Joel Sal/ius. ABF l ESLÖV OCH DESS FÖREGÄNGARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Joel Sal/ius. ABF l ESLÖV OCH DESS FÖREGÄNGARE"

Transkript

1

2 Joel Sal/ius ABF l ESLÖV OCH DESS FÖREGÄNGARE

3 Detta verk är licensierad under en Creative Common s Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported license. För att ta del av en kopia av licensen besök följande Sättning och tryck Lundabygdens acupress AB Lund 1985

4 FÖRORD När man fördjupar sig i en lokalavdelnings historia med dess framgångar och bakslag och noterar medlemmarnas entusiasm eller resignation, tänker man ofta inte på att dessa företeelser speglar utvecklingen i ett större sammanhang av de ide'er och den kultursyn som har präglats inom ABF. lde'er är ointressanta och föga värda om de inte samtidigt förankras i det fortlöpande vardagsarbetet. l den lilla avdelningen långt borta från händelsernas centrum prövas hållfastheten hos nya och djärva tankegångar. Det är denna process som jag försökt beskriva i föreliggande lokalhistoria. Jag tackar alla som underlättat mitt arbete. Eslöv i september 1983 Joel Sallius 3

5 ABF l ESLÖV OCH DESS FÖREGÄNGARE De första arbetarorganisationerna i Eslöv Arbetarrörelsens första organisationer i Eslöv kom till på talet. Det var fackföreningarna. Hösten 1892 beslöt arbetarna vid Eslövs skofabrik att bilda en avdelning av Svenska Skoarbetarförbundet.1 Andra yrkesgrupper följde efter: murarna och grovarbetarna, snickarna och järnarbetarna, skräddarna och bryggeriarbetarna. Fackföreningsfolket insåg snart behovet av samarbete och en centralorganisation, Eslöfs samverkande fackföreningar, bildades med ett fackutskott som verkställande organ för behandling av lönefrågor och andra viktiga angelägenheter. Förslag om ett arbetarebibliotek På ett möte i augusti 1899 med centralorganisationen föreslog skoarbetare P Nordkvist att man skulle försöka få till stånd ett arbetarebibliotek. 2 En kommitte fick i uppdrag att utreda f rå- 1 Fabrikör Chr Möller hade detta år börjat tillverka skor i en liten byggnad vid nuvarande Östergatan och Gasverksgatan. Det var grunden till en av samhällets största industrier på sin tid, Eslövs skofabrik. l början på 1930-talet inlemmades företaget i Gyllene Gripen-koncernen, som 1958 avvecklade verksamheten i Eslöv. 2 P Nordkvist var verksam även på andra områden inom folkrörelserna. Sålunda var han med om att bilda logen Brödraringen av Verdandiorden (N O V) och blev logens förste ordförande. Det skedde förresten även det i augusti Logen är sedan länge nerlagd. skoarbetarna tog över huvud taget livlig del i föreningslivet. 5

6 gan. Kommitten tog god tid på sig. Det fanns andra och viktigare ting att syssla med tyckte man tydligen, och så fick kultur frågorna vila så länge. Man visade emellertid sitt intresse för sa ken genom att av överskotten från fester och liknande tillställningar avsätta medel till en bibliotekskassa ombildades fackutskottet till en arbetarekommun. Utskottets tillgångar överlämnades till den nya organisationens styrelse utan villkor med undantag av "å sparbanksbok insatta 237 kronor och 75 öre, som skulle reserveras till det ändamål som ämnat var". Det var biblioteksfonden. Vid ett möte med styrelsen för den nybildade arbetarekom munen i januari 1903 togs frågan om ett arbetarebibliotek av någon anledning upp till behandling. Vem som förde saken på tal framgår inte av. protokollet från sammanträdet. Kanske var det sekreteraren själv, Olof Thynell, skoarbetare och mång syss iare - en tid var han vaktmästare i Folkets Park - en hängiven folkrörelseman, alltid beredd att pröva nya ide'er och uppslag. 3 Hur som helst, man föreslog arbetarekommunen att ge en ny kommitte' i uppdrag att t ill årsmötet utarbeta stadgar och uppgöra förslag till bokinköp. s t yrelsens förslag godkändes på arbetarekommunens följande sammanträde utom på en punkt. För att framställningen in te skulle bli styvmoderligt behandlad bland ett årsmötes mänga ärenden, beslöt man ordna ett extra möte, där endast biblioteksfrågan skulle stå på dagordningen. Planerna förverkligas Det extra sammanträdet hölls den 25 februari och där antog man stadgar för verksamheten enligt kommitter~des förslag med endast några smärre ändringar. Varje låntagare skulle få låna ett band åt gången mot en avgift av tre öre per vecka för medlem- 3 Thynell var under olika perioder sekreterare i arbetarekommunen och ordförande ären Även nykterhetsrörelsen hnde i honom en intresserad medlem och han verkade en t id som ungdomsledare inom IOGT lämnade han Eslöv. Han var min farbror. 6

7 mar av arbetarekommunen och sex öre för utomstående. Längst tre veckor fick man ha en bok. Plats för biblioteket skulle vara Folkets hus. Så valde man en biblioteksnämnd, som kom att be stå av skräddare Anders Lindgren, skoarbetarna Olof Thynell och N E Hjertensson samt järnarbetare Diander Ekman. 4 Biblio tekarie blev skoarbetare H Wendihn, som emellertid redan vid nästa möte med arbetarekommunen på det bestämdaste avsade sig uppdraget och ersattes med järnarbetare P A Rosen kvist. s Arsarvodet var tjugofem kronor. Förslaget till bokinköp godkändes och man beslöt anskaffa ett bokskåp. Det skulle vara intressant att veta, vilka böcker som inköptes men en sådan förteckning har det ej varit möjligt att få fram. Någon ledning kan man emellertid få av ett par kataloger, för vars innehåll en redogörelse kommer att lämnas i nästa avsnitt. Det var en kulturgärning i det tysta, som här utfördes. Man hade stor respekt för böckernas värld och vårdade väl den lilla boksamlingen, som innehöll omkring 300 band. Vid ett tillfälle anmälde dåvarande bibliotekarien S W Gustafsson på ett sammanträde med arbetarekommunen att en bok värd 75 öre hade kommit bort. 6 Han undrade om han skulle betala den. Mötet beslöt befria honom därifrån, som det heter med protokollets ord. 4 Anders Lindgren kom efter kortare anställningar på olika platser till Eslöv på 1890-talet och var vid tiden omkring sekelskiftet synnerligen verksam inom den lokala arbetarrörelsen. Aren var han ord förande i arbetarekommunen. Han verkade även inom den frivilliga sjukkasserörelsen och när denna efter hand fick en fastare organisation, blev han föreståndare för Eslövs allmänna sjukkassa. Han dog 1969 på ålderdomshemmet Trollsjögården, 98 år gammal. Om Thynell har redan talats. Hjertensson reste till Amerika kom den 21-årige Glander Ekman till Eslöv från Tjörnarp. Han var med om att bilda järnarbetarnas fackförening 1898, flyttade till Lund men återvände till Eslöv redan året därpå reste han till Amerika, där han stannade till 1920, varefter han vände tillbaka till Sverige och Eslöv. Han dog s Ej att förväxla med en annan järnarbetare, Alexander Rosenqvist, även han verksam inom arbetarrörelsen vid denna tid. 6 Skoarbetare Sven Wilhelm Gustavsson var född i Hovby, Skaraborgs län och kom t ill Eslöv 1901 närmast frän Kävlinge. Han arbetade många 7

8 l böckernas värld Som på många andra håll, särskilt i Skåne, hade här i Eslöv bildats en klubb av 1903 års socialdemokratiska ungdomsförbund. Man anslöt sig 191 O till arbetarekommunen. En av de ledande inom klubben var en ung studerande, Gunnar Leibst, sedermera läroverksadjunkt i Höganäs. Han skulle komma att göra betydelsefulla insatser när det gällde att organisera och vidareutveckla den framväxande bildningsverksamheten inom den lokala arbetarrörelsen. 191 O invaldes han i biblioteksnämnden och följande år blev han bibliotekarie. En tryckt katalog över bibliotekets år vid Santessons skofabrik. På äldre dagar anslöt han sig till den frireligiösa missionsrörelsen. Han dog i Trolienäs

9 bokbestånd utkom 1912 säkerligen på hans initiativ. Katalogen bygger på en tidigare utgåva från Även denna har påträffats och finns i arbetarrörelsens lokala arkiv här i Eslöv. Kulturchefen Kjell Wallström, som beretts tillfälle att ta del av 1912 ärs katalog, har meddelat följande synpunkter: "Bokkatalogen, ett litet häfte med rött omslag, säges vara upprättat hösten 1912, men på titelbladet anges t idpunkten till juli Oavsett vilket år som är det rätta, så erbjuder den intressant läsning för den som vill bilda sig en uppfattning om det dåvarande bi bliotekets sammansättning och låntagarnas inriktning. Det är min avsikt att senare återkomma till en utförligare analys av bokbeståndet i Es lövs arbetarekommuns bibliotek. Redan nu, efter en flyktig genomläsning av katalogen, kan man emellertid konstatera, att bibliotekets målsättning var klart positivistisk, d v s inriktad på det erfarenhetsmässigt givna, och politiskt var man radikal; Bengt Lidforss' naturvetenskapliga arbeten och socialistiska journalistik, böcker av och om Darwin, Thomas Huxleys "Utvecklingslära och gammaltestamentlig tradition" etc. Upplysningsböcker i "hygien och medicin" som t ex Sylvanus Stalls "Hvad en gift man bör veta" finner man också. Georg Brandes' biografi om den tyska socialismens banbrytare Ferdinand Lassalle och Brantings "Socialdemokratiens århundrade" är tämligen självskrivna i ett bibl iotek av denna typ, men man finner också den världsberömde sociologen Edvard Westermareks grundläggande bok "Det menskliga äktenskapets historia". Inom skönlitteraturen finner man Carl Jonas Love Almquists arbeten. Ellen Key hade utnämnt honom till "Sveriges modernaste diktare" 1894, och det var hans egenskap av samhällskritiker, som gjorde honom intressant för den unga arbetarrörelsen. Strindberg är, som man kan vänta, rikt representerad, men man finner också flera romaner av den populära Marie Sophie Schwarts, bl a den mycket lästa "Mannen av börd och kvinnan av folket", en bok som präglas av motvilja mot överklassen. Katalogen är, som sagt, en liten fyndgruva för den som vill bedriva studier i sekelskiftets bibliotekshistoria, och jag ser fram emot att få fördjupa mig i den. " 7 7 Som t ioåring besökte jag i sällskap med mina föräldrar ett par gånger 9

10 Vad en bibliotekskatalog kan åstadkomma Den här katalogen kom att figurera i ett ganska ovanligt sammanhang. Härmed förhöll det sig på följande sätt. Inom samhället fanns sedan 1883 ett av privatpersoner grundat lånebibliotek, som var inrymt i Östra skolan. Det åtnjöt kommunalt stöd. Nu tyckte man inom arbetarekommunen, att även dess bibliotek borde kunna få bidrag och man ansökte härom. Det blev bifall. Man fick visserligen inte den summa man begärt, men för 1911 beviljades 50 kronor. Föreningen Eslöfs lånebibliotek erhöll 100 kronor. Samma anslag utgick för l staten för 1913 hade drätselkammaren föreslagit höjning till 75 respektive 150 kronor. l beredningsutskottet, som förberedde de olika ärendena inför det slutliga avgörandet i stadsfullmäktige, var man oense, och i stadsfullmäktige blev det debatt. l Arbetet refererades denna sålunda. "Vid frågan om anslag till arbetarekommunens lånbibliotek hade beredningsutskottet varit oenigt och i sitt fanatiska hat till allt vad arbetareföretag heter, begärde hr Aug. Anderzon att biblioteket borde, om anslaget skulle beviljas sortera under Eslöfs lånbiblioteks styrelse, men uppmärksamgjord av ordföranden (Aib. Sahlin) på att stadsfullmäktige ej så där utan vidare kunde tillsätta styrelser över enskildas egendom, ändrade hr Anderzon sitt yrkande dithän, att man borde ha kontroll över biblioteket. Hr Alkman påvisade kraftigt nyttan av bibliotek för folket och kunde inte förstå, vad som hade hänt sedan i fjor, då anslaget beviljades utan diskussion. Sedan hrr Ekdahl, Jonasson, G.Engström och Edelberg yrkat bifall, bifölls anhållan. Hr Anderzon tog tillbaka sitt yrkande då han hörde, att hr Engström läst igenom katalogen och funnit verket gott. " 11 - biblioteket i Folkets hus. Jag minns, att jag vid ett tillfälle hade med mig hem två, böcker: "En saga om en saga och andra sagor" av Selma Lagerlöf och "En anarkists minnen" av Peter Krapotkin. 11 August Anderzon, född 1862, död 1922, var ursprungligen lantbruksinspektor, blev så småningom sin egen men lämnade jordbruket och slog sig 1908 ner i Eslöv, där han huvudsakligen ägnade sig är kommunalpoli- 10

11 studiecirkeln - en ny form av bildningsverksamhet Den moderna studiecirkeln växte fram ur kulturmiljön bland Lunds godtemplare vid sekelskiftet. Den drivande kraften var fil kand Oscar Olsson, som 1902 startade en bokcirkel, en kamratkrets kring en bok, som lästes och diskuterades. Oscar Olsson har blivit kallad den moderna studiecirkelns fader. Själv säger han att denna form av kulturverksamhet "växte fram av sig själv. Hade den inte utlösts inom den ena folkliga organisationen det året, skulle den säkert ha sprungit fram ur en annan det nästa." studiecirkelns enklaste form var läsecirkeln. Ur denna kunde lätt utveckla sig andra former av bildningsarbete exempelvis studium av något viss ämne. Möjligheterna var många. En studieledare skulle hålla samman det hela och sköta de administrativa uppgifterna. tiken. Han blev ledamot av stadsfullmäktige och valdes till landstingsman. Andarzon var en dominerande natur och blev snart högerns starke man. Albert Sahlin, fabriksägare och kommunalman, var stadsfullmäktiges ordförande och Han var de frisinnades främste representant. Starkt kulturellt intresserad visade han några år senare sin uppskattning av arbetarebiblioteket genom att som gåva överlämna ett femtiotal böcker ur sin boksamling. Apotekare O E Alkman var anställd vid härvarande apotek från 1907 till 1920, då han Jämnade Eslöv. Han tillhörde stadsfullmäktige från 1911 till avflyttningen och företrädde där de frisinnade. Skoarbetare Olof S Ekdahl, en av arbetarrörelsens pionjärer i Eslöv, var ordförande i arbetarekommunen under åren På trettiotalet Jämnade han det socialdemokratiska partiet efter lokala meningsmotsättningar. Rudolf Jonasson, också han skoarbetare, invaldes 1911 i stadsfullmäktige och blev så småningom dess förste socialdemokratiske ordförande. Han blev även ordförande i landstinget och utsågs 1936 till kommunalborgmästare. Han dog två år senare. Gustav Engström, drätselkammarens förste ordförande, var son till grosshandlare Carl Engström, grundaren av den på sin tid välkända firman med samma namn. Lorentz Edelberg, kyrkoherde i Västra Sallerups församling, i vilken Eslöv ingick, var verksam i såväl den kyrkliga som den borgerliga kommunen. Han var sålunda tidvis ordförande både i stadsfullmäktige och i drätselkammaren. 11

12 Detta sätt att bedriva bildande verksamhet väckte intresse på många håll, inte minst hos arbetarrörelsen. l nom det socialdemokratiska partiet hade det alltid funnits ett livligt intresse för folkbildning. Detta hade dock tagit sig övervägande negativa uttryck i form av kritik av den officiella bildningsverksamheten och inte i så hög grad som önskvärt vore kompletterats med positiva insatser. Det gällde att ta till vara alla värdefulla former för bildningsarbetet och utveckla dessa. 9 Här kom studiecirklarna in i bilden vid sidan om biblioteken och föreläsningsverksamheten. Man förstod emellertid efter hand att det var nödvändigt att samordna de olika verksamhetsgrenarna för att rörelsens folkbildningsuppgifter skulle kunna lösas på ett tillfredsställande sätt. Arbetarnas bildningsförbund Det som nära nog tvingade fra m ett ställningstagande till dessa planer var den av 1912 års riksdag antagna nya biblioteksförfattningen. Genom denna bereddes studiecirklarna möjlighet att erhålla statsbidrag till sina bokinköp under förutsättning att böckerna överlämnades till ett lokalt bibliotek, som tillhörde ett riksförbund med minst medlemmar och med sammanlagda bokinköp för kronor. För att tillgodose dessa krav bildades år 1912 Arbetarnas bildningsförbund, AB F. Två namn skall här nämnas i detta sammanhang: Rickard Sandler och Yngve Hugo. Arbetarnas bildningsförbund var enligt stadgarna en sammanslutning av fackliga, politiska, kooperativa och kulturella huvudorganisationer inom arbetarrörelsen. Ändamålet var att organisera biblioteks- och föreläsningsverksamheten, att förmedla bokinköp och föreläsningar samt att utdela anslag till studiecirklar och föreläsningskurser. Förbundet skulle inte genom egna organ bedriva bildningsarbete. Avsikten var att få medlemmarna i de anslutna organisationerna intresserade av denna verk- 9 Rickard Sandler vid Socialdemokratiska ungdomsförbundets kongress

