Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011"

Transkript

1 Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck (Nätverket GAME) och Catarina Hedar (Ramböll) på uppdrag av Västra Götalandsregionen. En rapport beställd av

2 1. Förord Kartläggning är initierad av Mats Granér, enhetschef för analys och upphandling på regionutvecklingssekretariatet, Västra Götalandsregionen samt Peter Holmberg, miljöchef på miljösekretariatet, Västra Götalandsregionen. Kartläggningen ska fungera som underlag för åtgärder som kan stärka miljösektorn i regionen. Underlaget har sammanställts av en stor grupp representanter för aktörer i Västsverige (se nedan). Jonas Norrman och Rebecca Brembeck har för Nätverket GAME sammanställt material från nedanstående arbetsgrupp till en kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland gjorde under våren 2011 tillsammans med Catarina Hedar från Ramböll. Resultatet presenterades i form av ett arbetsdokument (detta dokument) vid en öppen workshop den 22 juni 2011 i Göteborg. Resultatet från workshopen med fem områden där det finns ett stort internationell behov av miljötekniska lösningar och där marknaden har stor potential presenteras i dokumentet Miljöteknikmöjligheter i Västsverige som finns att ladda ner från tillsammans med en presentation. Sammanfattningen beskriver inom varje område vilka västsvenska kunskapsmiljöer och kommersiella verksamheter som har potential att växa med hjälp av ett regionalt program. Både för att tillgodose behovet av lösning och för att lägga grund till en hållbar affärsverksamhet. För mer information, kontakta Jonas Norrman, 2

3 Arbetsgruppen Vi vill tacka följande deltagare i arbetsgruppen för deras stöd i utformning av metodik, kartläggning och framtagning av den preliminära analysen: Katarina Gårdfeldt Maria Strömberg Adam Wandel Joel Görsch Kajsa Dahlsten Magnus Eriksson Pascal Tshibanda Berit Gullbrandsson Claes Tullin Lillemor Lindberg Helena Bredin Kjell-Åke Johansson Mikael Molin Tomas Österlund Mats Granér Peter Holmberg Referensgrupp: Inge Horkeby Helene Bergsten Lennart Gustavsson Monica Jadsén Holm Peringe Grennfeldt Susan Iliefski Ulrika Samuelsson Åsa Löfgren Åsa Wilske John-Rune Nielsen Helena Nilsson Bertil Törsäter Anders Carlberg Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV Business Region Göteborg Business Region Göteborg Business Region Göteborg Västsvenska Handelskammaren Sjuhärads Kommunalförbund Skaraborgs Kommunalförbund SP Sveriges tekniska forskningsinstitut SP Sveriges tekniska forskningsinstitut Innovatum Innovatum Innovatum Cleantech Inn Sweden Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen Volvo Chalmers tekniska högskola Götaverken Miljö DB Schenker IVL Svenska miljöinstitutet SCA Länsstyrelsen Västra Götaland Göteborgs universitet Göteborgs Hamn SP Sveriges tekniska forskningsinstitut Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen 3

4 2. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Förord 2 3. Sammanfattning (inför workshopen den 22 juni) 5 4. Bakgrund och motiv för Västra Götalandsregionen InMotion 1 13 Vision och mål 13 Utmaning och Strategi 13 Fokusområden 14 Byggstenar 14 Verktyg Kartläggningsmetodik 15 Inriktning 1. Kartläggning av miljörelaterade kompetensstyrkor hos Västsvenskt näringsliv 15 Inriktning 2. Kartläggning av miljörelaterad forskning i Västra Götaland 17 Inriktning 3. Kartläggning av EU:s strategier för miljöteknik fram till Kartläggning av miljörelaterade kompetensstyrkor hos Västsvenskt näringsliv 18 Företag med miljörelaterade kompetensstyrkor ur ett branschperspektiv 18 Miljörelaterade kompetensstyrkor ur ett klimatstrategiperspektiv 74 Miljörelaterade kompetensstyrkor inom möjliggörande teknologier Miljöteknikstatistik (Catarina klart) 81 Definition av miljöteknik 81 Vad innefattar miljöteknikstatistiken idag 81 Regionindelning 83 Trenden Indelning i miljöteknikområden Kartläggning av miljörelaterad forskning i Västra Götaland 89 A. Miljöforskning i Branschperspektiv 90 B. Miljöforskning i Klimatstrategiperspektiv 109 C. Miljörelaterade kompetensstyrkor inom möjliggörande teknologier Kartläggning av EU:s strategier för miljöteknik fram till A. The business Perspective 125 B. The Climate perspective 131 C. The enabling technology perspective Preliminär analys av Västra Götalands styrkor inom miljötekniksektorn 140 Kvalitativ analys miljötekniksektorn i Västsverige 140 Kvalitativ av analys av finansieringsverktygen Referenser 141 Dokument 141 Webbsidor 141 4

5 3. Sammanfattning (inför workshopen den 22 juni) Denna sammanfattning är ett underlag inför workshopen den 22 juni. Efter workshopen kommer sammanfattningen att kompletteras med resultat från workshopen men också att kortas ner för att fungera som en vanlig sammanfattning. I detta skede inleds den med uppdraget, därefter analysmodellen och sista sammanfattningar av de tre inriktningarna med de tre perspektiven. Uppgiften För att ta tillvara på potentialen inom miljöteknikområdet i Västra Götaland kan det finnas behov av offentliga åtgärder på regional nivå som kompletterar nationella satsningar. Det kan t.ex. handla om att skapa plattformar som stimulerar till ökad FoU-samverkan mellan företag och mellan företag och akademin, eller åtgärder för att stimulera och tillvarata nya idéer med kommersiell potential. En strategisk regional satsning inom miljöområdet under perioden är InMotion ett program med syfte att stimulera omställning och hållbar utveckling inom näringslivet i Västra Götaland. Den regionala satsningen för att främja miljötekniksektorn kommer i någon form att fortsätta även efter Vid utformandet av framtida insatser är det angeläget med ökad kunskap om inom vilka miljöteknikområden Västra Götalands har sina styrkor idag och inom vilka områden det finns god tillväxtpotential. Denna rapport presenterar en kartläggning av miljötekniksektorn och miljörelaterad forskning i Västra Götaland vilken kan ligga till grund för en analys av Västra Götalands styrkor inom miljöteknikområdet ur ett näringslivsperspektiv. Analysen ska innehålla vilka områden Västra Götaland näringsliv är internationellt konkurrenskraftiga idag och inom vilka områden det finns en god potential för att uppnå konkurrenskraft i framtiden. En preliminär analys presenteras vid en workshop med regionala och nationella experter inom miljöteknikområdet, efteråt sammanställs resultatet i en rapport. Metodik För att få fram ett bra analysunderlag har kartläggningen gjorts uppdelad på tre olika inriktningar och ur tre olika perspektiv. Inriktningarna är näringslivets utveckling, forskningens utveckling samt utvecklingen i EU. Varje inriktning har studerats från tre olika perspektiv: Miljökompetensstyrkor inom de viktigaste västsvenska branscherna, Miljökompetensstyrkor till stöd för regions klimatstrategi och kompetensstyrkor inom de av EU utpekade områden med s.k. möjliggörande teknologier. 5

6 Korta sammanställningar från kartläggningen Resultatet av kartläggningen presentera efter uppdelningen i tabellen nedan. miljörelaterat näringsliv Inriktning miljörelaterad forskning EU:s strategier Bransch Företags som erbjuder miljöfördelar i sin bransch Forskningsresurser för ökad miljökompetens i utvalda branscher. EU-strategier för miljöutveckling i utvalda branscher. Perspektiv Klimat Företag som erbjuder klimatsmarta lösningar Forskningsresurser för klimatsmarta lösningar. EU-strategier för klimatsmarta lösningar. möjliggörande teknologier Företag som är starka inom EU: s teknikområden. Forskningsresurser inom möjliggörande teknologier. EU-strategier för möjliggörande teknologier. Västsvenska företags som erbjuder miljöfördelar i sin bransch Hållbara transporter fordon, trafiksystem, logistik nya motorer och ny teknik för framdrivning, nya drivmedel, teknik och system för kollektivtrafik och sjöfart, samt nya metoder och system för effektiva och mellan olika transportslag samordnade transporter. Västra Götalands styrkor finns framförallt inom följande områden: Förnybar produktion av drivmedel genom rötning (biogas)/ förgasning Effektivisering av drivmedelsanvändning i fordon, Volvo. Nya innovativa företag framförallt inom batteriutveckling. Nya unga innovativa företag såsom optimering av transporter via mjukvara, t. ex Proxio Hållbart samhällsbyggande innefattar mer övergripande områden som hållbara byggnader och renoveringar, hållbara städer (Sustainable Buildings, Sustainable Renovation och Sustainable Cities), mer specifika teknikområden som byggsystem för trä, styr- och övervakningssystem samt tekniker för lokal energiförsörjning. Vid kartläggningen av miljöteknikföretag i Västra Götaland finns det många företag redovisade i denna kategori. Företagen representerar alla delar i värdekedjan: byggherrar, fjärrvärmeoptimering, sol, VVS, styr och reglerutrustning m.m. Det är dock ett styrkeområde som är mycket konjunkturkänsligt. Vid kartläggningen av byggbranschen finner man en stor andel VVSföretag. De återfinns under kategorin energieffektiviseringskompetens. Dessa företag vidareutvecklar sin kompetens och nya tjänster som energideklarationer erbjuds. Byggbolagen, såsom Skanska, NCC m.fl. arbetar idag aktivt med energieffektivisering och miljöcertifiering av byggnader. De ser att miljöklassning av byggnaderna är en affärsmöjlighet. Bland annat erbjuder Skanska LEED-certifiering, vilket är en specifik miljöklassning av en byggnad. 6

7 När det gäller byggnader och installationer är också ICT (information communication technologies) intressant. Teknikområdet är en framtidsbransch. IT-leverantörer och konsulter har idag benämningen ICT och hållbarhet är en viktig del i deras koncept. Exempel inom ICT är Siemens och Cisco m.fl. Företagen går från produkter och tjänster till smart city koncept där de beskriver sina applikationer ur ett hållbarhetsperspektiv. ICT tjänster skapar stora möjligheter inom stadsutvecklingen och har en energieffektiviseringspotential. Man pratar idag om Green Code index och smart appliances. Branschperspektivet är återvinning och återanvändning. Vid kartläggningen av företag visade det sig att återvinningsföretagen i Västra Götaland var många och intressanta. De stora företagen såsom Stena Recycling och HA Andersson är representerade men även många små. En bransch med en stor exportpotential. Det är intressant att nämna områdena miljö- och marksanering samt luft- och vattenrening. Här finns det flera företag etablerade i Västsverige, både med lång erfarenhet och internationell marknad. Tjänstesektorn är också stark inom resurseffektivitet i Västsverige. Det finns många företag som erbjuder miljöutbildningar och utredningar. Västsvenska företag som erbjuder klimatsmarta lösningar Biogasproduktion och biogasprocessen är starkt förankrad i Västra Götaland. Biogasen är definitivt ett styrkeområde för Västra Götaland ur ett branschperspektiv. Många av de kartlagda miljöföretagen kan relateras till biogasprocessen. Biogasen är, till skillnad från fossila bränslen, koldoixidneutral och förnybar. Dess huvudbeståndsdel metan, gör gasen mycket energirik och den har många användningsområden. Biogasen används idag för produktion av el och värme. Efter rening, så kallad uppgradering, används även biogasen som fordonsbränsle. Biogasen är dessutom eftertraktad i industrin, både som ett rent bränsle och som råvara i olika tillverkningsprocesser. Förnybar energiproduktion innefattar framförallt biobränslen och vind. Västra Götaland har en stark potential /styrka inom biobränsleprocessen samt biogas i hela värdekedjan. Det är många och små företag kartlagda. Ett styrkeområde är förnybar produktion av el från vindkraft. Vindkraftsprospekteringen och etableringen är idag i full gång. Företagen i vindkraftsbranschen representerar stora delar av vindkraftsprocessen, allt från tjänsteföretag som utreder och prospekterar, dvs konsultföretagen till investerare, komponenttillverkare m.fl. Exempel på företag är SKF, Triventus, ES Wallenstam Energi m.fl. Inom havsbaserad energiproduktion finns det flera spännande teknikutvecklingsbolag kopplade till Innovationssystemet kring Chalmers Tekniska högskola, t.ex. Minesto (tidvatttenströmmar) och Vigor (vågkraft). Västsvenska företag som är starka inom EU: s teknikområden. EU:s möjliggörande teknikområden stämmer väl överens med forskning och utveckling. Det är inte många företag definerade inom dessa områden ännu, förutom inom ICT (information communication technologies). Teknikområdena är framtidsbranscher. IT-leverantörer och konsulter har idag benämningen ICT och hållbarhet är en viktig del i deras koncept. Exempel inom ICT är Siemens och Cisco m.fl. Företagen går från produkter och tjänster till smart city koncept där de beskriver sina applikationer ur ett hållbarhetsperspektiv. ICT tjänster skapar 7

8 stora möjligheter inom stadsutvecklingen och har en energieffektivseringspotential. Man pratar idag om Green Code index och smart appliances. Nanotekniken finns inom många olika områden idag. Dels inom reningstekniker, men även som ytbehandling, nya material m. m Stark koppling mot advanced materials Västsvenska forskningsresurser för ökad miljökompetens i olika branscher Fordon och transport (alternativa bränslen, energieffektiva fordon, grön logistik, effektiva persontransporter, sjöfart) är ett omfattande forskningsområde i Västra Götaland med en mängd aktörer. Aktörerna innefattar så väl universitet och högskolor som forskningsinstitut, centrumbildningar och nätverk, och arbetet stöttas på olika sätt av Västra Götalandsregionen. Merparten av forskningsmiljöerna är kopplade till näringslivet. Flera projekt såsom Chalmers förgasare, Waste Refinery, KNEG och Svenskt Hybridfordonscentrum är samarbetsprojekt tillsammans med näringsliv och/eller samhällsaktörer. Vissa av forskningsmiljöerna verkar särskilt för att skapa samverkan av triple helix-karaktär, exempelvis kompetenscentrumen Northern Lead och Light House. Forskningen som bedrivs inom Chalmers styrkeområde Transport ska leda till nyttiggörande i samhället, och f3 syftar till att i högre grad kunna omsätta forskningsresultat i praktiken. Forskningen inom fordon och transport i Västra Götaland ligger i linje med EU:s strategier för automotive/transport på de flesta punkter; att utveckla ett transportsystem med den senaste tekniken, producera mer biobränslen, minska utsläppen i städer samt hamninfrastruktur och hamnpolicy. Forskningsområden som skulle behöva stärkas jämfört med EU:s strategier är tåg och flyg. Biomedicin och hälsa är ett starkt forskningsområde på både Göteborgs universitet och Chalmers. I rapporten RED10 pekades flera forskningsområden inom biomedicin och hälsa ut som outstanding respektive excellent to outstanding. Life Science har blivit ett eget styrkeområde på Chalmers. Högskolorna i Skövde och Borås har en profil mot systembiologi respektive en inriktning mot medicinteknik. Flera västsvenska forskningsinstitut har del av sin verksamhet inom området, framförallt SP. Dessutom finns här center och samarbetsprojekt med såväl internationella som nationella och regionala aktörer. Ett exempel är satsningen Biomatcell som sker i samverkan mellan Göteborgs universitet, Chalmers, forskningsinstitut och företag inom life-scienceområdet. Västra Götalandsregionen är medfinansiär. EU:s strategier för hälsa finns inom områdena economic, demografic, environmental, technological respektive social change. De västsvenska forskningsmiljöerna kan främst kategoriseras inom demografic och technological change. Den svenska havsforskningen har sitt nationella centrum i Västra Götland och är en kunskapsbas för uthållig förvaltning av den marina miljön. Forskningen ligger därmed i linje med en viktig del i EU:s strategi om den maritima industrin, som handlar om att hitta en balans mellan fiskindustrin och hållbara fiskbestånd och hållbara marina ekosystem. Både Göteborgs universitet och Chalmers samverkar på olika sätt med näringsliv och myndigheter, bland annat genom centrumet Lighthouse. Fiskeriverket har sitt Havsfiskelaboratorium i Lysekil, och SMHI sitt oceanografiska laboratorium i Göteborg. SP Sveriges tekniska forskningsinstitut arbetar för mer vikteffektiva transporter och konstruktioner till sjöss i nära samarbete med industrier, myndigheter, rederier och klassningssällskap. Västra 8

9 Götalandsregionen har tagit fram en maritim strategi som bland annat syftar till att verka för triple helix-samarbete mellan marintekniska företag, forskning och offentliga aktörer. Västsvenska forskningsresurser för klimatsmarta lösningar Inom området Alternativa drivmedel och effektivare fordon samt sjöfart, bedrivs en mängd forskningssamarbeten i Västra Götaland. Inom forskningssamarbetena Chalmers förgasare, Waste Refinery, f3 och SP Biofuels forskas det om alternativa drivmedel, med tyngdvikt på biogas, till största del tillsammans med representanter från näringsliv och samhälle. Ett exempel på forskning om effektivare fordon är Svenskt hybridfordonscentrum som verkar som en kompetensbas inom hybridfordon samt som en samarbetsyta mellan industri och akademi. Även Lighthouse och SP:s sjöfartsplattform har ett nära samarbete med omgivande samhälle, Lighthouse med syfte att göra sjöfarten mer effektiv, säker och miljövänlig, och SP Nya konstruktioner till sjöss med syfte att stödja utvecklingen mot mer vikteffektiva transporter till sjöss. Inom EU finns det flera strategier kopplade till området. Dessa berör bland annat en stärkt marknad för nya, rena fordonsteknologier och alternativa bränslen samt en bred marknadsintroduktion av miljövänliga bilar sett ur ett livscykelperspektiv. Västra Götaland är idag ledande i Sverige inom energieffektivt byggande. Forskningen sker framförallt vid Chalmers Tekniska högskola, CIT Energy Management och vid SP Sveriges tekniska forskningsinstitut. Forskningen kretsar kring ett antal större forsknings- och utvecklingsprojekt såsom ombyggnaden av Brogården, Backa Röd och projekt Kvillebäcken. Från EU:s håll finns målet om att reducera koldioxidutsläppen med 20%, förbättra energieffektiviteten med 20% och uppnå 20% förnybar energi till år 2020, vilket innebär att energieffektivt byggande har en nyckelroll att spela. Utöver det har direktivet för Energy Performance of Buildings fastställt lägsta effektiviseringsstandarder för byggnader. Vad gäller forskningsresurser som stödjer en ökad produktion av förnyelsebar energi finns flera goda västsvenska exempel att visa upp. Programmet Energigården syftar till att vara en samlande och pådrivande kraft i utvecklingen av förnybar energiproduktion från det västsvenska lantbruket. Utmaningen är att får lantbruk och skog att räcka till för flera intressen. SLU driver därför Future Forest för att belysa vilka konsekvenser olika val gällande att bruka skogen kan få. För resurserna sol, vind och vatten ser utmaningarna annorlunda ut. Soluppgång i Väst syftar till att underlätta för investeringar i och installeringar av solenergi. Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum vid Chalmers har bildats för att höja den svenska vindkraftskompetensen. Slutligen ska det nystartade Ocean Energy Centre fungera som ett branschutvecklingscentrum för svenska företag inom förnybar havsbaserad energi. Även dessa forskningsresurser är kopplade till EU:s mål om att 20% av vår energiförbrukning ska komma från förnybara bränslen, inklusive biomassa, vatten, vind och solenergi år Västsvenska forskningsresurser inom möjliggörande teknologier Inom tillverkning är utmaningen att producera fler produkter med mindre material, mindre energi och mindre avfall. IVL, Chalmers, Innovatum och Swerea är alla västsvenska aktörer som arbetar med frågan. Exempel på samarbeten är Produktionstekniskt Centrum som drivs av Innovatum, som är ett samarbete mellan Saab Automobile, Volvo Aero och Högskolan Väst. Även CPM, the Swedish Life Cycle Center vid Chalmers fungerar som en kunskapsplattform mellan industri, akademi, forskningsinstitut och myndigheter inom frågor kopplade till livscykelanalyser av produkter. Ett av Chalmers styrkeområden finns inom området produktion. 9

10 Framsteg inom nanoteknologi kommer att utvecklas till en massmarknad under de kommande åren. Tvärvetenskaplig kompetens är en nödvändig ingrediens för att förstärka den potentiella nanoteknologiska revolutionen. Därför efterfrågas tvärvetenskapliga projekt mellan privata och offentliga aktörer i EU:s forskningsprogram FP7. EU ger mycket stöd till initiativ inom nanoteknologi. Chalmers har en internationellt sett stark nanomiljö, och ett av Chalmers styrkeområden handlar om nanovetenskap och nanoteknik. Chalmers leder ett projekt om grafen, vars förslag har blivit utvalt av EU för att tävla om finansiering motsvarande tusen forskare i tio år. Intermat-centret som leds av Sveriges forskningsinstitut Ytkemiska Institutet satsar på att bli ett internationellt ledande center för gränsytematerial, tillsammans med industriella och akademiska partners. Avancerade material kan ge produkter nya funktioner och förbättrade egenskaper och dessutom bli mer hållbara. Ett exempel är högtemperaturkorrosion, som försvårar och utvecklingen av mer ekonomiska och miljövänliga processer och system. Centrum för högtemperaturkorrosion som finansieras av Statens Energimyndighet, Chalmers och 18 medlemsföretag bedriver forskning i ett nära samarbete mellan flera forskargrupper. Scandinavian Coatings Center samlar kompetens inom ytbehandling och har bildats av SP, Trätek, YKI Ytkemiska institutet och CBI Betonginstitutet. EU menar att Europa måste hitta substitut för kritiska eller energikrävande råmaterial, och har identifierat en rad hinder för detta. För att överkomma hindren krävs stöd till utvecklandet av innovativa teknologier. Stöd till avancerade material ges i programmet FP7 inom området nanoteknologi och material. EU-strategier ur ett branschperspektiv IT-sektorn ökar i betydelse och är också en viktig möjliggörande teknik. Satsningarna inriktas på miljö-energi(effektivitet) området och också hälsovård och andra samhällsfunktioner. IT-satsningar syftar till nya innovativa lösningar och ligger nära företagens behov. IT-området har den största budget i EU:s forskningsprogram. Transportområdet är ett viktigt policyområde då transporter anses vara en förutsättning för en väl fungerande inre marknad. De övergripande handla mest om att utveckla infrastrukturen för att få bort problemsträckor i de centrala delarna av EU. Dessa satsningar är troligen mer positiva för byggsektorn än för fordonstillverkarna. Transport är den tredje största posten i EU:s forskningsprogram. Energi Miljö är ett aktuellt policyområde men det där inte finns lika omfattande resurser tilldelade i forskningsprogrammet som ovan utan mycket av möjligheterna ligger i konkurrensprogrammen. Satsningarna är breda från stora systemövergripande som utsläppsmål ner till stöd för innovativa tekniker i specifika miljöer som tex städer. EU-strategier för klimatsmarta lösningar Den byggda miljön bedöms vara den sektorn där man kan nå långt med energieffektivisering på kort tid. Här man också tagit beslut om en nära-noll energi lösning för nya byggnader från och med år Detta innebär att det utöver EU-medel också kommer att finnas nationella medel för att få ut innovativa lösningar på marknaden. Det är marknaden som ska genomföra processen men då byggsektorn har en speciell nationell struktur kommer det nog främsta öka exporten av konsulttjänster. Hållbara transporter är centralt för EU men också väl fungerande transporter. Policys siktar på att minska miljöbelastningen av vägtransporter (tex med energieffektivare hybrid och elfordon) men också mot att flytta över transporter till andra transportslag som tåg och 10

11 sjöfart. Här finns mycket EU-medel tillgängliga men det handlar ofta om infrastruktursprojekt. Förnybara bränslen från inhemsk bioråvara är ett viktigt område inte bara för att minska klimatpåverkan utan också för att säkra energiförsörjningen. Här satsar man inom forskningsprogrammen på andra generationens drivmedel och näringslivet är med i storskaliga satsningar. Givetvis påverkar detta också jord- och skogsbruk då de kommer att bli primära leverantörer av bioråvara. EU-strategier för möjliggörande teknologier Bioteknik är ett stort område som innefattar fler branscher inklusive jord- och skogsbruk, fiska och Life science. Det gör det till ett viktigt område men också svåröverskådligt ur ett strategiskt perspektiv. Det har ett stort näringslivsdeltagande och också omfattande forsknings- och utvecklingsbudgetar. Området avancerade material påminner en del om energistrategier då många råvaror importeras vilket gör EU beroende av andra länder för sin försörjning och dessutom är en del ämnen ändliga resurser vilket gör att de är eller kommer att bli en bristvara. Industrin är tydligt involverad och man satsar också stora forskningsresurser för att få fram nya råvaror och nya avancerade material. Nanoteknik är verkligen hett just nu och eftersom det finns potentiella tillämpningarna inom alla områden är företag från många branscher involverade. Fokus ligger dock fortfarande på forsknings och utveckling och därmed stora budgetar för detta i forskningsprogrammen. Praktiska tillämpningar har börjat komma på marknaden men inte till den grad att det kan ses som en konkurrensfördel och näringslivsdrivande. 11

12 4. Bakgrund och motiv för Västra Götalandsregionen Resurseffektivitet är nyckelordet för verksamhetsutveckling i de flesta branscher, inte bara relaterat till klimathotet utan för att också många andra resurser idag är hårt ansatta. Den nödvändiga omställningen till ett resurseffektivt näringsliv kräver nya tekniska lösningar, tjänster, processer och system. Genom att skapa förutsättningar för resurseffektiv tillväxt kan samhällsutvecklingen styras i en mer hållbar riktning. Ur ett näringspolitiskt perspektiv utgör miljöteknikområdets tillväxt en möjlighet att skapa sysselsättningstillfällen och stärka konkurrenskraften. Med en internationell toppnivå när det gäller näringslivets satsningar på forskning och utveckling, en stark högteknologisk industri och en lång industriell tradition att verka på en internationell marknad har Västra Götaland ett bra utgångsläge för att bli konkurrenskraftiga inom miljöteknikområdet. Näringsliv, universitet och forskningsinstitut ligger redan idag långt framme när det gäller forskning och utveckling inom flera miljörelaterade områden. För att ta tillvara på potentialen inom miljöteknikområdet i Västra Götaland kan det finnas behov av offentliga åtgärder på regional nivå som kompletterar nationella satsningar. Det kan t.ex. handla om att skapa plattformar som stimulerar till ökad FoU-samverkan mellan företag och mellan företag och akademin, eller åtgärder för att stimulera och tillvarata nya idéer med kommersiell potential. En strategisk regional satsning inom miljöområdet under perioden är InMotion ett program med syfte att stimulera omställning och hållbar utveckling inom näringslivet i Västra Götaland. Den regionala satsningen för att främja miljötekniksektorn kommer i någon form att fortsätta även efter Vid utformandet av framtida insatser är det angeläget med ökad kunskap om inom vilka miljöteknikområden Västra Götalands har sina styrkor idag och inom vilka områden det finns god tillväxtpotential. Det krävs en kartläggning av miljötekniksektorn och miljörelaterad forskning i Västra Götaland till grund för en analys av Västra Götalands styrkor inom miljöteknikområdet ur ett näringslivsperspektiv. Bedömningar ska göras av inom vilka områden Västra Götaland näringsliv är internationellt konkurrenskraftiga idag och inom vilka områden det finns en god potential för att uppnå konkurrenskraft i framtiden. En preliminär analys presenteras vid ett seminarium med regionala och nationella experter inom miljöteknikområdet. Efter seminariet sammanställs resultatet i en rapport. 12

13 6. InMotion 1 Programmet för den strategiska regionala satsningen InMotion togs fram under våren Då präglas situationen i Västsverige av lågkonjunktur som utvecklats extremt snabbt orsakat av den globala finanskrisen samtidigt som det fortfarande fanns positiva förväntningar inför klimatmötet i Köpenhamn. Detta var också innan det var klart att Chalmers Tekniska Högkola skulle få extra strategiska resurser för att utveckla forskning och kompetens inom ett antal kunskapsområden. Nedan följer ett kort sammandrag av utformningen av InMotion Vision och mål Dokumenten Vision Västra Götaland och Tillväxtprogram Västra Götaland lade fast regionens syn på de långsiktigt viktigaste frågorna för hållbar tillväxt och preciserade inriktning och målbilder för det konkreta arbetet. I linje med Lissabonstrategin och till denna länkade nationella strategier pekades vägen ut mot en region som är konkurrenskraftig i en global kunskapsekonomi. Men som också baserar väsentliga delar av denna konkurrenskraft på att utnyttja de starka regionala förutsättningar som finns att utveckla en mer hållbar region, med hjälp av mer innovativa lösningar. Och inte minst att bygga framtidens attraktionskraft på dessa kvaliteter. Programmet InMotion skulle stärka förutsättningarna för att nå visionen Det goda livet i Västra Götaland och att skapa attraktivitet och internationell konkurrenskraft. Det övergripande målet för programmet InMotion är att Västra Götaland ska vara en av Europas ledande regioner inom miljö, energi och nästa generations hållbara transportlösningar. Fokus i programmet låg på elektrifiering och på att minska beroendet av fossila energikällor. Satsningen genomfördes genom att samla industri, kunskapsorganisationer och samhällsaktörer. Produkt- och tjänsteutveckling till nytta för omställning av svensk fordons och transportindustri samt på energi- och miljöteknik i näringslivet lyfts fram. Medlen prioriteras till olika utvecklingsprojekt inklusive strategisk upphandling, test- och demonstrationsanläggningar. Bedömningen var att 150 regionala miljoner har förutsättningar att skapa en samlad offensiv utvecklingssatsning på en halv miljard kronor inom de identifierade områdena. Utmaning och Strategi Västra Götaland har sammantaget tydliga förutsättningar att spela en viktig roll inom centrala globala framtidsområden som nästa generations transportlösningar och miljö- och energisystem. Den avgörande utmaningen är att samla nationens och regionens resurser i gemensam specialisering som gör att den internationella konkurrenskraften stärks ytterligare. Detta kräver att: Förmågan till kraftsamling av kompetenser och resurser mellan nation, industri och kunskapsorganisationer systemförståelse - måste stärkas. 13

14 Samhällets möjligheter att driva på omställning och utveckling, också genom innovativ upphandling och affärsdriven hållbar utveckling, måste utnyttjas mer samlat. Konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer som kan mäta sig på en global arena, där akademin tillsammans med industriforskningsinstituten i än högre utsträckning än idag möter industriell utveckling och tillämpning måste utvecklas. Nya affärsmodeller och samarbeten som stödjer ett identifierat behov av industriell omställning måste underlättas. Positioneringen inom EU för att dra nytta av de ökade resurserna för forskning, utveckling och innovation inom t.ex. elektrifiering måste förbättras. Fokusområden Inom hållbara transporter handlar det om områden med stor betydelse för industrins framtida konkurrenskraft där även positiva samhällsekonomiska effekter kan uppnås. Alternativa bränslen, elektrifiering och hybridisering, säkerhet, transporteffektivitet och produktionsteknik prioriteras. Beteendevetenskap och Human Machine Interface (HMI) är viktigt att koppla till samtliga av dessa områden. Vindkraft, solenergi, bioenergi och vågkraft prioriteras inom energiförsörjning som även innefattar Clean Tech och miljöteknik i bredare bemärkelse. Byggstenar Inom ovan beskrivna fokusområdena fanns i Västra Götaland redan ett stort antal konkurrenskraftiga företag såväl små och medelstora som mycket forskningsintensiva större företag som verkar på en global marknad. Dessutom bedrivs som tidigare konstaterats en stor andel av den svenska nyskapande miljöforskningen av universitet, högskolor och institut i Västra Götaland. Väl fungerande samarbeten mellan näringslivet, akademi, institut, Västra Götalandsregionen, staten och kommuner i samverkan bedrivs redan inom flera av de aktuella områdena. Etablerade och fungerande nätverk som syftar till hållbar och kunskapsbaserad utveckling är Smart Energi, Biogas Väst, Power Väst, EcoEx och Test Site Sweden, Kemiklustret, för att nämna några. Inom dessa och andra initiativ finns nätverk av kompetens, infrastruktur och affärserfarenheter som skapar förutsättningar för en fortsatt mer fokuserad satsning på innovation, tillväxt och företagande. Programmet bygger vidare på och stärker dessa samarbeten. Verktyg För att möta de utmaningar som industri och samhälle står inför i Västra Götaland kommer insatser att ske inom sex områden: 1. Miljöer för kunskapsutveckling, test och demonstration 2. Utvecklingsprojekt produkter, tjänster och processer 3. Internationalisering 4. Marknadspåverkande insatser 5. Företagsfinansiering 14

15 6. Förstärkning av samverkansplattformar Alla satsningar syftar till att katalysera aktiviteter och accelerera utvecklingsprocesser. Samtidigt ska programmet komplettera, förstärka och samverka med nationella satsningar som regeringens strategiska initiativ, nationella kompetenscentra, produktutvecklingsinsatser för små- och medelstora företag. För område ett till fyra avsätts en samlad ram på 98 mnkr vilken fördelas mellan insatser inom dessa i förhållande till i vilken mån och med vilken effektivitet de bedöms uppfylla programmets målsättningar. Inom område fem och sex avsätts sammanlagt ca 50 mnkr till ett antal riktade insatser. 7. Kartläggningsmetodik Under våren 2011 när denna utredning gjorts ser situationen annorlunda ut i Västsverige än våren Nu är det en högkonjunktur i Västsverige och klimatdiskussionerna handlar kanske inte så mycket om klimatet i sig som energiresursfrågan i sig. Utvecklingen i Nordafrika och mellanöstern visar på att tillgången av olja vilar på en politiskt skakig grund. Detta samtidigt som utvecklingen i Fukishima, Japan skapat betydande tveksamheter om kärnkraften som en energiresurs för framtiden. För att få fram ett bra analysunderlag har kartläggningen gjorts uppdelad på tre olika riktningar och ur tre olika perspektiv. Riktningarna är näringslivets utveckling, forskningens utveckling samt utvecklingen i EU. Varje inriktning har studerats från tre olika perspektiv: Miljökompetensstyrkor inom de viktigaste västsvenska branscherna, Miljökompetensstyrkor till stöd för regions klimatstrategi och kompetensstyrkor inom de av EU utpekade områden med s.k. möjliggörande teknologier. Inriktning 1. Kartläggning av miljörelaterade kompetensstyrkor hos Västsvenskt näringsliv Miljöteknikkompetens är spridd i näringslivets alla delar och företagen utgör en mycket heterogen grupp som omfattar allt ifrån kunskaps- och forskningsintensiv tjänsteföretag till mer traditionella industriföretag. Begreppet miljöteknik växer hela tiden från att vara reningsteknik sedan cleantech och nu allt mer resurseffektiv teknik. Reningstekniken tar hand om alla de restprodukter som bildas vid produktion och olika samhällsfunktioner, t.ex. bullerdämpning. Cleantech kan beskrivas som teknik vilken levererar önskad funktion utan den gamla teknikens restprodukt t.ex. vindkraft. Resurseffektiv teknik är ofta teknik som levererar önskad teknik utan att använda lika mycket resurser som gammal teknik t.ex. Passivhuskoncept för lågenergihus. Det kan vara intressant att vara öppen för hela bredden när man inleder kartläggningen av miljötekniksektorn i Västra Götaland. En fördel med detta är att man kan få med fler företag, även de som kanske inte direkt känner igen sig som miljöteknik. Kartläggningen ska utgå från tre olika perspektiv för att identifiera olika strategiska möjligheter. Ett perspektiv från traditionell branschbeskrivning för att identifiera hur 15

16 etablerade branscher kan bli konkurrenskraftiga med mer miljökompetens. Ett annat perspektiv är att utifrån de utmaningar som identifierats i Klimatstrategin för Västra Götaland kartlägga om det finns regionala resurser för att klara av dessa. Det tredje perspektivet är att kartlägga hur starka Västsverige är inom EU definition av sk enabling technologies. Det har genomförts och genomförs just nu olika kartläggningar av miljöteknikutvecklingen. Vårt mål är att få ta del av dessa kartläggningar och med hjälp av dem sammanställa underlag som fyller kraven i denna utredning. Perspektiv A. Miljörelaterade kompetensstyrkor ur ett branschperspektiv Branschperspektivet utgår från de branscher som lyftes fram som extra viktiga av Regionutvecklingssekretariatet vid Forum Västra Götaland i februari Kultur-, besöks- och upplevelsenäring Textil Fordon/transport Maritima sektorn Livsmedel Petrokemi IT Trä Energi miljö Biomedicin och hälsa Bygg Perspektiv B. Miljörelaterade kompetensstyrkor ur ett klimatstrategiperspektiv Under denna rubrik finns en sammanställning av regionala teknikleverantörer vilka fungerar eller kan fungera som resurser för utmaningarna i den västsvenska klimatstrategin. Sammanställningen är uppställd efter de sex utmaningarna I klimatstrategin. Effektiv energianvändning i bostäder och lokaler Effektiva godstransporter mobilitet Effektiva persontransporter Alternativa drivmedel och effektivare fordon samt sjöfart Ökad produktion av energi från jord, skog, sol, vind och vågkraft Livsstil, konsumentmakt och producentansvar Perspektiv C. Miljörelaterade kompetensstyrkor inom möjliggörande teknologier Inom EU har man identifierat att det viktigaste för en grön tillväxt i Europa är innovationer inom alla branscher och att det för detta finns ett antal s.k. möjliggörande teknikområden. ICT Informations och kommunikationsteknologier. IKT spelar en avgörande roll i: o förbättra konkurrenskraften i hela ekonomin med tanke på globaliseringen, främja innovation, kreativitet och effektivitet; 16

17 o o o vetenskaplig och teknisk utveckling inom så skilda områden som medicin och fysik; modernisera så olikartade sektorer som utbildning, säkerhet, energi och transport, och göra Europas stora offentliga sektor effektivare; att ta itu med sociala utmaningar och att förbättra livskvaliteten samtidigt möta utmaningen med ett åldrande samhälle. Nanotechnology Nanoteknologi. Framsteg inom nanonivå teknik kommer att utvecklas till en massmarknad under de kommande åren, med nya produkter och tjänster som kan öka människors hälsa, och samtidigt bevara resurserna och skydda miljön. Men fokus på EU-nivå för forskning och teknisk innovation är viktigt att behärska materiens egenskaper som bara kan förstås och kontrolleras på nanonivå och möjliggör montering av nano-element som kan leda till nya funktionella, mekaniska och andra egenskaper. Nya attityder, infrastruktur i världsklass och tvärvetenskaplig kompetens är avgörande för att förstärka den potentiella nanotekniska revolutionen. Advanced materials Avancerade material. Material kan aktivera industriella och kommersiella framgångar för både befintliga och ännu ej befintliga produkter och processer: nya funktioner och förbättrade egenskaper ger ett mervärde åt befintliga produkter och processer, och utgör en osynlig revolution; samtidigt, de tekniska produktionen av material genom design kan möjliggöra utvecklingen av produkter och processer under en verkligt hållbar systematisk strategi. Manufacturing Tillverkning. Inom tillverkning är utmaningen att producera fler produkter med mindre material, mindre energi och mindre avfall. Space technology Rymdteknologi. Inom miljöforskningen handlar det ofta om att utveckla teknik för satellitövervakning av miljö men det kan också handla om hur man utnyttjar rymdteknologi tex GPS för nya tjänster som tex ruttoptimering. Biotechnology Bioteknologi. Är ett brett begrepp som innefattar forskningsområden som utgår från att använde biologiska resurser. Det innefattar växtodling, djur, energi, kemi, medicin och mycket mer. Inriktning 2. Kartläggning av miljörelaterad forskning i Västra Götaland För att näringslivet ska kunna utvecklas inom starka miljöområden behövs spetsforskning inom akademin och forskningsinstitut. Utredaren ska kartlägga förekomsten av miljörelaterade forskningsområden vid Västra Götaland universitet, högskolor och forskningsinstitut utifrån i föregående stycke beskrivna perspektiv. I denna kartläggning har vi valt att fokusera på de forskningsmiljöer vid universitet, högskola och forskningsinstitut som har (eller skulle kunna ha) ett nära samarbetet med näringsliv och samhälle för att som kompetensresurs öka konkurrenskraft och bidra till genomförandet av Klimatstrategin. Det innebär att vi valt att utesluta miljöeffektforskning. Kartläggningen görs bl.a. genom genomgång tidigare genomförda inventeringar av miljörelaterad forskning vid universitet och högskolor och intervjuer med företrädare från 17

18 akademin och forskningsinstitut. Forskningsmiljöerna kartläggs utifrån de tre olika perspektiven: Perspektiv A. Miljöforskning i Branschperspektiv Perspektiv B. Miljöforskning i Klimatstrategiperspektiv Perspektiv C. Miljöforskning inom Möjliggörande teknologier Inriktning 3. Kartläggning av EU:s strategier för miljöteknik fram till 2020 Föra att kunna bedöma inom vilka områden Västra Götaland näringsliv är internationellt konkurrenskraftiga idag och inom vilka områden det finns en god potential för att uppnå konkurrenskraft i framtiden måste man även undersöka utvecklingen utomlands. Utvecklingen inom EU är viktig på flera sätt. Dels för att här kan man hitta mer stöd för utvecklingen i Västsverige och dels för att Först och främst viktigt då den också pekar ut hur de internationella marknaderna kommer att utvecklas. Lissabonstrategin är vidareutvecklad i dokumentet Europa Inom miljö satsar man på resurseffektivt näringsliv. Idag finns det förslag på ett flertal strategier som kommer miljöteknik. Ett exempel är direktivet om Nära-noll energibyggnader. Även EU strategierna kartläggs ur de tre olika perspektiven: Perspektiv A. EU-strategier ur ett branschperspektiv Perspektiv B. EU strategier ur ett klimatstrategiperspektiv Perspektiv C. EU strategier för möjliggörande teknologier 8. Kartläggning av miljörelaterade kompetensstyrkor hos Västsvenskt näringsliv Företag med miljörelaterade kompetensstyrkor ur ett branschperspektiv Branschperspektivet utgår från de branscher som lyftes fram som extra viktiga av Regionutvecklingssekretariatet vid Forum Västra Götaland i februari

19 Vid kartläggningen av företag, så uppkom det behov av att dela av branschen Energi -miljö i flera undersegment, på grund av det stora antalet företag med stor bredd i kompetens och erbjudanden. Följande underrubriker har använts: Miljö Marksanering/förbättring Miljö-Luftföroreningar/buller Miljöutbildning/utredning Energieffektivisering hos kund Energisparande/energisnåla produkter Förnyelsebar energiproduktion Vid kartläggningen av företag visade det sig att återvinningsföretagen och vattenreningsföretagen i Västra Götaland var många och intressanta. Dessa företag är tillagda med rubrikerna: Återvinning Vattenrening med underrubrikerna o Processvatten o Dagvatten o Maritim vattenrening/olja I bifogad bilaga till rapporten är företagen uppräknade i alfabetisk ordning med en mycket kort beskrivning av verksamheten relaterat till miljöaspekten. 19

20 I sammanställningen finns idag 277 företag. Detta är en första sammanställning som det är tänkt att bygga vidare på med fler företag allteftersom de granskas. Allt finns sammanställt också i ett Excel-format vilket ger möjligheter att bygga vidare som en databas. Generellt för Västra Götalands regionen när det gäller miljöteknik ur ett branschperspektiv är ett centralt läge i Norden där Göteborgs hamn är betydelsefull för export och import. Det är även stor tillgång till välutbildad arbetskraft i storstadsregionen Göteborg. Nedan följer företagen uppräknade i alfabetisk ordning med en mycket kort beskrivning av verksamheten relaterat till miljöaspekten i respektive branschområde. Kultur-, besöks- och upplevelsenäring Textil Inom textilområdet är för närvarande fyra företag presenterade. DEM Collective Ekelund Linneväveri Industri Textil Job Svenska Textilfilter Alla textilier som används i Dem Collectives produkter är till 100 % tillverkade av ekologiskt odlad bomull från Gujarat, norra Indien. Bomullen odlas med droppbevattning, som innebär minsta möjliga vattenförbrukning. Inga skadliga bekämpningsmedel eller kemikalier används i odlings eller färgningsprocessen. Linneväveriets beredning, ny energi- och miljösparande process vid beredning av tyger, påvisad minskning av utsläpp och energi Industri Textil Job hjälper företag att städa upp sina utsläpp till luft och vatten och hjälper industrin att göra sina pågående processer säkrare och effektivare. Industri Textil Job hjälper även lokala myndigheter att avvattna deras avloppsslam och rensa upp utsläpp från termiska kraftverk. Svenska Textilfilter, STF, är specialiserade på utveckling och tillverkning av textila filter för stoftavskiljning, våtfiltrering och ventilation. Fordon/transport Inom området hållbara transporter är för närvarande 37 företag presenterade. Aspen Petroleum Cellma City Car Club Aspen utvecklar och säljer bränsle som har mindre påverkan på människor och miljö. Cellma är ett konsultföretag främst inriktat på områdena miljö, utbildning, hållbar transport, biogas och management... City Car Club - miljöbilpool Clean Oil Clean Oil Technology utvecklar och marknadsför patenterad miljöteknik för kontinuerlig rening av smörj- och hydrauloljor under drift i motorer 20

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Mats Granér, Chef Enheten för analys och uppföljning, Västra Götalandsregionen Jonas Norrman, Nätverket GAME (Rebecca Brembeck & Catarina

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

Ecoex West Swedish Environmental Export

Ecoex West Swedish Environmental Export Ecoex West Swedish Environmental Export Sustainable solutions from West Sweden Ecoex presentation för miljönämnden & regionutvecklingsnämnden 20 mars 2012 Projektledning: Medfinansiärer: Ecoex i korthet

Läs mer

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige Miljöteknikmöjligheter i Västsverige En sammanfattning av Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck, Nätverket GAME, samt Catarina Hedar,

Läs mer

Sveriges miljöteknikråd

Sveriges miljöteknikråd Sveriges miljöteknikråd En delegation för miljöteknik Berit Gullbransson, Stockholm 26 maj Kommittédirektiv 2008:2 Sveriges miljöteknikråd - en delegation för miljöteknik Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Energi- och miljöteknik

Energi- och miljöteknik pressinformation november 2013 Energi- och miljöteknik symbio city Det svenska erbjudandet inom energi- och miljöteknik står sig starkt i global konkurrens. Med teknik och kompetens i världsklass har Sverige

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Sustainable Development Innovation Arena

Sustainable Development Innovation Arena Sustainable Development Innovation Arena Demonstration activities in western Sweden with participation from business, society and research. Updated by GAME network March 2011 GAME - Göteborg Action for

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Strategiska miljöteknikområden

Strategiska miljöteknikområden Strategiska miljöteknikområden i Sverige Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad Berit Gullbransson Verksamhetschef Swentec Uppdraget Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Biogas Research Center

Biogas Research Center Biogas Research Center För resurseffektiva biogaslösningar Biogas Syd Per Mårtensson 2013-09-17 www.liu.se/brc Biogas fördelar och svårigheter Trots många fördelar: Förnybar lokal och regional energikälla

Läs mer

Goda exempel -inom nätverket KNEG

Goda exempel -inom nätverket KNEG Goda exempel -inom nätverket KNEG Henrik Boding PostNord Logistics Örebro 2013.09.04 1 2 Det här är PostNord Logistics Nordens ledande logistikföretag Omsätter 13,4 mdr SEK och har 8 000 anställda (2012)

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Västsvensk kluster för biogas som drivmedel. Energisessionen 7 februari 2008

Västsvensk kluster för biogas som drivmedel. Energisessionen 7 februari 2008 Västsvensk kluster för biogas som drivmedel Energisessionen 7 februari 2008 Biogas Väst Bernt Svensén, Business Region Göteborg Business Region Göteborg Representerar 13 kommuner i Göteborgsregionen Ett

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Klimatneutrala Västsverige

Klimatneutrala Västsverige www.gamenetwork.se Klimatneutrala Västsverige Bilen, biffen, bostaden 2.0 Nätverkets mål: Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling. Nätverket GAME 2012-2014 www.gamenetwork.se

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. Uppföljning 2014

Klimatstrategi för Västra Götaland. Uppföljning 2014 Klimatstrategi för Västra Götaland Uppföljning 2014 Tillsammans ska vi aktivt bidra till att skapa en hållbar utveckling och ett gott liv. Lokalt och globalt. För oss och för kommande generationer. Vi

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

biodrivmedel i energieffektiva fordon

biodrivmedel i energieffektiva fordon biodrivmedel i energieffektiva fordon och vägen till hållbara transporter Världen satsar stort vilken roll vill Sverige spela? I N B J U D A N WORKSHOP Måndag 18 juni kl 9.30-16.00 STOCKHOLM Södra Paviljongen,

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Tillväxt och möjligheter för svensk industri relaterade till biogas

Tillväxt och möjligheter för svensk industri relaterade till biogas Tillväxt och möjligheter för svensk industri relaterade till biogas Seminarium Stockholm 19 maj 2010 Biogas - storskaligt och hållbart bränsle Bernt Svensén Affärsdriven Miljöutveckling Business Region

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin och miljöteknikstrategin Uppströms teknik i kretslopp KTH 20 mars 2013 Anna Carin Thomér Marie Ivarsson Den nationella innovationsstrategin

Läs mer

Ungt forskningsområde på väg att hitta formen

Ungt forskningsområde på väg att hitta formen TEMA Miljöteknik (delar av) Av Anne Nilsson, Naturvetaren nr 9/2006 Ungt forskningsområde på väg att hitta formen Det råder ingen tvekan om att det finns en frodande forskning inom det relativt färska

Läs mer

ENERGITEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENERGITEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENERGITEKNIK Ämnet energiteknik behandlar energitekniska objekt samt hur system fungerar och är konstruerade. Ämnet bygger delvis på naturvetenskapliga principer som tillämpas på energitekniska anläggningar.

Läs mer

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst.

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Hur tjänar man pengar på forskning Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Copyright 2009, Joachim Davidsson, B-Open Nordic. All

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

ENERGITEKNIK. Ämnets syfte

ENERGITEKNIK. Ämnets syfte ENERGITEKNIK Ämnet energiteknik behandlar energitekniska objekt samt hur system fungerar och är konstruerade. Ämnet bygger delvis på naturvetenskapliga principer som tillämpas på energitekniska anläggningar.

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Den svenska maritima sektorns framtida roll och betydelse Västsverige är en maritim region, både i ett europeiskt och globalt perspektiv. Den långa

Läs mer

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT Susanne Lindegarth Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö Vem är jag? Forskare och marinbiolog med placering på Lovénccentret

Läs mer

Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda

Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda Samverkan för ett branschöverskridande bioraffinaderi-koncept Projektledning: Lunds Universitet, Bioteknik och SP Energiteknik, Göteborg. Övriga medverkande: Bioraffinaderi-konceptet

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Näringsliv, samhälle och forskning i samarbete för hållbar utveckling. Verksamhetsberättelse 2006

Näringsliv, samhälle och forskning i samarbete för hållbar utveckling. Verksamhetsberättelse 2006 Näringsliv, samhälle och forskning i samarbete för hållbar utveckling Verksamhetsberättelse 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Ordförande har ordet GAME Verksamhetsberättelse 2006 Produktion: GAME kansli

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Gas till transportsektorn alternativet för framtiden Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Göteborg Energi från gasverk till framsynt energibolag Gasen har funnits i Göteborg sedan 1846 Användningsområden

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING.

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. KanEnergi erbjuder kompetent analys, ledning och rådgivning, med utgångspunkt i ekonomi, teknik, marknad och hållbar utveckling.

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne!

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne! H 2 Skåne Vi vill öka den skånska tillväxten inom miljöteknikområdet och med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden arbetar vi i projektet Vätgassamverkan i Skåne. Genom nätverkande och gemensamma

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Regional Exportsamverkan. Håkan Knutsson Sustainable Business Hub. Dan Samuelsson Ecoex

Regional Exportsamverkan. Håkan Knutsson Sustainable Business Hub. Dan Samuelsson Ecoex Regional Exportsamverkan Håkan Knutsson Sustainable Business Hub Dan Samuelsson Ecoex Ecoex West Swedish Environmental Export Ecoex West Swedish Environmental Export För västsvenska miljölösningar ut i

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM STORA OCH SMÅ RESULTAT NÅGRA EXEMPEL Utveckling av en ny giftfri båtbottenfärg Bättre skördar med hjälp av mikroorganismer Fokus på etik-

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF-koncernen Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Förutsägbarhet

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030.

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. 2002 Hållbar utveckling i Kalmar län 2003 Hållbarhet in i RUPen Första regionala miljömål (lst) 2004 Första läns KLIMP (2004, 2005,2006, 2007,

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer