Teknisk utredning av användning av frigjort frekvensutrymme vid övergång till marksänd digital-tv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk utredning av användning av frigjort frekvensutrymme vid övergång till marksänd digital-tv"

Transkript

1 1 (63) frekvensutrymme vid övergång till marksänd

2 2 (63) SAMMANFATTNING I denna studie har vi analyserat möjligheten att, inom frekvensbanden III (VHF) och IV/V (UHF), frigöra spektrum, s.k. dividendkapacitet, för olika tjänster och system baserat på tre olika scenarier: scenario 1 med oförändrad infrastruktur för digital marksänd TV (DVB-T), scenario 2 med mindre förändring av DVB-T-näten och scenario 3 med möjlighet till stora förändringar av DVB-T-näten. I alla 3 scenarierna är dock förutsatt att fem DVB-T-nät (eller en datakapacitet av 110 Mb/s) finns på UHF-bandet till minst 70% av svenska hushållen och att två nationella T-DAB-nät finns på VHF-bandet. Ovanpå detta har dividendkapaciteten beräknats. Studien förutsätter att grannländer utnyttjar sina frekvenser för T-DAB och DVB-T. Deras möjligheter till införandet av dividendsystem har ej utretts. De system/tjänster som studerats är DVB-T/HDTV, DVB-H, MediaFLO, T-DAB/T-DMB, UMTS/MBMS samt WiMAX. Fyra olika svenska regioner har valts ut som referens för analyserna: Skåne som den del av Sverige där det bedömts vara svårast att få loss dividendkapacitet, Örebro respektive Örnsköldsvik som exempel på områden där det är förhållandevis lätt att hitta dividendkapacitet samt Stockholm som är en region som bedömts ligga mellan dessa i svårighet. För varje system/tjänst har i varje region fyra olika referensnät analyserats, från ett relativt glest nät med 50 km sändaravstånd till ett mycket kompakt nät med 2 km sändaravstånd. Studien visar att för system/tjänst som dimensionerats för takantennmottagning (DVB-T och WiMAX) är dividendkapaciteten oftast inte begränsad av störning från systemet utan av störning in mot systemet. Man får då ingen ökad kapacitet om man genom förtätning av näten minskar de egna störnivåerna. Detta visas i resultaten från scenario 1 där dividendkapaciteten för DVB-T på UHF i Skåne blir 4 kanaler (32 MHz) och i Örebro 12 kanaler (96 MHz), oberoende av referensnätets storlek. Dividendkapaciteten för DVB-T på VHF i dessa två regioner är 1 (7 MHz) respektive 7 (49 MHz) kanaler. Av studien framgår också att för system som dimensionerats för portabel utomhusmottagning (DVB-H, MediaFLO, T-DAB/T-DMB och MBMS/UMTS) blir dividendkapaciteten normalt begränsad av störning från systemen och därmed ökar kapaciteten när man minskar störnivån genom förtätning av näten. I Skåne varierar kapaciteten på UHF för DVB- H/MediaFLO mellan 0 kanaler för det glesaste nätet och 15 (120 MHz) för det tätaste. För MBMS/UMTS är variationen mindre, 11 kanaler (88 MHz) för det glesaste referensnätet och 15 kanaler (120 MHz) för det tätaste, på UHF i Skåne. Sammanfattningsvis över samtliga regioner och referensnät varierar dividendkapaciteten för DVB-T mellan 4+1 (UHF+VHF) och 12+7 kanaler, för DVB-H/MediaFLO mellan 0+0 och 20+7 kanaler, för T-DAB/T-DMB mellan 0+0 och 20+7 kanaler, för WiMAX mellan 4+1 och 10+7 kanaler samt slutligen för MBMS/UMTS mellan 11+2 och 20+7 kanaler. De kanaler som frigörs är utspridda över hela frekvensbanden. De skulle kunna samlas till en del av bandet men det kräver en internationell koordinering. Att, som i scenario 2, göra mindre förändringar i de fem DVB-T-näten i svåra områden, som Skåne, påverkar ej dividendkapaciteten mer än marginellt. Viss ökning av kapaciteten skulle kunna fås genom att flytta någon kanal från närliggande områden.

3 3 (63) I scenario 3 har vi dels studerat effekten av större förtätning av DVB-T-näten och dels sett på möjligheten att bygga DVB-T-näten som SFN (singelfrekvensnät). Det visar sig dock svårt att med SFN kunna uppnå en datakapacitet motsvarande 110 Mb/s för DVB-T, vilket var en av förutsättningarna för studien. Med enbart förtätning av DVB-T-näten ökar inte dividendkapaciteten i Skåne, däremot fås en viss ökning i andra mindre svåra områden.

4 4 (63) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND BESKRIVNING AV UPPDRAGET DIGITAL-TV-NÄTEN I SVERIGE BESKRIVNING AV RRC04/ FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ANTAGANDEN FÖR STUDIEN AKTUELLT FREKVENSUTRYMME Allmänt Band III VHF ( MHz) Band IV/V UHF ( MHz) FÖR STUDIEN UTVALDA PROVOMRÅDEN KOORDINERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR RELATERAT TILL RRC04/ Allmänt Svenska input requirements till RRC AVGRÄNSNINGAR GENERELLA DEFINITIONER OCH MODELLER Programvara Definitioner av täckning Vågutbredningsmodell Typer av mottagning Övriga definitioner SYSTEM SOM BEHANDLAS I STUDIEN Allmänt T-DAB/T-DMB DVB-T/HDTV DVB-H MediaFLO MBMS/UMTS WiMAX/BWA WLAN SAMMANSTÄLLNING AV VIKTIGA PARAMETRAR FÖR RESPEKTIVE SYSTEM REFERENSNÄT FÖR DIVIDENDSYSTEMEN ARBETSMETODIK Skyddsförhållanden Provområden Kompatibilitetsberäkning för tilldelade frekvenser SCENARIO 1 BEFINTLIG INFRASTRUKTUR FÖR DIGITAL-TV ALLMÄNT OM SCENARIO Dividendkapaciteter i respektive provområde Kommentarer till kapaciteter för respektive dividendsystem DIVIDENDKAPACITETEN I ETT MINDRE OMRÅDE SCENARIO 2 VISSA FÖRÄNDRINGAR I DISTRIBUTIONSNÄTET ALLMÄNT OM SCENARIO DIVIDENDKAPACITETER I RESPEKTIVE PROVOMRÅDE SCENARIO 3 EN HELT NY PLANERING AV AKTUELLT FREKVENSOMRÅDE ALLMÄNT OM SCENARIO

5 5 (63) 5.2 NATIONELLA SFN FÖRTÄTNING AV NÄT SLUTSATSER REFERENSER APPENDIX 1: BERÄKNINGSMETOD FÖR DVB-T SJÄLVINTERFERENS... 62

6 6 (63) 1. BAKGRUND 1.1 Beskrivning av uppdraget Regeringen har gett PTS i uppdrag att utreda vilket frekvensutrymme som frigörs vid det marksända analoga TV-nätets nedläggning och för vilka användningsområden dessa frekvenser kan utnyttjas. PTS skall slutredovisa sitt uppdrag till regeringen senast 1 september Som ett led i regeringsuppdraget har PTS lagt ett uppdrag att ur ett tekniskt perspektiv analysera följande tre scenarier: I scenario 1 analyseras vilket frekvensutrymme som kan frigöras om man behåller den befintliga infrastrukturen för I scenario 2 analyseras om mer utrymme kan frigöras om mindre förändringar görs i infrastrukturen för digital TV I scenario 3 utgår man från en helt ny infrastruktur för Detta uppdrag har utförts av ( och slutredovisas till PTS senast den 19 april Digital-TV-näten i Sverige Övergången från analog- till är ett resultat av ett riksdagsbeslut våren Beslutet innebär att övergången ska vara helt slutförd senast den 1 februari År 2004 beslöt riksdagen också att det nät som SVT använder för digital marksänd TV skall kunna nå 99.8 % av hushållen, d.v.s. samma täckningsgrad som det analoga TV-nätet. Totalt finns idag fem marksända digitala TV-nät som tillsammans sänder cirka 32 program. Från mitten av 2006 nås 98 % av hushållen av fyra nät. Det femte nätet beräknas då nå cirka 65 % av hushållen. I slutet av 2007 beräknas 99.8 % av hushållen nås av det nät som SVT använder. Antalet sändare som åtgår för att täcka 99.8 % av hushållen uppgår till 54 storstationssändare och en stor del (ca ) av de befintliga (649) mindre sändarna (TV2-slavarna). För att nå 98 % behöver man ett nät som förutom de 54 storstationerna har ett 20-tal av de mindre sändarstationerna (TV2-slavarna). Med mindre sändarstationer menas stationer med lägre effekt och antennhöjder än vad som används på storstationerna. Nedsläckning av de analoga TV-näten påbörjades på Gotland i september Därefter följde Motala-Linköping och Gävle i oktober. Övergången till enbart digitala marksändningar fortsätter därefter enligt en plan indelad i fem etapper:

7 7 (63) Etapp 2 under våren 2006 omfattar sändarstationerna i Kisa, Norrköping, Västerås, Uppsala, Örebro, Östhammar, Bollnäs, Borlänge, Hudiksvall och Mora, totalt cirka en miljon hushåll. Etapp 3 under hösten 2006 och omfattar sändarstationerna Borås, Emmaboda, Finnveden, Halmstad, Jönköping, Nässjö, Skövde, Varberg, Vislanda och Västervik. Etapp 4 under våren 2007 med Stockholm först ut för att sedan följas av Sollefteå, Sundsvall, Sveg, Tåsjö, Ånge, Örnsköldsvik, Östersund, Arvidsjaur, Gällivare, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyn och Överkalix. Etapp 5 under hösten 2007 omfattar sändarstationerna Filipstad, Karlstad, Lycksele, Skellefteå, Storuman, Sunne, Vännäs, Bäckefors, Göteborg, Trollhättan, Uddevalla, Helsingborg, Hörby, Karlshamn, Karlskrona och Malmö. 1.3 Beskrivning av RRC04/06 Den regionala (ITU region 1) konferensen RRC04/06 har till uppgift att ta fram en frekvensplan och tekniska regler för användning och koordinering av digital terrester rundradio i band III, IV och V. Denna plan skall bland annat ersätta den befintliga frekvensplanen för analog TV från 1961 (ST61-planen) [1]. Konferensen genomförs i två sessioner varav den första ägde rum den maj Den andra sessionen kommer att hållas den 15 maj-16 juni Under första sessionen togs en rapport fram att användas i arbetet inför och under den andra sessionen (RRC04) [2]. Rapporten innehåller bl.a. information om hur nationella önskemål skall utformas och de databasformat som skall användas i planeringsarbetet. Rapporten innehåller även de planeringsprinciper som skall tillämpas, innefattande bl.a. skydd av etablerade tjänster, övergång från analog till digital utsändning samt förslag till administrativa regler för koordinering och förändring av den plan som skall tas fram vid den andra sessionen. Den andra sessionens huvudsakliga uppgift är att fastställa den nya planen för användning av digital marksänd rundradio i frekvensområdet MHz samt MHz. Avtalet kommer även att innehålla exempelvis procedurer för koordinering av sändare sinsemellan och mot andra tjänster än digital terrester rundradio.

8 8 (63) 2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ANTAGANDEN 2.1 För studien aktuellt frekvensutrymme Allmänt Denna studie omfattar en analys av band III (VHF) och band IV/V (UHF). Samtliga frekvenser i band I kan frigöras för andra tjänster men intresset för att nyttja frekvenserna i band I verkar emellertid vara begränsat. Band I kommer inte vidare att behandlas i denna studie Band III VHF ( MHz) För närvarande finns två T-DAB-nät koordinerade enligt den befintliga CEPT-planen WI95 [3], ett nationellt block på kanal 12B samt ett regionalt nät bestående av 25 regioner varav sex är sammanslagna. De regionala T-DAB-tilldelningarna ligger delvis i frekvensbandet ovanför 230 MHz, kanal 13, som inte omfattas av RRC-arbetet. En mer detaljerad beskrivning av svenska önskemål inför RRC finns i kapitel 2.3. I band III förutsätts i denna studie två nationella T-DAB-muxar utbyggda till en täckningsgrad av 98 % befolkningstäckning. Vi förutsätter vidare i studien att de båda T-DAB-muxarna uteslutande finns på kanal 12 eller 13, se figur 1 nedan över det regionala nätet i WI95- planen. Möjligheten att använda kanal 12 i Sverige för andra tjänster utreds alltså inte i denna studie pga. T-DAB-tilldelningarna. För beräkningar används 200 MHz som referensfrekvens för band III.

9 9 (63) Figur 1: Regionalt nät WI Band IV/V UHF ( MHz) I denna studie förutsätts fem DVB-T-muxar för traditionell TV, vardera med en datakapacitet av 22 Mbit/s. Där studien har sett på möjligheten att använda andra systemparametrar för DVB-T än dagens så har det antagits att näten totalt ska tillhandahålla en kapacitet på 110 Mbit/s, dvs. samma kapacitet som dagens fem muxar. För beräkningar används 650 MHz som referensfrekvens för band IV/V.

10 10 (63) 2.2 För studien utvalda provområden För att få en uppfattning om vilket frekvensutrymme som kan frigöras för hela Sverige i de olika scenarierna har några provområden valts ut. I dessa har vi mer i detalj studerat hur mycket spektrum som kan frigöras för andra ändamål, den s.k. dividendkapaciteten. Vi har valt ut fyra allotmentområden, se figur 2 nedan. Skåne och Stockholm har valts eftersom dessa områden både har ett stort kommersiellt intresse och är spektrummässigt trånga områden med hänsyn till grannländers spektrumutnyttjande. Vi har även tittat närmare på Örnsköldsvik och Örebro som bedöms som områden där det är lättare att frigöra frekvenser. Vi har utifrån resultatet i dessa provområden gjort en extrapolation för att få en uppfattning om situationen för hela landet. Frekvenssituationen i provområdena beskrivs närmare i kapitel Figur 2: Provområden

11 11 (63) 2.3 Koordineringsförutsättningar relaterat till RRC04/ Allmänt Inför den andra sessionen av RRC04/06 lämnades senast den 31 oktober 2005 önskemål om tilldelningar i frekvensbanden, nedan även kallade input requrements, från alla länder inom planeringsområdet. Dessa input requirements är en viktig förutsättning för denna studie och kallas här för den preliminära planen. I Europa är man inriktad på att utifrån denna preliminära plan skapa en förkoordinerad frekvensplan inför den andra sessionen av RRC04/06. Enligt rapporten från den första sessionen (RRC04) kan input requirements anges som allotment (områdestilldelning) eller som assignment (stationstilldelning). Assignment innebär att den tilldelade frekvensen är knuten till en specifik station (position) med känd karakteristik såsom antennhöjd, effekt m.m. Allotment innebär att ett specifikt område tilldelas en frekvens. Detta kan vara lämpligt att använda då man inte har helt klart för sig vilka sändare och vilken karakteristik dessa skall ha eller då man vill nyttja så kallade SFN (singelfrekvensnät) Svenska input requirements till RRC Input requirements på UHF-band IV och V De svenska önskemålen till andra sessionen av RRC är sju rikstäckande nät bestående av allotments och assignments, utan någon inbördes koppling mellan allotment respektive assignment. Samtliga allotments är angivna som referensnät 1 (RN1), dvs. som large area service SFN med RPC2. RPC står för Reference Planning Configuration och beskriver i huvudsak under vilka mottagningsförhållanden som det planerade nätet skall fungera. RPC2 är anpassad för att kunna ge portabel utomhusmottagning eller lägre kvalitets inomhusmottagning. Därutöver är också svenska storstationer angivna som önskade tilldelningar (assignments). Allotment och assignment har samma frekvens och är deklarerade som kompatibla, dvs. kan dela samma frekvens. Referensnät 1 finns även anpassad för andra mottagningsförhållanden, RPC1 är baserad på takantennmottagning och RPC3 för inomhusmottagning. Referensnät 1 är formad som en hexagon med en sändare i mitten. De referensnät som tas fram för de system som behandlas i denna studie kommer att ha samma struktur som referensnät 1 i RRC, se kapitel 2.7. De i input requirements angivna allotment-områdena baserar sig huvudsakligen på den täckning som Teracoms storstationer ger för fast mottagning. I tillägg finns också önskemål om en 8:e frekvens i några tätbefolkade delar där intresset är stort för att tillhandahålla många program. Dessa områden är Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås.

12 12 (63) Input requirements på VHF-band III I band III finns svenska önskemål om fyra rikstäckande T-DAB-nät samt ett rikstäckande DVB-T-nät. T-DAB-näten skall huvudsakligen tilldelas frekvenser i kanal 10, 11 och 12 medan DVB-Tnäten avser att nyttja VHF-kanalerna 5-9. DVB-T-önskemålen i VHF-bandet är liksom i UHFbandet angivna som RPC2. För T-DAB-näten är avsikten att få två nya T-DAB-näts-tilldelningar utöver de två befintliga. Sverige försöker också i samband med RRC att flytta de befintliga T-DAB-tilldelningarna från kanal 13 till frekvenser under 230 MHz för att dessa också skall omfattas av RRC-planen. T-DAB-önskemålen är angivna som allotments med RPC5, med avsikt att tillhandahålla inomhusmottagning. Förutom RPC5 finns även RPC4 definierad i RRC, denna är framtagen för mobil mottagning av T-DAB. 2.4 Avgränsningar Följande avgränsningar har gjorts vid bestämning av dividendkapaciteten: Ingen hänsyn har tagit till andra primära tjänster i banden, vilka för vissa av kanalerna kan vara en begränsande faktor gentemot vissa grannländer Studien förutsätter att grannländer utnyttjar sina frekvenser för T-DAB och DVB-T i enlighet med den preliminära planen. Grannländers möjligheter till införandet av dividendsystem har ej utretts Ingen hänsyn har tagits till bi- och multilaterala överenskommelser utöver vad som finns i den preliminära planen För dividendkapaciteten har ett antal regioner studerats. Utifrån det har vi gjort en bedömning för landet som helhet 2.5 Generella definitioner och modeller Programvara I studien används frekvenskoordineringsprogramvaran GiraCov utvecklad av Progira Radio. Programvaran används av flera sändningsbolag i Europa i analysen av RRC-planen. För denna studie har programvaran anpassats för att kunna hantera också andra system än T-DAB och DVB-T.

13 13 (63) Definitioner av täckning Procent av platserna Anger sannolikheten för mottagning i ett litet område (500x500 meter i denna studie). Procent av tiden Anger för hur stor del av tiden som systemet är skyddat från störningar. För täckningsberäkningar har signalnivån för 50 % av tiden använts medan signalnivån för 1 % av tiden har använts för att uppskatta störningar Vågutbredningsmodell Rekommendation ITU-R P [4] har använts som prediktionsmodell vid beräkning av fältstyrka. Detta är också den vågutbredningsmodell som används i RRC. Modellen är tillämpbar på frekvensintervallet MHz, avstånd km och för 1 50 % av tiden. Modellen skiljer på utbredning över nio olika geografiska zoner Typer av mottagning Fast mottagning Mottagning med en riktantenn som är monterad på ett hustak. För fast mottagning beräknas fältstyrkan på 10 meter ovanför marken. Handburen portabel mottagning Mottagning med en portabel terminal som är handburen. Mottagningen kan ske utomhus såväl som inomhus eller i en bil. Mottagaren rör sig endast långsamt. I denna studie använder vi täckning utomhus som referens. Fältstyrkan beräknas på 1.5 meters höjd över marken. Mobil mottagning Mottagning med en extern antenn monterad på en bil. Fältstyrkan beräknas på 1.5 meters höjd över marken Övriga definitioner Min FS (MMEFS) Den fältstyrka som krävs för täckning. MMEFS står för Minimum Median Equivalent Field Strength. Imax Ett referensnäts störningskänslighet. Imax definieras som MMEFS PR AntDir Cl där PR (C/N) är skyddsförhållande

14 14 (63) AntDir är polarisations- och antenndiskriminering Cl anger den kombinerade sannolikheten för täckning Störningspotential Den utgående störningen från ett referensnät. 2.6 System som behandlas i studien Allmänt I detta kapitel beskrivs för de system som behandlas i studien de radiomässiga parametrar som är av relevans för utredningens frågeställning om möjligt frekvensutrymme. En kort översiktlig beskrivning av respektive system ges också. I några fall finns det flera varianter av systemen. I dessa fall har vi försökt välja en variant som kan anses vara representativ och som skulle kunna användas på de frekvenser som studien avser. Utöver detta har vi också varit tvungna att skala om system som ursprungligen är anpassade för andra frekvenser än de för studien intressanta, detta gäller exempelvis WiMAX och i viss mån T-DAB och WCDMA (UMTS). I kapitel 2.7 finns en sammanställning i tabellform med några av de radioparametrar som används i denna studie T-DAB/T-DMB T-DMB (Digital Multimedia Broadcasting) kan sägas vara ett samlingsnamn för några olika system som är baserade på T-DAB-systemet. Skillnaden är enbart att T-DMB använder de möjligheter som T-DAB erbjuder för data-broadcasting av exempelvis IP-baserade data. Ur planeringssynpunkt kan man anta att T-DMB och T-DAB är ekvivalenta. Planeringsparametrar för T-DAB är givna i EBU Planning Handbook [5]. T-DAB-systemet är idag endast specificerat för VHF (band III) och L-bandet ( MHz). De mottagare som är tillgängliga idag är därför endast anpassade för dessa frekvensband. Då det gäller T-DAB/ T-DMB på UHF-frekvensbanden måste man skala om vissa parametrar för att få fram relevanta planeringsparametrar. Bandbredden är 1.5 MHz och är anpassad så att det skall rymmas fyra T-DAB-frekvensblock (A, B, C, och D) på en tv-kanal på VHF med 7 MHz bandbredd. För det fall T-DAB skulle användas i UHF-banden med 8 MHz kanalraster skulle det fortfarande bara rymmas fyra T- DAB-frekvensblock på en 8 MHz tv-kanal. Man kan också notera att såväl T-DAB som DVB-T /DVB-H och MediaFLO är OFDMbaserade. Därför blir planeringsparametrarna mycket lika så när som på systembandbredden.

15 15 (63) Några viktiga parametrar/antaganden: Mottagningssätt: Antenngain: Modulation: C/N: Handportabel mottagning utomhus. Frekvensberoende i enlighet med DVB-H implementation guideline [8]: dbi på 650 MHz dbi på 200 MHz DQPSK, mode 1, guardintervall ¼ (246 µs) 15 db DVB-T/HDTV DVB-T-standarden använder en mängd olika modulationsnivåer och kodtakter för att kunna anpassa systemet till vilket krav som finns på kapacitet och robusthet. DVB-T-systemet finns beskrivet i [6]. Planeringsparametrar för DVB-T finns i RRC04 rapporten [2]. Ett HDTV-system antas vara helt baserat på DVB-T-standarden med den skillnaden att endast en eller ett fåtal program kan sändas i varje multiplex. I normalfallet när DVB-T används för traditionell TV sänds 4-6 program i varje mutliplex. Planeringsmässigt finns inte någon skillnad mellan DVB-T för traditionell TV och HDTV. I fortsättningen använder vi DVB-T/HDTV när vi menar traditionell TV och HDTV. Några viktiga parametrar/antaganden: Mottagningssätt: Antenngain: Modulation: C/N: Takantennmottagning 9.1 dbi på 650 MHz 7.1 dbi på 200 MHz 64-QAM 21 db DVB-H DVB-H-systemet är en vidareutveckling av DVB-T. DVB-H (Handheld) [7, 8] är speciellt anpassat att användas för sändningar till handburna terminaler. De viktigaste egenskaperna jämfört med DVB-T är: Möjlighet att slå av RF-delarna hos mottagaren för att öka livslängden på batterierna, så kallad time slicing

16 16 (63) Extra felskydd (MPE-FEC), samt möjlighet till tidsinterleaving för att förbättra den mobila mottagningen Signalering av tjänster med möjlighet för mottagaren att följa en och samma tjänst på annan frekvens/mulitplex för det fall mottagningen har för låg kvalitet på den ursprungliga frekvensen En ny 4k-mode som ger utökade SFN-möjligheter DVB-H-systemet kan liksom DVB-T användas både på VHF och UHF. Emellertid finns enligt vissa tillverkare en praktisk begränsning till kanalerna i intervallet 21 till 49 (ca 700 MHz enligt Nokia [9]). Begränsningen uppåt i frekvens beror på brantheten på ingångsfiltret som skyddar DVB-H-mottagarens ingång mot mobilens utsända signal och gäller enbart då systemet skall samexistera med GSM900. Det finns emellertid tester där DVB-H-systemet framgångsrikt provats tillsammans med GSM900 upp till kanal 55 (746 MHz). Samtidigt ger doppleregenskaperna för ett 8k DVB-T/H-system också begränsningar i prestanda på höga frekvenser då mottagningen sker vid höga hastigheter. I dag finns endast DVB-H-mottagare för UHF-bandet. Det finns inget som hindrar att DVB-H används i VHF-banden men på VHF är det svårt att bygga in en antenn med bra egenskaper i mottagaren. DVB-H finns standardiserat för bandbredderna 5, 6, 7 och 8 MHz. För denna studie har vi antagit att bandbredden är 7 MHz på VHF och 8 MHz på UHF för att passa de existerande kanalrastren på frekvensbanden. Planeringsparametrarna för DVB-H är huvudsakligen gemensamma med de som används för planering av DVB-T, för jämförbar systemvariant och jämförbart mottagningssätt. En viktig skillnad är dock att en handportabel DVB-H-terminal har sämre antennegenskaper än man normalt använder då man planerar för inomhusmottagning med DVB-T. Några viktiga parametrar/antaganden: Mottagningssätt: Antenngain: Modulation: C/N : Handportabel mottagning utomhus Frekvensberoende i enlighet med DVB-H implementation guideline [8]: dbi på 650 MHz dbi på 200 MHz QPSK, 8k, R=2/3 med ¾ FEC, guardintervall ¼ (224 us) 12.5 db

17 17 (63) MediaFLO MediaFLO är ett system för att överföra data till handburna terminaler. Systemet är framtaget av Qualcomm i USA [10] och använder sig liksom T-DAB och DVB-T av OFDM-tekniken. Systemet har mycket stora likheter med DVB-H (och därmed DVB-T), men man har låst några av transmissionsparametrarna och har därför färre varianter än vad som förekommer för DVB-H. Man kan se MediaFLO som en konkurrent till både DVB-H, det japanska ISDB-T samt de 3G-baserade unicast-systemen. MediaFLO uppges kunna användas på frekvenser mellan 450 och 3000 MHz. Eftersom systemet är OFDM-baserat finns det också möjlighet att använda SFN. Bandbredden kan vara 5, 6, 7 eller 8 MHz. För denna studie har vi antagit att 7 MHz används på VHF-bandet och 8 MHz på UHF-bandet. Med 8 MHz bandbredd blir kapaciteten 14.9 Mbit/s, då 16-QAM-modulationen används, för QPSK blir kapaciteten ungefär 7.5 Mbit/s. Skillnaderna mellan DVB-H och MediaFLO bedömer vi vara så små att vi kan likställa dem i denna studie. Båda är OFDM-baserade, har samma C/N-värde och krav på skydd. Några viktiga parametrar/antaganden: Mottagningssätt: Antenngain: Handportabel mottagning utomhus Frekvensberoende i enlighet med DVB-H implementation guideline [8]: dbi på 650 MHz dbi på 200 MHz Modulation: QPSK, R=½, guardintervall 1/8 C/N: 12.5 db MBMS/UMTS MBMS (Mobile Broadcast/ Multicast Service) kan erbjuda multicast-tjänster via existerande mobiltelefonnät dvs. WCDMA och EDGE. MBMS har standardiserats inom 3GPP (Third Generation Partnership Project) [18]. MBMS kan överföra korta ljud- och videosekvenser men även s.k. streaming -tjänster och kan ses som ett tänkbart alternativ till DVB-H för broadcast-tjänster via mobiltelefonnäten [11]. Eftersom mobiltelefoninfrastrukturen används blir även en interaktion mellan användare och tjänsteleverantör möjlig, vilket inte direkt kan åstadkommas via konventionell rundradio.

18 18 (63) Med WCDMA (5 MHz bandbredd) kan man få plats med tjänster med vardera en bithastighet på 128 kbit/s. De beräkningar som görs i denna studie bygger på bithastigheten 128 kbit/s. Skyddsförhållanden mellan WCDMA och DVB-T finns givna i [12]. Eftersom WCDMA inte primärt är anpassat för de för studien intressanta frekvensbanden har fältstyrkevärdena räknats om från 2 GHz till aktuell frekvens. De värden som används vid studien är angivna i tabell 1 och 2 i kapitel 2.7. I avsaknad av exakta planeringskriterier för MBMS via UMTS använder vi de som gäller för UMTS. Beräkningen är enbart gjord för nerlänken, dvs. från basstationen till terminalen. Några viktiga parametrar/antaganden: Mottagningssätt: Antenngain: Modulation: C/N: Handportabel mottagning utomhus Frekvensberoende i enlighet med DVB-H implementation guideline [8]: dbi på 650 MHz dbi på 200 MHz QPSK -10 db WiMAX/BWA WiMAX står för Worldwide Interoperability for Microwave Access och kan användas för att erbjuda trådlösa bredbandstjänster [13, 14]. Det pågår en utveckling av WiMAX-systemet. För närvarande finns det flera versioner av specifikationen, IEEE och IEEE e. Den första baserar sig på stationär mottagning och den senare klarar även av mobil mottagning. För denna studie har vi valt att koncentrera oss på den stationära WiMAX-standarden. IEEE (tidigare benämnt revision D eller d) är ett OFDM-system och passar både för LOS (Line Of Sight) och NLOS (Non LOS). Tillverkare har tagit fram utrustning för såväl utomhus- som inomhusbruk samt moduler för bärbara datorer. Systemet klarar av att betjäna upp till ett hundratal användare och kan även användas för att mata WLAN-öar. Modulationstekniken för WiMAX är OFDM med 512 eller 2048 bärvågor. Modulationsform är QPSK, 16-QAM eller 64-QAM. Systemet tillåter en justering av modulationen beroende på SNR i kanalen. Frekvensband som används idag är 3.5 GHz och 5.8 GHz. Bandbredden är 3.5 och 7 MHz för 3.5-GHz-bandet och 10 MHz för 5.8 GHz-bandet. När mer bandbredd görs tillgänglig kommer moder med större bandbredd att läggas till specifikationen. För att kunna göra

19 19 (63) beräkningar med WiMAX-systemet på band III och band IV/V har fältstyrkevärden skalats om för användning i de för studien aktuella frekvensbanden. Beräkningen är enbart gjord för nerlänken, dvs. från basstationen till terminalen. Några viktiga parametrar/antaganden: Mottagningssätt: Antenngain: Modulation: C/N: Takantennmottagning Samma som fast takantennmottagning för DVB-T: 9.1 dbi på 650 MHz 7.1 dbi på 200 MHz 16-QAM 12 db WLAN WLAN baseras på IEEE g och är optimerat för inomhusprestanda på kortare avstånd, upp till 100 meter. Systemet är byggt för att betjäna upp till ett 10-tal användare per basenhet. Nuvarande standard heter g vilken har en bithastighet på 54 Mbit/s och ersätter den tidigare IEEE b som har en bithastighet på 11 Mbit/s g är dock bakåtkompatibel och möjliggör användandet av b och g i samma nätverk [15, 16]. Några viktiga parametrar/antaganden: 22 MHz bandbredd och 25 MHz kanalseparation. Frekvensband GHz. Modulation OFDM mot basstation Uteffekt maximalt 22 dbm, typisk uteffekt dbm. På grund av den stora bandbredden på 22 MHz blir det mycket svårt att använda WLANtekniken på 7 eller 8 MHz bandbredd. Endast i fallet då man kan frigöra tre intilliggande TV kanaler på UHF är det realistiskt att använda WLAN-systemet. Detta anses praktiskt svårt utifrån dagens frekvenssituation. Vi har därför valt att inte ta med WLAN i analysen av dividendkapacitet. Teoretiskt bör dess egenskaper på UHF- och VHF-banden vara mycket lika de som finns beskrivna för WiMAX/BWA.

20 20 (63) 2.7 Sammanställning av viktiga parametrar för respektive system Nedan finns tabeller som sammanfattar några av de viktigaste planeringsparametrarna för respektive system. Eftersom vissa av systemen inte primärt är anpassade till de frekvenser som studien avser har dessa skalats om till rätt frekvens för att jämförelsen skall bli någorlunda rättvis. Tabell 1: Sammanställning av planeringsparametrar för respektive system på UHF (650 MHz) System DVB-T/ HDTV DVB-H/ MediaFLO T-DAB/ T-DMB WiMAX/ BWA MBMS/ UMTS Mottagningssätt Takantenn Handburen utomhus Handburen utomhus Takantenn Handburen utomhus C/N/SIR [db] Bandbredd [MHz] Mottagarens antennhöjd [m] Antenna gain (net) [dbi] Brusfaktor mottagare [db] Min FS [dbuv/m] Imax [dbuv/m]

21 21 (63) Tabell 2: Sammanställning av planeringsparametrar för respektive system för VHF (200 MHz) System DVB-T/ HDTV DVB-H/ MediaFLO T-DAB/ T-DMB WiMAX/ BWA MBMS/ UMTS Mottagningssätt Takantenn Handburen utomhus Handburen utomhus Takantenn Handburen utomhus C/N/SIR [db] Bandbredd [MHz] Mottagarens antennhöjd [m] Antenna gain (net) [dbi] Brusfaktor mottagare [db] Min FS [dbµv/m] Imax [dbµv/m] Några anmärkningar: Brusfaktorerna som används är satta till de värden som anges på aktuella frekvenser idag Fältstyrkorna Imax och Min FS refererar till 10 meters antennhöjd i samtliga fall Min FS gäller 95 % av platserna för alla system Imax anger hur mycket störning som systemet tål utan att mottagningskvaliteten försämras

22 22 (63) 2.8 Referensnät för dividendsystemen För att ta reda på hur många kanaler som man kan frigöra under olika förutsättningar har vi skapat fyra olika referensnät (RND). Dessa används för att beräkna störningar från dividendsystemen. Referensnäten dimensioneras på sådant sätt att man uppnår täckning inom hela den yta som referensnätet täcker. Alla referensnät består av sju sändare som är placerade i centrum och i hörnen på en hexagon. En öppen nätstruktur har valts, dvs. sändarna har rundstrålande antenner och serviceområdets yta är 15 % större än den hexagon som bygger upp nätets yttre sändare. Se figur 3 nedan. Denna nätstruktur kallas referensnät 1 (RN1) i RRC. Figur 3: Referensnät bestående av sju sändare med ett serviceområde vars yta är 15 % större än den hexagon som bygger upp nätets yttre sändare. Referensnäten är visserligen teoretiska till sin natur men avsikten är att de skall avspegla en någorlunda verklig infrastruktur för utsändning av dividendtjänsten. Tabell 3 nedan anger de referensnät (RND) som har skapats för dividendsystemen. Avsikten med de olika referensnäten är att få en uppfattning om hur resultaten förändras utifrån den infrastruktur som används vid utsändningen. Det kan vara värt att påpeka att man alltid kan använda en viss frekvens eller kanal, oavsett hur störningssituationen ser ut, om man är beredd att bygga ett sändarnät med tillräcklig täthet och med en effekt anpassad för den inkommande störningen. Vi har inte i studien utrett hur dividendkapaciteten förändras om effekterna höjs i referensnäten.

23 23 (63) Tabell 3: Referensnät för dividendsystem RND Namn Antennhöjd Sändaravstånd Antal sändare Anm. 1 Högmast/högeffekt 150 m 50 km 7 Befintlig broadcast 2 Högmast /lägre effekt 150 m 20 km 7 Förtätat CDMA Lågmast/lågeffekt 50 m 10 km 7 UMTS/GSM 4 Lågmast/micro 20 m 2 km 7 Småceller För de referensnät som är givna i tabell 3 dimensioneras effekten i sändarna så att täckningen inom serviceområdet uppfyller planeringsparametrarna enligt tabell 1 och 2. Detta visas i tabellerna 4 och 5 nedan. Vid framtagandet av effekterna tas ingen hänsyn till självinterferens eller terrängvariationer av följande orsaker: Vi gör antagandet att de OFDM-baserade systemen har ett guardintervall som möjliggör täckning för det största (glesaste) referensnätet (RND1). Detta gäller inte i scenario 3 där nationella SFN utreds Hänsyn till terrängvariationer har utelämnats då dessa beräkningar är tidskrävande. Notera dock att vid bestämning av redan accepterad interferensnivå i tas viss hänsyn till terrängen eftersom en högre accepterad interferensnivå används i exempelvis Örnsköldsvik. Tabell 4: Effekt [W] per sändare i referensnäten på UHF-bandet RND Namn DVB-T/ HDTV DVB-H/ MediaFLO T-DAB/ T-DMB WiMAX/ BWA MBMS/ UMTS 1 Högmast/ högeffekt 2 Högmast/ lägre effekt 3 Lågmast/ lågeffekt 4 Lågmast/ micro < <1 <1

24 24 (63) Tabell 5: Effekt [W] per sändare i referensnäten på VHF-bandet RND Namn DVB-T/ HDTV DVB-H/ MediaFLO T-DAB/ T- DMB WiMAX/ BWA MBMS/ UMTS 1 Högmast/ högeffekt 2 Högmast/ lägre effekt 3 Lågmast/ lågeffekt 4 Lågmast/ micro < <1 3 <1 2 <1 <1 <1 2.9 Arbetsmetodik Nedan beskrivs den arbetsmetodik som har använts för att bestämma om ett visst system kan samexistera med sändare i omvärlden som använder frekvenserna för DVB-T och T- DAB. 1. För varje referensnät beräknas hur mycket störning (Imax) som dividendsystemet tål från den statiska omvärlden. Imax-värdena som presenteras i tabellerna 1 och 2 utgår från C/N. En anpassning av Imax måste därför göras beroende på vilket system som stör dividendtjänsten (se kapitel 2.9.1) 2. En kompatibilitetsberäkning görs i kapitel för varje frekvens i våra provområden utifrån den preliminära RRC-planen. DVB-T-allotment definieras som RPC1 och T-DAB som RPC5 3. I scenario 1, 2 och 3 gör vi en kompatibilitetsanalys med samtliga referensnät för dividendsystemen (RND). Resultatet jämförs med kompatibilitetsanalysen för den preliminära planen definierad enligt punkt 2 ovan. Resultatet från denna jämförelse visar om dividendsystemet kan samexistera med omgivande DVB-T- och T-DAB-nät i Sverige och i omvärlden och om ytterligare kapacitet kan frigöras då man går från RND1 (högmast/högeffekt) till RND4 (lågmast/micro)

25 25 (63) Skyddsförhållanden I tabell 6 nedan presenteras de skyddsförhållanden som använts vid framtagandet av Imaxvärden för dividendsystemen. Observera att för T-DAB/T-DMB är det de internationellt fastställda skyddsförhållanden som anges [12, 17] medan skyddsförhållanden för dividendsystemen är en skalning gjord utifrån skillnaden i bandbredd. Det önskade systemet finns presenterat i kolumnen till vänster. Man får t.ex. ett skyddsförhållande på 18 db för DVB-T/HDTV som störs av en WiMAX/BWA-tjänst. Tabell 6: Skyddsförhållanden [db] DVB-T/ HDTV DVB-H/ MediaFLO T-DAB/ T-DMB WiMAX/ BWA MBMS/ UMTS DVB-T/HDTV DVB-H/ MediaFLO T-DAB/T-DMB WiMAX/BWA MBMS/UMTS De Imax-värden, dvs. den maximalt tillåtna störande fältstyrkan för att mottagningsmöjligheterna inte skall degraderas, som gäller för respektive dividendsystem presenteras i tabellerna 7 och 8 nedan. I tabell 9 visas Imax-värden för T-DAB. Dessa värden används för grannländers T-DAB tilldelningar. Det önskade systemet finns presenterat i kolumnen till vänster. Genom att höja effekten i referensnäten för respektive dividensystem skulle man i princip höja värdet på Imax. I fall där störningen in till dividendsystemet är hög skulle detta kunna leda till att man i vissa fall kan dela frekvenser (öka dividendkapaciteten). Förutsättningen är givetvis att dividendsystemet i sin tur inte orsakar störningar på intilliggande DVB-T-nät. Tabell 7: Imax för dividendsystemen på UHF-bandet [dbµv/m] DVB-T/ HDTV DVB-H/ MediaFLO T-DAB/ T-DMB WiMAX/ BWA MBMS/ UMTS DVB-T/HDTV DVB-H/MediaFLO T-DAB/T-DMB WiMAX/BWA MBMS/UMTS

26 26 (63) Tabell 8: Imax för dividendsystemen på VHF-bandet [dbµv/m] DVB-T/ HDTV DVB-H/ MediaFLO T-DAB/ T-DMB WiMAX/ BWA MBMS/ UMTS DVB-T/HDTV DVB-H/MediaFLO T-DAB/T-DMB WiMAX/BWA MBMS/UMTS Tabell 9: Imax för RPC4/RPC5 på VHF-bandet [dbµv/m] DVB-T/ HDTV DVB-H/ MediaFLO T-DAB/ T-DMB WiMAX/ BWA MBMS/ UMTS RPC RPC Provområden I scenario 1 görs en analys av dividendkapaciteten i alla provområden, dvs. i Skåne, Stockholm, Örebro och Örnsköldsvik. För Skåne görs även en analys av dividendkapaciteten för ett mindre område (Lund). Orsaken till att vi också använt ett mindre område såsom Lund, är att vi kräver att frekvensen är tillgänglig i hela området för att anse att den kan användas. På så sätt kan man också få en uppfattning om i vilken utsträckning som frekvenser kan nyttjas på mer lokal basis. I scenario 2 görs en analys för alla områden och i scenario 3 görs en jämförelse mellan Skåne, Örnsköldsvik och Örebro. I tabellerna nedan visas de frekvenser som nyttjas för digital radio och tv i dag i provområdena samt de som ingår i RRC-planen.

27 27 (63) Tabell 10: Frekvenser på UHF-bandet i Skåne Tjänst Nuvarande RRC DVB-T-nät DVB-T-nät DVB-T-nät DVB-T-nät DVB-T-nät , 30, 27 DVB-T-nät 6-33 DVB-T-nät 7-43 DVB-T-nät 8-68 Täckningsområdet för nät 5 är i RRC-planen tänkt att brytas upp på tre kanaler, kanal 27 i Malmö, kanal 30 i Helsingborg och kanal 61 i Hörby för övriga Skåne. Kanal 68 är det tänkta 8:e nätet för Malmö. De nya kanaler som är tänkta att användas för hela Skåne är kanalerna 33 och 43. Tabell 11: Frekvenser på VHF-bandet i Skåne Tjänst WI95 RRC T-DAB-nät 1 12A 12A T-DAB-nät 2 12B 12B T-DAB-nät 3-12D, 7A, 9A T-DAB-nät 4-5A, 7C, 9C DVB-T B är det nationella T-DAB-nätet i Sverige, 12A används idag regionalt i Skåne. Det finns i RRC-planen ytterligare två regionala nät för Skåne. Kanal 5A och 12D täcker östra Skåne, 7A och 7C täcker Malmö och 9A och 9C Helsingborg. Förutom dessa finns DVB-T kanal 10 i RRC-planen.

28 28 (63) Tabell 12: Frekvenser på UHF-bandet i Stockholm Tjänst Nuvarande RRC DVB-T-nät DVB-T-nät DVB-T-nät DVB-T-nät DVB-T-nät DVB-T-nät 6-23 DVB-T-nät 7-42 DVB-T-nät 8-39 Kanal 39 är det tänkta 8:e nätet i Stockholm. Nya kanaler förutom denna i Stockholm är 23 och 42 i RRC-planen. Tabell 13: Frekvenser på VHF-bandet i Stockholm Tjänst WI95 RRC T-DAB-nät 1 12C 12C T-DAB-nät 2 12B 12B T-DAB-nät 3-12D T-DAB-nät 4-12A DVB-T - 7 RRC-planen för Stockholm är utökad med T-DAB 12A och 12D jämfört med WI95. DVB-Tnätet finns på kanal 7.

29 29 (63) Tabell 14: Frekvenser på UHF-bandet i Örnsköldsvik Tjänst Nuvarande RRC DVB-T-nät DVB-T-nät DVB-T-nät DVB-T-nät DVB-T-nät 5-29 DVB-T-nät 6-39 DVB-T-nät 7-42 Nya kanaler för Örnsköldsvik i RRC-planen är 29, 39 och 42 (tabellen ovan). Tabell 15: Frekvenser på VHF-bandet i Örnsköldsvik Tjänst WI95 RRC T-DAB-nät 1 12D 12D T-DAB-nät 2 12B 12B T-DAB-nät 3-10B T-DAB-nät 4-10C DVB-T - 6 RRC-planen för Örnsköldsvik är utökad med T-DAB 10B och 10C jämfört med WI95. DVB-Tnätet finns på kanal 6.

30 30 (63) Tabell 16: Frekvenser på UHF-bandet i Örebro Tjänst Nuvarande RRC DVB-T-nät DVB-T-nät DVB-T-nät DVB-T-nät DVB-T-nät 5-55 DVB-T-nät 6-48 DVB-T-nät 7-58 Se ovan. Nya kanaler för Örebro i RRC-planen är 55, 48 och 58. Tabell 17: Frekvenser på VHF-bandet i Örebro Tjänst WI95 RRC T-DAB-nät 1 12D 12D T-DAB-nät 2 12B 12B T-DAB-nät 3-11A T-DAB-nät 4-10A DVB-T - 9 RRC-planen för Örebro är utökad med T-DAB 10A och 11A jämfört med WI95. DVB-T-nätet finns på kanal 9.

31 31 (63) Kompatibilitetsberäkning för tilldelade frekvenser Imax-värdet är ett mått på hur mycket störning som ett system tål. Om störningen från andra system på samma kanal ligger över Imax-värdet i provområdet är den aktuella kanalen inte användbar. När störningar beräknas från referensnäten tas dock ingen hänsyn till terrängvariationer och till verkliga sändarpositioner vilket generellt innebär högre störnivåer än i verkligheten. I studien används därför en annan nivå (Imax + marginal) på den accepterade störningen. Marginalen varierar för de olika provområdena och har räknats fram för de tilldelade frekvenserna enligt den preliminära planen. Marginalerna i tabell 18 och 19 är framtagna utifrån att RPC1 används för DVB-T-allotments och att T-DAB-allotments från den preliminära planen används oförändrade. RPC1 är dimensionerat för takantennmottagning baserat på storstationer och är det referensnät definierat i RRC04-rapporten som mest liknar den befintliga infrastrukturen för DVB-T. En annan anledning till vårt val att använda RPC1 för DVB-T-allotments är att dividendsystemen för DVB-T/HDTV baseras på fast mottagning vilket innebär att resultaten blir mer direkt jämförbara. När vi räknar ut dividendkapaciteten förutsätts att störnivåerna kan accepteras upp till en marginal i förhållande till Imax enligt tabell 18 och 19 nedan, eftersom den preliminära planen till större delen är förkoordinerad med grannländerna. Tabell 18: Störningsnivå i förhållande till Imax för UHF-bandet [db] Tjänst Skåne Stockholm Örnsköldsvik Örebro Max störning Max störd Max störning Max störd Max störning Max störd Max störning Max störd DVB-T-nät DVB-T-nät DVB-T-nät DVB-T-nät DVB-T-nät DVB-T-nät DVB-T-nät MAX Tabell 19 visar motsvarande för VHF-bandet.

32 32 (63) Tabell 19: Störningsnivå i förhållande till Imax för VHF-bandet [db] Tjänst Skåne Stockholm Örnsköldsvik Örebro Max störning Max störd Max störning Max störd Max störning Max störd Max störning Max störd T-DAB-nät T-DAB-nät T-DAB-nät DVB-T MAX

33 33 (63) 3 SCENARIO 1 BEFINTLIG INFRASTRUKTUR FÖR DIGITAL-TV 3.1 Allmänt om scenario 1 I scenario 1 antar vi att den befintliga infrastrukturen för DVB-T används, utan ändringar. Befintlig infrastruktur för DVB-T är huvudsakligen uppbyggd på det analoga TV-nätets struktur avseende stationer och antennhöjder. Det digitala nätets större sändare har ca 13 db lägre effekt jämfört med det analoga nätet. Vi väljer i scenario1 att låta RPC1 motsvara den befintliga infrastrukturen för DVB-T i Sverige och omvärlden. I våra provområden ersätts de befintliga tjänsterna med våra dividendsystem, kompatibilitetsberäkningar görs och jämförs med referenssituationen Dividendkapaciteter i respektive provområde Tabellerna nedan visar en sammanställning över dividendkapaciteten för respektive referensnät (RND) i de olika provområdena. Med dividendkapacitet menas den kapacitet som blir över för andra tjänster efter att kapacitet för fem DVB-T-nät avsatts på UHF-bandet och två T-DAB-nät på VHF-bandet. Kapaciteten presenteras på VHF-bandet som antal 7 MHz-kanaler/totalt antal MHz och på UHF-bandet som antal 8 MHz-kanaler/totalt antal MHz. Dividendkapaciteten kan ökas ytterligare på UHF-bandet i t.ex. Skåne om frekvenser flyttas från grannområden (Småland, Halland och Blekinge). Kanal 12 på VHF-bandet ingår inte i denna studie pga T-DAB-tilldelningar i Sverige. På övriga kanaler i VHF-bandet är det bara allotments i grannländer som kan begränsa dividendkapaciteten. Tabell 20: Dividendkapacitet på UHF-bandet i scenario 1 i Skåne RND DVB-T/ HDTV DVB-H/ MediaFLO T-DAB/ T-DMB WiMAX/ BWA MBMS/UMTS 1 Högmast/högeffekt 4/32 0/0 0/0 4/32 11/88 2 Högmast /lägre effekt 4/32 3/24 5/40 4/32 15/120 3 Lågmast/lågeffekt 4/32 5/40 5/40 4/32 15/120 4 Lågmast/micro 4/32 15/120 15/120 4/32 15/120 Tabell 20 visar att man kan frigöra 4 stycken 8 MHz-kanaler för DVB-T/HDTV. Ytterligare kapacitet kan inte frigöras då man minskar den utgående störningen, genom att gå från RND1 till RND4. Dividendkapaciteten begränsas av inkommande störningar från omgivande

34 34 (63) nät. Samma kommentar gäller också för WiMAX/BWA eftersom näten är planerade för takantennmottagning. För DVB-H/MediaFLO-nät krävs högre effekt för att uppnå täckning eftersom näten är planerade för handportabel utomhusmottagning. Det är orsaken till att man inte kan frigöra några kanaler initialt med RND1. Då man sedan minskar den utgående störningen ser man att dividendkapaciteten ökar, från 0 till hela 15 kanaler. I det läge då dividendkapaciteten blir 15 kanaler är i princip alla kanaler möjliga att använda utom de som används i intilliggande områden. I fallet Skåne är Köpenhamnsområdet också att betrakta som ett intilliggande område. Eftersom de inkommande störningarna är stora i Skåne kan man genom att använda ett störningståligt system som MBMS/UMTS få loss hela 11 kanaler för RND1, som sedan ökar till 15 kanaler för RND4, då man minskar den utgående störningen ytterligare. Intressant är att notera att man för DVB-H/MediaFLO också får en dividend på 15 kanaler för RND4. Tabell 21: Dividendkapacitet på UHF-bandet i scenario 1 i Stockholm RND DVB-T/ HDTV DVB-H/ MediaFLO T-DAB/ T-DMB WiMAX/ BWA MBMS/UMTS 1 Högmast/högeffekt 5/40 1/8 1/8 5/40 14/112 2 Högmast /lägre effekt 7/56 9/72 9/72 5/40 19/152 3 Lågmast/lågeffekt 7/56 13/104 13/104 5/40 19/152 4 Lågmast/micro 7/56 19/152 19/152 5/40 19/152 Tabell 21 visar att spektrumsituationen är något bättre i Stockholmsområdet jämfört med Skåne. Orsaken till att hela 19 kanaler (4 fler än i Skåne) kan frigöras som mest för alla nät/system som dimensionerats för handportabel mottagning är att Stockholm har färre grannområden vars frekvenser man inte kan nyttja. Tabell 22: Dividendkapacitet på UHF-bandet i scenario 1 i Örnsköldsvik RND DVB-T/ HDTV DVB-H/ MediaFLO T-DAB/ T-DMB WiMAX/ BWA MBMS/UMTS 1 Högmast/högeffekt 10/80 6/48 6/48 10/80 20/160 2 Högmast /lägre effekt 10/80 20/160 20/160 10/80 20/160 3 Lågmast/lågeffekt 10/80 20/160 20/160 10/80 20/160 4 Lågmast/micro 10/80 20/160 20/160 10/80 20/160

35 35 (63) Tabell 22 och 23 visar att dividendkapaciteten blir ännu något högre än i Stockholm i områdena Örnsköldsvik och Örebro. Orsaken är en gynnsammare störningssituation från omgivande nät i dessa områden. För MBMS/UMTS blir dividendkapaciteten för Örebro något lägre än i fallet Skåne för RND4. Orsaken är att Örebro har fler grannområden än regionen Skåne har. Tabell 23: Dividendkapacitet på UHF-bandet i scenario 1 i Örebro RND DVB-T/ HDTV DVB-H/ MediaFLO T-DAB/ T-DMB WiMAX/ BWA MBMS/UMTS 1 Högmast/högeffekt 12/96 4/32 4/32 10/80 14/112 2 Högmast /lägre effekt 12/96 10/80 10/80 10/80 14/112 3 Lågmast/lågeffekt 12/96 14/112 14/112 10/80 14/112 4 Lågmast/micro 12/96 14/112 14/112 10/80 14/112 Tabell visar dividendkapaciteten för VHF-bandet. På VHF-bandet finns totalt endast 8 kanaler om vardera 7 MHz att tillgå, varav 1 (kanal 12) enligt förutsättningarna för studien används för DAB-sändningar. Dividendkapaciteten för DVB-T/HDTV ökar från 1 kanal för Skåne till maximalt 7 kanaler i Örebro. Orsaken till att Örebro kan nyttja alla tillgängliga kanaler är att störningarna till och från grannländer är låga och inte ger några begränsningar. Det kan vara viktigt att påpeka att vi i denna studie endast beräknat möjligheten att kanalen i sin helhet skall kunna nyttjas för sändningar med ett visst system. I fallet T-DAB/T-DMB finns det plats för fyra intilliggande sändningar i en 7 MHz tv-kanal. Av detta skäl har vi underskattat dividendkapaciteten för T-DAB/T-DMB. Detta gäller i områden där vi har begränsningar från grannländernas DAB tilldelningar på andra kanaler än kanal 12, exempelvis i Skåne och i närheten till Norge. Tabell 24: Dividendkapacitet på VHF-bandet i scenario 1 i Skåne RND DVB-T/ HDTV DVB-H/ MediaFLO T-DAB/ T-DMB WiMAX/ BWA MBMS/UMTS 1 Högmast/högeffekt 1/7 0/0 0/0 1/7 2/14 2 Högmast /lägre effekt 1/7 1/7 1/7 1/7 4/28 3 Lågmast/lågeffekt 1/7 2/14 2/14 1/7 4/28 4 Lågmast/micro 1/7 4/28 4/28 1/7 4/28

36 36 (63) Tabell 25: Dividendkapacitet på VHF-bandet i scenario 1 i Stockholm RND DVB-T/ HDTV DVB-H/ MediaFLO T-DAB/ T-DMB WiMAX/ BWA MBMS/UMTS 1 Högmast/högeffekt 3/21 0/0 0/0 3/21 6/42 2 Högmast /lägre effekt 3/21 4/28 4/28 3/21 7/49 3 Lågmast/lågeffekt 3/21 6/42 6/42 3/21 7/49 4 Lågmast/micro 3/21 7/49 7/49 3/21 7/49 Tabell 26: Dividendkapacitet på VHF-bandet i scenario 1 i Örnsköldsvik RND DVB-T/ HDTV DVB-H/ MediaFLO T-DAB/ T-DMB WiMAX/ BWA MBMS/UMTS 1 Högmast/högeffekt 3/21 2/14 2/14 3/21 7/49 2 Högmast /lägre effekt 3/21 7/49 7/49 3/21 7/49 3 Lågmast/lågeffekt 3/21 7/49 7/49 3/21 7/49 4 Lågmast/micro 3/21 7/49 7/49 3/21 7/49 Tabell 27: Dividendkapacitet på VHF-bandet i scenario 1 i Örebro RND DVB-T/ HDTV DVB-H/ MediaFLO T-DAB/ T-DMB WiMAX/ BWA MBMS/UMTS 1 Högmast/högeffekt 7/49 7/49 7/49 7/49 7/49 2 Högmast /lägre effekt 7/49 7/49 7/49 7/49 7/49 3 Lågmast/lågeffekt 7/49 7/49 7/49 7/49 7/49 4 Lågmast/micro 7/49 7/49 7/49 7/49 7/49

Information om koordineringsmöten och önskemål till den första planeringsövningen inför RRC februari 2005

Information om koordineringsmöten och önskemål till den första planeringsövningen inför RRC februari 2005 Information om koordineringsmöten och önskemål till den första planeringsövningen inför RRC-06 15 februari 2005 Förslag till dagordning - Bakgrund - Information från koordineringsmöten - Önskemål till

Läs mer

Information om koordineringsarbetet för digital TV och radio inför RRC december 2004

Information om koordineringsarbetet för digital TV och radio inför RRC december 2004 Information om koordineringsarbetet för digital TV och radio inför RRC-06 17 december 2004 Information om koordineringsarbetet för digital TV och radio inför RRC-06 17 december 2004 Rapport från koordineringsmöten

Läs mer

Redogörelse för preliminära svenska önskemål inför RRC oktober 2005

Redogörelse för preliminära svenska önskemål inför RRC oktober 2005 Redogörelse för preliminära svenska önskemål inför RRC-06 20 oktober 2005 Förslag till dagordning - Bakgrund - Översikt av preliminära önskemål till RRC-06; UHF - Diskussion och synpunkter - Översikt av

Läs mer

Trådlöst bredband. Nuläge, förutsättningar och framtid. Forum Birger Jarlsgatan, 7/4-05 Ulf Johansson Spektrumavdelningen, PTS

Trådlöst bredband. Nuläge, förutsättningar och framtid. Forum Birger Jarlsgatan, 7/4-05 Ulf Johansson Spektrumavdelningen, PTS Trådlöst bredband Nuläge, förutsättningar och framtid Forum Birger Jarlsgatan, 7/4-05 Ulf Johansson Spektrumavdelningen, PTS Agenda Vad är trådlöst bredband Omvärlden Nuvarande tillstånd i Sverige Eventuella

Läs mer

UTÖKADE PLR-SÄNDNINGAR I FM-BANDET I SVERIGE MÖJLIGHETER OCH KONSEKVENSER

UTÖKADE PLR-SÄNDNINGAR I FM-BANDET I SVERIGE MÖJLIGHETER OCH KONSEKVENSER 1 (114) UTÖKADE PLR-SÄNDNINGAR I FM-BANDET I SVERIGE MÖJLIGHETER OCH KONSEKVENSER 2 (114) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 5 2 SYFTE... 7 3 BAKGRUND... 8 4 GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Läs mer

Minnesanteckningar från det fjärde nationella förberedelsemötet inför RRC-06

Minnesanteckningar från det fjärde nationella förberedelsemötet inför RRC-06 MINNESANTECKNINGAR DATUM 17 januari 2005 VÅR REFERENS Minnesanteckningar från det fjärde nationella förberedelsemötet inför RRC-06 Datum: 17 december 2004 Tid: 1300-1600 Plats: Post- och telestyrelsen,

Läs mer

Koordineringsarbete digital TV och ljudradio (DVB-T och T-DAB)

Koordineringsarbete digital TV och ljudradio (DVB-T och T-DAB) Koordineringsarbete digital TV och ljudradio (DVB-T och T-DAB) Första regeringsuppdraget - 28 mars 1996 - I den första etappen skall Post- och telestyrelsen koordinera frekvenser så att sändningsmöjlighet

Läs mer

Rapportnummer PTS-ER-2016:11. Datum 2016-03-16. Mobiltäckning 2015

Rapportnummer PTS-ER-2016:11. Datum 2016-03-16. Mobiltäckning 2015 Rapportnummer PTS-ER-2016:11 Datum 2016-03-16 Mobiltäckning 2015 Rapportnummer PTS-ER-2016:11 Diarienummer 16-2526 ISSN 1650-9862 Författare Erik Ferngren Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

Jan-Olof Gurinder. senior adviser Sveriges Television

Jan-Olof Gurinder. senior adviser Sveriges Television Jan-Olof Gurinder senior adviser Sveriges Television Tjänster i marknätet grunden för SVT Sändningstillstånd i marknätet grunden för SVT Inget sändningstillstånd för satellit Sändningstillstånd för tråd

Läs mer

Håkan Tillander - Telenor, Networks/Radio

Håkan Tillander - Telenor, Networks/Radio Störningar i 700-bandet från -sändare i Norge och Danmark 2015-09-24 Håkan Tillander - Telenor, Networks/Radio Status för 700-bandet i Norden Sverige och Finland Planerar att tilldela 700-bandet för mobila

Läs mer

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2015:7 Datum 2015-05-11 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2015:7 Diarienummer 15-1180 ISSN 1650-9862 Författare

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare i landmobila radionät

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare i landmobila radionät ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare i landmobila radionät 1(5) Läs anvisningarna innan du fyller i ansökan Ansökan avser 1 Sökande 2 Namn Nytt tillstånd Tillfälligt tillstånd Ändring av tillstånd

Läs mer

Uppgifter om tillgången till mobilnätet som tillställs Kommunikationsverket

Uppgifter om tillgången till mobilnätet som tillställs Kommunikationsverket Promemoria TIKU-SL-A 1 (6) Dnr: 20.10.2015 93/501/2014 Uppgifter om tillgången till mobilnätet som tillställs Kommunikationsverket 1 Utgångspunkter Denna promemoria har utarbetats som del av ett teleföretagssamarbete

Läs mer

Generic System. Innehåll. 2014-03-07 GS14-4-1046 Sida 1 (6) [Kommentarer till remissutgåva av PTS Spektrumstrategi 2014-02-14]

Generic System. Innehåll. 2014-03-07 GS14-4-1046 Sida 1 (6) [Kommentarer till remissutgåva av PTS Spektrumstrategi 2014-02-14] 2014-03-07 Sida 1 (6) [Kommentarer till remissutgåva av PTS Spektrumstrategi 2014-02-14] Generic System Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Allmänt... 2 3. Synpunkter... 2 3.1 Vision... 2 3.2 Principer...

Läs mer

Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation

Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation SVENSKA SAMMANFATTNING Bilaga 1 KOMMUNFÖRBUNDET 1999-02-17 Sektionen för Energi, Skydd och Säkerhet Finanssektionen Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation Allmänt om radiokommunikation

Läs mer

Telia har använt en korrekt definitionen av fädningsmarginal.

Telia har använt en korrekt definitionen av fädningsmarginal. 1 Bemötande av Telias Bilaga 1 av den 23 mars 2001 1. Inledning I denna inlaga bemöter PTS påståenden i Telias bilaga 1 av den 23 mars 2001. PTS följer dispositionen i Telias bilaga. Enligt myndighetens

Läs mer

Tentamen i Trådlös Internet-access

Tentamen i Trådlös Internet-access Mittuniversitetet Inst. för IT och medier, ITM Stefan Pettersson 005-08- Tentamen i Trådlös Internet-access Tid: 08.00-13.00. Hjälpmedel: Valfri miniräknare. Bifogad formelsamling. Ansvarig lärare: Stefan

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:118

Regeringens proposition 2003/04:118 Regeringens proposition 2003/04:118 Digitala TV-sändningar Prop. 2003/04:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2004 Marita Ulvskog Mona Sahlin (Kulturdepartementet)

Läs mer

Föreläsning 4. Multiplexering (1/2) Multiplexering (2/2) Multiplexering Närnät

Föreläsning 4. Multiplexering (1/2) Multiplexering (2/2) Multiplexering Närnät Föreläsning 4 Multiplexering Närnät 10/8/01 Gunnar Karlsson, Bengt Sahlin 1 Multiplexering (1/2) En länk bör kunna användas av flera sändare multiplexering = uppdelning av länken varje sändare allokeras

Läs mer

Kompletterande interferensberäkningar - Digital Dividend

Kompletterande interferensberäkningar - Digital Dividend 2009-12-11 Kompletterande interferensberäkningar - Digital Dividend Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Skyddsförhållandena... 1 3 Beräkningsfallen... 2 4 Resultat... 3 5 Referenser... 3 Bilaga 1:

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för luftfart

ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för luftfart 1(5) ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för luftfart Ansökan avser 1 Sökande 2 Namn Nytt tillstånd Tillfälligt tillstånd Ändring av tillstånd nr: Återkallelse/uppsägning av tillstånd nr: Organisationsnummer

Läs mer

Fysiska lagret. Kanal. Problem är att kanalen har vissa begränsningar: Kanalen är analog Kanalen är bandbreddsbegränsad och är oftast störd (av brus)

Fysiska lagret. Kanal. Problem är att kanalen har vissa begränsningar: Kanalen är analog Kanalen är bandbreddsbegränsad och är oftast störd (av brus) Fysiska lagret Sändare Digital information Kanal Mottagare Problem är att kanalen har vissa begränsningar: Kanalen är analog Kanalen är bandbreddsbegränsad och är oftast störd (av brus) Kanalens kapacitet

Läs mer

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870 SE-1 040928 50010 Kanalprocessor FAKTA T-05 KANALPROCESSOR (DIGITAL) Bredbandig utgång 470 860 MHz AGC (automatisk förstärkningsreglering) Grannkanalduglig Programmerbar via extern programmerare eller

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om ändring av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om ändring av tillståndsvillkor BESLUT 1(11) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-07-04 Dnr:11-5602 Spektrumavdelningen Lena Liman Hi3G Access AB, org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillstånd att använda radiosändare enligt

Läs mer

Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017

Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017 Rapportnummer PTS-ER-2016:2 Datum 2016-01-14 Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017 Slutredovisning av regeringsuppdrag N2014/2009/ITP Slutredovisning av regeringsuppdrag, N2014/2009/ITP Rapportnummer

Läs mer

Minnesanteckningar från det tionde nationella förberedelsemötet inför RRC-04/05

Minnesanteckningar från det tionde nationella förberedelsemötet inför RRC-04/05 MINNESANTECKNINGAR DATUM 10 december 2003 VÅR REFERENS Minnesanteckningar från det tionde nationella förberedelsemötet inför RRC-04/05 Datum: 5 december 2003 Tid: 0900-1400 Plats: Citykonferensen, Ingenjörshuset,

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor.

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor. FÖRSLAG TILL BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-04-29 Dnr: 15-4975 4 Rättssekretariatet Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se Hi3G Access AB, 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande.

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande. BESLUT Datum Vår referens Sida 2011-08-15 Dnr: 11-7801 1(13) Spektrumavdelningen Kristian Viidas Telenor Sverige AB Box 4247 116 88 Stockholm Tele2 AB c/o Tele2 Sverige AB, Box 62 164 94 Kista Tele2 Sverige

Läs mer

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SDV7220/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 44 Säkerhet 44 Återvinning 44 2 Din SDV7220/12 45 Översikt 45 3 Komma igång 46

Läs mer

Mätprotokoll. Avd. för beredskap och miljöövervakning 2006-12-12 2006/3712. Vår referens

Mätprotokoll. Avd. för beredskap och miljöövervakning 2006-12-12 2006/3712. Vår referens Mätprotokoll Datum Vår referens Avd. för beredskap och miljöövervakning 2006-12-12 2006/3712 Wimax-mätningar i kommun WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) är en teknik som används för

Läs mer

WLAN i verkligheten - möjligheter och fallgropar

WLAN i verkligheten - möjligheter och fallgropar WLAN i verkligheten - möjligheter och fallgropar Svenska Antennspecialisten ABs arbetar med - utveckling och produktion av antenner för trådlös kommunikation (WLAN) på 2.4, 3.5 och 5 GHz. - metoder för

Läs mer

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Fields marked with are mandatory. Fält markerade med är obligatoriska. 1 Om dig som svarar g svarar som privatperson företrädare för en

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 2 C/2015 M

Motivering till och tillämpning av föreskrift 2 C/2015 M 1 (9) 17.4.2015 Motivering till och tillämpning av föreskrift 2 C/2015 M Föreskrift om granskning av radiosändare som medför stora risker för störningar MPS 2 C/2015 M MPS 2 C/2015 M 2 (9) INNEHÅLL AVDELNING

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor.

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor. FÖRSLAG TILL BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-04-29 Dnr: 15-4975 3 Rättssekretariatet Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se Net4Mobility HB, 969739-0293 Box 1107 164 22 Kista

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor FÖRSLAG TILL BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-04-29 Dnr: 15-4975 5 Rättssekretariatet Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se Tele2 Sverige AB, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista

Läs mer

Lösningsförslag till Problem i kapitel 3 i Mobil Radiokommunikation

Lösningsförslag till Problem i kapitel 3 i Mobil Radiokommunikation Lösningsförslag till Problem i kapitel 3 i Mobil Radiokommunikation 3.1 En mottagarantenn med 50 Ω matningsimpedans och 10 db antennförstärkning befinner sig i ett fält med styrkan 75 dbµv/m vid frekvensen

Läs mer

Trångsektorsplan Skåne - tågplan T13

Trångsektorsplan Skåne - tågplan T13 Rapport Ärendenr: TRV 2011/ 66920 Trafikverket Tore Edbring Kapacitetscenter 2011-09-27 Trångsektorsplan Skåne - tågplan T13 Remissversion Sammanfattning Kapacitetsbegränsningar uppkommer på de delar av

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2015

PTS bredbandskartläggning 2015 Rapportnummer PTS-ER-2016:10 Datum 2016-03-16 PTS bredbandskartläggning 2015 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

Rakel - nya polisradion. Polisens införande av Rakel Hösten 2008 Etapp 3: Halland, Västra Götaland

Rakel - nya polisradion. Polisens införande av Rakel Hösten 2008 Etapp 3: Halland, Västra Götaland Rakel - nya polisradion Polisens införande av Rakel Hösten 2008 Etapp 3: Halland, Västra Götaland Polisens införande av Rakel Rikspolisstyrelsen arbetar med införandet av nya radiosystemet Rakel inom hela

Läs mer

Inledning. Om marknätet. Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se. Stockholm den 4 april 2012

Inledning. Om marknätet. Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se. Stockholm den 4 april 2012 Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se Stockholm den 4 april 2012 Teracom Group har inbjudits att lämna synpunkter på Stelacons och PTS rapporter till Myndigheten för radio och tv angående

Läs mer

Amatörtelevision - ATV

Amatörtelevision - ATV Amatörtelevision - ATV 2016-06-01 Av SM0OFV Kort bakgrund Är du sugen på att prova på ATV, amatörtelevision? Att sända live-tv till andra amatörkollegor är en gren inom amatörradion som märkligt nog är

Läs mer

Minnesanteckningar från det elfte nationella förberedelsemötet inför RRC-04/05

Minnesanteckningar från det elfte nationella förberedelsemötet inför RRC-04/05 MINNESANTECKNINGAR DATUM 15 februari 2004 VÅR REFERENS Minnesanteckningar från det elfte nationella förberedelsemötet inför RRC-04/05 Datum: 12 februari 2004 Tid: 0900-1300 Plats: Post- och telestyrelsen,

Läs mer

Framtidens bredband en prioriterad fråga för länen och regionerna?

Framtidens bredband en prioriterad fråga för länen och regionerna? Datum: 212-2-16 DISKUSSIONSMATERIAL Namn: Patrik Sandgren Patrik.sandgren@pts.se Framtidens bredband en prioriterad fråga för länen och regionerna? Sammanfattning: 16 av 22 län och regioner prioriterar

Läs mer

Föreskrift om granskning av radiosändare som medför stora risker för störningar

Föreskrift om granskning av radiosändare som medför stora risker för störningar 1 (5) Föreskrift om granskning av radiosändare som medför stora risker för störningar Utfärdad i Helsingfors den 21 maj 2015 Kommunikationsverket har med stöd av 42 2 mom. i informationssamhällsbalken

Läs mer

Hearing tilldelning av 800 MHzbandet. 23 april 2009

Hearing tilldelning av 800 MHzbandet. 23 april 2009 Hearing tilldelning av 800 MHzbandet 23 april 2009 Agenda Syftet med hearingen Bakgrund Tidplan Tillståndens utformning Teknik- och tjänsteneutralitet Koordinering med tjänster i andra länder Geografisk

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Lars Trägård, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

Föreläsning 7. Varför Standardisera? Standarder

Föreläsning 7. Varför Standardisera? Standarder Föreläsning 7 förstå varför standardisering är viktig känna till standardiseringsorganisationer inom tele/datakommunikationsbranschen känna till varifrån specifikationer för centrala protokoll hittas Varför

Läs mer

Trådlöst. Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

Trådlöst. Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. Trådlöst Vad är 802.11ac? 802.11ac överblick Vad 802.11n tillför över tidigare tekniker. Bredare kanalbredd (40MHz) Högre modulering (64-QAM) Flera parallella strömmar (up to 4 streams) Möjlighet att rikta

Läs mer

Bättre TV i din båt, husbil och husvagn!

Bättre TV i din båt, husbil och husvagn! ...a step into a digital world 150902 02393 Macab, Skandinaviens ledande distributör av antennprodukter Bättre TV i din båt, husbil och husvagn! Macab är din kvalitetsstämpel för produkter inom bild och

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

Viktig information till dig som har vanlig tv-antenn

Viktig information till dig som har vanlig tv-antenn Spara denna broschyr Digital-tv-övergången på Gotland 19 september 2005 Viktig information till dig som har vanlig tv-antenn Denna information gäller för dig på Gotland som tar emot tv-sändningar via en

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

Mobiltelefonmast vid Knapstigen

Mobiltelefonmast vid Knapstigen Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Ansvarig planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Mobiltelefonmast vid Knapstigen Del av fastigheten Brevik 1:1 Inom Tyresö kommun,

Läs mer

Kapacitet för godståg på Västra och Södra stambanan

Kapacitet för godståg på Västra och Södra stambanan Kapacitet för godståg på Västra och Södra stambanan Sävedalen en nyckelstation där körriktningarna (ännu) är kopplade Olov Lindfeldt KTH Trafik och Logistik 2008-05-19 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 JÄRNVÄGSKAPACITET...3

Läs mer

Ansökan medgivande avseende användandet av frekvensutrymme för repeaterändamål 3G

Ansökan medgivande avseende användandet av frekvensutrymme för repeaterändamål 3G 2011-02-18 Ansökan medgivande avseende användandet av frekvensutrymme för repeaterändamål 3G Sida 1 av 7 Innehållsförteckning ANSÖKAN OM MEDGIVANDE AVSEENDE ANVÄNDANDE AV FREKVENSUTRYMME FÖR REPEATERÄNDAMÅL...

Läs mer

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning 1 PTS Att: 800-bandet@pts.se Diarienummer 09-9526 Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning Boxer TV-Access AB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

Rapport i Mobila systemarkitekturer. Symbian

Rapport i Mobila systemarkitekturer. Symbian Rapport i Mobila systemarkitekturer med Symbian Kommunikation Datum: 2008-05-19 Namn: Kurs: Henrik Bäck HI101V Innehållsförteckning Inledning 3 Trådlös kommunikation 3 NMT 3 GSM 3 UMTS 3 802.15.1 (Bluetooth)

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

42.MST 1/D (E4210405)

42.MST 1/D (E4210405) BRUKSANVISNING Fältstyrkemätare 42.MST 1/D (E4210405) Råsundavägen 15 169 67 Solna, Tel. 08-705 65 95 Fax. 08-705 65 99 info@elmanet.se www.elmanet.se Innehållsförteckning 1 INFORMATION... 3 2 INTRODUKTION...

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

MOTION till SSA, Årsmötet 2013 Rev. 5

MOTION till SSA, Årsmötet 2013 Rev. 5 MOTION till SSA, Årsmötet 2013 Rev. 5 Förslag till nationell frekvensallokering i 70cm bandet till : Repeaterlänkar, Crossbandslänkar, Extra repeater mottagare ( ej att förväxla med repeaters / reläsändare)

Läs mer

v.2.1 Sida 1 av 8 Nedan fokuserar jag på begreppet markvåg eftersom det är detta som denna artikel behandlar.

v.2.1 Sida 1 av 8 Nedan fokuserar jag på begreppet markvåg eftersom det är detta som denna artikel behandlar. v.2.1 Sida 1 av 8 16. MARKVÅG Författare Bertil Lindqvist, SM6ENG Denna myt handlar om att många sändareamatörer ofta tillmäter markvågen större betydelse än vad den har. Vidare så behandlar den en del

Läs mer

Minnesanteckningar från det sjätte nationella förberedelsemötet inför RRC-06

Minnesanteckningar från det sjätte nationella förberedelsemötet inför RRC-06 MINNESANTECKNINGAR DATUM 6 maj 2005 VÅR REFERENS Minnesanteckningar från det sjätte nationella förberedelsemötet inför RRC-06 Datum: 18 februari 2005 Tid: 0900-1200 Plats: Post- och telestyrelsen, Stockholm

Läs mer

Rapport från Läkemedelsverket

Rapport från Läkemedelsverket Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Rapport från Läkemedelsverket Juni 2012 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

RLAN forum. Tomas Jelder. Radioavdelningen, Landmobil Radio TELE IT RADIO POST. Radio Avdelningen

RLAN forum. Tomas Jelder. Radioavdelningen, Landmobil Radio TELE IT RADIO POST. Radio Avdelningen RLAN forum Tomas Jelder Radioavdelningen, Landmobil Radio Frekvensband undantagna från tillståndsplikt för RLAN i Sverige 2400-2483,5 MHz Max 100 mw eirp (i enlighet med EN 300 328) Standarder t.ex 802.11b

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1129 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Norrsken AB (556576-3066) Box 300 821 24 Bollnäs Saken Tillstånd att

Läs mer

Mobil sjöfart Mobil luftfart Landmobil radio Radiolänk Radionavigering & lokalisering Rundradio Amatörradio Privatradio SRD MIL

Mobil sjöfart Mobil luftfart Landmobil radio Radiolänk Radionavigering & lokalisering Rundradio Amatörradio Privatradio SRD MIL PTS Inriktningsplan för spektrumhantering PTS inriktningsplan beskriver nuvarande användning i olika frekvensband och planerade förändringar på några års sikt samt tilldelningsform som har använts/planeras

Läs mer

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös Kommunikation Terminologi Trådlös teknologi ; för- och nackdelar Teletekniska lösningar (telefoni) WiFi lösningar Radio, företagsspecifika

Läs mer

Tilldelning av 700 MHz-bandet

Tilldelning av 700 MHz-bandet Tilldelning av 700 MHz-bandet Informationsmöte 2015-06-08 Post- och telestyrelsen Agenda 1. PTS om var vi står idag och den förestående tilldelningsprocessen. 2. Möjlighet att lämna synpunkter på och ställa

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Nya regler för trådlösa mikrofoner

FÖRBUNDSINFO. Nya regler för trådlösa mikrofoner Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 17 september 2010 Nya regler för trådlösa mikrofoner Kommunikationsmyndigheten PTS (Post- och Telestyrelsen), den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation

Läs mer

http://www.leidenhed.se Senaste revideringen av kapitlet gjordes 2014-05-08, efter att ett fel upptäckts.

http://www.leidenhed.se Senaste revideringen av kapitlet gjordes 2014-05-08, efter att ett fel upptäckts. Dokumentet är från sajtsidan Matematik: som ingår i min sajt: http://www.leidenhed.se/matte.html http://www.leidenhed.se Minst och störst Senaste revideringen av kapitlet gjordes 2014-05-08, efter att

Läs mer

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE SVENSK TURISM AB REMISSYTTRANDE Box 3546 2013-09-26 103 69 Stockholm Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE Svensk

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1708 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Mälarenergi Stadsnät AB (556554-1488) Att: Alf Edgren 721 03 Västerås

Läs mer

Accesstekniker för f r radio

Accesstekniker för f r radio Accesstekniker för f r radio Mattias Heinze Network Expertise Sweden AB mattias.heinze@networkexpertise.com Network Expertise Sweden AB, NX 2004. All rights reserved. Innehåll Vad är r WiMAX och i vilket

Läs mer

Agenda. Annat trådlöst. WLAN ger. Användningsområden för WLAN Mer bandbredd. WLAN - dagsformen och framtidens formkurva. Förbättrad säkerhet

Agenda. Annat trådlöst. WLAN ger. Användningsområden för WLAN Mer bandbredd. WLAN - dagsformen och framtidens formkurva. Förbättrad säkerhet Agenda WLAN - dagsformen och framtidens formkurva Håkan Lindberg på Internetdagarna 00 hakan@twoviews.se Användningsområden för WLAN Mer bandbredd Nya tekniker: a och g Förbättrad säkerhet WPA, 80.x, Task

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Tid: 26 Mars 2009. 10:00-15:00 Var: Hotel Arlandia, Arlanda Stockholm 1. Antalet deltagande sjukhus i växer. Vi är

Läs mer

Yttrande med anledning av PTS förslag till föreskrifter mm för allmän inbjudan angående tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet

Yttrande med anledning av PTS förslag till föreskrifter mm för allmän inbjudan angående tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet PTS Box 5398 102 49 Stockholm Epost: 800-bandet@pts.se Sundbyberg 2010-10-05 Yttrande med anledning av PTS förslag till föreskrifter mm för allmän inbjudan angående tillstånd att använda radiosändare i

Läs mer

Övningar modul 1 - Dataöverföring & fysisk infrastruktur

Övningar modul 1 - Dataöverföring & fysisk infrastruktur 1. Dataöverföring Övningar modul 1 - Dataöverföring & fysisk infrastruktur Syfte: Förstå begreppen dämpning och förstärkning av en signal. Kunna räkna i db och kunna använda det till beräkning av effektbudget.

Läs mer

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd i 3,6 3,8 GHz-bandet

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd i 3,6 3,8 GHz-bandet INBJUDAN DATUM DIARIENUMMER 28 juni 2007 Dnr 07-2206 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd i 3,6 3,8 GHz-bandet Information för sökande POSTADRESS Box 5398, 102 49 Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan

Läs mer

Shannons teorem Trådlöst är värdelöst!

Shannons teorem Trådlöst är värdelöst! Shannon Shannons teorem Datanät: Shannons teorem Trådlöst är värdelöst! (OBS! Det här gäller bara trådlöst som allmänt datanät. Däremot fungerar det bra för epost och småsurfande. Ingen teknik är i och

Läs mer

Därför kommer Europolitan att bygga ett UMTS-nät med en mycket hög täckningsgrad och snabb utbyggnadstakt.

Därför kommer Europolitan att bygga ett UMTS-nät med en mycket hög täckningsgrad och snabb utbyggnadstakt. Ansökan om UMTS-tillstånd Sid 4 (122) Europolitans programförklaring 1. UMTS till alla En starkt bidragande orsak till Sveriges framgång inom IT och telekom är den breda användningen i samhället. Europolitan

Läs mer

Överspänningsskydd SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna

Överspänningsskydd SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna Överspänningsskydd SNABBGUIDE med ett urval av de vanligaste produkterna 05 Överspänningsskydd När det gäller inkommande kraft så kan följande punkter vara en vägledning (även om varje anläggning är unik):

Läs mer

Eventuellt kan även LNB-positionerna, framför allt utmed flankerna, behöva justeras något "längre ut" längs LNB-armen jämfört med det beräknade

Eventuellt kan även LNB-positionerna, framför allt utmed flankerna, behöva justeras något längre ut längs LNB-armen jämfört med det beräknade Toroidal Maximum T90 Under hösten 2007 har jag monterat upp en toroidalskål, Maximum T90, istället för min gamla Triax Unique multifokus parabol. Med den gamla skålen tog jag emot satellitpositonerna 28,2

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2000, etapp 2

Rapport från StrateGIS-projektet år 2000, etapp 2 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2000, etapp 2 Organisation av arbetet Arbetet i StrateGIS-projektet, regeringen uppdrag (Fi2000/109) till länsstyrelserna att anordna GIS-utbildning, har letts av

Läs mer

Fördjupningsuppgiften Ämnen

Fördjupningsuppgiften Ämnen Fördjupningsuppgiften Ämnen Jens A Andersson Mål för fördjupningsuppgiften if Ni skall självständigt läsa in er på ett aktuellt ämne inom telekom. Få en djup förståelse för detta ämne. Presentera ert ämne

Läs mer

Planeringslösning för marksänd digital TV - VHF

Planeringslösning för marksänd digital TV - VHF Rapportnummer PTS-ER-2008:16 Datum 2008-06-23 Planeringslösning för marksänd digital TV - VHF Delrapportering av uppdrag RB 2008:5 Delrapportering av uppdrag 2008:5 Rapportnummer PTS-ER-2008:16 Diarienummer

Läs mer

Post- och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2010:2) om den svenska frekvensplanen

Post- och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2010:2) om den svenska frekvensplanen Post- och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2010:2) om den svenska frekvensplanen Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Tord Pettersson, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.04.2000 SG(2000) D/ 103189 Ärende: N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige) Fru minister, I. FÖRFARANDE (1) I en skrivelse av den 22 oktober 1999, registrerad

Läs mer

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet 11 december, kl. 13.00-14.30 på PTS Post- och telestyrelsen Syftet och agenda Ge regionala aktörer och andra intressenter av ett

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-03-09 Dnr: 09-629/72 1(8) 1 Kravspecifikation för upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Datum Vår referens Sida 2009-03-09 Dnr: 09-629/72 1(8) 1 Kravspecifikation för upphandling av växtskötsel och fruktleverans KRAVSPECIFIKATION Datum Vår referens Sida 2009-03-09 Dnr: 09-629/72 1(8) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1 Kravspecifikation för upphandling av växtskötsel och

Läs mer

Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät och bygga ett fastighetsnät. www.stadsnat.karlstad.se

Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät och bygga ett fastighetsnät. www.stadsnat.karlstad.se Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät och bygga ett fastighetsnät www.stadsnat.karlstad.se Inledning Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät innebär att i stort sett få obegränsade

Läs mer

Kanalprocessor Ref: 5179

Kanalprocessor Ref: 5179 Kanalprocessor Ref: 5179 Svensk...2 15 DigiSmart 5179 måste programmeras med PCT-4.0 VHF/UHF Innehåll Kanalprocessor...2 T-05 serien...3 Montering...3 Anslutningar...4 Handprogrammerare...5 Programmering...

Läs mer

TOA s synnerligen kostnadseffektiva trådlösa mikrofonsystem har ett brett användningsområde. WM-4310 Trådlös lavaliermikrofon för UHF-bandet

TOA s synnerligen kostnadseffektiva trådlösa mikrofonsystem har ett brett användningsområde. WM-4310 Trådlös lavaliermikrofon för UHF-bandet 13:2:1 Ver. 1 TRÅDLÖSA MIKROFONER TOA s synnerligen kostnadseffektiva trådlösa mikrofonsystem har ett brett användningsområde TOA-teknologin medför att det numera är möjligt att tillverka ett kraftfullt

Läs mer