Framgångsfaktorer.för.ökad.export.av.svenskt.kunnande.och.teknik. inom.avfallsområdet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framgångsfaktorer.för.ökad.export.av.svenskt.kunnande.och.teknik. inom.avfallsområdet."

Transkript

1 Framgångsfaktorer.för.ökad.export.av.svenskt.kunnande.och.teknik. inom.avfallsområdet. OlofHjelm*,WisdomKandaochSantaigoMejiaDugand. Industriellmiljöteknik Institutionenförekonomiskochindustriellmiljöteknik 58183Linköpingsuniversitet Telefon:013H H02H25

2 Sammanfattning. DennarapportredogörförettmindreuppdragsomavdelningenförIndustriellmiljöteknik, Linköpingsuniversitet,genomförtpåuppdragavAvfallSverige.Iuppdragetingickattundersökahur tvåutvaldaländer,danmarkochösterrikearbetarmedattfrämjaexportavkunnandeochteknik inomområdetavfallshanteringochjämföradettamedsvenskainitiativ.irapportendiskuteras möjligaframgångsfaktorersomkananvändasförattutvecklasvenskainitiativinomområdet exportfrämjandeavsvensktkunnandeochteknikinomavfallshantering. Ingaspeciellttydligaenskildaframgångsfaktorerkundeidentifierashosdestuderadeländernasom skiljersigfråndetsomredangörsisverigeutanattenstrategiförattstärkaområdets exportframgångarmåstebyggapåtraditionellautgångspunktersomattutifrånenuttaladmålbild byggapåexisterandestyrkorochrelationer.förslagpåinsatsergessåvälpåmakrohsommikronivå därenstorutmaningärattfåihophelavärdekedjanfrånlagarochincitamentviafungerande referensanläggningar,kunskapsuppbyggnad,marknadsanalyser,förstudier,systemleverantörer, systemoperatörertillenskildakomponentleverantörer. Insatserpåmakronivå En tydligt formulerad målbild är nödvändig för att kunna utforma lämpliga exportfrämjande åtgärder. Rent politiskt kan det vara av värde att avfallsområdet utpekas mer specifikt i de övergripande policydokumenten och aktionsplanerna. En tydlig fokusering är antagligen nödvändig för att kunna genomföra olika satsningar och kunna visa på lyckade initiativ. Denna fokusering kan göras utifrån: o Marknader, där existerande goda relationer och existerande överenskommelser kan underlätta. Markander med låg risk kan väljas om snabb framgång är viktig. o Teknik där hela eller stora delar av värdekedjan kan säkras. Ett exempel skulle kunna vara biogasproduktion och distribution. En stor utmaning ligger i koordinerad samverkan mellan aktörer med olika kompetens. En mer samordnad satsning kräver god kännedom om sektorn och dess aktörer. Som för all framgångsrik säljverksamhet krävs god kundkännedom. o Detta innebär att lösa deras problem med hjälp av vår erfarenhet snarare än att implementera våra lösningar rakt av. o Därutöver krävs speciellt på mer omogna marknader utbildning av möjliga kunder. Insatserpåmikronivå För att Sverige ska kunna bli mer framgångsrik exportör av avfallsteknik krävs förstås företag med vilja och förmåga att exportera. Här skiljer sig antagligen inte sektorn sig speciellt mycket från övriga näringslivet. Då varje företag är unikt krävs mer individuell stöttning utifrån det enskilda företagets behov. Det kan vara en mängd olika saker såsom: o Kapacitetsuppbyggnad o Finansiering, även om vi bedömer som att det finns goda verktyg för detta redan. En utmaning som kanske framförallt gäller de mindre företagen i branschen är att överbrygga den upplevda miss-match mellan den stöttning som erbjuds och företagens behov. 2

3 Inledning. DennarapportredogörförettmindreuppdragsomavdelningenförIndustriellmiljöteknik, Linköpingsuniversitet,genomförtpåuppdragavAvfallSverige.UppdragetärendeliAvfallSveriges exportsatsningsomharmåletatt skapaenkraftfullnationellsatsningfrånavfallsbranschensom binderihopdesskompetenser,bådefråndetprivataochfråndetoffentliga 1.Iuppdragetingickatt undersökahurtvåutvaldaländer,danmarkochösterrikearbetarmedattfrämjaexportavkunnande ochteknikinomområdetavfallshanteringochjämföradettamedsvenskainitiativ.analysenska primärtidentifieraframgångsfaktorersomkananvändasförattutvecklasvenskainitiativinom områdetexportfrämjandeavsvensktkunnandeochteknikinomavfallshantering(ifortsättningen iblandförenklatkallatavfallsexport). Grundmetoden för uppdraget har varit en benchmarkingstudie. Benchmarkingen bygger på fakta som insamlats om respektive lands aktiviteter för att främja export av kunnande och teknik inom området avfallshantering. Dessa fakta har insamlats genom litteraturstudier, internetsökningar, eh postkonversationerochettmindreantaltelefonintervjuer.frågorsomvisöktbesvaraärbl.a.: Hur stöttar myndigheter export inom området? Finns andra viktiga exportfrämjande aktörer och hur arbetar de? Hur framgångsrika anses åtgärderna vara? Utifrån beskrivningen av respektive lands aktiviteter genomfördes en jämförelse av skillnader och likheter. Vi har även kompletterat med resultat och erfarenheter från två pågående projekt; MegaTech,)Sustainable)Business)and)Clean)Technology)Markets)in)Megacities)samt)Business)models) for)market)expansion)of)swedish)municipal)environmental)technologies.resultatenharanalyserats utifrånrelevantteoriomexportfrämjande.uppdragetgenomfördesnovember2012tilljanuari2013 ochmotsvaradedrygtenmånadsarbete. Rapporten har följande upplägg. Först diskuteras vad som kan avses med framgångsrik export då dettautgörenviktigförutsättningföruppdraget.däreftergesenkortbeskrivningavaktivitetersom genomförs i Sverige idag. Statistik redovisas och diskuteras för att ha som utgångspunkt för en diskussionomhurframgångsrikaolikaländeräravseendeavfallsexport.dettaföljsavenredogörelse för de initiativ och aktiviteter vi identifierat i de studerade länderna vilka jämförs med svenska aktiviteterochinitiativ.slutligenbeskrivsettantalmöjligaframgångsfaktorersomkananvändasför attutvecklasvenskainitiativinomområdetexportfrämjandeavsvensktkunnandeochteknikinom avfallshantering. Läsaren av denna rapport förutsätts vara något sånär insatt i den svenska avfallssektornvarförallaorganisationerochaktiviteterintebeskrivsidetalj. Mottagare av rapporten är Avfall Sverige och primärt deras arbetsgrupp för export och dess medlemmar. 1 Sewww.avfallsverige.se/export 3

4 Vad.är.framgångsrikt.främjande.av.export?. Framgång vid främjande av export kan innebära ett antal olika saker. Vid utformning av olika exportfrämjande aktiviteter anser vi det först vara nödvändigt att ha en klar bild av vad man vill uppnå.viharidentifieratminstfyraolikasättattmätadennaframgång: 1. Ökad internationell kunskap om svenska lösningar. 2. Ökad försäljning av svenskt kunnande på en exportmarknad. 3. Ökad försäljning av svensk teknik på en exportmarknad 4. Ökad försäljning av svenskt avfall på en exportmarknad. Viserinteattdetfjärdeområdet(exportavavfallförhanteringutomlands)liggerinomvårtuppdrag. Sannolikt är det en kombination av de tre första som är ett önskvärt scenario där andra länders ökadekunskapomsvenskalösningarledertillförstensvenskkunskapsexportochibästafalldärefter äventillteknikexport.detärdocklångtifrånsäkertattsåärfallet,vilketkommerattdiskuterasmer nedan. Viktigt att notera är dock att olika aktiviteter behövs för de olika områdena i sig och ytterligareandraomenharmoniseradmålbildmellandeolikaområdenaärönskvärd. Till område 1 kan föras aktiviteter som utresande delegationsresor, mottagande av delegationer, vänortssamarbete,studiebesök,mässverksamhetmm.syftetmeddessaaktiviteterärprimärtattöka kunskapen om befintliga lösningar men även undersöka förutsättningarna på potentiella exportmarknader. Utförare av detta är främst olika myndigheter, speciellt kommuner och kommunala bolag, och offentligt finansierade främjandeorganisationer (t.ex. medlemmar i Asset). Avståndettillkonkretaaffäreräroftalångtmenaktiviteternakansessomvärdefullaävenomdeinte leder till några konkreta affärer för svenska företag (eller kanske istället till affärer för utländska företag). Försäljning av kunnande (område 2) inbegriper olika former av konsultliknande verksamheter såsom betald utbildning, marknadsbearbetande uppdrag, tekniska förstudier, utformningavkonkretalösningaretc.härförekommerenblandningavsåväloffentligaaktörer(t.ex. kommunala bolag), främjandeorganisationer (hubbar såsom medlemmar i Asset) som privata konsultbolag. Denna verksamhet är mer eller mindre affärsdriven och kan leda till vissa exportinkomster.troligenärdetdockenrelativtlitenverksamhetmedbegränsadpotential.område 3 kan ses som ordinär exportverksamhet dvs. att svenska företag säljer sina tekniska lösningar (produkteroch/ellertjänster)påeninternationellmarknad.viharinteidethäruppdragetgåttinpå skillnadeniförutsättningarförkommunalarespektiveprivatabolagattsäljateknik.viserdockdetta främst som en aktivitet för privata bolag. Potentialen för detta område är helt beroende av vilka teknikleverantörersomfinnsilandetochderasförmågaattverkapåenexportmarknad. Vad.sker.i.Sverige.idag?. DetharintevaritvårtuppdragattkartläggaallaaktöreriSverigesompåolikasättarbetarmed avfallsexport.detfinnsredanenradkunskapssammanställningarinomdetområdet.vigerhär iställetenövergripandebildavhurviuppfattarsituationenidag.ettkonstaterandeärattenmängd olikamyndigheter,offentligaorganisationerochprivataföretagäraktivainomområdet.de aktivitetersompågårväljerviattbeskrivautifråntvåolikanivåer;makrorespektivemikronivå(se figur1). Påmakronivåpågårenmängdolikaaktiviteteriformavattbeskriva,marknadsföraochsäljasvenska systemlösningar.vadvikanseäravfallshanteringoftaendelmängdavstorasystemlösningarsåsom hållbarstadsutvecklingetcellergenerellaexportfrämjandeinsatserförhelamiljöteknikområdet. 4

5 Initiativenskersåvälpånationellsomregionalsompåföretagsnivå.Kännetecknandeärjustfokuspå systemlösningaroch såhärgjordeviisverige. Medmikronivåmenarviaktiviteterpådetenskildaföretaget.Detkanvaraaktivitetersomärhelt frikoppladefrånmakronivån(dvs.ordinärexportfrämjandeverksamhetsomcoachning,rådgivning, kreditgivningetc)ellerattenskildaföretagväljerattassocierasigtillolikaaktivitetersomskerpå makronivåförattfåökadsynlighetellerpåandrasättgenereraaffärer. Figur 1. Illustration av två olika nivåer för främjande av export av svenskt kunnande och teknik inom avfallsområdet. En utmaning ligger i att harmonisera aktiviteterna på de olika nivåerna så att bägge drar fördel av genomförda insatser (illustrerat med ett frågetecken). Givetdentidigarediskussionenomvadsomkanansessomframgångsriktgörvinågranoteringar. Aktiviteterpåmakronivåkanpågåochvaraframgångsrikautanattdetgenereraraffärerförde enskildateknikleverantörernapåmikronivå.detkant.o.m.innebäraattettframgångsriktfrämjande avsvenskalösningarpåmakronivångenereraraffäreriandraländeränsverige.omdetärönskvärt attaktiviteternapåmakronivånledertillökadexportpåmikronivånställerdetspeciellakravpåhur olikainitiativutformas.. 5

6 Är.de.andra.länderna.mer.framgångsrika?. OffentligstatistikharsamlatsinfrånÖsterrike(StatistikAustria),Danmark(StatBank)ochSverige (SCB).Tillgänglighetenpåstatistikvarierarmellanländerna.Figur2visaromsättningeninom avfallsektornidestuderadeländerna2008h2010.siffrornaavseromsättningeninomnace:38000 Wastemanagementandmaterialsrecovery (NACEärEU:sstandardförbranschindelningoch motsvarasisverigeavsvensknäringsgrensindelning(sni).utifrånomsättningenkankonstaterasatt SverigeharstörstomsättningföljtavÖsterrikeochsedanDanmark. Figur 2. Omsättningen (Mkr) inom NACE: Waste management and materials recovery i Sverige, Österrike respektive Danmark Källa: Österrike (Statistik Austria), Danmark (StatBank) och Sverige (SCB). Figur 3. Antalet företag inom NACE: Waste management and materials recovery i Sverige, Österrike respektive Danmark Källa: Österrike (Statistik Austria), Danmark (StatBank) och Sverige (SCB). 6

7 Studerasiställetantaletföretagibranschen(Figur3ovan)blirbildennågotannorlundamedistort settsammaantalisverigeochösterrikemenbetydligtfärreidanmark. EnmotsvarandebildkangörasförexportinomdenvaldasektorniSverigerespektiveDanmark.Data varintefritttillgängligtförösterrikeutankrävdeenavgift.dettavaringetsomrymdesinom uppdragetsbudget.viharävenfunnituppgifterattösterrikebörjadesamlainexportsiffrormen avbrötdetarbetetp.g.a.kvalitetsskälochinteavsågattsamlasådandataifrmtiden.avbilden(figur 4)framgårattförhållandenamellantotalomsättningochexportiSverigeochDanmarkärungefär densamma.trendernakansannoliktförklarasavförändradekonjunkturlägen. Figur 4. Export (Mkr) inom NACE: Waste management and materials recovery i Sverige respektive Danmark Källa: Danmark (StatBank) och Sverige (SCB). Detfinnsettantalproblemmedattanvändaoffentligstatistikiattbeskrivabranschen.Sannolikt inkluderast.ex.inteolikakonsultaktiviteterinace3800.statistikengerocksåenbartden övergripandebilden.viktigafrågorattställasigärvemsomexporterarochvadsomexporteras? Fråganomvemsomexporterarärrelevantdåsektorntillstordelbeståravmindreföretagmedan såvälomsättningochexportsannoliktdominerasavettfåtalstörreaktörer.viharintekunnatgå djupareinistatistikenfördeolikaländernainomramenfördennastudie. Vadsomexporterasgerocksårelevantinformation.Sannoliktärdetävenhärnågradelområdensom dominerar(t.ex.återvinning)ochävenaktivitetersomattavfallfrånandraländerskickastillsverige förbehandling.dennaverksamhetärunderenövergångstidaccepteradsålängesomavfall deponerasideländersomsänderavfalltillsverige.grundfilosofinärdockisverigesomeuatt avfalletskaprocessasinärhetenavdärdetuppkommer.utanatttaställningisakärdetenviktig aspektattfunderaövervilkenformavexportmanvillstimulera.. 7

8 OavsettsvårighetenattuttalasigomdestuderadeländernaärmerframgångsrikaänSverigekanen benchmarkinggevärdefullabidragtillutformningenavolikaexportfrämjandeåtgärder.tabell1 sammanfattarolikainitiativinomdestuderadeländerna.tabellenhartagitsframgenomattstudera nationellapolicydokument,strategierochaktionsplanerideutvaldaländerna.utförligareliknande analyserfinnsipublikationersomlistasilitteraturlistan. Fråntabellenkanutläsasattlikheternamellanländernaärstora.Tillattbörjamedgesenheldel stöttningsomäroberoendeavbranschetc.detrörsigomfinansiellstöttningviat.ex.exportkrediter tillinformation,rådgivning,marknadsföringetc.dennaverksamhetverkarvararättjämförbarmellan länderna. Därefterredovisasexempelpåmermiljöteknikspecifikaåtgärder.Samtligaländerharutvecklade aktionsplanerförattökamiljöteknikexportgenerellt.ävenhärärlikheternastoradåsamtligatre länderpekarutsme,samverkanitripplehelix,informationochmarknadsföringavmiljöteknik (internet,broschyrer);konferenser(hemmaochutomlands);demonstrationsprojekt(finansiellt stöd);teknisksamverkanmedutvaldaländer;nationellkoordineringmellanstödorganisationeroch derasinitiativ;ochutvaldamarknaderochteknologier. IdentifieradeskillnaderärförÖsterrikeframtagandetavvarumärket Environmentaltechnology madeinaustria,ettuttalatfokuspånyaeuhmedlemmarochsydöstraeuropaochspecifika teknologier,samtdetaljeradestudieravspecifikaexportmarknader.sverigeutmärkersiggenom insatsergentemotkluster,affärsmodellerochandraprioriterademarkandersamtteknikområden. Danmarkharspecifikaexportgarantierförmiljöteknikexport,uttaladeprioriterademarknaderoch teknikområdenochdetaljeradeanalyseravmarknadspotentialiprioriteradeländer. Viharhittatväldigtliteåtgärdersomärspecifiktinriktademotavfallsområdet.Noterbartärattbåde DanmarkochÖsterrikenämneravfallsomenprioriteradteknikgrenmedanSverigeintelikatydligt uttalardetsomettprioriteratområde.detförutsättssnarareutgöraennaturligkomponentimer holistiskakonceptsåsomhållbarabyggnaderochhållbarstadsutveckling.. 8

9 9" " Tabell"1."Sammanställning"av"olika"initiativ"för"att"stötta"utvecklingen"av"miljöteknikexport"respektive"teknik"och"kunnande"inom"avfallsområdet"i"Österrike"Sverige"och" Danmark." Nivå%av%exportstöttning% Initiativ%från%myndigheter% Österrike% Sverige% Danmark% Generell%nivå% Exportkreditnämnder" Exportkrediter"och"garantier" Exportstöttande" "myndigheter" Informationsspridning"(broschyrer,"internet);"Mässor"(hemma"och"utomlands,"finansiell"hjälp"med"att"delta;"Träning"(utländska" språk,"kultur,"dokumentation);"affärsdelegationer"(hemma"och"utomlands)" Miljöteknikexport%(Aktionsplaner)% SME"fokus;"Tripple"helix"för"att"utveckla"miljöteknik;"Aktionsplaner"för"att"utveckla"och"exportera"miljöteknik;"Information"och" marknadsföring"av"miljöteknik"(internet,"broschyrer);"konferenser"(hemma"och"utomlands);"demonstrationsprojekt"(finansiellt" stöd);"teknisk"samverkan"med"utvalda"länder;"nationell"koordinering"mellan"stödorganisationer"och"deras"initiativ;"utvalda" marknader"och"teknologier" Branding"''"Environmental"technology" made"in"austria''" Affärsmodeller"som"bygger"på" samverkan"" Speciella"miljöteknikgarantier"för" exportörer" Fokus"på"nya"EU"medlemmar"och" sydösteuropeiska"länder."prioriterade" områden"inkluderar"avfall,"luftrening," energi"och"vatten"(2005t2015)." Fokus"på"Västeuropa,"Nordamerika"och" BRICTländer."Prioriterade"områden" inkluderar"hållbara"byggnader," transporter,"energi"och"vatten"(2011t 2014)" Fokus"på"USA,"Brasilien,"Ryssland," Indien,"Kina."Prioriterade"områden"är" energieffektivitet,"vindenergi,"biomassa" och"avfall"(2010t2011)" Kartläggning"av"faktiska"behov"av" miljöteknik"på"olika"markander"genom"att" sammanställa"information"(dvs." detaljerade"marknadsstudier)." Stöd"riktat"mot"kluster" Detaljerade"analyser"av" marknadspotential"i"prioriterade"länder" (inklusive"framtida"miljöutmaningar)" Export%av%teknik%och%kunnande%inom% avfallsområdet" Stärka"hemmamarknaden" Nya"metoder"för"förbränning"och" återvinning"av"lågvärdigt"avfall,"rötslam," och"rester"från"stålåtervinning." Stärka"hemmamarknaden" Pilotprojekt"2010"för"att"skapa"paraplyT" organisation/nationell"plattform"inom" avfall"och"återvinning." Stärka"hemmamarknaden" Ekonomiskt"stöd"för"utveckling,"testning" och"demonstrationsprojekt"inom" resurseffektivitet"och"återvinning," miljökvalitet,"teknik"för"behandling"av" organiskt"avfall." Planering"och"byggnation"av"stora" förbränningsanläggningar"med" kombinerad"värme"och"kraftgenerering."" Holistiska"systemlösningar"såsom" Symbiocity" Export"av"kunnande"och" systemlösningar."" Export"av"mindre"systemlösningar"såsom" återvinningscentraler."

