Minnesanteckningar från samrådsmöte mellan Länsstyrelsen Västra Götaland och LRF Västra Götaland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från samrådsmöte mellan Länsstyrelsen Västra Götaland och LRF Västra Götaland"

Transkript

1 Minnesanteckningar från samrådsmöte mellan Länsstyrelsen Västra Götaland och LRF Västra Götaland Tisdagen den 3 maj 2016 kl Kärranäs konferens i Uddevalla Närvarande: För Länsstyrelsen: Lars Bäckström, landshövding, Lisbeth Schultze, länsöverdirektör, Sven Swedberg, chef Naturavdelningen, Sandra Brantebäck, chef Vattenavdelningen och Mirja Hjers, tf chef Landsbygdsavdelningen. För LRF: Sofia Karlsson, ordförande LRF VG, Ronny Johansson, vice ordförande LRF VG, Monica Didriksson, styrelseledamot LRF VG, Janne Landström, stf regionchef LRF Västra Sverige och Robert Larsson, regionchef LRF Västra Sverige. Sofia hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat Genomgång av föregående mötesanteckningar Vi gjorde först en genomgång och uppföljning av minnesanteckningar från föregående möte 10 november. Uppföljning av ansökan för investeringsstöd, ansökningarna i länet i varje omgång skall vägas mot varandra, därför kan man inte ta en ansökan i taget utan just nu skall i detta fönster vägas 350 ansökningar i länet som inkommit i omgång 1 och 2. Så småningom blir det fyra beslutstillfällen per år. Första omgångens 175 ansökningar (som började sökas 1 september 2014) skall det fattas beslut om 30 /6. Den breda informationen har vi samarbetat väl om Grön infrastruktur, ett uppdrag till samtliga länsstyrelser från Naturvårdsverket som vägleder. Det finns också en nationell samordning mellan flera myndigheter. Länsstyrelsen VG har riggat sig internt för att samordna arbetet mellan enheterna. Detta skall vara stöd i kommunernas fysiska planering. Mer extern kommunikation kommer i höst. Målet är att få till stånd heltäckande regionala handlingsplaner som bygger på förekomsten av värdefulla naturelement. LRF lyfte frågan hur enskilda markägare kommer att beröras av detta och länsstyrelsen konstaterade att markägare är en målgrupp för initiativet.

2 Komet, försöksverksamheten för skogsskydd i Dalsland har upphört. Det skall i fortsättningen vara ett komplement i skyddsarbetet i hela landet. LRF VG:s vilja är att endast Komet skall vara metoden för skydd av skog. Så ser inte länsstyrelsens uppdrag ut däremot finns nu riktade resurser att sätta av personal för att arbeta med Komet. Efter försöksperiodens slut har hittills kommit in 7 anmälningar med totalt 182 hektar skog. Detta räcker inte på något sätt för att nå länsstyrelsens arealmål. Ett tack riktades från LRF till länsstyrelsen för en nu konstruktiv hantering av regelverket kring gåsproblematiken i naturreservatet i Svanvik på Orust. Länsstyrelsen bedömer att all stödhantering i jordbrukarstöden avseende 2015 skall vara klart 30/6. Nu tas beslut varje vecka och pengarna utbetalas veckan efter beslut. Kontrollfrekvensen på gårdsstöd är sänkt temporärt till 3 % 2016 vilket gör att förutsättningarna för hantering av årets ansökningar förbättras. Mirja Hjers återkommer efter att ha kollat upp om de ändringar av blockarealer som brukare måste göra beroende av att Jordbruksverket ändrat grunduppgifterna kan ske utan sanktion. Ett stort informationsbehov föreligger. Hos några få brukare riskerar detta att få stor amplitud. Tiopunktslistan från LRF till länsstyrelsen hur går vi från redovisning av nuläge till påverkan? LRF överlämnade en tiopunktslista med de av medlemmarna i Västra Götaland mest prioriterade regelförenklingsönskemål vid senaste mötet den 10 november. Länsstyrelsen svarade genom en nulägesanalys över de tio punkterna som överlämnades till LRF 19 mars. Lars Bäckström betonade sitt stora intresse för företagande och regelförenkling. Att definiera begreppet onödig regel är ett jättesvårt arbete då en regel alltid är viktig för någon och därmed försvaras. Länsstyrelsen hade ett uppdrag från regeringen under förra mandatperioden att arbeta med regelförenkling men där misslyckades vi bli konkreta för att skapa varaktig förändring. En möjlighet kan vara att LRF vid något tillfälle ger inspel till länsstyrelsen i deras breda Hållbarhetsberedning mellan enheter i tvärsektoriella frågor för att se helheten, just nu t ex i frågan om planering av jordbruksmark för andra ändamål. Mötet genomförs via Lync varje onsdag Viktigt med syfte med mötet och att alla är väl förberedda och väl inlästa inför. Det finns inget i Regleringsbrevet till länsstyrelsen som hindrar ett brett arbete med landsbygdsutveckling inom myndigheten enligt Lars Bäckström. Tillämpningen av de svenska tvärvillkorsreglerna som är en utmaning för lantbrukarna anser både länsstyrelsen och LRF. En idé är att jobba på var sitt håll med påverkan på Jordbruksverket så att tvärvillkorsreglerna förenklas, det vill säga reduceras. Sverige använder nu de enklaste EU-reglerna för offentliga upphandlingar, vilket är ett gott föredöme. Politiken har inte ägnat nog kraft åt EU-frågorna. De borde gå att få en bra kontroll utan 42 extra tvärvillkorspunkter. Mirja tar initiativ att få till ett arbete om vilka tvärvillkorspunkter som syftet med CAP skulle kunna uppfyllas även utan dessa punkter.

3 Den årliga oberoende brukarundersökningen (länsstyrelsegemensam) om hur brukarna upplever myndigheten genomförs i början av 2017 och där lämnar Mirja önskemålet från LRF om utvärdering av länsstyrelsens kontroller till Annika Braide/Karin Ladberg på länsstyrelsen. Det finns från LRF också ett önskemål om samordnade kontroller från myndigheten, t ex jordbrukarstöd och djurskydd. Det är en målsättning från länsstyrelsen men praktiskt svårt inte minst på grund av att kontrollerna skall ske slumpmässigt. Önskemål har framkommit om en checklista om vad en specifik kontroll innebär och den skall länsstyrelsen arbeta fram. LRF uttryckte att man kan hjälpa till att sprida dessa checklistor till målgruppen. När det gäller åtgärdsprogrammet så kommer snart ett förslag ut till beredning bland berörda departement. Möjligt beslut från regeringens prövning av åtgärdsprogrammet till sommaren. Därefter kan materialet möjligtvis behöva arbetas om. Möjlighet att använda KMV (av människan modifierade vatten) och särskilt att arbeta med begreppet undantag önskar LRF efter Bremen/Weserdomen. Att vi bland annat inte använt detta gör att vi klassas som mindre bra på vattenförvaltning i EU:s ögon trots att den faktiska situationen i våra vattendrag inte är sådan. Nuläget innebär att all nyetablering skall ske med nollutsläpp om man inte använder undantag eller att domstolarna använder Miljöbalkens skälighetsprincip i större utsträckning än idag. LRF kommer att formulera en skrivelse till HaV där vi ber dem göra en internationell jämförelse hur medlemsländerna tillämpar undantagen. Det är HaV:s (Havs- och Vattenmyndigheten) bord att ta fram kriterier för Undantag konstaterar länsstyrelsen. Man saknar idag vägledning för KMV och undantag. Nu finns kontinuerliga avstämningsmöten på chefsnivå mellan Vattenmyndigheten (Hanna Tornevall) och HaV. Man planerar nu för nästa sexårscykel. HaV har tagit tag i arbetet och har börjat jobba med detta. Kring vattenkraften har det startat ett nationellt projekt, HaV och Energimyndigheten, för KMV, Vattenmyndigheten Västerhavet driver arbetet. Endast den storskaliga vattenkraften är utpekad som KMV (dock blir det nästan samma skarpa åtgärdskrav ändå), vilket över huvud taget inte påverkar den småskaliga vattenkraften. Ett arbete kring KMV och Undantag kring jordbruksmark är också igång, Jordbruksverket och HaV driver det. Miljömålsrådet har identifierat frågan som viktigt. Mats Wallin, vattenvårdsdirektör i norra Östersjön medverkar för Vattenmyndigheterna. Småskalig vattenkraft och tillstånd. Nuläget i VG är ca 35 förelägganden om att söka tillstånd. Nu är de uppe eller på väg upp i domstolsförhandling. Länsstyrelsen har fullt upp med dem och gör inga nya förelägganden för tillfället. Rättsläget är klart att man behöver ett tillstånd. Förhoppningen är att det inom någon månad kan komma ett gott exempel, mindre dyrt för alla parter. Riksdagen har gett ett tillkännagivande (innebär att regeringen endast, en gång per år, måste ange hur de förhåller sig till tillkännagivandet) till regeringen om förenklade prövningsprocesser. Det har ingen verklig rättsverkan. Länsstyrelsen har genomfört en vattenkartläggning längs Nissan för att forma metoder kring KMV och åtgärdsprioritering. Anledningen är att Nissan är utpekad som KMV och vad

4 behöver man då göra för att nå god ekologisk potential. Metoden kommer användas på andra vattenavrinningsområden. Vattenmyndigheterna vägleder länsstyrelserna i arbetet. Önskemål från länsstyrelsen om undantag för beteskrav för lakterande kor. Kan komma en remiss från regeringen under året och då kan länsstyrelsen minnas LRF:s starka önskemål. Strandskyddsarbetet diskuterades. LRF betonade att som lärande i detta är det viktigt att inte ta genvägar i delgivningsfrågor utan att göra sin informationsläxa, att göra mer än rätt, i första läget. Länsstyrelsen betonar att det nödvändiga omtaget i frågan är en dyrköpt läxa. Det generella biotopskyddet diskuterades. Besluten om dispens, enligt Miljöbalken 7 kap 11b pkt 1, i länet ger sedan årsskiftet betydligt fler avslag till dispens efter Jordbruksverkets handledning till länsstyrelsen. Länsstyrelsen bör utverka en utvärdering hur det fungerar nu, Sven ställer frågan till Naturvårdsverket och Mirja till Jordbruksverket. Därutöver hjälper LRF till att överklaga enskilda ärenden för att pröva den nya tillkomsten av den ekonomiska parametern i lagstiftningen som skall vägas mot den tidigare endast biologiska parametern. Syftet med lagändringen känns inte uppfyllt och får många brukare att resignera om möjligheterna vilket kräver att vi påskyndar utvärdering. Diskuterades regelverket kring stallgödselspridning. Länsstyrelsen betonade att man i det senaste medialt fått uppmärksamhet för att vara en flexibel länsstyrelse i frågan. Fördjupad dialog om att underlätta gårdsförädling och gårdsförsäljning av mat. Förslag att Livsmedel i Väst skriver ett papper till aktuella myndigheter om vad vi anser särskilt viktigt att understryka kring förändringsbehov av regelverket för dessa näringsidkare. Anmälningsskyldighet för näringsidkare vid transport av små mängder farligt avfall. Länsstyrelsen jobbar vidare med denna fråga genom miljöskyddsdirektör Ulrika Samuelsson, bl a t ex genom att undanta farligt avfall om mindre än 100 kilo per år och enskild näringsidkare. Länsstyrelsens tankar kring samhällsplanering, markanvändning, för den planerade höghastighetsbanan för järnväg Göteborg- Stockholm, via Jönköping Lisbeth Schultze redovisade hur planeringen är igång på olika delsträckor för en mer preciserad linjedragning, kommer att dras i tunnel och på bro i stora delar av vårt län vilket minskar barriäreffekterna. Dock stor påverkan under byggnadstiden med bl a servicevägar och dagvattenhantering. Diskuteras också fyra spår mellan Göteborg och Borås vilket skulle komma att påverka markanvändningen betydligt mer. Länsstyrelsen har förtroende för Trafikverkets arbete med att få med alla aspekter i frågan. Länsstyrelsen kommer att bli en flaskhals i tillståndsprocessen avseende miljöeffekterna om inga nya resurser tillförs såsom gjordes i arbete med Västlänken. Det finns ett regionalt miljömål att inte ta i anspråk värdefull åkermark för byggande, komplicerar utbyggnad i flera delar av länet och ställer krav bl a på att förtäta befintlig byggnation.

5 Länsstyrelsens syn på effektiv samhällsplanering vad avser den nya tänkta elledningen Stenkullen-Skogssäter (Svenska kraftnät) EU har ålagt oss att stärka infrastrukturen för elöverföring i nätet i Norden, därför behövs denna ledning. Svenska kraftnät säger att de inte kan gräva ned den, då utväxlingen blir för dålig och investeringen för dyr om det skall omformas till likström i markkabel. Man har förståelse för att ersättningen för intrång kan upplevas låg men detta är en politisk fråga. Ansökan på 750 miljoner går in i sommar och tänkt byggstart LRF betonade att länsstyrelsen har ett regionalt utvecklingsansvar och inte bara ett ansvar med avseende på betydande miljöpåverkan och miljöeffekter. Det centrala som länsstyrelsen har att bevaka i dessa ärenden är att bevaka miljöeffekter särskilt men även de allmänna intressena. T ex strålningszonen vid luftledning innebär att 100 meter mark ytterligare begränsas från utveckling och vilka konsekvenser det får på några decenniers sikt. Vi tar gemensamt ansvar för en möjlig dialog mellan länsstyrelsen och LRF när Miljökonsekvensbeskrivningen skall processas. LRF översänder Pöyryrapporten från sydöstra Sverige till länsstyrelsen bl a kring kostnadsanalyser och att använda bästa kända teknik. LRF betonar också att lyfta generationsperspektivet på denna regionala utvecklingsfråga. Fråga om hur länsstyrelsen jobbar gentemot jordbruket i enlighet med länsstyrelseinstruktionen som anger att Länsstyrelsen har ett sektorsövergripande ansvar Frågan lyftes från LRF om hur länsstyrelsen jobbar gentemot jordbruket i enlighet med länsstyrelseinstruktionen som anger att Länsstyrelsen har ett sektorsövergripande ansvar. Torde det inte här finnas utrymme för en strategi för ökad livsmedelsproduktion som ska genomsyra alla avdelningar på myndigheten. Länsstyrelsen delar här LRF:s allmänna åsikt och hänvisar till länsstyrelsens prioriteringar i verksamhetsplanen för 2016 och att dessa skall omfatta alla avdelningar på länsstyrelsen, vilket länsledningen jobbar aktivt med för att öka det tvärsektoriella arbetet. Övriga frågor Mirja önskar hjälp om att få in uppgifter till register om primärproducenter (alla som producerar livsmedel i någon form). Handlar om spårbarhet, trygghet för konsumenten och att det garanterar folkhälsan. Länsstyrelsen har idag fått in svar från 800 av ca 6000 i länet. Frågan kommer då från LRF:s medlemmar: Hur kan jag åka dit på att jag anmäler detta, innebär det en kontroll till. Christina Åkerman är ansvarig för frågan på länsstyrelsen och

6 skriver en förtydligande text som hon sänder till LRF som LRF sedan hjälper till att sprida. Frasbrandsexemplet från 2015 kan konkretisera frågans betydelse för brukarna. Diskuterades sedan avslutningsvis i allmänna ordalag förslaget om ny regionindelning av Sverige. Länsstyrelsen återkommer med förslag till nytt mötesdatum i höst snarast. Sofia tackade för engagemanget och förklarade mötet avslutat.

Samrådsmöte LRF Västra Götaland och Länsstyrelsen i Västra Götaland

Samrådsmöte LRF Västra Götaland och Länsstyrelsen i Västra Götaland Samrådsmöte LRF Västra Götaland och Länsstyrelsen i Västra Götaland Tisdagen den 3 maj 2016 träffade Sofia Karlsson, ordförande LRF VG, Ronny Johansson, vice ordförande LRF VG, Monica Didriksson, styrelseledamot

Läs mer

Begäran om prövning av förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

Begäran om prövning av förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Begäran 2015-05-06 Diarienummer 537-34925-2014 Sida 1(6) Regeringen Miljö- och energidepartementet miljodepartementet.registrator @regeringskansliet.se Begäran om prövning av förslag till åtgärdsprogram

Läs mer

Ny vattenlag kan få långtgående konsekvenser för samhällsutvecklingen Christer Jansson

Ny vattenlag kan få långtgående konsekvenser för samhällsutvecklingen Christer Jansson Ny vattenlag kan få långtgående konsekvenser för samhällsutvecklingen Christer Jansson Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Sid 3 Lantbrukarnas Riksförbund Varför ny lagstiftning? Vattenverksamhetsutredningen

Läs mer

Vattenförvaltingen samråd 2014-2015

Vattenförvaltingen samråd 2014-2015 Vattenförvaltingen samråd 2014-2015 Vattenutmaningar i närtid Vattenverksamhetsutredningen Avgiftssystem för vattenprovtagning Samråd vattenförvaltningen 2015-2021 Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Sid 3

Läs mer

Vi har uppmärksammat att ni har berett frågorna genom ett brett rådslag i era medlemsavdelningar.

Vi har uppmärksammat att ni har berett frågorna genom ett brett rådslag i era medlemsavdelningar. 2016-03-18 Diarienummer 102-38520-2015 Sida 1(9) Till LRF Västra Götaland, Länsstyrelsen i Västra Götalands län har med uppskattning tagit emot en lista med förslag på regelförenklingar från regionsstyrelsen

Läs mer

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 En sammanhållen politik för hållbar utveckling Viktiga vägval för att nå miljömålen Sverige kan påverka den globala utvecklingen Förebild hantera våra nationella

Läs mer

Välkomna! Syftet med dagarna är att:

Välkomna! Syftet med dagarna är att: Välkomna! Syftet med dagarna är att: lära känna varandra och våra olika kunskaper och erfarenheter få en introduktion till svensk vattenförvaltning känna till tidplanen framöver och vattendelegationens

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Protokoll nr 8/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 09.30-16.45 Plats Närvarande LRF, Kämpagatan 1, Skara Paul Christensson, ordförande Monica Didriksson,

Läs mer

Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Tisdagen den 12 december 2017 Xylem Water Solutions, Emmaboda

Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Tisdagen den 12 december 2017 Xylem Water Solutions, Emmaboda Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Tisdagen den 12 december 2017 Plats: Xylem Water Solutions, Emmaboda Ledamöter: Malin Almqvist (tf ordförande) Otto von Arnold via

Läs mer

Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och

Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och Miljösamverkan Sverige Myndigheternas syn på åtgärdsbetinget i vattendelegationernas beslut 2009 om vattenförvaltningsplaner för genomförande av EU:s ramvattendirektiv

Läs mer

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Tisdagen den 11 oktober 2016 Plats: Länsstyrelsen i Jönköping Ledamöter: Malin Almqvist (tf ordförande) Annelie Johansson Anders

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Styrelsesammanträde Tid Kl 09.00 16.00 Plats Närvarande Ods Sockengård Paul Christensson, ordförande Monica Didriksson, vice ordförande Peter Tagesson

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060109 DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm Mål nr M 11569-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-03 i mål nr M 4639-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Fredagen den 16 mars 2018 Europeiska Miljöbyrån, Köpenhamn

Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Fredagen den 16 mars 2018 Europeiska Miljöbyrån, Köpenhamn Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Fredagen den 16 mars 2018 Plats: Europeiska Miljöbyrån, Köpenhamn Ledamöter: Thomas Carlzon (ordförande) Marianne Andersson Otto

Läs mer

Avvägningen mellan livsmedelsproduktion och vattenmiljö

Avvägningen mellan livsmedelsproduktion och vattenmiljö Avvägningen mellan livsmedelsproduktion och vattenmiljö Josefin Walldén, HAV Marcus Lundmark, Jordbruksverket Vad är det som är viktigast? Vad önskar vattenmyndigheterna? Jordbruksverket behöver ta fram

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden Förslag till Åtgärdsprogram 2016 2021 - innehåll, formuleringar och röda tråden Innehåll Kap 5 Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt Kap 6 Åtgärder per

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03) Dir. 2011:14

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03) Dir. 2011:14 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03) Dir. 2011:14 Beslut vid regeringssammanträde den 24 februari 2011 Sammanfattning Den särskilda

Läs mer

Krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning (dnr N2015/5206/JM)

Krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning (dnr N2015/5206/JM) 1(6) Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se Krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning (dnr N2015/5206/JM) Länsstyrelsen i Västra Götalands län,

Läs mer

Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar. Anders Skarstedt

Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar. Anders Skarstedt Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Anslag 1:11 Villkor 13 25 000 000 kr ska användas till förstärkt arbete med vägledning, tillsyn, prövning och

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Styrelsesammanträde Tid Kl 10.00-17.00 Plats Närvarande LRF, Kämpagatan 1, Skara Sofia Karlsson, ordförande Hans-Ola Olsson, vice ordförande Håkan

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE 2016-10-10 Dnr 2015/7652 Er ref M2016/1849/R Ert datum 2015-07-08 Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 STOCKHOLM Miljöbedömningar, Ds 2016:25

Läs mer

En strategi för bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald

En strategi för bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald En strategi för bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald Johan Wallander Lisa Karlsson Miljöanalysenheten, Jordbruksverket Vi ska prata om: Varför det behövs en strategi Hur vi har gått till

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan till 16.30, till

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan till 16.30, till Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 16.30, 17.15 till 17.20. Beslutande Bengt Andersson (M) ordförande Janet Andersson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

Välkomna! Samråd inom vattenförvaltningen 30 november till 30 april: en vägvisare inför beslut 2021

Välkomna! Samråd inom vattenförvaltningen 30 november till 30 april: en vägvisare inför beslut 2021 Välkomna! Samråd inom vattenförvaltningen 30 november till 30 april: en vägvisare inför beslut 2021 Andra samråd som pågår tidslinjer Prioriterade ämnen (1 nov-30 april) Arbetsprogram och tidtabell Översikt

Läs mer

Promemoria vattenmiljö och vattenkraft

Promemoria vattenmiljö och vattenkraft 1(5) YTTRANDE 2017-09-28 Dnr 4.1.17-11523/17 Divisionen för främjande och förvaltning Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Promemoria vattenmiljö och vattenkraft

Läs mer

Remiss - Ekologisk kompensation - Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och

Remiss - Ekologisk kompensation - Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och 1 (3) Handläggare: Karin Willis Tillväxt- och regionplanenämnden Remiss - Ekologisk kompensation - Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet

Läs mer

Protokoll för den gemensamma styrgruppen den 8 februari 2018

Protokoll för den gemensamma styrgruppen den 8 februari 2018 Protokoll för den gemensamma styrgruppen den 8 februari 2018 Skype, kl. 13.15-15.30 ande: Monique Wannding, Länsstyrelsen Västra Götalands miljöskyddsavdelning, enheten miljö- och klimatsamverkan Christina

Läs mer

Långsiktigt hållbar markanvändning del 1 (SOU 2013:43)

Långsiktigt hållbar markanvändning del 1 (SOU 2013:43) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-18 M2013/1659/Nm Regeringskansliet Miljödepartementet 103 33 Stockholm Långsiktigt hållbar markanvändning del 1 (SOU 2013:43) Miljömålsberedningen har i uppdrag

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT

ÅTGÄRDSPROGRAM VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT ÅTGÄRDSPROGRAM 2016-2021 VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT Vattenrådens dag 22 mars 2017 Hanna Tornevall Vattenvårdsdirektör Vattenmyndigheten Västerhavet Förvaltningsplan inklusive miljökvalitetsnormer beslutade

Läs mer

Samråd. För dig som är ansvarig för en verksamhet som ska söka tillstånd enligt miljöbalken. Miljösamverkan Sverige

Samråd. För dig som är ansvarig för en verksamhet som ska söka tillstånd enligt miljöbalken. Miljösamverkan Sverige Samråd För dig som är ansvarig för en verksamhet som ska söka tillstånd enligt miljöbalken Miljösamverkan Sverige Tillstånd enligt miljöbalken I många fall måste du ha ett tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Projektplan för EKOLOGISK KOMPENSATION

Projektplan för EKOLOGISK KOMPENSATION Projektplan för EKOLOGISK KOMPENSATION 2018-05-14 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverket att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta fram olika handläggarstöd.

Läs mer

Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Torsdagen den 21 september 2017 Jordberga gård, Tullstorpsån, Skåne

Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Torsdagen den 21 september 2017 Jordberga gård, Tullstorpsån, Skåne Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Torsdagen den 21 september 2017 Plats: Jordberga gård, Tullstorpsån, Skåne Ledamöter: Thomas Carlzon (ordförande) Marianne Andersson

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegationen för en långsiktig tillämpning av strandskyddsreglerna. Dir. 2013:27. Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013

Kommittédirektiv. Delegationen för en långsiktig tillämpning av strandskyddsreglerna. Dir. 2013:27. Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013 Kommittédirektiv Delegationen för en långsiktig tillämpning av strandskyddsreglerna Dir. 2013:27 Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013 Sammanfattning En delegation ska inrättas med uppdrag att

Läs mer

Inkomna remisser januari december 2013

Inkomna remisser januari december 2013 Inkomna remisser januari december 2013 1. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Nacka kommun (511-39835-2012) 2. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-10-06 Diarienummer 851-14658-2010. 1(5) Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Inledning Linda Karlsson och Margaretha Johnsson hälsade

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Regionalt arbete med bredband i Västra Götaland

Regionalt arbete med bredband i Västra Götaland Regionalt arbete med bredband i Västra Götaland Kontrollstation för regional bredbandsstrategi Presentation på fiberföreningsmässa 17 mars 2018 Eric Åkerlund Regional bredbandskoordinator UBit, Utveckling

Läs mer

Om äganderätten 22 november Carl von der Esch - Chefsjurist LRF

Om äganderätten 22 november Carl von der Esch - Chefsjurist LRF Om äganderätten 22 november 2016 Carl von der Esch - Chefsjurist LRF Regeringsformen 2:15 Egendomsskydd och allemansrätt 15 Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom

Läs mer

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt. Del av nationellt delegationsmöte. Ledamöter: Stefan Carlsson Ordförande

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt. Del av nationellt delegationsmöte. Ledamöter: Stefan Carlsson Ordförande Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt. Del av nationellt delegationsmöte. Tid: Måndagen den 1 juni 2015 Plats: Piperska muren, Stockholm Ledamöter: Stefan Carlsson Ordförande

Läs mer

Grön infrastruktur i prövning och planering

Grön infrastruktur i prövning och planering Grön infrastruktur i prövning och planering GRÖN INFRASTRUKTUR I prövning och planering Miljöbalksdagarna 5 april Melvin Thalin, Naturvårdsverket Illustration: Kjell Ström Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

REMISSVAR: EKOLOGISK KOMPENSATION

REMISSVAR: EKOLOGISK KOMPENSATION 2018-10-04 1 (5) Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se REMISSVAR: EKOLOGISK KOMPENSATION ÅTGÄRDER FÖR ATT MOTVERKA NETTOFÖRLUSTER AV BIOLOGISK MÅNGFALD OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER,

Läs mer

STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR VINDKRAFTS- UTBYGGNAD

STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR VINDKRAFTS- UTBYGGNAD STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR VINDKRAFTS- UTBYGGNAD Borlänge 16 april 2019 2019-04-17 1 Strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad Åtgärd inom Miljömålsrådet. Drivs gemensamt av Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Läs mer

Klimatinvesteringsstöd 9/9 Lycksele. Tina Holmlund Samordnare klimat, energi och klimatanpassning Tina.holmlund@lansstyrelsen.

Klimatinvesteringsstöd 9/9 Lycksele. Tina Holmlund Samordnare klimat, energi och klimatanpassning Tina.holmlund@lansstyrelsen. Klimatinvesteringsstöd 9/9 Lycksele Tina Holmlund Samordnare klimat, energi och klimatanpassning Tina.holmlund@lansstyrelsen.se 010-225 45 15 Länsstyrelsens uppdrag 40. Länsstyrelserna ska med ett långsiktigt

Läs mer

FÖRVALTNING AV TORVTÄCKT SKOGSMARK MED AVSEENDE PÅ KLIMAT OCH BIODIVERSITET

FÖRVALTNING AV TORVTÄCKT SKOGSMARK MED AVSEENDE PÅ KLIMAT OCH BIODIVERSITET FÖRVALTNING AV TORVTÄCKT SKOGSMARK MED AVSEENDE PÅ KLIMAT OCH BIODIVERSITET Behov och tillämpning prövning av torvtäktsärenden KSLA tisdagen den 24 mars 2014 Magnus Brandel, projektledare Svensk torv Vad

Läs mer

Sammanfattning. Författningsförslag. Er beteckning: Yttrande från lst Dalarna SOU 2017:34

Sammanfattning. Författningsförslag. Er beteckning: Yttrande från lst Dalarna SOU 2017:34 Remiss 1 (5) Enheten för naturskydd Jemt Anna Eriksson Direkt 010-2250327 Jemt-Anna.Eriksson@lansstyrelsen.se Regeringskansliet c/o Miljö- och energidepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om yttrande över

Läs mer

Stockholms läns livsmedelsstrategi

Stockholms läns livsmedelsstrategi Stockholms läns livsmedelsstrategi Nationell livsmedelsstrategi beslutad juni 2017 Riksdagsbeslut med 7 Riksdagspartier bakom Agenda 2030 Övergripande mål Den regionala livsmedelsstrategin för Stockholms

Läs mer

DOM meddelad i Nacka strand

DOM meddelad i Nacka strand 1 NACKA TINGSRÄTT DOM 2016-11-14 meddelad i Nacka strand Mål nr M 4315-16 KLAGANDE Per-Olof Andersson Bäcktorps Gård 115 732 73 Fellingsbro MOTPART Länsstyrelsen i Örebro län 701 86 Örebro SAKEN Dispens

Läs mer

Sammanträde i Insynsrådet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, den 10 september 2018

Sammanträde i Insynsrådet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, den 10 september 2018 Dnr. 104-31504-2018 1 (7) Sammanträde i Insynsrådet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, den 10 september 2018 Närvarande ledamöter: Anders Danielsson (ordf.) Stefan Edman Sofia Karlsson Maria Khorsand

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Protokoll nr 5/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 08.45 16.00 Plats Närvarande Signal & Andersson, Hulda Mellgrens gata 4, Västra Frölunda Paul Christensson,

Läs mer

Regionala handlingsplaner för Grön infrastruktur i prövning

Regionala handlingsplaner för Grön infrastruktur i prövning Regionala handlingsplaner för Grön infrastruktur i prövning Workshop Stockholm 19 Maj 2017 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-05-22 1 Program 10:00 Introduktion till grön infrastruktur

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 26 september september Länsstyrelsen Vänersborg

Protokoll. Styrgruppsmöte 26 september september Länsstyrelsen Vänersborg 28 september 2012 Protokoll Styrgruppsmöte 26 september 2012 Länsstyrelsen Vänersborg 13.00-15.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen, ordförande Leif Schöndell, Borås Caroline Hagström, Vara Monica

Läs mer

Residenset, Kalmar. Tjänstemän: Dea Carlsson vattenvårdsdirektör. Sylvia Kindberg Robert Dobak Anders Rimne Jan Pettersson.

Residenset, Kalmar. Tjänstemän: Dea Carlsson vattenvårdsdirektör. Sylvia Kindberg Robert Dobak Anders Rimne Jan Pettersson. PROTOKOLL 1 (5) Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Onsdag 9 mars 2011 Plats: Residenset, Kalmar Ledamöter: Sven Lindgren Ordförande Monica Bengtsson Ola Broberg Reinhold

Läs mer

Projekt: Vattenkraften i genomförandet av Ramdirektivet för vatten Vattenmyndigheten, Västerhavets vattendistrikt

Projekt: Vattenkraften i genomförandet av Ramdirektivet för vatten Vattenmyndigheten, Västerhavets vattendistrikt Projekt: Vattenkraften i genomförandet av Ramdirektivet för vatten 2011-03-11 Vattenmyndigheten, Västerhavets vattendistrikt 1 Målsättning Förtydliga kopplingen mellan vattenkraftverk och ekologiskt status

Läs mer

Havsbaserad vindkraft en analys av samhällsekonomi och marknadspotential (dnr M2017/00518/Ee)

Havsbaserad vindkraft en analys av samhällsekonomi och marknadspotential (dnr M2017/00518/Ee) 2017-05-24 400-9525-2017 1(5) Gunnar Åkerlund Samhällsavdelningen Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Havsbaserad vindkraft en analys av samhällsekonomi

Läs mer

Miljöbalksdagarna 2013

Miljöbalksdagarna 2013 Miljöbalksdagarna 2013 Monika Magnusson - Naturvårdsverket Camilla Zetterberg - Kemikalieinspektionen Ann Lundström Havs- och vattenmyndigheten Helena Olsson - Jordbruksverket Agneta Holmström - Socialstyrelsen

Läs mer

Remiss betänkande En utvecklad översiktsplanering.

Remiss betänkande En utvecklad översiktsplanering. 1 (5) Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Remiss betänkande En utvecklad översiktsplanering. Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46) Ärendebeskrivning Stockholms

Läs mer

På gång inom Vattenförvaltningsarbetet. Ann-Louise Haglund

På gång inom Vattenförvaltningsarbetet. Ann-Louise Haglund På gång inom Vattenförvaltningsarbetet Ann-Louise Haglund Vattenförvaltningsarbetet under 2015 Remiss från Vattenmyndigheterna Förslag till Åtgärdsprogram Förvaltningsplan Miljökvalitetsnormer Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens planeringsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens planeringsutskott Sammanträdesdatum regional TI\V SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens planeringsutskott Sammanträdesdatum 2018-08-14 67 PU 45118 Yttrande över remiss Grön infrastruktur regional för Västra Götalands län handlingsplan Beslut

Läs mer

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Kort om Enetjärn Natur Start 2001 Ekologkonsult > 20 medarbetare (biologer, jägm, miljövetare, disputerade)

Läs mer

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan Programmet för dagen 1 Välkommen till mötet 2 Processen kring framtidsbild, vision och verksamhetsplan. 3 Presentation och diskussion om temat Arbeta och verka 4 Presentation och diskussion om temat Resa

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet Öckerö 2015-03-30, rev. 2015-04-10 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Anna Skrapste, Lisette Larsson, Susanne Härenstam Ärende: Samråd åtgärdsplaner 2015-2021, vattendirektivet Diarienummer:

Läs mer

Frågor och svar om bevattningsförbud och uttag av bevattningsvatten ur vattendrag och sjöar

Frågor och svar om bevattningsförbud och uttag av bevattningsvatten ur vattendrag och sjöar LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND PM RÄTTAD VERSION Frågor och svar om bevattningsförbud och uttag av bevattningsvatten ur vattendrag och sjöar Jan Olof Sundby och Markus Hoffmann, LRF Vad menas med bevattningsförbud

Läs mer

Länsstyrelsen Skåne och Skånes kommuner

Länsstyrelsen Skåne och Skånes kommuner 151110 Länsstyrelsen Skåne och Skånes kommuner Dialog om ett förbättrat samspel Kommunförbundet Skåne driver sedan 2014, tillsammans med Skånes kommuner, ett nätverk för planerare. Nätverket träffas två

Läs mer

Fonden för åtgärder inom vattenkraften

Fonden för åtgärder inom vattenkraften Fonden för åtgärder inom vattenkraften Vattendagarna 2018 2018-11-21 Claes Hedenström, vd Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB 5 år - men vi är inte i mål ännu! Remiss Departements-PM Lag i kraft Vattenverksamhetsutredningen

Läs mer

SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket 1 (5) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från Länsstyrelsen i Stockholms län, dnr 700-5233-2017 SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska

Läs mer

Revidering Riksintresse Vindbruk & Miljöbalken 16:4

Revidering Riksintresse Vindbruk & Miljöbalken 16:4 Revidering Riksintresse Vindbruk & Miljöbalken 16:4 Weronica Andersson Energimyndigheten Tillväxtavdelningen, Vindenheten 016-544 20 72 Weronica.Andersson@energimyndigheten.se 40 minuters Agenda Revidering

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för social välfärd

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för social välfärd från sammanträde med styrgruppen för social välfärd Dag och tid: Torsdag den 2 november 2017 kl 11 12 Plats: GR, Anders Personsgatan 8 Ledamöter Närvarande: Henrik Ripa (M), ordförande, Lerum Eva Borg

Läs mer

Stockholms skärgård uppdrag och samarbete. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Stockholms skärgård uppdrag och samarbete. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Stockholms skärgård uppdrag och samarbete Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsens uppdrag Styrs av uppdrag från regeringen, lagar och förordningar. Verka för att nationella politiken

Läs mer

Till Miljö- och energidepartementet M2017/01115/Nm. Stockholm oktober 2018

Till Miljö- och energidepartementet M2017/01115/Nm. Stockholm oktober 2018 Till Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se M2017/01115/Nm Stockholm oktober 2018 Remiss Ekologisk kompensation Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 6/2017 Styrelsesammanträde Tid Kl 09.00-16.00 Plats Närvarande Förhinder Övriga LRF, Köpmannagatan 2, Karlstad Patrik Ohlsson, ordförande Johan Rydberg,

Läs mer

Hur Svensk vattenlagstiftning förhåller sig till EU-lagstiftning. Monica Bergsten

Hur Svensk vattenlagstiftning förhåller sig till EU-lagstiftning. Monica Bergsten Hur Svensk vattenlagstiftning förhåller sig till EU-lagstiftning Monica Bergsten EU-lagstiftning - generellt Förordning = en bindande rättsakt som alla EU-länder ska tillämpa i sin helhet; Direktiv = sätter

Läs mer

Småskalig kustexploatering

Småskalig kustexploatering Småskalig kustexploatering Hur påverkas ålgräset och hur ser rättsläget ut? Louise Eriander Institutionen för Marina Vetenskaper, Göteborgs Universitet BAKGRUND Ålgräsförluster 60% förlust längs Bohuskusten

Läs mer

INFORMATION. Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19. Dnr 3.2.17-2297 13

INFORMATION. Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19. Dnr 3.2.17-2297 13 INFORMATION Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19 Dnr 3.2.17-2297 13 Strukturen för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet får en helt ny struktur jämfört med det förra landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Jordbruket och recipientkontroll underlag till vägledning för tillsynsmyndigheter

Jordbruket och recipientkontroll underlag till vägledning för tillsynsmyndigheter INFORMATION 1(7) Kontaktperson Miljöavdelningen Göran nsson 010-224 13 96 goran.n.jansson@lansstyrelsen.se Sändlista Jordbruket och recipientkontroll underlag till vägledning för tillsynsmyndigheter Länsstyrelsen

Läs mer

EKOLOGISK KOMPENSATION

EKOLOGISK KOMPENSATION EKOLOGISK KOMPENSATION Länsstyrelsens arbete och koppling till grön infrastruktur och ekosystemtjänster Johan Niss, 2019-04-23 Bakgrund och pågående arbete Naturvårdsverkets vägledning SOUn förslagen inte

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 3 februari 2014. 5 februari 2014. Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15

Protokoll. Styrgruppsmöte 3 februari 2014. 5 februari 2014. Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15 5 februari 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 3 februari 2014 Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Remissens 3 huvudsakliga delar Förvaltningsplanen Tillsammans med ÅP ger planen inriktningen för fortsatta

Läs mer

Exploateringskontoret Miljö och teknik. Handläggare Frida Nordström Förslag till beslut. 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Exploateringskontoret Miljö och teknik. Handläggare Frida Nordström Förslag till beslut. 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat. Dnr Sida 1 (5) 2018-05-16 Handläggare Frida Nordström 08-508 876 16 Till Exploateringsnämnden 2018-08-23 Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster,

Läs mer

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Tisdagen den 31 maj 2016 Plats: Länsstyrelsen i Kalmar Ledamöter: Stefan Carlsson (ordförande) Marianne Andersson Otto von Arnold

Läs mer

Välkommen till arbetsgruppen Gröna Näringar. Ulrika Algothsson, Leader Halland Inger Pehrson, kanslirepresentant

Välkommen till arbetsgruppen Gröna Näringar. Ulrika Algothsson, Leader Halland Inger Pehrson, kanslirepresentant Välkommen till arbetsgruppen Gröna Näringar Ulrika Algothsson, Leader Halland Inger Pehrson, kanslirepresentant Hur får vi Leaderprojekt som gör skillnad? Vad kan vi lära av de Leaderprojekt som har lett

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland PTS utbildningsdag för kommunala bredbandssamordnare 5 mars 2018 Eric Åkerlund Regional bredbandskoordinator UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan

Läs mer

g Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5

g Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 g Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Kommunstyrelsen 5/4/2015 Exp: Vattenmyndigheten Västra Götaland - Länsstyrelsen Miljöstrateg Miljö och byggnadsnämnden 146 KS/2015:567 Yttrande över förslag till

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Nr 7/2015 Telefonsammanträde Tid Kl 09.00 11.00 Hur Närvarande Telefonsammanträde Sofia Karlsson, ordförande Ronny Johansson, vice ordförande Stefan

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI Tel Box 55684, Stockholm Besök: Storgatan 19

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI Tel Box 55684, Stockholm Besök: Storgatan 19 2016-02-01 Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se johan.fallenius@regeringskansliet.se. Svar på remiss M2015/02675/R Prövning av miljöfarlig verksamhet Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI,

Läs mer

Remiss: Ingen övergödning Strategi för Stockholms län

Remiss: Ingen övergödning Strategi för Stockholms län 28 augusti 2014 rev. 15 september 2014 MN 2014-1331 1 (2) HANDLÄGGARE Johanna Pettersson 08-535 364 91 johanna.pettersson@huddinge.se Miljönämnden Samhällsbyggnadsnämnden Remiss: Ingen övergödning Strategi

Läs mer

INNOVATIONER OCH ENTREPRENÖRER BEHÖVS FÖR ATT UTVECKLA DALSLANDS HÖGA NATURVÄRDEN

INNOVATIONER OCH ENTREPRENÖRER BEHÖVS FÖR ATT UTVECKLA DALSLANDS HÖGA NATURVÄRDEN INNOVATIONER OCH ENTREPRENÖRER BEHÖVS FÖR ATT UTVECKLA DALSLANDS HÖGA NATURVÄRDEN Sammanfattning av innovationsseminarier i Dalsland våren 2017 Magnus Ljung, SLU, och Lars Johansson, Länsstyrelsen Ett

Läs mer

Styrgruppens möte den 15 december 2016

Styrgruppens möte den 15 december 2016 2016-12-15 Protokoll Styrgruppens möte den 15 december 2016 Länsstyrelsen i Göteborg klockan 13.00-15.10 ande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsavdelning Karin Lundborg, Länsstyrelsens Veterinär-

Läs mer

Finansiering, lån och statliga bidrag

Finansiering, lån och statliga bidrag Finansiering, lån och statliga bidrag - Hur kan vi finansiera klimatarbetet? Ylva Gjetrang, Länsstyrelsen Örebro län STATLIGA STÖD FÖR ENERGI OCH KLIMATÅTGÄRDER 1 Investeringar för mer förnybar energi

Läs mer

M2016/1849/R, Remissyttrande över Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25)

M2016/1849/R, Remissyttrande över Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) 2016-10-10 Till Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se anna.berglund@regeringskansliet.se M2016/1849/R, Remissyttrande över Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) Alrutz Advokatbyrå

Läs mer

SAMRÅDSDOKUMENT. Kalmar Västra Götaland

SAMRÅDSDOKUMENT. Kalmar Västra Götaland SAMRÅDSDOKUMENT Kalmar Västra Götaland Fördjupade utmaningar I slutet av 2016 beslutades om en förvaltningsplan, ett åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Södra Östersjöns respektive Västerhavets

Läs mer

Dispens för ingrepp i allé på fastigheterna Pustervik 711:1, Vasastaden 710:44 och Haga 715:15 i Göteborgs

Dispens för ingrepp i allé på fastigheterna Pustervik 711:1, Vasastaden 710:44 och Haga 715:15 i Göteborgs BESLUT 215-1-12 521-28623-215 1(4) Naturavdelningen Sven Arvidsson Infrahandläggare 1-224 43 58 Delg.kvitto Trafikverket Ärendemottagningen Västlänken Att. Mira Andersson-Ovuka trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Skriv ditt namn här

Skriv ditt namn här Skriv ditt namn här 2012-03-29 1 Björn Risinger Generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten 2012-03-29 2 En ny myndighet för havs- och vattenmiljö En tillbakablick 2012-03-29 3 HaV ansvarar för att genomföra

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

Länsstyrelsernas roll i Energi- och klimatarbetet

Länsstyrelsernas roll i Energi- och klimatarbetet Länsstyrelsernas roll i Energi- och klimatarbetet LEKS nätverksträff 26 mars 2014 Per-Erik Sandberg Miljönätverket Länsstyrelsens roll Länsstyrelseinstruktion Energi- och klimatpropositionen 2009 Regleringsbrev

Läs mer