Energi- och miljöteknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energi- och miljöteknik"

Transkript

1 pressinformation november 2013 Energi- och miljöteknik symbio city Det svenska erbjudandet inom energi- och miljöteknik står sig starkt i global konkurrens. Med teknik och kompetens i världsklass har Sverige bevisat att minskade koldioxidutsläpp är förenligt med ekonomisk tillväxt, vilket väcker stort internationellt intresse för svenska företag, produkter och tjänster. Helhetssyn nyckeln till framgång Sverige har som ett av få länder i världen lyckats kombinera miljöansvar med ekonomisk tillväxt. Mellan 1990 och 2010 minskade Sveriges koldioxidutsläpp med åtta procent samtidigt som den ekonomiska tillväxten ökade med 50 procent. En nyckelfaktor till framgångarna är vår svenska helhetssyn, vilken styr projekt där både offentliga och privata aktörer är inblandade. När försörjningssystem kombineras kan synergier uppstå i form av innovationer och resurseffektivisering. Svenska styrkor Vår förmåga att samverka har lett till svenska framgångar på en rad områden inom energi- och miljöteknik, till exempel: Bioenergi Sverige är världsledande inom bioenergi och ett föregångsexempel på hur utveckling av förnybar energiproduktion kan ske, från råmaterial till slutprodukt. Med en stark skogsoch fordonsindustri ligger Sverige långt fram när det gäller utveckling och produktion av nya generationens biodrivmedel. Det svenska erbjudandet inom biogas innebär fullservice och maximalt utnyttjande av systemsynergier. Från sortering och insamling av avfall till bearbetning av substrat, till exempel avfall, avlopp, gödsel, tång, alger och energigrödor, samt distribution till gasnät eller bensinstationer. Fjärrvärme och fjärrkyla Många länder är intresserade av Sveriges framgångsrika satsning på fjärrvärme. I Stockholmsregionen tillgodoses 70 procent av värmebehovet av fjärrvärme och staden har också världens största sammanhängande nät för fjärrkyla. Svenska företag exporterar produkter, men tillhandahåller även tjänster som till exempel förstudier för etablering eller utbyggnad av fjärrvärme och fjärrkyla samt beställarstöd vid strategiupplägg, upphandling, kontroll och uppföljning. Svenska lösningar optimerar effektiviteten och ger stordriftsfördelar som innebär en betydande minskning av beroendet av fossila bränslen och energibesparingar mellan procent jämfört med konventionell teknik. Teknik för energieffektivisering I energieffektivisering ingår allt som bidrar till att minska energiåtgången eller att effektivisera befintlig energianvändning, det vill säga allt som gör det möjligt att få ut mer energi utan att öka produktionen och till lägre koldioxidutsläpp. Att utnyttja spillvärmen i utvatten från avlopp och förbättrad isolering i fastigheter är lyckade exempel på energieffektivisering. En annan åtgärd är att förbättra det existerade fjärrvärmenätet med ICT-lösningar (Information and Communication Technology), bättre värmeväxlare och bättre rör.

2 Transmission Transmission är överföring av elektrisk ström. Sverige var först i världen i olika omgångar med utbyggnad av kraftledningar och deras kapacitet. Den svenska satsningen på smarta elnät är ytterligare en vidareutveckling. Framtidens elnät ska vara flexiblare och säkrare än dagens nät och ska dessutom kunna hantera vindkraft och andra förnybara energikällor. Grön ICT Informations- och kommunikationsteknologi beräknas kunna minska koldioxidutsläppen i världen med 15 procent fram till Sverige anses vara global ledare inom ICT och rankades som nummer ett i världen under 2012 av World Economic Forum. Bland annat tillämpar svenska företag, organisationer och akademi sin kunskap för att skapa innovativa 1 transport- och energilösningar från intelligenta trafiksystem till världens första smarta elnät för en hel stadsdel. Med ICT-baserade innovationer och lösningar erbjuder svenska företag nya möjligheter för internationella partners. Hållbara transporter Effektiva och tillförlitliga transportnät är viktiga för ekonomisk tillväxt och en katalysator för regional utveckling. Världens behov ökar, samtidigt som transportnätets miljöpåverkan måste minskas för att möta globala mål. Svenska företag erbjuder rådgivning och omfattande expertis från systemleverantörer och teknikkonsulter. Sverige ligger i framkant när det gäller bioenergi för transportlösningar, övergång till förnyelsebara energikällor, effektiviseringsåtgärder med intelligent kommunikation och elektroniska vägavgifter samt kapacitetsökande kollektivtrafiklösningar. The Smart 2020 Report, The Climate Group med McKinsey & Company

3 Svensk export 2011 exporterade den svenska miljötekniksektorn varor och tjänster för knappt 39 miljarder kronor eller 2,2 procent av landets totala export. (Tillväxtanalys, Statistik 2012:06) Tyskland är den största exportmarknaden för svensk miljöteknik sedan Sammanlagt står sex av de största mottagarländerna för drygt hälften, det vill säga 51,4 procent, av den svenska miljösektorns export. Tyskland 15 procent Norge 13 procent Danmark 7 procent Finland 6 procent Kina 6 procent USA 5 procent Uppskattningsvis är 10 procent eller cirka 600 av de svenska miljöteknikföretagen aktiva internationellt. Omkring 300 av dessa bedöms vara verksamma på flera marknader och ha en tydlig internationaliseringsstrategi. För energiteknikområdet bedöms antalet företag vara betydligt fler men det finns ingen officiell sammanställning av hela energitekniksektorn. Grova beräkningar tyder dock på att den är betydligt större än miljötekniksektorn. Miljösektorns export-mottagarländer, , miljarder kr, löpande priser. Utländska investeringar Utländska investeringar tillför ny kompetens, nytt kapital och ger svenska företag tillgång till nya marknader, vilket bör påverka. tillväxt, sysselsättning och konkurrens positivt. Utöver traditionella investeringar i form av kapital och green field establishments blir affärssamarbeten viktigare för företagens internationalisering. Stora företag arbetar med öppna innovationssystem och små företag söker snabb internationalisering genom partners.

4 Export- och investeringsfrämjande aktiviteter Business Sweden arbetar med en rad satsningar inom ramen för regeringens miljöteknikstrategi för att ytterligare främja både export och investeringar inom energi- och miljöteknik. De är till exempel: Småföretagssatsning Subventionerat sälj- och marknadsföringsstöd för små energi- och miljöteknikföretag på nya avsättningsmarknader har lett till att cirka 100 projekt initierats sedan mars Satsningen är en fortsättning på ett pilotprojekt som drevs av Business Sweden mellan 2008 och 2010, i vilket 72 företag deltog. Fokuserad satsning på olika segment inom energi- och miljöteknik Inom ramen för den svenska marknadsföringsplattformen för hållbar stadsutveckling, SymbioCity, Sustainability by Sweden, har ett antal områdesspecifika erbjudanden tagits fram där svenska företags tjänster och produkter från marknadsförs mot en tydligt definierad kundgrupp. Några exempel är hållbara urbana transporter, hållbara ICT-lösningar, fjärrvärme och fjärrkyla, hållbara flygplatser samt smarta elnät. Utvecklingen för miljösektorns export, omsättning, och förädlingsvärde, samt rikets export och förädlingsvärde, perioden Löpande priser (basår = 2003). Många aktörer en marknadsplattform SymbioCity Sustainability by Sweden är den svenska plattformen för hållbar utveckling. SymbioCity lanserades av dåvarande Exportrådet (nu Business Sweden) och regeringen 2008 och fungerar som en gemensam marknadsplattform för svenska aktörer, produkter, tjänster och system på utländska marknader. SymbioCity lyfter fram synergier inom urbana system och dess miljömässiga och ekonomiska vinster genom att effektivt koppla ihop dessa. Att skapa mervärde ökar möjligheterna att främja både export och investeringar. Svenska erfarenheter och framgångar ger beslutsfattare i fler länder incitament att frångå stuprörstänkandet och i stället investera i systemlösningar med livscykelperspektiv. Delad erfarenhet och kunskap ökar medvetenheten om problemen, möjligheterna och lösningarna. (läs mer på symbiocity.org).

5 Symbiocity.org Webbplatsen beskriver det svenska förhållningssättet till hållbar stadsutveckling. Business Sweden arbetar bland annat med Föreningen Svensk Miljöteknik (Asset) för en effektiv och koordinerad hantering av besökare till Sverige med intresse för svenska lösningar inom miljöteknikområdet. Vad är miljöteknik? Miljöteknik förekommer inom de flesta områden och är ingen definierad bransch. EU-kommissionens handlingsplan för miljöteknik (Environmental Technology Action Plan, ETAP) definierar miljöteknik som produkter, system, processer och tjänster som ger tydliga miljöfördelar i förhållande till befintliga eller alternativa lösningar, sett ur ett livscykelperspektiv. Vad är energiteknik? Med energiteknik avser Business Sweden lösningar som levereras till företag verksamma inom energitekniksektorn. För miljöteknik återfinns dessa inom en rad områden. Energiteknik omfattar teknik och lösningar för alla energislag samt energieffektivitet. Ett gemensamt affärsområde Miljö- och energiteknik överlappar varandra. Företag verksamma inom dessa områden har till stor del samma användare/kunder och därför bildar dessa ett gemensamt affärsområde inom Business Sweden. Om Business Sweden Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Med kontor i 57 länder och i varje region i Sverige, underlättar vi för svenska företag att växa internationellt och för utländska företag att investera i Sverige. Business Sweden hjälper svenska företag att nå ut med sina produkter, tjänster och idéer samt skapar förutsättningar för små och medelstora företag att växa internationellt. I uppdraget ingår också att få fler utländska aktörer att investera i Sverige. Vi arbetar med investeringar av olika slag så som nyetableringar, kapitalinvesteringar eller affärssamarbeten inom exempelvis forskning och utveckling. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. För mer information kontakta: Business Sweden Box 240, SE Stockholm, Sweden (World Trade Center, Klarabergsviadukten 70) T F

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

FLER KAN EXPORTERA MER

FLER KAN EXPORTERA MER FLER KAN EXPORTERA MER TEKNIKFÖRETAGENS SYN PÅ EXPORTFRÄMJANDET KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA KONTAKT Jennie Cato Ansvarig för handelsfrämjande på Teknikföretagen 08-782 09 06 jennie.cato@teknikforetagen.se

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:02 FRAMTID MED VÄXTVÄRK. Kan hållbara städer möta klimatutmaningarna?

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:02 FRAMTID MED VÄXTVÄRK. Kan hållbara städer möta klimatutmaningarna? FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:02 FRAMTID MED VÄXTVÄRK Kan hållbara städer möta klimatutmaningarna? Titel: Framtid med växtvärk - Kan hållbara städer möta klimatutmaningarna?

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Folksams Klimatindex 2009 Carina Lundberg Markow,

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept Bioraffinaderier för ett grönt Sverige en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept 1 Förord Denna forsknings- och innovationsagenda har

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Miljöarbetets nya arena. Panel: Miljödriven strukturomvandling

Miljöarbetets nya arena. Panel: Miljödriven strukturomvandling Miljöarbetets nya arena Panel: Miljödriven strukturomvandling KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft 2012-02-20 Ecoplan på uppdrag av Power Väst Sammanfattning När man från offentligt håll skall satsa för att skapa nya jobb, väljer man gärna att

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas 2009-06-24 Vår referens Liselott Roth, Nina Johansson & Johan Benjaminsson Grontmij AB Besök Norra Bulltoftavägen 65 A E-post liselott.roth@grontmij.se

Läs mer

SBA faktablad 2013 SVERIGE. GD Näringsliv. Faktabladet för Sverige i korthet. Om SBA faktablad 2

SBA faktablad 2013 SVERIGE. GD Näringsliv. Faktabladet för Sverige i korthet. Om SBA faktablad 2 SV GD Näringsliv SBA faktablad 2013 SVERIGE Faktabladet för Sverige i korthet Små och medelstora företag har spelat en allt viktigare roll i Sverige under de senaste två årtiondena. De står nu för 65 %

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se Vision för Öresundsregionen år 2070 www.oresund2070.se Befolkningen kommer att öka med en miljon invånare och klimatet förändras. (sid 3 5 & 10) För att alla ska få plats behöver vi förtäta städerna och

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD

SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD VÅR VISION: Det ska alltid gå ett flyg på rätt tid till rätt plats. Vi kommer att resa mer i framtiden inte mindre. Men kommer

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion INNEHÅLL Nationell kraftsamling och innovation för produktion i Sverige...3 Produktion i Sverige 2030 en vision för svenskt välstånd...4

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

H Å L L B A R U T V E C K L I N G

H Å L L B A R U T V E C K L I N G S W E D I S H E C O N O M I C F O R U M R E P O R T 2 0 0 9 E N T R E P R E N Ö R S K A P O C H I N N O V A T I O N E R F Ö R H Å L L B A R U T V E C K L I N G P O L I C Y S A M M A N F A T T N I N G S

Läs mer