10 Resultat(från(intervjuer( Uppdragets#korta#genomförandeperiod#och#det#faktum#att#jul9#och#nyårsledigheterna#låg#mitt#i# undersökningsperioden#har#försvårat#möjligheterna#att#genomföra#intervjuer.#ytterligare#försvårande# omständigheter#har#varit#att#flertalet#av#tillfrågade#personer#avböjt#att#svara#på#våra#frågor#kring# framgångsfaktorer#med#motiveringen#att#de#inte#är#rätt#person#att#uttala#sig.## I#Danmark#har#vi#pratat#med#representanter#för#Dakofa#och#Renosam#som#nu#nyligen#bildat# organisationen#dansk#affaldsforening.#de#kunde#inte#ge#några#konkreta#svar#på#våra#frågor#utan# hänvisade#till#enskilda#privata#företag#inom#sektorn.#vi#frågade#bl.a.#om#varför#danmark#har#blivit#en# stark#spelare#på#den#internationella#avfallshanteringsmarknaden.#svaret#på#den#frågan#från#dansk# Affaldsforening#var#deras#långa#historia#av#avfallshantering#med#avfallsförbränning#och#fjärrvärme.# De#framhöll#även#att#de#hade#kompetens#inom#hela#kedjan#från#insamling,#transport,#förbränning#och# distribution#av#värme#och#elektricitet.#detta#hade#lett#till#att#de#byggt#upp#stark#kunskap#och# kompetens#i#byggnation,#drift#och#underhåll#av#sådana#system.## Vad#gäller#Österrike#lyckades#vi#till#slut#få#en#intervju#med#en#representant#för#Green#Jobs#Austria.# Denna#intervju#bekräftar#bilden#av#problem#med#den#offentliga#statistiken.#Vidare#framhålls#att# Österrike#är#främst#framgångsrik#inom#specifika#marknader,#EU#15,#ex9Jugoslavien,#och#nya#EU9stater# som#ungern,#rumäninen#och#bulgarien.#dvs#de#är#mest#framgångsrika#i#grannländerna.#de#framhåller# teknik#för#shredding,#sotering#(speciellt#glas)#och#förbränning#som#starka.#inom#serviceområdet# framhålls#logistik,#och#kunskap#inom#deponi,#insamling#och#avfallshantering#generellt.#dessa# styrkeområden#hade#likt#för#danmark#sin#grund#i#lång#nationell#tradition#och#regleringar#inom# området.#de#kunde#inte#svara#på#våra#frågor#om#specifika#framgångsfaktorer#men#hänvisade#till#en# undersökning#som#genomförts#vad#miljöteknikföretag#i#allmänhet#såg#som#viktiga#aktiviteter#för# ökade#export.#speciellt#framhölls#nationella#events#och#events#på#utländska#marknader,#samverkan# mellan#företag#och#olika#former#av#finansiellt#stöd#från#staten.# Vad(har(andra(identifierat(som(framgångsfaktorer?( En#del#finns#skrivet#om#möjliga#framgångsfaktorer#för#svensk#miljöteknik#generellt,# klimatteknik #etc.# Swentec#framhöll#andra#länders#styrkor#(ej#specifikt#Danmark#eller#Österrike)#som#att#flera#hade# större#kompetens#inom#affärsverksamhet#och#kommersialisering#jämfört#med#sverige.#vissa#länder# har#varit#selektiva#för#att#bli#speciellt#duktiga#inom#utvalda#områden#(ex.#danmarks#långsiktiga# satsning#på#vindkraft).#vidare#framhöll#de#bättre#koppling#mellan#produkt#och#tjänsteexport#t.ex.#att# konsulter#lyfter#fram#det#egna#landets#teknik.#de#framhöll#även#andra#länders#mer#sammanhållna# stöttning#av#aktörer#och#initiativ#inom#miljöteknik#vilket#underlättar#speciellt#för#sme.# I#Naturvårdsverkets#publikation# Klimatteknik#på#export #framhålls#avsaknad#riskvilligt#kapital#för#att# stödja#exportsatsningar#som#ett#stort#problem.#intervjuer#med#exporterande#företag#visade#också#på# hinder#i#form#av#bristande#förmåga#att#samla#resurser#och#presentera#ett#samlat#svenskt#erbjudande;# brist#på#personal#med#rätt#kompetens#(internationellt#arbete,#språk,#kultur#etc.);#svårigheter#att#hitta# bra#motpart#på#den#nya#marknaden.#omvänt#blir#detta#möjliga#framgångsfaktorer# # # # # 10#

11 Tillväxtverket#publicerade#en#skrift# Export#av#systemlösningar#inom#miljöområdet.#De# framgångsfaktorer#som#lyftes#fram#där#var:# ( Lokomotivföretag som tar ansvaret för hela leveranser av systemlösningen gentemot kund Fungerande hemmamarknad Insatta och pålästa kunder Referens- och demonstrationsanläggningar. Tydliga miljökrav. Samordning och kunskap Möjliga(framgångsfaktorer( Vi#har#inte#kunnat#identifiera#några#speciellt#tydliga#enskilda#framgångsfaktorer#hos#de#studerade# länderna#som#skiljer#sig#från#det#som#redan#görs#i#sverige.#snarare#bekräftar#vår#studie#bilden#att#det# inte#finns#några#genvägar#utan#att#en#strategi#för#att#stärka#områdets#exportframgångar#måste#bygga# på#traditionella#utgångspunkter#som#att#utifrån#en#uttalad#målbild#bygga#på#existerande#styrkor#och# relationer.#utifrån#denna#studie,#våra#erfarenheter#från#annan#verksamhet#inom#området#och#andra# närliggande#studier#ger#vi#nedan#förslag#på#områden#som#skulle#kunna#innebära#en#ökad#framgång# med#export#av#svenskt#kunnande#och#teknik#inom#avfallssektorn.# Makro( Vi ser att en tydligt formulerad målbild är nödvändig för att kunna utforma lämpliga exportfrämjande åtgärder. Se även fokusering nedan. Rent politiskt kan det vara av värde att avfallsområdet utpekas mer specifikt i de övergripande policydokumenten och aktionsplanerna. Vi anser att det finns ett problem att klumpa ihop hela miljötekniksektorn till en då förutsättningarna för olika delområden antagligen är ganska olika på olika marknader. En tydlig fokusering är antagligen nödvändig för att kunna genomföra olika satsningar och kunna visa på lyckade initiativ. Denna fokusering kan göras utifrån: o Marknader, där existerande goda relationer och existerande överenskommelser kan underlätta. Markander med låg risk kan väljas om snabb framgång är viktig. o Teknik där hela eller stora delar av värdekedjan kan säkras. Ett exempel skulle kunna vara biogasproduktion och distribution. En stor utmaning ligger i koordinerad samverkan mellan aktörer med olika kompetens. Många kan och vill på olika sätt vara delaktiga i exportfrämjande aktiviteter och givet den internationella konkurrensen inom området är en ökad nationell samling troligen nödvändig. En mer samordnad satsning kräver god kännedom om sektorn och dess aktörer. Här ser vi också behovet av att bättre samla statistik om sektorns aktiviteter. Som för all framgångsrik säljverksamhet krävs god kundkännedom. o Detta innebär att lösa deras problem med hjälp av vår erfarenhet snarare än att implementera våra lösningar rakt av. o Därutöver krävs speciellt på mer omogna marknader utbildning av möjliga kunder. # ( # 11#

12 Mikro( För att Sverige ska kunna bli mer framgångsrik exportör av avfallsteknik krävs förstås företag med vilja och förmåga att exportera. Här skiljer sig antagligen inte sektorn sig speciellt mycket från övriga näringslivet. Då varje företag är unikt krävs mer individuell stöttning utifrån det enskilda företagets behov. Det kan vara en mängd olika saker såsom: o Kapacitetsuppbyggnad o Finansiering, även om vi bedömer som att det finns goda verktyg för detta redan. En utmaning som kanske framförallt gäller de mindre företagen i branschen är att överbrygga den upplevda miss-match mellan den stöttning som erbjuds och företagens behov. I andra studier har vi mött en viss skepsis från företagen att de verkligen erbjuds den hjälp de behöver och att det är svårt och dyrt att komma i åtnjutande av den hjälp som finns tillgängliga. Det#är#en#stor#utmaning#i#att#få#ihop#hela#värdekedjan#från#lagar#och#incitament#via#fungerande# referensanläggningar,#kunskapsuppbyggnad,#marknadsanalyser,#förstudier,#systemleverantörer,# systemoperatörer#till#enskilda#komponentleverantörer.#i#många#fall#är#nog#inte#detta#möjligt#och# delarna#var#för#sig#kan#vara#möjliga#att#bryta#ut.#sannolikt#leder#detta#till#olika#exportfrämjande# åtgärder#vilket#åter#visar#behovet#av#att#ha#en#klar#målbild#av#vad#som#ska#uppnås#med#olika# exportfrämjande#åtgärder.# Fortsatt(verksamhet( Givet#den#begränsade#omfattningen#på#detta#uppdrag#skulle#ytterligare#arbete#kunna#ge#mer#relevant# information.#vi#ser#två#områden#som#skulle#kunna#undersökas#mer.# Fördjupad#analys#och#insamling#av#statistik.#Både#för#att#få#en#rättvisande#bild#och#för#effektiv# uppföljning.# Genomföra#fler#intervjuer#och#då#inte#minst#med#exporterande#företag#såväl#utomlands#som#i# Sverige.# Litteratur(( Kanda, W., Hjelm, O., Mejiá-Dugand, S., 2012a. Environmental technology export promotion: A review of governmental initiatives in selected countries. Linköping University, Linköping, p. 42. Kanda, W., Mejía-Dugand, S., Hjelm, O., 2012b. Environmental technology exports: Analyzing Swedish government and firms' initiatives, Greening of Industry Network Conference 2012, Linköping, p. 15. Lederman, D., Olarreaga, M., Payton, L., Export promotion agencies: Do they work? Journal of Development Economics 91, Naturvårdsverket, Klimatteknik på export. En översikt av svensk teknikexport för minskad klimatpåverkan. Sousa, C.M.P., Martínez-López, F.J., Coelho, F., The determinants of export performance: A review of the research in the literature between 1998 and International Journal of Management Reviews 10, # 12#

13 Swentec Handlingsplan för svensk miljöteknik [Action plan for Swedish cleantech]. [Last accessed June 25, 2012]. Swentec, Swedish strategies and initiatives for promotion of environmental technology- A national roadmap for the implementation of the EU Action Plan for Environmental Technology, ETAP. %20for%20promotion%20of%20environmental%20technology%20- %20A%20National%20Roadmap%20for%20the%20implementation%20of%20ETAP.pdf [Last accessed December 12, 2012] Tillväxtverket, Export av systemlösningar inom miljöområdet, En succé med förhinder? The Austrian Government, MUT Master Plan Environmental Technology-The future of Austrian Environmental Technology. rl=http%3a%2f%2fwww.lebensministerium.at%2fdms%2flmat%2fumwelt%2fbetrumweltschutz%2fumwelttechnologien%2fumwelttechnolgie%2fbroschure_20mut_ _20eng_20endf- %2FBroschure_20MUT_ _20eng_20endf..pdf&ei=5QHJUM_JDsfm4QSatICIBw& usg=afqjcnehlquyobde_cmyjiulkohjbveygq&bvm=bv ,d.bge [Last accessed December 12, 2012] The Danish Government, Promoting eco-efficient technology-the roadmap to a better Environment. Available online at [Last accessed December 12, 2012] The Danish Government, Danish solutions to global environmental challenges: The government's action plan for promoting eco-efficient technology. [Last accessed December 12, 2012] The Danish Government, Environmental technology for improvement of the environment and growth: Action plan to promote eco-efficient technology FBE4BDBB8053/0/Miljoeteknologi_plan_2010_engelsk.pdf [Last accessed December 12, 2012] The Swedish Government Strategi för utveckling och export av miljöteknik [Strategy for development and export of environmental technology ]. Available online at [Accessed May 27, 2012].The Trade Promotion Coordinating Committee, Renewable energy and energy efficiency export promotion initiative. Available online at [Last accessed December 12, 2012] # # 13#

Framgångsfaktorer för ökad export av svenskt kunnande och teknik inom avfallsområdet

Framgångsfaktorer för ökad export av svenskt kunnande och teknik inom avfallsområdet Framgångsfaktorer för ökad export av svenskt kunnande och teknik inom avfallsområdet Olof Hjelm*, Wisdom Kanda och Santaigo Mejia Dugand. Industriell miljöteknik Institutionen för ekonomisk och industriell

Läs mer

Internationella strategier för att stödja export av miljöteknik hur ser konkurrensen ut?

Internationella strategier för att stödja export av miljöteknik hur ser konkurrensen ut? Internationella strategier för att stödja export av miljöteknik hur ser konkurrensen ut? Kirsten Krause, inno Scandinavia AB www.inno-group.com Slide 1 inno Scandinavia AB Riddargatan 17 114 57 Stockholm

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

ENERGI OCH MILJÖTEKNIK 2011 (URVAL)

ENERGI OCH MILJÖTEKNIK 2011 (URVAL) EXPORTRÅDET ENERGI OCH MILJÖTEKNIK 2011 (URVAL) Småföretagsuppdraget Säljkontor på plats för företag med färre än 50 anställda, 10 MEURO oms Koordination av besökshantering SymbioCity-utveckling Masdar

Läs mer

Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Johan Harvard. Svenskt miljöteknikföretagande: Policy och konkurrenskraft

Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Johan Harvard. Svenskt miljöteknikföretagande: Policy och konkurrenskraft Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Svenskt miljöteknikföretagande: Policy och konkurrenskraft Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Innehåll Vad har Miljöteknikstrategin bidragit med? Hur stark är Sveriges

Läs mer

Affärsmodell för kommunal/offentlig kompetensexport

Affärsmodell för kommunal/offentlig kompetensexport Affärsmodell för kommunal/offentlig kompetensexport 26 september 2012 Delegationen för Hållbara städer Arne Sandin Vår idé Pooling expertise in municipally owned Companies and organizations to international

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

- från idé till export

- från idé till export Från idé till export: - från idé till export 2011-04-14 Projektet t i siffror 84 företag deltar i någon av projektets aktiviteter 22 företag deltar i FoU-projekt 16 utländska investeringsbeslut har tagits

Läs mer

Småföretagens exportutveckling En outnyttjad potential? Kent Eliasson ITPS Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Markus Lindvert ITPS

Småföretagens exportutveckling En outnyttjad potential? Kent Eliasson ITPS Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Markus Lindvert ITPS Småföretagens exportutveckling En outnyttjad potential? Kent Eliasson ITPS Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Markus Lindvert ITPS 1. Bakgrund Exporterande företag har högre produktivitet än icke

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag På väg ut i världen- statens främjandeinsatser för export RiR 2013:10 Dnr:31-2011-1253 Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag Riksrevisionen genomför en granskning av statens insatser

Läs mer

Sveriges miljöteknikråd

Sveriges miljöteknikråd Sveriges miljöteknikråd En delegation för miljöteknik Berit Gullbransson, Stockholm 26 maj Kommittédirektiv 2008:2 Sveriges miljöteknikråd - en delegation för miljöteknik Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Fler exporterande företag,

Fler exporterande företag, Fler exporterande företag, Fler exporterande företag, tjänster tjänster och produkter och produkter inom smartainom elnätsmarta elnät En strategi från forskning till internationalisering En strategi från

Läs mer

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic region and China BENCH Project partner: Länsstyrelsen Östergötland, Annika Holmström (sv, kort) Projektets syfte Att bättre ta vara på etablerade

Läs mer

Eco CluP. Eco-innovative cluster partnership for growth and internationalisation

Eco CluP. Eco-innovative cluster partnership for growth and internationalisation Eco CluP Eco-innovative cluster partnership for growth and internationalisation Finansieras av EU CIP-EIP (Del av FP6) Europe INNOVA European Innovation Platforms for: Trans-national cluster cooperation,

Läs mer

Swentec/SCB: Svensk miljöteknik i siffror Statistik och analys för den svenska miljöteknisektorn

Swentec/SCB: Svensk miljöteknik i siffror Statistik och analys för den svenska miljöteknisektorn Swentec/SCB: Svensk miljöteknik i siffror 2009 Statistik och analys för den svenska miljöteknisektorn Svensk miljöteknik i siffror 2009 - Minskad omsättning men ökad export Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

En nationell strategi för ökad tillväxt och export av svensk miljöteknik

En nationell strategi för ökad tillväxt och export av svensk miljöteknik En nationell strategi för ökad tillväxt och export av svensk miljöteknik Berit Gullbransson verksamhetschef Swentec, Sveriges miljöteknikråd Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens uppdrag att

Läs mer

Energi- och miljöteknik

Energi- och miljöteknik pressinformation november 2013 Energi- och miljöteknik symbio city Det svenska erbjudandet inom energi- och miljöteknik står sig starkt i global konkurrens. Med teknik och kompetens i världsklass har Sverige

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp 1 2016-2018 1 (5) Mål för programkommunikationen Vision för RE:Source Sverige ska bli världsledande på att minimera och

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

De är någonstans på skalan mellan a) ha formulerat en idé och a) ha sa) si) nya system i dri;.

De är någonstans på skalan mellan a) ha formulerat en idé och a) ha sa) si) nya system i dri;. 1 Låt oss ()a på interna(onalisering av svenska miljötekniklösningar ur e) kundperspek(v: Kunden som vill köpa svenskt kunnande kommer o;a från den offentliga sektorn, när det gäller infrastruktur, avfall,

Läs mer

Miljöteknikexport till Kina 2010-05-26

Miljöteknikexport till Kina 2010-05-26 Miljöteknikexport till Kina 2010-05-26 Mats Denninger Tina Karlberg Sino-Swedish Environmental Technology Cooperation SINO-SWEDISH AGREEMENTS Environment and energy technology Memorandum of understanding

Läs mer

l Stockholm Uppdrag om strategisk användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar för hållbar stadsutveckling

l Stockholm Uppdrag om strategisk användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar för hållbar stadsutveckling ----- REGERINGEN 2016-05-19 N2016/03599/IF Regeringsbeslut l 2 Näringsdepartementet N a turvårdsverket l 06 48 Stockholm Uppdrag om strategisk användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård BESLUTSUNDERLAG 1(2) Richard Widén 2014-05-26 Dnr: LiÖ 2014-660 Landstingsstyrelsen Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård Landstinget i Östergötland

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Strategiska miljöteknikområden

Strategiska miljöteknikområden Strategiska miljöteknikområden i Sverige Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad Berit Gullbransson Verksamhetschef Swentec Uppdraget Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens

Läs mer

Hållbarhet inom industri och politikens roll

Hållbarhet inom industri och politikens roll Hållbarhet inom industri och politikens roll Per-Anders Widell,, 19 februari 2013 Energi 20% effektivisering till 2020 20% förnybar energi till 2020 Resurser Naturkapital och ekosystemtjänster ska prissättas

Läs mer

Policy Brief Nummer 2011:1

Policy Brief Nummer 2011:1 Policy Brief Nummer 2011:1 Varför exporterar vissa livsmedelsföretag men inte andra? Det finns generellt både exportörer och icke-exportörer i en industri, och de som exporterar kan vända sig till ett

Läs mer

Värmepumpar i ett nytt. Vision 2020 2050. Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Värmepumpar i ett nytt. Vision 2020 2050. Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Värmepumpar i ett nytt teknologiskt perspektiv Vision 2020 2050 Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Tydliga tecken! Hot eller Möjlighet??????? Temperaturen ökar! Havsytan stiger! Krympande

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011

BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011 Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader Roslagens Destinationsdag 2012 BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011 Enskilda företag

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Miljömålsdagarna 2015 Örebro

Miljömålsdagarna 2015 Örebro Miljömålsdagarna 2015 Örebro Generationsmålet och. Globalt 10-årigt ramverk av program för hållbar konsumtion och produktion (10YFP) - nationell implementering Nya globala hållbarhetsmål Gunilla Blomquist,

Läs mer

Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling

Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling Erika Rosander, Tillväxtverket 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar

Läs mer

Norr- och Västerbotten turné, april-maj 2014. Hälsa för Tillväxt. Lars Wikman, Senior adviser in European Affairs

Norr- och Västerbotten turné, april-maj 2014. Hälsa för Tillväxt. Lars Wikman, Senior adviser in European Affairs Norr- och Västerbotten turné, april-maj 2014 Hälsa för Tillväxt Lars Wikman, Senior adviser in European Affairs EU:s hälsoprogram har funnits sedan 1993 i olika versioner. Nuvarande program är det tredje

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU Energieffektiva byggnader i sydost - en satsning på teknik och FoU VERKSAMHETSIDÉ Energieffektiva byggnader en mötesplats på Växjö Universitet mellan forskningens och marknadens aktörer såsom Fastighetsägare

Läs mer

Kraftsamling inom Hållbar utveckling på LiU. Mats Eklund Professor Industriell miljöteknik Linköpings Universitet

Kraftsamling inom Hållbar utveckling på LiU. Mats Eklund Professor Industriell miljöteknik Linköpings Universitet Kraftsamling inom Hållbar utveckling på LiU Mats Eklund Professor Industriell miljöteknik Linköpings Universitet 1 Utbildning Tekniska fakulteten Civilingenjör Energi-miljö-management Masterprogram Energy

Läs mer

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE Medverkande kommuner: Förstudie framtagen av: BAKGRUND SYFTE Med utgångspunkt från erfarenheterna av samarbetet mellan kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. November 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. November 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export November 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

En avfallshantering i världsklass. En agenda för ökad svensk export av produkter och tjänster inom avfallsoch

En avfallshantering i världsklass. En agenda för ökad svensk export av produkter och tjänster inom avfallsoch En avfallshantering i världsklass En agenda för ökad svensk export av produkter och tjänster inom avfallsoch återvinningssektorn Sammanfattning Denna innovationsagenda har som syfte att öka den kommersiella

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16 VINNOVA & egovernment Sundsvall 07-10-16 VINNOVAs uppgift VINNOVA är en statlig myndighet, budget 1,8 mrd Ansvarsområde innovationer kopplade till forskning och utveckling det vill säga nyskapande, framgångsrika

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Från miljörätt till miljöhett

Från miljörätt till miljöhett Från miljörätt till miljöhett - så blir Sverige bäst på miljöteknik juli 2008 www.centerpartiet.se Inledning Centerpartiets vision är ett grönt, modernt och öppet samhälle som präglas av liberala värderingar.

Läs mer

Att påverka eller påverkas om vikten av att verka inom EU

Att påverka eller påverkas om vikten av att verka inom EU 19 februari, Gothenburg Sustainability Day Att påverka eller påverkas om vikten av att verka inom EU Sebastian Marx 60, 70, 80% Majoriteten av lagstiftning som påverkar Sverige har sitt ursprung i EU.

Läs mer

Pre-VITS (Förstudie - Virtuella verktyg för service, underhåll och återvinnings flöden)

Pre-VITS (Förstudie - Virtuella verktyg för service, underhåll och återvinnings flöden) Pre-VITS (Förstudie - Virtuella verktyg för service, underhåll och återvinnings flöden) Pre-VITS exempel på systemgränser och informationslagring för en produktlivscykel. Författare: Björn Johansson, Malin

Läs mer

Utvärdering av Ledningsprocesser. Fredrik Kjellberg Mannheimer

Utvärdering av Ledningsprocesser. Fredrik Kjellberg Mannheimer Utvärdering av Ledningsprocesser Fredrik Kjellberg Mannheimer 0 Tre distinkta utvecklingsfaser Harvard Business School böcker Harvard Business Review - artiklar 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 Mastering

Läs mer

Mejeriproduktionens miljöpåverkan. Johanna Berlin

Mejeriproduktionens miljöpåverkan. Johanna Berlin Mejeriproduktionens miljöpåverkan Johanna Berlin Ett industriforskningsinstitut med uppgift att stärka företagens konkurrenskraft Så här arbetar SIK Strategisk forskning Industrigemensamma projekt, nätverk,

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

Vinnovas arbete med Hållbara Städer. Jenny Sjöblom & Marie Karlsson

Vinnovas arbete med Hållbara Städer. Jenny Sjöblom & Marie Karlsson Vinnovas arbete med Hållbara Städer Jenny Sjöblom & Marie Karlsson System Transition General conditions Landscape Global challenges Socio-Technical Regime Paradigm Transition Marklund,G (based on Geels,

Läs mer

Var finns kunderna, branschen, Sverige?

Var finns kunderna, branschen, Sverige? Reflektioner påp Var finns kunderna, branschen, Sverige? Anders Comstedt, Turnover AB anders@ssvl.kth.se Internetdagarna 2006 Rica Talk Hotel 2006-10 10-24 Layered networks model Nästan allt tänkande utgår

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Lägesrapport 2015 En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Maj 2015 Förord Politiker och allmänhet är överens om att Sverige ska vara ett kunskapsland och att forskning

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Miljödriven näringslivsutveckling. Mikael Edelstam Styrelseordförande Sustainable Business Hub

Miljödriven näringslivsutveckling. Mikael Edelstam Styrelseordförande Sustainable Business Hub Miljödriven näringslivsutveckling Mikael Edelstam Styrelseordförande Sustainable Business Hub Investments internationally TOTAL GLOBAL PRIVATE CLEANTECH INVESTMENT (IN $BN EX PUBLIC MARKETS AND CORPORATE

Läs mer

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute)

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute) NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR Peter Repinski SEI (Stockholm Environment Institute) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-25 1 Globalt program om hållbara livsstilar

Läs mer

Strategi för utveckling och export av miljöteknik

Strategi för utveckling och export av miljöteknik Promemoria 2011-09-01 Strategi för utveckling och export av miljöteknik 2011 2014 1. Inledning Regeringen tar ett samlat grepp för att stödja utveckling och skapa goda förutsättningar för export av svensk

Läs mer

Slutredovisning och förslag till fortsatt regeringsuppdrag. Regeringsbeslutet för utveckling av inkubatorer inom kulturella och kreativa näringar

Slutredovisning och förslag till fortsatt regeringsuppdrag. Regeringsbeslutet för utveckling av inkubatorer inom kulturella och kreativa näringar Marie Wall, +4684733293 Marie.Wall@VINNOVA.se Projektnr Ert diarienr 1 (5) N2009/8901/ENT (delvis) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Slutredovisning och förslag till fortsatt regeringsuppdrag Regeringsbeslutet

Läs mer

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken On international oceanographic data exchange and management - Hans Dahlin, Director EuroGOOS present structures and development 1 Data Klicka här 1. för Real att ändra time format data på 2. Delayed mode

Läs mer

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader.

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader. Regionala Skärgårdsrådet Lägesrapport Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader 23 maj 2013 Erika Rosander projektledare Stockholm Visitors Board SKÄRGÅRDSSTRATEGIN Destinationssamverkan

Läs mer

Hållbara biodrivmedel

Hållbara biodrivmedel Hållbara biodrivmedel Sustainable Business Hub - Årsstämma Lund, 29 maj 2013 Pål Börjesson Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Produktionskedjor för biodrivmedel Skog Jordbruksmark Hav/odling

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Överenskommelse STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET

Överenskommelse STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 1 (4) Överenskommelse mellan Verket för innovationssystem (VINNOVA) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här

openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här Vi fick några frågor Kan gemensamma, formella och neutrala krav formuleras? Hur kommer sådana krav att påverka och befästa arbetssätt, processer, informations-

Läs mer

Företagsfrämjande på lika villkor

Företagsfrämjande på lika villkor Företagsfrämjande på lika villkor Jenny Idebro 30 september 2014, Stockholm Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag beviljades 116 miljoner kronor under samma period. Källa: Tillväxtverket, Hur kan företagsstöden

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Midway Alignment of the Bothnian Corridor 2014-09-16

Midway Alignment of the Bothnian Corridor 2014-09-16 Midway Alignment of the Bothnian Corridor 2014-09-16 Ett EU-projekt som skapats för att främja förbindelserna mellan starka, snabbt växande, internationellt betydande regioner som bl.a. behöver en konkurrenskraftig

Läs mer

Miljö-Klimat-Energi. Region Östergötland. Dagens tema, , Anita Jernberger

Miljö-Klimat-Energi. Region Östergötland. Dagens tema, , Anita Jernberger Miljö-Klimat-Energi Region Östergötland Dagens tema, 2016-09-22, Anita Jernberger Tre planeringsnivåer (för regional utveckling) Strategisk nivå (Politikens arena) Anger mål, beslutar om strategier och

Läs mer

Sjukvårdens processer och styrning

Sjukvårdens processer och styrning Sjukvårdens processer och styrning Staffan Lindblad Sjukvårdens utmaningar Allt större krav på hälsa Ökande efterfrågan / behov av vård Allt fler nya metoder bättre resultat Ständigt ökande sjukvårdskostnader

Läs mer

Hammarby Sjöstad 2.0. Hammarby Sjöstad som nod för en svensk export- och investeringsplaborm inom Clean Tech

Hammarby Sjöstad 2.0. Hammarby Sjöstad som nod för en svensk export- och investeringsplaborm inom Clean Tech Hammarby Sjöstad 2.0 Hammarby Sjöstad som nod för en svensk export- och investeringsplaborm inom Clean Tech Hanna Eriksson Lagerberg (KTH) och Östen Ekengren( IVL) Resultat 1. Finns det behov av en export-

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin och miljöteknikstrategin Uppströms teknik i kretslopp KTH 20 mars 2013 Anna Carin Thomér Marie Ivarsson Den nationella innovationsstrategin

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Kommittédirektiv Initiativet Fossilfritt Sverige Dir. 2016:66 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen som nationell samordnare stödja regeringen

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri e Regeringen Regeringsbeslut 2016-11-24 N2016/07305/FÖF 14 Näringsdepartementet Sveriges export- och investeringsråd Klarabergsviadukten 70 111 64 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt

Läs mer

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 Förord Alla organisationer och verksamheter bör regelbundet se över sin verksamhetsidé och strategi. Särskilt viktigt är det för SUNET som verkar i en snabbt föränderlig

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

PM: VINDKRAFTSBRANSCHEN 2011

PM: VINDKRAFTSBRANSCHEN 2011 PM: VINDKRAFTSBRANSCHEN 211 WSP Analys & Strategi juni 211 Jenny von Bahr, miljöekonom WSP Analys & Strategi 2 (5) Inledning Den svenska vindkraftsbranschen har utvecklats mycket snabbt de senaste åren

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Maja Larsson, Statistics Sweden 3 rd OECD Workshop on Reforming Environmentally Harmful Subsidies Paris, October 5th, 2005 E-mail:

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer