning 2005. Tilläggsanslag/ombudgetering av driftavvikelser från 2005 Kommunstyrelsen den 10 april 2006 Ks 51 Dnr KS06/126 040 Årsredovisning 2005 Ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning för 2005. Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige: Efter hörande av

Läs mer

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Eva-Britt Hansson (S)

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Eva-Britt Hansson (S) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-17.00. Öppet sammanträde 10-13 Beslutande Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 08.30 12.00 Mötet ajourneras kl 11.15-11.25

Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 08.30 12.00 Mötet ajourneras kl 11.15-11.25 Plats och tid Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 08.30 12.00 Mötet ajourneras kl 11.15-11.25 Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande Ola Strand (KD) Ronald Hagbert

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 6 maj 2015 kl. 08.30-15.50 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00.

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 6 maj 2015 kl. 08.30-15.50 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00. Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 6 maj 2015 kl. 08.30-15.50 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00. Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande 62-86, 90-100 Mikael Sternemar (FP), ordförande 87-89

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vice ordförande Reine Karlsson (s)

Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vice ordförande Reine Karlsson (s) 142-155 Plats oh tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl. 08.30 11.45 Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vie ordförande Reine Karlsson

Läs mer

Rapport - Insikt, företagsklimat 2013. Dnr KS 2013-311

Rapport - Insikt, företagsklimat 2013. Dnr KS 2013-311 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 FALKENBERG 2013-09-24 284 Rapport - Insikt, företagsklimat 2013. Dnr KS 2013-311 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (11) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 7 december 2016 kl 09:00-10:40 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell

Läs mer

Eveline Savik, samhällsbyggnadschef Annmarie Erlandsson, VA- och anläggningschef Anna-Lena Höglund, sekreterare

Eveline Savik, samhällsbyggnadschef Annmarie Erlandsson, VA- och anläggningschef Anna-Lena Höglund, sekreterare Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn kl. 13.00-15.20. Beslutande Övriga deltagare Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Eveline Savik, samhällsbyggnadschef Annmarie Erlandsson,

Läs mer

Inger Magnusson Utdragsbestyrkande

Inger Magnusson Utdragsbestyrkande Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 2013-09-25 Plats och tid Räddningsstationen i Mossarp, onsdagen den 25 september 2013 kl. 15.00-17.10 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 35 Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare 4 36 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 5 37 Upphandling

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Kommunhuset Hållö,

Kommunhuset Hållö, Plats och tid Kommunhuset Hållö, 08.30 12.45. Beslutande Mikael Sternemar (L), ordförande, ej 38-40 Jeanette Loy (M), ordf 38-40 Britt Lindgren (C), tjg ersättare Anders Rosén(M), ej 41 Verena Rodin, 35,

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

2015-11-30. Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Johnny Lövgren, Administrativ chef

2015-11-30. Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Johnny Lövgren, Administrativ chef Sammanträdesdatum Sida 1/6 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Hans Liljas (L) Sten-Inge

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 26 augusti 2015 kl Mötet ajourneras kl

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 26 augusti 2015 kl Mötet ajourneras kl Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 26 augusti 2015 kl. 08.30-14.30 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00. Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson (M) Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande Mikael Sternemar (fp)

Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande Mikael Sternemar (fp) 120-134 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 00. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande Mikael

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Beslutande. Ersättare. Övriga deltagare. Paragrafer. Justerare. Ordförande. Justerare

Beslutande. Ersättare. Övriga deltagare. Paragrafer. Justerare. Ordförande. Justerare Plats och tid Kommunhuset,Tryggö, 14.35-15.30 Beslutande Mikael Sternemar (FP), ordförande Anders Rosén (M), Verena Rodin (M), Gunnar Selstam ( C) Annica Erlandsson (S) Ewa Ryberg (V) Kent Östergren (S)

Läs mer

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd)

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd) 15-26 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn kl 08 00 12 30. Beslutande Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth

Läs mer

Närvarande ersättare Verena Rodin (NSP) Kjell Andersson (S) Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande.

Närvarande ersättare Verena Rodin (NSP) Kjell Andersson (S) Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Plats och tid Alvö i kommunhuset kl 8.30-12.30 Beslutande Jeanette Loy (M) Mikael Sternemar (FP) Gunnar Selstam (C) Sara Hoffmann (KD) Annica Erlandsson (S) Kenth Östergren (S) Ewa Ryberg (V) Närvarande

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Olof Börjesson (C), ordförande Birgitta Albertsson (S) Ola Strand (KD) Erika Hassellöv, sekreterare Lars Bennersten förvaltningschef 28

Olof Börjesson (C), ordförande Birgitta Albertsson (S) Ola Strand (KD) Erika Hassellöv, sekreterare Lars Bennersten förvaltningschef 28 Plats och tid Kommunhuset, Kungshamn, den 4 oktober 2016 kl. 08,30-10,00. Beslutande Olof Börjesson (C), ordförande Birgitta Albertsson (S) Ola Strand (KD) Övriga deltagare Erika Hassellöv, sekreterare

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr Beslutsförslag 2014-05-12 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Marie-Louise Svensson Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr 2011-287

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-28 323 Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS 2014-402 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer