Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs"

Transkript

1 PM Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs Sammanfattning Den svenska välfärden är en viktig del av det som gör Sverige unikt. Få länder kan stoltsera med en gemensamt finansierad välfärd i utvecklingens frontlinje. Men något håller på att hända. Allt fler yrkesgrupper slår larm om att deras arbeten har blivit kidnappade av ekonomiska ersättningsmodeller och detaljstyrande dokumentation. Lärare, socialsekreterare, poliser, arbetsförmedlare, hemtjänstpersonal, läkare, undersköterskor, sjuksköterskor, bussförare alla pekar de på att marknadsstyrningen av välfärden leder fel. Trots omfattande kritik från välfärdens professioner står högerregeringen fast vid marknadiseringen av välfärden. De fortsätter på inslagen linje med allt mer utarmad offentligt finansierad välfärd, tvångprivatiseringar och gräddfiler för de som har råd. Vi socialdemokrater väljer en annan väg för Sveriges välfärd. Genom att tillföra mer resurser till välfärden, utbilda fler, stoppa vinstjakten och minska administrationen tar vi betydande steg för att välfärdens proffs ska kunna göra ett bra jobb. I dag presenterar vi ett nytt förslag. Vi socialdemokrater vill införa en ny styrning i välfärden där professionernas kunnande och yrkesetik blir vägledande. Tillsammans med välfärdens professioner, forskare och brukare vill vi utveckla styrmodeller som skapar större frihet för medarbetarna i offentlig sektor och utvecklar välfärden. Om vi får förtroendet att bilda regering i höst kommer vi därför att tillsätta en utredning om en ny styrning efter New Public Management. Tre centrala områden som utredningen ska ha fokus på är: Hur kan vi utveckla en styrning där välfärdsprofessionernas kunnande och yrkesetik blir vägledande? Hur ska professionernas makt balanseras mot brukares makt, politikens mål och ekonomiska ramar? Hur skapar vi en utvärdering inom offentlig förvaltning som bidrar till professionernas lärande och välfärdens utveckling?

2 2 (10) Bakgrund: Välfärdens professioner kidnappade av marknadssystem och administration Vad dödade Gustav B?. Maciej Zarembas reportage om styrningen av sjukvården i Dagens Nyheter vintern 2013 fick enormt genomslag. Det som sjukvårdens professioner och patienter känt av länge diskuterades plötsligt av alla. Att sjukvården har blivit en marknad där patienter kan vara lönsamma eller olönsamma. Att ekonomiska hänsyn får styra före yrkesetiken. Och att de ökande kraven på dokumentation stjäl tid från medarbetarnas huvuduppdrag, att vårda patienterna. Allt fler yrkesgrupper i välfärden slår larm om att deras arbeten har blivit kidnappade av ekonomiska ersättningsmodeller och detaljstyrande dokumentation. De pekar på att styrningstanken New Public Management har lett oss fel. Idén lanserades som lösningen på problem många såg i offentlig sektor på 1980-talet ökad kostnad och stelbent detaljstyrning. Förhoppningen var att offentlig sektor skulle lära från marknaden och den privata sektorn. En inre privatisering skulle ge mer välfärd för pengarna och större variation i välfärden. Den nya styrningen av välfärden infördes med stor trosvisshet och minimal eftertanke. Det fanns ingen en plan för att följa och utvärdera konsekvenserna. Tron att marknaden skulle lösa alla problem var stark. Först på senare år har det kommit rapporter som undersöker effekterna av den nya styrningen. Vi kan konstatera att New Public Management inte höll vad den lovade och marknadsstyrningen har gett upphov till nya och nygamla problem. Efter en kort tid av friare ramar inom en del verksamheter har detaljstyrningen kommit tillbaka, inte sällan för att hindra kreativa metoder för att tjäna pengar på sämre kvalitet. Från ett ofullkomligt styrsystem till ett annat Förenklat finns det i dag två system för att styra offentligt finansierad välfärd ett politiskt byråkratiskt styrt system och ett marknadsliknande system, även kallat en kvasimarknad. Politiskt styrda byråkratiska system ger goda möjligheter till demokratisk insyn och är bra på att följa regler men kritiseras för stelbenthet och för att inte självklart styra mot kostnadseffektivitet. Marknadssystem styr i teorin mot kostnadseffektivitet, men saknar inbyggda system för att styra mot andra mål. Kvasimarknaden ser inte ut som en klassisk marknad. I en kvasimarknad är användaren av tjänsten skild från den som i huvudsak betalar. Det är osäkert om fördelarna med fria marknader kan överföras till en kvasimarknad eftersom många av fördelarna bygger på att den som köper också är den som betalar. Författarna till

3 3 (10) SNS Konjunkturråds rapport Hur får vi råd med välfärden? frågar sig om några av fördelarna kan överföras till utförandet av välfärdstjänster utan att kravet på allmän och lika tillgång för hela befolkningen äventyras. Risken att kvasimarknaden leder till ojämlik välfärd är stor. De marknadsorienterade styrningsmodellerna medför också problem för yrkesutövarna. Många yrkesgrupper som tidigare var självständiga professionella vittnar om att de har nedvärderats till detaljstyrda utförare. Arbetet har styckats upp i enkelt mätbara delar som kopplas till resursfördelning. Det betyder ofta en pressad arbetssituation och svårigheter att följa lagar och yrkesetik. Mer svårmätta delar av arbetet, som omsorg och social samvaro, kommer sällan med i dessa enkelt mätbara delar. Den omsorgskompetens som både bidrog till kvalitet och fick arbetet att flyta har försvunnit i den ekonomiska detaljstyrningen. Välfärdens professioner är pressade mellan otillräckliga resurser och deras yrkesetiks ansvar för att få välfärden att fungera. En viktig del i insynen i offentligt finansierad välfärd är de anställdas meddelarfrihet. Anställda i offentlig välfärd får kontakta media om missförhållanden utan att arbetsgivaren får utsätta dem för repressalier eller eftersöka anonyma källor. Hos de privata utförarna i offentligt finansierad välfärd har de anställda inte detta skydd. Det slår direkt mot välfärdens proffs möjlighet att agera professionellt. Vi får tysta arbetsplatser där de anställda är rädda för att rapportera om oegentligheter för att de kan förlora jobbet. Kontinuitet är avgörande för kvaliteten i många välfärdstjänster. Lagen om valfrihetssystem, LOV, innebär att väldigt många utförare gör det svårt för medborgarna att välja och att orimligt stora resurser måste avsättas till administration för att säkra att de äldre får den omsorg de har rätt till. Lagen om offentlig upphandling, LOU, kräver att välfärdsverksamheter läggs ut på ny upphandling med jämna mellanrum. När nya företag vinner upphandlingen är det inte säkert att personalen får stanna. Det företag som vinner en upphandling på lägsta pris har ofta gjort sin kalkyl på personal med lägsta lön. Anställda med lång erfarenhet får söka om sina jobb och få sämre villkor eller sluta för att ge plats för mindre erfaren billigare personal. Möjligheten att ha med krav på personalövertagande vid upphandling har avfärdats. Välfärdens proffs ses som utbytbara kuggar och arbetsgivaren har inget intresse av att investera i arbetsmiljö och kompetensutveckling.

4 4 (10) Några exempel i tiden är: Hemtjänstpersonal beskriver hur deras arbete styrs med GPS och snävt tidsatta scheman i mobilen med arbetsuppgifter som lämna matlåda utan samtal. 3 min. Lärare berättar att de inte får tid för eleverna och undervisningen, utan tvingas till omfattande dokumentation och pappersarbete. Läkare vittnar om att de arbetar i verksamheter där det finns olönsamma patienter. I dag följs hälso- och sjukvården upp som aldrig förr, men till priset av att det som inte går att mäta glöms bort, däribland trygghet, omhändertagande och tillit. På Youtube gör arbetsförmedlaren Karin Lundberg succé med sin sång om stress, teknikstrul, nya register att fylla i och politiker som ständigt fattar nya beslut om verksamheten. jag efterlyser logiken, i mycket av metodiken, och oavsett statistiken, så ökar pressen i praktiken. Lärarnas Riksförbund, Polisförbundet och Läkarförbundet skrev 24 juni 2013 på DN debatt: Vårt budskap är att nu måste politikerna lita på professionen, lita på vårt goda omdöme. Lita på lärarna, läkarna och poliserna. Vi ansvarar för humanverksamheter som vårt samhälle inte kan fungera utan. Att behandla dessa som enkla industriella enheter har fått förödande konsekvenser för kvaliteten och för våra medlemmars yrkesstolthet. Det är en långsiktigt ohållbar väg. Högerregeringen fortsätter marknadiseringslinjen Trots omfattande kritik från välfärdens professioner står högerregeringen fast vid New Public Management och marknadisering av välfärden. Högern är nöjd med ett system där företagens rättigheter går före professionens vilja att göra ett bra jobb och följa lagar och yrkesetik. De fortsätter på inslagen linje med allt mer utarmad offentligt finansierad välfärd, privatiseringar och gräddfiler och tilläggstjänster för de som har råd. Ett av alliansens vallöften i deras valmanifest 2014 är att alla kommuner ska tvingas privatisera äldreomsorgen oavsett om kommunens invånare vill det eller inte. Med stor envishet fortsätter de i samma spår utan att dra några lärdomar av de privatiseringar som gjorts. Det är företagens intressen som högern vill ska styra inte medborgarnas behov. Dessutom går högern till val på mer tilläggstjänster för de som har råd inom äldreomsorg. Deras exempel är att utflykter borde bli en tilläggstjänst. Detta kallar de ökad valfrihet när det egentligen handlar om än välfärd efter plånbok. De enda vinnarna på den här politiken är privata välfärdsföretag som får

5 5 (10) tillgång till fler marknader och kan tjäna pengar på fler tilläggstjänster. Förlorarna är både välfärdens proffs som inte kan följa lagar om en välfärd efter behov och de brukare som inte har råd att köpa till tjänster. Högerns politik leder till en ojämlik välfärd och gör det allt svårare för välfärdens professioner att följa sin yrkesetik och lagarna som styr välfärden. Bland högerns vallöften saknas investeringar i välfärdens professionella. I stället för investera i fler kollegor och bättre möjlighet att utbilda sig, skriver alliansen i sitt valmanifest att de anställda i välfärden kan byta jobb om de inte är nöjda. Fackförbundet Kommunal visar i rapporten Så mycket bättre (2014) att löftena om bättre arbetsvillkor med fler utförare var tomma ord. Tvärtom är lönerna lägre i privat än i kommunalt driven äldreomsorg och anställningsvillkoren sämre. Hur högern ska kunna få fler att vilja söka sig till välfärdsjobben och möta kommande rekryteringsbehov är en gåta. I frågan om meddelarfrihet har högerregeringen pressats av opposition och fackförbund. En enig riksdag gav regeringen i uppdrag att skapa ett bättre skydd för anställda i privata utförare av offentligt finansierad verksamhet som slår larm vid korruption och andra oegentligheter. Men regeringen har förhalat. Det tog ett år att tillsätta utredningen. I december 2013 presenterades utredningens förslag om ny lagstiftning. Svenskt Näringsliv och Vårdföretagarna var kritiska till förslaget som de menar skulle röja företagshemligheter. Regeringen har inte lagt någon proposition i frågan. Socialdemokraternas framtidsreformer för att låta proffsen vara proffs Socialdemokraterna har presenterat flera framtidsreformer för hur vi bättre tillvaratar välfärdsprofessioners kunnande, erfarenhet och yrkesetik. Fyra fokus är mer resurser till välfärden, investeringar i utbildning, stoppad vinstjakt och minskad administration. Mer resurser för fler välfärdsproffs Resurserna i välfärden räcker inte till. Högerregeringen har i varje läge prioriterat skattesänkningar och privatiseringar framför att investera i välfärdens sektorer. Det är ett vägval som inte bara påverkar välfärdens kvalitet för medborgarna, utan också i högsta grad välfärdsprofessionerna. Knappa resurser betyder ofta slimmade organisationer, färre kollegor och begränsade möjligheter till verksamhetsutveckling. Socialdemokraterna accepterar inte att våra gemensamma välfärdsverksamheter monteras ned. Därför prioriterar vi mer resurser till välfärden före fler

6 6 (10) skattesänkningar. Kvaliteten i våra välfärdsverksamheter ska höjas, delade turer ska bort och heltid och fasta anställningar vara norm. I vårt valmanifest investerar vi sammanlagt 18 miljarder kronor i utbildning och vård och omsorg. Ett viktigt led är också att investera i en aktiv jobbpolitik som ger mer resurser till välfärden. Vårt mål är att Sverige till år 2020 ska nå lägst arbetslöshet i EU. Med fler jobb får vi råd med en välfärd att vara stolta över och bättre villkor för välfärdens professioner. Utbilda fler proffs för välfärden Välfärden står inför stora pensionsavgångar och tilltagande personalbrist. För att möta de framtida välfärdsbehoven behöver vi därför investera kraftfullt i fler utbildningsmöjligheter. Det är ett politiskt ansvar att säkerställa att det finns det engagerade och kvalificerade välfärdsproffs även i framtiden. Vi vill investera i fler utbildningsmöjligheter i högskola och universitet med studieplatser, yrkeshögskolan med studieplatser och komvux/yrkesvux med studieplatser. Ett särskilt fokus kommer att läggas vid att öka antalet utbildningsplatser till bristyrken. Andra riktade utbildningsinvesteringar är att erbjuda sjuksköterskor och undersköterskor studielön under specialistutbildningen för att lösa bristen på specialkompetens i vården. Vi vill också erbjuda studenter som antas till kompletterande lärarutbildningar (KPU) och yrkeslärarprogrammet mer generösa studievillkor. Socialdemokraterna vill också göra det möjligt för unga att ta traineejobb i vården, äldreomsorgen och fritidshem Jobben är inom ramen för yrkesintroduktionsavtal och ska kombineras med relevant bristyrkesutbildning. Låt inte vinstjakten gå ut över välfärdsproffsen Det är tydligt att vinstjakten i välfärden går ut över välfärdens professioner. När kortsiktiga ekonomiska intressen sätts före kvaliteten inskränks professionernas möjligheter att göra ett bra jobb och utveckla verksamheterna. Tydliga konsekvenser är brist på långsiktighet i verksamheten, pressad bemanning och avsaknad av meddelarfrihet. För att stoppa vinstjakten i välfärden vill vi socialdemokrater införa nationella kvalitetslagar. Ett viktigt steg för att vända den negativa utvecklingen är att säkra seriositet och långsiktighet hos ägarna. Socialdemokraterna kräver att de företag som söker tillstånd om att starta nya välfärdsverksamheter ska finnas kvar som ägare i minst 10 år. Riskkapitalbolag är inte önskvärda i välfärden. Vi vill också sätta stopp

7 7 (10) för tvångsprivatiseringarna i välfärden. Kommuner som ännu inte sålt ut välfärdsverksamheter ska inte tvingas göra det. En annan central åtgärd för att stärka välfärdsprofessionerna är att garantera en tillräcklig bemanning i välfärdsverksamheterna. Vi vill att personaltätheten ska regleras så att den inte kan vara väsentligt lägre i privata verksamheter än i motsvarande verksamhet i respektive kommun och landsting. Personalen är kärnan för verksamhetens kvalitet, vilket innebär att om personaltätheten regleras minskar behovet av annan detaljreglering. För oss socialdemokrater är det är också självklart att offentlighetsprincipen och meddelarfrihet ska gälla för alla anställda som verkar inom den skattefinansierade välfärden. Alla välfärdsföretag ska dessutom ha öppna böcker och redovisa sin ekonomi på enhetsnivå så att man inte kan gömma undan uppgifter i en stor koncern. Vid upphandling av välfärdsverksamheter ska personalövertagande vara ett krav och kommuner och landsting ska ha rätt att rikta upphandlingar bara till ideella. Tyng inte proffsen med administration Många yrkesgrupper i välfärden slår i dag larm om att deras arbete har kidnappats av ekonomiska ersättningsmodeller, administration och detaljreglering. Två områden där vi socialdemokrater har tydliga förslag för att minska administrationen är inom vårdoch omsorgen och skolan. Vård och omsorg Alltför stor del av vårdpersonalens tid upptas av administration. Framgångsrikt utvecklingsarbete runt om i landet visar att det går att ändra på organisation och arbetsmetoder för att frigöra mer tid för vård. Samtidigt måste staten se över sina krav och regler. Det handlar både om att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor med flera får nyttja sina respektive kompetenser på bästa sätt och får det administrativa stöd som behövs. Läkare ska vara läkare inte administratörer. Vi föreslår att landsting och stat tillsammans med de fackliga vårdorganisationerna samlas för en nationell vårdrevision, där alla möjligheter för att minska administrationen ses över. Inga nya blanketter, register eller rapportering som inte är dokumenterat nödvändiga får införas, och administration som redan ålagts vården bör genomgå en löpande revision. En prioriterad fråga är att utveckla journalhanteringen och IT-systemen i vården. Journalerna är i dag splittrade, svåröverskådliga och skapar mycket merarbete där personalens tid går åt till att logga in och ut i olika system. En väl utvecklad ITinfrastruktur leder till att vårdpersonal kan ägna mer tid åt patienterna och anpassa vården till varje patients behov. Kvalitetsregister är mycket viktiga för forskningen

8 8 (10) och för att utveckla vården, men måste administreras på ett sätt som inte hindrar det övriga arbetet. Även ersättningsmodellerna i vården bör ses över. Dåliga och missriktade system leder till onödig administration, men också till att vårdens resurser används felaktigt. Skolan Det är tydligt att lärarnas administration måste minska. Vi vill ta bort delar av de dokumentationskrav som införts och ge lärarna större möjlighet att utforma sin uppföljning på det sätt som bäst passar deras arbetssituation och de utmaningar eleverna står inför. Ett viktigt steg är att ändra skollagen så att lagkrav på de individuella utvecklingsplanerna tas bort. Skollagen ska ställa krav på formativ bedömning, men hur detta utförs och dokumenteras ska vara upp till skolans huvudman att besluta kring. Skollagen bör också förändras vad gäller krav på åtgärdsprogram vid särskilt stöd. Vi föreslår att kravet på åtgärdsprogram tas bort för särskilt stöd av mindre omfattning, men att kravet på åtgärdsprogram finns kvar vid större behov av särskilt stöd. De nationella proven utgör ett viktigt redskap i grundskolan. Men proven behöver utvecklas för att vara en hjälp för att utveckla skolan och undervisningen inte ta resurser från undervisningen i klassrummet och motverka elevernas lärande. För att förbättra lärarnas förutsättningar vill vi omedelbart genomföra en översyn av de nationella provens antal, omfattning, effekter, förläggning och syfte. Vi vill också att de nationella proven genomförs och rättas digitalt. Vi vill se över och samla Skolverkets kompetensutvecklingsinsatser så att de blir långsiktiga i stället för projektbaserade. Samtidigt vill vi inrikta Skolverkets utvecklingsprogram mot att utveckla skolornas arbetssätt. Dessutom vill vi införa 6000 extratjänster i skolan. Det är en framtidsreform som avlastar lärarna och ger dem större utrymme att koncentrera sig på undervisning. Samtidigt skapar den jobbmöjligheter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

9 9 (10) Nytt förslag: Utredning om ny styrning efter New Public Management Låt proffsen vara proffs Genom att tillföra mer resurser till välfärden, utbilda fler, stoppa vinstjakten och minska administrationen vill Socialdemokraterna ta betydande steg för att välfärdens proffs ska kunna göra ett bra jobb. Det fordras dock ytterligare insatser för att långsiktigt förbättra förutsättningarna för de välfärdsprofessionella. Som tidigare beskrivits hänger professionernas villkor i hög grad samman med de med marknadsorienterade styrningsmodeller som infördes inom offentlig förvaltning under 1990-talet. För att kunna förstå och förändra utvecklingen måste vi därför ta ett samlat grepp om välfärdens styrning och utveckla nya styrningsmodeller. Socialdemokraterna presenterar i dag ett nytt förslag om att tillsätta en utredning om välfärdens styrning efter New Public Management. En central utgångspunkt för utredningen är att styrningen måste utformas på ett sätt som gör det möjligt för välfärdens professioner att göra ett bra jobb. Med det menar vi att ha kontroll över det egna arbetet, att kunna utvecklas i yrkesrollen och att tillvarata arbetsgruppens betydelse för lärande, innovationer och produktionskvalitet. Ges välfärdens professioner förutsättningar att utföra ett bra arbete blir också kvaliteten i välfärden högre. Att utveckla styrningen är således inte bara viktigt för professionerna, det är också angeläget ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Socialdemokraterna har tidigare genomfört tre rundabordssamtal på temat Låt proffsen vara proffs, med forskare, fackförbundsordföranden och yrkesföreträdare. En tydlig lärdom från dessa samtal var att det behövs mer dialog mellan ekonomi, politik, akademi och profession för att utveckla styrningen. Det är således viktigt att det kommande utredningarbetet bedrivs i nära samarbete med företrädare för välfärdens professioner, forskningen och brukarna. Tre centrala områden som utredningen ska ha fokus på är: Hur kan vi utveckla en styrning där välfärdsprofessionernas kunnande och yrkesetik blir vägledande? Hur ska professionernas makt balanseras mot brukares makt, politikens mål och ekonomiska ramar? Hur skapar vi en utvärdering inom offentlig förvaltning som bidrar till professionernas lärande och välfärdens utveckling? Utredningen ska även ha till uppdrag att beakta övriga reformer som en socialdemokratiskt ledd regering kommer att genomföra i syfte att förbättra

10 välfärdsprofessionernas villkor däribland införandet av nationella kvalitetslagar i den offentligt finansierade välfärden. Det kan också vara motiverat att ändra direktiven för pågående utredningar som behandlar välfärdens styrning samt se över relevanta myndigheters regleringsbrev. 10 (10)

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 2014-03-20 PM Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 1. Krav på bemanning i välfärden: Personaltäthet/personalkostnader och andra kvalitetsrelaterade kostnader ska regleras

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal PM 2014-08-28 Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal Kunskapsresultaten faller och ojämlikheten ökar i den svenska skolan. Forskning visar att det enskilt viktigaste

Läs mer

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 VÅRA UTMANINGAR Hög arbetsbelastning och för mycket administration Framtida kompetensförsörjning

Läs mer

ETT STARKARE SAMHÄLLE. ETT TRYGGARE LINKÖPING.

ETT STARKARE SAMHÄLLE. ETT TRYGGARE LINKÖPING. ETT STARKARE SAMHÄLLE. ETT TRYGGARE LINKÖPING. SOCIALDEMOKRATERNA I LINKÖPINGS VALMANIFEST 2018 ETT STARKARE SAMHÄLLE. ETT TRYGGARE LINKÖPING. Att bygga ett samhälle blir aldrig klart. Även om arbetslösheten

Läs mer

Nationella kvalitetslagar - för ordning och reda i välfärden

Nationella kvalitetslagar - för ordning och reda i välfärden Nationella kvalitetslagar - för ordning och reda i välfärden Socialdemokraternas utredningsarbete En referensgrupp tillsattes den 1 juni 2012 Referensgruppen har haft träffat akademiker, anställda, utförare

Läs mer

Sjukvårdspolitisk rapport

Sjukvårdspolitisk rapport 2014-01-31 PM Sjukvårdspolitisk rapport Våren 2013 tillsatte Socialdemokraterna en arbetsgrupp för att studera sjukvårdens problem och utmaningar. Idag överlämnar arbetsgruppen sin rapport till Socialdemokraternas

Läs mer

Sjukvårdslyft med traineejobb och utbildning

Sjukvårdslyft med traineejobb och utbildning 2014-08-12 PM Sjukvårdslyft med traineejobb och utbildning Antalet anställda i kommuner och landsting har minskat under de senaste åren i förhållande till befolkningen i Sverige 1. Färre anställda behöver

Läs mer

VÅRA SKATTEMEDEL SKA GÅ TILL VÄLFÄRD

VÅRA SKATTEMEDEL SKA GÅ TILL VÄLFÄRD VÅRA SKATTEMEDEL SKA GÅ TILL VÄLFÄRD - INTE STORA VINSTER BRA VÅRD FÖRE SKATTESÄNKNINGAR OCH PRIVATISERINGAR RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (7) EN

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

RIKSDAGSVALET SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september

RIKSDAGSVALET SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september RIKSDAGSVALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september Sid 2 (4) MANUS FÖR BLOCKBYTARE Hej! Jag heter X och kommer från Socialdemokraterna. Vi går

Läs mer

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VALFILM OM VÄLFÄRDEN Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VAD ÄR KVALITET FÖR DE ÄLDRE? Flexibilitet att få påverka innehållet i omsorgen Kontinuitet att få omges med samma

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet

Läs mer

Varför granskar och rapporterar vi så mycket? Om konsekvenser av New Public Management. Anders Ivarsson Westerberg, Docent, Förvaltningsakademin

Varför granskar och rapporterar vi så mycket? Om konsekvenser av New Public Management. Anders Ivarsson Westerberg, Docent, Förvaltningsakademin Varför granskar och rapporterar vi så mycket? Om konsekvenser av New Public Management. Anders Ivarsson Westerberg, Docent, Förvaltningsakademin Våra yrken har kidnappats av ekonomernas modeller Försöken

Läs mer

Administrationssamhället. Anders Forssell Uppsala universitet Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola

Administrationssamhället. Anders Forssell Uppsala universitet Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola Administrationssamhället Anders Forssell Uppsala universitet Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola Ett samhällsfenomen - vi administrerar våra liv Kalendrar, planering, budgetar facebook Valfrihetens

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ARBETSGIVARPOLITIK ANTAGEN PÅ DISTRIKTSKONGRESSEN Hälso- och

REGIONAL STRATEGI FÖR ARBETSGIVARPOLITIK ANTAGEN PÅ DISTRIKTSKONGRESSEN Hälso- och REGIONAL STRATEGI FÖR ARBETSGIVARPOLITIK ANTAGEN PÅ DISTRIKTSKONGRESSEN 2018 Hälso- och 1 REGIONAL STRATEGI FÖR ARBETSGIVARPOLITIK VÅR VISION EN VÄLFÄRD I VÄRLDSKLASS Sverige är ett välfungerande välfärdsland,

Läs mer

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen?

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen? Foto: Chris Ryan Vad är en lärare egentligen? Foto: Istockphoto Det här är inte en lärare Som lärare är du ständigt exponerad för omvärlden. Du betraktas och bedöms av eleverna och deras anhöriga, av rektorerna,

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Minskad administration Låt lärare vara lärare

Minskad administration Låt lärare vara lärare 2014-08-20 PM Minskad administration Låt lärare vara lärare Vallöfte: Avlasta lärarna med 6 000 extratjänster i skolan Kunskapsresultaten i skolan har sjunkit under åtta år och ojämlikheten i skolan ökar.

Läs mer

Sätta dagordningen och fokus

Sätta dagordningen och fokus Sätta dagordningen och fokus VÅRDLYFT FÖR DALARNA BRA VÅRD FÖRE FLER SKATTESÄNKNINGAR RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (5) En vård av hög kvalitet Vården

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

DE FÅR BETALA PRISET FÖR SVERIGE- DEMOKRATERNAS HÖGERSVÄNG. en rapport om hur vinstjakten drabbar de som arbetar i välfärden

DE FÅR BETALA PRISET FÖR SVERIGE- DEMOKRATERNAS HÖGERSVÄNG. en rapport om hur vinstjakten drabbar de som arbetar i välfärden DE FÅR BETALA PRISET FÖR SVERIGE- DEMOKRATERNAS HÖGERSVÄNG en rapport om hur vinstjakten drabbar de som arbetar i välfärden De får betala priset för Sverigedemokraternas högersväng - en rapport om hur

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Ekonomichefer och styrning

Ekonomichefer och styrning Sida 1 Ekonomichefer och styrning Ekonomichefsenkät 2016. Undersökningen genomfördes i enkätform under juni 2016 och sändes ut till landets centralt placerade ekonomichefer inom landsting/regioner samt

Läs mer

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, utbildningsnämnden, Lärarnas

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, utbildningsnämnden, Lärarnas PM 2013: RIV (Dnr 001-687/2013) Tid för undervisning - lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (DS 2013:23) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 24 juli 2013 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Vård i världsklass för alla

Vård i världsklass för alla Vård i världsklass för alla Vård i världsklass för alla Det här är Vårdförbundets valmanifest med konkreta reformförslag riktat till landets politiker. Vi är ett växande yrkesförbund som samlar över 114

Läs mer

Välfärd är trygghet. Varje dag, dygnet runt. Facklig information från Kommunal

Välfärd är trygghet. Varje dag, dygnet runt. Facklig information från Kommunal Välfärd är trygghet Varje dag, dygnet runt Facklig information från Kommunal När vi investerar i välfärden investerar vi i ett tryggare Sverige Vi i Kommunal är ryggraden i välfärden vi är där och skapar

Läs mer

LOs politiska plattform valet 2018

LOs politiska plattform valet 2018 LOs politiska plattform valet 2018 Landsorganisationen i Sverige 2018 Grafisk form: LO Produktion och tryck: Bantorget Grafiska AB, Stockholm 2018 isbn 978-91-566-3298-3 lo 18.03 2 000 Trygghet för vanligt

Läs mer

Plats för proffsen KORTVERSION. Plats för proffsen ETT ALTERNATIV TILL NEW PUBLIC MANAGEMENT I HEMTJÄNSTEN. Gör plats för hemtjänstens. proffs!

Plats för proffsen KORTVERSION. Plats för proffsen ETT ALTERNATIV TILL NEW PUBLIC MANAGEMENT I HEMTJÄNSTEN. Gör plats för hemtjänstens. proffs! KORTVERSION Plats för proffsen ETT ALTERNATIV TILL NEW PUBLIC MANAGEMENT I HEMTJÄNSTEN Gör plats för hemtjänstens proffs! 1 2 KORTVERSION Plats för proffsen ETT ALTERNATIV TILL NEW PUBLIC MANAGEMENT I

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Politik är tråkigt och obegripligt. Det rör inte mig!

Politik är tråkigt och obegripligt. Det rör inte mig! ?! Myter och fakta ?MYT Politik är tråkigt och obegripligt. Det rör inte mig! 2 Kommunpolitiken handlar FAKTA om skolan och omsorgen om våra barn och gamla. Den hanterar gator och torg, sophämtning och

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Välfärdens, inklusive skolans, verksamheter är ingen marknad. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Administrationssamhället. Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola

Administrationssamhället. Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola Administrationssamhället Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola Forskningsprojekt Började 1997 Avhandling om polisen 2004 Flera projekt: HSFR, Konkurrensverket, FAS och senast AFA Projektet Begravd

Läs mer

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna (DS 2016:8)

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna (DS 2016:8) Datum 2016-06-07 SJ Er referens S2016/02521/SF Vår referens Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se/ s.sf@regeringskansliet.se Remissvar Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning

Läs mer

Ökad insyn i välfärden, SOU 2016:62

Ökad insyn i välfärden, SOU 2016:62 1(7) 2017-02-24 Socialdepartementet Lise Donovan 103 33 STOCKHOLM 070-28 56 210 lise.donovan@tco.se Ökad insyn i välfärden, SOU 2016:62 S2016/06178/FS TCO har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet

Läs mer

VAD SPELAR TILLIT FÖR ROLL I STYRNINGEN?

VAD SPELAR TILLIT FÖR ROLL I STYRNINGEN? VAD SPELAR TILLIT FÖR ROLL I STYRNINGEN? Vesna Jovic, VD Sveriges kommuner och Landsting, SKL Vad tänker du på när du hör ordet TILLIT? Vad är TILLIT? Tillit är en ledningsfilosofi som innebär att vi väljer

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

Administrationssamhället. Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola (Anders Forssell, Uppsala universitet)

Administrationssamhället. Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola (Anders Forssell, Uppsala universitet) Administrationssamhället Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola (Anders Forssell, Uppsala universitet) Upplägg Bakgrund Teori Resultat, siffror Administrativ förändring, tendenser Förklaringar,

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

LOs politiska plattform inför valet 2014

LOs politiska plattform inför valet 2014 LOs politiska plattform inför valet 2014 LOs politiska plattform inför valet 2014 Sveriges löntagare behöver en ny politik och en ny regering. Arbetslösheten är idag högre än vid regeringsskiftet 2006.

Läs mer

Mindre klasser och fler speciallärare i lågstadiet framtidsinvesteringar i de yngsta eleverna

Mindre klasser och fler speciallärare i lågstadiet framtidsinvesteringar i de yngsta eleverna 2014-08-19 PM Mindre klasser och fler speciallärare i lågstadiet framtidsinvesteringar i de yngsta eleverna Regeringen har konsekvent prioriterat skattesänkningar framför investeringar i skolan. Resultatet

Läs mer

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft Visa vägen i vården ledarskap för stärkt utvecklingskraft Innehåll UPPDRAGET OCH VÅRA ARBETSMETODER SLUTSATSER FRÅN FORSKNING OCH INTERVJUER LÄRDOMAR FRÅN ANDRA LÄNDER OCH SEKTORER SLUTSATSER FRÅN NULÄGESANALYSEN

Läs mer

REMISSVAR (SOU 2017:38)

REMISSVAR (SOU 2017:38) 2017-09-11 Rnr 54.17 Finansdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (SOU 2017:38) Kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning Välfärdsutredningens betänkande Syftet med betänkandet: 1) Analysera

Läs mer

Med tillit växer handlingsutrymmet- tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (SOU 2018:47)

Med tillit växer handlingsutrymmet- tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (SOU 2018:47) Yttrande Finansdepartementet Dnr Fi2018/02431 Med tillit växer handlingsutrymmet- tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (SOU 2018:47) Sammanfattning Fysioterapeuterna vill tacka för möjligheten

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Politik är tråkigt och obegripligt. Det rör inte mig!

Politik är tråkigt och obegripligt. Det rör inte mig! ?! Myter och fakta ?MYT Politik är tråkigt och obegripligt. Det rör inte mig! 2 Kommunpolitiken handlar FAKTA om skolan och omsorgen om våra barn och gamla. Den hanterar gator och torg, sophämtning och

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt En Demoskopundersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv 2011-07-02 Om undersökningen Syfte Att undersöka attityder till förslag om vinstbegränsning bland

Läs mer

Frågeformulär inför Valet 2014

Frågeformulär inför Valet 2014 Frågeformulär inför Valet 2014 Kommun/Landsting: Kiruna kommun och Norrbottens län Parti: Knegarkampanjen Svarande: Tommy Hjertberg Svara endast: JA eller NEJ 1. Kommer ditt parti att se till att Kommunalarna

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Sammanfattning Att definiera och mäta kvalitet i välfärden är komplicerat Det är svårt att definiera alla aspekter av kvalitet i välfärden. Till skillnad från mer tekniska verksamheter som t.ex. byggnation

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:64 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:50 av Stig Nyman (kd) om arbetstidsförkortning för äldre medarbetare Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4292 2015-10-23 Ekonomi och styrning Lena Svensson Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Läs mer

Stockholms län växer för närvarande i en takt om cirka människor på fem år. Det motsvarar ett helt Uppsala.

Stockholms län växer för närvarande i en takt om cirka människor på fem år. Det motsvarar ett helt Uppsala. Stockholms län växer för närvarande i en takt om cirka 200 000 människor på fem år. Det motsvarar ett helt Uppsala. För att utvecklingen i länet ska hänga med i denna ökning är det helt nödvändigt att

Läs mer

Plan för Kompetensmix Skånevård Sund

Plan för Kompetensmix Skånevård Sund Plan för Kompetensmix Skånevård Sund 2016-11-15 1 Inledning Kompetensmix handlar om att på ett strukturerat sätt uppgiftsväxla arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier och att föra in nya kompetenser i verksamheterna.

Läs mer

Effektivare vård. Göteborgsregionens kommunalförbund Göran Stiernstedt

Effektivare vård. Göteborgsregionens kommunalförbund Göran Stiernstedt Effektivare vård Göteborgsregionens kommunalförbund 160127 Göran Stiernstedt Effektiv vård (SOU 2016:2) Göran Stiernstedt Anna Ingmanson Daniel Zetterberg Uppdraget enligt dir 2013:104 Ge förslag på åtgärder

Läs mer

Styrning för välfärdsproffs

Styrning för välfärdsproffs -- EN RAPPORT OM VÄLFÄRDEN EFTER NEW PUBLIC MANAGEMENT -- EN RAPPORT OM VÄLFÄRDEN EFTER NEW PUBLIC MANAGEMENT Ulrika Lorentzi Förord Kommunals vision Viktiga jobb värda att älska dygnets alla timmar

Läs mer

Dessutom jobbar vi i kommuner, landsting och regioner ständigt för att göra välfärden ännu bättre. Trevlig läsning!

Dessutom jobbar vi i kommuner, landsting och regioner ständigt för att göra välfärden ännu bättre. Trevlig läsning! Rena fakta Sveriges Kommuner och Landsting, 2015 Bestnr: 5390 Illustration: Ida Broberg Produktion: EO Tryck: LTAB, 2015 Sverige har bra välfärd. Det märks sällan i den allmänna debatten. Den handlar istället

Läs mer

Vi vill sitta i förarsätet

Vi vill sitta i förarsätet Ulricehamn 2012-08-15 Vi vill sitta i förarsätet nio skäl mot införandet av utmaningsrätt i Ulricehamns kommun Socialdemokraternas Partikansli Riksdagen 100 12 Stockholm Besök: Riddarhustorget 7-9 T: 08

Läs mer

En värdig äldreomsorg?

En värdig äldreomsorg? En värdig äldreomsorg? Äldreomsorgschefers syn på kvaliteten i äldreomsorgen november 2011 En värdig äldreomsorg? En undersökning om äldreomsorgschefers syn på kvaliteten i äldreomsorgen Inledning Ingen

Läs mer

Kommentar Välfärdsutredningen. Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds Universitet

Kommentar Välfärdsutredningen. Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Kommentar Välfärdsutredningen Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Reformidéerna inom NPM lanserades i många sammanhang som en universallösning på existerande eller tänkta problem inom offentlig

Läs mer

Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård. Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se

Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård. Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Hög personalomsättning äventyrar kvalitén i socialt barnavårdsarbete Framför allt

Läs mer

Grupparbete Jobbet och samhället

Grupparbete Jobbet och samhället Grupparbete Jobbet och samhället Utgå från det parti/partier just din grupp har blivit tilldelat. Fundera över följande frågor: 1. Hur vill ditt parti att eventuellt överskott i välfärden ska användas?

Läs mer

November 2015. Med rätt förutsättningar klarar vi det här! 1 024 medlemmar i Vision om flyktingsituationen. Hej

November 2015. Med rätt förutsättningar klarar vi det här! 1 024 medlemmar i Vision om flyktingsituationen. Hej November 2015 Med rätt förutsättningar klarar vi det här! 1 024 medlemmar i Vision om flyktingsituationen Hej Med rätt förutsättningar klarar vi det här Just nu står vi inför en unik situation. Fler människor

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015 Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån

Läs mer

Valplattform Kommunvalet 2018 Vänsterpartiet Nordmaling

Valplattform Kommunvalet 2018 Vänsterpartiet Nordmaling Ett solidariskt samhälle en ekonomi för alla Valplattform Kommunvalet 2018 Vänsterpartiet Nordmaling Vänsterpartiets prioriterade huvudfrågor: 1. Öka grundbemanningen inom äldreomsorgen för högre kvalité

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Rätt till heltid. Vad kan ni göra i kommun, region och landsting? Vänsterpartiet i SKL tipsar

Rätt till heltid. Vad kan ni göra i kommun, region och landsting? Vänsterpartiet i SKL tipsar Rätt till heltid Vad kan ni göra i kommun, region och landsting? Vänsterpartiet i SKL tipsar 1 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Fakta... 4 Var finns flest deltider?... 4 Delade turer... 5 Framgångsfaktorer

Läs mer

Låt sjuksköterskor vara sjuksköterskor återinför vårdbiträden.

Låt sjuksköterskor vara sjuksköterskor återinför vårdbiträden. Låt sjuksköterskor vara sjuksköterskor återinför vårdbiträden. 12 000 FLER VÅRDBITRÄDEN 8 MILJARDER UNDER 4 ÅR Låt sjuksköterskor vara sjuksköterskor återinför vårdbiträden. Vårdbiträdena behöver komma

Läs mer

Konkurrens och brist på konkurrens i välfärden. SNS-seminarium om Välfärdsutredningen Stefan Jönsson

Konkurrens och brist på konkurrens i välfärden. SNS-seminarium om Välfärdsutredningen Stefan Jönsson Konkurrens och brist på konkurrens i välfärden SNS-seminarium om Välfärdsutredningen Stefan Jönsson 2017-05-23 Konkurrensutsättning kan ge effektivitet och högre kvalitet» Privata företag kan antas sträva

Läs mer

www.pwc.se Är mer pengar lösningen på allt? En utblick för insikt kring skolor, ekonomi och resultat Linköping 12 september 2013

www.pwc.se Är mer pengar lösningen på allt? En utblick för insikt kring skolor, ekonomi och resultat Linköping 12 september 2013 www.pwc.se Är mer pengar lösningen på allt? En utblick för insikt kring skolor, ekonomi och resultat Linköping 12 september 2013 Kort presentation av Magnus och Johan Magnus Höijer har en 14-årig bakgrund

Läs mer

Arbetsgivarfrågor. Agneta Jöhnk. Avdelningen för Arbetsgivarpolitik 19 maj 2017

Arbetsgivarfrågor. Agneta Jöhnk. Avdelningen för Arbetsgivarpolitik 19 maj 2017 Arbetsgivarfrågor Agneta Jöhnk Avdelningen för Arbetsgivarpolitik 19 maj 2017 Summering Avtal 17 - framgångar Långa avtalsperioder eller tillsvidareavtal: 3-åriga avtal AKV och Läkarförbundet, förlängning

Läs mer

Välfärdsutredningen. Ilmar Reepalu Särskild utredare. Välfärdsutredningen

Välfärdsutredningen. Ilmar Reepalu Särskild utredare. Välfärdsutredningen Ilmar Reepalu Särskild utredare Utredningens bedrivande Expertgrupp Två referensgrupper en för skola och en vård och omsorg Utredningen ska bedrivas utåtriktat Huvudbetänkande 1 november 2016 Slutbetänkande

Läs mer

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms universitet Insatser för äldre och för funktionshindrade

Läs mer

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Organisera för en jämställd arbetsmiljö från ord till handling En vitbok från Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag Kvinnors arbetsmiljö 2011-2016. Innehåll

Läs mer

Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren

Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren Val 2014 Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren För dig som valarbetare 2 (5) Valstrategin Vår berättelse kan vara bra att använda som en plattform till de samtal som genomförs vid dörren. Väck intresse:

Läs mer

Administrationssamhället. Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola (Anders Forssell, Uppsala universitet)

Administrationssamhället. Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola (Anders Forssell, Uppsala universitet) Administrationssamhället Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola (Anders Forssell, Uppsala universitet) Upplägg Bakgrund Teori Resultat, siffror Administrativ förändring, tendenser Förklaringar,

Läs mer

NATIONELLT VACCINATIONS PROGRAM MOT STRESS

NATIONELLT VACCINATIONS PROGRAM MOT STRESS NATIONELLT VACCINATIONS PROGRAM MOT STRESS För dig som är i riskgruppen för att bränna ut dig. Eller har stressade kollegor och inte vill smittas. För politiker, chefer och anställda. Här är ett vaccin

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN

HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON 28 AUGUSTI 2014 VI PRIORITERAR INVESTERINGAR I SKOLAN I varje budget har vi prioriterat mer resurser till skolan för en jämlik

Läs mer

Resurser och personalinsatsen i välfärden vi reder ut begreppen

Resurser och personalinsatsen i välfärden vi reder ut begreppen Resurser och personalinsatsen i välfärden vi reder ut begreppen Svenskt Näringsliv och Sveriges kommuner och landsting har under våren genomlyst frågan om resurser till vård, skola och omsorg. Det ligger

Läs mer

Administrationssamhället. Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola

Administrationssamhället. Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola Administrationssamhället Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola Började med berättelser och klagomål Framför allt har det för många poliser tillkommit en mängd administrativa uppgifter som läggs

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23) D nr YTTRANDE Stockholm 2013-07-10 Handläggare Anna Gabrielsson Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström Ett bättre LEKSAND. För alla. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström En attraktiv kommun för fler Leksand ska vara en bra kommun

Läs mer

Investeringar för kompetens och kvalitet inom äldreomsorgen

Investeringar för kompetens och kvalitet inom äldreomsorgen Investeringar för kompetens och kvalitet inom äldreomsorgen Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister Heléne Fritzon, ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings förhandlingsdelegation

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer