Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Stridsflyg. FOM-A Stridsflyg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Stridsflyg. FOM-A Stridsflyg"

Transkript

1 Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Stridsflyg FOM-A Stridsflyg Oktober 2015 Januari 2016

2 FÖRSVARSMAKTEN Högkvarteret Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Stridsflyg, FOM-A Stridsflyg Oktober 2015 Januari 2016 Härmed fastställes att den på emilia publicerade flygoperationella manualen (FOM-A) för Försvarsmakten skall från användas som styrande dokument för flygtjänsten i Försvarsmakten. Ändringar av innehållet i FOM-A får införas av Flygchef (CF), eller den han utser, enligt rutiner som är accepterade av Flygsäkerhetsinspektören (FSI). Beslut i denna fråga har fattats av övlt Torbjörn Eriksson (CF). Samråd har tagits med Flygsäkerhetsinspektören Anders Janson i denna fråga. Torbjörn Eriksson Flygchef 2015 Försvarsmakten, Stockholm Att mångfaldiga innehållet i denna publikation, helt eller delvis, utan medgivande av Försvarsmakten, är förbjudet enligt upphovsrättslagen. Inom Försvarsmakten får bild- och textmaterialet användas, t ex kopieras, vid utbildning eller annan verksamhet. På lämpligt sätt skall källan anges. Endast behovsutskrift Boken är producerad i samarbete med Saab AB (publ.) Support and Services. M FOM-A Stridsflyg Central lagerhållning: Försvarsmaktens intranät emilia

3 Innehållsförteckning Ändringshistorik FOM-A Stridsflyg Flygslagsvisa komplement till FOM-A Gemensam Organisation och ansvarsförhållanden Ledning och övervakning Kvalitetssystem Besättnings- och formationssammansättning Kvalifikationskrav Hälsoföreskrifter Tjänstgöringstidsbegränsningar samt vilokrav Flygoperationella procedurer Bestämmelser för passagerar- och transportflygning Flygning med passagerare Flygning med gods Luftfartsskydd Åtgärder vid haverier och andra driftstörningar Flygtrafikbestämmelser Förkortningar och definitioner Övergripande planläggning och ledning av flygoperationell verksamhet Allmänt Planläggning vid mer omfattande verksamhet Omfattning Inhämtning och tolkning av meteorologisk information Övningsförberedelser Orderkedjan vid flygning Beslut om flygning (BOF) Flygordergivning, delgivning av BOF Order för flygnings genomförande (OFFG) Flygning, grunder Planläggning Allmänt Metoder generellt Flygregler Utrustning Navigeringsunderlag Genomförande Uppträdande på marken Start och utflygning Flygning Inflygning och landning Rapportering Kommunikation/Checklistor/Callouts Kommunikation Miljöpåverkan Mörker NVD Flygning i hög vindhastighet Flygning över hav vid hög våghöjd Flygning i låg ytterluftstemperatur Flygning under isbildningsförhållanden FOM-A Stridsflyg 3

4 2.4.7 Flygning vid risk för blixturladdning Flygning vid sandade banor Flygning i vulkanisk aska Förbandsflygning Planläggning Allmänt Förbandschefs och formationsledares åligganden Förbandsmedlems åligganden Uppdragschefs åligganden Flygning i blandförband Genomförande Formationskategorier Start och landning Samling Separation Kommunikation Radiokommunikation Användning av transponder Miljöpåverkan Mörker Sandad bana Vindbegränsningar Lågflygning Planläggning Allmänt Samordning Lokal flygchefs åligganden Geografiska och tidsbundna begränsningar av flyghöjd Genomförande Allmänt Lägsta flyghöjd Flygträning och simulatorflygning Flygträning Planläggning Genomförande Simulatorflygning Planläggning Genomförande Uppvisnings- och förevisningsflygning Deltagande i uppvisningar och förevisningar Allmänt Samordningsansvar Arrangemang inom Försvarsmakten Deltagande i annat arrangemang Uppvisning Planläggning Genomförande Förevisning Allmänt Genomförande Kontrollflygning FOM-A Stridsflyg

5 7.1 Planläggning Allmänt Metod generellt Besättning Övriga förberedelser Genomförande Insats och incident Insats Ansvarsförhållanden Incidentflygning (IKFN-uppdrag) Luftstrid Planläggning Allmänt Övning/Träning i luftstrid (Luftmål) Användande av Fighting Edge Separation mellan flygplan/formationer Bestämmelser för jakt- och målflygplan Avancerad flygning Planläggning Genomförande Avancerad flygning under 6500 ft (2000 m) Lägsta höjd för avancerad flygning Övrigt Flygning i närheten av främmande territorium Planläggning Genomförande Rapportering Flygning över hav, ödemarksområden och bergterräng Flygning över hav Lägesrapportering Utlandsflygning Planläggning Genomförande Flygning i närheten av andra luftfartyg Civila och militära transportflygplan Radarspaningsflygplan m fl Flygning med ljud- och överljudsfart Planläggning Genomförande Väderflygning Planläggning Genomförande Kommunikation Close Air Support, CAS Planläggning Genomförande Kommunikation Störning Planläggning Genomförande av övning med störning Tankning FOM-A Stridsflyg 5

6 12.1 Lufttankning, AAR Planläggning Genomförande Kommunikation Miljöfaktorer Flygsäkerhet/råd Restriktioner Tankning med gående motor (Snabbtankning) Skjutning, fällning och laserbelysning mot målområden Planläggning Allmänt Vid planläggning av remsfällning Målplatsbeskrivning Genomförande Skjutning/fällning allmänt Skjutning/fällning mot bogserat sjömål Planering för och genomförande av skjutning av jakt- och attackrobot Användning av laser Avspaning av målområde Kommunikation Allmänt Säkerhetsmeddelanden vid målplats Terminologi-/fraseologiexempel vid målplats Säkerhetsföreskrifter Väderkrav Flygning med luftburna vapen Nödfällning av luftburna vapen Landning med kvarvarande vapenlast Remsor/facklor Bilagor 1 Tidigare ändringshistorik FOM-A Stridsflyg FOM-A Stridsflyg

7 Ändringshistorik FOM-A Stridsflyg Förklaring av uttryck se Tabell B1:1 (sida 145). Tabell 1 Sammanställning av ändringar. Version Avsnitt/Paragraf Ändring Datum 2.29b FOM-A Stridsflyg Titelsida Punkt 18: Övrig information (sida 33) Nytt fastställelsedatum och ny version Uppdaterad samt borttagning av ATFMX till RMK/. Tidigare ändringar finns i Bilaga 1 Tidigare ändringshistorik FOM-A Stridsflyg (sida 145). FOM-A Stridsflyg 7

8

9 0 Flygslagsvisa komplement till FOM-A Gemensam I kapitel 0 framgår flygslagsvisa kompletteringar till respektive kapitel i FOM-A Gemensam. 0.1 Organisation och ansvarsförhållanden Inga kompletteringar. 0.2 Ledning och övervakning Inga kompletteringar. 0.3 Kvalitetssystem Inga kompletteringar. 0.4 Besättnings- och formationssammansättning Inga kompletteringar. 0.5 Kvalifikationskrav Inga kompletteringar FOM-A Stridsflyg 9

10 0 Flygslagsvisa komplement till FOM-A Gemensam 0.6 Hälsoföreskrifter Inga kompletteringar. 0.7 Tjänstgöringstidsbegränsningar samt vilokrav Inga kompletteringar. 0.8 Flygoperationella procedurer Framgår av denna FOM-A Stridsflyg. 0.9 Bestämmelser för passageraroch transportflygning Bestämmelser för flygning med passagerare i JAS39, SK60 samt veteranflygplan framgår av FOM-A Gemensam 9 Bestämmelser för passagerar- och transportflygning. Utöver dessa gäller följande: Flygning med passagerare Passagerare i fyrsitsig SK60 skall sitta på egen plats och ha kroppsmått så att fastbindningsremmar kan användas på ett korrekt sätt. På platta, uppställningsplats och klargöringsområde skall antingen markpersonal eller befälhavare tillse att passagerare inte vistas på olämplig eller farlig plats Flygning med gods Bagage och gods får endast placeras i avsett utrymme Invändigt gods i SK60 (SKI FPL SK60) SK60 kan medföra högst 40 kg last i bagageutrymme. Detta får ej vara värmekänsligt, brandfarligt, explosivt eller känsligt för lågt lufttryck. I SK60 med katapultstol får bagage eller gods i kabinen inte förekomma om inte speciell lastram för ändamålet (F ) monterats. 10 FOM-A Stridsflyg

11 0 Flygslagsvisa komplement till FOM-A Gemensam I SK60 med fasta stolar får de bakre stolarna användas för bagage eller gods, maximalt 20 kg i vardera stol. Detta skall då vara packat i mjuk väska som ryms i stolbaljan och skall säkras genom att respektive stols ryggstöd fälls fram och parkeras i detta läge. Gods som klassificeras som farligt gods får ej transporteras i SK Luftfartsskydd Inga kompletteringar Åtgärder vid haverier och andra driftstörningar Inga kompletteringar Flygtrafikbestämmelser Inga kompletteringar Förkortningar och definitioner Inga kompletteringar FOM-A Stridsflyg 11

12

13 1 Övergripande planläggning och ledning av flygoperationell verksamhet 1.1 Allmänt När flygverksamhet pågår skall lokal flygchefs- och divisionschefsbefattning vara normalt anträffbar via minst telefon eller flygradio. Avsteg får göras av chef som fattar beslut om flygning vid ringa verksamhet och vid transportflygning. I de fall där L CF fattat beslut om flygning utgår kravet på DC. Lokal flygchefs- och divisionschefsbefattning kan samtidigt upprätthållas av samma person. I de fall där programledare är utsedd skall denne vara anträffbar minst via telefon. Observera att denna tillgänglighet inte skall ses som en form av vakthavande/jour för gemene man att nyttja. Tillgängligheten är dedikerad för personal inom aktuell flygtjänst 1 och är inte att se som en del av verksamhetsledningen/administrativa ärenden. Behov/kommunikationsvägar för samtal av taktisk/operativ karaktär med de två befattningarna ovan bör klaras ut i ett planeringsskede. 1.2 Planläggning vid mer omfattande verksamhet Omfattning Befattningshavare med uppgift att planlägga och/eller genomföra flygövning eller insats skall planera flygverksamheten med hänsyn till följande förhållanden i tillämpliga delar: Behov av flygoperationella tillstånd och avsteg Aktuella föreskrifter och allmänna råd för utbildningen/insatsen samt personalens utbildningsståndpunkt och flygtrim. Väderförhållanden och förutsättningar för vädertjänst, belysningsförhållanden, bankonditioner samt behov av och tillgång till alternativflygplatser. 1. T ex BFH, DC, L CF, Vädertjänsten, CF, Flygledarfunktioner FOM-A Stridsflyg 13

14 1 Övergripande planläggning och ledning av flygoperationell verksamhet Behov av och tillgång till navigerings- och landningshjälpmedel samt radio (frekvenser)-, instrument- och navigeringsutrustning och annan speciell utrustning. Tillgång till VAL- och IAL-kort med höjdangivelser i ft (skall-krav för flygning med IU). Förekomst av flyghinder (master m m), restriktioner (skjutplatser m m), risk för bullerstörningar och fågelförekomst. Behov av samt tillgång till radar, radio och samordningsförbindelser. C Fsl/Fsl geografiska arbetsområde samt antal kontaktytor. Tillgång till flygtrafikledningstjänst eller flygstridsledning. Tillgång till sjukvårdsberedskap. Tillgång till landningsplatser vid nödsituation Annan flygverksamhet och övriga förhållanden som kan påverka flygsäkerheten. Tillgång till flygräddningstjänst. Tillgängliga övningsområden och val av lämpliga sådana med hänsyn till övningens art och prioritet, luftrummets organisation och utnyttjande, betjäningskapacitet, trafikflöde m m. Temporära områden i samband med övningar inom flottilj fastställs av L CF och skall vara publicerade i MIL NOTAM. Härvid skall stor analys av nödvändigheten att genomföra övning i annan stats FIR inom internationellt luftrum göras Inhämtning och tolkning av meteorologisk information Chef som beslutar om flygning ansvarar för att väderinformation beställs och att betjänande väderenhet hålls orienterad om pågående och planerad flygverksamhet. Vid behov meddelas de väderfaktorer eller gränsvärden som är av betydelse för verksamheten och till vilka prognos och uppföljning av prognos skall relateras. Uppgifter om militära väderenheters öppethållningstider återfinns i MIL AIP-1 GEN Övningsförberedelser Samordning All flygning i okontrollerat luftrum som bedöms kunna komma i konflikt med annan militär flygverksamhet skall normalt samordnas. Samordning skall i sådana fall göras med (inom) det förband som vanligtvis övar i berört område. Detta är av särskild vikt i områden som normalt används för provflygverksamhet (M2, K12), där samordning alltid skall ske med övriga flygoperatörer (SAAB/FMV T&E). 14 FOM-A Stridsflyg

15 1 Övergripande planläggning och ledning av flygoperationell verksamhet Avsteg från kravet på samordning kan göras av L CF där samordning med utländska flygstyrkor kan vara svår att uppnå. Särskilda bestämmelser och begränsningar av lågflygverksamhet framgår av Geografiska och tidsbundna begränsningar av flyghöjd (sida 89) och MIL AIP-1 Gen Omfattande lågflygverksamhet Samråd krävs med länsstyrelse rörande lokalisering och tidsförläggning av omfattande lågflygverksamhet vid stora övningar (förbandsövningar). Allmänheten orienteras genom massmedia om förestående övningsverksamhet på låg höjd. Annonsering, information till press och radio m m ombesörjs av för övningsplanering ansvarig chef Flyghinder och bullerkänsliga områden Nytillkomna flyghinder och bullerkänsliga områden, markeras på lågflygkarta. L CF ansvarar för uppföljning och rapportering till HKV/INS/FTS/Luftfartsektionen. 1.3 Orderkedjan vid flygning Beslut om flygning (BOF) Varje flygning skall auktoriseras genom beslut om flygning, BOF. BOF skall innehålla de direktiv som i varje särskilt fall bedöms erforderliga. BOF skall omsättas till muntlig eller skriftlig order där följande punkter beaktas och vid behov utarbetas: Vad* skall genomföras? Syfte, målsättning. Vem** skall flyga? Personalläge, svårighetsgrad, utbildningsstatus, flygtrim, reglering av befälsförhållanden. När skall flygningen genomföras? Var skall flygningen genomföras? Samordning med annan flygverksamhet, vädersituation, flygsäkerhetsgränser, luftrum, ledningskapacitet, radio- och radartäckning. Hur skall flygningen genomföras? Direktiv och eventuella begränsningar i form av personliga tillägg eller minima. Resultat? Avrapportering, utvärdering, dokumentation och resultat. Övrigt? Behov av pilotklargöring, lufttankning etc. * Om det ingår transport av SF-personal med skyddad identitet i flygningen skall BOF vara extra tydligt avseende att dessa har kodnamn i passagerarlista FOM-A Stridsflyg 15

16 1 Övergripande planläggning och ledning av flygoperationell verksamhet ** Om SF-personal skall ingå som besättning skall BOF vara extra tydligt avseende roll ombord för dessa samt deras utbildningsstatus. Hur den som ger BOF får denna statusinformation framgår av särskild rutin Flygordergivning, delgivning av BOF Flygordergivning kan endast utföras av CF, L CF, DC eller FTL. Flygordergivning skall innehålla BOF/delgivning av BOF, samt vid behov vara detaljutformat och kompletterat Order för flygnings genomförande (OFFG) Varje flygning skall föregås av en order för flygnings genomförande, OFFG. OFFG ges för enskilt luftfartyg av befälhavaren och för formation av formationschefen. OFFG skall innehålla följande direktiv beträffande förutsättningar för flygningen i förekommande fall: särskilda förfaranden på marken och i luften före, under och efter flygningen, aktuell underrättelseinformation, taktiska överväganden och förfaranden, minimiflyghöjder/-nivåer under VFR och/eller IFR, aktuella flygplatsers användbarhet och operativa minima och/eller planeringsminima vädergränser, behov av bränslemängd, begränsningar eller restriktioner avseende last eller vapenlast samt säkerhetsbestämmelser. Briefingmall bör användas vid OFFG. Denna skall vara godkänd av DC. 16 FOM-A Stridsflyg

17 2 Flygning, grunder 2.1 Planläggning Allmänt Flygning planeras med hänsyn till följande förhållanden (i tillämpliga delar): verksamhet och mål personalens utbildningsstatus och flygtrim väderförhållanden, se Väderinformation (sida 18) krav på bränslemängd, se Bestämning av bränslemängd (sida 19) flygplatsers användbarhet, gällande koncessioner etc, se Start- och landningsplats (sida 39) behov av alternativflygplats, se Destination och alternativflygplats (sida 21) tillgång till flygräddning, se Flygräddning, FRÄD (sida 38) tillgång till ATS och Fsl luftrum/flygregler, se FOM-A Gemensam 12 Flygtrafikbestämmelser tillgång till övningsområden, se FOM-C behov av och tillgång till navigerings- och landningshjälpmedel samt radio och navigeringsutrustning flyghinder inklusive restriktions- och bullerområden samt fågelförekomst luftfartygets version, beskaffenhet, konfiguration och utrustning utbildningsföreskrifter och allmänna råd för utbildningen, se FOM-D tillgång till landningsplatser i nödsituation annan flygverksamhet och övriga förhållanden som kan påverka flygsäkerheten. Övningsflygning genomförs normalt inom svenskt FIR. Innan övningsflygning i annat FIR genomförs skall tillstånd inhämtas av L CF för aktuell flygning Metoder generellt Navigeringsunderlag Allmänt Vid planläggning av flygning skall navigeringsunderlaget (kartor och manualer) kontrolleras avseende giltighet FOM-A Stridsflyg 17

18 2 Flygning, grunder VFR Kartunderlag med flyginformation över aktuellt område skall normalt medföras. Avsteg kan göras av BFH då flyginformation saknas över aktuellt område. Navigationsförberedelser och bränsleberäkningar skall genomföras i nödvändig omfattning Väderinformation Allmänt Flygtjänstledande personal och besättningar skall innan flygning påbörjas ha tagit del av aktuell väderinformation. Under pågående flygtjänst eller upprätthållande av beredskap för flyginsats skall ny väderinformation normalt inhämtas minst var sjätte timme. Chef som beslutar om flygning får besluta att väderinformation inhämtas med större tidsintervall än sex timmar samt att väderinformationen inskränks i omfattning med hänsyn till väderläge och flygningens karaktär. Efter temporärt avbrott i pågående flygtjänst eller beredskap skall aktualiteten i tidigare erhållen väderinformation kontrolleras eller ny information inhämtas Inhämtande av väderinformation samt uppföljning av denna Före flygning från svensk militär flygplats inhämtas väderinformation normalt från svensk militär väderenhet vid startflygplatsen. Om väderinformation inhämtas från annan svensk militär väderenhet kan begäran om uppföljning göras hos denna. Vid flygning från annan flygplats kan väderinformation inhämtas från annan vädertjänst än svensk militär väderenhet. Därvid skall informationens kvalitet beaktas. Chef som beslutar om flygning ansvarar i förekommande fall för att väderinformation beställs och att betjänande väderenhet hålls orienterad om pågående och planerad flygverksamhet. Vid behov meddelas de väderfaktorer eller gränsvärden som är av betydelse för verksamheten och till vilka prognos och uppföljning av prognos skall relateras. Befälhavaren ansvarar för uppföljning av väder under flygningen. Ansvaret för att följa upp vädret under pågående flygning åvilar alltid befälhavaren. För att befälhavaren skall kunna ta detta ansvar vid normal förbandsproduktion kan det finnas särskilda rutiner vid förbanden. DC reglerar användandet av sådana rutiner. Vid flygningar som genomförs utanför militär flygövningstid och/eller ordinarie divisionsrutiner samt vid förbandsövningar måste tillämpningen av detta särskilt penetreras. Uppgiften att delge förändrad väderinformation kan då åläggas exempelvis Lufled/JAL. 18 FOM-A Stridsflyg

19 2 Flygning, grunder Uppgifter om militära väderenheters öppethållningstider återfinns i MIL AIP-1 GEN Omfattning av väderinformation Väderinformation som inhämtas före flygning omfattar: prognos avseende vädret i aktuellt flygområde ( flygväderprognos ) flygplatsprognos för startflygplats, landningsflygplats och alternativ landningsplats lufttrycksuppgifter för inställning och kontroll av höjdmätare höjdvindprognos utfärdade varningar ljusprognos för aktuella flygplatser och flygområden vid flygning med NVD. Övrigt innehåll i väderinformationen anpassas med hänsyn till aktuell flygverksamhet Definition av begreppet Sjöhävning/SeaState Beskrivning SeaState = S Våghöjd i meter Spegelblankt 0 0 Lugn sjö 1 0 0,1 Smul sjö 2 0,1 0,5 Svag sjö 3 0,5 1,25 Måttlig sjö 4 1,25 2,5 Grov sjö 5 2,5 4 Mycket grov sjö Svår sjö Mycket svår sjö Våldsam sjö 9 Mer än 14 Isbelagd vattenyta X N/A Not: Vid Sveriges kuster torde sjöhävning, som motsvarar de två högsta kodtalen ej förekomma Bestämning av bränslemängd Bränsledefinitioner Taxningsbränsle (Taxi fuel) Den bränslemängd som förväntas förbrukas före start inkluderande lokala förhållanden vid startflygplats och APU-förbrukning Destinationsbränsle (Trip fuel) Destinationsbränsle är den mängd som förväntas förbrukas för flygning mellan startflygplatsen och destinationsflygplatsen inkluderat bränsle för FOM-A Stridsflyg 19

20 2 Flygning, grunder start, stigning till marschhöjd, plané, inflygningsprocedur och landning på destinationsflygplatsen Bränsle för oförutsedda händelser (Contingency fuel) Bränsle för oförutsedda händelser får inte vara mindre än 5% av beräknat destinationsbränsle, eller vid omplanering i luften 5% av destinationsbränslet för återstående flygning till destinationen. Bränsle för oförutsedda händelser, skall kompensera för sådana faktorer som inte kan förutses vid planering av flygning till destinationen som: 1 luftfartygs avvikelser från använda bränsle-förbrukningsdata, 2 avvikelser från väderprognoser samt 3 avvikelser från planerad färdväg och/eller marschhöjd/-nivå Alternativbränsle (Alternate fuel) Alternativbränslet får inte vara mindre än den mängd som förväntas förbrukas för flygning mellan destinationsflygplatsen och alternativflygplatsen inkluderat bränsle för omdrag, stigning till marschhöjd, planè, inflygningsprocedur och landning på alternativflygplatsen. Då krav finns att befälhavaren måste använda två alternativflygplatser enligt Krav på destinationsflygplats (sida 22) skall alternativbränslet vara tillräckligt för att fortsätta till det alternativ som behöver den största bränslemängden Slutlig bränslereserv (Final reserve fuel) Slutlig bränslereserv är minsta tillåtna bränslemängd vid ankomst till alternativflygplatsen. Vid flygning som får utövas utan alternativflygplats, enligt Destinationsflygplats (sida 22), är slutlig bränslereserv minsta tillåtna bränslemängd vid ankomst till destinationsflygplatsen. Slutlig bränslereserv skall, för 4-sitsig SK60, vara tillräckligt med bränsle för att flyga 30 minuter med holdingfart på 1500 ft (450 m) över flygplatsens höjd uträknad med den beräknade massan vid ankomsten. Minimum bränslereserv enligt AOM (vanligtvis 10%) skall inte adderas till denna bränslemängd utan skall ses som inkluderad i denna bränslemängd. Slutlig bränslereserv får därför aldrig understiga minimum bränslereserv enligt AOM. För övriga flygplan gäller minimum bränslereserv enligt AOM som slutlig bränslereserv Extra bränsle (Extra fuel) Extra bränsle är den bränslemängd som befälhavaren anser sig behöva, förutom övriga bränslekrav, för att täcka upp för ev. trafikproblem vid destinationsflygplatsen eller andra bränslekrävande situationer. 20 FOM-A Stridsflyg

21 2 Flygning, grunder Krav på bränslemängd Minsta bränslemängd som skall finnas ombord en 4-sitsig SK60 innan start är summan av (se definitioner ovan): Taxningsbränsle Destinationsbränsle Bränsle för oförutsedda händelser Alternativbränsle Slutlig bränslereserv Extra bränsle då så krävs enligt befälhavaren Minsta bränslemängd som skall finnas ombord övriga flygplan innan start är summan av (se definitioner ovan): Taxningsbränsle Destinationsbränsle Alternativbränsle då så krävs enligt Destinationsflygplats (sida 22) och Krav på destinationsflygplats (sida 22) Slutlig bränslereserv Extra bränsle då så krävs enligt befälhavaren Destination och alternativflygplats Beslutshöjd (decision height/decision altitude) Beslutshöjd beräknas enligt följande: Höjdvärdet i flygplatsens publicerade minima (enligt FOM-C) för planerad tillgänglig inflygningsmetod adderat med ev personligt och/eller flygplanbundet tillägg/restriktion Siktkrav Siktkrav beräknas enligt följande: Sikt i m = 5 kritisk höjd (i ft AGL) med följande tillägg: Om inflygningsbelysningens längd < 420 m ökas siktkravet med 500 m. Om ingen banbelysning finns ökas siktkravet med 500 m. Högsta siktkrav är dock 5000 m Operativt minima Operativt minima beräknas enligt följande: Beslutshöjd och siktkrav för aktuell flygplats. För flygplatser som saknar hjälpmedel används lägsta sektorhöjd (MSA) och sämsta sikt för att flyga enligt VFR FOM-A Stridsflyg 21

22 2 Flygning, grunder Planeringsminima Allmänt Vädergräns i planeringsminima skall enligt utfärdad flygplatsprognos innehållas vid tiden för beräknad landning ± en timme. Om flygplatsprognos följs upp av svensk militär vädertjänst med gränsvärdesstyrd rapportering skall vädergräns i planeringsminima innehållas vid tiden för beräknad landning. Med molnmängd som ska beaktas menas 5/8 (broken) eller mer. Bränsleberäkning skall göras enligt Bestämning av bränslemängd (sida 19). Hjälpmedel för att kunna bestämma om alternativ behövs. (Finns på emilia.) Destinationsflygplats Planeringsminima för destinationsflygplats beräknas enligt följande: Vid flygning med alternativ flygplats: Planeringsminima = Operativt minima. Planeringsminima för destinationsflygplats beräknas enligt följande: Vid flygning utan alternativ flygplats (flygning utan alternativ med 4-sitsig SK60 är inte tillåten): Om flygplatsprognos följs upp av svensk militär vädertjänst med gränsvärdesstyrd rapportering: Planeringsminima = Operativt minima med ett tillägg av 300 ft/1500 m. Övriga flygplatser: Planeringsminima = Operativt minima med ett tillägg av 500 ft/2500 m Alternativflygplats Planeringsminima för alternativflygplats beräknas enligt följande: Planeringsminima = Operativt minima med ett tillägg av 200 ft/1000 m Startalternativ Vid flygning med 4-sitsig SK60 skall startalternativ finnas inom en timmes flygning från startflygplatsen. Beräkningen skall göras för flygning med en motor ur funktion. Planeringsminima för startalternativ beräknas enligt följande: Planeringsminima = Operativt minima Krav på flygplatser Krav på destinationsflygplats Destinationsflygplatsen skall normalt innehålla planeringsminima som destinationsflygplats och ha flygplatsräddningstjänst lägst nivå M5. 22 FOM-A Stridsflyg

23 2 Flygning, grunder Om destinationsflygplatsen, vid flygning med 4-sitsig SK60, inte uppfyller kraven för destinationsflygplats enligt ovanstående, om prognos saknas, eller om endast bedömt väder kan erhållas, skall: Två alternativ användas. Bägge alternativen skall innehålla operativt minima med ett tillägg av 200 ft/1000 m. Ett av alternativen skall ha flygplatsräddningstjänst lägst nivå M5. Det andra alternativet skall ha flygplatsräddningstjänst lägst nivå M2. Om destinationsflygplatsen, vid flygning med övriga flygplan, inte uppfyller kraven för destinationsflygplats enligt ovanstående, om prognos saknas, eller om endast bedömt väder kan erhållas, skall antingen: Ett alternativ användas. Detta skall innehålla planeringsminima som destinationsflygplats utan alternativ (enligt Destinationsflygplats (sida 22)) och ha flygplatsräddningstjänst lägst nivå M5, eller Två alternativ användas. Bägge alternativen skall innehålla operativt minima med ett tillägg av 200 ft/1000 m. Ett av alternativen skall ha flygplatsräddningstjänst lägst nivå M5. Det andra alternativet skall ha flygplatsräddningstjänst lägst nivå M Krav på alternativflygplats Alternativflygplats skall innehålla planeringsminima som alternativflygplats och ha flygplatsräddningstjänst lägst nivå M2. Då två alternativflygplatser används görs bränsleberäkning från destinationsflygplatsen till den av de två alternativflygplatserna dit mest bränsle krävs Krav på startalternativ Startalternativ skall innehålla planeringsminima som destinationsflygplats, och ha flygplatsräddningstjänst lägst nivå M2. Startflygplats kan vara startalternativ under förutsättning att den uppfyller ovanstående krav FOM-A Stridsflyg 23

24 2 Flygning, grunder Operativa fasen, omplanering i luften (Operativt minima) Då flygning påbörjats skall ny planläggning av destinations- och alternativflygplats ske under följande förutsättningar: Vid flygning utan alternativflygplats: Om vädret vid destinationsflygplatsen vid tiden för beräknad landning ± en timme¹ underskrider operativt minima med ett tillägg av 300 ft/1500 m. Vid flygning med alternativflygplats: Om vädret vid destinationsflygplatsen eller alternativflygplatsen vid tiden för beräknad landning ± en timme¹ underskrider operativt minima. Vid flygning med alternativflygplats, destinationsflygplats uppfyller ej kraven enligt Krav på destinationsflygplats (sida 22) och ett alternativ användes (ej tillåtet för SK60 fyrsits): Om vädret vid alternativflygplatsen vid tiden för beräknad landning ± en timme 2 underskrider operativt minima med ett tillägg av 300 ft/1500 m. Omplanering får även göras av andra anledningar än ovanstående. Vid omplanering i luften skall planeringsminima enligt Planeringsminima (sida 22) användas och krav på flygplats enligt Krav på flygplatser (sida 22). uppfyllas Sammanställning av planeringsminima, operativa minima m m Beslutshöjd: Höjdvärdet för planerad tillgänglig inflygningsmetod på aktuell flygplats adderat med eventuellt personligt eller flygplanbundet tillägg. Operativt minima: Beslutshöjd (enligt ovan) och siktkrav för aktuell flygplats. Siktkrav: Beräknas alltid enligt formeln: sikt i m = 5 kritisk höjd (i ft AGL) med följande korrigeringar: Om inflygningsbelysningens längd < 420 m ökas siktkravet med 500 m Om ingen banbelysning finns ökas siktkravet med 500 m (Alltså m utan inflygnings- och banbelysning) Högsta siktkrav dock 5000 m Väderkrav skall uppfyllas vid beräknad landningstid ± en timme. Vid svensk mil prognos med gränsvärdesstyrd rapportering utgår kravet på ± en timme. 2. Om flygplatsprognos följs upp av svensk militär vädertjänst med gränsvärdesstyrd rapportering skall vädergräns i planeringsminima innehållas vid tiden för beräknad landning. 24 FOM-A Stridsflyg

25 2 Flygning, grunder Planeringsfasen Tabell 2:1 Planeringsminima. 1. Destination (med alternativ) 2. Destination (utan alternativ) Operativt minima Operativt minima +500 ft och m (+300 ft och m vid mil prognos) 3. Alternativ Operativt minima +200 ft och m 4. Startalternativ Operativt minima Vid flygning till en destination som ej uppfyller kraven enl pkt 1 ovan krävs antingen: Ett alternativ som uppfyller kraven för destinationsflygplats utan alternativ (enl pkt 2). Två alternativ där bägge alternativen uppfyller kraven för alternativflygplats (enl pkt 3 ovan). (Bränsleberäkning: Skall räcka till dest. + till det längst bort liggande alternativet.) Dessutom gäller för 4-sitsig SK60: Ett alternativ som uppfyller kraven för alternativ (enl pkt 3) om destinationsflygplatsen uppfyller kraven som destinationsflygplats (enl pkt 1). Två alternativ som båda uppfyller kraven enligt alternativ (enl pkt 3) om destinationsflygplatsen inte uppfyller kraven enligt destinationsflygplats (enl pkt 1). Startalternativ (enl pkt 4 ovan) skall finnas inom en timme från startflygplatsen om denna ej uppfyller kravet för destinationsflygplats. Operativa fasen (från och med pådrag på banan) Tabell 2:2 Operativt minima. 5. Destination (med alternativ) 6. Destination (utan alternativ) (ej SK60 fyrsits) Operativt minima 7. Alternativ Operativt minima 7b Alternativ Destination under operativt minima samt att endast ett alternativ används. (ej SK60 fyrsits) 8. Startalternativ Operativt minima Operativt minima +300 ft och m Operativt minima +300 ft och m Vid omplanering i luften (om vädret underskrider kraven i Tabell 2:2 (sida 25) eller då man exempelvis vill ta bort alternativet) skall väderkraven i Tabell 2:1 (sida 25) Planeringsfasen uppfyllas FOM-A Stridsflyg 25

26 2 Flygning, grunder Färdplan och stribeställning Färdplanering Färdplan skall inlämnas för flygning för vilken flygtrafikledningstjänst (ATS) skall utövas. Färdplan kan vara fullständig eller förkortad. Förkortad färdplan kompletteras fortlöpande med uppgifter om exempelvis starttid, landningsbas etcetera och används vid uppdragsorder. En flygning kan färdplaneras antingen som OAT eller GAT. För stridsflyg används vanligen färdplan för OAT. Vid sträckflygning där flera länder berörs används däremot vanligen färdplan enligt GAT eftersom FPC för närvarande inte kan hantera internationella OAT-färdplaner. OAT-färdplan inlämnas skriftligt på något av följande: fastställd färdplansblankett, eller annan överenskommen blankett (t.ex. flygprogram), eller muntligt (i enlighet med fastställd färdplansblankett) till startflygplatsens ATS senast 30 minuter före EOBT (beräknad uttaxningstid). Saknar flygplatsen ATS lämnas färdplan till ATS vid närmaste flottiljflygplats (inom Sverige) eller i andra hand till färdplaneringscentral, FPC. I OAT-färdplanen skall även framgå vilken alternativflygplats som är vald. Vid beställning av civil flygplats som alternativ skall det framgå om sannolikheten för utnyttjandet är stort eller litet. Avgörande för detta är om vädergränserna är över eller under operativt minima på destinationsflygplatsen. ATS orienterar då om trafikavvecklingsläget, och chef som fattar beslut om flygning avgör på grundval av detta omfattningen av egen verksamhet. (MIL AIP-1 GEN 2.7) Då förändring av alternativflygplats föreligger skall ATS (och STRI i förekommande fall) meddelas. GAT-färdplan inlämnas skriftligt på fastställd blankett till färdplaneringscentral. Vid GAT-flygning av lokal natur lämnas färdplanen till startflygplatsens ATS. (AIP ENR ) GAT-färdplan skall inlämnas: senast 30 minuter före EOBT för VFR-flygning tidigast 120 timmar (5 dygn) före EOBT för IFR-flygning senast 1 timme före EOBT för IFR-flygning senast 3 timmar före EOBT om flygningen berörs av slot-tider Avvikelser från färdplan Ändring av inlämnad färdplan meddelas ATS. Ändring av EOBT behöver ej meddelas om förändringen är inom ±15 minuter vid IFR-flygning respektive -15/+60 minuter för VFR-flygning efter begärd starttid (i USA gäller -15/+60 minuter både för IFR- och VFR-flygning). 26 FOM-A Stridsflyg

27 2 Flygning, grunder ATS har rätt att senarelägga den av piloten beräknade starttiden om flygtrafikledningsförhållandena så kräver. (AIP ENR ) Aktivering av färdplan sker av ATS. Vid start från flygplats utan ATS aktiverar piloten snarast möjligt färdplanen genom startmeddelande per radio till ATS. Avslutande av färdplan sker automatiskt om landningsplatsen har ATS. Vid landning på plats utan ATS lämnar piloten landningsmeddelande inom 30 minuter efter landning. Om möjlighet att skicka/sända landningsmeddelande bedöms saknas på landningsplatsen sänds ett radiomeddelande till ATS så sent som möjligt innan landning. Alla klockslag i en ATS färdplan skall anges med 4 siffror i UTC-tid Instruktion för ifyllning av ATS data i GAT- och OATfärdplan Fyll i Punkt 7: Flygplans identitet (sida 27) till Punkt 18: Övrig information (sida 33) såvida inte ATS föreskriver annat. Fyll också i Punkt 19: Tilläggsinformation (sida 36) när så krävs för att underlätta alarmering eller SAR åtgärder Punkt 7: Flygplans identitet Enligt MIL AIP-1 GEN 2.6 samt FOM-C 2.9 Anropssignaler (Callsigns) Punkt 8: Flygregler och Typ av flygning 1 Flygregler. Skriv i en av följande bokstäver: I för IFR V för VFR Y om IFR först, sedan VFR Z om VFR först, sedan IFR OBS! Punkten där byte av flygregel avses skall anges under Punkt 15: Färdväg (sida 31). 2 Typ av flygning. M för Militär X för annat dvs Träning/Skolflygning. OBS! Vid användning av X, skriv in typen av flygning under Punkt 18: Övrig information (sida 33) (RMK/SKOL). Detta för att erhålla eventuell avgiftsreduktion eller avgiftsbefrielse Punkt 9: Antal, flygplantyp och Wake turbulence category 1 Antal flygplan: Skriv bara om mer än ett. 2 Flygplanstyp: Följande benämningar skall användas: FOM-A Stridsflyg 27

28 2 Flygning, grunder TYP JAS39 SK60 OAT/GAT SB39 SB05 3 Wake turbulence category benämns på följande sätt: L Lätt, för flygplan med max TOW under kg M Medium, för flygplan med max TOW mellan kg och kg H Tungt, för flygplan med max TOW över kg Punkt 10: Utrustning (COM, NAV, SSR and ADS) Punkt 10 beskriver luftfartygets utrustning och därmed dess möjligheter för kommunikation, navigation och inflygning. Punkt 10 delas upp i: 10a (före snedstrecket), där förkortningar för utrustning rörande kommunikations-, navigations- och inflygningsutrustning fylls i, och 10b (efter snedstrecket), där utrustning för ADS-B/C och transponder fylls i. 10a: Fyll i en eller flera av följande bokstäver (+ eventuell kompletterande siffra) för att visa vilken utrustning som finns för kommunikation, navigation och inflygning (före snedstrecket): Tabell 2:3 Utrustning för ACARS, kommunikation, navigation och inflygning. Slag Kod Utrustning Kräver komplettering under Punkt 18: Övrig information (sida 33) - N Om ingen utrustning för COM/NAV/inflygning för den aktuella flygvägen medförs eller om utrustningen är ur funktion eller om besättningen inte får använda den installerade utrustningen - S Standardutrustning för rutten som skall flygas, dvs. VHF R/T, ADF, VOR och ILS, om inte andra kombinationer föreskrivs av ATS 28 FOM-A Stridsflyg

29 2 Flygning, grunder Slag Kod Utrustning Kräver komplettering under Punkt 18: Övrig information (sida 33) Kommunikation Navigering och inflygning E1 E2 E3 H FMC WPR ACARS D-FIS ACARS PDC ACARS HF RTF J1 CPDLC ATN VDL Mode 2 J2 J3 CPDLC FANS 1/A HFDL CPDLC FANS 1/A VDL Mode A J4 CPDLC FANS 1/A VDL Mode 2 J5 J6 J7 M1 M2 M3 U CPDLC FANS 1/A SATCOM (INMERSAT) CPDLC FANS 1/A SATCOM (MTSAT) CPDLC FANS 1/A SATCOM (Iridium) ATC RTF SATCOM (INMERSAT) ATC RTF SATCOM (MSAT) ATC RTF SATCOM (Iridium) UHF RTF V VHF RTF (utan 8.33) Y P1-P9 A B K L C D F VHF med kanalseparation 8.33 khz Reserverade för RCP GBAS Landningssystem LPV (APV med SBAS) MLS ILS Loran C DME ADF G GNSS (GPS) Skall kompletteras med typ av kvalitetsövervakning under rubriken NAV/ (sida 34) i punkt 18. I O Tröghetsnavigeringssystem VOR R PBN-godkänd (Performance Based Navigation) Skall kompletteras med aktuell godkänd navigeringsutrustning under rubriken PBN/ (sida 34) i punkt 18. T W X TACAN RVSM MNPS-godkänd - Z Annan utrustning, än ovan specificerade, för radio, navigation eller inflygning Skall kompletteras med detaljerna under minst en av rubrikerna COM/ (sida 34), DAT/ (sida 34) eller NAV/ (sida 34) i punkt FOM-A Stridsflyg 29

30 2 Flygning, grunder 10b: Fyll i en bokstav plus siffra för ev. övervakningsutrustning med hjälp av ADS-B/C, tillsammans med en bokstav för transponderutrustning (efter snedstrecket). Ytterligare övervakningsutrustning ska anges under Punkt 18: Övrig information (sida 33). Tabell 2:4 ADS-B/C och SSR utrustning. Förkortning Utrustning Förklaring B1 ADS-B ADS-B med dedikerat 1090 MHz ADS-B ut -kapacitet B2 ADS-B ADS-B med dedikerat 1090 MHz ADS-B ut- och in - kapacitet U1 ADS-B ADS-B med ut -kapacitet genom utnyttjande av UAT U2 ADS-B ADS-B med ut- och in -kapacitet genom utnyttjande av UAT V1 ADS-B ADS-B med ut -kapacitet genom utnyttjande av VDL Mode 4 V2 ADS-B ADS-B med ut- och in -kapacitet genom utnyttjande av VDL Mode 4 D1 ADS-C ADS-C med FANS 1/A-kapacitet G1 ADS-C ADS-C med ATN-kapacitet N Transponder Ingen transponder A Transponder Mode A (4 siffror koder) C Transponder Mode A (4 siffror koder) och Mode C X Transponder Mode S utan både flygplansidentifiering och tryckhöjds uppgifter P Transponder Mode S, inklusive tryckhöjds uppgifter, men ingen flygplanidentifiering I Transponder Mode S, inklusive flygplansidentifiering, men ingen tryckhöjdsuppgift S Transponder Mode S, inklusive både tryckhöjdsuppgifter och flygplanidentifiering E Transponder Mode S, inklusive tryckhöjdsuppgifter, flygplanidentifiering och utökad squitter-möjlighet (ADS-B) H Transponder Mode S, inklusive tryckhöjdsuppgifter, flygplanidentifiering och utökad övervakningskapacitet L Transponder Mode S, inklusive tryckhöjdsuppgifter, flygplanidentifiering, utökad squitter-möjlighet (ADS-B) och utökad övervakningskapacitet Punkt 13: Avgångsflygplats och tid Avgångsflygplats: Skriv in avgångsflygplatsens 4-bokstavs ICAO indikator, eller om platsindikator saknas, fyll i ZZZZ och ange i fält 18 flygplatsens namn i klartext eller LAT/LONG om det inte klart framgår var platsen ligger, föregånget av DEP/. Avgångstid: Skriv in off-block time, dvs planerad tid då flygplanet sätts i rörelse för avgång. 30 FOM-A Stridsflyg

