Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl Mötet ajourneras kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00."

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl Mötet ajourneras kl Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Olof Börjesson (C) Roland Mattsson (M) Britt Wall (S) Lars-Erik Knutsson (S) Närvarande ersättare Olof Börjesson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Peter Bergman, räddningschef 101 Tomas Larsson, näringslivsutvecklare 103 Staffan Karlander, kultur o fritidsansvarig 104 Chatrine Fritzell, besöksnäringsansvarig 105 Jimmy Lundström, MEX-ingenjör 106 Björn Martinsson, teknisk chef Reine Karlsson, revisor 111 Håkan Axelsson, revisor 111 Jörgen Karlsson, tf kommunchef Anna-Lena Höglund, sekreterare Justerare Britt Wall Justering Kommunhuset, kansliet den 16 juni 2015 kl Sekreterare Ordförande Anna-Lena Höglund Justerare Mats Abrahamsson Britt Wall Anslagsbevis Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll är justerat. Protokollet är anslaget under tiden Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Ann-Marie Hermansson

2 Innehållsförteckning Lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning) m.m Förslag till namn på väg i området Kungskullen... 4 Bättre företagsklimat i Sotenäs kommun Förenkla helt enkelt... 5 Ansökan om stöd till lokalhyra från Hunnebo Judo... 8 Projektförslag inom Ett enat Bohuslän... 9 Ansökan om köp av mark samt arrende på Ödegården, Kungshamn Förfrågan om tomt till tomtkön, Gravarne 48:8, Södergatan Medborgarförslag gällande "Skapa badsäkerhet vid St Görans Ö, Hunnebostrand, dnr 2013/ Medborgarförslag - Återställande av sjöbod i Hunnebostrand Uppföljning av mertid/timtid/övertid Dialogmöte med revisionen Budgetuppföljning januari-maj Ansökan om föreningsbidrag 2015 från Tossene Norra Badhusförening Remissvar Rena Hav biogasanläggning, Gravarne 3:1 och 3: Kurser och konferenser Utredning om framtida skolorganisation Landshövdingebesök i Sotenäs Bredbandsfrågor Trevlig sommar! (24)

3 KSAU 101 KA 2015/463 Lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning) m.m. Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har efter utredning av SRVFS 2005:6, (dåvarande statens räddningsverks föreskrift och allmänt råd gällande brandskyddskontroll och rengöring (sotning) beslutat med stöd av 3 kap. 2 och 10 förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor föreskriva ny föreskrift MSBFS 2014:6 enligt ovan att gälla från 1 Januari Beskrivning av ärendet Rengöring (sotning) utgör i myndighetens föreskrift ett allmänt råd som kompletterar de regler som gäller för rengöring (sotning) enligt lagen (2003:778), och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor och dess funktion är att ge generella rekommendationer om dess tillämpning. Den lokala föreskriften är omarbetad till att omfatta de ändringar som föreslagits i de nya allmänna råden i MSBFS 2014:6. Sotningsentreprenaden har vid gemensamt möte med räddningstjänsten lämnat sina synpunkter på förslaget till föreskrift. Beslutsunderlag Räddningschefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige godkänner förslag till lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning) m.m. för Sotenäs kommun. Kommunstyrelsen 3(24)

4 KSAU 102 KA 2015/389 Förslag till namn på väg i området Kungskullen Beskrivning av ärendet Utbildningsnämnden har till uppgift att ta fram namnförslag på gator och vägar när nya planområden tas fram. Detta beslutas sedan av kommunstyrelsen. Området Kungskullen, Bäckevik 1:143, som ligger mellan Storemyrsgatan och Kungsgatan i nära anslutning till Kungshamnsvallen, ska bebyggas. Eftersom det inte kommer att vara någon körväg utan endast transportmöjligheter inom området bör det inte vara vägnamn utan områdesnamn och adresspunkter Beslutsunderlag Kultur- och fritidsansvariges tjänsteutlåtande Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag , 38 Utbildningsnämndens förslag , 49 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att området får namnet Kungskullen. Kommunstyrelsen 4(24)

5 KSAU 103 KA 2015/396 Bättre företagsklimat i Sotenäs kommun Förenkla helt enkelt Sammanfattning och bakgrund Åtta av tio företagare har någon gång kontakt med kommunen. Rätt kunskap och bemötande bidrar till ett bra företagsklimat vilket är en förutsättning för att skapa sysselsättning och utveckling. Ett gott företagsklimat främjar tillväxt, skapar arbetstillfällen och stärker Sveriges ekonomi. För kommunen innebär ett förbättrat lokalt företagsklimat att skattebasen växer och att invånarna kan erbjudas en välfärd med ännu bättre kvalitet. Kommunerna har många kontakter med företagarna och kan främja det lokala näringslivet genom att utveckla sin service, inte minst genom att ha snabb ärendehantering och effektiv tillsyn av olika verksamheter. Ansvaret för ett gott lokalt företagsklimat vilar dock inte enbart på kommunen, utan även på näringslivet, civilsamhället samt övriga lokalt förankrade offentliga institutioner. Det är viktigt att i större utsträckning se företagsklimatet som ett resultat av lokal samverkan. Förtroende och förståelse för varandras roller och förmåga att samverka stärker det lokala företagsklimatet. För Sotenäs kommun är det lokala näringslivet en förutsättning för kommunens fortsatta tillväxt och utveckling. Beskrivning av ärendet Kommunen behöver genomföra ett strategiskt arbete för att förbättra företagsklimatet och därför föreslås mål och aktiviteter enligt "Mål och handlingsplan - Förenkla helt enkelt ". För att veta hur företagsklimatet utvecklas behöver det mätas. Det finns två olika mätningar som är relevanta för kommunens arbete i att förbättra företagsklimatet och det är Svenskt Näringslivs ranking samt SKLs Insiktsmätning. Svenskt Näringslivs ranking Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av det lokala företagsklimatet uppbyggd av resultatet från en företagarenkät och officiell statistik. Syftet är att lyfta fram var i Sverige det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens uppfattning om Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. Frågorna berör: Service till företagen, tillämpning av lagar och regler, konkurrens från kommunens verksamheter, tillgång på arbetskraft med relevant kompetens, attityder och infrastruktur. I rankingen vägs också strukturella förutsättningar för företagande i respektive kommun in. Resultatet från mätningen offentliggörs årligen i slutet av maj. 5(24)

6 Forts. KSAU 103 SKLs Insiktsmätning Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som genomförs av SKL i ett samarbete med SBA (Stockholm Business Allians). Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. Frågorna i mätningen avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för. Mätningen berör områdena: Brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Enkäten berör sex serviceområden: Information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Resultatet utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete och upprepade enkäter ger en möjlighet till jämförelse över tid. Förutom en kommunrapport med de egna resultaten som skickas till de medverkande kommunerna sammanställs en Öppen jämförelse, det vill säga en nationell rapport med resultat för samtliga deltagande kommuner. Planerade aktiviteter Kommunens myndighetsutövning har många företagskontakter och kommunens handläggare har en bra kompetens och en god inblick i företagens förutsättningar. För att ytterligare förbättra arbetet föreslås en översyn av kommunens processer för att förbättra servicen till näringslivet. Enligt erfarenheter från liknande processer i andra kommuner bör särskilda insatser över ca 2 år inriktas på att effektivisera kontakterna mellan kommunen och näringslivet genom ökat engagemang och ansvarstagande i den kommunala organisationen. Aktiviteter: Kommunen genomför insatser för ökad samsyn på företagsärenden i den kommunala organisationen. Kommunen ökar sina kunskaper inom kommunikation och bemötande. Kommunen ökar sin förståelse för näringslivets förutsättningar. Kommunen arbetar för att öka förståelsen hos näringslivet för kommunens förutsättningar. Kommunen arbetar med konkreta insatser för bättre ranking i Svenskt Näringslivs undersökning samt bra resultat i SKLs Insiktsmätning. För att få de positiva effekterna som är önskvärda av denna process behöver både berörda politiker och tjänstemän avsätta tid och engagemang, samt att detta arbete sker i nära samverkan med kommunens näringsliv. Ekonomi För att genomföra föreslagna insatser behöver att ett belopp om kr avsättas 2016 och Finansieringen skall beaktas i 2016 och 2017 års budgetprocesser. Beslutsunderlag Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande Mål och handlingsplan Förenkla helt enkelt (24)

7 Forts. KSAU 103 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till Mål och handlingsplan Förenkla helt enkelt samt uppdrar till kommunchefen att genomföra planerade aktiviteter kr/år ska avsättas i internbudget 2016 och 2017 års budgetprocess. Kommunstyrelsen 7(24)

8 KSAU 104 KA 2015/500 Ansökan om stöd till lokalhyra från Hunnebo Judo Utbildningsnämnden beslutade att avslå ansökan om bidrag till hyra och att Hunnebo Judo erbjuds lokaler i kommunens befintliga lokalbestånd för sin verksamhet. Beskrivning av ärendet Föreningens verksamhet har sedan 2007 varit i Stensäkert, Hunnebostrand. Föreningen har fått besked om att Stensäkert är ute till försäljning. Föreningen har nu fått möjligheten att hyra en privat lokal. Tanken är att upprätta ett 10-årskontrakt med hyresvärden. Hyran för lokalen är ca 7000 kr/månad. Hunnebo Judo ansöker därför om kr i årligt hyresbidrag till sin nya "dojo". Beslutsunderlag Utbildningsnämndens protokoll Yrkande Mats Abrahamsson (M) föreslår att kommunen ska pröva ett driftbidrag i budget 2016 under förutsättning att föreningen samordnar sin verksamhet med övrig hallverksamhet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunen ska pröva ett driftbidrag i budget 2016 under förutsättning att föreningen samordnar sin verksamhet med Hunnebostrands idrottshallsförenings verksamhet. Hunnebo Judo Utbildningsnämnden Ekonomiavdelningen 8(24)

9 KSAU 105 KA 2015/462 Projektförslag inom Ett enat Bohuslän Sammanfattning Under 2013 inleddes diskussioner bland förtroendevalda från Bohusläns kommuner om förutsättningarna för att fatta beslut om en gemensam avsiktsförklaring för besöksnäringen i Bohuslän. Utgångspunkten var att samtliga kommuner vill och kan ställa sig bakom en gemensam strategi för offentlig samverkan kring besöksnäringen. Politiker från samtliga kommuner i Bohuslän och över partigränserna undertecknade den 8 april 2014 en avsiktsförklaring för utvecklingen av besöksnäringen. Avsiktsförklaringen innebär ett helhetsgrepp för att utveckla Bohusläns besöksnäring vilket innefattar ett ställningstagande kring viktiga områden gällande planering och infrastruktur, affärsoch företagsutveckling samt kommunikation och marknadsföring. Syftet med att utveckla Bohuslän har varit att synliggöra det geografiska området som ett attraktivt och sammanhållet besöksmål för nationella och internationella besökare. Genom att i samverkan öka insatserna för hållbar kvalitetsutveckling, affärsutveckling och innovation har Sotenäs kommun om än i hård konkurrens stor potential att attrahera fler besökare, förlänga turistsäsongen och öka tillväxten. Besöksnäringen är en av kommunens största näringar och tillväxtfaktor. Den har stor potential och har därför hög prioritet i kommunens näringslivsutveckling. Besöksnäringen påverkar huvuddelen av kommunens näringsliv. Sotenäs har en stor utvecklingspotential både på den nationella och internationella marknader. Målet är att stärka besöksnäringen i Sotenäs kommun och på så sätt öka både volymer och omsättning. En av de viktigaste strategierna är att förlänga säsongen både för- och eftersäsongen. Ett antal projektförslag presenteras. Beslutsunderlag Besöksnäringsansvarigs tjänsteutlåtande inklusive projektförslag. Yrkande Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till tjänstemannaförslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 9(24)

10 Forts. KSAU 105 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsens beslutar att godkänna föreslagna aktiviteter och avsätter 550 tkr för uppstart och genomförande av Projektförslag inom Ett enat Bohuslän. Finansiering kommer att i prövas i Stiftelsen Sotenäs Turism budget. Kommunstyrelsen 10(24)

11 KSAU 106 KA 2013/182 Ansökan om köp av mark samt arrende på Ödegården, Kungshamn Sammanfattning Rena Hav AB önskar köpa ca 6874 kvm mark på Gravarne 3:1 för att bygga en biogasanläggning. Abba Seafood AB har ett optionsavtal på marken som måste sägas upp innan köp. Beskrivning av ärendet Rena Hav Sverige AB har bildats i syfte att bygga en biogasanläggning samt ett reningsverk placerade mellan Abba och Leröy för att återvinna avfallet från fiskeindustrin. I sitt beslut ställde sig KSAU positiv till ansökan att Rena Hav skulle få köpa 6000 kvm mark och arrendera lika mycket till i området norr om Abba. Rena Hav önskar köpa ca 6874 kvm av Gravarne 3:1 nordost om Abbas anläggning för att bygga biogasanläggningen. Taxan för färdig industrimark ger en köpeskilling på knappt 2 miljoner kr. På västra sidan vägen ner mot havet önskar dom också arrendera 7665 kvm för att anlägga ett reningsverk som ska rena processvatten från såväl biogasanläggningen som andra närliggande industrier. Detta kommer att minska belastningen på kommunens reningsverk. Planarbetet med den nya detaljplanen som behövs för verksamheten är i samrådsskedet och bedöms tidigast kunna vinna laga kraft i början av Den efterfrågade marken har idag Abba Seafood AB en option från 2008 på att få köpa. När optionsavtalet sägs upp ska Abba enligt avtalet erbjudas att köpa marken innan den kan erbjudas till en tredje part. Beslutsunderlag Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande Optionsavtal med Abba Seafood AB Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att säga upp optionsavtalet med Abba Seafood AB. Sökanden Tekniska avdelningen 11(24)

12 KSAU 107 KA 2015/139 Förfrågan om tomt till tomtkön, Gravarne 48:8, Södergatan 17 Sammanfattning Efter en förfrågan från en privatperson föreslår Tekniska avdelningen att en tomt på Gravarne 48:8, Södergatan 17, ska erbjudas till försäljning via den kommunala tomtkön. Fastigheten Gravarne 48:8, Södergatan 17 har en areal på 234 kvm. Uppgift om lagfart saknas på fastigheten Gravarne 48:8 i fastighetsregistret, vilket kommunen kommer att ansöka om vid en framtida försäljning. Beslutsunderlag Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande Värdebedömning av Sotenäs Gravarne 48:8 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att erbjuda fastigheten Gravarne 48:8, Södergatan 17, till kommunens tomtkö för 750 tkr, enligt gällande regler för tomtkö. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att om ingen i tomtkön är intresserad så försäljs fastigheten på öppna marknaden. Tekniska avdelningen Kansliavdelningen 12(24)

13 KSAU 108 KA 2013/714 Medborgarförslag gällande "Skapa badsäkerhet vid St Görans Ö, Hunnebostrand, dnr 2013/714 Sammanfattning Carl-Johan Starck föreslår i ett medborgarförslag att man ska öka badsäkerheten på västra delen av St. Görans Ö genom att placera ut 3-4 bojar med flagga (på lämpligt avstånd från strandlinjen) för att göra båttrafiken uppmärksam på de badande. Beskrivning av ärendet Tekniska avdelningen kommer att ansöka hos Länsstyrelsen (Rättsenheten) om avlysning av badområdet. I det fall att Länsstyrelsen ger sitt tillstånd till detta kommer Tekniska avdelningen att placera ut bojar som avgränsar badområdet från båttrafik. Beslutsunderlag Tekniska chefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren för det inkomna förslaget och anser härmed att förslaget är besvarat. Kommunstyrelsen 13(24)

14 KSAU 109 KA 2013/733 Medborgarförslag - Återställande av sjöbod i Hunnebostrand Carl-Johan Starck föreslår i ett medborgarförslag att man återställer och flyttar en befintlig sjöbod från Gammelgården till hamnområdet i Hunnebostrand. I den mån avsedd platsen är kommunal mark (naturmark) så ser Tekniska avdelningen som förvaltare av marken inget hinder för att nyttja marken till det ändamål som medborgarförslaget innebär. Beslutsunderlag Tekniska chefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige tackar för förslagsställaren för medborgarförslaget och ställer sig positiv till förslaget. Förslagsställaren skall söka markupplåtelse med jordägaren samt andra nödvändiga tillstånd (exempelvis bygglov) innan arbetet påbörjas. Kommunstyrelsen 14(24)

15 KSAU 110 KA 2014/212 Uppföljning av mertid/timtid/övertid Information lämnas om uttagen timtid/mertid/övertid till och med april 2015 enligt beslut i Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt kommunchefen att minska kostnaderna för mertid/timtid/övertid med 10 procent 2015, jämfört med kostnaden 2014, samt att öka inkomsterna. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Kommunchefen 15(24)

16 KSAU 111 Dialogmöte med revisionen Representanter för revisionen är inbjudna till ett dialogmöte med arbetsutskottet. Revisionen tar upp planerade aktiviteter för mandatperiodens revisionsverksamhet ; Verksamhetsplan- utformning, implementering, uppföljning. Beslutsprocesser, fattade beslut, följsamhet till beslutade styrdokument. Måluppfyllelse, upphandling och inköp. Revisionen ser helst att en tjänsteman knyts till revisionen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Kommunrevisionen 16(24)

17 KSAU 112 KA 2014/212 Budgetuppföljning januari-maj 2015 Sammanfattning Budgetuppföljningen till och med maj visar på ett prognostiserat överskott på 10,7 mkr för den skattefinansierade verksamheten vilket är 6,7 mkr bättre än budgeterat. Exklusive fastighetsförsäljning uppgår det prognostiserade resultatet till 5,7 mkr vilket är 1,7 mkr bättre än budgeterat. KS allmän verksamhet Prognosen för kommunstyrelsens allmänna verksamhet har förbättrats i jämförelse med uppföljningen efter mars och pekar nu mot ett årsresultat på -204 tkr. Rekrytering av ny kommunchef och byte av näringslivsutvecklare har inneburit ökade kostnader. Intäkterna inom reception och telefoni ser fortsatt ut att bli lägre än budgeterat. Prognosen för övergripande personalverksamhet och facklig verksamhet har förbättrats då kostnaderna för facklig tid ser ut att bli lägre än budgeterat. KS teknisk verksamhet Prognosen för helåret är ett överskott vilket bland annat beror på att fastigheter ser ut att kunna få lägre personalkostnader samt lägre kostnader för el och bränsle än vad som budgeterats. KS gymnasieverksamhet För helåret prognostiseras ett positivt resultat i förhållande till budget med 0,9 mkr. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre terminsavgifter till följd av minskat antal elever. KS vuxenutbildning och arbetsmarknadsenhet För vuxenutbildningen prognostiseras ett resultat i nivå med budget. Prognosen för arbetsmarknadsenheten samt flyktingverksamhet visar på ett mindre överskott på 49 tkr. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Ekonomiavdelningen 17(24)

18 KSAU 113 KA 2014/605 Ansökan om föreningsbidrag 2015 från Tossene Norra Badhusförening Beskrivning av ärendet Ansökningar om föreningsbidrag 2015 behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott I beslutsunderlaget hade av misstag en ansökan från Tossene Norra Badhusförening utelämnats. Föreningen ansöker om bidrag för 2015 med kr. Föreningen erhöll 2014 bidrag med kr vilket motsvarade ansökan. Beslutsunderlag Controllers tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om bidrag till Tossene Norra Badhusförening med kr för år Tossene Norra Badhusförening Ekonomiavdelningen 18(24)

19 KSAU 114 KA 2013/719 Remissvar Rena Hav biogasanläggning, Gravarne 3:1 och 3:6 Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott har lämnat ett remissvar , för miljötillståndsansökan för uppförande och drift av ett reningsverk med tillhörande biogasanläggning på del av fastigheterna Gravarne 3:1 och 3:6 i Sotenäs kommun, till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Yrkande Mats Abrahamsson (M) föreslår att arbetsutskottet ställer sig bakom Miljönämndens i mellersta Bohusläns beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamsson (M) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom Miljönämndens i mellersta Bohusläns beslut. Sotenäs kommun ser positivt på syftet med den ansökta verksamheten av flera skäl tex utveckling av näringsliv och arbetstillfällen och att miljön förbättras. Omhändertagandet av processavloppsvatten bedöms enligt ansökan innebära högre total reningsgrad och minska belastningen på det kommunala reningsverket, rötning av avfallet/restprodukterna ger energiåtervinning och minskar avfallstransporter samt att biogödseln återförs till jordbruket. Länsstyrelsen i Västra Götaland Miljönämnden i mellersta Bohuslän 19(24)

20 KSAU 115 Kurser och konferenser Invigning av årets Skulpturpark på Udden sker lördagen den 13 juni kl med invigningstal av kommunalrådet, tal av Ragnhild Selstam och Viveca Lärn samt underhållning av musikskolan. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 20(24)

21 KSAU 116 KA 2015/366 Utredning om framtida skolorganisation Information lämnas om upphandling av utredning kring framtida skolorganisation. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och uppdrar åt kommunchefen att utreda frågan vidare. Kommunchefen 21(24)

22 KSAU 117 Landshövdingebesök i Sotenäs Information lämnas om att Sveriges landshövdingar ska besöka Sotenäs i augusti. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Kommunchefen 22(24)

23 KSAU 118 KA 2015/502 Bredbandsfrågor Britt Wall (S) tar upp frågan om samordnare för bredbandsfrågor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunchefen att utreda frågan. Kommunchefen 23(24)

24 KSAU 119 Trevlig sommar! Kommunalrådet tackar arbetsutskottet för gott samarbete under året och önskar alla en trevlig sommar. 24(24)

Plats och tid Kommunhuset, kl 08.30-13.00. Ajournering 09.20-09.30. Ajournering 10.50-11.00

Plats och tid Kommunhuset, kl 08.30-13.00. Ajournering 09.20-09.30. Ajournering 10.50-11.00 Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 2015-04-30 46-59. Plats och tid Kommunhuset, kl 08.30-13.00. Ajournering 09.20-09.30. Ajournering 10.50-11.00 Beslutande Jeanette Loy (M) Anders Rosén (M) Mikael

Läs mer

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn kl. 08.30-11.40 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Jimmy Lundström, MEX-ingenjör 82 Johanna Hisbro,

Läs mer

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn den 29 april 2015 kl. 13.00-18.30. Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Lennart Elving, konsult 22 Ann-Marie

Läs mer

Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare. Justerare. Ordförande. Justerare. Kenth Östergren (S)

Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare. Justerare. Ordförande. Justerare. Kenth Östergren (S) Plats och tid Kommunhuset, Hållö kl. 08.30-.12.00, ajournering kl 10.00-10.15 Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Kenth Östergren (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Lars Bennersten

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

Rapport - Insikt, företagsklimat 2013. Dnr KS 2013-311

Rapport - Insikt, företagsklimat 2013. Dnr KS 2013-311 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 FALKENBERG 2013-09-24 284 Rapport - Insikt, företagsklimat 2013. Dnr KS 2013-311 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Inger Magnusson Utdragsbestyrkande

Inger Magnusson Utdragsbestyrkande Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 2013-09-25 Plats och tid Räddningsstationen i Mossarp, onsdagen den 25 september 2013 kl. 15.00-17.10 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter Inbjudan att delta i en undersökning om företagens upplevelse av din kommuns service 8 av 10 företag har någon gång kontakt med kommunen. INSIKT en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter En undersökning

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30 12.05

Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn, kl 08.30 12.05 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30 12.05 Öppet sammanträde 120-132 Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande Göran Fahlgren (M) Kristina Frigert (M), tom 133 Jeannette Loy (M) Rune

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Årsredovisning 2005. Tilläggsanslag/ombudgetering av driftavvikelser från 2005

Årsredovisning 2005. Tilläggsanslag/ombudgetering av driftavvikelser från 2005 Kommunstyrelsen den 10 april 2006 Ks 51 Dnr KS06/126 040 Årsredovisning 2005 Ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning för 2005. Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige: Efter hörande av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 12 december 2012 kl. 08.30-15.20 Ajournering kl. 12.00-13.00

Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 12 december 2012 kl. 08.30-15.20 Ajournering kl. 12.00-13.00 Plats och tid Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 12 december 2012 kl. 08.30-15.20 Ajournering kl. 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP)) Ronald Hagbert (M) Britt Wall

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Folkets Hus, Malmön, torsdagen den 11 juni 2015 kl. 17.30-20.50 Mötet ajourneras efter 8 kl 19.30-19.50

Folkets Hus, Malmön, torsdagen den 11 juni 2015 kl. 17.30-20.50 Mötet ajourneras efter 8 kl 19.30-19.50 Plats och tid Folkets Hus, Malmön, torsdagen den 11 juni 2015 kl. 17.30-20.50 Mötet ajourneras efter 8 kl 19.30-19.50 Beslutande Närvarande ersättare Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2004-12-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING Dagordning 09:30-09:40 Välkommen! Joakim Feldt, SKL 09:40-10:00 Resultat från ÖJ Företagsklimat, Jan Torége, SKL

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER R I K S D A G E N S U T R E D N I N G S T J Ä N S T Susanna Kinnman Tfn: 08-786 5716 PM 2013-05-20 Dnr 2013:722 FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER Svenskt Näringsliv och SKL rankar företagsklimat i Sveriges kommuner.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Jonny Melander, vårdcentralen Kungshamn/Hunnebostrand Thord Svanberg, Sotenäs Vårdcentral 27-33 Maria Turesson, folktandvården

Jonny Melander, vårdcentralen Kungshamn/Hunnebostrand Thord Svanberg, Sotenäs Vårdcentral 27-33 Maria Turesson, folktandvården 27-35 Plats och tid Kvarnbergshemmet, "Kontakten", Kungshamn, kl 08.30-12.30 Beslutande Susanne Aronsson (m), UN, ordförande Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m), ON Ragnhild Selstam (m), Petra

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Insikt 2015 Tanums kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015 Tanums kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 Tanums kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Tanums kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 58. Medelvärdet för samtliga kommuner är 68. Jämfört

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55

Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55 Angelica Rage (S), ordförande Kenneth Eriksson (S) Georg Forsberg (C) Mats Notini (FP) ÖVRIGA ÖVR

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Insikt 2015 Nybro kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015 Nybro kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 Nybro kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Nybro kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 64. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68.

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 27 maj 2015 kl. 08.30-11.40. Protokollet justeras 1 juni kl 08.30 på kommunkansliet.

Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 27 maj 2015 kl. 08.30-11.40. Protokollet justeras 1 juni kl 08.30 på kommunkansliet. Plats och tid Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 27 maj 2015 kl. 08.30-11.40 Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande Peter Hemlin (M) Kristina Frigert (M) Nils Olof Bengtson (M) Roland

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 december 2014 kl. 08.30-12.15.

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 december 2014 kl. 08.30-12.15. Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 december 2014 kl. 08.30-12.15. Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M) Britt Wall (S) Hilbert Eliasson (S)

Läs mer

Rolf Mattsson (s), ordförande Mats Abrahamsson (m), vice ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mikael Sternemar (fp)

Rolf Mattsson (s), ordförande Mats Abrahamsson (m), vice ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mikael Sternemar (fp) 69-82 Plats och tid Tryggö-lokalen,Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 12 00. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Mats Abrahamsson (m), vice ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mikael

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:9 Dnr. KS 2013/0333 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Insikt 2015. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Laholms kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 72. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68. Jämfört med

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 september 2009 kl. 09.00-11.20 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Rasmus Persson (C) Gabriella

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(7) 2013-10-21 Plats och tid Fegens sammanträdesrum, Södergatan 2,Gislaved, kl 14.00-15.30 Beslutande Solveig Davidsson (M) ordförande, jäv 45 Ulla Bondéus (M) ersätter Jösta Forslund (M) Björn Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-02-17 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 54 Information om projektet

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

Företagsservice. Det ska vara lätt att göra rätt.

Företagsservice. Det ska vara lätt att göra rätt. Företagsservice Det ska vara lätt att göra rätt. Dukat bord samlad myndighetskompetens för dig År 2013 låg Strängnäs på plats 61 av 189 på Sveriges kommuner och landstings ranking av kommunernas myndighetsservice.

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 253 Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer