Svar på remiss Göteborgs stads program för en jämlik stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på remiss Göteborgs stads program för en jämlik stad"

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer N /17 Utvecklingsavdelningen Ann-Marie Halvorsson/Lundby/GBGStad E-post: Svar på remiss Göteborgs stads program för en jämlik stad Förslag till beslut 1. Stadsdelsnämnden skickar tjänsteutlåtandet till social resursnämnd som sitt yttrande. 2. SDN Lundby tillstyrker förslag till Göteborgs stads program för en jämlik stad under förutsättning att framförda synpunkter beaktas. Sammanfattning Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget om Göteborgs stad program för ett jämlikt Göteborg. Programmet är ett av de viktigaste styrdokumenten som ska gälla Trots en kort beredningstid finns en stark viljeinriktning i dokumentet som kan ge förutsättningar för en socialt hållbar stad. Programmet sammanfaller väl med de mål och uppdrag som gäller för stadens verksamheter redan idag. Det hade dock varit önskvärt med än tydligare målformuleringar som ger stöd i de svåra vägval och prioriteringar som staden står inför. Programmet saknar också mätbara indikatorer vilket riskerar att motverka det tänka syftet med att förtydliga, fokusera och avancera stadens arbete mot en mer jämlik stad. Nu behövs de handlingsplan/er som ska ta vid för ett aktivt genomförande. Det är ett dokument baserat på rekommendationer som stöds av väletablerade forskare som finns inom området social hållbarhet. Programmets utformning ligger också helt i linje med det delbetänkande som den nationella kommissionen för en jämlik hälsa lämnat. För att nå målet lyfter kommissionen fram det systematiska och långsiktiga arbete som behövs av en bredd av aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Arbetet behöver bedrivas brett och långsiktigt, med fokus på alla livsområden som är centrala för en jämlik hälsa vilket ger effekt i ett livscykelperspektiv. Ärendet Social resursnämnd är processägare för 2017 års budgetmål Göteborg ska vara en jämlik stad. I budget för 2017 fick social resursnämnd i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram ett program för en jämlik stad. Programmet som nu skickas ut på remiss avser Göteborgs Stads första program för en jämlik stad som på ett övergripande sätt samlar frågor om social hållbarhet och jämlikhet. Social resursförvaltning föreslår i programmet ett mål för arbetet, en jämlik stad hela staden socialt hållbar med målområden utifrån valda fokusområden. För att skapa förutsättningarna för arbetet har förvaltningen även arbetat fram förslag på strategier som är tänkta att vara ett stöd i arbetet på en stadenövergripande nivå. Social resursnämnd beslutade att sända ut planen på remiss med sista 1(7)

2 svarsdatum 30 juni Efter remissomgång sker en fortsatt beredning av Social resursnämnd inför slutgiltig beredning och antagande av kommunfullmäktige. Bakgrund Social resursnämnd är sedan 2013 processägare av arbetet med att skapa en jämlik stad med stöd av olika mål i Götborgs stads budget. I 2017 års budget anges som ett prioriterat mål att Göteborg ska vara en jämlik stad. I samma budget fick social resursnämnd i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram ett program för en jämlik stad. Social resursnämnd har i februari, med justering i mars 2017, tagit beslut om programmets inriktning (dnr 0985/16). Förslaget till program baseras på social resursnämnds beslutade inriktning. Fem fokusområden har sedan tidigare identifierats som särskilt viktiga för att stärka den sociala hållbarheten och minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa. Dessa fokusområden är: Ge varje barn en god start i livet (0-6 år) Ge barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren (6-18 år) Skapa förutsättningar för arbete Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen Skapa övergripande och strukturella förutsättningar Varje fokusområde har varsin fokusledare, vilka tillika är direktörer för några av stadens förvaltningar. En organisation och en struktur för det gemensamma arbetet i staden är sjösatt för att skapa ett jämlikt Göteborg. Kort om förslaget till program I programmet kan vi samlas runt ett mål för arbetet. Målet är: Den jämlika staden hela staden socialt hållbar. Målet innebär likvärdiga livsvillkor och förutsättningar för hälsa mellan göteborgare. Det omfattar att skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska mellan grupper med olika social status. Det omfattar också grupper som är diskriminerade, marginaliserade eller exkluderade. Målet ger en sammanhållen stad där alla lever ett gott liv som de själva värdesätter. Mellan åren 2018 och 2026 ska Göteborgs Stad med gemensam kraft och i samverkan med civilsamhällets organisationer, näringslivet, akademin och göteborgaren arbeta för att nå målet. Samverkan och dialog behöver också ske med regionala och nationella aktörer. I förslaget till program föreslås en delvis annan sortering i områden än idag genom att fem andra fokusområden har identifierats som staden ska lägga extra kraft vid för att bli en jämlik stad. De nya fokusområdena är: God start i livet och goda uppväxtvillkor Hälsofrämjande arbete och lärande Hälsofrämjande arenor och livsmiljöer Delaktighet, inflytande och kontroll över det egna livet Hälsofrämjande levnadsstandard Göteborgs Stad Lundby, tjänsteutlåtande 2(7)

3 Tillsammans bildar de en helhet som spänner över alla livsfaserna. För att skapa förutsättningar för staden att nå framgång har tre huvudstrategier arbetats fram: Effektivt arbete för en jämlik stad Strategin handlar om verkningsfulla och kostnadseffektiva strategier för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa. Stärka grundförutsättningarna för en jämlik stad Strategin handlar om att stärka grundförutsättningarna genom att fokusera på det kommunala grunduppdraget och ett normmedvetet arbetssätt. Stärka det tvärsektoriella arbetet för en jämlik stad Strategin handlar om att stärka förmågan att hantera komplexitet och det tvärsektoriella arbetet. Till fokusområdena finns ett antal målområden som tillsammans bildar en helhet. Till varje målområde ska ett antal indikatorer arbetas fram. En bild finns för att illustrera hur fokusområdena spänner över alla livets faser. Programmet ska följas upp åren 2021, 2024 och 2026 av Social resursnämnd. Den första uppföljningen år 2021 kommer främst att fokusera på hur programmet har omhändertagits av förvaltningar och bolag. Åren 2024 och 2026 kommer uppföljningen mer fokusera på utfall och rapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Uppföljningen kan komma att ändras om stadens uppföljningsrutiner gör det, vilka ses över inför varje mandatperiod. Konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv Förslaget till program tar sin utgångspunkt i social hållbarhet som en del i hållbar utveckling. Det nyare sättet att beskriva förhållandena mellan de tre dimensionerna återspeglas i programmet. Social hållbarhet är målet, inom ramen för de gränser naturen sätter, och där ekonomin är ett verktyg. Konsekvenser ur ett jämlikhetsperspektiv Själva programmets mål och syfte är att påverka de ojämlika förutsättningar som råder till goda livsvillkor och hälsa mellan olika områden och grupper i Göteborg. I programmet lyfts inga grupper eller områden fram specifikt. Det vore av värde att på Göteborgs Stad Lundby, tjänsteutlåtande 3(7)

4 lämplig plats lyfta fram de sju diskrimineringsgrunderna samt ge fler exempel på särskilt utsatta grupper i programmets text. Barnkonventionen Göteborg ska vara en bra plats för alla barn och en stad där barn ges likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan och livet oavsett bakgrund. Barns uppväxtvillkor är därför centrala i programmet för att Göteborg ska vara en jämlik stad. Flera av de målområden som föreslås i programmet är direkt riktade till barn och ungas livsvillkor och hälsa. Barnperspektivet är således centralt i programmet Göteborg ska vara en jämlik stad. Förvaltningens överväganden Förvaltningen tillstyrker förslaget till program. Det finns många styrkor och en djup kunskapsbas som programmet vilar på och som tillsammans bildar en bra bas för fortsatt beredning. Nedan följer förvaltningens synpunkter fördelade per några av programmets kapitel. Programmets utgångspunkter Förvaltningen stödjer programmets utgångspunkter som utgår från den nyare definitionen av social hållbarhet. Se avsnittet ovan om konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv. Förklaringsmodellen till det nya synsättet vinner dock på att formuleras om då den utgår från ett ekonomiskt perspektiv såsom att beskriva människor som humankapital vilket inte känns överensstämmande med formuleringar i övriga delar av programmet. Det finns en ideologisk skillnad i vad man tycker orsakar de befintliga och ökande skillnaderna i livsvillkor och ohälsa. Att utgå från att det finns strukturella orsaker som skapar ojämlik tillgång till individens egna resurser att utnyttja sina möjligheter att göra goda levnadsval och ha inflytande är befäst i flera forskningssammanhang. 1 Förvaltningen delar programmets utgångspunkt att utgå från de strukturella orsakerna för att komma åt problemens orsaker, men ser att insatserna behöver ske på strukturell nivå likväl som på grupp- och individnivå. Ramverk och styrning Avsnittet är bra, viktigt och behövs men förvaltningen saknar hänvisning till Salamanca-deklarationen 2 som behandlar principer, inriktning och praxis vid undervisning av elever med behov av särskilt stöd. Deklarationen bekräftar varje enskild människas rätt till undervisning inom det ordinarie utbildningsväsendet, och ger vidare stöd till handlingsramen för åtgärder för undervisning. Rätten till utbildning för denna stora grupp barn, unga och vuxna påverkar möjligheten till jämlika förutsättningar vad gäller arbete och inkomst som i sin tur ger effekt i ett livscykelperspektiv. Den jämlika staden hela staden socialt hållbar Mål Här i finns nu ett mål med en förklaring till. Det är viktigt att ha ett mål att förhålla sig till. Målet är dock ett icke mätbart mål som ger utrymme för tolkningar om hur stora skillnaderna kan vara mellan olika grupper och olika områden. I kapitlet Sammanfattning var målet med stadens arbete först inte synligt vid en snabb genomläsning. 1 Closing the Gap in one generation, Social determinations of health, Jämlikhetsanden m.fl. 2 Salamanca-deklarationen, Svenska Unescorådet 2006 Göteborgs Stad Lundby, tjänsteutlåtande 4(7)

5 Fokusområden med målområden De nya identifierade fokusområdena riskerar att skapa förvirring i och med att det redan idag finns fokusområden. Hur de nya fokusområdena ska påverka de befintliga och den struktur och organisering av arbetet som skapats runt dessa är en fråga som behöver hanteras. Programmet upplevs inte ge några svar på detta. Förvaltningen anser att det finns stora och klara vinster med att behålla den struktur för arbetet runt de nu prioriterade fokusområdena som börjar bli inarbetad, men väljer ändå att kommentera enligt nedan. a) God start i livet och goda uppväxtvillkor Programmet vinner på att utgå från pågående arbeten i staden som har till uppgift att skapa jämlika livsförutsättningar. Det familjecentrerade arbetssättet är ett befäst begrepp över staden. Det vore bra att förtydliga att arbetssättet är ett sätt att nå målet. b) Hälsofrämjande arbete och lärande Det är bra att barn till familjer med låga inkomster lyfts fram tydligt. För övrigt anser förvaltningen att fokusområdet ska omfatta även livsfasen över 65 år och äldre. Idag arbetar allt fler människor även efter 65 år. Skälen är flera. En del behöver inkomsten, andra tycker om sitt arbete och värderar kontakten med sina arbetskamrater högt och inte minst, man vill känna sig behövd, känna sig som en del av samhället. En av hörnpelarna i ett gott åldrande är social gemenskap och stöd som en del väljer via lönearbete. Andra väljer andra sammanhang genom andra aktiviteter, såsom att vara aktiv i ideella organisationer eller gå studiecirklar som en aktiv del av fortsatt utveckling och lärande. c) Hälsosamma arenor och livsmiljöer Texten nämner bra exempel på vikten av bra kvalitéer på barns förskole- och skolgårdar men det vore bra att lyfta fler exempel så som att: Goda och hälsofrämjande arenor som tillgodoser behoven hos personer med funktionsvariationer och äldre behöver särskilt beaktas. Texten är väldigt allmänt hållen, till intet förpliktigande där behovet av bostäder för personer med varierande behov tydligare behöver beskrivas. Det finns en tydlig koppling till den bostadslöshet som finns och den ojämlika rätten till en bostad som råder. d) Delaktighet, inflytande och kontroll över det egna livet Fokusområdet föreslås utgå och istället ingå som en del inom de övriga fokusområdena. Området särskiljer sig bland annat av den grundlagsstadgade rättighet som det är att kunna utöva inflytande. Barn och unga har rätt till inflytande över sina liv. Inte bara i familjen eller i skolan, utan också i till exempel bostadsområdet. Denna rättighet behöver bli en självklar inkludering i övriga områden där barn är målgrupp. Även vuxnas rätt till inflytande och delaktighet behöver vara en inkluderad del i allt arbete. Förvaltningen tror inte på att lyfta fram rätten i ett eget fokusområde utan tycker det är mer framåtsträvande att inkludera rätten. Göteborgs Stad Lundby, tjänsteutlåtande 5(7)

6 e) Hälsofrämjande levnadsstandard Avsnittet är svårt att förhålla sig till. Det är allmänt och frågan är om syftet är att vara allmänt kunskapshöjande? Förslås utgå. De övergripande målområden som finns under detta avsnitt behöver hitta en annan placering med en tillhörande text. Målområdenas utformning behöver ha en förankring över vad som är möjligt att påverka av Göteborgs stad. Det är till exempel svårt att ge goda och jämlika ekonomiska villkor då flertalet insatser av detta är resultatet av fördelningspolitik på nationell nivå. Övriga synpunkter från förvaltningen Starkare koppling till pågående arbeten i Göteborgs stad Programmet är ett av de allra viktigaste program som skrivs fram för Göteborgs stad i nutid och för de närmsta åren. Förvaltningen vill framföra all respekt för den djupa kunskap som författarna har om olika områden som vart och ett är breda och omfattande. Tiden för att skriva fram programmet har varit oerhört knapp, vilket självklart har påverkat möjligheten till dialog och förankring. Programmet hade dock vunnit på en starkare koppling till det vardagsarbete som varje medarbetare utför inom ramen för sitt grunduppdrag inom de olika verksamheterna och som har syftet att skapa jämlika förutsättningar. Programmet tros då ha varit lättare att implementera, skapa fortsatt engagemang och dialog i det fortsatta arbetet. Programmet som vägledning för fortsatt arbete Programmet har en lång kedja av utgångspunkter, mål, fokusområden, målområden, strategier och delstrategier för arbetet. Programmet ger vägledning på allmän och hög nivå vilket ger stort utrymme för tolkningar. För att åstadkomma skillnad på riktigt behövs skarpare formuleringar om vad som ska göras och på vilket sätt. Det behöver bli möjligt inom ramen för den/de handlingsplan/-er som ska följa programmet. Programmet ger ingen vägledning i vad som är nästa steg och det stora antal fokusområden, målområden och strategier i kombination med frånvaron av mätbara indikatorer riskerar att motverka det tänkta syftet med programmet. Det behövs en definition av god På väldigt många ställen, identifierade fokusområden som målområden ska finns beskrivning som att vi ska sträva efter goda uppväxtvillkor, goda livsmiljöer, goda och trygga familjerelationer. Det är bra att tillägget jämlika är gjort på de flesta ställen, men i de fall som ordet goda står för sig själv riskerar att det bli ett ord utan betydelse. Ett ord utan förpliktelse eftersom tolkningen av det goda kan definieras olika från person till person. Beskriva livscykelperspektivet Våra livsvillkor och levnadsvanor följer oss från den dag vi föds tills vi dör. Hälsan är ojämnt fördelad och skillnaderna verkar inte jämnas ut med ökad ålder utan skillnader som uppstått tidigt i livet ser ut att bestå. Det är viktigt att investera i barnen, men det är inte för sent att investera i äldres hälsa. Förutom hälsovinst för den enskilde individen är främjande av äldres hälsa också en besparing för hälso- och sjukvården då sjukdomar hos äldre är vanligare än bland yngre. Äldreperspektivet kan bli starkare belyst i programmet. Göteborgs Stad Lundby, tjänsteutlåtande 6(7)

7 Redaktionell översyn I samband med revidering efter inkomna synpunkter finns möjligheter att göra de redaktionella ändringar som krävs för att tillgängligöra programmets läsbarhet. En renodling behövs gällande tydligare struktur, förklarande bilder samt med ett tydligare budskap om de allra viktigaste medskicken så som till exempel: Tidiga insatser, dosera efter behov och så vidare. Vissa ord behöver förklaras för att inte uppfattas om fackspråk såsom hälsofrämjande arenor, intersektionalitet men också vissa definitioner såsom ekonomisk stress. Programmet hade också vunnit på att hållas betydligt mer kortfattat. Samråd På grund av den korta remisstiden har samråd inte hunnit ske med lokala råd i stadsdelen. Samverkan Samverkan sker i FSG. Lundby stadsdelsförvaltning Christer Samuelsson Stadsdelsdirektör Bilaga Göteborgs stads program för en jämlik stad Expedieras till: med hänvisning till dnr 0327/17. Göteborgs Stad Lundby, tjänsteutlåtande 7(7)

Svar på remiss rörande Göteborgs Stads program för en jämlik stad

Svar på remiss rörande Göteborgs Stads program för en jämlik stad Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2017-04-26 Diarienummer: N134-0253/17 Utvecklingsavdelningen Lisbeth Söderlund/Centrum/GBG Stad Telefon: 365 70 18 E-post: lisbeth.soderlund@centrum.goteborg.se Svar på remiss

Läs mer

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss angående innovationsprogram för Göteborgs Stad

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss angående innovationsprogram för Göteborgs Stad Tjänsteutlåtande Förvaltningscontroller Utfärdat: 2017-04-05 Simon Flodén Diarienummer: N136-0214/17 Telefon: 366 00 24 (eller Göteborgs Stad växel 365 00 00) E-post: simon.floden@afh.goteborg.se Yttrande

Läs mer

Yttrande till social resursnämnd över Göteborgs Stads program för en jämlik stad

Yttrande till social resursnämnd över Göteborgs Stads program för en jämlik stad Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2017-05-16 Diarienummer: N132-0532/17 Utvecklingsavdelningen Charlotta Green, Ing-Marie Larsson, Åsa Svensson Telefon: 365 00 00 E-post: fornamn.efternamn@ostra.goteborg.se Yttrande

Läs mer

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Sida 1 (5) 2017-10-03 Handläggare Carolina Morales Telefon: 08-508 25 146 Till Socialnämnden 2017-10-17 Nästa steg på vägen mot en mer

Läs mer

Jämlikt Göteborg. - Hela staden socialt hållbar

Jämlikt Göteborg. - Hela staden socialt hållbar Jämlikt Göteborg - Hela staden socialt hållbar Politiska mål Stadens reglemente Kunskap & forskning Lagstöd Sammanfallande intresse Direktörernas gemensamma sociala målbild 2013 Tydliga politiska mål i

Läs mer

Yttrande till social resursförvaltning över Göteborgs Stads program för en jämlik stad

Yttrande till social resursförvaltning över Göteborgs Stads program för en jämlik stad Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2017-06-16 diarienummer 2973/17 Analys och utredning Lars-Gunnar Krantz telefon 368 12 16 e-post: lars-gunnar.krantz@fastighet.goteborg.se Yttrande till social resursförvaltning

Läs mer

För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 23 maj 2017

För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 23 maj 2017 PM 2017:93 RVI (Dnr 110-408/2017) För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 23 maj 2017 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Stadsledningskontoret Kansliet för mänskliga rättigheter Tjänsteutlåtande Dnr 171-1526/2016 Sida 1 (7) 2017-06-16 Handläggare Agneta Widerståhl Telefon: 08-508 29 445 Till Kommunstyrelsen inflytande i

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Östermalms stadsdelsförvaltning Kvalitetsavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-24 Handläggare Carolina Bjurling Telefon: 08-50810052 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2017-09-21 Program för barnets

Läs mer

Ett Stockholm för alla, Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Ett Stockholm för alla, Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning Rinkeby - Kista stadsdelsförvaltning Avdelning äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri Sida 1 (6) 2018-02-07 Handläggare Linda Lantz Telefon: 08-508 01 449 Till Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd 2018-02-22

Läs mer

Färdplan för ett Stockholm för alla en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm

Färdplan för ett Stockholm för alla en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm Kungsholmens stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2018-10-29 Handläggare Thérèse Salomon Telefon: 076-120 80 79 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2018-11-22 Färdplan

Läs mer

Kristina Bergman Alme (L) inkommer med ett särskilt yttrande, (bilaga 1).

Kristina Bergman Alme (L) inkommer med ett särskilt yttrande, (bilaga 1). Utdrag ur protokoll Social resursnämnd Sammanträdesdatum 2017-04-19 118, Diarienummer 0327/17 Förslag till Göteborgs stads program för Jämlikt Göteborg - Hela staden socialt hållbar 2018-2028 Social resursförvaltning

Läs mer

Folkhälsa i Angered NOSAM

Folkhälsa i Angered NOSAM Folkhälsa i Angered NOSAM 2017-03-23 Vad är folkhälsa? Hälsa är ett individuellt mått, d.v.s. en persons fysiska och psykiska tillstånd Folkhälsa är ett mått på en befolknings samlade hälsotillstånd En

Läs mer

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 21 juni 2017

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 21 juni 2017 Snabbprotokoll Sammanträdesdatum 2017-06-21 Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 21 juni 2017 2. Mål- och inriktningsdokument inför budget 2018 Varje år lägger partierna

Läs mer

Bilagor Bilaga 1 Göteborgs stads program för en jämlik stad Bilaga 2 Utdrag ur Grönstrategin, s 28-30

Bilagor Bilaga 1 Göteborgs stads program för en jämlik stad Bilaga 2 Utdrag ur Grönstrategin, s 28-30 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-05-24 Diarienummer 0247/17 Verksamhetsområde/avdelning Cecilia Kollback Telefon 031-365 58 60 E-post: cecilia.kollback@ponf.goteborg.se Remissvar till Sociala resursnämnden

Läs mer

Del 1. Vad är folkhälsa? Nationella mål Definitioner Ojämlik hälsa

Del 1. Vad är folkhälsa? Nationella mål Definitioner Ojämlik hälsa Del 1 Vad är folkhälsa? Nationella mål Definitioner Ojämlik hälsa Grundlagen har hälsoaspekter * Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans

Läs mer

Program för ett jämställt Stockholm

Program för ett jämställt Stockholm Norrmalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Sida 1 (5) 2017-08-18 Handläggare Maria Stigle Telefon: 08 508 09 062 Till Norrmalms stadsdelsnämnd 2017-09-21 Program för ett jämställt Stockholm

Läs mer

Svar på återremiss om motion (L) om välfärdsbokslut för personer över 65 år

Svar på återremiss om motion (L) om välfärdsbokslut för personer över 65 år 2018-09-05 Kommunstyrelsen Handläggare: Anna Stadig Pilhagen Svar på återremiss om motion (L) om välfärdsbokslut för personer över 65 år Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen Östgötakommissionen Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen 1 Varför initierades kommissionen Folkhälsopolitiskt program från

Läs mer

Remiss av färdplan för ett Stockholm för alla - en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm, Dnr KS 2018/911

Remiss av färdplan för ett Stockholm för alla - en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm, Dnr KS 2018/911 Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Strategi och internservice Dnr 1.5.1-738-2018 Sida 1 (6) 2018-10-22 Handläggare Sofia Kántor Telefon: 08-508 042 45 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2018-11-15

Läs mer

Malmös genomförande för att uppnå jämlik hälsa utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö

Malmös genomförande för att uppnå jämlik hälsa utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö Malmös genomförande för att uppnå jämlik hälsa utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö Anna Balkfors Huvudsekreterare Malmökommissionen www.malmo.se/socialhallbarhet Malmö 2017-03-21 Nationell

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Svar på remiss från kommunstyrelsen

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Svar på remiss från kommunstyrelsen Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-09-08 Handläggare Eva Stenstam Telefon: 08 508 31 989 Till Kulturnämnden 2017-09-19 Program för barnets rättigheter och inflytande

Läs mer

Ett helt liv i Blekinge. Kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge 2018

Ett helt liv i Blekinge. Kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge 2018 1 Ett helt liv i Blekinge Kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge 2018 2 Bakgrund En ökad ojämlikhet i hälsa mellan olika grupper i samhället Befolkningen i Blekinge har sämre livsvillkor än riket Lägre

Läs mer

Jämlikt Göteborg. - Hela staden socialt hållbar

Jämlikt Göteborg. - Hela staden socialt hållbar Jämlikt Göteborg - Hela staden socialt hållbar Det finns ökad insikt om nödvändigheten att verka för minska skillnader Robert Huggins 2013 låg Göteborg på plats 35 av 546 i en jämförelse av konkurrenskraft

Läs mer

Göteborgs stads program för en jämlik stad

Göteborgs stads program för en jämlik stad Jämlikt Göteborg hela staden social hållbar Göteborgs stads program för en jämlik stad 2018 2026 www.goteborg.se/jamlikt Beslutad av: Gäller för: Diarienummer: Datum och paragraf för beslut: Kommunfullmäktige

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet Kultur och fritidsnämnden 2016-05-25 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:109 Sara Nordlund 016 710 7032 Kultur och fritidsnämnden Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns

Läs mer

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond Östermalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-08 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-02-04 Riktlinjer för Stockholms

Läs mer

Samverkansavtal avseende Hälsoteket mellan Östra Göteborgs stadsdelsnämnd och Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd

Samverkansavtal avseende Hälsoteket mellan Östra Göteborgs stadsdelsnämnd och Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2016-09-30 Diarienummer: N132-0912/16 Utvecklingsavdelningen Charlotta Green Telefon: 365 00 00 E-post: charlotta.green@ostra.goteborg.se Samverkansavtal avseende Hälsoteket

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Lundby

Avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Lundby Dnr: Dnr: Avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Lundby 2017-2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 AVTALSPARTER... 3 2 AVTALSTID... 3 3 AVTALETS FORM OCH SYFTE... 3 4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR AVTALET...

Läs mer

Globalt till lokalt - nya hållbarhetsmål visar vägen?

Globalt till lokalt - nya hållbarhetsmål visar vägen? Globalt till lokalt - nya hållbarhetsmål visar vägen? Familjecentrerat arbetssätt för goda uppväxtvillkor Seminarium 4:6 Onsdag 18maj, klockan 13:15-14:15 Medverkande: Bo Niklasson sektorschef, Göteborgs

Läs mer

Ett Stockholm för alla Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Ett Stockholm för alla Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (5) 2017-12-19 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 12196 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2018-02-01 Ett Stockholm för alla Program

Läs mer

Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck Stadsledningskontoret Kansliet för mänskliga rättigheter Tjänsteutlåtande DNR 171-116/2017 Sida 1 (6) 2017-06-16 Handläggare Kristina Börjeson Telefon: 08-508 29 452 Till Kommunstyrelsen möjligheter oavsett

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Program för ett jämställt Stockholm

Program för ett jämställt Stockholm Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning Kansliavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-09-04 Handläggare Ewa Jungstedt Pilestål Telefon: 08-508 01 522 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 2017-09-21 Svar på

Läs mer

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa Socialchefsdagarna, 28 september 2017 Professor Olle Lundberg, ordförande Kommissionens uppdrag Med utgångspunkt i regeringens mål att sluta de påverkbara hälsoklyftorna

Läs mer

Program för ett jämställt Stockholm

Program för ett jämställt Stockholm Stadsledningskontoret Kansliet för mänskliga rättigheter Tjänsteutlåtande Dnr 434-21/2017 Sida 1 (6) 2017-06-16 Handläggare Jennifer Bolin Telefon: 08-508 29 451 Till Kommunstyrelsen Stadsledningskontorets

Läs mer

Uppföljning av folkhälsoavtal HSN 12 och SDN Östra Göteborg Ärendet Uppföljning av folkhälsoavtalet enligt Folkhälsoplattform 2014.

Uppföljning av folkhälsoavtal HSN 12 och SDN Östra Göteborg Ärendet Uppföljning av folkhälsoavtalet enligt Folkhälsoplattform 2014. Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-03-02 Diarienummer: N132-0228/13 Utvecklingsavdelningen Charlotta Green, Åsa Svensson Telefon: 365 00 00 E-post: charlotta.green@ostra.goteborg.se Uppföljning av folkhälsoavtal

Läs mer

och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Strategi- och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Lena Skott Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-02-03 SDN 2006-02-16 Dnr 310-023/2006 FÖRSLAG TILL STRATEGI FÖR AGENDA

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Avtal om samverkan avseende folkhälsoinsatser i Göteborg

Avtal om samverkan avseende folkhälsoinsatser i Göteborg Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-10-20 Diarienummer 1234/16 Utbildning, barn och unga, folkhälsa Välfärd och utbildning Anna Lagerquist Telefon 031-368 04 46 E-post: anna.lagerquist@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa Mötesplats social hållbarhet, 14 september 2017

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa Mötesplats social hållbarhet, 14 september 2017 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa Mötesplats social hållbarhet, 14 september 2017 Professor Olle Lundberg, ordförande Vad avser vi med ojämlikhet i hälsa? Systematiska skillnader i hälsa mellan

Läs mer

Social inequity in health how do we close the gap? Nordisk folkhälsokonferens, Ålborg

Social inequity in health how do we close the gap? Nordisk folkhälsokonferens, Ålborg Social inequity in health how do we close the gap? Nordisk folkhälsokonferens, Ålborg Professor Olle Lundberg, ordförande Hur sluter vi hälsoklyftorna? Frågan som alla vill ha svar på och som den svenska

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Anneli Hulthén Jonas Andrén

Anneli Hulthén Jonas Andrén Ersätter tidigare utsänd handling Handling 2015 nr 221 Kommunikationsprogram för Göteborgs Stad Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa AFA Försäkring, 21 juni 2017

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa AFA Försäkring, 21 juni 2017 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa AFA Försäkring, 21 juni 2017 Professor Olle Lundberg, ordförande Kommissionens uppdrag - två delar 1. Att lämna förslag på åtgärder som kan bidra till att hälsoklyftorna

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg FOLKHÄLSOPROGRAM. Arbetsmaterial

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg FOLKHÄLSOPROGRAM. Arbetsmaterial Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 l a i r e t a m s t e Arb 2 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande metoder/modeller

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande metoder/modeller Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande metoder/modeller Gunilla Henningsson Social resursförvaltning, enheten för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande Innehåll Politisk förankring. Trygg i Göteborg

Läs mer

Föredragande borgarråden Åsa Lindhagen och Ann-Margrethe Livh anför följande.

Föredragande borgarråden Åsa Lindhagen och Ann-Margrethe Livh anför följande. PM 2016:209 RVI+IX (Dnr 110-1564/2016) En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet Remiss

Läs mer

Stockholms stad program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Svar på remiss från kommunstyrelsen

Stockholms stad program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Svar på remiss från kommunstyrelsen Kulturförvaltningen Administrativa staben Sida 1 (6) 2018-02-23 Handläggare Kajsa Rydergård Telefon: 08-508 319 44 Till Kulturnämnden 2018-03-06 Stockholms stad program för alkohol-, narkotika-, dopnings-

Läs mer

Framställan om kommuncentralt avsatta medel för hållbarhetsbidrag 2018

Framställan om kommuncentralt avsatta medel för hållbarhetsbidrag 2018 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-02-20 Diarienummer 0008/18 Handläggare Lena Thylén Telefon: 368 10 13 E-post: lena.thylen@fastighet.goteborg.se Framställan om kommuncentralt avsatta medel

Läs mer

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-28 1 (3) Handläggare: Cecilia Lindvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Folkhälsopolicy 2017-2021 för Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR /2008 SID 2 (5)

TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR /2008 SID 2 (5) SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN SID 1 (5) 2008-11-18 Handläggare: Göta Sandin Telefon: 08-508 03 294 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Stockholms stads förskoleplan - en

Läs mer

Beslut Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Beslut Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande. Sida 21 16 Färdplan för ett Stockholm för alla Svar på remiss från kommunstyrelsen Beslut Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande. Ärendet Kommunstyrelsen har remitterat Färdplan för ett

Läs mer

Förslag till reviderad Vision för Stockholm år 2030 yttrande över remiss från kommunstyrelsen KS dnr /2014

Förslag till reviderad Vision för Stockholm år 2030 yttrande över remiss från kommunstyrelsen KS dnr /2014 stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Dnr 1.5.1.-336/2014 Sida 1 (5) 2014-07-02 Handläggare Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 Till stadsdelsnämnd Förslag till reviderad Vision för Stockholm år 2030

Läs mer

CSR-strategi. Koncernen Stockholm Business Region

CSR-strategi. Koncernen Stockholm Business Region Bilaga 1 CSR-strategi Koncernen Stockholm Business Region Sammanfattning För att systematiskt styra det sociala hållbarhetsarbetet inom Stockholms Stadshus AB och dotterbolagen har kommunfullmäktige i

Läs mer

Remissvar: För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4)

Remissvar: För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) Sundbyberg 2017-05-23 Dnr.nr: S2017/00671/FS Vår referens: Sofia Karlsson Socialdepartementet Remissvar: För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) Funktionsrätt

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat

Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat Avdelningen för förskola Avdelningen egen regi Sida 1 (6) 2018-09-27 Handläggare: Katarina Höök 08 508 18 138 Till Farsta stadsdelsnämnd 2018-11-15 Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat Svar på

Läs mer

SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket 1 (5) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från Länsstyrelsen i Stockholms län, dnr 700-5233-2017 SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska

Läs mer

Strategi fö r fölkha lsöarbetet i Nörrta lje kömmun

Strategi fö r fölkha lsöarbetet i Nörrta lje kömmun 171102 Strategi fö r fölkha lsöarbetet i Nörrta lje kömmun 1. Bakgrund Folkhälsan i Sverige utvecklas överlag positivt. Medellivslängden fortsätter att öka och skillnaden mellan könen minskar. Hälsan och

Läs mer

Remiss: Plan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak i Lunds kommun år

Remiss: Plan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak i Lunds kommun år Barn- och skolförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (5) Skolkontoret Linus Andersson 046-359 55 78 Linus.andersson2@lund.se Barn- och skolnämnden Remiss: Plan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak i Lunds

Läs mer

Politiska inriktningsmål för folkhälsa

Politiska inriktningsmål för folkhälsa Dnr 2016KS630 078 Politiska inriktningsmål för folkhälsa Förord Med folkhälsa menas den gemensamma hälsan i en avgränsad grupp till exempel invånare i Härryda kommun. Det talas också om folkhälsan på nationell

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation

Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation Handling 2016 nr 153 Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

Inledning Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!...

Inledning Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!... INNEHÅLL Inledning... 2 Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål... 2 På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!... 2 Ett hållbart Varberg... 2 Socialnämndens mål- och inriktning...

Läs mer

Förslag till Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken

Förslag till Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken S Kungsholmens stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-02-21 Handläggare Till Ingemar Sollgard Kungsholmens stadsdelsnämnd Telefon: 08-508 08 444 2018-03-15 Förslag

Läs mer

Yttrande över remiss av Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholm stad

Yttrande över remiss av Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholm stad Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-09-07 Handläggare Lisa Svensson Telefon: 08-50847980 Till Arbetsmarknadsnämnden den 19 september 2017 Ärende

Läs mer

UTVÄRDERING AV STOCKHOLMS STADS PROGRAM FÖR DELAKTIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

UTVÄRDERING AV STOCKHOLMS STADS PROGRAM FÖR DELAKTIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING UTVÄRDERING AV STOCKHOLMS STADS PROGRAM FÖR DELAKTIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2011-2016 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING MED ETT ENGAGEMANG FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING FÖRENAR VI GLOBAL KUNSKAP

Läs mer

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år 15 år Vision 2030 Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen Prioriterade områden 5 års period Vardagsliv Boende, fritid, kultur, miljö Välfärd Vård, utbildning, omsorg Näringsliv Företagande,

Läs mer

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD)

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Utlåtande 2017:112 RIV (Dnr 106-1450/2016) Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:103) av Per

Läs mer

Förslag till reviderad läroplan för förskolan

Förslag till reviderad läroplan för förskolan Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Kontorsutlåtande Sida 1 (6) Handläggare Cecilia Oscarsson Telefon: 08-508 12 195 Till Finansroteln Kommunstyrelsen Förslag till reviderad läroplan

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-31 Handläggare Annelie Sjöberg Tfn: 08-508 25 008 Till Socialnämnden 2017-09-19 Program för barnets

Läs mer

Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg. Göteborgsregionens Kommunalförbund

Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg. Göteborgsregionens Kommunalförbund Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Göteborgsregionens Kommunalförbund 2014 09 17 I samband med att kommunfullmäktige antog 2013 års budgetmål fick Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare

Läs mer

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning Folkhälsoplan Sjöbo kommun Inledning Världshälsoorganisationen, WHO definierade 1946 begreppet hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro

Läs mer

Jämlikt Göteborg Processägare

Jämlikt Göteborg Processägare Jämlikt Göteborg Processägare Fokusområde 5: Strukturella och övergripande förutsättningar Namn, titel, enhet, förvaltning etcetera Varför Jämlikt Göteborg Varför jämlikt Göteborg? 3 Ur rapporten Skillnader

Läs mer

Yttrande över remiss av Personalpolicy för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av Personalpolicy för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen Sida 1 (6) 2016-05-04 Handläggare Jónína Gísladóttir Telefon: 08-508 355 12 Till Arbetsmarknadsnämnden den 17 maj 2016 Ärende 6 Yttrande över remiss av Personalpolicy för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

Social resursförvaltning. Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0901/16

Social resursförvaltning. Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0901/16 Social resursförvaltning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-11-23 Diarienummer 0901/16 Social utveckling Lotta Lidén Lundgren Telefon 031-367 94 54 E-post: lotta.liden@socialresurs.goteborg.se Återkoppling

Läs mer

Yttrande - Remiss Socialt Hållbarhetsprogram

Yttrande - Remiss Socialt Hållbarhetsprogram Sid 1 (5) Yttrande Dnr 17NAN43-4 2018-02-028 Yttrande - Remiss Socialt Hållbarhetsprogram 2017-2023 Näringsliv & arbetsmarknad Gävle anser att programmet inte kan antas i befintligt skick. Näringsliv &

Läs mer

Föredragande borgarrådet Åsa Lindhagen anför följande.

Föredragande borgarrådet Åsa Lindhagen anför följande. PM 2018:27 RVI (Dnr 137-1773/2017) Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor Stöd för styrning och ledning Remiss från Socialstyrelsen Remisstid den 9 februari 2018

Läs mer

Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning och Riktlinjer för budget- och skuldrådgivning

Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning och Riktlinjer för budget- och skuldrådgivning Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Dnr 1242-2017-1.5.1. Sida 1 (7) 2017-12-15 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 12196 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2018-02-01 Översyn

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Det handlar om jämlik hälsa

Det handlar om jämlik hälsa Det handlar om jämlik hälsa Konferensen Folkhälsa för tillväxt och utveckling i Norrbotten, Luleå 31 augusti 2016 Petra Mårselius Utredningssekreterare Kommissionen tillsattes av regeringen sommaren 2015

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning Svar på remiss från kommunstyrelsen.

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning Svar på remiss från kommunstyrelsen. Dnr Sida 1 (6) 2017-12-05 Handläggare Catarina Nilsson 08-508 262 42 Till Trafiknämnden 2018-02-01 Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023. Svar på remiss

Läs mer

Välkomna till Göteborgs Stad

Välkomna till Göteborgs Stad Välkomna till Göteborgs Stad Introduktion för Socialsekreterare och Biståndsbedömare Maria Tuvegran, HR Stadsledningskontoret Idag Snabbfakta Göteborg Förutsättningar och förväntningar Attraktiv arbetsplats

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Medel för särskilda folkhälsosatsningar LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (5) Barbro Müller Medel för särskilda folkhälsosatsningar Beslutat 2011-11-28 Reviderat 2013-02-25 Reviderat 2015-01-12 LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (5) Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Läs mer

Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopings- och tobakspolitiken

Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopings- och tobakspolitiken Östermalms stadsdelsförvaltning Socialtjänsten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-02-12 Handläggare Christina Pettersson Telefon: 08-508 103 20 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2018-03-15 Stockholms stads

Läs mer

Ny grundskola F-3 vid Saffransgatan

Ny grundskola F-3 vid Saffransgatan Angered Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-11-21 Diarienummer N131-0683/17 Handläggare Ingela Lund Telefon: 031-365 11 01 E-post: ingela.lund@angered.goteborg.se Ny grundskola F-3 vid Saffransgatan Ärendet

Läs mer

Svar på remiss avseende Förslag till Göteborgs Stads plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende

Svar på remiss avseende Förslag till Göteborgs Stads plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-03-06 Diarienummer N140-0858/16 Sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder Stina W Björstedt Telefon: 031-366 88 12 E-post: stina.w.bjorstedt@norrahisingen.goteborg.se

Läs mer

Yttrande om HR-program för Göteborgs Stad, begäran om godkännande

Yttrande om HR-program för Göteborgs Stad, begäran om godkännande Yttrande S, MP, V Kommunstyrelsen Ärende 0955/17 Yttrande om HR-program för Göteborgs Stad, begäran om godkännande Göteborgs stads starkaste tillgång är dess medarbetare. Staden har ett stort ansvar att

Läs mer

Trygg i Göteborg överenskommelser om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen

Trygg i Göteborg överenskommelser om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen Trygg i Göteborg överenskommelser om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen Gunilla Henningsson Social resursförvaltning, enheten för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande Jag kommer berätta om

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) Remiss från Finansdepartementet

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) Remiss från Finansdepartementet PM Rotel I (Dnr 2017/001842) Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) Remiss från Finansdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Remissen besvaras

Läs mer