31 2 Flygning, grunder Punkt 15: Färdväg Marschfart (Max 5 tecken) Fyll i TAS för första eller hela flygsträckan, i termer av: Knop, uttryckt som N följt av fyra tecken (dvs N0485), eller Machtal, i hundradelar av ljudfarten uttryckt som M följt av 3 tecken (dvs M082), eller För några Östeuropeiska länder använd kilometer per timme, uttryckt som K följt av 4 tecken (dvs K0830) Marschhöjd (Max 5 tecken) Skriv in önskad marschhöjd för första delen eller hela sträckan, uttryckt som: M följt av 4 tecken för att uttrycka höjden i tiotals meter (dvs M0840), eller F följt av 3 tecken för att uttrycka FL, (dvs F330), eller A följt av 3 tecken för att uttrycka höjden i hundratals fot (dvs A100). I några Östeuropeiska länder S följt av 4 tecken för att uttrycka höjden i tiotals meter relaterat till standardhöjd (dvs M är lika med S0800) Färdvägsbeskrivning Flygning längs bestämda ATS-färdvägar (AWY, ADR etc): Om avgångsflygplatsen ligger på, eller i anslutning till ATS färdvägen, skriv in namnet på den första ATS färdvägen, eller Om inte avgångsflygplatsen ligger på, eller i anslutning till ATS färdvägen, skriv in bokstäverna DCT före angöringspunkten till den första ATS färdvägen, följt av namnet på ATS färdvägen. Flygning utanför bestämda ATS-färdvägar: Skriv in rapportpunkter, normalt inte längre än 30 min flygning eller 200 NM sinsemellan, även punkter där ändring av kurs, fart eller höjd är planerad. Skriv DCT ( direkt ) mellan punkterna oavsett om båda punkterna är definierade med geografiska koordinater eller med bäring och avstånd. Skriv också in alla eventuella punkter där en fartändring på 5 %/0,01 Mach eller mer, förändring av marschhöjd, eller ändring av flygregel planeras Tillåtna benämningar Benämning av ATS flygväg (2 7 tecken). Använd namnet på ATS färdvägen, dvs UN 508. Benämning av en speciell punkt (2 11 tecken). Använd namnet på punkten (2 5 tecken), dvs SC, ABAMA, eller LAT i grader och minuter, 4 tecken följt av N eller S, och LONG i grader och minuter, 5 tecken, följt av E eller W, dvs 4510N05705W, eller FOM-A Stridsflyg 31

32 2 Flygning, grunder LAT i grader, 2 tecken följt av N or S, och följt av LONG i grader, 3 tecken följt av E or W, dvs 45N068W, eller Benämning av militär övningssektor Använd namnet på militär övningssektor dvs M2. Som bäring och avstånd från en referenspunkt Först ange referenspunktens beteckning, sedan bäringen i magnetiska grader från referenspunkten, 3 tecken, sedan distansen i nautiska mil från referenspunkten, 3 tecken, dvs TRS För att ändra marschfart eller marschhöjd (max 21 tecken): Skriv in punkten från vilken ändringen gäller följt av slash (/), sedan marschfart och marschhöjd, även om bara en av storheterna ändras, dvs. EPLAS/N0420F430. Ange den punkt där ändringen av flygregler avses ske följt av ett mellanrum och en av följande beteckningar. + VFR vid ändring från IFR till VFR + IFR vid ändring från VFR till IFR + OAT vid förändring från GAT till OAT (bör undvikas tills vidare p.g.a. bristande underlag om tillvägagångssätt) + GAT vid förändring från OAT till GAT (bör undvikas tills vidare p.g.a. bristande underlag om tillvägagångssätt) Exempel: ARS VFR, ELPAX/N0180F080 IFR. Stigning under färdvägen (tillämpas inte inom Sweden FIR). Skriv in bokstaven C följt av slash (/), sedan punkten där stigningen förväntas starta följt av slash, därefter fart under stigningen följt av skiktet (två flygnivåer) som blockeras under stigningen, dvs C/49N050W/ M080F390F430. Om upprepade flygningar skall ske mellan två punkter, t ex vid radarspaning, skrivs PUNKT1 STAY1/0400 PUNKT2 under punkt 15. PUNKT1 och PUNKT2 är de bägge lägena t ex PENOR eller ett longitud och latitud är tiden i timmar och minuter (i det här fallet 4 timmar). Under punkt 18 skrivs RMK/STAYINFO1 AIRWORK Punkt 16: Destinationsflygplats, total flygtid (EET) och alternativflygplats(er) Destinationsflygplats: Skriv in destinationsflygplatsens 4-bokstavs ICAO indikator, eller om platsindikator saknas, fyll i ZZZZ och ange i fält 18 flygplatsens namn i klartext eller LAT/LONG om det inte klart framgår var platsen ligger, föregånget av DEST/. Alternativflygplats(er): Skriv in alternativflygplatsens 4-bokstavs ICAO indikator, eller om platsindikator saknas, fyll i ZZZZ och ange i fält 18 flygplatsens namn i klartext eller LAT/LONG om det inte klart framgår var platsen ligger, föregånget av ALTN/. Inom Sweden FIR behöver alternativflygplats inte anges för VFR-flygning. 32 FOM-A Stridsflyg

33 2 Flygning, grunder OBS! EET är definierat som förväntad tid från start (TKOF) till ankomst över destinationsflygplatsens huvudhjälpmedel Punkt 18: Övrig information Skriv in 0 om ingen annan information fylls i, eller skriv in informationen i enlighet med passande överskrift i nedan angiven ordning följt av (/), tillsammans med eventuell passande förkortning, och eventuellt tillsammans med annat enligt Övrigt/Innebörd från nedanstående lista: OBS! Varje överskrift får bara förekomma en gång, men flera förkortningar får efterfölja varje överskrift (ex STS/STATE ATFMX). Tabell 2:5 Övrig information. Överskrift Förkortning Övrigt/Innebörd 0 - Om ingen annan information fylls i. STS/ ALTRV ATFMX HUM FFR FLTCK HAZMAT HEAD HOSP MARSA MEDEVAC NONRVSM SAR STATE Anledningen till att särbehandling av ATS krävs. Vid behov av flera STS/-rubriker skall endast STS/ skrivas en gång och följas av flera data med ett mellanrum mellan varje. Flygning med reserverad flyghöjd Flygning undantagen från flödesrestriktioner (se Flygningar undantagna från flödesrestriktioner (sida 37)) Flygning av humanitär orsak Brandbekämpning Kalibreringsflygning av navigationshjälpmedel Flygning med farligt gods Flygning med statschef ombord (se Flygningar undantagna från flödesrestriktioner (sida 37)) Medicinsk transport på uppdrag från medicinsk myndighet Militär kod som fritar en flygkontrollenhet ansvaret att upprätthålla minimiseparation mellan två eller flera luftfartyg eller formationer som flyger IFR och FPL/OAT (respektive pilot tar ansvar för säkerhetsavståndet) Flygning som innebär medicinsk evakuering för att rädda liv För flygning i RVSM med ett luftfartyg som ej är RVSM-godkänd SAR-uppdrag Flygning för militären, tullen eller polisen (dock ej flygning med statschef ombord (se HEAD (sida 33) )) FOM-A Stridsflyg 33

34 2 Flygning, grunder Överskrift Förkortning Övrigt/Innebörd PBN/ Fylls i som komplement då R är ifyllt under punkt 10a för att specificera godkänd navigeringsutrustning ( Punkt 10: Utrustning (COM, NAV, SSR and ADS) (sida 28)) A1 RNAV 10-godkänd (RNP 10) B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 L1 RNP 4 O1 O2 O3 O4 S1 S2 T1 T2 RNAV 5-godkänd m.h.a. alla godkända sensorer RNAV 5-godkänd m.h.a. GNSS (GPS) RNAV 5-godkänd m.h.a. DME/DME RNAV 5-godkänd m.h.a. VOR/DME RNAV 5-godkänd m.h.a. INS eller IRS RNAV 5-godkänd m.h.a. LORAN C RNAV 2-godkänd m.h.a. alla godkända sensorer RNAV 2-godkänd m.h.a. GNSS (GPS) RNAV 2-godkänd m.h.a. DME/DME RNAV 2-godkänd m.h.a. DME/DME/IRU RNAV 1-godkänd m.h.a. alla godkända sensorer RNAV 1-godkänd m.h.a. GNSS (GPS) RNAV 1-godkänd m.h.a. DME/DME RNAV 1-godkänd m.h.a. DME/DME/IRU Basic RNP 1 m.h.a. alla godkända sensorer Basic RNP 1 m.h.a. GNSS (GPS) Basic RNP 1 m.h.a. DME/DME Basic RNP 1 m.h.a. DME/DME/IRU RNP APCH RNP APCH med BARO_VNAV RNP AR APCH med RF (speciellt tillstånd krävs) RNP AR APCH utan RF (speciellt tillstånd krävs) NAV/ RNAVX För flygning i luftrum med krav på RNAV med luftfartyg som saknar RNAV-utrustning RNAVINOP Other För flygning i luftrum med krav på RNAV med luftfartyg som har RNAV-utrustning ur funktion Fylls i, tillsammans med Z i punkt 10a, tillsammans med aktuell utrustning p.g.a. annan navigeringsutrustning ( Punkt 10: Utrustning (COM, NAV, SSR and ADS) (sida 28)) COM/ EXM833 För flygning i luftrum med krav på kanalseparation 8.33 khz med luftfartyg som saknar VHF med kanalseparation 8.33 khz Other Fylls i, tillsammans med Z i punkt 10a, tillsammans med aktuell utrustning pga annan radioutrustning ( Punkt 10: Utrustning (COM, NAV, SSR and ADS) (sida 28)) DAT/ CPDLCX För flygning i luftrum med krav på CPDLC med luftfartyg som saknar CPDLC-utrustning SUR/ Other Fylls i, tillsammans med Z i punkt 10a, tillsammans med aktuell utrustning pga annan kommunikationsutrustning ( Punkt 10: Utrustning (COM, NAV, SSR and ADS) (sida 28)) Luftfartygets utrustning eller möjligheter för övervakning som inte har fyllts i under punkt 10b ( Punkt 10: Utrustning (COM, NAV, SSR and ADS) (sida 28)) 34 FOM-A Stridsflyg

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler för luftfart;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler för luftfart; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler för luftfart; beslutade den 13 juni 2012. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 1

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Innehåll... 1 Tillämpningsområde... 1 Flygning på flyghöjd

Läs mer

Färdplanering (Flight planning)

Färdplanering (Flight planning) LAPL/PPL SYLLABUS OCH MÅLKRAV MED KUNSKAPSNIVÅER (1, 2, 3) 033 Färdplanering (Flight planning) Version 5, 2016-12-05 033 00 00 00 FÄRDPLANERING 033 01 00 00 FÄRDPLANERING FÖR VFR-FLYGNING 033 01 01 00

Läs mer

Distansflygningskurs!

Distansflygningskurs! Distansflygningskurs! Färdplanering När? Färdplanering Hur? Vad börjar vi med? Vad behöver vi? Hur gör vi? Färdplanering Kartor enroute TMA-kartor (KSAB) ICAO Jeppesen VFR/GPS Färdplanering Flygplatskort

Läs mer

Färdplanering (Flight planning)

Färdplanering (Flight planning) PPL SYLLABUS OCH MÅLKRAV MED KUNSKAPSNIVÅER (1, 2, 3 AND EK) 033 Färdplanering (Flight planning) Version 1, 2010-02-02 033 00 00 00 FÄRDPLANERING 033 01 00 00 FÄRDPLANERING FÖR VFR-FLYGNING 033 01 01 00

Läs mer

Trafikregler för luftfart som tillämpas i Finland

Trafikregler för luftfart som tillämpas i Finland 1 (11) Utfärdad: 11.11.2014 Träder i kraft: 13.11.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 5 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Kommissionens genomförandeförordning (EU) Nr 923/2012

Läs mer

Sträckflygning med TMG. BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D)

Sträckflygning med TMG. BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D) Sträckflygning med TMG BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D) Innehåll Flygoperativa Procedurer Flygförberedelser och förfarande vid genomförande av flygning Trafikregler Luftrumsbestämmelser Höjdmätarinställning

Läs mer

Operativa procedurer (Operational procedures)

Operativa procedurer (Operational procedures) PPL MÅLDOKUMENT MED KUNSKAPSNIVÅER (1, 2, 3 OCH EK) 070 Operativa procedurer (Operational procedures) Version 1, 2010-02-02 070 00 00 00 OPERATIVA PROCEDURER 071 01 00 00 GRUNDLÄGGNDE KRAV 071 01 01 00

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Lena Byström Möller ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om instrumentflygprocedurer och höjdmätarinställning; Serie OPS Utkom från trycket

Läs mer

Information till VFR piloter

Information till VFR piloter Information till VFR piloter från LFV/NUA Denna information är framtagen av LFV och NUA, med syfte att påminna VFR-piloter om några viktiga områden, för att förebygga luftrumsintrång i svensk kontrollerad

Läs mer

Prov-prov i Prestanda och Färdplanering PPL/L1P

Prov-prov i Prestanda och Färdplanering PPL/L1P Prov-prov i Prestanda och Färdplanering PPL/L1P 1. I flyghandboken anges att max tillåten flygmassa vid begränsad avancerad flygning är 1000 kg. Detta innnebär att: A B C D Grundtommassa + bränsle + last

Läs mer

Flygradiotelefoni (VFR Communication)

Flygradiotelefoni (VFR Communication) PPL SYLLABUS OCH MÅLKRAV MED KUNSKAPSNIVÅER (1, 2, 3 AND EK) 090 Flygradiotelefoni (VFR Communication) (OBS! Detta ämne är helt skilt från R/T-behörigheten) Version 1, 2010-02-02 090 00 00 00 FLYGRADIOTELEFONI

Läs mer

Information till VFR piloter

Information till VFR piloter Information till VFR piloter från LFV/NUA Denna information är framtagen av LFV och NUA, med syfte att påminna VFR-piloter om några viktiga områden, för att förebygga luftrumsintrång i svensk kontrollerad

Läs mer

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper Dokumentnummer D 2013- SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper RAPPORT 2013-06-03 00.01 D 2013-2(7) Revisionsteckning Rev Datum Upprättad av Information 00.01 2013-06-07

Läs mer

Flygradiotelefoni (VFR Communication)

Flygradiotelefoni (VFR Communication) LAPL/PPL SYLLABUS OCH MÅLKRAV MED KUNSKAPSNIVÅER (1, 2, 3) 090 Flygradiotelefoni (VFR Communication) (OBS! Detta ämne är helt skilt från R/T-behörigheten) Version 6, 2019-04-26 090 00 00 00 FLYGRADIOTELEFONI

Läs mer

APV info. APV i relation till PBN (Performance Based Navigation)

APV info. APV i relation till PBN (Performance Based Navigation) APV info APV i relation till PBN (Performance Based Navigation) Internationell påverkan 2 Alt 1 inget vanligt fenomen i Sverige. Alt 2 kan diskuteras från fall till fall kräver ansökan om undantag. Performance

Läs mer

Analys av TSFS 2010:145 i förhållande till SERA-förordningen

Analys av TSFS 2010:145 i förhållande till SERA-förordningen Analys av TSFS 2010:145 i förhållande till -förordningen Kap TSFS 2010:145 Kommentar Förordning 923/2012 1 1 Dessa föreskrifter motsvarar de internationella trafikreglerna 1 om inte annat framgår. 2 Föreskrifterna

Läs mer

Undantag för militär luftfart från trafikreglerna för luftfarten

Undantag för militär luftfart från trafikreglerna för luftfarten 1 (6) Utfärdad: 10.3.2014 Träder i kraft: 15.3.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 3 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Ändringsuppgifter: Undantag för militär luftfart från

Läs mer

Kravet på tillstånd från Transportstyrelsen för drönare som väger under 7 kilo och som flygs inom synhåll är borttaget. Läs mer om de nya reglerna.

Kravet på tillstånd från Transportstyrelsen för drönare som väger under 7 kilo och som flygs inom synhåll är borttaget. Läs mer om de nya reglerna. Drönare på Elmia Från den 1 februari 2018 gäller nya regler för dig som flyger drönare. Den största förändringen är att reglerna även gäller för dig som flyger privat, samt att tillståndskravet från Transportstyrelsen

Läs mer

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS) Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anders Erzell Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens

Läs mer

Utvärdera möjligheterna att tillgängliggöra luftrummet för drönare att flyga utom synhåll

Utvärdera möjligheterna att tillgängliggöra luftrummet för drönare att flyga utom synhåll Utvärdera möjligheterna att tillgängliggöra luftrummet för drönare att flyga utom synhåll Utredningsuppdraget Avgränsning Problem Gällande/kommande regelverk Internationellt pågående arbete U space Luftrummets

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd för flygtrafikledningstjänst

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd för flygtrafikledningstjänst LUFTFART Serie SEC Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd för flygtrafikledningstjänst Innehåll Inledande bestämmelser...1 Tillämpningsområde...1 Definitioner och förkortningar...1

Läs mer

Transportstyrelsens författningssamling Föreskrifter och allmänna råd om drift av godkänd flygplats 1 Introduktion Enligt Luftfartslagen 6 kap, 8 är en myndighet ansvarig för att utfärda tillstånd för

Läs mer

Ändrade trafikregler. Till följd av förordning (EU) nr 923/2012. Från och med 4 december 2014

Ändrade trafikregler. Till följd av förordning (EU) nr 923/2012. Från och med 4 december 2014 Ändrade trafikregler Till följd av förordning (EU) nr 923/2012 Från och med 4 december 2014 EU-förordning KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 923/2012 av den 26 september 2012 om gemensamma luftfarts-

Läs mer

Tillbud mellan flygplanen SE-DON och OY-KKC vid Stockholm/Arlanda flygplats, AB län, den 29 juni 2000

Tillbud mellan flygplanen SE-DON och OY-KKC vid Stockholm/Arlanda flygplats, AB län, den 29 juni 2000 ISSN 1400-5719 Tillbud mellan flygplanen SE-DON och OY-KKC vid Stockholm/Arlanda flygplats, AB län, den 29 juni 2000 Dnr L-066/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991.

Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991. FFS 1991:35 Utkom från trycket 1992-01-10 Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991. Chefen för flygvapnet (CFV) föreskriver

Läs mer

Införande av APV (approach procedures with vertical guidance)

Införande av APV (approach procedures with vertical guidance) (approach procedures with vertical guidance) susanne.westman@transportstyrelsen.se 1 Krav på införande kommer från ICAO. Bestämdes av ICAO 36th Assembly 2007. Ska vara infört senast 2016. 2 Anledning till

Läs mer

Rapport RL 2000:17. Olycka ombord på flygplanet SE-LFB i luftrummet över Bohuslän, O län, den 17 januari 2000

Rapport RL 2000:17. Olycka ombord på flygplanet SE-LFB i luftrummet över Bohuslän, O län, den 17 januari 2000 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2000:17 Olycka ombord på flygplanet SE-LFB i luftrummet över Bohuslän, O län, den 17 januari 2000 Dnr L-002/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet

Läs mer

IVAO Sverige. IVAO Sverige Drifthandbok Del I: Grunderna Utgiven av SE-HQ 2011-01-06. Copyright 2011 IVAO Sweden http://www.ivaose.com se-hq@ivao.

IVAO Sverige. IVAO Sverige Drifthandbok Del I: Grunderna Utgiven av SE-HQ 2011-01-06. Copyright 2011 IVAO Sweden http://www.ivaose.com se-hq@ivao. IVAO Sverige Drifthandbok Del I: Grunderna Utgiven av SE-HQ 2011-01-06 Allmänt IVAO Sverige Välkommen Välkommen till svenska divisionen av IVAO. Förutom reglerna i detta dokument rekommenderas du att läsa

Läs mer

CFIT och Införande av APV. CFIT Controlled Flight Into Terrain APV Approach Procedure with Vertical guidance

CFIT och Införande av APV. CFIT Controlled Flight Into Terrain APV Approach Procedure with Vertical guidance CFIT och Införande av APV CFIT Controlled Flight Into Terrain APV Approach Procedure with Vertical guidance Varför APV? 2 Brist på vertical situation awareness under slutligt inflygning är ofta orsak till

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Lena Byström Möller ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygning med flygskärm; Serie OPS Utkom från trycket den 31 maj 2007 beslutade den

Läs mer

Dokumentnummer D FLYGVÄGS- OCH FLYGBULLERKONTROLL STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT

Dokumentnummer D FLYGVÄGS- OCH FLYGBULLERKONTROLL STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT Dokumentnummer D 2016-007692 FLYGVÄGS- OCH FLYGBULLERKONTROLL STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT juli - september 2016 RAPPORT 2016-10-31 01.00 D 2016-007692 2(13) Revisionsförteckning Rev Datum Upprättad av Information

Läs mer

Private Pilot (PP) exam

Private Pilot (PP) exam Private Pilot (PP) exam Briefingguide samt information om flygövningar Svensk version 1.0 av Mikael Gerner Det här dokumentet är en direkt översättning av English version 1.41 (24 sep 2009) och är en referens.

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och utformning av luftrum

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och utformning av luftrum Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Linnéa Ekström Sjö- och luftfart Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och utformning av luftrum

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Lena Byström Möller ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygning med hängglidare; Serie OPS Utkom från trycket den 28 juni 2007 beslutade

Läs mer

Generella luftrumskrav

Generella luftrumskrav Generella luftrumskrav Alla luftfartyg som flyger i ett luftrum ska uppfylla de krav som finns inom den luftrumsklassen. Luftrumsklass C; kontrollerad luft, flygkontrolltjänst utövas, transponderkrav,

Läs mer

Förtydligande om lägsta tillämpbara flygnivå. Luftrumsmöte

Förtydligande om lägsta tillämpbara flygnivå. Luftrumsmöte Förtydligande om lägsta tillämpbara flygnivå Luftrumsmöte 2016-04-26 Bakgrund Transportstyrelsen är medveten om att finns oklarheter när det gäller marschhöjder i relation till lägsta användbara flygnivå

Läs mer

Rapport RL 2002:15. Rapporten finns även på vår webbplats:

Rapport RL 2002:15. Rapporten finns även på vår webbplats: ISSN 1400-5719 Rapport RL 2002:15 Olycka med flygplanet SE-IRC på Ludvika flygplats, W län, den 16 december 2001 Dnr L-088/01 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Baser. Kriterier för handläggning av ansökan om utebas och / eller frekvent landningsplats Styrande regler

Baser. Kriterier för handläggning av ansökan om utebas och / eller frekvent landningsplats Styrande regler Baser Kriterier för handläggning av ansökan om utebas och / eller frekvent landningsplats Styrande regler LFS 2007:49 Allmänt 8 1. Företagets organisation, ledning, säte och baseringsorter. 2 kapitlet

Läs mer

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om privatflygning med bemannad varmluftsballong;

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om privatflygning med bemannad varmluftsballong; Sida 1 av 7 BCL BCL- D Rubrik Privatflygning med bemannad varmluftsballong 2007:33 Serie OPS Grund- LFS 2007:33 Ändring införd t o m LFS 2007:33 Bemyndigande 18, 50, 84 och 92 luftfartsförordningen (1986:171)

Läs mer

Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Flygoperationellt Underlag FOM-C

Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Flygoperationellt Underlag FOM-C Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Flygoperationellt Underlag FOM-C Oktober 2015 Januari 2016 FÖRSVARSMAKTEN 2015-10-21 Högkvarteret Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Flygoperationellt

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart (konsoliderad elektronisk utgåva)

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart (konsoliderad elektronisk utgåva) LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart (konsoliderad elektronisk utgåva) Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Innehåll... 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

Instruktion sjo bevakning

Instruktion sjo bevakning Instruktion sjo bevakning Kontaktuppgifter Sjöledningscentralen, 031-69 28 38 Sjöledning frekvens 134.30 (reserv 132.40), anropssignal Vråken Militär meteorolog, 0171-15 75 65 Avsluta ATS-färdplan, 08-58

Läs mer

Dokumentnummer D FLYGVÄGS- OCH FLYGBULLERKONTROLL STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT

Dokumentnummer D FLYGVÄGS- OCH FLYGBULLERKONTROLL STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT Dokumentnummer D 2016-006488 FLYGVÄGS- OCH FLYGBULLERKONTROLL STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT april - juni 2016 RAPPORT 2016-08-30 01.00 D 2016-006488 2(13) Revisionsförteckning Rev Datum Upprättad av Information

Läs mer

Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9

Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9 2015-04-10 Pia Hjalmarsson Stena Renewable AB Box 7123 402 33 Göteborg Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9 Ni har sänt en förfrågan

Läs mer

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 7. Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG)

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 7. Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG) Utbildning Sid nr 1 av 7 Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG) Allmänt Förare som genomgått utbildning enligt denna utbildningsplan erhåller segelflygcertifikat

Läs mer

RNP-inflygningar i okontrollerat luftrum

RNP-inflygningar i okontrollerat luftrum RNP-inflygningar i okontrollerat luftrum Sektionen för luftrum och flygplatser Jörgen Andersson RNP-inflygningar i okontrollerat luftrum Definition En procedur för RNP-inflygning i okontrollerat luftrum

Läs mer

Svenska regler för obemannade luftfartyg från 1 feb Rémi Vesvre ledningsstrateg

Svenska regler för obemannade luftfartyg från 1 feb Rémi Vesvre ledningsstrateg Svenska regler för obemannade luftfartyg från 1 feb 2018 Rémi Vesvre ledningsstrateg Remisser och ikraftträdande Har varit på omremiss delvis på grund av remisskommentarer om att omhänderta säkerheten

Läs mer

Dokumentnummer D FLYGVÄGS- OCH FLYGBULLERKONTROLL STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT

Dokumentnummer D FLYGVÄGS- OCH FLYGBULLERKONTROLL STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT Dokumentnummer D 2017-000256 FLYGVÄGS- OCH FLYGBULLERKONTROLL STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT Januari - mars 2017 RAPPORT 2017-04-28 01.00 D 2017-000256 2(13) Revisionsförteckning Rev Datum Upprättad av Information

Läs mer

TSFS 2019:xx. beslutade den xxxx 2019.

TSFS 2019:xx. beslutade den xxxx 2019. Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:25) om beredskap för räddningsinsatser samt räddningstjänst på flygplats; beslutade den xxxx 2019. Utkom från trycket

Läs mer

Dokumentnummer D FLYGVÄGS- OCH FLYGBULLERKONTROLL STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT

Dokumentnummer D FLYGVÄGS- OCH FLYGBULLERKONTROLL STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT Dokumentnummer D 2017-000256 FLYGVÄGS- OCH FLYGBULLERKONTROLL STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT oktober - december 2016 RAPPORT 2017-02-02 01.00 D 2017-000256 2(13) Revisionsförteckning Rev Datum Upprättad av

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Maria Melchersson Tell ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:46) om fallskärmshoppning;

Läs mer

Flyghinderanalys gällande vindkraftverk Marviken mfl i Norrköpings kommun

Flyghinderanalys gällande vindkraftverk Marviken mfl i Norrköpings kommun 2014-09-09 Scanergy Wind AB Lantvärnsgatan 8 652 21 Karlstad Flyghinderanalys gällande vindkraftverk Marviken mfl i Norrköpings kommun Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till och vi återkommer

Läs mer

Interna föreskrifter ESSM 2005-05-15

Interna föreskrifter ESSM 2005-05-15 Sid 1/6 Interna föreskrifter ESSM 2005-05-15 1. Bestämmelser för flygverksamhet vid Brattforshedens flygfält ESSM 2. Flygning 3. Samordning 4. Fastställda trafikvarv och rutiner 5. Radiotrafik 6. Modellflygverksamhet

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer; beslutade den 19 januari 2015. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 1 kap.

Läs mer

Säkerhetsbedömning av genomförandeplanen för SERA-förordningen (EU nr 923/2012)

Säkerhetsbedömning av genomförandeplanen för SERA-förordningen (EU nr 923/2012) Säkerhetsbedömning av genomförandeplanen för SERA-förordningen (EU nr 923/2012) SERA-förordningen anger i artikel 9 att genomförandeplanen av SERA-förordningen ska säkerhetsbedömas. De regler som finns

Läs mer

PBN. Performance Based Navigation ur ett FCL perspektiv

PBN. Performance Based Navigation ur ett FCL perspektiv PBN Performance Based Navigation ur ett FCL perspektiv Nytt regelverk 2016/539 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/539 av den 6 april 2016 om ändring av förordning (EU) nr 1178/2011 vad gäller utbildning,

Läs mer

Bestämmelser för ÄFK fjällflygläger i Hemavan 2010.

Bestämmelser för ÄFK fjällflygläger i Hemavan 2010. 2010-09-09 1 (9) Bestämmelser för ÄFK fjällflygläger i Hemavan 2010. Nedanstående bestämmelser gäller för fjällflygläger i Hemavan hösten 2010. Bestämmelserna har fastställts av ÄFK flygchef Ulf Jonsson

Läs mer

Luftrumsmöte för brukare. Transportstyrelsen

Luftrumsmöte för brukare. Transportstyrelsen Luftrumsmöte för brukare Transportstyrelsen 2017-04-24 Agenda 10:00-14:00 (lunch 12:00-13:00) 1. Presentation av deltagare 2. Föregående protokoll 3. Information från Transportstyrelsen 3.1 Förändringar

Läs mer

SE-LVB. Skillnadsbeskrivning

SE-LVB. Skillnadsbeskrivning SE-LVB Skillnadsbeskrivning Skillnad mot LGI: 1. Alt Air är automatisk och reglage finns ej i LVB 2. LVB har El-trim. Båda knapparna skall tryckas ned för aktivering. Manuell trim funkar också. 3. DME

Läs mer

Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Oxelösunds kommun del av Oxelö 8:39 och 7:41

Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Oxelösunds kommun del av Oxelö 8:39 och 7:41 2014-08-29 Staffan Stenvall SWECO Box 8 721 03 VÄSTERÅS Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Oxelösunds kommun del av Oxelö 8:39 och 7:41 Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till

Läs mer

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2008:10. Olycka med flygplanet SE-LYM söder om Siljansnäs, W län, den 12 augusti 2007

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2008:10. Olycka med flygplanet SE-LYM söder om Siljansnäs, W län, den 12 augusti 2007 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2008:10 Olycka med flygplanet SE-LYM söder om Siljansnäs, W län, den 12 augusti 2007 Dnr L-21/07 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm 2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Upplands Väsby kommun - Vatthagen 1:103 Ni har sänt en förfrågan

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

RAPPORT KONSEKVENSUTREDNING FÖR LUFTFARTEN VID PLANERAD BYGGNAD I KV LAGERN, SOLNA

RAPPORT KONSEKVENSUTREDNING FÖR LUFTFARTEN VID PLANERAD BYGGNAD I KV LAGERN, SOLNA Swedavia Konsult RAPPORT T/FrNi 11:027 1(12) RAPPORT KONSEKVENSUTREDNING FÖR LUFTFARTEN VID PLANERAD BYGGNAD I KV LAGERN, SOLNA Swedavia Konsult RAPPORT T/FrNi 11:027 2(12) Revisionsförteckning Rev Datum

Läs mer

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T PROTOKOLL 2011-02-16 01.00 D 2011-002257 1(5) MÖTE OM HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Sandra Brantebäck, Swedavia Johan Roger, Göteborg Energi Charlotte Bergh, LFV ATS Landvetter

Läs mer

Förteckning över planerat/planerade byggnadsverk Beteckning RT90 2.5 gon V () RT90 2.5 gon V (Y) SWEREF 99 TM () SWEREF 99 TM (Y) Markens höjd (möh) Bygghöjd (m ö mark) Totalhöjd (möh) 140 6172131 381850

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om prestandasäkerhet vid flygning med flygplan;

Transportstyrelsens föreskrifter om prestandasäkerhet vid flygning med flygplan; Transportstyrelsens föreskrifter om prestandasäkerhet vid flygning med flygplan; beslutade den 7 december 2011. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:74. Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om prestandasäkerhet vid flygning med flygplan;

Transportstyrelsens föreskrifter om prestandasäkerhet vid flygning med flygplan; Transportstyrelsens föreskrifter om prestandasäkerhet vid flygning med flygplan; beslutade den 7 december 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 kap. 4 luftfartsförordningen (2010:770).

Läs mer

IVAO Sverige. IVAO Sverige Drifthandbok Del III: Militär Påbyggnad Utgiven av SE-HQ 2011-01-06

IVAO Sverige. IVAO Sverige Drifthandbok Del III: Militär Påbyggnad Utgiven av SE-HQ 2011-01-06 IVAO Sverige Drifthandbok Del III: Militär Påbyggnad Utgiven av SE-HQ 2011-01-06 Allmänt IVAO Sverige Måttenheter Inom Sverige används följade måttenheter för militära luftfartyg. Tilläggen består av meter

Läs mer

Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Stockholms kommun på fastgheten Timotejen 19 och Timotejen 28

Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Stockholms kommun på fastgheten Timotejen 19 och Timotejen 28 2015-10-01 Maria Majtorp Slipskäraren Holding Jakobsbergsgatan 22 111 44 Stockholm Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Stockholms kommun på fastgheten Timotejen 19 och Timotejen 28 Ni har

Läs mer

Ledning av flygtjänst för Försvarsmakten Gemensam. FOM-A Gemensam

Ledning av flygtjänst för Försvarsmakten Gemensam. FOM-A Gemensam Ledning av flygtjänst för Försvarsmakten Gemensam FOM-A Gemensam Oktober 2015 Januari 2016 FÖRSVARSMAKTEN 2015-10-01 Högkvarteret Ledning av flygtjänst för Försvarsmakten Gemensam, FOM-A Gemensam Oktober

Läs mer

Flygräddning Search And Rescue (SAR)

Flygräddning Search And Rescue (SAR) ` Flygräddning Search And Rescue (SAR) Nödsändare Presentation av Annika Wallengren 1 Search And Rescue lag om skydd mot olyckor Flygräddningstjänstens uppgifter regleras i 4 kap. 2 lagen (2003:778) om

Läs mer

JP Vind AB. Luftrumsutredning Vindkraftspark Moskogen. Göteborg 2010-12-01

JP Vind AB. Luftrumsutredning Vindkraftspark Moskogen. Göteborg 2010-12-01 Luftrumsutredning Vindkraftspark Moskogen Göteborg 2010-12-01 JP VIND AB Luftrumsutredning vindkraftspark Moskogen Datum 2010-12-01 Uppdragsnummer 61401042088 Utgåva/Status V2 Nils T:son Axberg Uppdragsledare

Läs mer

Säkerhetsbedömning av genomförandeplanen för SERA-förordningen (EU nr 923/2012)

Säkerhetsbedömning av genomförandeplanen för SERA-förordningen (EU nr 923/2012) Säkerhetsbedömning av genomförandeplanen för SERA-förordningen (EU nr 923/2012) SERA-förordningen anger i art 9 att genomförandeplanen av SERA-förordningen ska säkerhetsbedömas. De regler som finns i SERA-förordningen

Läs mer

Flygtrafiktjänsten och flygvägssystemet Stockholm Arlanda Airport

Flygtrafiktjänsten och flygvägssystemet Stockholm Arlanda Airport Flygtrafiktjänsten och flygvägssystemet Stockholm Arlanda Airport LFV - 1 Innehåll Flygtrafiktjänstens uppgifter Styrande regelverk Flygvägssystemet i ansökan om nytt miljötillstånd Allmän beskrivning

Läs mer

Trafikregler för luftfart som tillämpas i Finland

Trafikregler för luftfart som tillämpas i Finland 1 (15) Utfärdad: 7.9.2018 Träder i kraft: 21.9.2018 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 5 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Kommissionens genomförandeförordning (EU) Nr 923/2012

Läs mer

Varje kilo räknas. LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg. Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013

Varje kilo räknas. LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg. Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013 Varje kilo räknas LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013 Flyget och miljön Grundskollärare LFV sedan 1997 Flygledare Arlanda och Landvetter Ansvarig för miljöfrågor

Läs mer

FOM-A Transport & Specialflyg

FOM-A Transport & Specialflyg Ledning av flygtjänst för Försvarsmakten Transport & Specialflyg FOM-A Transport & Specialflyg Oktober 2015 Januari 2016 FÖRSVARSMAKTEN 2015-10-21 Högkvarteret Ledning av flygtjänst för Försvarsmakten

Läs mer

Flygräddning Search And Rescue (SAR)

Flygräddning Search And Rescue (SAR) ` Flygräddning Search And Rescue (SAR) Nödsändare Presentation av Annika Wallengren 1 Flygräddningstjänstens uppgifter regleras i 4 kap. 2 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Efterforska och lokalisera

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften;

Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften; Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften; beslutade den 7 december 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 1 kap. 10 luftfartsförordningen

Läs mer

Bilaga VII till utkastet till kommissionens förordning om flygdrift OPS. Del-NCO IR

Bilaga VII till utkastet till kommissionens förordning om flygdrift OPS. Del-NCO IR Europeiska byrån för luftfartssäkerhet Bilaga VII till utkastet till kommissionens förordning om flygdrift OPS Del-NCO IR R.F010-02 Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, 2012. Alla rättigheter förbehålls.

Läs mer

Sist i detta dokument hittar du mer information om vad analysen innehåller, samt en sammanfattande förklaring av LFV:s och flygplatsernas roller.

Sist i detta dokument hittar du mer information om vad analysen innehåller, samt en sammanfattande förklaring av LFV:s och flygplatsernas roller. 2017-09-07 Eva-Lena Larsdotter Kalmar kommun Box 611 391 26 Kalmar Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Kalmar kommun - Del av fastigheten Flodhästen 5 Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE .. LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHARTSFÖAVAL T NI!\ GEN F NNISH C Vie AVIATIO All1r.:JRITY 5.5.2009 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.l

Läs mer

Säkerhetsregler för Tullinge Modellflygare

Säkerhetsregler för Tullinge Modellflygare Säkerhetsregler för Tullinge Modellflygare Jan 2019 Datum Förändring Version Utfört av 2019.01.18 Första utkast 0.5 Danny Gullin 2019-01-23 Slutlig version 1.0 Danny Gullin Innehåll Säkerhetsregler för

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Lena Byström Möller ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om villkor för flygning med utrustning ur funktion; LFS 2007:29 Serie OPS Utkom från

Läs mer

Lokala föreskrifter ESSM

Lokala föreskrifter ESSM Sida 1 av 6 Lokala föreskrifter ESSM 2010-03-30 1. Bestämmelser för flygverksamhet vid Brattforshedens flygplats ESSM 2. Flygning 3. Samordning 4. Fastställda rutiner 5. Radiotrafik 6. Modellflygverksamhet

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse PROTOKOLL 2011-05-06 01.00 D 2011-007690 1(5) MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Kaija Sterner, LFV Maria Ullvetter, LFV Nils Palmqvist,

Läs mer

Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet Stockholms kommun Packrummet 9-12 Liljeholmen

Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet Stockholms kommun Packrummet 9-12 Liljeholmen 2015-01-30 Sofia Wahlén Ikano Bostad AB Box 1304 132 27 Sundbyberg Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet Stockholms kommun Packrummet 9-12 Liljeholmen Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys

Läs mer

Luftrum och Bestämmelser

Luftrum och Bestämmelser Luftrum och Bestämmelser FN - ICAO International Civil Aviation Organization EU - EASA Sverige - Lagen Transportstyrelsen Sätter standarder så flygtrafik kan bedrivas internationellt Freedom of movement

Läs mer

Samarbetsplan för sjöräddning. Del III, IV, V och VI

Samarbetsplan för sjöräddning. Del III, IV, V och VI Samarbetsplan för sjöräddning Del III, IV, V och VI Innehållsförteckning Planer för samarbete mellan sjöräddningstjänsten och passagerarfartyg... 1 1. Inledning... 1 2. Beskrivning av samarbetsplan...

Läs mer

Tillbud med flygplanet SE-KPE under inflygning till Malmö/Sturup flygplats, M län, den 3 december 1999

Tillbud med flygplanet SE-KPE under inflygning till Malmö/Sturup flygplats, M län, den 3 december 1999 ISSN 1400-5719 Tillbud med flygplanet SE-KPE under inflygning till Malmö/Sturup flygplats, M län, den 3 december 1999 Dnr L-106/99 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE LUFTFARTSBESTÄMMELSE PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 OPS M3-2 ändring 1 4.7.2008 www.luftfartsforvaltningen.fi BEGRÄNSNINGAR AV FLYGTJÄNST- OCH TJÄNST- GÖRINGSTIDEN

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg Missiv 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. Bakgrund till förslaget Föreskrifterna om obemannade

Läs mer

Thomas Brandt

Thomas Brandt Thomas Brandt 070-555 15 03 tbrandt@hotmail.com Befälhavaransvar ICAO International Civil Aviation Organisation FN-organ Generella regler för civilflyg EASA - European Aviation Safety Agency EU-myndighet

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 1 kap. 4 och

Läs mer

UAS Obemannad flygfotografering Trimtec AB www.trimtec.se. Copyright. 2013 Trimtec AB, all rights reserved

UAS Obemannad flygfotografering Trimtec AB www.trimtec.se. Copyright. 2013 Trimtec AB, all rights reserved UAS Obemannad flygfotografering Trimtec AB www.trimtec.se UAS Obemannad flygfotografering Agenda UAS Fördelar Tekniken Hur det går till Användningsområden Lagar Tillstånd Regler Kamera Egenskaper Noggrannhet

Läs mer

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE 1 (8) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift från Trafiksäkerhetsverket

Läs mer