GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 29

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 29"

Transkript

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 29

2 "Varken Tomas eller hans fru Marielle har kunnat undga att se att djuren saknat fader och vatten och att djuren pa olika satt forsokt finna nagot att ata och dricka. Det har ocksa varit omojligt att inte se att antalet jakar minskat till tre vilket var antalet den 23 januari." "Av de sjalvdoda djuren i hagnet skickades delar av tva djur for obduktion. Hela djuren kunde inte skickas da Tomas delat kropparna. Har kunde konstateras en grav negativ energibalans (svalt), vilket med visshet gav diagnosen utmargling vilket orsakat lidande for djuren." "Tomas Bergstrom har under lang tid visat sig olamplig som djurhallare genom att inte forsta eller ta till sig information om skotsel av hjortar och jakar. Flera olika aktorer har forsokt att fa Tomas Bergstrom att forsta att djuren behaver fader i for djuren adekvat mangd och av ratt sort och vatten, samt att de maste skotas pa ett for djuren lampligt satt. Trots detta har Tomas fortsatt med bristfallig utfodring och skotsel och istallet skyllt djurens underhull och daliga halsa pa sjukdomar och parasiter." 2. "Fullblodsmytoman" - Ljuger om doda jakar Goteborgs tingsratt, dom, , FT Lansstyrelsen 6rebro Ian, kontrollrapport , dnr I Hanne Kjollers bok "En svensk tiger" (2016) berattar Tomas Aberg att en av hans jakar hade dott. I domen FT , sidan 7, anfor Tomas Aberg nu istallet att tva av hans jakar hade dott. I en beskrivning av arendet hos Lansstyrelsen i Orebro Ian framgar att man vid en oanmald inspektion 23 januari 2013 fann sex jakar varav tre var dbda. Lansstyrelsen 6rebro Ian, kontrollrapport , dnr "Pa vag till hagnet fragade Lansstyrelsen dig hur manga jakar du har och du svarade att det var fem stycken - varav den yngsta var 7 manader gammal, en var 2

3 3 ar och de ovriga var mer an 3 ar gamla. Du uppgav att du utfadrade djuren med ho, halm och havre och att du skulle ivag och hamta ensilage till djuren. Vidare uppgav du att djuren drack vatten ur ett vattendrag som gick igenom hagnet. Nar Lansstyrelsen narmade sig djuren noterades endast tre djur. Kort darpa upptacktes tre doda jakar, tva svarta och en gra, som lag i narheten (se fato nr 1-6). Totala djurantalet var sex stycken jakar och inte fem som du tidigare uppgav for Lansstyrelsen." "Under tiden letade Lansstyrelsen efter fader langs staketet mot bostadshuset, dar du uppgett att du utfodrat djuren tidigare. lnget spar av fader - vare sig havre, halm, ho eller ensilage hittades. Ett tunt lager pudersno lag pa den snotackta marken. Lansstyrelsen letade aven i och under snotacket utan resultat." "Du uppgav att djuren hade fatt havre for tva dagar sedan och att du stallt in en bal med ho for en vecka sedan. lnget fader eller faderrester syntes pa marken. Du uppgav att djuren drack vatten i vattendraget som gick genom hagnet. Vid kontrolltillfallet var vattenytan frusen. lnget annat vatten fanns att tillga for djuren." Artikel Sydnarkenytt "Vid den oanmalda inspektionen i mitten av april deltog forutom Leif Welander representanter fran Lansstyrelsen som hanterar djurskyddsarenden. Den obehagliga syn som motte dem var en grop med resterna efter den besattning av jakar som funnits pa garden. Enligt Leif Welander kan det ha varit kroppar och skelett efter sju eller atta djur som fanns i gropen." - Ljuger om bidrag Goteborgs tingsratt; dom , FT Skarmdump MUCF I domen FT , s. 8, uppger Tomas Aberg foljande: "Han har ingen samhallsbarande stallning utan ar enbart anstalld av Foreningen Nathatsgranskaren. Det stammer inte att foreningen far in miljontals kronor i stod." 3

4 Av skarmdumpen framgar dock att, enligt Myndigheten tor ungdoms- och civilsamhallesfragor, har Nathatsgranskaren fatt kr i statliga bidrag 2017, 2018 och Ljuger om att han lever pa besparingar Artikel Mitti Falu tingsratt, A aktbil. 2 I artikeln star toljande: "Tomas Aberg ar projektledare och tog ledigt fran jobbet under 2017 tor att agna sig helt at jobbet med att granska sociala medier i jakt pa hat och hot. Da levde han pa besparingar. I dag kan foreningen betala ut en liten heltidslon till honom, tack vare bidrag och gavor." Hur kan han leva pa besparingar nar det av hans inlaga i Falu tingsratt framgar att han enligt Kronofogden har kr i skulder och enligt egen uppgift har kr i skulder? - Ljuger om polisen Artikel Nerikes Allehanda Mats Nylen, informationschef polisen Orebro: "Han har fel i sin version av sanningen. Det har ar inte arbetsgivarens uppfattning och inte hans chefers uppfattning heller. Detar inte sa som han sager." - Ljuger om att han inte ar en offentlig person Goteborgs tingsratt, dom , FT Tomas Aberg pastar som grund for talan att han inte ar en offentlig person, s. 4 i domen. IMG_7929.PNG Tomas Aberg skriver aven pa Facebook att han inte ar en offentlig person 4

5 Anmalan till Justitiekanslern, , ab 1-2 Pa sidan 38 skriver dock Tomas Aberg: "Eftersom jag uttalat mig i media har jag ocksa blivit en offentlig person." - Ljuger om polisanmalan for djurplageri IMG 7969.PNG "Lamottes pastaenden ar alltsa rakt igenom falska pa alla punkter utom en. Jag fick faktiskt djurforbud da jag brat mot djurskyddslagen. Oavsett att jag var sjukskriven och sangliggande, var det mitt ansvar att se till djuren. Det gar mig dock inte till djurplagare. Hade jag domts av en tingsratt hade jag domts for brott mot djurskyddslagen (1988:534) Ett brott jag i skrift dessutom erkande." Lansstyrelsen Orebro Ian, atalsanmalan , dnr "Lansstyrelsen anmaler Tomas Bergstrom(... ) med anledning av misstanke om djurplageri enligt 16 kap 13 brottsbalken (1962:700) (... )" Orebro tingsratt, B , aktbil 19, Underrattelse om aklagarbeslut "Det saknas uppgift om var Bergstrom befinner sig. Ytterligare efterforskningar forvantas inte ge resultat. Forsok har gjorts att forsoka fa tag i honom, dock utan resultat. Misstankt star numera registrerad som utvandrad i folkbokforingsregistret." Orebro tingsratt, B , aktbil 4, Underrattelse om aklagarbeslut "Utredningen avser brott som har preskriberats (det har gatt sa lang tid sedan garningen att atal inte far vackas)." 3. "Lekte sheriff och anvande sin polislegitimation for att trakassera manniskor" ab 20 Yttrande, , fran Rikspolisstyrelsen (rikspolischef Bengt Svensson) angaende Tomas Abergs arende hos Justitiekanslern. 5

6 Helena Fredriksson: Tomas Abergs davarande chef (sidan 6): "Nar det galler Tomas ar min erfarenhet att han haft svart att halla isar begreppen kring sin privatperson och yrkesroll. Bl. avid denna tidpunkt hade jag kontakt med en utredare i Goteborg dar de drev en stor utredning angaende bedragerier. Detta arende var Tomas som privatperson till stor del inblandad i och dar hade man upplevt att Tomas aven vid flera tillfallen agerat som polis." "Tomas har genom arens lopp varit inblandad i mycket. Han har varit anmald for tjanstefel, drivit olika civilrattsliga mal, haft arenden som titt som tatt kants tvivelaktiga. Det har funnits mycket rykten och prat som florerat kring Tomas och om hans tillforlitlighet sa att man stundom tvivlat pa Tomas som person och framforallt i sin roll som polis." Bengt Svensson, Rikspolischef (sidan 7): "Helena Fredriksson har, liksom flera andra chefer, vittnat om att det genom aren forekommit situationer dar Bergstrom haft svart att skilja pa rollen som privatperson fran rollen som myndighetsrepresentant. Det har ocksa forekommit att Bergstrom vidtagit tjansteatgarder som inte varit forankrade hos arbetsledningen." ab 21 Yttrande, , fran lanspolismastare Dan Persson angaende Tomas Abergs arende hos Justitiekanslern. Sidan 3: "Bergstrom har haft "mycket pa gang" och har tidvis upplevts ha svart att halla isar det privata fran tjansten, nagot som fatt konsekvenser inte bara for den egna arbetsprestationen - saval kvantitativt som kvalitativt - utan aven for resultat och arbetsmiljo for enheten i stort." 6

7 4. "Frekvent ha missbrukat polisens datasystem for att kolla upp personer och arenden som inte var hans" Artikel Nerikes Allehanda "Polisman anmals efter kanslig registersokning. En polis sokte efter kansliga uppgifter i det interna datasystemet vid 73 tillfallen trots att han inte jobbade med fallen. Nu har han anmalts till polisens ansvarsnamnd. - Det ar onekligen manga tilltallen, sager Orebropolisens kommunikationschef Mats Nylen." "- Vara regler sager att en polis kan soka efter olika uppgifter kring ett fall som han eller hon jobbar med. Men har har polismannen inte haft nagon som heist anledning till att soka efter de har uppgifterna, sager Orebropolisens kommunikationschef Mats Nylen." "Lanspolismastare Ebba Sverne Arvill skriver i anmalan att hon ser "mycket allvarligt" pa att polismannen sokt efter uppgifterna." Beslut PAN Polisens ansvarsnamnd (PAN) beslutar att inte ge Aberg nagon disciplinar atgard men konstaterar att en god portion av slagningarna skedde i strid mot reglerna, men att det inte gar att ange vilka och hur manga som skulle kunna betraktas som olovliga. "Daremot kan med fog ifragasattas om det, med avseende pa dina 73 slagningar, har framstatt som sannolikt att atgarden i varje enskilt fall varit till konkret nytta for arbetets genomforande. Annorlunda uttryckt ar det troligt att en god portion av dina dataslagningar inte har skett i enlighet med gallande regelverk. Det gar emellertid inte att ange vilka, eller hur manga, av dina slagningar som i objektivt hanseende skulle kunna betraktas som olovliga." 7

8 Artikel i Nerikes Allehanda efter Pans beslut "Lanspolismastare Ebba Sverne Arvill tycker att PAN gav polisledningen ratt. - Namnden sager att han inte skulle ha gjort de har slagningarna. Svenne Arvill ar mycket bestamd i sin uppfattning om polismannens agerande. Han har gjort 73 slagningar i ett arende som han inte hade att gora med, och som inte ens handlades pa hans enhet, sager hon." "- Det han gjorde var inte tillrackligt for att han skulle fa en varning eller loneavdrag. Men namnden sager att det var fel att han gjorde de har slagningarna." 5. "Beskriver honom som en bluffmakare som konstant lurar manniskor pa pengar" Falu tingsratt, A aktbil. 2 Enligt Kronofogden har Tomas Aberg kr i skulder och enligt egen uppgift har kr i skulder Orebro tingsratt, dom , T "Tomas Bergstrom ska till Anna Jung betala kr jamte ranta enligt 6 rantelagen fran den 16 december 2011 tills betalning sker." "Anna Jung har yrkat pa satt som framgar av domslutet och som grund for sin talan angett foljande. I enlighet med avtal traffat mellan parterna har hon den 10 februari 2009 levererat 10 stycken jakar till Tomas Bergstrom. Parterna har avtalat om ett pris om kr inklusive mervardesskatt for dessa. Av det avtalade beloppet aterstar kr att betala. Beloppet har fakturerats men fakturorna ar annu ej betalda." Orebro tingsratt, dom , T "Med undanrojande av Orebro tingsratts tredskodom av den 9 februari 2011 i mal T i den del den gallt fordran och inkassokostnad forpliktar tingsratten Bergstrom att beta la Rortjanst Ore bro Aktiebolag 8

9 sjuttiofyratusenetthundrafyrtiosex (74 146) kr jamte ranta enligt 6 rantelagen pa kr fran och med den 29 maj 201 O till dess betalning sker." Orebro tingsratt, dom , FT "Tingsratten torpliktar Haddebo Hund & Hjort HB, Marielle Lausch och Tomas Bergstrom att solidariskt till Yellow Register Online AB utge kr jamte ranta enligt 6 rantelagen (1975:635) a kr fran den 20 maj 2008 och a kr fran den 7 maj 2009, allt till dess betalning sker." Goteborgs tingsratt, dom , FT "Tomas Bergstrom ska till Goteborgs Stads Parkeringsaktiebolag betala ett kapitalbelopp om 400 kr." Orebro tingsratt, dom , FT Tomas Aberg dams att betala drygt kronor till Skandinaviska Enskilda Banken efter att "inte ha fullgjort betalningsskyldigheten i overenskommen ordning." 6. "... han har haft personer pa garden som arbetat tor honom utan att fa ett ore i Ion." Orebro tingsratt, dom , T Enligt domen ska Tomas Aberg betala kr till Rortjanst i Orebro efter att han underlatit att betala dem tor utfort arbete pa sin gard. 7. "Fanatisk rattshaverist" ab 21 Yttrande, , fran lanspolismastare Dan Persson angaende Tomas Abergs arende hos Justitiekanslern. Pa sidan 3 star skrivet: "Flera chefer har dock reagerat pa att Bergstrom agnat sa stor del av sin arbetstid at att diskutera 9

10 vad han tycker ar ratt eller fel, istallet for att koncentrera sig pa att utfora sina arbetsuppgifter." Pa sidan 9 star skrivet: "Min kansla och uppfattning ar att Tomas ansag sig vara en av avdelningens mest kompetenta utredare. Han hade svart att se sina fel och brister och jag upplevde manga ganger att gav man direktiv i forundersokningar sa hittade Tomas ofta egna sidospar, dvs de direktiv som jag gav som forundersokningsledare uppfylldes inte alltid for att Tomas ansag att nagot annat var viktigare." "Tomas la mycket av sin arbetstid till att diskutera vad han tyckte var ratt eller fel med sina arbetskamrater istallet for att gora det vi faktiskt ar anstallda till." "Jag kande manga ganger som privatperson, inte i min yrkesroll att Tomas var en trasig sjal och att allt han foretog sig med kostade pa for hans halsa. Han upplevdes stundom som maniskt i sitt satt att vara." "Som arbetsledare viii jag varna over att vi ska ha det som Tomas ofta pratade om "hogt i tak". Dock blev kanslan i gruppen manga ganger att det ratta skulle vara att man skulle ha samma asikter som Tomas, dvs tyckte man inte som Tomas sa var det inte ok." 8. Specifikt kring punkten 5 i stamningsansokan (inlagget den 5 mars 2020) I detta inlagg informerar Joakim Lamotte om att Tomas Aberg har startat en insamling for att fa in kr som ska ga till att stamma honom for fortal. I inlagget aterges endast information som Tomas Aberg sjalv valt att dela och sprida pa natet. IMG_7664 "Lamotte skriver forutom pastaendet att jag ar en djurplagare aven att jag har fatt djurforbud." 10

11 Artikel Paragraf Artikel Paragraf Artikel Vasterbottens-Kuriren Tomas Aberg har sjalv gatt till media och berattat om insamlingen och rattegangen. 11

Som ombud för svaranden får jag med anledning av stämningsansökan ingiven av den s.k. näthatsgranskaren Tomas Åberg inkomma med svaromål.

Som ombud för svaranden får jag med anledning av stämningsansökan ingiven av den s.k. näthatsgranskaren Tomas Åberg inkomma med svaromål. Svaromål Mål nr. FT 1888-19 Insänds till: t2.lunds.tingsratt@dom.se Parter: Tomas Åberg/Thomaz Wiberg ang. skadestånd Ombud: Ola Bengtsson, jur.kand. Ola Bengtsson Juridik Mörbyleden 20 182 32 Danderyd

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 T 1329-14 KLAGANDE 1. CJ 2. IJ Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen för 1 och 2: Advokat NL MOTPART Polismyndigheten (tidigare

Läs mer

Djurskyddspolisen i Stockholms län

Djurskyddspolisen i Stockholms län Djurskyddspolisen i Stockholms län Den här satsningen leder till mindre lidande för både människor och djur. Det går att använda flera mjuka instrument som förelägganden och tillsyn. Det gör att vi kan

Läs mer

Brott mot djurskyddslagen. Tillsynsrapport

Brott mot djurskyddslagen. Tillsynsrapport Brott mot djurskyddslagen Tillsynsrapport Tillsynsrapport 2016:3 Utvecklingscentrum Malmö December 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Arbetets bedrivande... 4 3.1

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 februari 2006 T 1447-02 KLAGANDE Förvaltning AB Spinetten Ombud: Advokat AM MOTPART MJ Ombud: Advokat OK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

Trakasserier och kränkande särbehandling

Trakasserier och kränkande särbehandling Trakasserier och kränkande särbehandling Alla medarbetare i Lunds kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö där alla möts av respekt. I detta ingår att inte utsättas för kränkande särbehandling, sexuella

Läs mer

STÄMNING Bifogade handlingar: aktbilaga 2-3, 5-6 Bifogade informationsblad: Information om förenklad delgivning

STÄMNING Bifogade handlingar: aktbilaga 2-3, 5-6 Bifogade informationsblad: Information om förenklad delgivning LUNDS TINGSRÄTT STÄMNING 2019-04-17 Aktbilaga 7 Mål nr. FT 1888-19 Tvistemålsenhet II Thomaz Wiberg Midhemsvägen 1 B Lgh 1101 261 41 Landskrona Parter: Tomas Åberg./. Thomaz Wiberg Målet gäller: skadestånd

Läs mer

Advokat hade inte hanterat eller medverkat till betalningar på ett sätt som advokaten kunde ställas till ansvar för. Ingen åtgärd.

Advokat hade inte hanterat eller medverkat till betalningar på ett sätt som advokaten kunde ställas till ansvar för. Ingen åtgärd. Advokat hade inte hanterat eller medverkat till betalningar på ett sätt som advokaten kunde ställas till ansvar för. Ingen åtgärd. Bakgrund Med anledning av att det i media och på sociala medier förekommit

Läs mer

FASTIGHETSMARKNADENS REKLAMATIONSNÄMND

FASTIGHETSMARKNADENS REKLAMATIONSNÄMND BESLUT DEN 2 NOVEMBER 2017 DNR 42/17 SIDA 1 AV 6 Anmälare NN och YY Motpart Mäklaren Saken Nedsättning av provision BESLUT NN och YY har inte rätt till ersättning. YRKANDEN M.M. NN och YY har yrkat att

Läs mer

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid c/o Law & Solution Sweden AB Box 111

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

PROTOKOLL 2015-10-29 muntlig förberedelse i Alingsås

PROTOKOLL 2015-10-29 muntlig förberedelse i Alingsås muntlig förberedelse i Alingsås Aktbilaga 44 Mål nr Sid 1 (5) Tid: 09.00 09.55 RÄTTEN Tingsfiskalen Lisa Waltersson (ordförande) FÖRARE Tingsnotarien Kristin Rydenståhl PARTER Kärande Systemteknik i Lerum

Läs mer

Ett djurförbud som meddelats en lantbrukare som gjort sig skyldig till brottet djurplågeri har ansetts oproportionerligt.

Ett djurförbud som meddelats en lantbrukare som gjort sig skyldig till brottet djurplågeri har ansetts oproportionerligt. HFD 2017 ref. 5 Ett djurförbud som meddelats en lantbrukare som gjort sig skyldig till brottet djurplågeri har ansetts oproportionerligt. 29 första stycket 4 och andra stycket djurskyddslagen (1988:534)

Läs mer

En liten bok om #NÄTKÄRLEK

En liten bok om #NÄTKÄRLEK En liten bok om #NÄTKÄRLEK Vi behöver mer nätkärlek! Kommentarer som smärtar. En bild som sprids. En grupp du inte får vara med i. Eller meddelanden fyllda med hat och hot. Kränkningar på nätet tar många

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 april 2019 Ö 4417-17 PARTER Sökande MS Ombud och offentlig försvarare: Advokat AR Motpart Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

Användning av en kvalificerad skyddsidentitet som upphört att gälla vid Polismyndigheten, region Nord

Användning av en kvalificerad skyddsidentitet som upphört att gälla vid Polismyndigheten, region Nord SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande med beslut 2016-06-14 Dnr 171-2015 Användning av en kvalificerad skyddsidentitet som upphört att gälla vid Polismyndigheten, region Nord 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Lag och rätt. Normer, regler och lagar.

Lag och rätt. Normer, regler och lagar. Lag och rätt Normer, regler och lagar. Sverige en är rättsstat Rättssäkerhet: Innebär bl. a. att en människa inte kan dömas till något utan att ha genomgått en rättegång. Den anklagade är alltså oskyldig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 17 december 2009 T KÄRANDE TA. Ombud: Advokat JS

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 17 december 2009 T KÄRANDE TA. Ombud: Advokat JS Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2009 T 2430-09 KÄRANDE TA Ombud: Advokat JS SVARANDE Staten genom Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om redbarhet och lämplighet och objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens redbarhet och lämplighet med

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 april 2017 T 1492-16 KLAGANDE Äventyrsgruvan i Tuna Hästberg Ekonomisk Förening, 769621-5537 Danarövägen 33 182 56 Danderyd Ombud:

Läs mer

Polisen informerar. Hundägare. Allmän information till dig som har eller tänker skaffa hund. INFORMATION TILL HUNDÄGARE

Polisen informerar. Hundägare. Allmän information till dig som har eller tänker skaffa hund. INFORMATION TILL HUNDÄGARE Polisen informerar Hundägare Allmän information till dig som har eller tänker skaffa hund. Mina skyldigheter som hundägare Djur ska skyddas mot onödigt lidande och sjukdom, ges tillräckligt med foder,

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan.

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan. LAG & RÄTT VAD ÄR ETT BROTT? För att något ska vara ett brott måste det finnas en lag som beskriver den brottsliga handlingen. I lagen ska det också stå vilket straff man kan få om det bevisas i domstol

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 april 2014 B 517-13 KLAGANDE L-EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat SL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Dataintrång

Läs mer

Diarienummer: 16Li700

Diarienummer: 16Li700 Rapport, Sammanställning polisanmälningar olagliga spelautomater 2014-2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Kommentar till uppföljning... 1 1.2 Kommentar till statistik... 2 2 Sammanfattning...

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 T 1477-02 KLAGANDE Hotell du Nord Aktiebolag, 556251-9032, Box 62, 581 02 LINKÖPING Ställföreträdare: O. S. MOTPART Svenska

Läs mer

Stämningsansökan i tvistemål I 42 kap. 2 RB framgår vad en ansökan om stämning skall innehålla, vilket är 1. ett bestämt yrkande, 2. en utförlig redog

Stämningsansökan i tvistemål I 42 kap. 2 RB framgår vad en ansökan om stämning skall innehålla, vilket är 1. ett bestämt yrkande, 2. en utförlig redog De grundläggande dragen i rollfördelningen och i den yttre ramen för processen 1. Det är parterna som bestämmer vilken tvistefråga som skall dras inför domstolen och det är parterna som bestämmer tvistefrågans

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060308 DOM 2017-10-11 Stockholm Mål nr M 7306-17 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2017-07-11 i mål

Läs mer

Åklagare. - ett yrke för dig?

Åklagare. - ett yrke för dig? Åklagare - ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarens uppgifter

Läs mer

ADVOKAT KARL HENRIK ÖSTBERG

ADVOKAT KARL HENRIK ÖSTBERG Malmö den 15 januari 2017 Hovrätten över Skåne och Blekinge Box 846 201 80 Malmö Advokat Karl Henrik Östberg Aktiebolag 556979-1980 Post- och besöksadress Regementsgatan 14, 211 42 Malmö 076-0066110 040-123

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER Kärande Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Sofia Wockatz Law & Solution Sweden AB Box 111 04

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

IFRÅGASATT BROTT MOT REPRESSALIEFÖRBUDET I TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN, M.M. Justitiekanslern avslår polismannens begäran om skadestånd av staten.

IFRÅGASATT BROTT MOT REPRESSALIEFÖRBUDET I TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN, M.M. Justitiekanslern avslår polismannens begäran om skadestånd av staten. BESLUT Datum 2008-04-25 Dnr 6422-06-30 IFRÅGASATT BROTT MOT REPRESSALIEFÖRBUDET I TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN, M.M. Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern kritiserar Polismyndigheten Dalarna för att myndigheten

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen. Ulla Thorslund stadsdelsdirektör Ulla Cadwalader personalchef

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen. Ulla Thorslund stadsdelsdirektör Ulla Cadwalader personalchef HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING PERSONALAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTAND E 25 NOVEMBER 2012 SID 1 (5) Handläggare: Ulla Cadwalader Telefon: 08-508 04 047 Dnr 2.3.4-471-2012 Sammanträde 11 december 2012

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Om nätmobbning 2 av 2. Lektionen handlar om kränkningar och trakasserier på nätet. Om nätmobbning 2 av 2. Lektionsförfattare: Filippa Mannerheim

Om nätmobbning 2 av 2. Lektionen handlar om kränkningar och trakasserier på nätet. Om nätmobbning 2 av 2. Lektionsförfattare: Filippa Mannerheim Lektionen handlar om kränkningar och trakasserier på nätet. Lektionsförfattare: Filippa Mannerheim Till läraren 1. Trakasserad på internet 2. Läs artikel om ändrad lagstiftning En digital lektion från

Läs mer

Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen. Vägledning från FUT-delegationen. Rapport 4 mars 2007 Delegationen mot felaktiga utbetalningar

Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen. Vägledning från FUT-delegationen. Rapport 4 mars 2007 Delegationen mot felaktiga utbetalningar Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen Vägledning från FUT-delegationen Rapport 4 mars 2007 Delegationen mot felaktiga utbetalningar Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen vägledning

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

Beteckning (bör anges i brev till oss) SPF-78977-AO. OFR/P genom Polisförbundet Box 5583 11485 Stockholm

Beteckning (bör anges i brev till oss) SPF-78977-AO. OFR/P genom Polisförbundet Box 5583 11485 Stockholm Arbetsdomstolen Box 2018 103 11 STOCKHOLM Datum 2015-09-14 Beteckning (bör anges i brev till oss) SPF-78977-AO Mål nr fi löo //5 i Stämningsansökan Kärande: OFR/P genom Polisförbundet Box 5583 11485 Stockholm

Läs mer

ÅKLAGARE. ett yrke för dig?

ÅKLAGARE. ett yrke för dig? ÅKLAGARE ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Yttrande till Länsrätten angående ärende Bismilahi Förskola AB, målnummer , rotel 661

Yttrande till Länsrätten angående ärende Bismilahi Förskola AB, målnummer , rotel 661 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR ENSK ILT DRIVEN OCH FRIST ÅENDE VERKSAMHET DNR 08-453/803 SID 1 (5) 2008-04-04 Handläggare: Kristofer Wallin Telefon: 08-508 33 621 Till Utbildningsnämnden 2008-04-17

Läs mer

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Kurser i djurskyddsbedömning våren 2010 samt januari 2011 Björn Dahlén Djurskyddschef 1 Den svenska modellen Samtal,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 februari 2006 T 4965-04 KLAGANDE BW Ombud: Advokat SW MOTPARTER 1. AG 2. Aftonbladet Hierta Aktiebolag Ombud för 1-2: Advokat PA SAKEN

Läs mer

Policy och rutiner för hur Upplands Väsby förebygger och hanterar kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Policy och rutiner för hur Upplands Väsby förebygger och hanterar kränkande särbehandling och sexuella trakasserier Styrdokument, policy 2018-09-12 Dnr KS/2018:298 Policy och rutiner för hur Upplands Väsby förebygger och hanterar kränkande särbehandling och sexuella trakasserier Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen:

Läs mer

Handläggningsordning för anmälan till personalansvarsnämnden. Fastställd av rektor 2007-01- 22

Handläggningsordning för anmälan till personalansvarsnämnden. Fastställd av rektor 2007-01- 22 GÖTEBORGS UNIVERSITET Personalavdelningen HANDLÄGGNINGSORDNING Hilding Sjödén Avd.dir. 2007-01-22 Dnr F1 1444/07 Handläggningsordning för anmälan till personalansvarsnämnden. Fastställd av rektor 2007-01-

Läs mer

Livet online är på riktigt KÄNN DITT MEDIA!

Livet online är på riktigt KÄNN DITT MEDIA! Livet online är på riktigt KÄNN DITT MEDIA! DU HAR RÄTTIGHETER! Du får ut mer av Internet när du håller på dina rättigheter och uppför dig ansvarsfullt. Praktiskt taget alla har tillgång till Internet

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 KLAGANDE Däckia Aktiebolag, Box 2980, 187 29 Täby Ombud: advokaterna E. E., Advokatfirman Delphi, Box 1432, 111 84 Stockholm, och E. E., Strandvägen

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2015-06-01 Dnr 386-2015 Sid 1 (5) Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom Beslutet i korthet: I en tredskodom hade

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

Riktlinjer avseende åtgärder vid kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier

Riktlinjer avseende åtgärder vid kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier Riktlinje Fastställd av rektor 2017-12-20 Dnr 17/321 Personalenheten Karin Åhman Riktlinjer avseende åtgärder vid kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier Inledning KMH ska vara

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 11 juni 2018 följande dom (mål nr och ).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 11 juni 2018 följande dom (mål nr och ). HFD 2018 ref. 39 Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen för en utlänning som inte har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige men som genomgår rättspsykiatrisk vård här kan inte begränsas

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER VID DISKRIMINERING, TRAKASSERIER, SEXUELLA TRAKASSERIER, REPRISALIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER VID DISKRIMINERING, TRAKASSERIER, SEXUELLA TRAKASSERIER, REPRISALIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 5 a 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER VID DISKRIMINERING, TRAKASSERIER, SEXUELLA TRAKASSERIER, REPRISALIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2018-05-08

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret

Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2015-02-18 Dnr 2095-2014 Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel 58 kap. Om resning och återställande av försutten tid 1 [5421] Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån

Läs mer

Vägledning för hantering av. Kränkande särbehandling vid Kungl. Musikhögskolan

Vägledning för hantering av. Kränkande särbehandling vid Kungl. Musikhögskolan Vägledning för hantering av Kränkande särbehandling vid Kungl. Musikhögskolan Respekt och jämlikhet KMH ska vara en kreativ och stimulerande miljö där alla har samma rättigheter. Alla ska ha möjligheter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 januari 2004 T 339-02 KLAGANDE 1. TN 2. MO Ombud för båda: advokaten NH MOTPART Kommanditbolaget Kungsbron 21, 916634-1470, c/o Riksbyggen,

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060308 DOM 2017-10-11 Stockholm Mål nr M 7306-17 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2017-07-11 i mål

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2014 B 1395-12 KLAGANDE KM Ombud och offentlig försvarare: Advokat ÅS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Företagsbot

Läs mer

Disciplinstadga. för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB

Disciplinstadga. för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB 1(5) Disciplinstadga för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB Fastställd av styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB att gälla fr.o.m. 2014-06-18. Inledning Disciplinstadgan syftar till att värna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 maj 2013 B 5434-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART MU Ombud och offentlig försvarare: Advokat SL SAKEN Tjänstefel

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2015 B 2225-14 KLAGANDE TA med enskild firma Ombud och offentlig försvarare: Advokat SFG MOTPART Riksåklagaren SAKEN Företagsbot

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP Ombud: Advokaterna PB och EN MOTPARTER 1. Laholms Sparbank, 549201-6059 Box 77 312 22 Laholm Ombud:

Läs mer

Cirkulärnr: 15:5 Diarienr: 15/0484 P-cirknr: 15-2:2 Nyckelord:

Cirkulärnr: 15:5 Diarienr: 15/0484 P-cirknr: 15-2:2 Nyckelord: Cirkulärnr: 15:5 Diarienr: 15/0484 P-cirknr: 15-2:2 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Arbetsdomstolen, tingsrättsdom, avsked, sjuksköterska, ambulansverksamhet, interimistiskt beslut, yttrandefrihet

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/17 Mål nr B 2/16

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/17 Mål nr B 2/16 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/17 Mål nr B 2/16 En arbetsgivare har avskedat en butikskontrollant. Domstolarna har funnit att det inte förelegat grund för avskedande men väl saklig grund för uppsägning. Fråga

Läs mer

2011-05-18 meddelad i VÄSTERÅS

2011-05-18 meddelad i VÄSTERÅS VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT 2011-05-18 meddelad i VÄSTERÅS Mål nr B 5881-10 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Göran Kastlund Åklagarkammaren i Västerås mbe, 8201Lövsång argatan 42 724 72 Västerås

Läs mer

Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut 2012-02-27 i ärende nr 505-4038-11, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut 2012-02-27 i ärende nr 505-4038-11, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 1206-12 Mark- och miljödomstolen 2012-09-21 meddelad i Växjö KLAGANDE Last och Transport HB, TN Ombud: Jur.kand. MM c/o AdvokatFirman Kronan Box 18 391 20 Kalmar Ombud: Advokat

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område Publicerad den 20 november 2018 Utfärdad den 15 november 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2013-04-15 Diarienummer 1363-3255/2012 Familjen NN Ombud: Motala kommun 591 86 Motala Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket noterar att

Läs mer

PROTOKOLL 2011-04-27 muntlig förberedelse i Göteborg

PROTOKOLL 2011-04-27 muntlig förberedelse i Göteborg Avdelning 2 muntlig förberedelse i Göteborg Aktbilaga 31 Mål nr Sid 1 (10) Tid: 09.00-10.50 RÄTTEN Chefsrådmannen Henrik Winman (ordförande) FÖRARE Tingsnotarien Malin Bengtsson PARTER Kärande Appro Aktiebolag,

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

Så här kan det gå till.

Så här kan det gå till. ETT BROTT BEGÅS Så här kan det gå till. Tre killar begår tillsammans en väskryckning. De åker moped och kör upp jämsides med en äldre dam och rycker väskan i farten. Damen stretar emot och får ta emot

Läs mer

Riktlinjer och vägledning för medie- och IT-etik

Riktlinjer och vägledning för medie- och IT-etik Riktlinjer och vägledning för medie- och IT-etik Riktlinjerna gäller för elever. Vägledningen är tänkt att vara ett stöd i det förebyggande arbetet mot kränkande behandling via digitala medier. Vägledningen

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:3 2008: Datum 2009-02-17 Dnr B 5/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Abitur AB, Box 2071, 429 12 SÄRÖ SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 november 2005 T 2609-03 KLAGANDE SJ Ombud: advokaten CM MOTPART MAG Ombud: advokaten SU SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta

Läs mer

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr UM 6869-08 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 juni 2005 T 3807-03 KLAGANDE Björn Lundmark Aktiebolag, 556347-2157 Verkstadsgatan 6 341 47 Karlskrona Ombud: advokaten BA MOTPART GE

Läs mer

(7) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Ansvarsbestämmelser m.m. (3 kap )

(7) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Ansvarsbestämmelser m.m. (3 kap ) 2014-01-01 1 (7) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen Byggnadsminnen Ansvarsbestämmelser m.m. (3 kap 16-18 ) 2014-01-01 2 (7) Riksantikvarieämbetet Box 5405 11484 Stockholm www.raa.se 2014-01-01

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (11) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 24

Läs mer

Disciplinstadga för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB

Disciplinstadga för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB Dokumentets metadata: Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2019-01-14 Dokumentet gäller från och med: 2019-01-14 Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare Typ av styrdokument: Föreskrift Handläggare:

Läs mer

DOM 2014-06-19 Stockholm

DOM 2014-06-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060203 DOM 2014-06-19 Stockholm Mål nr M 840-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Mark- och miljödomstolens, Nacka tingsrätt, dom 2014-01-02 i mål nr M 4510-13, se bilaga

Läs mer

Processbeskrivning vid misstänkt diskriminering

Processbeskrivning vid misstänkt diskriminering Dnr: 2016/2294-1.1 Processbeskrivning vid misstänkt diskriminering Beslutat av Universitetsdirektören Gäller från 2016-05-02 Beslutat av: Universitetsdirektören Beslutsdatum: 2016-05-02 Dnr: 2016/2294-1.1

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING tili åklagarna. Given

ALLMÄN ANVISNING tili åklagarna. Given RIKSAKLAGARÄMBETET ALLMÄN ANVISNING tili åklagarna Given 19.12.2002 RÄ:2002:4 Dnr 55/31/02 Normbas F om häradsåklagare 13 a 1 mom. I kraft 1.1.2003 - tillsvidare Anvisning om åklagares beredskap som undersökningsledare

Läs mer

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun.

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 2014-11-04 1(7) RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN 1 Bisyssla Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 1.1 Vad är bisyssla? Bisyssla är ett uppdrag som en person fullgör

Läs mer