TOPPREPSINSTRUKTÖRSKURS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TOPPREPSINSTRUKTÖRSKURS"

Transkript

1 Svenska Klätterförbundets norm för TOPPREPSINSTRUKTÖRSKURS Gällande fr o m 2018

2 1. Inledning Normen är utarbetad av Svenska Klätterförbundets (SKF:s) utbildningskommitté och är den miniminivå som SKF:s medlemsklubbar och övriga kursarrangörer uppmanas följa på sina kurser. Kurser med lägre nivå får inte ge intryck av att vara en utbildning som motsvarar denna norm. 2. Målsättning Topprepsinstruktörskursen ska förbereda aspiranten för examination till topprepsinstruktör inomhus, som är en egen instruktörsbehörighet, men även ett förberedande steg för att bli auktoriserad klätterinstruktör inomhus. Kursen ska verka som en försäkran om att aspiranten uppbär tillräcklig kompetens och kunskapsbas för att självständigt kunna genomföra en kurs i topprepsklättring inomhus samt ansvara för uppklättring för topprepskort. 3. Generella krav FÖRKUNSKAPER: Se normen för topprepsinstruktör inomhus. TIDSÅTGÅNG: Kursens varaktighet kan variera beroende på aspirantens förkunskaper. Vid goda förkunskaper är 6 timmars kursdel samt 3 timmars examinationsdel en riktlinje. Kursen och examinationen ska ske vid två separata tillfällen. Mellan kursdel och examinationsdel ska det finnas utrymme för aspiranten att öva praktiskt på de moment som ingår i examinationsdelen, därför ska dessa vara åtskilda med minst två veckor. ELEV/INSTRUKTÖR: En auktoriserad klätterinstruktör kan ensam ansvara för maximalt 4 elever. Antalet bör även anpassas efter instruktörsutbildarens förmåga, varken säkerheten eller aspirantens utbyte av kursen får åsidosättas. Det är viktigt att skapa en god pedagogisk situation och bibehålla instruktörens säkerhetsmässiga överblick.

3 SÄKERHET: Personlig skyddsutrustning (PPE 1 ) använd i samband med kursen ska vara CE-märkt och ha genomgått periodisk kontroll. INSTRUKTÖRSBEHÖRIGHET: Ansvarig instruktör ska vara av SKF auktoriserad klätterinstruktör inomhus, sport eller klippa med minst ett års erfarenhet. Instruktören ska ha genomfört minst fyra normerade klätterkurser inomhus. 4. Kursmoment 4.1 Utrustning Aspiranten ska få personlig färdighet i/kunskap om: 1. Selens olika delar, livslängd och slitage. Vikt ska läggas vid olika typer av selar (kurssele, helkroppssele och vanlig sittsele) och dess olika funktioner. 2. Passformen på sittsele och helkroppssele, att inte midjebältet kan glida över höfterna, samt korrekt storlek på helkroppsele för barn. 3. Att spännet träs tillbaka i de fall det är aktuellt. 4. Att skruvkarbiner alltid kontrolleras genom att trycka på grinden. 5. Att det finns skillnader i låsmekanismer hos olika karbiner samt karbiners livslängd och slitage. 6. Att skruvkarbinen belastas i längdled för att undvika drag över grinden samt grundläggande förståelse för styrka hos karbiner beroende på form och material. 7. Det dynamiska repets egenskaper, livslängd, slitage och data (brottgräns, arbetsförlängning, kärna, mantel, mantelglidning, mantelskada med mera) samt övergripligt hur rep testas. 8. Styrka på ankarpunkter, fasta förankringspunkter på väggen, att alltid ha två punkter i ankaret, ankarets uppbyggnad för att underlätta ledklättring med mera. 9. Skillnader på bromsstyrka och funktion hos olika typer av repbromsar av både slot och hjälplåsande typ. 10. Olika varianter och former på friktionsskor. 11. Vad CE-märkning och UIAA-märkning innebär. 1 Personal Protective Equipment.

4 12. Vad PPE-inspektion av utrustning innebär och hur utrustning som används på kursen kontrolleras för att säkerställa dess funktion. Aspiranten ska få träna på att lära ut: 13. Grundläggande terminologi, prestanda, funktion, pris och skötsel av: friktionsskor, repbromsar, sittsele av kurstyp, helkroppssele för barn samt vanlig sittsele, karbiner, rep och krita. 4.2 Kamratkontroll Aspiranten ska läras att utföra och motivera varje del i kamratkontrollen: 1. Åttaknuten kontrolleras med avseende på inknytningspunkt i selen, hur den är trädd och hur lång änden är och att det finns en kärna innanför manteln samt att den är tight och korrekt gjord från båda håll. 2. Klättrarens midjebälte trycks nedåt. Dra inte i utrustningsöglorna. 3. Spännen kontrolleras. 4. Repet följs från åttaknuten upp till ankaret, kontrollera att repet inte är tvinnat eller synbart skadat och att det är trätt ordentligt genom ankaret, fortsätta ned längs repet till repbromsen samma rep, ett system. 5. Korrekt uppkoppling av rep i repbroms av både hjälplåsande och slotmodell. 6. Infästning av skruvkarbin i säkringsögla. 7. Känn på karbingrinden, låst. 8. Kontrollera säkringspersonens sele enligt punkt 2 och Stoppknut i den passiva änden av repet. Aspiranten ska få träna på att lära ut: 10. Korrekt och systematisk kamratkontroll med motivering av varje del i kamratkontrollen. 4.3 Kommandon 1. Aspiranten ska få kunskap om samtliga vanligt förekommande kommandon vid inomhusklättring enligt svensk modell, samt förstå betydelsen av kommunikation innan nedsänkning. 2. Aspiranten ska få träna på att lära ut relevanta kommandon vid inomhusklättring och betydelsen av dem.

5 4.4 Inknytning Aspiranten ska få personlig färdighet i/kunskap om: 1. Att knyta en jämnt slagen åttaknut. 2. En metod för att få änden på åttaknuten i rätt längd. 3. För- och nackdelar med användandet av åttaknuten kontra pålsteken. 4. Betydelsen av att åttaknuten är symmetriskt knuten, väl åtdragen, tight emot selen och med 15 cm lång ände utan stoppknut där änden består av både kärna och mantel. 5. Varför en färdig åttaknut med skruvkarbin inte bör användas. 6. Varför inknytning görs på angivet ställe på selen. Aspiranten ska få träna på att lära ut: 7. Systematisk och rutinmässig inknytning med åttaknuten. 8. Förståelse för längden på änden vid användande av åttaknut samt var inknytningen i selen ska ske. 4.5 Säkringsförfarande Aspiranten ska få personlig färdighet i/kunskap om: 1. Varför repbromsen kopplas i enbart säkringsöglan. 2. Varför den passiva änden ska peka nedåt eller mot säkringshanden. 3. Varför stoppknut finns på den passiva änden. 4. Varför den passiva änden alltid hålls i även vid användandet av hjälplåsande bromsar. 5. Varför repbromsar, både av slotmodell och hjälplåsande, kräver utbildning före användande. 6. Skillnader på repbroms av slotmodell och hjälplåsande modell. 7. Risken med att hålla säkringshanden för nära repbromsen samt risker med hår eller klädesplagg nära repbromsen. 8. Varför säkringsposition alltid ska vara nära ankarets lodlinje samt förståelse för viktskillnader mellan klättrare och säkrare vid säkringsförfarandet. 9. Att koppla upp olika typer av repbromsar, både bromsar av slotvariant och hjälplåsande samt utföra en korrekt säkringsrörelse för topprepklättring, där bromshanden i största möjliga mån befinner sig i låst läge. 10. Alltid hålla minst en hand runt repet, utan att glida, även vid handbyte.

6 11. Att kunna sänka ner klättraren på ett säkert sätt, både med repbroms av slotmodell och med hjälplåsande repbroms. Vid nedsänkning med slotmodell ska båda händerna vara placerade på den passiva repänden rakt under repbromsen. Vid nedsänkning med hjälplåsande repbroms kan metoderna variera och tillverkarens instruktioner skall alltid följas för samtliga repbromsar. Aspiranten ska få träna på att lära ut: 12. Säkert handhavande med repbroms av slotmodell. 13. Säkert handhavande med hjälplåsande bromsar såsom Grigri, jul2 eller motsvarande. 14. Risker med säkringsförfarandet såsom att hålla handen i uppåtläge, klämrisk med hand för nära bromsen, bristfälligt grepp om repet samt hår och klädesplagg som kan fastna i bromsen. 15. Risker med viktskillnader mellan klättrare och säkringsperson. Korrekt inklippning av tyngd/vikt eller bottenankare. 16. Korrekt säkringsposition i förhållande till ankare. 17. Korrekt nedsänkningsteknik för både säkrare och klättrare. 4.6 Användande av självsäkring Aspiranten ska få kunskap om/färdighet i: 1. Handhavande av självsäkringsutrustning (autobelay) enligt tillverkarens instruktioner. 2. Utrustningens funktionskontroller. Aspiranten ska få träna på att lära ut: 3. Hur eleven korrekt kopplar in sig och utförs kamratkontroll. 4. Risker med klättring på självsäkringsutrustning. 4.7 Uppklättring 1. Aspiranten ska få kunskap om/färdighet i uppklättringens samtliga moment och bedömningskriterier. 2. Aspiranten ska få träna på att ge feedback till elever på uppklättringen gällande normerade tekniker från topprepskursen.

7 4.8 Bouldering och klätterteknik Aspiranten ska få kunskap om/färdighet i: 1. Betydelsen av att hålla landningsytan fri från människor och föremål. 2. Förståelse för fallteknik för att undvika skador. 3. Vikten av uppmärksamhet och koncentration vid nedhopp från vägg samt uppmärksamhet på bouldrande klättrare runtom. 4. Att nybörjare bör välja leder som slutar minst en meter från toppen av väggen för att minska risken för stukningar och benbrott. 5. Grundläggande klätterteknik med betoning på centrala begrepp såsom användning av fötter och ben, balans, olika klättergrepp samt olika tekniker beroende på lutning av klättervägg. Aspiranten ska få träna på att utföra och lära ut följande: 6. Regler, säkerhet och tillvägagångssätt vid bouldering. 7. Korrekt fallteknik vid nedhopp från bouldervägg. 4.9 Instruktörskap Aspiranten ska kunna använda sig av lämplig pedagogisk metodik och progressioner, det vill säga att stegvis fördjupa kunskaperna, samt ha förståelse för vikten av praktisk övning för eleverna. Aspekter som bör belysas är: 1. Tydlighet och struktur. 2. God kommunikationsförmåga. 3. Pedagogik. 4. Metodik och progressioner. 5. Säkerhetstänk, lämpliga backupsystem. 6. Effektivitet. 7. Aktivitet hos elever. En övning som kan vara lämplig är att en av deltagarna är instruktör och de andra spelar elever. Instruktören håller i en del av en kurs (eller en hel kurs) och emellanåt kan instruktörsutbildaren (och de andra deltagarna) bryta in med kommentarer, frågor och synpunkter. Tonvikt bör läggas på metoder som håller eleverna aktiva, och där eleverna får ta in information genom så många sinnen som möjligt. Innan övningen kan deltagarna få tid att göra en grovplanering av sin kursdel.

8 Det är en stor fördel om aspiranten kan öva sitt instruktörskap under tiden mellan kurs- och examinationsdel. Egen reflektion och återkoppling från andra instruktörer är en framgångsfaktor Säkerhet Aspiranten ska ha kunskap om/färdighet i: 1. Grundläggande krisplan och utrymningsplan för den anläggning där aspiranten ska arbeta i. Om ingen krisplan för anläggningen finns ska SKF:s säkerhetsplan gås igenom. 2. Skadeförebyggande åtgärder för överbelastningsskador. Uppvärmning och rörlighetsträning. Även användande av enkla riskanalyser vid varje delmoment i en kurs ska ingå. 3. Skadeförebyggande åtgärder för varje delmoment i en kurs. 4. Klätterförbundets incidentrapportering och vikten av att denna används för att kunna bygga säkerhetsarbete på relevant statistik. 5. Specifika risker på en inomhusanläggning, vilka incidenter som är vanligt förekommande samt hur dessa förebyggs. Praktisk incidenthantering ska övas. En incident i detta sammanhang är en händelse då instruktören väljer att ingripa för att rätta till något som är fel, eller håller på att gå fel. Exempel på övningar kan vara felslagen åttaknut som upptäcks när klättraren är högt upp på väggen, fel inkopplad repbroms etc. Situationen kommer att bli väldigt annorlunda än en kurssituation. Därför är det viktigt att deltagarna får tänka igenom, och gärna prova att agera i en sådan situation. Deltagarna ska förstå vikten av att våga handla, och att aktivt ta på sig rollen som instruktör Övrigt Utöver ovanstående rubriker ska aspiranten ha kunskap om: 1. Svenska Klätterförbundet och olycksfallsförsäkringen som medlemskap i en förbundsansluten klätterklubb ger. 2. Ansvarsförsäkring för klätterinstruktörer och vem som bör teckna den. 3. Översiktlig kunskap om klättringens övriga discipliner. 4. Olika tävlingsformer inom klättring.

9 5. Gällande normer för uppklättring och topprepskurs. Aspiranten ska även få information om hur utbildning och examination för auktoriserad klätterinstruktör inomhus går till. 5. Handledning för examination Examination sker enligt normen för topprepsinstruktör inomhus. Den ena delen av examinationen består av att aspiranten ska genomföra en del av SKF:s normerade kurs i topprepsklättring inomhus. Aspiranten ska bli bedömd ur framförallt tre perspektiv: säkerhet, effektivitet och aktivitet. När aspiranten arbetar med elever på topprepskursen premieras speciellt improvisationsförmåga, förmåga att förebygga problem och aspirantens rent pedagogiska kvaliteter. Vikt läggs också vid förmågan att rätt läsa av elevernas behov och kunskaper, att kunna kommunicera effektivt och förmågan till social kompetens och servicekänsla. Till sist måste instruktörsutbildaren ställa sig frågan: följer kursen gällande norm och skulle en hel genomförd topprepskurs innebära att eleverna fått med sig tillräckliga kunskaper för att klara en uppklättring? Den andra delen av examinationen består av att aspiranten ska genomföra en uppklättring som följer SKF:s norm. Efteråt går kursansvarig igenom resultatet och ger feedback till aspiranten. Här är det viktigt att kunna godkänna och respektive underkänna de klättrare som gör uppklättringen. Aspiranten måste gå in och rätta till om det finns behov av det. Slarv måste undanröjas och aspiranten måste förstå var gränsen går för att underkänna någon. 6. Rekommenderad litteratur 1. Stora boken om klättring av Nils Ragnar Gustavsson. 2. Topprepsklättring inomhus - film SKF, bergsport.se.

10 Datum: Ändring: Diverse layoutändringar, kapitlen numrerade, lätt textredigering, några stycken omstuvade, kapitlet som berör examinationen omskrivet. Formativ bedömning görs inte längre, utan kursen har separerats från examination. Ändrat av: Andreas Andersson

Svenska Klätterförbundets norm för TOPPREPSINSTRUKTÖRSKURS. Gällande fr o m

Svenska Klätterförbundets norm för TOPPREPSINSTRUKTÖRSKURS. Gällande fr o m Svenska Klätterförbundets norm för TOPPREPSINSTRUKTÖRSKURS Gällande fr o m 2018-09-16 Svenska Klätterförbundets norm för TOPPREPSINSTRUKTÖRSKURS Nedan följer Svenska Klätterförbundets (SKF) officiella

Läs mer

Att genomföra uppklättringar på topprep och ge ut topprepskort (grönt kort). Att hålla topprepskurs enligt SKFs normer.

Att genomföra uppklättringar på topprep och ge ut topprepskort (grönt kort). Att hålla topprepskurs enligt SKFs normer. Här nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella kursnormer för topprepsinstruktörskurs. Normerna är utarbetade av SKF:s Utbildningskommitté och är den miniminivå som SKF:s lokalklubbar och övriga

Läs mer

1 Version 7, HH Svenska Klätterförbundets officiella norm för KURS I TOPPREPSKLÄTTRING INOMHUS. Gällande fr o m 2018

1 Version 7, HH Svenska Klätterförbundets officiella norm för KURS I TOPPREPSKLÄTTRING INOMHUS. Gällande fr o m 2018 1 Version 7, HH 2018-02-20 Svenska Klätterförbundets officiella norm för KURS I TOPPREPSKLÄTTRING INOMHUS Gällande fr o m 2018 2 Version 7, HH 2018-02-20 Svenska Klätterförbundets officiella norm för KURS

Läs mer

Svenska Klätterförbundets norm för KURS I LEDKLÄTTRING INOMHUS. Gällande fr o m

Svenska Klätterförbundets norm för KURS I LEDKLÄTTRING INOMHUS. Gällande fr o m Svenska Klätterförbundets norm för KURS I LEDKLÄTTRING INOMHUS Gällande fr o m 2018-09-16 2 Version 5, HH 2018-02-08 Svenska Klätterförbundets norm för KURS I LEDKLÄTTRING INOMHUS Nedan följer Svenska

Läs mer

Eleven ska lära sig förstå och motivera följande: Eleven ska förstå vikten av och motivera varför kamratkontroll utförs:

Eleven ska lära sig förstå och motivera följande: Eleven ska förstå vikten av och motivera varför kamratkontroll utförs: Här nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella kursnormer för kurs till uppklätteransvarig topprep. Normerna är utarbetade av SKF:s Utbildningskommitté och är den miniminivå som SKF:s lokalklubbar

Läs mer

Här nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella kursnormer för topprepskurs inomhusklättring. Normerna är utarbetade av SKF:s utbildningskommitté och är den miniminivå som SKF:s lokalklubbar och

Läs mer

Uppklättring Topprepskort ALTERNATIV A

Uppklättring Topprepskort ALTERNATIV A 1 Förslag på Uppklättring v03, PG 2008-02-04 Uppklättring Topprepskort ALTERNATIV A Uppklättringen består av en praktisk och en teoretisk del. Den teoretiska delen består av ett frågeformulär där klättraren

Läs mer

Kommandon ska läras ut enligt den "svenska modellen", se "Stora boken om Klippklättring" av Nils Bobo Gustavsson.

Kommandon ska läras ut enligt den svenska modellen, se Stora boken om Klippklättring av Nils Bobo Gustavsson. Här nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella kursnormer för sportklätterkurs på klippa. Normerna är utarbetade av SKF:s utbildningskommitté och är den miniminivå som SKF:s lokalklubbar och övriga

Läs mer

KURS KLÄTTERLEDARE UTOMHUS

KURS KLÄTTERLEDARE UTOMHUS Svenska Klätterförbundets officiella normer för KURS KLÄTTERLEDARE UTOMHUS Gällande fr o m 2015 Svenska Klätterförbundets officiella normer för KURS KLÄTTERLEDARE UTOMHUS Här nedan följer Svenska Klätterförbundets

Läs mer

Examinerande kurs klätterledare utomhus gällande från Sida 1 av 8

Examinerande kurs klätterledare utomhus gällande från Sida 1 av 8 Examinerande kurs klätterledare utomhus gällande från 2017-07-01 Sida 1 av 8 Nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella kurs- och examinationsnorm för klätterledare utomhus. Normen är utarbetad

Läs mer

Examinerande kurs klätterledare utomhus gällande från Sida 1 av 10

Examinerande kurs klätterledare utomhus gällande från Sida 1 av 10 Examinerande kurs klätterledare utomhus gällande från 2017-07-01 Sida 1 av 10 Examinerande kurs klätterledare utomhus gällande från 2017-07-01 Sida 2 av 10 Nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella

Läs mer

Denna kursnorm ska kunna tillämpas på elever utan tidigare erfarenhet av klättring.

Denna kursnorm ska kunna tillämpas på elever utan tidigare erfarenhet av klättring. Nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella norm för grundkurs i klippklättring. Normen är utarbetad av SKF:s utbildningskommitté och är den miniminivå som SKF:s lokalklubbar och övriga kursarrangörer

Läs mer

Svenska Klätterförbundets officiella riktlinjer för KLÄTTERANLÄGGNING. Gällande fr.o.m. 2019

Svenska Klätterförbundets officiella riktlinjer för KLÄTTERANLÄGGNING. Gällande fr.o.m. 2019 Svenska Klätterförbundets officiella riktlinjer för KLÄTTERANLÄGGNING Gällande fr.o.m. 2019 Innehåll Inledning.. 3 Målsättning... 3 1. Utbildning... 4 För bouldring... 4 För topprepsklättring... 4 För

Läs mer

Svenska Klätterförbundets norm för UPPKLÄTTRING. Gällande fr o m

Svenska Klätterförbundets norm för UPPKLÄTTRING. Gällande fr o m Svenska Klätterförbundets norm för UPPKLÄTTRING Gällande fr o m 2018-09-16 2 Svenska Klätterförbundets norm för UPPKLÄTTRING Nedan följer Svenska Klätterförbundets (SKF) officiella norm för uppklättring.

Läs mer

1 Version 6 SL Svenska Klätterförbundets officiella normer för HJÄLPINSTRUKTÖRSKURS KLIPPA. Gällande fr o m 2016

1 Version 6 SL Svenska Klätterförbundets officiella normer för HJÄLPINSTRUKTÖRSKURS KLIPPA. Gällande fr o m 2016 1 Version 6 SL 2016 02 17 Svenska Klätterförbundets officiella normer för HJÄLPINSTRUKTÖRSKURS KLIPPA Gällande fr o m 2016 2 Version 6 SL 2016 02 17 Svenska Klätterförbundets officiella normer för HJÄLPINSTRUKTÖRSKURS

Läs mer

klippklätterinstruktör oavsett om kursarrangör är lokalklubb ansluten till SKF eller annan arrangör.

klippklätterinstruktör oavsett om kursarrangör är lokalklubb ansluten till SKF eller annan arrangör. Här nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella kursnormer för grundkurs i klippklättring. Normerna är utarbetade av SKF:s utbildningskommitté och är den miniminivå som SKF:s lokalklubbar och övriga

Läs mer

Omkoppling vid toppunkt

Omkoppling vid toppunkt Omkoppling vid toppunkt Vid framförallt sportklättring är det vanligt att man efter att ha lett en kortare replängd når ett toppankare där man skall koppla i repet för att därefter bli nedsänkt till marken

Läs mer

Fortsättningskurs i klippklättring gällande från Sida 2 av 7

Fortsättningskurs i klippklättring gällande från Sida 2 av 7 Nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella kursnorm för fortsättningskurs i klippklättring. Fortsättningskursen fokuserar på att lära eleven att ledklättra självständigt. Normen är utarbetad av

Läs mer

Eleven ska kunna lära ut: Kommandon enligt den "svenska modellen", se "Stora boken om klättring" av Nils Bobo Gustavsson.

Eleven ska kunna lära ut: Kommandon enligt den svenska modellen, se Stora boken om klättring av Nils Bobo Gustavsson. Här nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella kursnormer för hjälpinstruktörskurs. Normerna är utarbetade av SKF:s Utbildningskommitté och är den miniminivå som SKF:s lokalklubbar och övriga kursarrangörer

Läs mer

Hjälpinstruktörskursen är också ett obligatoriskt förkrav inför en teknisk klippklätterexamen.

Hjälpinstruktörskursen är också ett obligatoriskt förkrav inför en teknisk klippklätterexamen. Nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella norm för kurs och examination till hjälpinstruktör klippa. Normerna är utarbetade av SKF:s Utbildningskommitté och är den miniminivå som SKF:s lokalklubbar

Läs mer

Vidstående följer Svenska Klätterförbundets officiella förslag till moment som kan ingå i en fortsättningskurs i klippklättring. Förslagen är utarbetade av SKF:s utbildningskommitté och är tänkt att utgöra

Läs mer

Block 1, Hemuppgift Block 2, Förkravskontroll Block 3, Tillämpat Instruktörsskap Block 4, Utrustningskunskap

Block 1, Hemuppgift Block 2, Förkravskontroll Block 3, Tillämpat Instruktörsskap Block 4, Utrustningskunskap Denna handledning är tänkt att vara ett stöd och en informationskälla för den som siktar på att via Svenska Klätterförbundet (SKF) examinera sig och därigenom bli auktoriserad inomhusklätterinstruktör.

Läs mer

Här nedan följer Svenska klätterförbundets officiella kursnormer för fortsättningskurs i isklättring. Normerna är utarbetade av SKF:s utbildningskommi

Här nedan följer Svenska klätterförbundets officiella kursnormer för fortsättningskurs i isklättring. Normerna är utarbetade av SKF:s utbildningskommi Här nedan följer Svenska klätterförbundets officiella kursnormer för fortsättningskurs i isklättring. Normerna är utarbetade av SKF:s utbildningskommitté. Normerna är den miniminivå som SKF:s lokalklubbar

Läs mer

Svenska Klätterförbundet 2009-09-06 2009 version 2

Svenska Klätterförbundet 2009-09-06 2009 version 2 SÄKRINGSARBETE Handskar vid säkringsarbete Svenska klätterförbundet rekommenderar användande av handskar vid säkring av försteman. Detta kan förhindra brännskador vid kraftigt drag i säkringsrepet, vilket

Läs mer

Förstemansfall vanligaste olyckan

Förstemansfall vanligaste olyckan 2009-12-18 Roger Pyddoke Förstemansfall vanligaste olyckan De tio vanligaste orsakerna till olyckor i svensk klättring 2000-2007 Text: Roger Pyddoke, Säkerhetskommittén Den här artikeln är ett försök att

Läs mer

Minimera repdrag på mycket långa replängder

Minimera repdrag på mycket långa replängder Minimera repdrag på mycket långa replängder Av Jonas Wiklund Publicerat 2014-12-02 på: http://www.borrbult.nu/2014/12/minimera-repdrag-pa-mycket-langa.html På kontinenten har det blivit mer och mer populärt

Läs mer

Svenska Klätterförbundets Norm för Certifierad Klättervägg

Svenska Klätterförbundets Norm för Certifierad Klättervägg 1 V 04 PF 20111102 Svenska Klätterförbundets Norm för Certifierad Klättervägg 2 V 03 PF 20110224 Innehållsförteckning Svenska Klätterförbundets Norm för Certifierad klättervägg Certifierad klättervägg...2.

Läs mer

Redovisning av produktsäkerhet. Billingensklätterklubb

Redovisning av produktsäkerhet. Billingensklätterklubb Redovisning av produktsäkerhet Billingensklätterklubb Beskrivning av verksamheten och hur tjänsten utförs : Vi erbjuder våra medlemmar klättring på bouldervägg (lågvägg med tjockmattor under) och klättring

Läs mer

Grundkurs i klippklättring gällande från Sida 2 av 6

Grundkurs i klippklättring gällande från Sida 2 av 6 Grundkurs i klippklättring gällande från 2017-07-01 Sida 2 av 6 Svenska Klätterförbundets norm för KURS I ARTIFICIELL KLÄTTRING Nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella kursnorm för artificiell

Läs mer

Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning

Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning 1 Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning 2 Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning Att regelbundet inspektera utrustning som används på en klättervägg

Läs mer

Svenska Klätterförbundet 2010-04-25 2010 version 3. Svenska klätterförbundets. rekommenderade TEKNIKER. Gällande från 2010

Svenska Klätterförbundet 2010-04-25 2010 version 3. Svenska klätterförbundets. rekommenderade TEKNIKER. Gällande från 2010 Svenska klätterförbundets rekommenderade TEKNIKER Gällande från 2010 INLEDNING Det finns lika många klättertekniker som det finns klättrare. Det är sällan som det bara finns ett sätt som är rätt, där allt

Läs mer

Räddningskurs del 1 gällande från Sida 2 av 7

Räddningskurs del 1 gällande från Sida 2 av 7 Nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella kursnorm för räddningskurs del 1 med fokus på att rädda andreman, fira med skadad samt hissa upp klättrare till standplats. Normen är utarbetad av SKF:s

Läs mer

Innehåll. 1. Välkomnande. 2. Säkerhetsinformation. 3. Utförande. 4. Avslut. 5. Till ledare och instruktör

Innehåll. 1. Välkomnande. 2. Säkerhetsinformation. 3. Utförande. 4. Avslut. 5. Till ledare och instruktör Innehåll 1. Välkomnande 2. Säkerhetsinformation 3. Utförande 4. Avslut 5. Till ledare och instruktör 6. Kontroll av medlemskap och grön/rött kort. Text med kursivstil går eller behöver inte alltid följas

Läs mer

Räddningskurs del 2 gällande från Sida 2 av 8

Räddningskurs del 2 gällande från Sida 2 av 8 Nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella kursnorm för räddningskurs del 2 med fokus på att rädda försteman och andra mer avancerade räddningstekniker. Normen är utarbetad av SKF:s utbildningskommitté

Läs mer

Climbing Self Rescue, av Andy Tyson and Molly Loomis Self Rescue, av David J. Fasulo SKF:s rekommenderade tekniker (pdf) av SKF:s Säkerhetskommitté

Climbing Self Rescue, av Andy Tyson and Molly Loomis Self Rescue, av David J. Fasulo SKF:s rekommenderade tekniker (pdf) av SKF:s Säkerhetskommitté Här nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella kursnormer för räddningkurs del 1 med fokus på klippklättermiljö. Normerna är utarbetade av SKF:s utbildningskommitté och är den miniminivå som SKF:s

Läs mer

måttuppgifter för fritidsanläggningar

måttuppgifter för fritidsanläggningar Klätterväggar Februari 2013 måttuppgifter för fritidsanläggningar Förord Måttboken är sedan 1970-talet en produkt som Sveriges Kommuner och Landsting ger ut där tävlingsmåtten för ett antal idrotter behandlas

Läs mer

Säkerhetsgruppens Rapport för incidenter 2002

Säkerhetsgruppens Rapport för incidenter 2002 Säkerhetsgruppens Rapport för incidenter 2002 Av: Mårten Johansson, Säkerhetsgruppen Publicerad i Bergsport nr 117, 2003. Året 2002 blev det värsta året hittills i den svenska klätterhistorien med dödsolyckor.

Läs mer

För: Sveriges klätterklubbar, ideella och kommersiella klättringsarrangörer och instruktörer Av: Robin Dahlberg, Säkerhetskommittén

För: Sveriges klätterklubbar, ideella och kommersiella klättringsarrangörer och instruktörer Av: Robin Dahlberg, Säkerhetskommittén VÄGLEDNING Klättring och produktsäkerhetslagen För: Sveriges klätterklubbar, ideella och kommersiella klättringsarrangörer och instruktörer Av: Robin Dahlberg, Säkerhetskommittén 12 november 2015 Hur påverkar

Läs mer

För samtliga auktoriserade instruktörer (inomhus, sport, klippa eller is) gäller följande:

För samtliga auktoriserade instruktörer (inomhus, sport, klippa eller is) gäller följande: Det här dokumentet vänder sig till de som är auktoriserade instruktörer och som har examinerats av Svenska Klätterförbundet (SKF). Texten är producerad av Utbildningskommittén. I dokumentet har Utbildningskommittén

Läs mer

KLÄTTERMÄRKEN. Teknik- och säkerhetsmärken för barn och ungdom

KLÄTTERMÄRKEN. Teknik- och säkerhetsmärken för barn och ungdom KLÄTTERMÄRKEN Teknik- och säkerhetsmärken för barn och ungdom 2 3 Hej! Vi är dina vänner och vi vill hjälpa dig när du utvecklas i din klättring. Jag med stort huvud heter Camilla Friend, men kallas gärna

Läs mer

TEKNIKER OCH METODER

TEKNIKER OCH METODER Svenska klätterförbundets rekommendationer gällande TEKNIKER OCH METODER Gällande från 2008 1 INLEDNING... 3 REP / SLINGOR OCH ANNAT MJUKT... 4 1. INKNYTNING I SELEN 2000-05-07... 4 2. INKNYTNING I SELE

Läs mer

Aspiranten ska vara medlem i lokal klätterklubb ansluten till Svenska Klätterförbundet. Aspiranten ska vid examinationstillfället ha fyllt 18 år.

Aspiranten ska vara medlem i lokal klätterklubb ansluten till Svenska Klätterförbundet. Aspiranten ska vid examinationstillfället ha fyllt 18 år. Denna aspiranthandledning är ett stöd och en informationskälla för de klättrare som siktar på att via Svenska Klätterförbundet (SKF) examinera sig och därigenom bli auktoriserade klippklätterinstruktörer

Läs mer

Svenska Klätterförbundets officiella normer för. AUKTORISERINGSKURS SPORTKLÄTTERINSTRUKTÖR Gällande fr.o.m. 2016

Svenska Klätterförbundets officiella normer för. AUKTORISERINGSKURS SPORTKLÄTTERINSTRUKTÖR Gällande fr.o.m. 2016 Svenska Klätterförbundets officiella normer för AUKTORISERINGSKURS SPORTKLÄTTERINSTRUKTÖR Gällande fr.o.m. 2016 Svenska Klätterförbundets officiella normer för AUKTORIERINGSKURS SPORTKLÄTTERISTRUKTÖR Här

Läs mer

En av SKF auktoriserad isklätterinstruktör ska alltid i sitt arbete sträva efter att uppfylla tre grundläggande tumregler:

En av SKF auktoriserad isklätterinstruktör ska alltid i sitt arbete sträva efter att uppfylla tre grundläggande tumregler: Tanken med att auktorisera klätterinstruktörer är att säkerställa den höga kompetensnivå som finns bland Svenska Klätterförbundets instruktörer och skapa konsensus rörande metoder som traditionellt utmärker

Läs mer

Klättring. utomhus. En vägledning för dig som vill veta mer om klippklättring och annan klättring utomhus

Klättring. utomhus. En vägledning för dig som vill veta mer om klippklättring och annan klättring utomhus Klättring utomhus En vägledning för dig som vill veta mer om klippklättring och annan klättring utomhus Svenska Klätterförbundet 2013 Författare: Nils Ragnar Gustavsson Layout: Jonas Paulsson Korrektur:

Läs mer

Fallbeskrivningar 2008 (T=tillbud, O=olycka, I=inomhus, U=icke alpin utomhusmiljö, A=alpin utomhusmiljö)

Fallbeskrivningar 2008 (T=tillbud, O=olycka, I=inomhus, U=icke alpin utomhusmiljö, A=alpin utomhusmiljö) - Start artikeltext Incidentrapportering 2008 Av Peter Engström Av de under 2008 totalt 44 inlämnade incidentrapporterna avser 35 st incidenter som inträffat år 2008. Av dessa är 27 st olyckor som inneburit

Läs mer

Säkerhetskommittén Svenska Klätterförbundet INCIDENTRAPPORT

Säkerhetskommittén Svenska Klätterförbundet INCIDENTRAPPORT Säkerhetskommittén Svenska Klätterförbundet INCIDENTRAPPORT Olycka vid omkoppling i toppankare Finnsvedsberget, Stockholm, Sverige 10 april, 2016 Säkerhetskommittén arbetar med att främja ökad kunskap

Läs mer

Uffes guide till klättring

Uffes guide till klättring Uffes guide till klättring 2000-07-07 En av mina favoritsporter är klättring, och inför en "prova-på kurs" jag höll för mina arbetskamrater så skrev jag ihop litet bra-att-veta saker. Detta är en sammanfattning

Läs mer

LKK Styrelsemötesprotokoll Mötet öppnas. 2 Godkännande av dagordning. 3 Val av ordförande och mötessekreterare. 4 Val av justerare

LKK Styrelsemötesprotokoll Mötet öppnas. 2 Godkännande av dagordning. 3 Val av ordförande och mötessekreterare. 4 Val av justerare LKK Styrelsemötesprotokoll 2011-03-06 Plats: Ljusgården, B-huset, LIU Tid: 2011-03-06, kl 10:00 Närvarande: Manne Anliot Tobias Gustafsson Thomas Nordman Ludwig Ring Michael Silvin Hedvig Stenmark Anna

Läs mer

Plan för utveckling av klätterklubbarnas Barn- och Ungdomsverksamheter

Plan för utveckling av klätterklubbarnas Barn- och Ungdomsverksamheter Plan för utveckling av klätterklubbarnas Utgåva 1.0 2008-11-03 Sida 1 (6) 1 Inledning 1.1 Introduktion 1.2 Syftet 1.3 Mål Detta dokument utgör den plan Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté

Läs mer

Tränarskolans Ledord Pedagogiska tips till tränaren

Tränarskolans Ledord Pedagogiska tips till tränaren Tränarskolans Ledord Pedagogiska tips till tränaren B-R-A På baskursnivå finns det tre ledord, dessa var bollkontaktsgrad, rolighetsgrad och aktivitetsgrad (B-R-A). Dessa tre ledord ska även finnas med

Läs mer

Policybeslut för Skånes Klätterklubb

Policybeslut för Skånes Klätterklubb Policybeslut för Skånes Klätterklubb Policybeslut är av allmän karaktär tagna av styrelsen. Dessa skall fungera som riktlinjer för sittande och framtida styrelser. Ett policybeslut är en rekommendation

Läs mer

FALLSKYDDSGUIDE. Låt inte säkerheten bli ditt fall

FALLSKYDDSGUIDE. Låt inte säkerheten bli ditt fall FALLSKYDDSGUIDE Låt inte säkerheten bli ditt fall Den här skriften har du fått efter att ha gått en kurs hos Hewall safety AB. Den ska inte ses som ett komplement till en kurs utan som en skrift för minnesanteckningar

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Säkerhetsgruppens Olycksrapport 2003

Säkerhetsgruppens Olycksrapport 2003 Säkerhetsgruppens Olycksrapport 23 Av: Mårten Johansson, Säkerhetsgruppen Antalet incidentrapporter som inkommit till säkerhetsgruppen under 23 har mer än fördubblats gentemot 22. Totalt har 68 incidenter

Läs mer

LKK-Styrelsemöte 2002-11-19 19:00 Plats: Hangaren Närvarande: Martin, Marcus, Rasmus, Anders, Daniel, Adam

LKK-Styrelsemöte 2002-11-19 19:00 Plats: Hangaren Närvarande: Martin, Marcus, Rasmus, Anders, Daniel, Adam LKK-Styrelsemöte 2002-11-19 19:00 Plats: Hangaren Närvarande: Martin, Marcus, Rasmus, Anders, Daniel, Adam 1 Mötet öppnas MM öppnade mötet. 2 Godkännande av dagordning En extra punkt om receptionen i Hangaren.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-12-10 Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn

Läs mer

Tre modeller för kollegial handledning och verksamhetsbesök

Tre modeller för kollegial handledning och verksamhetsbesök Tre modeller för kollegial handledning och verksamhetsbesök Modell 1: Öppen Co- coaching. Denna modell innebär att två kollegor, på samma villkor, gör besök hos varandra. Det är en s.k. öppenfrågamodell

Läs mer

Bedömning för lärande

Bedömning för lärande Bedömning för lärande Erfarenheter från arbetet med BfL Reflektion Motivation Lärande Andreia Balan Uppföljning - diskussion Beskriv vilken metod/arbetssätt ni har valt. Hur har eleverna upplevt metoden/arbetssättet?

Läs mer

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt Läs igenom instruktionerna innan du börjar använda din Caboo DX sjal. Vi ber deg speciellt om att läsa säkerhetsanvisningarna som är till för att du

Läs mer

Aptum. Utbildningar Fallskydd

Aptum. Utbildningar Fallskydd Aptum Utbildningar Fallskydd Grundkurs i fallskydd Grundkurs i användande av fallskydd. Vi går igenom vilka lagar och förordningar som gäller för arbete på hög höjd. Utbildningen innefattar både teoretiska

Läs mer

Fritidsbåtteknik. Fritidsbåtteknik. Ämnets syfte. Ämnesplan: Fritidsbåtsteknik Kurser: Fritidsbåtteknik 1-3, Plast och plastreparation 1

Fritidsbåtteknik. Fritidsbåtteknik. Ämnets syfte. Ämnesplan: Fritidsbåtsteknik Kurser: Fritidsbåtteknik 1-3, Plast och plastreparation 1 Fritidsbåtteknik Ämnesplan: Fritidsbåtsteknik Kurser: Fritidsbåtteknik 1-3, Plast och plastreparation 1 Fritidsbåtteknik Ämnets syfte Ämnet behandlar fritidsbåtars olika användningsområden och den utrustning

Läs mer

Illustrerade klättringsmoment

Illustrerade klättringsmoment Illustrerade klättringsmoment En studie kring hur man påminner om praktiska moment Oskar Kjelleryd För avläggande av filosofie kandidatexamen i informationsdesign, med inriktningen informativ illustration.

Läs mer

Välkommen till VFU-dag för lokala lärarutbildare. Karlstads universitet 2 februari 2017

Välkommen till VFU-dag för lokala lärarutbildare. Karlstads universitet 2 februari 2017 Välkommen till VFU-dag för lokala lärarutbildare Karlstads universitet 2 februari 2017 Dagens schema: 10.15 10.30 Välkomna! 10.30 11.30 Handledning och bedömning 11.30 12.30 Gemensam lunch 12.30 13.30

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

Engelska. Programkurs 15 hp English 972A01 Gäller från: Fastställd av. Fastställandedatum. Styrelsen för utbildningsvetenskap

Engelska. Programkurs 15 hp English 972A01 Gäller från: Fastställd av. Fastställandedatum. Styrelsen för utbildningsvetenskap DNR LIU 2012-00259 1(6) Engelska Programkurs 15 hp English 972A01 Gäller från: Fastställd av Styrelsen för utbildningsvetenskap Fastställandedatum 2014-04-15 2(6) Huvudområde Engelska, Didaktik Utbildningsnivå

Läs mer

Användarguide. Mål 1 Interaktiv studiehandledning

Användarguide. Mål 1 Interaktiv studiehandledning Användarguide Mål 1 Interaktiv studiehandledning Mål 1 Interaktiv studiehandledning I denna guide beskrivs de olika funktionerna i Mål 1 Interaktiv studiehandledning och hur den är tänkt att användas.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Ett sängbord från

BRUKSANVISNING. Ett sängbord från BRUKSANVISNING Ett sängbord från 0585-81350 info@narkesvital.se BRUKSANVISNING AVIOR SIDA 2 BRUKSANVISNING AVIOR INNEHÅLL INLEDNING 4 Innan bordet tas i bruk 4 Symboler 4 Avsedd användning 4 Garanti 4

Läs mer

HJULUTRUSTNINGSTEKNIK

HJULUTRUSTNINGSTEKNIK HJULUTRUSTNINGSTEKNIK Ämnet hjulutrustningsteknik behandlar teknik som berör fordons hjulutrustning. Ämnet handlar om underhåll och service av fordons hjulutrustning. I ämnet ingår reparation och byte

Läs mer

Säkerhet vid fritidsdykning i samband med dyktjänster, år 2013

Säkerhet vid fritidsdykning i samband med dyktjänster, år 2013 1 (5) Säkerhet vid fritidsdykning i samband med dyktjänster, år 2013 Denna överenskommelse har utarbetats av Konsumentverket och Swedtech diving och avser säkerhet vid fritidsdykning i samband med dyktjänster.

Läs mer

Wall Bouldering - bergsklättring i den lokala parken

Wall Bouldering - bergsklättring i den lokala parken Wall Bouldering - bergsklättring i den lokala parken Klättring är en mångsidig sport som passar de allra flesta. Den utvecklar vår styrka, balans, smidighet och allmänna fysiska kontroll i och med att

Läs mer

Kursvärdering av kurs inom 2011 års lärarprogram vid Göteborgs universitet Kursens namn: Kurskod: Termin: Länk till aktuell kursplan:

Kursvärdering av kurs inom 2011 års lärarprogram vid Göteborgs universitet Kursens namn: Kurskod: Termin: Länk till aktuell kursplan: Bilaga 1 Förslag A på mall för kursvärdering Kursvärdering av kurs inom 2011 års lärarprogram vid Göteborgs universitet Kursens namn: Kurskod: Termin: Länk till aktuell kursplan: Del 1 Frågor om kursen

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

INCIDENTRAPPORT Firningsolycka Vårdberget, Stockholm 31 mars, 2013

INCIDENTRAPPORT Firningsolycka Vårdberget, Stockholm 31 mars, 2013 INCIDENTRAPPORT Firningsolycka Vårdberget, Stockholm 31 mars, 2013 Säkerhetskommittén arbetar med att främja ökad kunskap om risk- och ansvarstänkande bland klättrare. Arbetet består bland annat av att

Läs mer

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka cirkulationen av ledvätska

Läs mer

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för musikvetenskap RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS Kurs: Musikteori 1/Musikvetenskap A Delkurs: Satslära/funktionsanalys Termin: VT 211 Totalt besvarade

Läs mer

GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2

GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2 GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag Uppdraget i gymnastikundervisningen är att påverka elevernas välbefinnande genom att stödja den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan och en positiv inställning

Läs mer

Verksamhetsplan för Göteborgs Klätterklubb 2012

Verksamhetsplan för Göteborgs Klätterklubb 2012 Verksamhetsplan för Göteborgs Klätterklubb 2012 2011 har varit ett aktivt år för Göteborgs Klätterklubb. Förutom årliga aktiviteter som Climb In, julfest och kurser har vi anordnat flera bildvisningar

Läs mer

Svensk. Instruktioner för montering

Svensk. Instruktioner för montering Svensk Instruktioner för montering Plocka ur alla separata delar ur kartongen, lägg dem på golvet och kolla så att alla delar som nämns i monteringsinstruktionerna finns med. Det tar ungefär 40 min att

Läs mer

ATT BYGGA KLÄTTERVÄGG. En informationsbroschyr om att bygga klättervägg

ATT BYGGA KLÄTTERVÄGG. En informationsbroschyr om att bygga klättervägg ATT BYGGA KLÄTTERVÄGG En informationsbroschyr om att bygga klättervägg Innehåll Inledning...4 Planering...9 Finansiering...13 Anläggning & Lokal...19 Design av vägg...27 Drift...49 Kontroll av Utrustning

Läs mer

Skolbrottning i praktiken

Skolbrottning i praktiken Skolbrottning i praktiken Handledning för dig som jobbar med barn i skolan Sportkommittén L-G Lundström, Raimo Ojala, Lars-Ola Särkimukka Kiruna 2010-04-11 Inledning Sedan 2008 har ett stort antal skolor

Läs mer

v.3 Kursprogram 2012 Arbete på hög höjd

v.3 Kursprogram 2012 Arbete på hög höjd v.3 Kursprogram 2012 Arbete på hög höjd Crux Professionell utbildning på hög höjd Allt arbete på höjd medför risker. Även om man har den bästa utrustning som går att få, behöver man också rätt kunskaper

Läs mer

Utvärdering av fördjupningskurs i rättssociologi

Utvärdering av fördjupningskurs i rättssociologi Bilaga 1 Utvärdering av fördjupningskurs i rättssociologi Kursen gavs för andra gången hösten 2015. Studenterna har gett feedback genom en kursvärdering. Därutöver har det hållits ett kursråd. Studenternas

Läs mer

Deltagande på olika sätt i bouldringen; en klättrar, två spottar, en tipsar och hejar och en fotograferar

Deltagande på olika sätt i bouldringen; en klättrar, två spottar, en tipsar och hejar och en fotograferar Ett klätterläger är ett utmärkt sätt för unga klättrare att komma ut och klättra på nya platser, ha roligt och utvecklas i sin klättring och inte minst att lära känna nya klätterkompisar. Är ungdomarnas

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering

Sammanställning av kursutvärdering Umeå universitet Inst för informatik P O Ågren Annakarin Nyberg Sid 1 (7) Sammanställning av kursutvärdering Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Framtidens IT-miljöer, 7,5 hp,

Läs mer

Grundlärarprogrammet F-3 Omdömesformulär angående studenternas grundläggande didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU

Grundlärarprogrammet F-3 Omdömesformulär angående studenternas grundläggande didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU Grundlärarprogrammet F-3 Omdömesformulär angående studenternas grundläggande didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU Kursens namn och kurskod: Utveckling och lärande 2 Verksamhetsförlagd utbildning,

Läs mer

Kursrapport kurs SC131B VT 2018

Kursrapport kurs SC131B VT 2018 Kursrapport kurs SC131B VT 2018 Delkurs 1: Humanjuridik, 7,5 hp Kursansvarig: Mikael Matteson Antal registrerade studenter: 82 Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 28 Svarsfrekvens:

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK INSTITUTIONEN FÖR FYSIK LGTK10 Teknik 1 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Technology 1 for Teachers in Upper Secondary Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för fysik 2013-12-20 och

Läs mer

TSTE05-Elektronik och mätteknik

TSTE05-Elektronik och mätteknik " " 1 (" 7) TSTE05-Elektronik och mätteknik Sändlista Håkan Öhrman Torun Berlind Elin Önstorp Sandra Gustavsson Mikael Olofsson Tomas Svensson Kurskod Examinator TSTE05 Mikael Olofsson Kursen gavs Årskurs

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning Omdömesformulär angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU

Kompletterande pedagogisk utbildning Omdömesformulär angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU Kursens namn och kurskod: Kompletterande pedagogisk utbildning Omdömesformulär angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU Verksamhetsförlagd utbildning 1 (7,5) hp,

Läs mer

Anmälan till SBK Instruktör Allmänlydnad

Anmälan till SBK Instruktör Allmänlydnad Anmälan till SBK Instruktör Allmänlydnad Denna anmälan ska användas när Du vill anmäla Dig till SBK Instruktör Allmänlydnad och utbildningen hålls i SBK Stockholmsdistriktets regi. Kan även med fördel

Läs mer

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kursföreståndare: Peter Lundkvist 1 4,5 hp Kursen är en introduktion till det svenska språket för dig som är internationell student eller forskare

Läs mer

Säkerhetsrekommendationer för. Automatiska självsäkringssystem

Säkerhetsrekommendationer för. Automatiska självsäkringssystem Säkerhetsrekommendationer för Automatiska självsäkringssystem Om dokumentet Författare: Robin Dahlberg Medlem i Svenska Klätterförbundets säkerhetskommitté Säkerhetsansvarig på Klättercentret Det här dokumentet

Läs mer

KURSHANDLEDNING. Specialisering 76-90p Trä- & metallslöjd. Fördjupning i experimentellt arbete 7,5 p. LSTMC2 del 1

KURSHANDLEDNING. Specialisering 76-90p Trä- & metallslöjd. Fördjupning i experimentellt arbete 7,5 p. LSTMC2 del 1 2008-07-23 KURSHANDLEDNING Specialisering 76-90p Trä- & metallslöjd Fördjupning i experimentellt arbete 7,5 p LSTMC2 del 1 vecka 34-38 HT 2008 Välkommen till Trä- & metallslöjd Experimentellt arbete i

Läs mer

LPP Idrott och hälsa Tema 2 Kropp och Genus

LPP Idrott och hälsa Tema 2 Kropp och Genus 1 Centralt innehåll tema 2: Rörelse Hälsa livsstil Friluftsliv utevistelser Åk 6 Åk 7-9 Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap andra redskap. Olika idrotter, inomhus utomhus, samt danser

Läs mer

Inbjudan och anmälan till utbildningarna Grundmodul och Allmänlydnadsinstruktör

Inbjudan och anmälan till utbildningarna Grundmodul och Allmänlydnadsinstruktör Inbjudan och anmälan till utbildningarna Grundmodul och Allmänlydnadsinstruktör Grundmodulens utbildning kommer att starta i oktober 2013. Allmänlydnadsinstruktörs modulens utbildning kommer att starta

Läs mer

Undervisningen i ämnet träningslära ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet träningslära ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TRÄNINGSLÄRA Ämnet träningslära har sin grund i humanbiologi och idrottsvetenskap. I ämnet behandlas hur kroppen påverkas av träning och fungerar i tränings- och motionssammanhang. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Bedömning för lärande

Bedömning för lärande Bedömning för lärande Erfarenheter från arbetet med BfL Reflektion Motivation Lärande Andreia Balan Uppföljning - diskussion Beskriv vilken metod/arbetssätt ni har valt. Hur har eleverna upplevt metoden/arbetssättet?

Läs mer

ReTurn7600 TM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Svenska. Art. nr. 7600. Max: 205kg/450 lbs

ReTurn7600 TM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Svenska. Art. nr. 7600. Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 TM SystemRoMedic Manual - Svenska Art. nr. 7600 Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 används inomhus vid kortare överflyttning av brukare mellan säng och rullstol, rullstol och toalett/mobil toastol/

Läs mer

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 6 hp, vt 2008

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 6 hp, vt 2008 Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, hp, vt 8 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Naturläkemedel och kosttillskott på högskolepoäng som ingår i receptarieutbildningen

Läs mer