SGLT2-hämmare eller metformin som standardbehandling vid tidig typ 2-diabetes (SMARTEST-studien)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SGLT2-hämmare eller metformin som standardbehandling vid tidig typ 2-diabetes (SMARTEST-studien)"

Transkript

1 Studie Version 4.0, daterad Deltagar-nr: Information till forskningspersoner SGLT2-hämmare eller metformin som standardbehandling vid tidig typ 2-diabetes (-studien) Du tillfrågas om att delta i en studie där man vill jämföra effekten av två olika läkemedel för behandling av typ 2-diabetes. Effekten av ett nyare läkemedel, dapagliflozin, skall jämföras med läkemedlet metformin som är den behandling som i första hand rekommenderas idag. Studien är rikstäckande och samordnas av Uppsala Universitet och detta sker i samarbete med Nationella Diabetesregistret (NDR). Regional huvudman är den region (fd. landsting) där du har kontakt med ett lokalt studiecenter (vanligen en vårdcentral eller sjukhusmottagning). Läs noggrant igenom denna information och ställ de frågor du har innan du bestämmer dig för ett eventuellt deltagande. Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? Typ 2-diabetes är en mycket vanlig sjukdom. 4-5% av den vuxna befolkningen i Sverige har sjukdomen, vilket motsvarar c:a 350,000 personer. De höga blodsockervärdena, och ofta även övervikt, högt blodtryck och förändrade blodfetter, som ofta ses vid diabetes har ogynnsamma effekter på både stora och små blodkärl i kroppen. Påverkan på de stora kärlen och själva hjärtat ökar risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke. Påverkan på de små kärlen ökar risken för skador på ögon, njurar och nerver och kan också bidra till svårläkta fotsår. Förstahandsbehandling av typ 2-diabetes i Sverige och de flesta andra länder är läkemedlet metformin, som ges tillsammans med viktiga åtgärder i livsföringen, såsom att äta hälsosamt och ha kontroll på vikten, motionera regelbundet och att inte stressa eller röka. De studier som undersökt metformins skyddande effekter är ganska små, och metformin har inte jämförts direkt mot moderna behandlingsalternativ i stora kliniska studier. På de senaste åren har det hänt mycket inom behandlingen av typ 2-diabetes. Bland annat har den nya läkemedelsgruppen SGLT2- hämmare tillkommit. Denna typ av läkemedel ökar sockerutsöndringen i urinen och sänker på så sätt blodsockret, men ger också en viss viktnedgång och sänkning av blodtrycket. I stora studier där dessa läkemedel givits som tilläggsbehandling hos patienter med typ 2-diabetes och samtidig hjärt-kärlsjukdom har de kraftigt kunnat minska risken för ytterligare episoder med akuta hjärtkärlsjukdomar och även för njurskador. I Sverige är SGLT2-hämmare hittills rekommenderade som tilläggsbehandling hos patienter med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom eller som enda behandling när metformin är olämpligt av något skäl. Vi tror att SGLT2-hämmares skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdomar och även andra diabeteskomplikationer, särskilt i njurarna, kan gälla även för patienter i tidigt skede av diabetes och som ej har utvecklat hjärt-kärlsjukdom. Syftet med denna studie är därför att jämföra effekter av SGLT2-hämmaren dapagliflozin med metformin som förstahandsbehandling i tidigt skede av diabetes, avseende uppkomsten av komplikationer som betingas av skador i stora och små blodkärl. I studien kommer 4300 patienter med typ 2-diabetes i tidigt skede att lottas till behandling med 1/5

2 metformin eller dapagliflozin och därefter följas under upp till ca 4 år framförallt med avseende på utveckling av komplikationerna från olika organ. Om behandling med SGLT2-hämmare visar sig fördelaktig jämfört med metformin, så skulle detta i framtiden kunna medföra längre liv och bättre livskvalitet hos patienter med typ 2-diabetes i Sverige och världen. Å andra sidan, om inga fördelar kan påvisas, så ger detta ett välbehövligt vetenskapligt stöd för att fortsätta med metformin som första alternativ vid behandling av typ 2-diabetes. Hur går studien till? Det första besöket i studien äger rum på ett särskilt studiecenter eller via videomöte och beräknas ta totalt 1 timme. Efter att du tagit del av denna skriftliga och även muntlig information, så får du ta ställning till om du önskar delta. Du kan också välja att fundera ytterligare och återkomma vid ett senare tillfälle. Om du väljer att delta, så samlas information in om din sjukhistoria, en hälsoundersökning görs, och din vikt, längd och blodtryck mäts. Prover tas från blod och urin som bland annat innefattar blodvärde, njurfunktion och saltbalansprov, blodfetter, HbA1c (långtidssocker), och äggviteämne i urin. Alla dessa undersökningar och prover ingår i rutinen vid både nydebuterad typ 2-diabetes och vid årlig uppföljning av sjukdomen. Om ditt första besök sker via video kan du eventuellt behöva göra en enkel hälsoundersökning på din vårdcentral. Provtagning och undersökningar som gjorts inom senaste 12 veckorna behöver dock vanligen inte upprepas. Ansvarig studieläkare bedömer om du kan delta i studien och om bägge studieläkemedlen kan ges utan risk för dig. I så fall lottas du till att under studietiden antingen få metformin eller dapagliflozin, oavsett om du redan använder något diabetesläkemedel, vilket i så fall ersätts med studieläkemedlet. Beroende på lokala förutsättningar kan lottningen till studieläkemedel ske vid ett senare tillfälle och innebära att du antingen får besked om detta per telefon eller vid ett andra studiebesök inom högst 3 veckor. Vilket läkemedel du får kommer inte att vara hemligt för dig eller din behandlande läkare. Du kommer att få recept på studieläkemedlet som vanligt och kan hämta ut det på apotek. Recepten på studieläkemedlet förnyas under hela ditt studiedeltagande. Då förskrivningen av studieläkemedlet kommer att ske från studiecentret kommer du att bli kontaktad en gång per år av personal därifrån. Du följs sedan upp på din ordinarie läkarmottagning på exakt samma sätt som hade gjorts om du inte hade deltagit i studien. Du kommer även att få all annan behandling som Du annars skulle fått. Om du av något skäl behöver byta eller lägga till behandling jämfört med den du lottades till, exempelvis pga biverkningar eller otillräcklig effekt, så kommer detta att hanteras av din behandlande läkare. Sådana ändringar görs så att du får den behandling som bedöms mest lämpad för dig, men den typ av studieläkemedel som du inte tar undviks såvida du inte bedöms behöva just det. Deltagande i studien kommer efter det första besöket inte att innebära några extrabesök eller någon extra provtagning. Vi vill dock att du vid studiestart fyller i en enkät som handlar om hur du uppfattar din livskvalitet. Vid vissa studiecentra kan du tillfrågas att fylla i ytterligare en enkät som handlar om hur du uppfattar din behandling. Dessa enkäter vill vi även att du fyller i vid uppföljning efter 1 och 2 år. Tidsåtgången är c:a 30 minuter vid varje tillfälle. Uppföljningen görs i nationella dataregister, framförallt Befolkningsregistret, Patientregistret, Läkemedelsregistret, Dödsorsaksregistret och Nationella Diabetesregistret (NDR) men även andra hälso- och sjukvårdsregister och din medicinska journal kan komma att användas. Ur dessa register kommer uppgifter att hämtas om deltagarna under studietiden och vid studiens slut efter maximalt ca 4 år. Dessutom planeras en långtidsuppföljning efter studiens slut för att undersöka sena effekter av behandlingarna. Möjliga följder och risker med att delta i studien Risker med att medverka i studien är de eventuella biverkningar som kan uppstå i samband med att du tar studieläkemedlet. Om du tar dapagliflozin: Det är ovanligt med för låga blodsockervärden om dapagliflozin ges ensamt, men kan förekomma när det tagits tillsammans med andra läkemedel som innehåller sulfonureider eller insulin. Dessa läkemedel ingår inte i studiens grundbehandling, men kan bli aktuella under studiens gång om det behövs för att uppnå ett bra sockerläge. För lågt blodsocker 2/5

3 kan ge symtom som t ex skakningar, svettningar, hungerkänsla, huvudvärk och humörförändring. Andra vanliga biverkningar är infektion i underlivet, urinvägsinfektion, ryggsmärta, större urinmängd samt yrsel. Dessa medför vanligen inga allvarliga risker och infektionerna är oftast lätta att behandla. En sällsynt komplikation är så kallad ketoacidos där blodet surgörs av ökad produktion av så kallade ketonkroppar. Det kan ge symtom som ökad törst, kraftigt illamående, kräkningar och kraftigt nedsatt allmäntillstånd som skall föranleda snabb kontakt med vården. Tillståndet kräver oftast inneliggande vård men kan oftast behandlas framgångsrikt. Om du tar metformin: Vanliga biverkningar är diarré, nedsatt aptit, sjukdomskänsla, magbesvär eller magsmärta särskilt under den första behandlingstiden, samt smakförändringar. En sällsynt komplikation är laktatacidos som beror på ansamling av mjölksyra i blodet, ofta vid uttorkning eller tillfälligt försämrad njurfunktion av annan orsak. Det yttrar sig ofta som kräkningar, buksmärtor eller diarréer och olika grader av mental påverkan, och skall föranleda snabb kontakt med vården. Alltsomoftast krävs inneliggande vård och tillståndet kan då vanligen behandlas framgångsrikt. Metformin har använts sedan över 60 år och dapagliflozin sedan 2013 för behandling av diabetes och de är godkända i de flesta länder. Det finns en god erfarenhet hos läkare som behandlar diabetespatienter att starta behandling dessa läkemedel och följa upp eventuella biverkningar. Skulle du uppleva biverkningar ber vi Dig därför i första hand att kontakta den mottagning du följs på. Det är dock nödvändigt att du (eller anhörig eller vårdpersonal) kontaktar ditt studiecenter ifall du skulle råka ut för en allvarlig biverkan som exempelvis leder till inläggning på sjukhus. Du kommer att få ett informationsblad som du visar upp för din behandlande läkare på din vårdcentral och vid övriga kontakter med sjukvården. Det beskriver kortfattat studien, din behandling och innehåller kontaktuppgifter till ansvarig läkare och sjuksköterska vid studiecentret. I vissa fall kan behandlingen behöva avbrytas och ersättas av ett annat läkemedel och det görs då av din behandlande läkare i första hand. Säkerheten i studien kommer hela tiden att övervakas av en särskild expertgrupp. Om något mot förmodan skulle tyda på att de försökspersoner som får dapagliflozin tar skada kommer den behandlingen att avbrytas. Ditt studiecenter kommer att få information om allvarliga biverkningar hos sina studiedeltagare från register med tre månaders mellanrum och för alla deltagare i landet och kommer att kunna agera på detta och ta kontakt med dig om nödvändigt. Vad händer med mina uppgifter? Alla uppgifter som samlas in i denna studie angående dig och din hälsa kommer att hanteras strikt konfidentiellt och i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Uppgifterna kommer att registreras på studiecentrat i ett web-baserat elektroniskt formulär (CRF) och lagras i centrala studiedatabaser. Utöver ett anonymt studiedeltagarnummer kommer även ditt personnummer att lagras i en databas som endast ansvariga personer inom sjukvårdens kvalitetsregister (Registercentrum Västra Götalandsregionen) har tillgång till. Detta behövs för att kunna samköra informationen med de data som samlas in i kvalitetsregistren. I en studiedatabas där dessa data lagras samt vid bearbetning av resultaten kommer ditt studiedeltagarnummer att användas och inte ditt personnummer eller namn, så enskilda personer inte kan identifieras. Åtkomsten till studiedatabasena kommer att vara begränsad till ett fåtal personer som ansvarar för studien. Dina uppgifter kommer att lagras i minst 15 år efter studiens slutrapport. Ansvarig för dina personuppgifter är ditt landsting/region. Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter som kan kopplas till din identitet raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta ansvarig läkare vid ditt studiecenter alternativt din ordinarie läkare. Dataskyddsombud nås genom: Var god se kontaktuppgifter längre ner. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. Vad händer med mina prover? De prover du tar under studien kommer att bestå av samma provtagning som sker inom ordinarie 3/5

4 vård och enbart resultatet av prov-analyserna kommer att lagras i den beskrivna databasen. Lagring av provtagningsmaterial i biobank kommer inte att ske. Hur får jag information om resultatet av studien? Du kan få ta del av dina individuella data och resultat av studien genom att kontakta ansvarig läkare vid ditt studiecenter. Eftersom studien samlar in data från dina kontakter med vården kan du också komma åt denna data genom åtkomst till din egen journal. Rutinerna för hur detta sker skiljer sig åt i olika landsting. Vid osäkerhet om hur detta går till i just ditt landsting ber vi dig kontakta din ordinarie vårdgivare. Oförutsedda fynd som uppkommer vid exempelvis provtagning kommer att hanteras av din behandlande läkare eller motsvarande på samma sätt som om du inte hade varit med i studien. Försäkring och ersättning Du omfattas av Patientförsäkringen (ersätter skada i vården) och Läkemedelsförsäkringen (ersätter skada orsakad av studieläkemedlen). Studien finansieras huvudsakligen av statliga forskningsanslag, men läkemedelsföretaget AstraZeneca bidrar med studieläkemedel. Du kommer inte att få någon ekonomisk ersättning för att delta i studien. Studieläkemedlen är dock kostnadsfria för dig och för din vårdgivare. Planerade besök vid ett studiecenter (vanligen på vårdcentral/sjukhus, eller via video) som sker inom studien är också kostnadsfria och du kan få reseersättning. Deltagandet är frivilligt Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om Du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din fortsatta vård eller behandling. Om Du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta ditt studiecenter. Ansvariga för studien, kontaktuppgifter Nationellt ansvarig läkare: Jan Eriksson, professor, Klinisk diabetologi och metabolism Uppsala universitet Nationellt ansvarig sjuksköterska: Carola Almström, leg. sjuksköterska, Klinisk diabetologi och metabolism, Uppsala universitet , Samtycke till att delta i studien Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag behåller ett exemplar av den skriftliga informationen. Jag samtycker till att delta i studien: SGLT2-hämmare eller metformin som standardbehandling vid tidig typ 2-diabetes (-studien). Jag samtycker till att uppgifter om mig insamlas, t ex via nationella register och medicinska journaler, och behandlas på det sätt som beskrivs i informationen. Jag samtycker till att en person utsedd av studieledningen eller en person från tillsynsmyndighet kan få jämföra insamlade studiedata med information i min medicinska journal. Detta får ske under iakttagande av sekretess. Jag känner till att mitt deltagande är helt frivilligt. Jag är medveten om att jag när som helst och 4/5

5 utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande utan att detta påverkar mitt framtida omhändertagande. Datum (ifylls av forskningspersonen) Forskningspersonens underskrift Studieläkare Jag har informerat patienten om studien och forskningspersonen har fått tillfälle att ställa frågor. Forskningspersonen har lämnat sitt samtycke till att deltaga. Forskningspersonens namn Forskningspersons-id Datum Studieläkarens underskrift Studieläkarens namnförtydligande 5/5

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin)

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Denna broschyr har du fått av din läkare eller sjuksköterska INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Patientinformation för dig som behandlas med JARDIANCE mot typ 2-diabetes Ett steg i

Läs mer

Till dig som behandlas med Forxiga (dapagliflozin) TYP 2-DIABETES

Till dig som behandlas med Forxiga (dapagliflozin) TYP 2-DIABETES Till dig som behandlas med Forxiga (dapagliflozin) TYP 2-DIABETES Det är viktigt att ha bra blodsockerkontroll vid typ 2-diabetes VID TYP 2-DIABETES ökar blodsockernivåerna i blodet. Om blodsockernivåerna

Läs mer

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY VAD ÄR SYNJARDY? Din läkare har ordinerat SYNJARDY för att sänka ditt blodsocker.

Läs mer

PATIENTINFORMATION. E-kod/Initialer:.

PATIENTINFORMATION. E-kod/Initialer:. PATIENTINFORMATION En placebo-kontrollerad, dubbel-blindad, randomiserad studie på patienter med typ 2-diabetes för att utvärdera om läkemedlen Epanova och dapagliflozin kan minska andelen fett i levern.

Läs mer

Förfrågan om att delta i forskningsprojekt STATICH: Blodproppsförebyggande läkemedelsbehandling efter hjärnblödning.

Förfrågan om att delta i forskningsprojekt STATICH: Blodproppsförebyggande läkemedelsbehandling efter hjärnblödning. Förfrågan om att delta i forskningsprojekt STATICH: Blodproppsförebyggande läkemedelsbehandling efter hjärnblödning. Bakgrund och syfte Efter hjärtinfarkt eller hjärninfarkt som beror på blodpropp i hjärtats

Läs mer

Rätt rustad för vägen framåt

Rätt rustad för vägen framåt Patientinformation Rätt rustad för vägen framåt Behandling med TRAJENTA vid typ 2-diabetes Behandling vid typ 2-diabetes Typ 2-diabetes är, som du säkert redan vet, en sjukdom som innebär att man har

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Metformin Actavis 500 mg och 850 mg filmdragerade tabletter. metforminhydroklorid

Bipacksedel: Information till patienten. Metformin Actavis 500 mg och 850 mg filmdragerade tabletter. metforminhydroklorid Bipacksedel: Information till patienten Metformin Actavis 500 mg och 850 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c Fakta om blodsocker Långtidssocker HbA1c Risken för komplikationer ökar starkt om blodsockret ligger för högt under en längre tid. Det viktigaste måttet på detta är HbA1c ett prov som visar hur blodsockret

Läs mer

Patientinformation och informerat samtycke

Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie vid ändtarmscancer. Studien testar om det finns fördel med att ge tilläggsbehandling med cytostatika

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:52 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:46 av Margot Hedlin och Cecilia Carpelan (fp) om screening av personer som har genetiska anlag för diabetes Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin) EMA/217413/2015 Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy som beskriver åtgärder som ska vidtas för att

Läs mer

Vokanamet (kanagliflozin/metformin) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Vokanamet (kanagliflozin/metformin) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN EMA/137565/2014 Vokanamet (kanagliflozin/metformin) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Vokanamet som beskriver de åtgärder som bör vidtas

Läs mer

Patientinformation 1(5)

Patientinformation 1(5) 1(5) Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie med läkemedlen Avastin (bevacizumab) Tarceva (erlotinib) och Xeloda (capecitabine) för patienter med spridd tjock- /ändtarmscancer.

Läs mer

Syftet med det planerade försöket är att ta reda på hur kroppen påverkas vid belastning av en vikt, i det här fallet en viktväst.

Syftet med det planerade försöket är att ta reda på hur kroppen påverkas vid belastning av en vikt, i det här fallet en viktväst. Forskningspersonsinformation och samtycke Du tillfrågas härmed att frivilligt delta i följande studie: Effekten av viktvästar på kroppsvikt hos överviktiga individer Syfte Syftet med det planerade försöket

Läs mer

Typ 2-diabetes. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer

Typ 2-diabetes. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer Typ 2-diabetes vad du kan göra och vad vården bör göra Rekommendationer ur nationella riktlinjer ISBN 978-91-86585-33-4 Artikelnr 2010-6-16 Redaktör Charlotta Munter Text Elin Linnarsson Foton Matton Sättning

Läs mer

Vill du vara med i forskningsstudien ALASCCA?

Vill du vara med i forskningsstudien ALASCCA? Vill du vara med i forskningsstudien ALASCCA? Du tillfrågas härmed om du vill delta i forskningsstudien ALASCCA. Läs igenom denna information noggrant och i lugn och ro innan du bestämmer dig för om du

Läs mer

Forskningspersonsinformation

Forskningspersonsinformation Forskningspersonsinformation Jämförande studie mellan öppen kirurgi och robot-assisterad titthålskirurgi vid tidig livmoderhalscancer. Bakgrund och syfte Behandlingen av patienter med tidig livmoderhalscancer

Läs mer

Viktig säkerhetsinformation om Forxiga (dapagliflozin) gäller endast typ 1-diabetes

Viktig säkerhetsinformation om Forxiga (dapagliflozin) gäller endast typ 1-diabetes Viktig säkerhetsinformation om Forxiga (dapagliflozin) gäller endast typ 1-diabetes För personer med diabetes mellitus typ 1 och deras vårdare för att minimera risken för diabetesketoacidos (DKA) Guide

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten

Bipacksedel: Information till patienten Bipacksedel: Information till patienten Trulicity 0,75 mg injektionsvätska, lösning i förfylld penna Trulicity 1,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld penna dulaglutid Läs noga igenom denna bipacksedel

Läs mer

Information till deltagaren

Information till deltagaren Information till deltagaren Bakgrund Är du i åldern 60 75 år? Har du funderingar om din hälsa och då specifikt kring övervikt, diabetes, högt blodtryck eller depression? Vill du veta mer om hur din livsstil

Läs mer

Hysterektomi och OPPortunistisk SAlpingektomi (Borttagande av äggledare i samband med livmoderoperation)

Hysterektomi och OPPortunistisk SAlpingektomi (Borttagande av äggledare i samband med livmoderoperation) Hysterektomi och OPPortunistisk SAlpingektomi (Borttagande av äggledare i samband med livmoderoperation) Vill du vara med i en studie som undersöker om äggledarna ska tas bort eller inte i samband med

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att blodsocker (glukos)

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. 1 Sjukdomen är ofta förknippad med övervikt. En viktig del av behandlingen är därför

Läs mer

Studie av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi vid intermittent (paroxysmalt) förmaksflimmer

Studie av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi vid intermittent (paroxysmalt) förmaksflimmer Sidan 1 av 5 Studie av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi vid intermittent (paroxysmalt) förmaksflimmer Bakgrund och syfte Förmaksflimmer är en vanlig hjärtsjukdom som beror på en störd elektrisk

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance (empagliflozin)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance (empagliflozin) EMA/188850/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance (empagliflozin) Denna sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance beskriver åtgärder som ska tas för att försäkra

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Till dig som ordinerats

Till dig som ordinerats Aug 2016 Till dig som ordinerats av din läkare Information till patienter Introduktion Din läkare har förskrivit JANUVIA (sitagliptin) för behandling av typ 2-diabetes. Denna broschyr är avsedd för att

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning Innehåll Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk prövning?

Läs mer

Den personliga diabetesboken

Den personliga diabetesboken Den personliga diabetesboken Ta alltid med dig din diabetesbok när du ska träffa någon inom sjukvården. Min personliga diabetesbok Namn Personnummer Min diabetesläkare Min diabetessköterska Telefonnummer

Läs mer

Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård

Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård 1 (12) Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård Gapanalysen och kartläggningen riktar in sig på: Rekommendationer (gapanalys) Indikatorer Behov av stöd till implementering

Läs mer

Blankett för samtycke

Blankett för samtycke Blankett för samtycke ELEVENS NAMN PERSONNUMMER SKOLA ÅRSKURS Godkänner du att uppgifterna från frågeformuläret sparas i Norrbottens läns landstings databas? JA NEJ DATUM UNDERSKRIFT VÅRDNADSHAVARE 1 /ELEV*

Läs mer

Allmänna frågor Patienter. 6. Hur många patienter är totalt listade/tillhör er vårdcentral/mottagning?

Allmänna frågor Patienter. 6. Hur många patienter är totalt listade/tillhör er vårdcentral/mottagning? Vårdcentral Uppgiftslämnare Profession HSA- id (alt. vårdcentralens namn) Telefonnummer Län/region Information Denna version i word-format kan användas som ett arbetsmaterial för att underlätta att besvara

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Mät ditt blodtryck enkelt hos oss. En tjänst för dig som är mån om din hälsa.

Mät ditt blodtryck enkelt hos oss. En tjänst för dig som är mån om din hälsa. Mät ditt blodtryck enkelt hos oss. En tjänst för dig som är mån om din hälsa. Många som har högt blodtryck märker ingenting. Just därför är det så viktigt att mäta det. Här på Apotek Hjärtat kan vi hjälpa

Läs mer

Tillsammans för bättre hälsa

Tillsammans för bättre hälsa Tillsammans för bättre hälsa Vår vision är ett samhälle där alla får leva ett så friskt liv som möjligt.vi jobbar långsiktigt och brett för att kunna hjälpa forskare i deras strävan efter bättre hälsa

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten

Bipacksedel: Information till patienten Bipacksedel: Information till patienten Trulicity 0,75 mg injektionsvätska, lösning i förfylld penna Trulicity 1,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld penna dulaglutid Detta läkemedel är föremål för

Läs mer

Patientinformation & Informerat samtycke PATIENTINFORMATION

Patientinformation & Informerat samtycke PATIENTINFORMATION PATIENTINFORMATION Klinisk läkemedelsstudie ASA-CRCLM-2014 En multi-center, dubbel-blind, placebo-jämförande, randomiserad studie för att utvärdera säkerhet och effekt av acetylsalicylsyra eller placebo

Läs mer

Behandling av typ 2-diabetes

Behandling av typ 2-diabetes Behandling av typ 2-diabetes Sammanfattning Kostförändringar, motion och rökstopp är grundläggande faktorer vid behandling av typ 2-diabetes. De är även viktiga för att förebygga typ 2- diabetes hos personer

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Din behandling med Avastin (bevacizumab)

PATIENTINFORMATION. Din behandling med Avastin (bevacizumab) PATIENTINFORMATION Din behandling med Avastin (bevacizumab) 1 Din läkare planerar att du ska få behandling med läkemedlet Avastin (bevacizumab). Den här broschyren kommer att hjälpa dig förstå hur Avastin

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt PATIENTINFORMATION om Colrefuz och behandling av gikt Viktig information Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Colrefuz om du har problem med ditt hjärta, njurar, lever, mag-tarmkanalen, är

Läs mer

Forskningspersonsinformation till frisk frivillig kontroll

Forskningspersonsinformation till frisk frivillig kontroll BILAGA 4 Version 4.0 2018-06-13 1(5) Forskningspersonsinformation till frisk frivillig kontroll Bakgrund och syfte Inflammation har tilldragit sig ett växande intresse som tänkbar mekanism bakom depression,

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

Information om forskningsstudien Born into Life (5-6 årsuppföljning av Life Gene Gravidstudien och Födelsekohorten)

Information om forskningsstudien Born into Life (5-6 årsuppföljning av Life Gene Gravidstudien och Födelsekohorten) Sid: 1 / 5 Information om forskningsstudien Born into Life (5-6 årsuppföljning av Life Gene Gravidstudien och Födelsekohorten) Vad är Born into Life? I studien har vi följt dig och ditt barn med frågeformulär

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity (dulaglutid)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity (dulaglutid) EMA/601943/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity (dulaglutid) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity som beskriver åtgärder som ska vidtas för

Läs mer

Behandlingsguide Information till patienten

Behandlingsguide Information till patienten Behandlingsguide Information till patienten Viktig säkerhetsinformation för att minimera risken för immunrelaterade biverkningar Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra

Läs mer

Välkommen till Urologmottagningen

Välkommen till Urologmottagningen Välkommen till Urologmottagningen Information till patient och närstående Fotograf: Carina Johansson Beskrivning av verksamheten Urologmottagningen är en öppenvårdsmottagning dit patienterna i första hand

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Metformin Vitabalans 1000 mg filmdragerade tabletter. metforminhydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Metformin Vitabalans 1000 mg filmdragerade tabletter. metforminhydroklorid Bipacksedel: Information till användaren Metformin Vitabalans 500 mg filmdragerade tabletter Metformin Vitabalans 1000 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Orimet 750 mg depottabletter. Orimet 1000 mg depottabletter. metforminhydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Orimet 750 mg depottabletter. Orimet 1000 mg depottabletter. metforminhydroklorid Bipacksedel: Information till användaren Orimet 500 mg depottabletter Orimet 750 mg depottabletter Orimet 1000 mg depottabletter metforminhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta

Läs mer

Hur skriver man en bra patientinformation? Samtyckesprocessen

Hur skriver man en bra patientinformation? Samtyckesprocessen Hur skriver man en bra patientinformation? Samtyckesprocessen Patientinformationen ska ge patienten all information den behöver för att ställning till om den vill delta i studien eller ej. Att delta i

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. METFORMIN EQL PHARMA 500 mg och 850 mg filmdragerad tablett. metforminhydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. METFORMIN EQL PHARMA 500 mg och 850 mg filmdragerad tablett. metforminhydroklorid Bipacksedel: Information till användaren METFORMIN EQL PHARMA 500 mg och 850 mg filmdragerad tablett metforminhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Läs särskilt

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Metformin Orifarm 500 mg, 850 mg och 1000 mg filmdragerade tabletter. metforminhydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Metformin Orifarm 500 mg, 850 mg och 1000 mg filmdragerade tabletter. metforminhydroklorid Bipacksedel: Information till användaren Metformin Orifarm 500 mg, 850 mg och 1000 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Metformin Orifarm 500 mg, 850 mg och 1000 mg filmdragerade tabletter Metforminhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Behandlingsguide för patienter

Behandlingsguide för patienter MITOXANTRON Behandlingsguide för patienter Viktig obligatorisk information om riskminimering för patienter som börjar med NOVANTRONE (mitoxantron) för behandling av högaktiv recidiverande multipel skleros

Läs mer

Inkomna synpunkter till patientnämnden Registrerade ärenden tom

Inkomna synpunkter till patientnämnden Registrerade ärenden tom Inkomna synpunkter till patientnämnden Registrerade ärenden 2018-01-01 tom 2018-03-31 Analys framtagen av patientnämnden i Region Kronoberg Varför en analys från Patientnämnden i Region Kronoberg? Patientnämnden

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Metformin Sandoz 500 mg filmdragerade tabletter Metformin Sandoz 850 mg filmdragerade tabletter

Bipacksedel: Information till användaren. Metformin Sandoz 500 mg filmdragerade tabletter Metformin Sandoz 850 mg filmdragerade tabletter Bipacksedel: Information till användaren Metformin Sandoz 500 mg filmdragerade tabletter Metformin Sandoz 850 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Metformin Actavis 1000 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Metformin Actavis 1000 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid Bipacksedel: Information till användaren Metformin Actavis 1000 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

STUDIEINFORMATION. Karisma pilotstudie. Några minuter idag. Många liv i morgon.

STUDIEINFORMATION. Karisma pilotstudie. Några minuter idag. Många liv i morgon. STUDIEINFORMATION Karisma pilotstudie Några minuter idag. Många liv i morgon. Karolinska Institutet genomför, med start 2015, forskningsstudien Karisma i samarbete med Södersjukhuset. Vad är Karisma? Sammanfattning

Läs mer

Om läkemedel. vid depression STEG 2 4

Om läkemedel. vid depression STEG 2 4 Om läkemedel vid depression STEG 2 4 BUP finns på alla orter i Halland: Kungsbacka Tfn 0300-56 52 17 Varberg Tfn 0340-48 24 40 Falkenberg Tfn 0346-561 25 Halmstad/Hylte/Laholm Tfn 035-13 17 50 Välkommen

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN KETIPINOR, FILMDRAGERADE TABLETTER (QUETIAPIN) DATUM: , VERSION 1.1

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN KETIPINOR, FILMDRAGERADE TABLETTER (QUETIAPIN) DATUM: , VERSION 1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN KETIPINOR, FILMDRAGERADE TABLETTER (QUETIAPIN) SLUTDATUM FÖR DATAINSAMLINGEN 07.07.2016 DATUM: 20.02.2017, VERSION 1.1 VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom.

Livsviktig information om Addisons sjukdom. Livsviktig information om Addisons sjukdom. Innehållsförteckning Om Addisonkris 5 Krisschema 6 Orsaken till binjurebarksvikt 8 Behandling av binjurebarksvikt 10 Akutvård 12 Viktigt att känna till 14 2

Läs mer

En informationsbroschyr om EpiHealth

En informationsbroschyr om EpiHealth En informationsbroschyr om EpiHealth Information finns även på Vad är EpiHealth? EpiHealth (Epidemiologi för hälsa) är ett storskaligt forskningssamarbete mellan Uppsala universitet och Lunds universitet.

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab)

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) www.bms.se Inledning Före behandling med OPDIVO Det här är en broschyr avsedd som vägledning för dig som behandlas med OPDIVO. Här får du

Läs mer

Stora regionala skillnader i diabetesvården i Sverige. Stefan Jansson och Katarina Eeg-Olofsson

Stora regionala skillnader i diabetesvården i Sverige. Stefan Jansson och Katarina Eeg-Olofsson Stora regionala skillnader i diabetesvården i Sverige Stefan Jansson och Katarina Eeg-Olofsson Antal registrerade vuxna personer med diabetes i i NDR och täckningsgrad 2018 Andel patienter rapporterade

Läs mer

Din vägledning för. Information till patienter

Din vägledning för. Information till patienter Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Forskningspersonsinformation och Samtycke

Forskningspersonsinformation och Samtycke Titel: Disulfiram som tillägg till kemoterapibehandling vid recidiv av glioblastom; en randomiserad, kontrollerad studie. Vi tillfrågar dig som behandlas för en hjärntumör om du vill medverka i en forskningsstudie

Läs mer

Yttrande över motion 2012:3 av Dag Larsson och Anders Lönnberg (S) om ökad kvalitet och patientmakt i diabetesvården

Yttrande över motion 2012:3 av Dag Larsson och Anders Lönnberg (S) om ökad kvalitet och patientmakt i diabetesvården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (4) 2012-12-06 p 14 Handläggare: Anna Jakobsson Yttrande över motion 2012:3 av Dag Larsson och Anders Lönnberg (S) om ökad kvalitet och patientmakt

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Får du ofta fästingbett och vill delta i denna studie!?

Får du ofta fästingbett och vill delta i denna studie!? Får du ofta fästingbett och vill delta i denna studie!? Förfrågan om deltagande i studie Hur vanlig är de fästingburna smittorna Babesios och TBE hos människor i Sydsverige? Se information nedan och kontakta

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Årsberättelse Programråd Diabetes. Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft

Årsberättelse Programråd Diabetes. Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft Datum: [Skriv här] Årsberättelse 2018 Programråd Diabetes Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft Jarl Hellman, ordförande Violeta Armijo Del Valle, diabetessamordnare Elisabeth

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. METFORMIN EQL PHARMA 500 mg, 850 mg och 1000 mg filmdragerad tablett. Metforminhydroklorid

Bipacksedel: information till användaren. METFORMIN EQL PHARMA 500 mg, 850 mg och 1000 mg filmdragerad tablett. Metforminhydroklorid Bipacksedel: information till användaren METFORMIN EQL PHARMA 500 mg, 850 mg och 1000 mg filmdragerad tablett Metforminhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Telmisartan/Hydrochlorothiazide ratiopharm 4.12.2014, Version 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Diabetesläkemedel från MSD

Diabetesläkemedel från MSD Diabetesläkemedel från MSD JANUVIA (sitagliptin) JANUVIA är godkänt för patienter med typ 2-diabetes: Som monoterapi när metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans. Som tillägg

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att socker ska komma in

Läs mer

För bättre läkemedelsanvändning och bättre hälsa

För bättre läkemedelsanvändning och bättre hälsa Handla klokt! För bättre läkemedelsanvändning och bättre hälsa Läkemedelskommittén ska verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv hantering av läkemedel. Kommittén utses av landstingsstyrelsen

Läs mer

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART.

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. HJÄRTGUIDEN En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. Välkommen till Hjärtguiden Hjärtguiden vänder sig till dig som behandlats

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola Dokumentet reviderat 2013-07-04/thefre001 Definition på egenvård Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso-

Läs mer

Studieinformation om Karma CREME-1

Studieinformation om Karma CREME-1 Studieinformation om Karma CREME-1 Några minuter idag. Många liv i morgon. Södersjukhusets Bröstcentrum i samarbete med Karolinska Institutet genomför forskningsstudien Karma CREME-1 Karma CREME-1 i korthet:

Läs mer

Information till försökspersoner som deltar i en studie av ett nytt drickbart vaccin mot ETEC-diarré

Information till försökspersoner som deltar i en studie av ett nytt drickbart vaccin mot ETEC-diarré Information till försökspersoner som deltar i en studie av ett nytt drickbart vaccin mot ETEC-diarré Vill du vara med i en studie där vi prövar ett nytt drickbart vaccin mot diarré som orsakas av så kallade

Läs mer

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården Informationshantering och journalföring nya krav på informationssäkerhet i vården Sammanhållen journalföring! Förklaring av symbolerna Patient Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga befattningshavare

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Metformin Teva 850 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Metformin Teva 850 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Metformin Teva 850 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

DIABETES OCH NJURAR. Anders Persson, Överläkare Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus. Varför är det svårt?

DIABETES OCH NJURAR. Anders Persson, Överläkare Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus. Varför är det svårt? DIABETES OCH NJURAR Anders Persson, Överläkare Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus Varför är det svårt? 1 Varför är det svårt? Hyperglykemi kan leda till njurskada, så kallad diabetesnefropati. Vid njurfunktionsnedsättning

Läs mer

Indikatorer för jämställd hälsa och vård

Indikatorer för jämställd hälsa och vård Indikatorer för jämställd hälsa och vård 17 indikatorer inom hälso- och sjukvården Författare: Anke Samulowitz Rapporten är utgiven av: Kunskapscentrum för Jämlik vård, KJV Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Läs mer

Återföringsdagen 27/4 2011 Sunderby Folkhögskola. Marianne Gjörup Överläkare, sektionschef Diabetes och endokrinologi Sunderby sjukhus

Återföringsdagen 27/4 2011 Sunderby Folkhögskola. Marianne Gjörup Överläkare, sektionschef Diabetes och endokrinologi Sunderby sjukhus Återföringsdagen 27/4 2011 Sunderby Folkhögskola Marianne Gjörup Överläkare, sektionschef Diabetes och endokrinologi Sunderby sjukhus Lite bakgrundsinformation Uppskattningsvis 10 000 diabetiker i Norrbotten

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Vildagliptin Krka 50 mg tabletter vildagliptin

Bipacksedel: Information till patienten. Vildagliptin Krka 50 mg tabletter vildagliptin Bipacksedel: Information till patienten Vildagliptin Krka 50 mg tabletter vildagliptin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för

Läs mer

EPP06 Patientinformation, Version

EPP06 Patientinformation, Version Enrolleringsnummer: Initialer: Information till försökspersonerna (Enkel/Multipel stigande dos) Säkerhet och tolerabilitet av lokalt applicerad EP0003 kräm 0.45 % hos friska frivilliga försökspersoner

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Metformin Amneal 500 mg filmdragerade tabletter Metformin Amneal 850 mg filmdragerade tabletter Metformin Amneal 1000 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid

Läs mer