13 samhet. l det syftet satte man m en omfattande upplysningsoch agitationskampanj. Den första studiecirkeln i Eslöv. Här i Eslöv dröjde det inte länge, förrän man började förverkliga de nya ide'erna. Förtjänsten härav tillkommer i 'första hand Gunnar Leibst, som vid denna tid som tidigare nämnts, blivit invald i arbetarekommunens biblioteksnämnd och dessutom utsetts till bibliotekarie. 10 Inom arbetarekommunen organiserade han under verksamhetsåret en studiecirkel med fyra deltagare. l förbundets verksamhetsberättelse för tredje arbetsåret 1 juli maj 1915 omnämnes denna och har tilldelats nummer 208. Varje cirkel fick nämligen ett nummer, som följde den så länge den var i ver.ksamhet. 11 Den förste juli 1915 fanns 225 studiecirklar upptagna i förbundets matrikel. Beträf- 10 Gunnar Leibst föddes i Eslöv Fadern Oscar Leibst var plåtslagarmästare och en känd eslövsbo. Farfadern hade invandrat från Tyskland tog Gunnar studenten i Lund och blev efter akademiska studier adjunkt vid samrealskolan i Höganäs. Under en följd av år var han kommunalt verksam och representerade socialdemokraterna både i stadsfullmäktige och i drätselkammaren. Han verkade också som studieledare och lärare inom ABF och ledde bl a den första språkcirkeln i tyska, som ABF startade. Även inom hembygdsrörelsen togs hans krafter i anspråk. Han dog Jag kom i kontakt med Gunnar Leibst vid hans besök på Arbetets expedition, där han och min far, som 1907 utsetts till lokalredaktör i Eslöv, brukade diskutera aktuella frågor. Vid ett tillfälle omnämnde han, att han följande söndag skulle samla några pojkar i Folkets park och försöka få till stånd en friluftsklubb med anknytning till arbetarrörelsen. Han inbjöd mig att komma med. Vi var ett tiotal pojkar i olika åldrar som kom till Parken på söndagsmorgonen. Det var en solig och vacker dag. Gunnar berättade om naturen kring Eslöv, och så begav vi oss på upptäcktsfärd till det i närheten belägna skogsområdet Snärjet, där vi strövade omkring ett par timmar. Såvitt jag vet fullföljde Gunnar inte uppslaget att samla arbetarbarnen till en meningsfylld fritidssysselsättning. Senare skulle hans ide' förverkligas i sagostundsrörelsen och Unga Örnar. 11 Sålunda tillhörde jag under min studietid i Lund i slutet av 1910-talet studiecirkel nummer 1, ansluten till IOGT:s studieförbund. Det var en läsecirkel och hade på sin tid bildats av den tidigare nämnde Oscar Olsson. Se sid11! 13

14 Gunnar Leibst fande cirkel 208 anges, att man köpt böcker för 167,67 kronor. Frän AB F :s förbundsexepdition fick man 52,75 kronor. Cirkeln fortsatte sin verksamhet arbetsåret under samma ledning och med samma antal deltagare. Vilket ämne som behandlades har det inte gått att få upplysning om. Kanske var det en litteraturcirkel, där ett antal böcker fördelades mellan medlemmarna, som läste dem hemma och sedan redogjorde för innehållet inför kamraterna, varefter man samtalade i anslutning till det lästa. l förbundets berättelse över verksamheten 1/ / redovisas ytterligare en studiecirkel i Eslöv. Den fanns inom Verdandiordens lokalavdelning och hade fått nummer 315. studieledare var Gustav Henriksson. 12 Lokala bildningsutskottet och arbetarebiblioteket Så snart det på en plats blev två studiecirklar var dessa skyldiga att gå samman i ett bildningsutskott. Det i Eslöv fick nummer 12 Gustav Henriksson, född 1889, var till yrket tunnbindare flyttade han till Landskrona. Under eslövstiden var han livligt verksam inom föreningsvärlden. 14

15 153 (CLIII). Även bildningsutskotten registrerades och numrerades nämligen. Bildningsutskottet var den lokala motsvarigheten till riksorganisationen. Det skulle samordna bildningsverksamheten inom platsens arbetarrörelse, vara biblioteksstyrelse och ansvara för att arbetarebiblioteket anordnades så, att det kunde åtnjuta statsunderstöd. När bildningsutskottet här i Eslöv organiserades är svårt att bestämt ange. Protokollen från den första tiden saknas. l maj 1917 rapporterade emellertid Gunnar Leibst frän "ABF :s lokala bildningsutskott i Eslöv" att åtta föreningar hade varit anslutna under arbetsåret 1/ / Det var arbetarekommunen samt metallarbetarnas, skoarbetarnas, gjutarnas, träarbetarnas och järnvägsmännens fackföreningar, kooperativa föreningen och logen 99 av NOV. Under året hade inga nya föreningar till kommit. Två studiecirklar, 208 och 315, redovisas. Åtta föreningar tillhörde genom sina huvudorganisationer ABF. Bildningsutskottet bör alltså ha börjat sin verksamhet föregående arbetsår, Mycket talar för att Gunnar Leibst var dess förste sekreterare. Arbetsåret var Gustav Henriksson korresponderande sekreterare och meddelade i en den 4 juni 1918 dagtecknad rapport, att elva föreningar tillhörde lokala bildningsutskottet vid arbetsårets slut. De nytillkomna var socialdemokratiska ungdomsklubben samt tunnbindarnas, typografernas och kommunalarbetarnas fackföreningar. Järnvägsmännen hade lämnat organisationen. sexton föreningar tillhörde genom sina huvudoragnisationer ABF. Samma antal studiecirklar som tidigare rapporterades. l ntressant är en uppgift om arbetet i övrigt inom utskottet. Biblioteksverksamheten heter det kort och gott. De.böcker som inköptes av studiecirklarna fick inte under några som helst förhållanden skingras, då verksamheten avslutades för året. Samtliga böcker skulle uppställas i ett för allmänheten tillgängligt studiecirkelbibliotek. På så sätt skulle arbetarebibliotek upprättas på olika håll i landet. 15

16 v nrll ::T Il> (") 0 CD CD 3 =i' (").-+.-+~~:::;.-+ CD :J CD Dl Z :J - -'C... ::;,0"..,... Q. (Q - o O" - CDOO"<~Dl o., -.., Dl :J o.-+ o (D.,..-,-+CD..,,... " '-' Q. Dl - " Il> - --CD~C"CD Dl :-+.-t=.-+ O" '2. o - - Dl o c:,... c: a.:itcd'cm :J CD 'C?' - :J <g ~ m ::::~., 3 1:1): n ~ cg - - o ~ ~ iii' ~ ~ < ' Il> Dl Dl 7'0"""'""~ o-.o-o::j~~>,...a:lcd3dl0.-+dl Cl) :J Dl , Cl)... en CD '-' 'C en Dl o- ::::~ o: ~ ~ (") - -. O" Il>. 7' Cl) en 0-1:1). CD..., 7' :J ö' ~..,..J Cll...,.-+'7" Q. a. o CD -., Cl) Q..., ~ä: 2 CD Cll - Dl C" :J Dl ii) :J m= o:< a..,a.<a.cil-. - :J CD ~.., Dl O: -.., :J O" 'C < :J ;::": (Q - :J c: Dl ~3a:lO.:it Cll :J Dl CD -"" Q) (l) (/).., ~Q.~ Q..., III Cl).._ Cl) Dl11>Q.CDQ. 3 Il> - ::: Dl Dlo <p Dl :J... a> N:r (b/// LM ÅRSRAPPORT F;n'J~ 3 B. fös Lekala Bi/dningsatslw/1 i. -~ - Antalförrningar, som anslutit sig till Lokala 8ildninEStJfskotlef under arbctsdrct, - si. - ulg4tl ur fi{fh6ra vid arbtls4rets slut..... Hda an/alet föreningar p4 pla~n, som genom sina lmvudorganisationer lillh6ro A. B. F.... C. Undrr 4ret ha bildats jt}ljande studiecirklar: r N :r. Undtr drtt ha nedlagts följande studiecirklar: N:r.. Före/4sningslcurser undtr 4r~t:.. Vrrksamhtt i övrigt: Datum/Jj5m/ fl ~ MAJ 1917 l<flny'spntt-tmnr:._:::~mrr.. ~ Ad,H....

17 Till Lokala Bildningsutskottet anslutna föreningar: ~ -~-/~ ~- ' Till Lokala Bildningsutskottet anslutna studiecirklar: (Blott cirkjarnas nummer bthöver anges.) N: r.;u~... J./F;

18 l förbundets verksamhetsberättelse för 1917/18 uppges, att arbetarekommunens cirkel fortsätter med samma lärare och fyra deltagare. Verdandis lokalavdelning har en studiecirkel med Gustav Henriksson som studieledare och med sju deltagare. "Sedan kommer det en mycket underlig uppgift" heter det "om antalet band i biblioteket. Inte mindre än 864 band rapporteras", konstaterar man. Det var tydligen helt enkelt så, att det ursprungliga arbetarebiblioteket hade bytt huvudman. Verksamheten hade övertagits av det lokala bildningsutskottet, och biblioteket registrerades med utskottets nummer, 153. Förbundets verksamhetsberättelse för arbetsåret 1919/20 innehål ler en förteckning över ABF-biblioteken i landet. Eslöv återfinnes här just med registreringsnummer 153. Två studiecirklar rapporteras: arbetarekommunens, som har nummer 208, med Karl Persson som studieledare och sexton medlemmar samt socialdemokratiska ungdomsklubben med Hugo Ekholm som studieledare och åtta medlemmar. Den har nummer 750. Bistra tider l oktober 1917 anslog arbetarekommunen fem öre per medlem och år till den nya organisationen. Det styrker antagandet om tidpunkten för utskottets tillkomst. Man behövde hjälp vid starten, som kunde ha skett under mera gynnsamma yttre förhållanden. Tidsläget var inte det bästa för den verksamhet som bi Id n i ngsorgan isationerna företrädde. Det rådde världskrig och avspärrningar, som följdes av livsmedelsbrist och sjukdomar. l april 1917 förekom här i Eslöv något så ovanligt som en hungerdemonstration. Spanska sjukan krävde mänga offer särskilt bland de yngre. Härtill kom inkallelserna till militärtjänst. l Eslöv tycks svårigheterna att hålla bildningsverksamheten i gång ha varit betydande. Arbetarekommunen höjde i februari 1919 sitt anslag till tio öre per medlem och år. Utgifterna för bibl ioteket påstods ha ökat betydligt. l slutet på året återkom lokala bildningsutskottet med anhållan om extra anslag. 18

19 Av protokollet vid arbetarekommunens möte i november, där man behandlade framställningen, framgår att man såg allvarligt på den föreliggande situationen. Den livliga diskussion som uppstod sammanfattar sekreteraren sålunda : "Önskvärdheten av utskottets verksamhet och bildningens höjande framhölls av envar". Man beslöt att uppmana de till arbetarekommunen anslutna föreningarna att teckna bidrag och ställde i utsikt ett tillfälligt lån tills dess medel influtit. Arbetarekommunen erbjöd sig att bekosta utgifterna för lokaler i Folkets hus, när det gällde föredrag och andra sammankomster. Tydligen förstod man att det nu mer än någonsin behövdes kunskaper och utbildning. Arbetstiden hade begränsats och rösträtten utvidgats. Helt nya och betydelsefulla uppgifter väntade de många som beretts tillfälle att deltaga i samhällsarbetet. Svårigheterna övervanns. Bildningsutskottet trädde fram ur sin hittills ganska anonyma tillvaro. Arsmötet 1920 refererades sålunda i Arbetet. Och härigenom blev det också klart beträffande personfrågorna. "Eslövs lokala bildningsutskott höll sitt årsmöte i Folkets hus söndagen den 16 maj. Antalet band i biblioteket uppgick vid årets slut till 869. Antalet boklån har utgjort av 185 boklånare. Biblioteket har av Eslövs stad uppburit 250 kronor i anslag. Till styrelse utsågs herr Karl Olin, ordförande, Karl Persson, sekreterare och A Dahlkvist, kassör." Karl Ofin växte upp i Lomma, där han föddes Han kom tidigt ut i förvärvsarbetet, först inom jordbruket och sedan vid cementindustrin. Sä tog han värvning vid Smålands artilleriregemente och avlade underofficersexamen anställdes han vid SJ och kom 1914 till Eslöv blev han förste järnvägskontorist. Inom arbetarrörelsen i Eslöv kom Ofin att spela en framträdande roll. Sålunda var han under flera år arbetarekommunens ledare invaldes han i stadsfullmäktige och var dess ordförande Även inom nykterhetsrörelsen togs hans krafter i anspråk. Han dog Järnarbetare Karl Persson kom till Eslöv Han fick anställning vid Åkermans gjuteri och mekaniska verkstad och stannade där till pensioneringen l den fackliga rörelsen deltog han flitigt, satt som ordförande i Metalls avdelning 66 under flera år, var med om att bilda fackliga centralorganisationen och blev dess förste kassör. Han avled

20 Datum 4j~Ufl9f{(8 L. ~~~""'6' e~ b tt-n/,nlfiu.vin'fuofy.. ;"'f /2.--:1 ";".. ~. ~... ~:,~... VInd/... 1\,) o N:r /3-3 o ~ ARSRAPPORT från A. B. F:s Lokala Bildningsutskott i.~ _M A nia/ fijrtningar, som anslutit sig till Lokala Rildnin~sutskotltl under arbetsdrcf,. st. ulgdft ur tillhtjra vid arbelsdreis slut A. B. F. fft!a anta/d ftjreningar pd platsen, som genom sina huvudorganisationer lillh6ra Undrr dret ha bildals fjijandc studiecirlr.fllr: N: r Und" Jul ha nedlagts följonde studiecirklar: N:r.. Förclåsflingskurstr undtr dref: /1.../if..... " Il.... Verksamhet i 6vri~rt: ~

21 Till Lokala Bildningsutskottet anslutna föreningar: ~c2l!. _ ( ( ~ Till Lokala Bildningsutskottet anslutna studiecirklar: (Blott drklarnas numm~r b~höver an~.) N :r.-.x-.1./ l'_ - _- _rj_f~ -~

22 Bildningsutskottet och prosten l detta sammanhang skall äterges ett annat referat eller rättare sagt kåseri, som vittnar om att det på många håll rådde stor okunnighet beträffande bildningssträvandena inom arbetarrörelsen. "Det var härförleden, skolstyrelsen hade sammanträde och till sammanträdet hade inkommit en skrivelse från Eslövs lokala bildningsutskott med anhållan om förhyrandet av vissa skollokaler för de arbetande studiecirklarna. Prosten, som var ordförande och som ej gärna ville vara med om något nytt, undrade högeligen vad det kunde vara för folk som så där ville tränga sig på och få vara i skollokalerna, det hade ju aldrig hänt förut. Han frågade därför i lite irriterad ton om det var någon bland styrelsemedlemmarna som kände till detta utskott och dess arbete. Våran gamle Troell, som ju också håller styvt på de gamla traditionerna, svarade genst högt och kärvt "nej". 14 Men sedan arbetarnas representanter klarat upp för prosten, vad studiecirklar var för något, och han delgav då, att när han ('IU fått klart för sig att det var arbetarungdom som idkade självstudier, kunde han ju inte ha något emot att de fick hälla sina möten i skolan, men vissa garantier måste vi dock ha, menade han. Så t ex fick det inte studeras politik och det skulle stadgas, att de gick tyst till och från mötena m m, liksom prosten vore rädd för att de som komma att bevista dessa studiecirklars möten, var något slags farligt folk. Arbetarrepresentanterna ville inte precis motsätta sig dessa garantier, men nog log de över Skoarbetare Arvid Dahlqvist slutade sina dagar i februari Ett par månader innan han gick bort besökte jag honom på ålderdomshemmet Trollsjögården. Vi var gamla bekanta. Han berättade en hel del om gångna tider, men just när det gällde bildningsverksamheten sviktade minnet och det var ju inte underligt, när man betänker att han närmade sig hundraärs dagen. Men han kom ihåg att han deltog i en studiecirkel, som hade sina sammankomster pä cafe' Linnea vid Östergatan i närheten av Stora Torg. Dahlqvist kom till Eslöv 1911 närmast frän Göteborg reste han på grund av de dåliga tiderna till Amerika men återvände En tid hade han sin egen rörelse men fick så smäningom anställning vid Eslövs skofab rik, där han stannade till pensioneringen. 14 J O Troeli var en känd eslövsbyggmästare på sin tid. En sonson till honom är filmregissören Jan Troell. 22

23 att det kunde finnas folk, som är så efter sin tid att de vill negligera allt nytt, t o m när det gäller ökat kunskapsmått hos arbetarebefol kningen." Det är troligen Karl Olin som på detta sätt raljerar med den myndige prosten Edelberg i ett inlägg under rubriken Småplock på Arbetets eslövssida i november Karl O/in Lokala bildningsutskottet blir ABF-avdelning Det är svårt att få ett fast grepp om de organisatoriska förhållandena inom bildningsverksamheten i arbetarrörelsens Eslöv i början av 1920-talet. Det verkar som om det lokala bildningsutskottet helt enkelt blev en ABF-avdelning. Detta antagande bestyrks av det förhållandet, att i förbundets förteckning över landets ABF-avdelningar har Eslöv samma nummer som bi!dningsutskottet,

24 Även på andra platser hade man en likartad utveckling. l "Arbetarnas bildningsförbund. Krönika vid halvsekelsgränsen" av Hugo Hetfler heter det: "För att säkra bibliotekens ekonomi började lokala arbetarorganisationer anslutas med fast årlig avgift eller anslag till de lokala bildningsutskotten, vars främsta uppgift var att utgöra styrelse för det gemensamma studiecirkelbiblioteket. Krig, kriser och andra inslag i utveckligen medförde emellertid att bildningsutskotten fick ge sig i kast med allt flera gemensamma arbetsuppgifter. Eftersom dessa arbetsuppgifter i regel sprang fram ur de anslutna organisationernas behov utvecklades bildningsutskotten från ett samarbetsorgan för studiecirklarna till ett motsvarande organ för organisationerna. Att man så småningom själva började beteckna bildningsutskotten som ABF-avdelningar, var endast en konsekvens av utvecklingen." Det är detta förhållande, att man så småningom började betrakta bildningsutskotten som ABF-avdelningar som gör det så svårt att avgöra, när en ABF-avdelning bildades i Eslöv. Härtill kommer avsaknaden av tillförlitliga förstahandsuppgifter. l en liten notis i Arbetet i februari 1921 meddelas, att AB F :s cirkel avslutat sitt första verksamhetsår. När man 1922 för första gången sökte kommunalt bidrag till studiearbetet utanför biblioteksverksamheten använde man uttrycket Eslövs lokala bildningsutskott tillhörande Arbetarnas bildningsförbund (ABF). Följande år hade man ändrat beteckningen på organisationen till Arbetarnas bildningsförbunds lokalavdelning och 1924 skriver man ABF :s lokalavdelning i Eslöv började förbundet utge månadstidskriften ABF. l april 1923 omtalas, att ABF-avdelningen i Eslöv utsett Harry Björklund, Norregatan 64, till bokförmedlare Bokförmedlarens uppgift var att tillhandagå allmänheten med räd och upplysningar vid valet av litteratur att anskaffa denna litteratur och att vid alla lämpliga tillfällen till allmänheten erbjuda god, värdefull och billig litteratur. Harry Björklund var som klippt och skuren för uppgiften som bokför- 24

25 Någon gång under dessa år bör avdelningen ha börjat sin verksamhet. Mycket talar för att det skett arbetsåret Jag har talat med Elv i r Persson, som invaldes i AB F-avdelningens styrelse 1926 och som alltså hör till det gamla gardet. 16 Han hade endast i efterhand hört talas om något bildningsutskott. Elvir Persson Det är förvånansvärt hur fort händelser och ting faller i glöm. ska, när en förändring sker. Så samlas vi i muntert lag Det referat i Arbetet i maj 1921 om AB F-cirkelns första arbetsår som tidigare åberopats är intressant ur många synpunkter. Det återges här i sin helhet. medlare med sin optimism och framåtanda. Han startade sedermera, då arbetslösheten var som värst, en egen firma inom desinfektionsbranschen. Efter några år flyttade han till Göteborg. 16 Elvir Persson föddes i Eslöv l unga år anställdes han vid Eslövs skofabrik. Sedan verksamheten flyttats till Malmö, blev han vaktmästare vid folkhögskolan. Fackligt och politiskt intresserad har han verkat inom den lokala arbetarrörelsens organisationer. Han har även tillhört stadsfullmäktige. Inom ABF har han nedlagt ett högt skattat arbete. Han evled

26 "AB F :s studiecirkel i Eslöv avslutade i söndags sitt första verksamhetsår med en enkel fest i Folkets hus. studieledaren lämnade därvid en redogörelse för det arbete cirkeln bedrivit under året. Sålunda hade de flesta medlemmarna deltagit i en under förra sommaren anordnad bokföringskurs under ledning av stadskassör E Renert. På hösten i fjor hade cirkeln anordnat en föreläsningskurs i kommunalkunskap omfattande sex föreläsningar av rektor Oskar Ekelund, Grebbestad.17 Därefter såg det ett tag ganska mörkt ut med det fortsatta arbetet, då cirkeln saknar studerat folk till att leda och undervisa i oj ika ämnen. Det ljusnade igen, då lärarna vid Eslövs folkhögskola kandidat R Gustafsson och kandidat F Bobeck erbjödo sin medverkan, Gustafsson med föreläsningar om Buddha, Strindberg, Fröding samt Egyptens historia och Bobeck med tre föreläsningar om Astronomins historia. 18 Vid festen höll kandidat Julius Nilsson ett intressant föredrag om litteraturens utveckling och den ställning författaren Ola Hansson intager. 19 Feststämningen förhöjdes av verkligt god musik. Ett vackert dukat bord med blommor och kaffe bidrog också härtill." Det bör kanske framhållas att i förbundets anvisningar beträffande studiecirkelarbetet rekommenderas att "när våren kommer avslutar man det första arbetsåret med en offentlig fest, fast beslutna att fortsätta till hösten". ("Arbetarnas bildningsförbund. Dess uppgift och organisation" av J Sandler.) Tyvärr får man i referatet ingen uppgift om studieledarens namn, och inte heller om studiecirkelns registreringsnummer. 1 7 Oskar Ekelund kom sedermera till Svalöv. Han var en ofta anlitad föreläsare. 1 a Reinhold Gustafsson, född 1888, utsägs 1924 efter några år som lärare till rektor vid Eslövs folkhögskola, där han verkade till pensioneringen Han dog Fridolv Bobeck var son till folkhögskolans grundare Olof Bobeck. 1 9 Julius Nilsson hade under sina studier skaffat sig omfattande kunska per särskilt i litteraturhistoria och språkvetenskap men hade svärt att inpassa sig i samhället. Han trivdes bäst i böckernas värld hemma i sitt lilla hus i stadsdelen Jerusalem, som på hans tid hade ett helt annat och torftigare utseende än i våra dar. 26

27 Intressanta handlingar l brist på protokoll och årsredogörelser är det intressant att ta del av de framställningar till kommunala myndigheter om bidrag, som tidigare i korthet berörts. Staden lämnade ju sedan ett tiotal år tillbaka anslag till arbetarebiblioteket. l oktober 1922 ansökte man för första gången om bidrag till det övriga bildningsarbetet. l skrivelsen till stadsfullmäktige heter det: "Vid årsmötet under maj månad med Eslövs lokala bildningsutskott tillhörande Arbetarnas bildningsförbund (ABF) beslutades att hos stadsfullmäktige i Eslöv göra framställning om ett anslag för 1923 av ett hundra kronor (100) för lokala bildningsutskottets verksamhet under samma år. Fullgörande detta uppdrag meddelas, att redan nu beslutats att under kommande vintersäsong följande studiecirklar skola t räda i verksamhet med här nedan uppgivna studieämnen: Nationalekonomi statskunskap Skönlitteratur Dessutom kan nämnas, att under föregående arbetsår voro följande ämnen behandlade av studiecirklar: Nationalekonomi, Svenska språket, Praktisk räkning och Parlamentarism. Vi hemställa sålunda vördsamt att stadsfullmäktige måtte för år 1923 anslå ovannämnda belopp." Skrivelsen är undertecknad av Viimer Nilsson, kassör och E Aug Nygren, sekreterare Byggnadsarbetare Viimer Nilsson föddes 1897 i Eslöv. Inom de fackliga och politiska rörelserna nedlade han pä sin tid ett intresserat och fruktbringande arbete. l flera år var han vaktmästare i Folkets park. Han dog E Aug Nygren och jag var en tid bänkkamrater i stadsfullmäktige var han den siste pä arbetarepartiets lista som valdes in och jag den näst siste. Nygren var hyvlare vid Johnsons snickerifabrik och en särpräglad personlighet. Hans ~ lit överskuggande intresse var studiearbetet lämnade han Eslöv. l verksamhetsberättelsen för det äret hyllades han med följande ord: "Lokalavdelningen har under det gängna året lidit en stor förlust i och med att mängärige styrelseledamoten och ordföranden E Aug Nygren avflyttat från platsen. Nygren har alltid varit sant hängiven studiearbetet och har därför under ett flertal år tagits i anspräk för detta arbete. För det oegennyttiga arbete han alltid nedlagt äro vi honom ytterst tacksamma och uttala härmed värt tack." 27

28 Viimer Nilsson Samtidigt sökte dessa två för lokala bildningsutskottets räkning om bidrag med 400 kronor till Eslövs arbetares bibliotek. l november 1923 hemställer Hugo W Ekholm som ordförande i Arbetarnas bildningsförbunds lokalavdelning om samma anslag som tidigare. 21 "För närvarande arbetar 7 studiecirklar och det är bildningsrådets tanke att om möjligt öka deras antal", heter det i skrivelsen upprepar Ekholm å ABF :s lokalavdelnings vägnar önskemålet om bidrag för nästkommande år. 21 Hugo Ekholm var född i Eslöv 1895 och blev liksom fadern en gång murare. Redan frän ungdomen intresserade han sig för de organisationer som byggdes upp inom arbetarrörelsen. Han började inom den socialdemokratiska ungdomsklubben men hans tjänster kom sedermera i stor utsträckning att tagas i anspråk av den fackliga rörelsen. Sålunda var han i mänga år kassör i Eslövs fackliga centralorganisation. Han dog

29 Bakom de något högtidliga vändningarna skymtar man det unga och kämpande AB F som, för att citera ett par rader ur en artikel i ansl utning ti ll en intervju med den nyvalde förbundsordföranden Bo Bergne'r, "samlade folket i bildnings- och kunskapsberikande cirklar. Då fördjupade man sig i socialismens skrifter och i arbetarlitteraturen. Då tillägnade man sig den kunskap som behövdes för att förändra och överta samhället." (Arbetet 22 februari 1983). En studiecirkel från 1924 Stående från vänster: Harry Björklund, Oskar Nilsson, Nils Nilsson, Erik Nilsson. Sittande från vänster: Valfrid Pålsson, A Mårtensson, A Bengtsson, Karl Bengtsson, Aug Nygren Det första protokollförda årsmötet l april 1925 höll ABF-avdelningen i Eslöv årsmöte, och det protokoll som då fördes återfinns i den äldsta bevarade protokollsboken, som börjar just detta år. Ordförande var Hugo Ekholm och sekreterare E Aug Nygren. Sju organisationer med tillsammans fjorton ombud var representerade samt en studiecirkel med ett ombud. 29

30 Styrelse och revisorer redovisade årets verksamhet, bibliotekets räkenskaper godkändes och en rapport från studiecirkel 208 lades till handlingarna med tack till ledare och lärare. Till styrelseledamöter på två år valdes E Aug Nygren, ordförande, Hugo Ekholm, kassör samt Per Holmkvist, 22 Kvarstående ledamöter var Hjalmar Salomonsson 23 och Axel E Jönsson 24 Vid styrelsens konstituering blev den förre vice ordförande och den senare sekreterare. Till bibliotekarie utsågs Viimer Nilsson. Biblioteksfrågan Vid ombudsmöte i oktober 1928 lämnade ordföranden E Aug Nygren en redogörelse för arbetarbibliotekets tillkomst 1903 samt för dess verksamhet och utveckling. Biblioteket hade nämligen avvecklats och uppgått i en större enhet. Ordföranden hade på grund härav all anledning att ta till orda och därmed sätta slutpunkten för en tjugofemårig kulturgärning, väl värd att ihågkommas. De två biblioteken i samhället, Eslövs lånebibliotek och ABFbiblioteket, verkade i flera år var för sig utan någon som helst kontakt. Tanken på en sammanslagning diskuterades emellertid i början på 1920-talet under hand mellan representanter för de båda biblioteken och 1927 fördes saken på tal i stadsfullmäktige, som i juni detta år uttalade sig för en sammanslagning, vilket även skulle omfatta Eslövs läsestuga, borde komma till stånd Per Holm.kvist, en av den lokala arbetarrörelsens veteraner, kom till Eslöv Hans intresse för samhällsfrågor följde honom från ungdomsklubben till pensionärsföreningen. Han avled Hjalmar Salomonsson, lokeldare vid SJ, var under ett par årtionden mycket aktiv inom arbetarrörelsen och nykterhetsverksamheten. l samband med omorganisation av arbetsuppgifterna inom SJ förflyttades han till Malmö. 24 Axel E Jönsson var i många år föreståndare för Eslövs arbetares bageriförening. en anställning som han lämnade 1947, då han avgick med pension. Det fackliga arbetet ägnade han stort intresse. Han dog Föreningen Eslövs läsastuga tillkom 1902 på initiativ av två lokala 30

31 En kommitte' drog upp riktlinjerna för hur en sammanslagning skulle ske. ABF-avdelningen hade för sin medverkan gjort följande förbehåll: ''att vid anskaffning av litteratur för biblioteket hänsyn tages till studiecirklarnas behov, att avgiftsfria långlån av böcker tillhandahålles studiecirklarna under den tid deras arbete pågår, att ett i samband med bibliotekslokalerna befintli9t rum kostnadsfritt upplåtes vissa kvällar i veckan för studiecirklarnas arbete samt att en av ledamöterna i stadsbibliotekets styrelse utses bland AB F :s representanter." Dessa krav beaktades och i maj och juni 1928 kunde stadsfullmäktige besluta att inrätta ett stadsbibliotek med lokaler i Norra skolan, nuvarande Byskolan, med en deltidsanställd bibliotekarie som föreståndare. Biblioteket skulle hållas öppet på kvällstid någon timme och förvaltas av en styrelse på fem personer. ABF :s representant i denna blev E Aug Nygren. Bekymmer men också glädjeämnen 'Bibliotekssammanslagningen var inget hastverk. E Aug Nygren hade lagt ner mycket arbete som talesman för ABF-avdelningen. Nu önskade han träda tillbaka som ordförande och överlämna ansvaret för den kommande verksamheten till andra. Han kunde dock tänka sig att stå kvar i styrelsen på en mindre krävande post. Så kom det sig alltså, att man på årsmötet 1929 valde helt nya krafter i styrelsen. Tage Bengtsson blev ordförande, Axel sammanslutningar, Eslövs allmänna nykterhetskommitte' och Eslövs kvinnliga rösträttsförening. Man ansåg att en sådan verksamhet väl överensstämde med de båda föreningarnas arbetsuppgifter. Genom medlemsavgifter, insamlingar och basarer fick man rörelsekapital och kunde förhyra en lägenhet i den nyuppförda fastigheten Sodergatan 21, Röda Malmöhuset. Jag besökte ofta läsestugan. Där fanns dagliga tidningar, veckotidskrifter och ett litet referensbibliotek. Ordförande i styrelsen under alla åren fram till nedläggningen 1928 var kronofogde Emanuel Möller, känd kommunalman och Eslövs stadsfullmäktiges förste ordförande. En styrelseledamot som hörde hemma både i nykterhetsrörelsen och i rösträttsföreningen var Emilia Lindqvist, föreståndare för arbetsförmedlingen och den första kvinnan i stadsfullmäktige. 31

32 Lindbom vice ordförande och Otto Bergström kassör. 26 Nygren blev suppleant. Men det går som bekant inte alltid som man tänkt sig. Genom omständigheternas makt kom först Tage Bengtsson och därefter Axel Lindbom att någon tid efter årsmötet lämna Eslöv, och så fick Nygren rycka in igen som ordförande. Trettiotalet var ett årtionde fyllt av arbetslöshet och politisk oro. Det var under sådana förhållanden inte alltid så lätt att hålla studieintresset vid makt. Men det fanns en kärna av hängivna idealister, som oförtrutet arbetade vidare och det gick över förväntan. Vad intresserade då under trettiotalets första år de studiemedvetna inom de lokala arbetarorganisationerna? Kommunalkunskap var ett omtyckt ämne. Reinhold Gustafsson vid folkhögskolan ställde a Il tid upp både med handledning och lokaler. Den första cirkeln i engelska rapporterades Svårare var det att få lärare och deltagare till cirklarna i fackföreningskunskap men med lite hjälp från Lund klarades även den detaljen. Esperanto hade en livlig förespråkare i Albert Månsson. 27 Han ordnade föreläsningar och kurser. Kurser in- 26 Tage Bengtsson, min svåger, såg dagens ljus i Asmundtorp vid Landskrona, kom till Eslöv 1915 och utbildade sig till rörmontör. Det besvärliga läget på arbetsmarknaden gjordle, att han måste lämna Eslöv för att pröva på olika nödhjälpsarbeten, hamnade i Mellansverige och slog sig ner där för gott. Han dog 1973 i Tranemo, Älvsborgs län. Axel Lindbom, också han född 1904, gick i faderns fotspår och blev typograf. l november 1929 flyttade han till Kalmar. Otto Bergström åtnjöt stort förtroende inom arbetarrörelsen i Eslöv och fick under årens lopp en lång rad uppdrag inom facket och kommunalpolitiken. Han var född i Helsingborg 1895, anställdes 1919 vid AB Vinoch spritcentralen i Ödåkra och överflyttades till filialen i Eslöv Han tillhörde på sin tid såväl stadsfullmäktige som drätselkammaren. studiearbetet låg honom varmt om hjärtat. l många år var han kassör i ABF-avdelningen. Han omkom genom olyckshändelse på arbetsplatsen Albert Månsson och jag var jämnåriga och klasskamrater i folkskolan, som det hette pä den tiden. Han flyttade emellertid från Eslöv sedan han utbildat sig till elektriker och fått anställning vid Hasslarps sockerbruk utanför Helsingborg. Hans stora hobby var esperanto. 32

33 rättades också i bokföring. Under arbetsåret var fem cirklar i arbete med 99 medlemmar därav 31 kvinnliga. Som en uppmuntran för visat intresse tillerkändes varje cirkelledare femton kronor "att uttagas med halva beloppet vid varje termins slut". l början av 1932 flyttade Nygren från Eslöv och vice ordföranden Elvir Persson övertog ordförandeskapet. Följande arbetsår hade antalet cirklar mer än fördubblats. l nte mindre än tretton var i verksamhet. Av dessa sysslade tre med föreningskunskap. Två studerade esperanto, två nationalekonomi och en svenska språket. Dessutom hade man cirklar i sång och hemkultur. Det är inte att undra på att styrelsen i sin årsredogörelse med tillfredsställelse kunde konstatera att "det gångna årets studiearbete kan betecknas som mycket gott. Antalet studiecirklar och deltagare har varit det största hittills i lokalavdelningens historia. Det synes oss som om medlemmarna inom de olika organisationerna allt mera börjar inse nyttan och betydelsen av AB F :s arbete." Styrelsen bestod av Elvir Persson, ordförande, Axel Alfelt, vice ordförande, Gustav Grundström, sekreterare, Otto Bergström, kassör och Axel E Jönsson, vice sekreterare. Alfelt var ny ledamot. Grundström hade valts in Axel Alfelt kom att göra betydande insatser på olika områden inom samhällslivet, inte minst när det gällde studiearbetet. Han var initiativrik och företagsam, framträdde gärna som oppositionens talesman och kom med tiden att inta en ledande ställning inom arbetarrörelsen på platsen stod han sålunda som första namn på arbetarepartiets valsedel till stadsfullmäktige. Han avled 1957, endast 49 år gammal. En äldre bror, Nils, var även verksam inom bildningsrörelsen. Lagerarbetare Gustav Grundström gick med stort allvar och intresse in för sina uppgifter inom föreningsvärlden. Han hörde till dem som för sin utkomsts skull såg sig tvungen att söka anställ ni ng på annat håll, och 1938 lämnade han och familjen Eslöv och slog sig ner i Linköping. Han dog

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm 1 (5) STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm Stadgarna antogs vid ordinarie allmänt sammanträde den 26 april 2016 1 Militärsällskapets ändamål Militärsällskapet i Stockholm skall främja stärkt försvarsvilja,

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen AVDELNINGEN 1 Avdelningen är ansluten till fackförbundet TULL-KUST Avdelningen skall i enlighet

Läs mer

Stadgar för föreningen Gesneriasterna Senast reviderade 2005.

Stadgar för föreningen Gesneriasterna Senast reviderade 2005. Stadgar för föreningen Gesneriasterna Senast reviderade 2005. DEFINITION 1 Föreningen Gesneriasterna är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden. MÅLSÄTTNING 2 Föreningens mål är att sprida

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 1. Namn, säte och ändamål Nämndemännens Riksförbund NRF är en svensk riksorganisation för nämndemannaföreningar, direktanslutna

Läs mer

Stadgar Vision avdelning 200 Region Örebro län

Stadgar Vision avdelning 200 Region Örebro län Stadgar Vision avdelning 200 Region Örebro län STADGAR Vision avd. 200 Region Örebro län ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Vision avd. 200 är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Region Örebro län.

Läs mer

Stadgar för Hallands traktorpullingklubb

Stadgar för Hallands traktorpullingklubb Organisationsnummer 8024186622, nedan kallad Föreningen Föredragna på årsmötet den 23 januari 2016 Fastställda av extra årsmöte den 13 februari 2016 1 Namn och inriktning Föreningen Hallands är en ideell

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Antagna av stämman 091024 1 NAMN Luleå stifts norra kyrkosångsförbund (LUNK) är en sammanslutning av kyrkokörer och andra körer samt instrumentalgrupper,

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

STADGAR VÄLLINBGY FOLKETS HUS-FÖRENING Stadgar för lokala medlemsföreningar anslutna till Riksorganisationen Folkets Hus och Parker

STADGAR VÄLLINBGY FOLKETS HUS-FÖRENING Stadgar för lokala medlemsföreningar anslutna till Riksorganisationen Folkets Hus och Parker Stadgar för lokala medlemsföreningar anslutna till Riksorganisationen Folkets Hus och Parker 1 NAMN Vällingby Folkets hus förening är en allmännyttig ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att,

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda 2002-09-14. 1 Ändamål Föreningens ändamål är: att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande

Läs mer

Försvarets Personaltjänstförbund. Stadgar. Antagna vid stämman 2018

Försvarets Personaltjänstförbund. Stadgar. Antagna vid stämman 2018 1 Försvarets Personaltjänstförbund Stadgar Antagna vid stämman 2018 Stadgar för Försvarets Personaltjänstförbund antagna vid Försvarets Personaltjänstförbunds stämma 2018 2 Ändamål 1 Försvarets personaltjänstförbund

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Mariestads. Pensionärsförening

Mariestads. Pensionärsförening Mariestads Pensionärsförening 70 År 1944-2014 HISTORIK avseende Mariestads pensionärsförening, PRO Mariestad, 70 år 17 mars 2014. Inledning I år, 2014 fyller Mariestads pensionärsförening, PRO Mariestad,

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Stadgar för Sveriges advokatsamfunds utlandsavdelning

Stadgar för Sveriges advokatsamfunds utlandsavdelning LEGAL#11620599v1 Stadgar för Sveriges advokatsamfunds utlandsavdelning Antagna vid avdelningsmöte den 22 mars 2014 och godkända av advokatsamfundets styrelse den 3 oktober 2014 att gälla fr. o. m. den

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för Sollentuna Square Dancers

Stadgar för Sollentuna Square Dancers Stadgar för Sollentuna Square Dancers 2014-12-18 STADGAR för Sollentuna Square Dancers Antagna vid föreningens bildande 22 april 1983, med tidigare ändringar fastställda 27 maj 1986, 17 februari 1998

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. NUVARANDE STADGAR För ÅKEREDS TENNISKLUBB, grundad 1969. "Idrottens mål och inriktning" Definition Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid extra riksmöte

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid extra riksmöte Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid extra riksmöte 2009-09-05 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR 1(5) NORDISKA FOLKHÖGSKOLAN I KUNGÄLV

STADGAR FÖR 1(5) NORDISKA FOLKHÖGSKOLAN I KUNGÄLV STADGAR FÖR 1(5) NORDISKA FOLKHÖGSKOLAN I KUNGÄLV 1 ÄNDAMÅL Föreningen Nordiska Folkhögskolan i Kungälv är en ideell förening med uppgift att driva samnordisk folkhögskole- och annan bildningsverksamhet.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR ANTAGNA AV ORDINARIE ÅRSMÖTE 21 FEBRUARI 2012

STADGAR ANTAGNA AV ORDINARIE ÅRSMÖTE 21 FEBRUARI 2012 STADGAR ANTAGNA AV ORDINARIE ÅRSMÖTE 21 FEBRUARI 2012 Kapitel 1 Organisation och Ändamål 1 Politiska ändamål Socialdemokratiska studentklubben är en del av den svenska och internationella socialdemokratin

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

STADGAR. för ÖREBRO LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND. Namn, verksamhetsområde och karaktär

STADGAR. för ÖREBRO LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND. Namn, verksamhetsområde och karaktär ~Sida 1 ~ STADGAR för ÖREBRO LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär Örebro Läns Hembygdsförbund (nedan även kallad förbundet) är en samlande organisation för hembygdsrörelsen i Örebro

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar. 1. Namn. 2. Ändamål. 3. Verksamhet

Stadgar. 1. Namn. 2. Ändamål. 3. Verksamhet 1. Namn Stadgar Föreningens namn är Träpatronerna, patientförening för prostatacancer med registrerat säte i Sundsvalls kommun. Föreningen bedriver sin verksamhet i Västernorrlands län. Patientföreningen

Läs mer

STADGAR för LULEÅ KONSTFÖRENING Org.nr Bildad den 3 februari 1941 Stadgar reviderade 29 september 2016

STADGAR för LULEÅ KONSTFÖRENING Org.nr Bildad den 3 februari 1941 Stadgar reviderade 29 september 2016 STADGAR för LULEÅ KONSTFÖRENING Org.nr 897000-0710 Bildad den 3 februari 1941 Stadgar reviderade 29 september 2016 1 Innehållsförteckning Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 Föreningens namn 3 Sammansättning

Läs mer

STADGAR FÖR CLUB 65. Club 65 är en ideell förening inom Falkenbergs Golfklubb med hemort i Falkenbergs kommun.

STADGAR FÖR CLUB 65. Club 65 är en ideell förening inom Falkenbergs Golfklubb med hemort i Falkenbergs kommun. STADGAR FÖR CLUB 65 Club 65 är en ideell förening inom Falkenbergs Golfklubb med hemort i Falkenbergs kommun. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva ideell och social verksamhet

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Stadgar. För Folkrörelsernas arkiv i södra Halland

Stadgar. För Folkrörelsernas arkiv i södra Halland Stadgar För Folkrörelsernas arkiv i södra Halland 1 Arkivets ändamål Folkrörelsernas arkiv i södra Halland har till uppgift att samla och bevara alla skrivna handlingar, trycksaker och annan egendom, vilka

Läs mer

STADGAR för Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen

STADGAR för Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen Stadgar Sida 1 (5). STADGAR Ändring / tillägg i dessa stadgar har antagits vid årsmöte 1996-05-22 och 2004-03-27 samt 2007-03-31.. Stadgar Sida 2 (5). 1. MÅLSÄTTNING Föreningens målsättning är i huvudsak

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar Folk och Försvar

Stadgar Folk och Försvar Stadgar Folk och Försvar Fastställda av årsmötet den 18 april 2012 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer,

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

STADGAR. För den ideella föreningen Framtid Rydboholm Styrelsesäte i Borås Stad Bildad den 26 april 2010

STADGAR. För den ideella föreningen Framtid Rydboholm Styrelsesäte i Borås Stad Bildad den 26 april 2010 STADGAR För den ideella föreningen Framtid Rydboholm Styrelsesäte i Borås Stad Bildad den 26 april 2010 1. Ändamål Föreningen har till ändamål att utveckla Rydboholm till ett trivsamt och attraktivt samhälle

Läs mer

Vasa Svenska Kvinnoklubb.

Vasa Svenska Kvinnoklubb. Stadgar för Vasa Svenska Kvinnoklubb. S i. Vasa Svenska Kvinnoklubb utgör en filial av Finlands Svenska Kvinnoförbund, som har sin centralstyrelse i Helsingfors. 2. Föreningens ändamål är att förena svenska

Läs mer

Föreningen Lästringebygden

Föreningen Lästringebygden Stadgar för Föreningen Lästringebygden Namn och verksamhetsområde Föreningens namn är Föreningen Lästringebygden. Föreningen är medlem i Södermanlands hembygdsförbund och därigenom ansluten till Sveriges

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005)

Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005) Hallands Konstförening 1 Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Hallands Konstförening har till uppgift att väcka, underhålla och

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för Östsvenska Handelskammaren och Östsvenska Handelskammarföreningen

Stadgar för Östsvenska Handelskammaren och Östsvenska Handelskammarföreningen Stadgar för Östsvenska Handelskammaren och Östsvenska Handelskammarföreningen Antagna den 18 maj 1988 och av Regeringen fastställda den 26 augusti 1988. Ändrade den 21 april 1993 samt den 15 april 1999.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb 1 Klubbens namn Ungdomsklubbens namn är Dalarnas Dövas Ungdomsklubb. Klubben är ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdoms Förbund och Dalarnas

Läs mer

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb 1 Klubbens namn Ungdomsklubbens namn är Dalarnas Dövas Ungdomsklubb. Klubben är ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdoms Förbund och Dalarnas

Läs mer

Normalstadgar för lokalavdelning inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av Årsmöte den 25 mars och Extra Årsmöte den 22 april 2017.

Normalstadgar för lokalavdelning inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av Årsmöte den 25 mars och Extra Årsmöte den 22 april 2017. Normalstadgar för lokalavdelning inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av Årsmöte den 25 mars och Extra Årsmöte den 22 april 2017. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar

Läs mer

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola Stadgar för föreningen Albins folkhögskola 1 Namn Föreningens namn är Albins folkhögskola. 2 Målsättning Föreningen är en ideell förening, utan vinstintresse, vars verksamhet ska bedrivas i överensstämmelse

Läs mer

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005.

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Sidan 1 (6) för Göteborgspolisens Pensionärsförening Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Ändringar/tillägg har efterhand skett. Uppgift härom återfinns på sista sidan. 1 Föreningen vars

Läs mer

STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET MEDLEMSKAP

STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET MEDLEMSKAP STADGAR Svenska byggnadsvårdsföreningen bildades, under namnet Svenska föreningen för byggnadsvård, för att fortsätta det arbete som påbörjades under Europeiska byggnadsvårdsåret 1975. De ursprungliga

Läs mer

Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Karlskrona 2011

Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Karlskrona 2011 Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Karlskrona 2011 1. Namn, säte och ändamål Förbundet är en svensk riksorganisation för nämndemannaföreningar, direktanslutna nämndemän, jurymän

Läs mer

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID 1 STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID Fastställda vid bildandet av United Rescue Aid vid konstituerande möte den 19 november 2015 och senast justerade inför årsmötet i April 2016. FÖRENINGENS MÅL OCH INRIKTNING

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte )

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte ) STADGAR för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte 2009-09-08) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hönö Öråd. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

PRO Eslöv 70 år 1943 2013.

PRO Eslöv 70 år 1943 2013. PRO Eslöv 70 år 1943 2013. Inledning 1942 mitt under brinnande krig bildades Sveriges pensionärers riksorganisation. Anledningen till detta var pensionärernas svåra situation i samhället. Få pensionärer

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer