FASIT:s grundmodell är statisk. Modellen tar alltså ingen hänsyn till beteendeförändringar till följd av ändrade regelsystem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FASIT:s grundmodell är statisk. Modellen tar alltså ingen hänsyn till beteendeförändringar till följd av ändrade regelsystem."

Transkript

1 Promemoria Pensionsåldersutredningen S 2011:05 Effekter av att förlänga arbetslivet resultat från simuleringar gjorda i mikrosimuleringsmodellen FASIT 1. Inledning Pensionsåldersutredningen har uppdragit SCB att göra simuleringar med FASIT-modellen för att beräkna effekterna för den offentliga sektorns finanser av att förlänga arbetslivet. Beräkningarna har gjorts för personer mellan 61 och 67 år. I detta PM beskrivs metoden som använts och resultatet på totalnivå för beräkningarna. 2. Om FASIT-modellen 2.1 Modellen FASIT är en mikrosimuleringsmodell med vilken man kan beräkna och utvärdera effekterna v förändringar i skatte-, avgifts- och transfereringssystemen. FASIT simulerar de flesta transfereringsområden som är knutna till individer och hushåll. För individer är det främst pensioner, sjuk- och aktivitetsersättning, sjukpenning, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, underhållsstöd etc. För hushåll är det olika bostadsstöd, studiestöd, ekonomiskt bistånd, äldreförsörjningsstöd, underhållsbidrag etc. Utöver dessa positiva transfereringar simuleras samtliga skatter och skattereduktioner. FASIT simulerar också en del avgiftsområden. Arbetsgivar- och egenavgifter är exempel på sådana avgiftsområden. FASIT består av två olika urval. Ett urval baseras på inkomstfördelningsundersökningen Hushållens ekonomi (HEK). Det andra underlaget (STAR) är ett rent registerurval bestående av 1,6 miljoner individer. FASIT används dagligen för att utvärdera tänkta förändringar av transferringsystemen. Simuleringarna åt Pensionsåldersutredningen har gjorda med STAR-urvalet FASIT:s grundmodell är statisk. Modellen tar alltså ingen hänsyn till beteendeförändringar till följd av ändrade regelsystem. FASIT simulerar det år som registerinformationen grundar sig på, basår, samt de fem nästkommande åren. Informationen i FASIT har en

2 2 eftersläpning med två år. För att skriva fram informationen till att avspegla den strukturella och ekonomiska utvecklingen används två ansatser, kalibrering av vikter samt koefficientframskrivning. Kalibrering av vikter görs för att fånga den strukturella förändringen inom olika områden som exempelvis arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder, sjukpenningdagar, föräldrapenningdagar osv. Som underlag till framskrivningarna används prognoser från Konjunkturinstitutet, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Arbetsförmedlingen samt SCB. 2.2 Datamaterial STAR-urval STAR-urvalet är ett registerbaserat urval som dras från taxeringsregistret. Urvalet kan betraktas som ett OSU, med kompletteringar av individer med stora förvärvsinkomster eller kapitalinkomster, och består av cirka urvalspersoner. Urvalet dras bland alla individer i Sverige som har lämnat in en inkomstdeklaration. Det finns alltså ingen åldersbegränsning på urvalspersonen. Även dödsbon ingår i urvalet. Med hjälp av information från RTB bildas sedan ett hushåll kring urvalspersonen. Denna komplettering leder till att antalet individer i urvalet blir cirka 1,6 miljoner. Efter dessa kompletteringar hämtas variabler från olika register. Detta gäller endast för registervariabler. Styrkan med STAR-urvalet är att mindre grupper kan studeras i detalj, att det är möjligt med regionala nedbrytningar samt att olika beräkningar erhåller större precision Datafångst FASIT-modellen hämtar data från många olika källor, både inom SCB och andra myndigheter. Grundstommen i modellen kommer från SCB:s totalräknade register över inkomster och taxering. Detta register byggs upp från de Skatteverkets deklarationsuppgifter samt information från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, CSN samt andra register på SCB. Utöver detta centrala register samlar FASIT-modellen ytterligare information från nedanstående källor. Externa källor Typ av uppgift Standardiserade räkenskapssammandrag för enskilda näringsidkare. Studieskuld, återstående återbetalningstid, studiebidragets nivå, studiernas omfattning samt information om studiemedel. Tandvård, föräldrapenning, aktivitetsstöd samt bostadsstöd. Källa Skatteverket Centrala studiestödsnämnden (CSN) Försäkringskassan

3 3 Ålderspension, efterlevandepension samt bostadsstöd. Utbetald A-kassa och arbetslöshetens längd. Uppgift om eventuell äldreomsorg, vilken typ av omsorg, omfattning etc. Pensionsmyndigheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) Socialstyrelsen (SOS)

4 4 Interna källor Typ av uppgift Huvudsakligen hushållssammansättning, hyra för bostad samt en del unika intervjuvariabler. Befolkningsprognos Taxeringsvärde på fastigheter, ägarandel, ägd vid årets ingång/utgång etc. Antal dagar med sjuklön. Insamling av kommunala taxor för barnomsorg och äldreomsorg. Information om vilka kommuner som använder sig av vårdnadsbidrag. Källa Hushållens ekonomi (HEK) Befolkningsprognos Fastighetstaxeringsregistret (FTR) och FAS-registret Konjunkturstatistik sjuklöner Egen insamling Räkenskapssammandrag (RS) Sammantaget ger den omfattande insamlingen av uppgifter en ansenlig variabelmängd. Totalt innehåller FASIT-modellen drygt 900 variabler. 2.3 Framskrivning Eftersom datamaterialet i FASIT har en eftersläpning av aktualiteten skrivs materialet fram till att avse ett valt simuleringsår. Eftersläpningen är två år. För att komma fram till aktuellt år krävs allstå en framskrivning på två år. Som mest skrivs FASIT fram sex år. FASIT-modellen skrivs enbart fram med hjälp av andra myndigheter som har till uppgift att framställa prognoser inom respektive område. De myndigheter som FASIT-modellen använder som underlag är: Konjunkturinstitutet Försäkringskassan Pensionsmyndigheten Ekonomistyrningsverket SCB Arbetsförmedlingen FASIT-modellen uppdateras fem gånger per år i samband med att nya prognoser blir tillgängliga. FASIT-modellens kunder har också själva möjligheten att utifrån egna prognoser framställa egna framskrivningar av FASIT-modellen. Detta kan ske både i den strukturella och i den ekonomiska framskrivningen.

5 2.4 Strukturell framskrivning Den strukturella framskrivningen sker med hjälp av kalibrering 1 av vikter. Kalibrering av vikter är ett sätt förändra vikter i ett urval så att skattningarna för de variabler som ingår i kalibreringen överensstämmer med kända totalsummor. Detta förfaringssätt innebär alltså att individerna tilldelas nya vikter och värdet på de ingående variablerna förändras inte. För varje modellår framställs en viktfil som sedan används vid simulering för respektive år. De kalibreringsvariabler som huvudsakligen används är: Antal individer i arbetskraften uppdelat på statliga, kommunal och privat sektor. De inom privat sektor är uppdelade på industri, tjänste- och övrig sektor. Antal med A-kassa Antal i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Antal föräldrapenningdagar Antal sjukpenningdagar Antal med sjuk- och aktivitetsersättning Antal med änkepensioner Antal företagare Befolkningsförändringar För vissa kalibreringsvariabler görs en uppdelning på kön Ekonomisk framskrivning I den ekonomiska framskrivningen appliceras framskrivningskoefficienter för att avspegla den ekonomiska utvecklingen. På samma sätt som den strukturella framskrivningen hämtas koefficienterna från andra myndigheters prognoser. Främst är det uppgifter från Konjunkturinstitutet som används men även uppgifter från Försäkringskassan, ESV och SCB används. Exempel på ekonomiska framskrivningskoefficienter är: Timlöneutvecklingen Medelantal arbetade timmar per vecka Prisbasbelopp Inkomstbasbelopp Inkomstindex, balansindex Förändring i Konsumentprisindex Ränteinkomster Ränteutgifter Kapitalvinster 1 Deville, J. C. and Särndal, C. E. (1992). Calibration Estimators in Survey Sampling, JASA, 87,

6 6 För timlöneutvecklingen samt medelantal arbetade timmar används information om utvecklingen i olika sektorer. Information om individernas sektorstillhörighet finns också på ingående register. För variabler där man inte kan identifiera någon uttalad framskrivningskoefficient används KPI-utvecklingen alternativt utvecklingen av prisbasbeloppet. 3 Undersökningen 3.1 Metod I beräkningen av effekterna för den offentliga sektorn har gjorts med så kallad statusbytesexperiment. Beräkningarna har gjorts med FASITmodellens STAR-urval, dels för modellens grundår 2010 och dels för modellåret Simuleringen görs för alla som i åldersintervallet 61 till 67 år börjat ta ut sin ålderspension. Med ålderspension avses garantipension, inkomstpension och tilläggspension. Statusbytet innebär att för personerna i dessa åldersintervall simuleras två tillstånd. Den ena tillståndet är att de får pension under hela året. Det andra tillståndet är att de under hela året bibehåller den status de hade innan pensioneringen. Simuleringen avser att beräkna effekterna av att förlänga arbetslivet med ett år, i beräkningarna har här antagits att man kan få sjukersättning, arbetslöshetsersättning och sjukpenning fram till och med 66 års ålder. För övriga system antas att inga andra förändringar görs. I beräkningarna görs antagandet att alla i åldern år väljer att förlänga arbetslivet med ett år. Resultaten ger därför den maximala effekten av en sådan förändring. I beräkningarna tas det ingen hänsyn till den förbättrade framtida pensionen som följer av att förlänga arbetslivet med 1 år. 3.2 Beräkning av pensioner För simuleringen med pension hela året innebär det att vi för dessa personer ändrar antal månader med pension till 12 månader och ger dem hel pension. För dessa personer nollställer vi sedan löneinkomst, inkomst av aktiv näringsverksamhet, sjukersättning, arbetslöshetsersättning och sjukpenning. Avdrag som kan hänföras till anställning, såsom reseavdrag, avdrag för dubbel bosättning etc. nollställs också. Vi nollställer även avtalsersättningarna som utgår i samband med sjukpenning, arbetslöshet och sjukersättning. För avtalspensioner och privata pensioner gör vi ingen omräkning till 12 månader eftersom underliggande data indikerar att dessa belopp avser årsnivå. De individer som avlidit under året behåller det ursprungliga antalet månader med pension.

7 3.3 Beräkning av inkomst vid uppskjuten pensionering För simuleringen av alternativet med uppskjuten pensionering behöver vi beräkna lön, sjukpenning, sjukersättning och arbetslöshetsunderstöd på helårsnivå. Detta görs genom att med hjälp av uppgiften om hur många månader man haft pension bestämma antal månader som man haft annan inkomst. I FASIT-modellen finns information om antal dagar med sjukpenning och arbetslöshetsunderstöd. Genom att dra bort dessa dagar samt antal dagar med ålderspension får vi antal dagar som man kan ha haft lön under året. Den lön personen får under året bildas genom att man beräknar en daglön med hjälp av ovanstående uppgifter. Daglönen multipliceras sedan med det uppskrivna antalet dagar man arbetat. För att undvika att vi fångar stora avgångsvederlag maximeras lönen till 1,15 gånger lönen året innan. Om lön saknas året innan maximeras lönen till 1,2 miljoner kronor. Antalet uppskrivna dagar med sjukpenning bestäms genom att ta antalet dagar man haft sjukpenning och multiplicera det med 12 och sedan dividera med det antal månader som man inte haft pension. Antal uppskrivna dagar med arbetslöshetsunderstöd bildas på samma sätt. Antal uppskrivna dagar med lön bildas sedan genom att man minskar 360 med det uppskrivna antalet sjukdagar och arbetslöshetsdagar. Det uppskrivna antalet dagar med sjukpenning används för att skapa ett sjukfall och på samma sätt används det uppskrivna antalet dagar med arbetslöshetsersättning för att skapa ett arbetslöshetsfall. För personer som haft sjukersättning förlängs denna genom att de ges ersättningen under 12 månader med den omfattning som de hade. Personer som gick i pension i januari och hade sjukersättning året innan får detta under hela året. Om man haft lön kombinerat med sjukersättning ökas lönen så att den motsvarar en helårslön. Om man haft sjukpenning kombinerat med sjukersättning skapas ett sjukfall på 365 dagar med en ersättningsnivå som gör att man tillsammans med sjukersättningen får ersättning på heltid. 3.4 Hantering av åldersstyrda regler i skattesystemet För några delar i skattesystemet styr åldern på individen vilka regler som gäller. Detta är aktuellt för jobbskatteavdraget, det förhöjda grundavdraget och inbetalda arbetsgivaravgifter. Under förutsättning att dessa åldersstyrda regler inte justeras till följd av en förlängning av arbetslivet med ett år, måste dessa åldersstyrda regler hanteras i simuleringarna. För att på ett korrekt sätt fånga effekterna på makronivå för 65 åringar görs simuleringen för dessa individer dels med regelsystemet för 65 åringar och dels med regelsystemet för 66 åringar. Detta eftersom förlängningen av arbetslivet med 1 år kommer att leda till att personerna i snitt kommer att ha inkomster under ett halvt år när de 7

8 8 är 65 år och under ett halvt år när de är 66. Detta leder till att de för det sista halvåret kommer att ha andra regler för jobbskatteavdraget, det förhöjda grundavdraget, och för arbetsgivaravgifter. 4 Resultat 4.1 Förlängning av arbetslivet med ett år för alla mellan år. I nedanstående tabeller visas budgeteffekter för att förlänga arbetslivet med 1 år. Positiva tecken innebär en minskad utgift för staten, negativa tecken det omvända. I den första tabellen visas simuleringar för modellår 2010 och i den andra för Av tabell 1 framgår att en förlängning av arbetslivet 2010 med ett år för alla som valt att ta ut allmän pension (garantipension, inkomstpension eller tilläggspension) under 2010 skulle innebära en intäkt för staten på 23 miljoner kronor. Motsvarande beräkningar för år 2016 ger en intäkt på 2,8 miljarder kronor (se tabell 2). Skillnaden mellan beräkningarna för 2010 och 2016 beror framförallt på andra antagande av antalet personer med sjukersättning. Kostnaden för dessa minskar med nästan 1,3 miljarder. Denna minskning ger även en ökning av antalet sysselsatta mellan åren vilket i sin tur leder till en ökning av arbetsgivaravgifterna med ca 650 miljoner kronor.

9 Tabell 1 Budgeteffekt av att förlänga arbetslivet med 1 år för år Mkr år 62 år 63 år 64 år 65- år 66 år 67 år år Garantipension SA Sjukpenning Arbetslöshet Slutlig skatt kommunal skatt Arbetsgivaravgifter Ålderspensionsavgift Summa individ BTP SBTP Äldreförsörjningsstöd Ekonomiskt bistånd Summa hushåll Disponibel inkomst Moms+punktskatter (andel av disponibel inkomst, 22,24 %) Totaleffekt

10 10 Tabell 2 Budgeteffekt av att förlänga arbetslivet med 1 år för år Mkr. 61 år 62 år 63 år 64 år 65- år 66 år 67 år år Garantipension SA Sjukpenning Arbetslöshet Slutlig skatt kommunal skatt Arbetsgivaravgifter Ålderspensionsavgift Summa individ BTP SBTP Äldreförsörjningsstöd Ekonomiskt bistånd Summa hushåll Disponibel inkomst Moms+punktskatter (andel av disponibel inkomst, 21,82 %) Totaleffekt Förlängning av arbetslivet med ett år för alla som tar ut allmän pension vid 65 års ålder. Vid en förlängning av arbetslivet med 1 år för de som går i pension vid 65 års ålder finns ett antal skatte- och transfereringsregler som ser olika ut vid 65 respektive 66 års ålder. För 65 åringarna redovisas i tabellerna 1 och 2 kolumnen total effekt i tabellerna 3 och 4. I nedanstående tabeller visas budgeteffekter av att förlänga arbetslivet med 1 år för de som har valt att ta ut allmän pension vi 65 års ålder. Positiva tecken innebär en minskad utgift för staten, negativa tecken det omvända. I tabell 3 visas simuleringar för modellår 2010 och i tabell 4 för Den första kolumnen i tabellerna visar budgeteffekten med reglerna som gäller för 65-åringar, den andra visar effekten för 65- åringarna med skatte- och transfereringsregler som gäller för 66-åringar. Detta gäller dock inte för sjukpenning, arbetslöshetsunderstöd och sjukersättning. Kolumnen med medelvärde innehåller en skattning som gäller under förutsättning att nuvarande regler inte förändras (utom för sjukpenning, arbetslöshetsunderstöd och sjukersättning).

11 4.2.1 Budgeteffekter Av tabellerna 3 och 4 framgår att en förlängning av arbetslivet år 2010 skulle innebära en kostnad för staten på 2,4 miljarder. Motsvarande för år 2016 är en kostnad på 0,8 miljarder. Om skatte- och transfereringsreglerna ändras så att 65 årsgränser förskjuts ett år så skulle det innebära en kostnad på 0,9 miljarder år 2010 men däremot en intäktsökning på 0,9 miljarder år Tabell 3 Budgeteffekt av att förlänga arbetslivet med 1 år för de som är 65 år då de tar ut allmän pension år Mkr. 65 år 66 år Total effekt 11 Garantipension SA Sjukpenning Arbetslöshet Slutlig skatt kommunal skatt Arbetsgivaravgifter Ålderspensionsavgift Summa individ BTP SBTP Äldreförsörjningsstöd Ekonomiskt bistånd Summa hushåll Disponibel inkomst Moms+punktskatter (andel av disponibel inkomst, 22,24 %) Totaleffekt

12 12 Tabell 4 Budgeteffekt av att förlänga arbetslivet med 1 år för de som är 65 år då de tar ut allmän pension år Mkr. 65 år 66 år Total effekt Garantipension SA Sjukpenning Arbetslöshet Slutlig skatt kommunal skatt Arbetsgivaravgifter Ålderspensionsavgift Summa individ BTP SBTP Äldreförsörjningsstöd Ekonomiskt bistånd Summa hushåll Disponibel inkomst Moms+punktskatter (andel av disponibel inkomst, 21,82 %) Totaleffekt Inkomsteffekter Nedanstående tabeller beskriver de inkomsteffekter som modellen ger av att förlänga arbetslivet ett år för de som är 61 till 67 år. Tabell 5 och 6 visar resultatet för inkomståret 2010 och tabell 7 och 8 visar resultatet för inkomståret För de som omfattas av simuleringen visar tabell 5 storleken på inkomsterna och fördelningen på inkomstslagen för alternativet att de arbetar eller erhåller andra transfereringar (förutom pension) under Tabell 6 visar alternativet att de istället erhåller pension under motsvarande år. Tabellerna visar att simuleringarna ger större inkomster då man ej tar ut pension, skillnaden är dock mycket liten för 65 åringarna. Simuleringarna avseende år 2016 där resultaten presenteras i tabell 7 och 8 visar samma bild. Skillnaderna är dock något större till följd av att löneframskrivningen är kraftigare än utvecklingen av pensionerna. Dessutom minskar antalet med sjukersättningen och istället återfinns dessa med löneinkomsten.

13 13 Tabell 5 Inkomsteffekter av att förlänga arbetslivet med 1 år. Scenario ej pension, år Mkr. 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år år Löneinkomst Sjuklön Avtalersättning som lön Skattepliktiga förmåner Sjukersättning Sjukers, inkomstdel Sjukers, garantidel Sjukpenning Arbetsmarknadsstöd Avtalsersättningar Total effekt Tabell 6 Inkomsteffekter av att förlänga arbetslivet med 1 år. Scenario pension, år Mkr. 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år år Total pension Garantipension Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Efterlevandepension Avtalspension Privat pensionssparande Övrig pension

14 14 Tabell 7 Inkomsteffekter av att förlänga arbetslivet med 1 år. Scenario ej pension, år Mkr 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år år Löneinkomst Sjuklön Avtalersättning som lön Skattepliktiga förmåner Sjukersättning Sjukers, inkomstdel Sjukers, garantidel Sjukpenning Arbetsmarknadsstöd Avtalsersättningar Total effekt Tabell 8 Inkomsteffekter av att förlänga arbetslivet med 1 år. Scenario pension, år Mkr. 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år år Total pension Garantipension Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Efterlevandepension Avtalspension Privat pensionssparande Övrig pension

15 15 5 Antalet personer som berörs av statusbytet Simuleringarna har även genererat uppgifter om antalet personer som berörs. Dessa redovisas i tabell 9 vad gäller 2010 och tabell 10 vad gäller Tabell 9 Antal individer som berörs av simuleringen för år 2010 fördelad efter inkomstslag 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år år Antal berörda Vid inkomstsimulering Därav sjukersättning Därav arbetsmarknadsstöd Därav sjukpenning Därav löneinkomst Därav näringsinkomst Därav ej simulerad ink Vid pensionssimulering Därav garantipension Därav tilläggspension Därav inkomstpension Därav premiepension Därav avtalspension Därav privat pension Tabell 10 Antal individer som berörs av simuleringen för år 2016 fördelad efter inkomstslag. 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år år Antal berörda Vid inkomstsimulering Därav sjukersättning Därav arbetsmarknadsstöd Därav sjukpenning Därav löneinkomst Därav näringsinkomst Därav ej simulerad ink Vid pensionssimulering Därav garantipension Därav tilläggspension Därav inkomstpension Därav premiepension Därav avtalspension Därav privat pension

16 16

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2010-10-27 1(5) Analys och prognos Dnr 017108-2010 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

FASIT Vad händer vid förändringar av skatte-, avgifts- och bidragsregler?

FASIT Vad händer vid förändringar av skatte-, avgifts- och bidragsregler? Mikrosimuleringsmodellen FASIT Vad händer vid förändringar av skatte-, avgifts- och bidragsregler? Skatte- och transfereringssystemen har stor betydelse för både den enskilde individen och de offentliga

Läs mer

Ekonomisk ersättning vid arbetslöshet

Ekonomisk ersättning vid arbetslöshet Konjunkturläget augusti 216 67 FÖRDJUPNING Ekonomisk ersättning vid arbetslöshet Ersättningen vid arbetslöshet påverkar både de arbetslösas välfärd och drivkrafterna för arbete. De senaste tio åren har

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2008-02-25 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 7859/2008 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

kalenderår när inkomsterna från sjukförsäkringen för

kalenderår när inkomsterna från sjukförsäkringen för Promemoria 2013-04-17 Pensionsåldersutredningen S 2011:05 Historiska inkomster för personer med garantipension och personer som riskerar att få garantipension -bearbetningar av uppgifter från Inkomst-

Läs mer

I denna promemoria redovisas hur fördelningseffekterna av regeringens reformer beräknas.

I denna promemoria redovisas hur fördelningseffekterna av regeringens reformer beräknas. Promemoria 2016-04-11 Finansdepartementet Ekonomiska avdelningen Beskrivning av beräkningar av fördelningseffekter av reformer hittills denna mandatperiod i bilaga 2 Fördelningspolitisk redogörelse I denna

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

Fördelningsanalytiskt statistiksystem för inkomster och transfereringar (FASIT) 2008 HE0106

Fördelningsanalytiskt statistiksystem för inkomster och transfereringar (FASIT) 2008 HE0106 NR/SIM 2010-11-15 1(14) Fördelningsanalytiskt statistiksystem för inkomster och transfereringar (FASIT) 2008 HE0106 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Beräkningar av mörkertalet i BTP för pensionärer och äldreförsörjningsstödet för pensionärer. Inledning. Metod RAPPORT 2012-11-22 1(18)

Beräkningar av mörkertalet i BTP för pensionärer och äldreförsörjningsstödet för pensionärer. Inledning. Metod RAPPORT 2012-11-22 1(18) Avdelningen för Nationalräkenskaper Klas Lindström RAPPORT 2012-11-22 1(18) Beräkningar av mörkertalet i BTP för pensionärer och äldreförsörjningsstödet för pensionärer. Inledning På uppdrag av Riksrevisionen

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard Hushållens ekonomiska standard Sta Hushållens ekonomiska standard Innehåll Innehåll Hushållens ekonomiska standard... 5 De totala beloppen för olika inkomstslag... 6 Inkomstspridning... 7 Ekonomisk standard

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Simulering av effekter av förändrat uttag av tjänstepension med hjälp av FASIT-modellen

Simulering av effekter av förändrat uttag av tjänstepension med hjälp av FASIT-modellen Simulering av effekter av förändrat uttag av tjänstepension med hjälp av FASIT-modellen Innehåll 1 Inledning... 3 2 FASIT-modellen... 3 3 STAR-urvalet... 4 3.1 Objekt och population... 4 3.2 Urval... 4

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard 2013

Hushållens ekonomiska standard 2013 Hushållens ekonomiska standard 2013 SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(16) Hushållens ekonomiska standard 2013 Uppgifterna i denna sammanställning

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

kalenderår när inkomsterna från sjukförsäkringen för

kalenderår när inkomsterna från sjukförsäkringen för Promemoria 2013-04-17 Pensionsåldersutredningen S 2011:05 Historiska inkomster för personer som gör tidiga uttag av sin ålderspension - bearbetningar av uppgifter från Inkomst- och taxeringsregistret 1.

Läs mer

2013-10-04 Dnr 2013:1474

2013-10-04 Dnr 2013:1474 2013-10-04 Dnr 2013:1474 I rapporten redovisas en fördelningsanalys av regeringens budgetproposition för 2014. Förslagen analyseras i förhållande till gällande regler. I denna promemoria redovisas direkta

Läs mer

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 1:1.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning...

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-xx-xx Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT...3 BESLUTSORDNING...3 FÖRTROENDEVALDA PÅ HEL- OCH DELTID...3 ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA...3

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Sysselsättning och pensionssystemet

Sysselsättning och pensionssystemet 1 (5) PM -06-13 Pensionsutvecklingsavdelningen Tommy Lowen 010-454 20 50 Sysselsättning och pensionssystemet Hur påverkas inkomstpensionssystemet av att sysselsättningsgraden ökar? Sysselsättningsgraden

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Hushållens ekonomiska standard Den ekonomiska standarden, (medianvärdet för den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet, räknat i fasta priser) har ökat varje år sedan

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension 1 2 Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension 3 1 Den allmänna pensionen Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension 4 Vad ger rätt till allmän pension Maximal månadslön 2013:

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Avgifter för särskilt boende

Avgifter för särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2017 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den

Läs mer

Avgifter för. Särskiltboende

Avgifter för. Särskiltboende Avgifter för Särskiltboende 2015 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER

Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER 2014-06-26 Dnr 2014:984 Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER Hur har den disponibla inkomsten förändrats sedan 2005 för genomsnittliga representanter tillhörande dessa grupper:

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Stickprovsundersökning vecka 9 2014

Stickprovsundersökning vecka 9 2014 2014-10-14 Stickprovsundersökning vecka 9 2014 A-kassorna har ett elektroniskt informationsutbyte med Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten för att motverka att dubbla ersättningar betalas ut

Läs mer

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 :6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 :.6 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning... 8 :.7

Läs mer

BARN I HUSHÅLL MED LÅG EKONOMISK STANDARD

BARN I HUSHÅLL MED LÅG EKONOMISK STANDARD UTREDNINGSTJÄNSTEN Tommy Lowén Tfn: 08-786 5661 PM 2010-05-18 Dnr 2010:0991 BARN I HUSHÅLL MED LÅG EKONOMISK STANDARD Hur många och hur stor andel av under 18 år lever i som har en låg ekonomisk standard

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension får prognos Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare.

Läs mer

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text]

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Frida Wahlström, Tfn 021-39 13 55 StatistikInfo

Läs mer

Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092)

Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi 2007/5092) Finansdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE 20 augusti 2007 Dnr: 6-18-07 Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092) I promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" beskriver

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK

Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK 1 Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK Den nya tjänsten Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd, SSBTEK som erbjuds av Försäkringskassan, kan förmedla mer information än vad som normalt behövs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter; SFS 1998:679 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Skattepliktiga transfereringar Arbetsmarknadsstöd Sjukpenning

Skattepliktiga transfereringar Arbetsmarknadsstöd Sjukpenning Budgeteffekter uppdelat på statisk effekt samt arbetstutbuds- och prestationseffekt, mkr, minus en krona Summa, före reform Statisk effekt Arbetsutbudseffekt Prestationseffekt Total effekt Summa, efter

Läs mer

I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 18 januari 2010.

I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 18 januari 2010. Bilaga 4 2010-02-24 Dnr/ref. VER 2010-29 I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 18 januari 2010. Det underlag från Konjunkturinstitutet som användes till

Läs mer

Hushållens disponibla inkomster inom olika delar av den officiella statistiken

Hushållens disponibla inkomster inom olika delar av den officiella statistiken NR/FSR, NR/OEM 2012-11-29 Hushållens disponibla inkomster inom olika delar av den officiella statistiken Hushållens disponibla inkomster är ett begrepp som används med olika definitioner och betydelser

Läs mer

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning?

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? IEI NEK1 Ekonomisk Politik Grupparbete VT12 Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? Bernt Eklund, Mårten Ambjönsson, William Nilsonne, Fredrik Hellner, Anton Eriksson, Max

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Större del av inkomsten stannar hos familjerna INKOMSTER. S 2008:4 Bo Karlsson Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Större del av inkomsten stannar hos familjerna INKOMSTER. S 2008:4 Bo Karlsson Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X INKOMSTER Familjeinkomster 1998 2006 S 2008:4 Bo Karlsson 2008-03-20 Tel: 508 35 030 Större del av inkomsten stannar hos familjerna Både den sammanräknade förvärvsinkomsten,

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015

Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015 Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015 För att kunna räkna ut din avgift för 2015 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga.

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga. Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft 2014 Förord Vid årsskiftet sänktes pensionerna för tredje gången de senaste fem åren, som följd av att bromen i pensionssystemet återigen slagit till.

Läs mer

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 För att kunna räkna ut din avgift för 2014 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA?

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? Sammanfattning Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt fler

Läs mer

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna?

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Sammanfattning * Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt

Läs mer

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 UTREDNINGSTJÄNSTEN Tommy Lowén Tfn: 08-786 5661 PM 2010-04-26 Dnr 2010:0752 FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 En analys av fördelningseffekterna av de förslag som enligt Socialdemokraterna kommer att presensteras

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Brigitta Hultblad Tfn: 08-786 54 08 Måns Hector Tfn: 08-786 56 35 PM 2010-10-22 Dnr 2010:1599 TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG Vi skulle vilja ha en uppdatering

Läs mer

Bilaga 4. Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män

Bilaga 4. Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män Bilaga 4 Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män Bilaga 4 Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män Innehållsförteckning Sammanfattning... 7 1 Ekonomiska resurser för

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60+ (65 år) får prognos Inkomst över taket Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare

Läs mer

Pensionsåldersutredningens slutbetänkande

Pensionsåldersutredningens slutbetänkande s slutbetänkande ÅTGÄRDER FÖR ETT LÄNGRE ARBETSLIV (SOU 2013:25) Hälsokonvent 2013 Ingemar Eriksson NÄR VI LEVER LÄNGRE MÅSTE VI ARBETA LÄNGRE Allt fler äldre har goda förutsättningar för ett längre arbetsliv

Läs mer

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017:

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017: Förändring av inkomstpension 2017 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017: Förändring av inkomstindex %... +3,7 Balanseringseffekt... +0,7 Förändring av balansindex,

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2011:1434 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 18 kap.

Läs mer

Avgifter och svarsblankett

Avgifter och svarsblankett Avgifter och svarsblankett för äldreomsorgen i Stockholms stad 2013 Till dig som har stöd från Äldre omsorgen i Stockholms stad För service-, vård- och omsorgsinsatser inom äldre omsorgen, exempelvis hemtjänst,

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning

Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning 1 (12) PM 2015-05-04 Bengt Norrby Svar på uppdrag i regleringsbrev Till Socialdepartementet Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning Sammanfattning Uppdraget i regleringsbrevet

Läs mer

Pensjonsforum_2017_03_

Pensjonsforum_2017_03_ 1 Pensions- och utträdesålder 2 Hur ser det ut idag? 3 Bakgrund av pensionsreformen ATP (Tilläggspension) introducerades 1960 PAYG-system 4 Infasning av det nya (nuvarande) systemet Andelar Kohort 4/20

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2010:1277 Utkom från trycket den 30 november 2010 utfärdad den 18 november 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Hur stor blir pensionen för utrikes födda?

Hur stor blir pensionen för utrikes födda? Hur stor blir pensionen för utrikes födda? En rapport om kompensationsgrader Ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen Kristina Kamp När hela livet räknas Hela livet räknas så brukar vi beskriva

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015 Blankett för beräkning av 1. Personuppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Adress Postadress Telefon Civilstånd Gift/registrerad partner Sammanboende Gift, lever åtskild Ensamboende/ änka/ änkling, maka/

Läs mer

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenninggrundande inkomst - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Läs mer

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension.

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension. Förändring av inkomstpension 2014 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2014: Real inkomstutveckling, medel... +1,7 Prisförändring... 0,1 Korrigering av tidigare prognoser

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Fk_4064_Fa Bostadstillägg till pensionärer Uppdaterad 070101 Försäkringskassan ansvarar för förmåner inom pensionsområdet, bland annat inkomst-, tilläggs- och garantipension, omställnings- och efterlevandepension

Läs mer

Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007

Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(12) Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007 HE0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket december 2006 Titel: Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Pensionär ett guldkantat liv eller en evig kamp för att få pengarna att räcka till? Lena Lundkvist Prognosinstitutet SCB

Pensionär ett guldkantat liv eller en evig kamp för att få pengarna att räcka till? Lena Lundkvist Prognosinstitutet SCB Pensionär ett guldkantat liv eller en evig kamp för att få pengarna att räcka till? Lena Lundkvist Prognosinstitutet SCB Pension från många håll Allmän pension Inkomstpension Garantipension PPM Tilläggspension

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 2001:492 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år

Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år Pressmeddelande 21 december 2016 Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år De som arbetar får högre reallöner 2017, eftersom lönerna ökar mer än priserna. Pensionerna blir också högre, vilket

Läs mer

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Pensionsprognoser -utfall i orange pensionsbrev 2000

Pensionsprognoser -utfall i orange pensionsbrev 2000 Pensionsprognoser -utfall i orange pensionsbrev 2 Anna Westerberg Sammanfattning I det följande redovisas utfallet av pensionsprognosen i det orange pensionsbeskedet, för åldersklasser, kvinnor och män

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare. Det

Läs mer

Avgifter för hemtjänst 2017

Avgifter för hemtjänst 2017 Avgifter för hemtjänst 2017 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här broschyren

Läs mer