3. Förutsättningar för att ingå avtal om personalbil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. Förutsättningar för att ingå avtal om personalbil"

Transkript

1 Ägare: Godkänd av: Koncernledning Utfärdare: Giltig från: Version: 2022:01 Ersätter dokument: 1. Bakgrund Denna personalbilsmanual är ett komplement till Gota Medias förmånsbilspolicy. Med Gota Media menas Gota Media AB med tillhörande dotterbolag inom koncernen. Manualen innehåller information och rutiner för personalbilsförare att ta del av samt att förhålla sig till (Bilaga Din personalbil). 2. Vad är personalbil? Personalbil är en personalförmån som Gota Media erbjuder sina anställda. Bilen ställs till den anställdes förfogande mot ett löneavdrag. Storleken på löneavdrag avgörs av valet bil, utrustning, avtalets längd, total körsträcka och bilens förmånsvärde. Gota Media har tecknat avtal med LeasePlan AB för administration av Gota Medias personalbilar. I praktiken innebär detta att LeasePlan leasar bilarna, svarar för all kostnadshantering, kontakt med personalbilsförare och fakturerar sedan Gota Media som i sin tur gör avdrag på den anställdes lön. Bilen ägs av LeasePlan Sverige AB, och personalbilsföraren är av Gota Media utsedd som förare. 3. Förutsättningar för att ingå avtal om personalbil Du ska vid beställningstillfället vara tillsvidareanställd på minst 40 procent. Du ska inte ha sagt upp dig, inte vara uppsagd, inte fylla 67 år under avtalsperioden, inte vara långtidsfrånvarande pga av tex sjukdom eller tjänstledighet, du ska vara fullt arbetsför vid beställningstillfället, inte planera att ta ut tjänstledighet samt inte ha några betalningsanmärkningar. 4. Bilmärken Gota Media har avtal med Volvo, Volkswagen, Audi, Skoda och Seat som kan nyttjas vid offertförfrågan. LeasePlan kan även erbjuda andra märken. Gota Medias anställda ska välja en elbil som personalbil. 5. Vad ingår i din personalbil I medarbetarens kostnad för personalbil: Värdeminskning/finansiering Service och underhåll Sommar- och vinterhjul (välj dubbat eller odubbat) Vägtrafikskatt Försäkringspremie Bilbesiktning Däckförvaring Hantering av trängselskatt (vidarefaktureras till den anställde och dras på lön) Förtida lösenförsäkring Den månatliga kostnaden för bilen baseras enligt räkneexempel (Bilaga LeasePlan Gota Media) utöver ovan på 36 månaders och 1500 mils körning/år. Skulle LeasePlan upptäcka att körningen riskerar överstiga vad som uppgetts i den ursprungliga offerten tas en kontakt med personalbilsföraren och kostnaden höjs utifrån ny beräkning. 2

2 Ägare: Godkänd av: Koncernledning Utfärdare: Giltig från: Version: 2022:01 Ersätter dokument: Om budgeterade kostnader visar +/- vid avtalets slut sker avräkning budgeterad körsträcka kontra faktisk körsträcka. 6. Biladministration och löneavdrag LeasePlan Gota Media har tecknat avtal med LeasePlan AB för administration av Gota Medias personalbilar. I praktiken innebär detta att LeasePlan svarar för all kostnadshantering och fakturerar sedan Gota Media som i sin tur gör avdrag på den anställdes lön. Löneavdraget som görs är ett brutto-nettolöneavdrag. Om kostnaden för bilen överstiger förmånsvärdet görs ett bruttolöneavdrag på överstigande belopp. Eftersom personalbil är en skattemässig förmån utgår förmånsvärde enligt Skatteverkets riktlinjer. Om skattereglerna ändras kan Gota Media komma att övergå till annat löneavrag. Ditt bruttolöneavdrag kan även ändras under avtalstiden om din verkliga körsträcka avviker mot vad som uppgetts i den ursprungliga bilofferten. Bruttolöneavdrag innebär att du går ner i lön, vilket påverkar din sjuklön och pension. Varje förare erhåller inloggning till LeasePlans hemsida. 7. Beställningsrutin Kontakta en återförsäljare som Gota Media eller LeasePlan har tecknat avtal med. Återförsäljaren hjälper dig att ta fram ett affärsförslag. Observera att vinterhjul inte ska ingå i affärsförslaget de levereras från LeasePlan. Skicka affärsförslaget tillsammans med offertberäkningsunderlag (se bilaga Offertberäkningsunderlag) till offert@leaseplan.se de återkommer sedan med uppskattad månadskostnad. Efter ditt godkännande skickas en skarp offert till Gota Medias fordonsansvarige för underskrift. LeasePlan beställer bilen och återkommer med ett preliminärt leveransdatum. 8. Frånvaro Om du inte uppbär lön, tex på grund av långtidssjukskrivning, föräldraledighet eller liknande kommer Gota Medias kostnad för bilen faktureras direkt till dig. Genom att acceptera villkoren för Personalbil accepterar du även betalningsansvaret för denna kostnad under din frånvaro. 9. Skötsel och användning av bilen Du ansvarar och bekostar själv tvätt och nödvändig skötsel av bilen. Bilen får användas av dig och din familj. Utlandskörning får ske i länder där bilens försäkring gäller. Kontrollera detta via LeasePlan. För utlandskörning krävs också ett förarintyg som styrker din rätt till bilen finns att hämta på MyLeasePlan. 10. Om du slutar Om du på egen begäran avslutar din anställning ska bilen återlämnas senast sista anställningsdag. Kostnaden för att lämna tillbaka en bil i förtid är 35 procent av ej förfallna leasinghyror, avtalade och garanterade kostnader. Detta gäller först tolv månader in i leasingperioden. Om du återlämnar bil innan tolv månader blir kostnaden 100 procent av ej förfallna leasinghyror, avtalade och garanterade kostnader för de kvarstående månaderna upp till tolv månader, och därefter 35 procent. 3

3 Ägare: Godkänd av: Koncernledning Utfärdare: Giltig från: Version: 2022:01 Ersätter dokument: Gota Media har tecknat en så kallad förtida lösenförsäkring som kan träda i kraft vid förtida återlämning. Den täcker upp till ett prisbasbelopp och täcker hela eller delar av dina kvarvarande kostnader. Försäkringen gäller förs 182 dagar in i bilens leasingperiod. Räkneexenmpel förtida inlösen (finns även i bilaga Din Personalbil) 11. Återlämning av personalbil Efter avtalstidens slut ska bilen återlämnas med all utrustning som levererats med bilen. I första hand återlämnas bilen till den leverantör där du hämtat bilen. LeasePlan meddelar dig sex månader innan avtalets slut. Efter återlämning görs en slutavräkning som bygger på: En avstämning mellan verklig och budgeterad körsträcka. Differens debiteras alternativ krediteras. En kostnad för reparation av eventuella skador utöver normalt slitage tas ut. (Bilaga Slitageguide LeasePlan) Den totala skillnaden kommer att justeras på din lön efter avtalstidens slut. 4

4 Din Personalbil

5 VAD BÖR DU VETA INNAN DU BESTÄLLER PERSONALBIL Vad är Personalbil? Personalbil är en personalförmån som en arbetsgivare erbjuder sina anställda. Bilen ställs till den anställdes förfogande mot ett löneavdrag vilket förklaras i en separat punkt. Storleken på löneavdraget avgörs av valet av bilmodell inklusive utrustning, avtalets längd, total körsträcka under avtalstiden och bilens förmånsvärde. Förutsättningar för att få ingå avtal om Personalbil Om inget annat avtalats så är en förutsättning för Personalbil att den Anställde vid beställningstillfället innehar en tillsvidareanställning på minst 35 % och att den Anställde (i) inte har sagt upp sig, (ii) inte är uppsagd, (iii) inte fyller 67 år under avtalsperioden, (iv) inte är långtidsfrånvarande pga. t ex sjukdom eller tjänstledighet, (v) är fullt arbetsför vid anmälan och inte planerar att ta ut tjänstledighet samt (vi) inte har några betalningsanmärkningar. Viktigt att veta är att Personalbil är skattemässigt att jämföra med Förmånsbil beträffande t ex reseersättningsregler. Bilmärken och modeller Vänligen följ din arbetsgivares Bilpolicy i val av bilmärke och modell. Prisnivå Vänligen följ din arbetsgivares Bilpolicy. All extra utrustning ska beställas i samband med bilbeställningen, dock inte vinterhjul som levereras direkt från LeasePlan. Observera att du inte själv får montera utrustning på bilen utan att först kontakta LeasePlan för godkännande. Avtalslängd Bilens avtalslängd är månader. En förlängning kan härefter göras på ytterligare 6 månader i taget. Du kan inte byta bil under avtalstiden. Den maximala körsträckan för avtalet är mil. Vad ingår i din Personalbil: Värdeminskning/finansiering Service och reparationer Sommar- och vinterhjul (dubbat- alt. odubbat) Vägtrafikskatt Försäkringspremie Bilbesiktning Däckförvaring Hantering av trängselskatt Drivmedel (splitkort) Ev budgeterade kostnader +/- avräkning vid avtalets slut: Avräkning sker av budgeterad körsträcka kontra faktisk körsträcka Vad ingår inte i din Personalbil, ex: Självrisker vid skada Parkeringsavgifter och parkeringsböter Hyrbil vid t ex service Bilbeställning Kontakta en återförsäljare för vilken din arbetsgivare eller LeasePlan tecknat avtal med. De hjälper dig att ta fram ett affärsförslag på den bil du vill ha. Vinterdäck skall ej ingå i affärsförslaget de levereras från LeasePlan. Skicka affärsförslaget tillsammans med ifylld avrop till offert@leaseplan.se de återkommer sedan med en uppskattad månadskostnad. Efter ditt godkännande skickas en skarp offert/ beställningsunderlag till er fordonsansvarige för underskrift. LeasePlan beställer bilen och återkommer med ett preliminärt leveransdatum. Löneavdrag Löneavdraget som görs är ett brutto- och nettolöneavdrag. Om bilens kostnad överstiger förmånsvärdet görs ett bruttolöneavdrag på överstigande belopp. Eftersom en Personalbil är en skattemässig förmån utgår förmånsvärde enligt skatteverkets riktlinjer. Ditt nettolöneavdrag kommer dock att reducera ditt förmånsvärde. Om skattereglerna ändras kan din arbetsgivare övergå till annat löneavdrag. Ditt bruttolöneavdrag kan även ändras under avtalstiden om din verkliga körsträcka avviker mot vad som uppgetts i den ursprungliga bilofferten. Nettolöneavdraget ändras årsvis då förmånsvärdet justeras enligt skatteverkets beräkningar. Uppskattad körsträcka Det är mycket viktigt att du uppger en körsträcka som är så riktig som möjligt. Körsträckan är en av de viktigaste parametrarna i bilens totalkostnad. Om det uppstår en större differens mellan verklig körsträcka och den du uppgett kan din månatliga bilkostnad ändras. ATT TÄNKA PÅ UNDER LEASINGPERIODEN Bilinnehav Cirka en vecka efter att din bil levererats får du information mailad från LeasePlan. Den innehåller uppgifter för att underlätta ditt bilinnehav som t ex var du vänder dig om du har frågor, vilka leverantörer du använder för din bil samt hur du får tillgång till MyLeasePlan, en portal för hantering av allt som gäller din Personbil. Bilförsäkring Bilen är alltid helförsäkrad (inkl ev Vagnskadegaranti) hos LeasePlan Insurance. Om en skada uppstår ska LeasePlan alltid underrättas. Skadeanmälan gör du direkt via MyLeasePlan. Frånvaro Om du inte uppbär lön pga. exempelvis långtidssjukskrivning, föräldraledighet eller liknande kommer din arbetsgivares kostnad för bilen att faktureras direkt till dig för betalning. Genom att acceptera villkoren för Personalbil accepterar du även betalningsansvaret för denna kostnad vid frånvaro. Pension, sjukpenning mm Pensionen påverkas inte av sänkt nettolön. Ett eventuellt bruttolöneavdrag (endast då kostnad för bilen överstiger förmånsvärdet) påverkar sjukpenningsgrundande inkomst om lönen efter bruttolöneavdraget understiger 7,5 prisbasbelopp.

6 Ägare Bilen ägs av LeasePlan Sverige AB som är registrerad brukare. Du är av din arbetsgivare utsedd förare. Förare av bilen Bilen får användas av dig och din familj. Övningskörning är tillåten efter att du har skaffat erforderliga tillstånd från Transportstyrelsen. Bilen får inte överlåtas, uthyras eller användas på tävlingsbanor eller för tävlingskörning. Utlandskörning Bilen får bara användas för utlandskörning i de länder där bilens försäkring gäller vilket du bör kontrollera med LeasePlan i god tid innan avfärd. Du behöver även ett förarintyg som styrker din rätt till bilen. Förarintyg finns att beställa på MyLeasePlan. Service, reparationer och däck Kostnader för service och underhåll samt vissa reparationer ingår i bilkostnaden. Kontakta LeasePlan vid service, reparationer och byte/skifte av däck via MyLeasePlan eller LeasePlan Support. Skötsel av bilen Du ansvarar och bekostar själv tvätt och nödvändig skötsel av bilen. Du är också ansvarig för att bilen inte utsätts för onormalt slitage eller vanvård. Eventuella kostnader för detta debiteras dig i form av löneavdrag. En slitageguide av accepterade och icke accepterade skador finns på MyLeasePlan. Parkeringsavgifter Felparkeringsavgifter och böter betalar du själv. Om LeasePlan får en påminnelse regleras avgiften direkt av LeasePlan. Kostnaden skickas därefter vidare till din arbetsgivare tillsammans med en administrativ avgift för betalning, vilket sedan regleras via löneavdrag. Tänk på att även om du bestrider en felparkeringsavgift ska den ändå betalas i tid. Mätarställning LeasePlans målsättning är att den budgeterade körsträckan och din verkliga körsträcka ska vara samma vid avtalstidens slut. Om du vet med dig att du kommer att få en förändrad körprofil bör du själv kontakta LeasePlan. NÄR BILEN SKA LÄMNAS TILLBAKA Bilens återlämnande Efter avtalstidens slut skall bilen återlämnas med all utrustning som levererats med bilen, i första hand till den leverantör du hämtar din nya bil hos. LeasePlan kommer att meddela dig sex månader innan avtalets slut. Efter att din bil är återlämnad görs en slutavräkning: En avstämning mellan verklig och budgeterad körsträcka. Differens debiteras alternativt krediteras. En kostnad för reparation av eventuella skador utöver normalt slitage. En slitageguide av accepterade och icke accepterade skador finns på MyLeasePlan. Den totala skillnaden kommer att justeras på din lön efter avtalstidens slut. Om du slutar Om du på egen begäran avslutar din anställning ska bilen återlämnas senast din sista anställningsdag. Kostnaden för att lämna tillbaka en bil i förtid är 35 % av ej förfallna leasinghyror, avtalade och garanterade kostnader. Detta gäller dock först efter 12 månader in på bilens leasing. Om du återlämnar din bil innan 12 månader blir kostnaden för återlämning 100 % av de ej förfallna leasinghyror, avtalade och garanterade kostnader de kvarstående månaderna, därefter blir resterande del 35 %. Om din arbetsgivare har tecknat en så kallad förtida lösenförsäkring kan den träda i kraft vid förtida återlämning av bilen. Den täcker upp till ett prisbasbelopp och täcker helt eller delar av dina kvarvarande kostnader. Denna försäkring kan brukas först efter en karenstid om 182 dagar in på bilens leasing. Se vidare i bilaga, Förtida Lösen Villkor på MyLeasePlan. Exempel på förtida lösen försäkring -1: Bilen har 10 månader kvar på ett 36 månaders avtal. Avskrivningar kr + Service 276 kr + Däck 527 kr + Ränta 213 kr * 10 (mån) * 0,35 (%) = kr kr ex.moms. Vilket betyder att för denna förare så täcker försäkringen hela kostnaden för ett fordonsavslut. Exempel på förtida lösen försäkring -2 Bilen har 29 månader kvar på ett 36 månaders avtal. 100 % av månadskostnad är kr kr * 5 (mån) = kr Avskrivningar kr + Service 460 kr + Däck 921 kr + Ränta 432 kr * 24 (mån) * 0,35 (%) = kr. Vilket betyder att för denna förare så täcker försäkringen kostnaden med kr (2022) för förtida avslut kr kr kr = Kostnad för föraren kr ex moms. Kontaktuppgifter till LeasePlan Support Tel: E-post: minbil@leaseplan.se Våra öppettider måndag-fredag Om du behöver akut hjälp med din Personalbil, till exempel bärgare eller starthjälp, går det bra att kontakta LeasePlan dygnet runt på

7 LeasePlan Gota Media AB 1

8 Polestar / SEK Skoda Enyaq iv80 / SEK Nettolöneavdrag: 4,492 kr /månad Bruttolöneavdrag : 634 kr/mån (halv moms) Förmånsvärde: 4,492 kr/mån Personalbil Brunettoläneavdrag Ej 100 mil i tjänst Anställdes totala nettokostnad 50% marginalskatt: 4,809 kr/mån VW ID3 Business / SEK Nettolöneavdrag: 5,066 kr /månad Bruttolöneavdrag: 1347 kr/mån (halv moms) Förmånsvärde: 5,066 kr/mån Personalbil brunettolöneavdrag Ej 100 mil i tjänst Anställdes totala nettokostnad 50% marginalskatt: 5,740 kr/mån VW ID4 Business / SEK Nettolöneavdrag: 4,097 kr /månad Bruttolöneavdrag : 1299 kr/mån (halv moms) Förmånsvärde: 4,097 kr/mån Personalbil brunettolöneavdrag Ej 100 mil i tjänsten Anställdes totala nettokostnad 50% marginalskatt: 4,746 kr/mån Nettolöneavdrag: 4,605 kr /månad Bruttolöneavdrag : 1381 kr/mån (halv moms) Förmånsvärde: 4,605 kr/mån Personalbil brunettolöneavdrag Ej 100 mil i tjänsten Anställdes totala nettokostnad 50% marginalskatt: 5,296 kr/mån

Personalmiljöbilar. Centrum för HR Datum Vår beteckning 2014-01-17

Personalmiljöbilar. Centrum för HR Datum Vår beteckning 2014-01-17 Personalmiljöbilar Personalmiljöbilar Är en personalförmån som Landstinget Västmanland erbjuder alla tillsvidareanställda samt visstidsförordnade på minst tre år. Bilen ställs till den anställdes förfogande

Läs mer

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul.

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Ett förmånligt bilinnehav för dig och dina anställda. Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Audi Personalbil - billigare än privatägt Löneavdraget innehåller: Personalbil är en förmånsbil som företag kan

Läs mer

Volkswagen Personalbil

Volkswagen Personalbil Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda sina anställda, en kostnadsneutral

Läs mer

Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde

Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Flera bilmodeller att välja mellan! www.toyota.se/personalbil Toyota

Läs mer

"En löneförmån, du knappt behöver förhandla om."

En löneförmån, du knappt behöver förhandla om. SIMPLY CLEVER Billigare än privatägd bil. Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda, en kostnadsneutral personalförmån som vanligtvis finansieras genom att företagets anställda

Läs mer

SEAT PERSONALBIL 2013 ENJOYNEERING

SEAT PERSONALBIL 2013 ENJOYNEERING SEAT PERSONALBIL 2013 ENJOYNEERING GE DIN PERSONAL NÅGOT FINT. FÖRMÅNLIGT FÖR PERSONALEN. KOSTNADSNEUTRALT FÖR FÖRETAGET. Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda

Läs mer

Volkswagen Personalbil

Volkswagen Personalbil Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något BILLIGARE ÄN PRIVATÄGD BIL Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda, en kostnadsneutral

Läs mer

Göteborgs Gatu AB (Gatubolaget) Villkor för Personalcykel

Göteborgs Gatu AB (Gatubolaget) Villkor för Personalcykel Göteborgs Gatu AB (Gatubolaget) Villkor för Personalcykel 2013-02-07 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Omfattning... 3 3 Avtal om Personalcykel... 3 4 Nettolöneavdrag... 3 5 Om nettolöneavdrag ej

Läs mer

September 2013. Volkswagen Personalbil

September 2013. Volkswagen Personalbil September 2013 Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda,

Läs mer

Göteborgs Gatu AB (Gatubolaget) Allmän information för Personalcykel 2015-03-05

Göteborgs Gatu AB (Gatubolaget) Allmän information för Personalcykel 2015-03-05 Göteborgs Gatu AB (Gatubolaget) Allmän information för Personalcykel 2015-03-05 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Omfattning... 3 3 Avtal om Personalcykel... 3 4 Nettolöneavdrag... 3 5 Om nettolöneavdrag

Läs mer

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 Härryda kommun Regler för innehav av personalbil Regler för innehav av personalbil INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5.

Läs mer

V Ä L K O M M E N VÅR FILOSOFI ÄR ATT DET SKA VARA ENKELT ATT ANVÄNDA EN LEASEPLAN-BIL.

V Ä L K O M M E N VÅR FILOSOFI ÄR ATT DET SKA VARA ENKELT ATT ANVÄNDA EN LEASEPLAN-BIL. Din Personalbil VÄLKOMMEN VÅR FILOSOFI ÄR ATT DET SKA VARA ENKELT ATT ANVÄNDA EN LEASEPLAN-BIL. ENKELT FÖR DIG DÄRFÖR ATT VI, PÅ DIN ARBETSGIVARES UPPDRAG, HANTERAR DET MESTA VAD GÄLLER ADMINISTRATIONEN

Läs mer

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5. Sjukdom, föräldraledighet, annan ledighet... 3 6. Skatteregler... 4 7. Arbetsgivaren

Läs mer

Bilfinansiering och mobilitet

Bilfinansiering och mobilitet Bilfinansiering och mobilitet SEAT FINANCIAL SERVICES Finansiering. Försäkring. Mobilitet. Finansiering. SEAT BILLÅN PRIVAT FÖRETAG Vårt vanligaste lån för dig som privatperson, men även företag som vill

Läs mer

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-20 KS 2015/0042 Kommunstyrelsen Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun Förslag till beslut

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG

FINANSIERING FÖR FÖRETAG FINANSIERING FÖR FÖRETAG Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibla lösningar för dig som företagskund

Läs mer

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna En enkel hantering, finansiering och administration ger dig och ditt företag

Läs mer

Totala bilkostnader för företag och förare 2009

Totala bilkostnader för företag och förare 2009 CASE NR: Totala bilkostnader för företag och förare 2009 Delkostnadsberäkningar med vanlig räknare Kimberlite Delkostnader för förmånsbil Delkostnader för förmånsbil och privatbil i tjänsten 1. 1. Leasing

Läs mer

- kanske bilen för dig? Med Personalbil. Vill du ha fördelarna och slippa nackdelarna med en

- kanske bilen för dig? Med Personalbil. Vill du ha fördelarna och slippa nackdelarna med en Erbjudande om Personalbil Maj 2011 Endast för internt bruk Scania erbjuder dig Personalbil i samarbete med Volkswagen Group Sverige Personalbil är en förmån som Scania CV AB och dess helägda Svenska dotterbolag

Läs mer

Audi Finansiering. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36

Audi Finansiering. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36 Audi Finansiering STENSTRÖM RED CELL OKT 2008 BRO VFS 0302 Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36 Audi Finansiering; så här fungerar det. En Audi är inte bara själva den välutrustade kvalitetsbilen,

Läs mer

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna.

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna. 2005-12-23 (Reviderade belopp 2013) AVTAL AVTAL OM BILFÖRMÅN FÖR ENHETSCHEFER OCH OMBUDSMÄN VID STs REGIONALA ENHETER (exklusive Stockholm) 1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet

Läs mer

Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration

Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Frigör resurser genom enkel hantering, finansiering och administration. Med Fleet Support får du mer kapacitet över till företagets kärnverksamhet.

Läs mer

Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna

Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna Maximal kontroll minimal administration. 1 Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna En enkel hantering, finansiering och administration ger dig och ditt företag

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Arende 2

KARLSTADS KOMMUN. Arende 2 KARLSTADS KOMMUN Arende 2 Dnr KS-2012-149 Dpl16 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Koncernstöd Tjänsteskrivelse 2012-06-04 Peter Bäckstrand, 054 540 10 82 peter. backstrand@karlstad.se Utökning

Läs mer

Bilägande för företag

Bilägande för företag Bilägande för företag KONCERNEN Billån Ca 200 000 avtal Volvofinans Bank AB Billeasing Volvokort Ca 1 200 000 kunder Finansiell leasing Svensk Vagnparksfinans Operationell leasing Biladministration Ca

Läs mer

Porsche Finansiering. Bilar i världsklass. Och finansieringslösningar på samma nivå.

Porsche Finansiering. Bilar i världsklass. Och finansieringslösningar på samma nivå. Porsche Finansiering Bilar i världsklass. Och finansieringslösningar på samma nivå. Varför Porsche Finansiering? Du kan finansiera bilen på olika sätt. Betala kontant, belåna boendet eller genom att sälja

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. (Uppdaterad 2017-12-12) INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar

Läs mer

Löneväxling till pension. Gäller från

Löneväxling till pension. Gäller från Löneväxling till pension Gäller från 2017-09-01 Löneväxling till pension Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Feb Förmånligt och enkelt bilinnehav för privatpersoner och företag

Feb Förmånligt och enkelt bilinnehav för privatpersoner och företag Feb 2018 Förmånligt och enkelt bilinnehav för privatpersoner och företag Vi finansierar din nya Audi så kan du tänka bättre ljud 2 Vi erbjuder finansiering med restskuld eller restvärde där bilen fungerar

Läs mer

Löneväxling till pension. Gäller från

Löneväxling till pension. Gäller från Löneväxling till pension Gäller från 2017-09-01 Löneväxling till pension Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

BILPOLICY HSB SKÅNE. Beslutad av styrelsen 2015-09-11 HSB SKÅNE. Postadress: Box 1712, 22101 Lund, Vxl: 046-2108400, http://www.hsb.

BILPOLICY HSB SKÅNE. Beslutad av styrelsen 2015-09-11 HSB SKÅNE. Postadress: Box 1712, 22101 Lund, Vxl: 046-2108400, http://www.hsb. BILPOLICY HSB SKÅNE Beslutad av styrelsen -09-11 HSB SKÅNE Postadress: Box 1712, 22101 Lund, Vxl: 046-2108400, http://www.hsb.se Antagen av styrelsen -09-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Förmånsbil... 3 2 Tjänstebil...

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG. För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt.

FINANSIERING FÖR FÖRETAG. För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt. FINANSIERING FÖR FÖRETAG För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt. Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibilitet

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG

FINANSIERING FÖR FÖRETAG FINANSIERING FÖR FÖRETAG Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibla lösningar för dig som företagskund Vi ingår i Toyota Financial Services Corporation

Läs mer

Feb Bilfinansiering och mobilitet

Feb Bilfinansiering och mobilitet Feb 2019 Bilfinansiering och mobilitet När din inre revisor får bestämma. Vår finansieringslösning är så pass enkel och förmånlig att majoriteten Audiägare faktiskt väljer att skaffa sin bil via oss. Finansieringen

Läs mer

Tjänstebilspolicy för Ragn-Sells AB. Riktlinjer för tjänstebilar

Tjänstebilspolicy för Ragn-Sells AB. Riktlinjer för tjänstebilar Tjänstebilspolicy för Ragn-Sells AB Denna policy gäller för anställda inom Ragn-Sells AB och ska reglera bilinnehav, rutiner och användandet av tjänstebilar. Bilpolicyns syfte är att tydligt och enkelt

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. (Uppdaterad 2017-04-07) INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar

Läs mer

Fleet Support. Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration

Fleet Support. Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration Förarhandbok Fleet Support I denna broschyr hittar du generell information och vägledning. För mer detaljerad information hänvisar vi till ert företags bilpolicy samt vår FleetWeb din guide på nätet för

Läs mer

Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura.

Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura. SIMPLY CLEVER Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura. Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos SKODA. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

104 System för miljöbil som personalbil. Landstingsstyrelsens beslut

104 System för miljöbil som personalbil. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-06-09 LS-LED09-449 104 System för miljöbil som personalbil Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer System för miljöbil som personalbil.

Läs mer

Förmåner och representation. i serien Aktuellt för ekonomiansvariga

Förmåner och representation. i serien Aktuellt för ekonomiansvariga Förmåner och representation i serien Aktuellt för ekonomiansvariga Innehållsförteckning 1. Nyheter 2016 2. Ställningstaganden och praxis 3. Förslag 4. Aktuellt och tips Belöningar/förmåner - utgångspunkter

Läs mer

Du kör bil vi sköter resten

Du kör bil vi sköter resten Du kör bil vi sköter resten Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Volkswagen. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business Flex samlar: finansiering,

Läs mer

Volkswagen Finansiering

Volkswagen Finansiering Företag Företag Volkswagen Finansiering Tjänstebil Personalbil Business Lease Business Flex Fleet Support Augusti 2014 Innehåll Volkswagen Tjänstebil...3 Bygg din bil...4 Volkswagen Personalbil...9 Volkswagen

Läs mer

Förarhandbok. Fleet Support

Förarhandbok. Fleet Support Förarhandbok Fleet Support by Fleet Support Grattis till din nya bil! I denna broschyr hittar du generell information och vägledning. För mer detaljerad information hänvisar vi till ert företags bilpolicy

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG

FINANSIERING FÖR FÖRETAG FINANSIERING FÖR FÖRETAG Flexibla lösningar - För dig som företagskund ingår i Toyota Financial Services Corporation som är ett helägt dotterbolag till Toyota Motor Corporation i Japan och finns idag i

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

BMW Fleet. www.bmw.se/ bmwfleet. När du älskar att köra OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR.

BMW Fleet. www.bmw.se/ bmwfleet. När du älskar att köra OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR. BMW Fleet www.bmw.se/ bmwfleet När du älskar att köra BMW FLEET. OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR. BMW FLEET. OPERATIONELL LEASING. BMW Fleet är en operationell

Läs mer

BILFINANSIERING OCH MOBILITET. Finansiering. Försäkring. Mobilitet.

BILFINANSIERING OCH MOBILITET. Finansiering. Försäkring. Mobilitet. BILFINANSIERING OCH MOBILITET Finansiering. Försäkring. Mobilitet. FEB 2019 GÅ PÅ KÄNSLA, BESLUTA PÅ FAKTA VARFÖR ŠKODA FINANCIAL SERVICES Den som väljer ŠKODA är ofta någon som prioriterar det som är

Läs mer

Förmånligt och enkelt bilinnehav.

Förmånligt och enkelt bilinnehav. Volkswagen Financial Services Finansiering. Försäkring. Mobilitet. Förmånligt och enkelt bilinnehav. För små och stora företag. Företag Februari 2015 Innehåll Volkswagen Tjänstebil...3 Bygg din bil...4

Läs mer

Alla bilkostnader på en faktura.

Alla bilkostnader på en faktura. Alla bilkostnader på en faktura. Du kör bil vi sköter resten Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Audi. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business

Läs mer

Bilfinansiering och mobilitet.

Bilfinansiering och mobilitet. Volkswagen Financial Services Finansiering. Försäkring. Mobilitet. Bilfinansiering och mobilitet. FEB 2019 Innehåll Varför Volkswagen Financial Services?...3 Finansiering...4 Bygg din bil...6 Volkswagen

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet

Löneväxling vid Karolinska Institutet Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Uppdaterad 2017-01-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till

Läs mer

Privatleasing 12 enkla tips

Privatleasing 12 enkla tips Detta dokument innehar Creative Commons Attribution - inga bearbetningar Biloffert Sverige AB har full upphovsrätt men tillåter andra människor att kopiera och distribuera text och grafik under förutsättning

Läs mer

FÖRMÅNS CYKEL. En förmån för bättre hälsa, miljö och produktivitet. SÅ ENKELT KOMMER NI IGÅNG: Läs mer! BESLUT & AVTAL VÄLJ CYKEL CYKLA!

FÖRMÅNS CYKEL. En förmån för bättre hälsa, miljö och produktivitet. SÅ ENKELT KOMMER NI IGÅNG: Läs mer! BESLUT & AVTAL VÄLJ CYKEL CYKLA! FÖRMÅNS CYKEL En förmån för bättre hälsa, miljö och produktivitet. SÅ ENKELT KOMMER NI IGÅNG: 1 2 3 BESLUT & AVTAL VÄLJ CYKEL CYKLA! Läs mer! v Hur funkar det? Som arbetsgivare kan ni välja att erbjuda

Läs mer

FÖRMÅNLIGT OCH ENKELT BILINNEHAV FÖR PRIVAT- PERSONER OCH FÖRETAG

FÖRMÅNLIGT OCH ENKELT BILINNEHAV FÖR PRIVAT- PERSONER OCH FÖRETAG FÖRMÅNLIGT OCH ENKELT BILINNEHAV FÖR PRIVAT- PERSONER OCH FÖRETAG FEB 2018 GÅ PÅ KÄNSLA, BESLUTA PÅ FAKTA VARFÖR ŠKODA FINANCIAL SERVICES Den som väljer ŠKODA är ofta någon som prioriterar det som är viktigt

Läs mer

Förmånsbil eller privatbil (i tjänsten)

Förmånsbil eller privatbil (i tjänsten) CASE NR: CASE 1.2 Kimberlite Underlag för bilkostnadskalkyler 2009 Märke/modell MercedesBenz C 180 BlueEfficiency sedan 2009 SKVpris 293.900 Pris inklusive moms Rabatt Nettopris inklusive moms Bil 293.900

Läs mer

Audi i tjänsten och för företaget. Tjänstebil. Personalbil. Business Lease. Business Inclusive. Fleet Support.

Audi i tjänsten och för företaget. Tjänstebil. Personalbil. Business Lease. Business Inclusive. Fleet Support. Audi i tjänsten och för företaget. Tjänstebil. Personalbil. Business Lease. Business Inclusive. Fleet Support. Känslan av en förmån. Full koll på ekonomin och flexibla finansieringslösningar. Med Audis

Läs mer

Bilen måste vara äldre än 2 år* (dvs. ej ha gällande nybilsgaranti) vid tecknandet av garantin samt ha en mätarställning under 10 000 mil.

Bilen måste vara äldre än 2 år* (dvs. ej ha gällande nybilsgaranti) vid tecknandet av garantin samt ha en mätarställning under 10 000 mil. Inledning Audi Approved:plus är en generös garanti och ingår utan extra kostnad i kundens bilköp. Garantin ersätter bland annat olika typer av motorfel samt skador på elektronik, drivaxlar och bromsar

Läs mer

Förarens fordonskostnad 2341

Förarens fordonskostnad 2341 Fordonsval Offertpris, företagsfordon 145 hk Bruttopris fordon 277 900 291 500 Rabatt, % eller kr 9 25 011 10 29 150 Summa fordon 252 889 262 350 Paketnamn Paketutrustning Rabatt, % eller kr Extrautrustning

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommundirektören 2015-11-05 Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Fordonsanskaffning...

Läs mer

Förmånsbil eller privatbil (i tjänsten)

Förmånsbil eller privatbil (i tjänsten) CASE NR: eller privatbil (i tjänsten) Underlag för bilkostnadskalkyler 2010 (HPfinansräknare eller liknande) Märke/modell Pris inklusive moms Rabatt Nettopris inklusive moms SKVpris Bil Utrustning Summa

Läs mer

Förmånligt och enkelt bilinnehav. För privatpersoner och företag.

Förmånligt och enkelt bilinnehav. För privatpersoner och företag. Volkswagen Financial Services Finansiering. Försäkring. Mobilitet. Förmånligt och enkelt bilinnehav. För privatpersoner och företag. AUG 2018 Innehåll Varför Volkswagen Financial Services?...3 Finansiering...4

Läs mer

Förmånsbil eller privatbil (i tjänsten)

Förmånsbil eller privatbil (i tjänsten) CASE NR: Kimberlite eller privatbil (i tjänsten) Underlag för bilkostnadskalkyler 2009 (vanlig räknare) Märke/modell Pris inklusive moms Rabatt Nettopris inklusive moms SKVpris Bil Utrustning Summa Privatmil

Läs mer

Förmånligt och enkelt bilinnehav. För små och stora företag.

Förmånligt och enkelt bilinnehav. För små och stora företag. Volkswagen Financial Services Finansiering. Försäkring. Mobilitet. Förmånligt och enkelt bilinnehav. För små och stora företag. Företag Augusti 2015 Innehåll Volkswagen Tjänstebil...3 Bygg din bil...4

Läs mer

Förmånligt och enkelt bilinnehav. För privatpersoner och företag.

Förmånligt och enkelt bilinnehav. För privatpersoner och företag. Volkswagen Financial Services Finansiering. Försäkring. Mobilitet. Förmånligt och enkelt bilinnehav. För privatpersoner och företag. FEB 2018 Innehåll Varför Volkswagen Financial Services?...3 Finansiering...4

Läs mer

SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING. Tjänstebil Personalbil BusinessFlex Fleet Support FÖRETAG

SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING. Tjänstebil Personalbil BusinessFlex Fleet Support FÖRETAG SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING Tjänstebil Personalbil BusinessFlex Fleet Support FÖRETAG ŠKODA TJÄNSTEBIL Ett attraktivt förmånsvärde ŠKODA erbjuder idag den starkaste modellflottan i varumärkets historia

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

FÖRMÅNLIGT OCH ENKELT BILINNEHAV FÖR SMÅ OCH STORA FÖRETAG

FÖRMÅNLIGT OCH ENKELT BILINNEHAV FÖR SMÅ OCH STORA FÖRETAG SIMPLY CLEVER FÖRMÅNLIGT OCH ENKELT BILINNEHAV FÖR SMÅ OCH STORA FÖRETAG Finansiering. Försäkring. Mobilitet. FÖRETAG ŠKODA TJÄNSTEBIL Ett attraktivt förmånsvärde Det råder ingen tvekan om att ŠKODA har

Läs mer

Kommentus Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde

Kommentus Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Kommentus Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde i samarbete med Toyota Aygo Toyota Yaris Toyota Corolla Verso Flera bilmodeller att välja mellan! Toyota Auris Toyota Avensis

Läs mer

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Fleet Support En del av Volkswagen Financial Services FLEET SUPPORT ERBJUDS GENOM VOLKSWAGEN FINANS SVERIGE Volkswagen Finans Sverige har en stark

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

Innehållsförteckning. Din LeasePlan-bil

Innehållsförteckning. Din LeasePlan-bil Din LeasePlan-bil Innehållsförteckning Din LeasePlan-bil Vår filosofi är att det ska vara enkelt att använda en LeasePlanbil. Enkelt för dig därför att vi, på din arbetsgivares uppdrag, hanterar det mesta

Läs mer

Känslan av en förmån.

Känslan av en förmån. Audi Företag. Förmånligt och enkelt bilinnehav för små och stora företag. Finansiering. Försäkring. Mobilitet. Känslan av en förmån. Full koll på ekonomin och flexibla finansieringslösningar. Med Audis

Läs mer

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER Finansieringen anpassas efter din bilmodell och din ekonomi. Toyota Financial Services FINANSIERING Tryggt Din finansiering kan kompletteras med vårt trygghetspaket. Vi

Läs mer

Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början!

Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början! Finansiering av Hem-pc 2005 Foto: Niklas Kämpargård/bildarkivet.se Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början! Trygghet för arbetsgivare och anställd

Läs mer

SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING. Tjänstebil Personalbil BusinessFlex Fleet Support FÖRETAG

SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING. Tjänstebil Personalbil BusinessFlex Fleet Support FÖRETAG SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING Tjänstebil Personalbil BusinessFlex Fleet Support FÖRETAG ŠKODA TJÄNSTEBIL Ett attraktivt förmånsvärde ŠKODA erbjuder idag den starkaste modellflottan i varumärkets historia

Läs mer

24 september 2002 NR. 25/2002. Hemdatorer ur ett arbetsgivarperspektiv sid 2

24 september 2002 NR. 25/2002. Hemdatorer ur ett arbetsgivarperspektiv sid 2 24 september 2002 NR. 25/2002 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Hemdatorer ur ett arbetsgivarperspektiv sid 2 Många församlingar och samfälligheter har utnyttjat möjligheten att låta de anställda låna

Läs mer

God sed i finansbolag. Privatleasing. FF 5 Finansbolagens Förening

God sed i finansbolag. Privatleasing. FF 5 Finansbolagens Förening God sed i finansbolag Privatleasing FF 5 Finansbolagens Förening God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål är att verka för en sund utveckling

Läs mer

Löneväxling vid Göteborgs universitet

Löneväxling vid Göteborgs universitet DNR P 2015/71 ERSÄTTER TIDIGARE DOKUMENT (2015-04-01) Löneväxling vid Göteborgs universitet Gäller från 2015-07-01 för medlemmar i Saco-S och OFR-S Personalenheten 1 (6) Drakegatan 7, plan 3, Box 100,

Läs mer

Riktlinjer avseende bruttolöneavdrag för synkorrigerande behandlingar

Riktlinjer avseende bruttolöneavdrag för synkorrigerande behandlingar Riktlinjer avseende bruttolöne för synkorrigerande behandlingar I Ystads kommun arbetar vi aktivt med arbetsgivarpolitiken för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Då medarbetare har framfört önskemål

Läs mer

FÖRMÅNLIGT OCH ENKELT BILINNEHAV FÖR PRIVAT- PERSONER OCH FÖRETAG

FÖRMÅNLIGT OCH ENKELT BILINNEHAV FÖR PRIVAT- PERSONER OCH FÖRETAG FÖRMÅNLIGT OCH ENKELT BILINNEHAV FÖR PRIVAT- PERSONER OCH FÖRETAG AUG 2018 GÅ PÅ KÄNSLA, BESLUTA PÅ FAKTA VARFÖR ŠKODA FINANCIAL SERVICES Den som väljer ŠKODA är ofta någon som prioriterar det som är viktigt

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 6 (24) KA.U.&TADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-06-19 3 Utökning av möjligheter till bruttolöneavdrag för kommunens anställda - återrapportering av politiskt initiativ

Läs mer

Förmånligt och enkelt bilinnehav. För små och stora företag.

Förmånligt och enkelt bilinnehav. För små och stora företag. Volkswagen Financial Services Finansiering. Försäkring. Mobilitet. Förmånligt och enkelt bilinnehav. För små och stora företag. Företag Januari 2016 Innehåll Volkswagen Tjänstebil...3 Bygg din bil...4

Läs mer

God sed i finansbolag. Privatleasing. FF 5 Finansbolagens Förening

God sed i finansbolag. Privatleasing. FF 5 Finansbolagens Förening God sed i finansbolag Privatleasing FF 5 Finansbolagens Förening God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka för en sund utveckling

Läs mer

Volkswagen Financial Services. Finansiering. Försäkring. Mobilitet.

Volkswagen Financial Services. Finansiering. Försäkring. Mobilitet. Volkswagen Financial Services Finansiering. Försäkring. Mobilitet. FEB 2019 Gå All-in. Mer pang för pengarna. Genom All-in samlar vi dina bilkostnader med en månatlig betalning på en faktura. Ditt företag

Läs mer

RAPPORTERING OCH EKONOMI OM OLYCKAN ÄR FRAMME BILKÖRNING TILL VARDAGS SERVICE OCH FÖRMÅNER TA MED BILEN UTOMLANDS FÖRSÄLJNING AV BILEN.

RAPPORTERING OCH EKONOMI OM OLYCKAN ÄR FRAMME BILKÖRNING TILL VARDAGS SERVICE OCH FÖRMÅNER TA MED BILEN UTOMLANDS FÖRSÄLJNING AV BILEN. BILKÖRNING TILL VARDAGS RAPPORTERING OCH EKONOMI SERVICE OCH FÖRMÅNER FÖRSÄLJNING AV BILEN OM OLYCKAN ÄR FRAMME TA MED BILEN UTOMLANDS Förarguide Förarsupport 0771-22 00 00 Bokningar och snabba svar! BILKÖRNING

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Löner och allmänna anställningsvillkor, Privatteateravtalet Svensk Scenkonst Teaterförbundet Datum Den 14 och 24 juni 2013 Plats Närvarande för Svensk Scenkonsts lokaler

Läs mer

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER Finansieringen anpassas efter din bilmodell och din ekonomi. Toyota Financial Services FINANSIERING Tryggt Din finansiering kan kompletteras med vårt trygghetspaket. Vi

Läs mer

Alla bilkostnader på en faktura.

Alla bilkostnader på en faktura. Alla bilkostnader på en faktura. Audi Business Inclusive är ett erbjudande till näringsidkare (ej taxi, hyrbil, budbil eller annan yrkesmässig trafik) och gäller alla Audimodeller. Erbjudandet gäller 1

Läs mer

Förmånligt och enkelt bilinnehav

Förmånligt och enkelt bilinnehav Förmånligt och enkelt bilinnehav FEB 2018 SEAT FINANCIAL SERVICES Finansiering. Försäkring. Mobilitet. För privatpersoner och företag Alla bilar finansieras. 2 Alla bilar finansieras. Finansieringen sker

Läs mer

Betala per månad. Audi Serviceavtal

Betala per månad. Audi Serviceavtal Betala per månad. Audi Serviceavtal Inga obehagliga överraskningar. Du betalar en fast månadskostnad för kommande service och reparationer, vilket underlättar budgetering och uppföljning för din privatekonomi,

Läs mer

kia.com Kia Privatleasing Underhålls- och återlämningsguide

kia.com Kia Privatleasing Underhålls- och återlämningsguide kia.com Kia Privatleasing Underhålls- och återlämningsguide Underhållsguide För att din privatleasade Kia ska må bra och för att du ska få den bästa upplevelsen av din leasade Kia är det viktigt att du

Läs mer

Audi i tjänsten och för företaget. Förmånsbil. Personalbil. Business Inclusive. Fleet Support.

Audi i tjänsten och för företaget. Förmånsbil. Personalbil. Business Inclusive. Fleet Support. Audi i tjänsten och för företaget. Förmånsbil. Personalbil. Business Inclusive. Fleet Support. Bilen ska vara rolig, modern och effektiv. Precis som jobbet. Många bilar är praktiska och bränslesnåla. Men

Läs mer

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER. Koncentrera dig på livet och vägen. Vi tar hand om det andra.

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER. Koncentrera dig på livet och vägen. Vi tar hand om det andra. FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER Koncentrera dig på livet och vägen. Vi tar hand om det andra. Finansieringen anpassas efter din bilmodell och din ekonomi. Toyota Financial Services FINANSIERING Vi bryr

Läs mer

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse.

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse. Allmänna villkor 1. Om Star Audio AB Star Audio AB hyr ut, säljer och reparerar utrustning för ljud, ljus, bild mm samt tillhandahåller personal för transport, installation och handhavande av event-utrustningen.

Läs mer

FÖRMÅNLIGT OCH ENKELT BILINNEHAV FÖR SMÅ OCH STORA FÖRETAG

FÖRMÅNLIGT OCH ENKELT BILINNEHAV FÖR SMÅ OCH STORA FÖRETAG FÖRMÅNLIGT OCH ENKELT BILINNEHAV FÖR SMÅ OCH STORA FÖRETAG TECHNOLOGY TO ENJOY Finansiering. Försäkring. Mobilitet. FÖRETAG SEAT FÖRMÅNSBIL Till er tjänst. När du sätter dig bakom ratten i en SEAT, kan

Läs mer

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde IT) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna)

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde IT) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna) Bilaga 2 ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde IT) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna) Generell ändring: CF är genomgående namnändrat till Sveriges Ingenjörer.

Läs mer

ENSKILDA ÖVERENSKOMMELSER VID UMEÅ UNIVERSITET

ENSKILDA ÖVERENSKOMMELSER VID UMEÅ UNIVERSITET ENSKILDA ÖVERENSKOMMELSER VID UMEÅ UNIVERSITET Typ av dokument: Datum: 2019-02-19 Beslutad av: Giltighetstid: 2019-02-19 tills vidare Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö Ansvarig förvaltningsenhet:

Läs mer