KÄYTTÖOHJE. Serenase-injektionesteen vaikuttava aine on haloperidoli. Muut aineet ovat maitohappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÄYTTÖOHJE. Serenase-injektionesteen vaikuttava aine on haloperidoli. Muut aineet ovat maitohappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi."

Transkript

1 1 KÄYTTÖOHJE SERENASE 5 mg/ml injektioneste, liuos Serenase-injektionesteen vaikuttava aine on haloperidoli. Muut aineet ovat maitohappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi. Myyntiluvan haltija: Janssen-Cilag Oy Vaisalantie Espoo Valmistaja: GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. Strada Provinciale Asolana N. 90 (loc. San Polo) Torrile (PR) Italia ANNOSTUS JA KÄYTTÖ Serenasea käytetään erilaisten mielenterveyshäiriöiden hoidossa. Sitä käytetään myös lieventämään pakkoliikkeitä, esimerkiksi tic-oireita ja nikottelua, sekä pahoinvoinnin ja oksentelun hoitoon silloin kun muut lääkkeet eivät ole tehonneet. Lääkäri voi määrätä Serenasea myös muun sairauden hoitoon. Serenasen annostus ja hoitoaika ovat yksilöllisiä ja riippuvat hoidettavasta sairaudesta. Tavallinen annostus: Serenase 5 mg/ml injektioneste annetaan lihakseen. Aikuiset:

2 2 Antipsykoottisena lääkkeenä: Akuutti vaihe: Hoito voidaan aloittaa 5 10 mg i.m. annolla, joka voidaan toistaa tunnin välein kunnes oireet on saatu riittävään hallintaan tai kunnes 60 mg:n maksimivuorokausiannos on saavutettu. Krooninen vaihe: Keskimääräinen annos on 2 6 mg/vrk. Psykomotorisena säätelijänä: Akuutti vaihe: 5 mg i.m. Poikkeustapauksissa saattaa olla tarpeen antaa toinen 5 mg:n annos 1/2 tuntia ensimmäisen jälkeen, tarvittaessa 60 mg:aan/vrk asti. Krooninen vaihe: Keskimääräinen vrk-annos on 2 6 mg. Ekstrapyramidaalisten pakkoliikkeiden hoidossa annos on yleensä 1 5 mg/vrk. Antiemeettinä: 5 mg i.m. Postoperatiivisen oksentelun ennaltaehkäisyssä 2,5 5 mg i.m. toimenpiteen lopussa. Vanhukset Hoito tulee aloittaa puolella aikuisten tavanomaisesta annoksesta, jonka jälkeen annosta voidaan säätää tarpeen mukaan. Lapset 0,1 mg/3 painokiloa kolme kertaa vuorokaudessa, annosta voidaan säätää tarpeen mukaan. MITÄ TULEE HUOMIOIDA ENNEN SERENASEN KÄYTTÖÄ Serenasea ei tule käyttää, jos: potilas on yliherkkä haloperidolille tai jollekin muulle valmisteen aineosalle. potilaalla on Parkinsonin tauti jos potilas kärsii sairauden, lääkkeiden tai alkoholinkäytön aiheuttamasta hidasliikkeisyydestä tai uneliaisuudesta jos potilaalla on jokin vaikea sydänsairaus (esim. sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta, rytmihäiriö, sydämen harvalyöntisyys, veren kaliumniukkuus). Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa, jos potilaalla on tai on ollut jokin seuraavista tautitiloista: Koska haloperidolihoidon aikana on todettu QT-ajan pitenemistä, haloperidolia tulee antaa varoen potilaille, joilla on QT-aikaa pidentäviä tautitiloja (QT-syndrooma, hypokalemia,

3 3 elektrolyyttihäiriö, lääkehoito QT-aikaa pidentävillä aineilla, sydän- ja verisuonitauti, suvussa esiintynyt QT-ajan pidentymistä) etenkin silloin kun haloperidolia annetaan parenteraalisesti. Jos pottilaalla tai hänen suvussaan on ollut veritulppia, sillä tämän kaltaisten lääkkeiden käytön yhteydessä voi tulla veritulppia; masennustila; maksasairaus; epilepsia tai jokin muu kohtauksia aiheuttava tila (esim. alkoholivieroitus); kilpirauhasen liikatoiminta. MITEN SERENASE-INJEKTIONESTETTÄ KÄYTETÄÄN Serenase-injektioneste voidaan antaa injektiona i.m.. Avattu ampulli on käytettävä välittömästi ja mahdollinen käyttämättä jäänyt sisältö on hävitettävä. Ampullit: 1. Pidä ampullia peukalon ja etusormen välissä niin, että ampullin kärki jää vapaaksi. 2. Tartu toisella kädellä kiinni ampullin kärjestä niin, että ampullin kärki on etusormea vasten ja peukalo värillisessä pisteessä ja värillisten renkaiden/värillisen renkaan päällä. 3. Pidä peukalo pisteen päällä ja katkaise ampullin kärki terävällä liikkeellä. Pidä samalla toisella kädellä tiukasti kiinni ampullin alaosasta.

4 4 Yliannostus Mahdollisen yliannostuksen tapahduttua on otettava välittömästi yhteys lääkäriin. Yliannostuksen oireita ovat heikentynyt henkinen vireys, vaikea vapina tai lihasjäykkyys. Ohjeita lääkärille yliannostuksen varalta: Potilaan hengitystiet on pidettävä auki ja ryhdyttävä asianmukaisiin tukitoimiin. Potilaan siirtämistä sairaalahoitoon on syytä harkita. EKG:tä ja elintoimintoja seurataan kunnes EKG on normalisoitunut. Haloperidolille ei ole spesifistä antidoottia, mutta ekstrapyramidaalisten oireiden hoitamiseksi voidaan antaa antikolinergista parkinsonismilääkettä lihakseen. SERENASE-INJEKTIONESTEEN SÄILYTYS Serenase-injektioneste säilytetään huoneenlämmössä (15 25 C) alkuperäispakkauksessa, koska valmiste on herkkä valolle. Kestoaika Älä käytä pakkauksessa olevan viimeisen käyttökuukauden jälkeen. Muita ohjeita Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Käyttämättä jääneet tai vanhentuneet lääkkeet voi toimittaa apteekkiin hävitettäväksi. Pakkausseloste tarkistettu

5 1 BRUKSANVISNING SERENASE 5 mg/ml injektionsvätska, lösning Den aktiva substansen i Serenase-injektionsvätska är haloperidol. Övriga innehållsämnen är mjölksyra och vatten för injektionsvätskor. Innehavare av försäljningstillståndet: Janssen-Cilag Oy Vaisalavägen Esbo Tillverkare: GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. Strada Provinciale Asolana N. 90 (loc. San Polo) Torrile (PR) Italien DOSERING OCH ANVÄNDNING Serenase används vid behandling av olika slags psykiska störningar. Preparatet används även för att lindra tvångsmässiga rörelser såsom tics och hicka samt för att behandla illamående och kräkningar när andra läkemedel saknar effekt. Er läkare kan också ordinera Serenase för behandling av andra sjukdomar. Vid behandling med Serenase är doseringen och behandlingstiden individuella och beroende på den sjukdom som skall behandlas. Vanlig dosering: Serenase 5 mg/ml injektionsvätska, lösning rekommenderas för enbart intramuskulär administrering. Vuxna:

6 2 Som antipsykotika: Den akuta fasen: behandlingen inleds med en begynnelsedos på 5 10 mg i m som kan upprepas varje timme tills symtomkontroll erhållits eller tills den maximala dygnsdosen 60 mg har uppnåtts. Den kroniska fasen: doseringen är i genomsnitt 2 6 mg/dygn. Som psykomotorisk reglerare: Den akuta fasen: 5 mg i m. I undantag kan det vara skäl att ge till en dos på 5 mg efter en halvtimme från den första dosen och vid behov upp till 60 mg/dygn. Den kroniska fasen: dygnsdosen är i medeltal 2 6 mg. Vid behandling av extrapyramidala tvångsrörelser vanligen 1 5 mg/dygn. I antiemetisk behandling: 5 mg i m. För profylaktisk behandling av postoperativ kräkning 2,5 5 mg i m vid slutet av operationen. Åldringar: Behandlingen ska börjas med hälften av den normala dosen för vuxna varefter dosen kan regleras enligt behov. Barn:

7 3 0,1 mg/3 kg kroppsvikt tre gånger per dygn, dosen kan regleras enligt behov. VAD MAN SKALL BEAKTA INNAN MAN ANVÄNDER SERENASE Serenase skall inte användas om: patienten är överkänslig mot haloperidol eller någon annan beståndsdel i preparatet patienten lider av Parkinsons sjukdom patienten besväras av motorisk hämning eller dåsighet till följd av sjukdom, läkemedelsintag eller alkoholkonsumtion patienten har en svår hjärtsjukdom (t ex hjärtinfarkt, hjärtsvikt, rytmstörningar, långsam hjärtverksamhet, minskad kaliumhalt i blodet). Speciell försiktighet bör iakttas om patienten har följande sjukdomstillstånd: Eftersom QT-förlängning har observerats vid behandling med haloperidol bör försiktighet iakttas vid behandling av patienter hos vilka risk för förlängd QT-tid föreligger (medfödd QTförlängning, hypokalemi, elektrolytstörning, samtidig behandling med läkemedel som kan förlänga QT-tiden, hjärt- eller kärlsjukdom, förlängd QT-tid hos någon nära släkting). Försiktighet bör speciellt iakttas vid parenteral haloperidol-behandling. Om patienten eller någon i patientens familj tidigare har haft blodpropp, eftersom läkemedel som dessa har förknippats med blodproppsbildning depression leversjukdom epilepsi eller något annat tillstånd som framkallar anfall (t ex avgiftning efter alkoholbruk) överaktivitet i sköldkörteln. HUR MAN ANVÄNDER SERENASE-INJEKTIONSVÄTSKA Serenase-injektionsvätska kan ges som injektion i m. Den öppnade ampullen används omedelbart och det eventuellt oanvända läkemedlet skall kasseras. Ampuller:

8 4 1. Håll ampullen mellan tummen och pekfingret så att toppen på ampullen blir fri. 2. Håll i ampullen med andra handen så att ampullens topp är mot pekfingret och tummen i den kulörta pricken och på de kulörta ringarna / den kulörta ringen. 3. Håll tummen på pricken och bryt av spetsen från ampullens topp med en skarp rörelse. Samtidigt håll med andra handen i ampullens nedre del. Överdosering Kontakta omedelbart läkare om överdosering har skett. Symtom vid överdosering är sänkt vakenhetsgrad, svår tremor eller stelhet i musklerna. Anvisningar för läkaren i fall av överdosering: Försäkra att patientens luftvägar hålls fria och vidta de stödåtgärder som tillståndet påkallar. Överväg att lägga in patienten på sjukhus. Monitorera EKG och vitala livsfunktioner tills EKG normaliserats. Det finns ingen specifik antidot mot haloperidol men ett antikolinerga parkinsonismmedel kan injiceras intramuskulärt för att behandla extrapyramidala symptom. FÖRVARING AV SERENASE-INJEKTIONSVÄTSKELÖSNING Förvaras vid rumstemperatur (15 25 C) skyddad för ljus i originalförpackningen.

9 5 Hållbarhetstid Använd inte detta läkemedel efter utgångsmånaden på förpackningen. Övriga anvisningar Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Oanvända eller föråldrade läkemedel kan tas till ett apotek för förstöring. Bipacksedeln reviderad

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Beviplex vet. injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Hyonate vet 10 mg/ml injektioneste, liuos, hevoselle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio PAKKAUSSELOSTE Otita para vet korvatipat, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeää tietoa lääkkeestä. Tätä lääkettä voi ostaa ilman reseptiä itsehoitoon. Lääkettä tulee käyttää huolellisesti ohjeen mukaan,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Denagard vet 20 mg/g jauhe

PAKKAUSSELOSTE. Denagard vet 20 mg/g jauhe PAKKAUSSELOSTE Denagard vet 20 mg/g jauhe 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Novartis

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Droncit vet 50 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Bayer

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. DALMARELIN 25 mikrogrammaa/ml Injektioneste, liuos lehmille ja kaneille

PAKKAUSSELOSTE. DALMARELIN 25 mikrogrammaa/ml Injektioneste, liuos lehmille ja kaneille PAKKAUSSELOSTE DALMARELIN 25 mikrogrammaa/ml Injektioneste, liuos lehmille ja kaneille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Marfloquin vet 20 mg/ml injektioneste, liuos naudoille (vasikat) ja sioille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

Läs mer

CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova

CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova Package leaflet Page 1 of 6 PAKKAUSSELOSTE Nimi, vahvuus ja lääkemuoto CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova Yksi kapseli sisältää: Vaikuttava aine: Tolfenaamihappo 100 mg tai 200 mg

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Umpimycin vet intramammaarisuspensio

PAKKAUSSELOSTE. Umpimycin vet intramammaarisuspensio PAKKAUSSELOSTE Umpimycin vet intramammaarisuspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten

PAKKAUSSELOSTE. Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten PAKKAUSSELOSTE Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille

PAKKAUSSELOSTE. Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille PAKKAUSSELOSTE Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE

Läs mer

ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti

ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija Caballo B.V.,Leysendwarsstraat 26, NL-4901 PG Oosterhout, Alankomaat

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija Caballo B.V.,Leysendwarsstraat 26, NL-4901 PG Oosterhout, Alankomaat PAKKAUSSELOSTE Tämä pakkausseloste sisältää tärkeää tietoa Twinhip Vet.- pastasta. Lue se huolellisesti ennen valmisteen käyttöä. Jos olet epävarma valmisteen oikeasta käytöstä, ota yhteyttä eläinlääkäriisi

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Cartrophen vet. 100 mg/ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 250 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 250 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Axilur vet 250 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Intervet

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Betolvex 1 mg/ml injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Betolvex 1 mg/ml injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. LEVOCALCIUM VET injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. LEVOCALCIUM VET injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE LEVOCALCIUM VET injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle ja kissalle

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle ja kissalle PAKKAUSSELOSTE Kefalex vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle ja kissalle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti ennen lääkkeen käyttöä.

PAKKAUSSELOSTE. Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti ennen lääkkeen käyttöä. PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti ennen lääkkeen käyttöä. Säilyttäkää pakkausseloste, jotta voitte tarvittaessa lukea sen uudelleen. Lisätietoja lääkkeestä voitte pyytää lääkäriltänne

Läs mer

Romefen vet 100 mg/ml injektioneste, liuos

Romefen vet 100 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE Romefen vet 100 mg/ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote.

PAKKAUSSELOSTE. Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote. PAKKAUSSELOSTE Stellamune Mycoplasma vet injektioneste, emulsio Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote. 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI VETOQUINOL S.A, B.P. 189, Magny-Vernois, F-70204 LURE

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Temazepam Orion 10 mg tabletti Temazepam Orion 20 mg tabletti. Tematsepaami

PAKKAUSSELOSTE. Temazepam Orion 10 mg tabletti Temazepam Orion 20 mg tabletti. Tematsepaami PAKKAUSSELOSTE Temazepam Orion 10 mg tabletti Temazepam Orion 20 mg tabletti Tematsepaami Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Gleptosil vet. 200 mg Fe 3+ /ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

4 mg 10 mg apuaineita 132,5 mg asti

4 mg 10 mg apuaineita 132,5 mg asti 1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAKKAUSSELOSTE MILBEMAX VET. Kalvopäällysteiset tabletit pienille kissoille ja kissanpennuille MILBEMAX VET. Kalvopäällysteiset tabletit kissoille 2. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Lamotrigin Actavis 25 mg, 50mg, 100mg ja 200 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Lamotrigin Actavis 25 mg, 50mg, 100mg ja 200 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Tardak vet 10 mg/ml injektioneste, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren Efedrin Stragen 3 mg/ml, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta efedrinhydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren Efedrin Stragen 3 mg/ml, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta efedrinhydroklorid Bipacksedel: Information till användaren Efedrin Stragen 3 mg/ml, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta efedrinhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

BIPACKSEDEL. Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst

BIPACKSEDEL. Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst BIPACKSEDEL Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI NL/V/166/001/DC, Hnro 235658/2011 Fase: Jukka Pakkanen hyv. 22.4.2013 / PK 27.4.2013 Fako: K. Kivilahti-Mäntylä hyv.19.4.2013 / PK 27.4.2013 PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN

Läs mer

BIPACKSEDEL. Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst

BIPACKSEDEL. Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Equilis Tetanus-Serum vet injektioneste, liuos hevoselle, lampaalle ja koiralle

PAKKAUSSELOSTE. Equilis Tetanus-Serum vet injektioneste, liuos hevoselle, lampaalle ja koiralle PAKKAUSSELOSTE Equilis Tetanus-Serum vet injektioneste, liuos hevoselle, lampaalle ja koiralle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille PAKKAUSSELOSTE Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 22 % rakeet

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 22 % rakeet PAKKAUSSELOSTE Axilur vet 22 % rakeet 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Intervet

Läs mer

Viktig information om användningen av Tasigna

Viktig information om användningen av Tasigna Viktig information om användningen av Tasigna Viktig information om behandling med Tasigna Vad ÄR TASIGNA? TASIGNA är ett receptbelagt läkemedel som används för behandling av vuxna patienter med Philadelphiakromosompositiv

Läs mer

Clarityn. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD Clarityn ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

Clarityn. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD Clarityn ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Clarityn 10 mg tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Clarityn måste trots

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Lastin 0,5 mg/ml silmätipat, liuos Atselastiinihydrokloridi 0,05 % (0,5 mg/ml)

PAKKAUSSELOSTE. Lastin 0,5 mg/ml silmätipat, liuos Atselastiinihydrokloridi 0,05 % (0,5 mg/ml) PAKKAUSSELOSTE Lastin 0,5 mg/ml silmätipat, liuos Atselastiinihydrokloridi 0,05 % (0,5 mg/ml) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Flumazenil B. Braun 0,1 mg/ml injektionsvätska, lösning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Flumazenil B. Braun 0,1 mg/ml injektionsvätska, lösning BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Flumazenil B. Braun 0,1 mg/ml injektionsvätska, lösning Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Sedaman vet 200 mg/ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Dimazon vet 50 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. Dimazon vet 50 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE Dimazon vet 50 mg/ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fevaxyn Quatrifel injektioneste, suspensio kissalle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

Miten lääkevalmiste vaikuttaa Aciclovir Ranbaxy vaikuttaa estämällä herpesviruksen lisääntymistä.

Miten lääkevalmiste vaikuttaa Aciclovir Ranbaxy vaikuttaa estämällä herpesviruksen lisääntymistä. Pakkausseloste Aciclovir Ranbaxy tabletit 200 mg Aciclovir Ranbaxy tabletit 400 mg Aciclovir Ranbaxy tabletit 800 mg Muista, että lääkäri on voinut määrätä lääkettä muuhun tarkoitukseen ja/tai toisella

Läs mer

Bipacksedeln: Information till patienten. Azyter 15 mg/g, ögondroppar, lösning i endosbehållare Azitromycindihydrat

Bipacksedeln: Information till patienten. Azyter 15 mg/g, ögondroppar, lösning i endosbehållare Azitromycindihydrat Bipacksedeln: Information till patienten Läkemedelsverket 2015-06-23 Azyter 15 mg/g, ögondroppar, lösning i endosbehållare Azitromycindihydrat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Teva 5 mg tabletti, suussa hajoava Donepezil Teva 10 mg tabletti, suussa hajoava donepetsiilihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Teva 5 mg tabletti, suussa hajoava Donepezil Teva 10 mg tabletti, suussa hajoava donepetsiilihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Donepezil Teva 5 mg tabletti, suussa hajoava Donepezil Teva 10 mg tabletti, suussa hajoava donepetsiilihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat till injektionsvätska, lösning Arseniktrioxid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat till injektionsvätska, lösning Arseniktrioxid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat till injektionsvätska, lösning Arseniktrioxid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna

Läs mer

Aripiprazole Accord (aripiprazol)

Aripiprazole Accord (aripiprazol) Aripiprazole Accord (aripiprazol) Patient/Anhörig Informationsbroschyr Denna broschyr innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska bekanta dig med innan påbörjande av behandlingen med aripiprazol

Läs mer

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Nobivac Rabies vet injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Nobivac Rabies vet injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Nobivac Rabies vet injektioneste, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

Vancomycin Hospira sisältämä antibiootti vaikuttaa mm. estämällä bakteerien soluseinämän synteesiä.

Vancomycin Hospira sisältämä antibiootti vaikuttaa mm. estämällä bakteerien soluseinämän synteesiä. PAKKAUSSELOSTE Tässä selosteessa esitetään: 1. Mitä Vancomycin Hospira on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Vancomycin Hospiraa 3. Miten Vancomycin Hospiraa käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. CLAMOVET 400 mg/100 mg tabletit koiralle

PAKKAUSSELOSTE. CLAMOVET 400 mg/100 mg tabletit koiralle PAKKAUSSELOSTE CLAMOVET 400 mg/100 mg tabletit koiralle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning Erityisluvat Kulutukseen luovuttajat apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat Specialtillstånd Överlåtarna för förbrukning apoteken sjukhusapoteken läkemedelspartiaffärerna läkemedelsfabrikerna

Läs mer

BIPACKSEDEL. Metacam 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och svin

BIPACKSEDEL. Metacam 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och svin BIPACKSEDEL Metacam 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och svin 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Remodulin 10 mg/ml infuusioneste, liuos. Remodulin 2,5 mg/ml infuusioneste, liuos Remodulin 5 mg/ml infuusioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. Remodulin 10 mg/ml infuusioneste, liuos. Remodulin 2,5 mg/ml infuusioneste, liuos Remodulin 5 mg/ml infuusioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE Remodulin 1 mg/ml infuusioneste, liuos Remodulin 2,5 mg/ml infuusioneste, liuos Remodulin 5 mg/ml infuusioneste, liuos Remodulin 10 mg/ml infuusioneste, liuos treprostiniili Lue tämä pakkausseloste

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Emerade 150 mikrogram injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Emerade 300 mikrogram injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Emerade 500

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 500 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 500 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Axilur vet 500 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Intervet

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Porcilis PCV M Hyo, injektionsvätska, emulsion för svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (2 ml) innehåller: Aktiva

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE. MYDRIASERT 0,28 mg/5,4 mg silmälamelli Tropikamidi ja fenyyliefriinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE. MYDRIASERT 0,28 mg/5,4 mg silmälamelli Tropikamidi ja fenyyliefriinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE MYDRIASERT 0,28 mg/5,4 mg silmälamelli Tropikamidi ja fenyyliefriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttöä. - Säilyta

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Behandling av bakterieinfektioner orsakade av bakteriestammar som är känsliga för enrofloxacin.

PRODUKTRESUMÉ. Behandling av bakterieinfektioner orsakade av bakteriestammar som är känsliga för enrofloxacin. PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Fenoflox vet 100 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt och svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller: Aktiv substans:

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. ARICEPT 5 mg ja 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (Donepetsiilihydrokloridi)

PAKKAUSSELOSTE. ARICEPT 5 mg ja 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (Donepetsiilihydrokloridi) PAKKAUSSELOSTE ARICEPT 5 mg ja 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (Donepetsiilihydrokloridi) Sinun ja hoitajasi tulee lukea tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Nicotinell Fruktmint 2 mg sugtablett nikotin

Bipacksedel: Information till användaren. Nicotinell Fruktmint 2 mg sugtablett nikotin Bipacksedel: Information till användaren Nicotinell Fruktmint 2 mg sugtablett nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Pregnyl 1 500 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Pregnyl 5 000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning humant koriongonadotropin Läs

Läs mer

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 INDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA... 2 KONTRAINDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA...

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Tribrissen vet. injektioneste, suspensio naudalle, sialle ja hevoselle

PAKKAUSSELOSTE. Tribrissen vet. injektioneste, suspensio naudalle, sialle ja hevoselle PAKKAUSSELOSTE Tribrissen vet. injektioneste, suspensio naudalle, sialle ja hevoselle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Läs mer

ANVISNING FÖR BESTÄLLNING AV HJÄRNANS, HALS- OCH RYGGRADENS, LUNGORNAS OCH MEDIASTINUM, CT-UROGRAFI, AORTA OCH EXTREMITETERNAS CT-UNDERSÖKNING

ANVISNING FÖR BESTÄLLNING AV HJÄRNANS, HALS- OCH RYGGRADENS, LUNGORNAS OCH MEDIASTINUM, CT-UROGRAFI, AORTA OCH EXTREMITETERNAS CT-UNDERSÖKNING ANVISNING FÖR BESTÄLLNING AV HJÄRNANS, HALS- OCH RYGGRADENS, LUNGORNAS OCH MEDIASTINUM, CT-UROGRAFI, AORTA OCH EXTREMITETERNAS CT-UNDERSÖKNING Krea tas senast 1 vecka före undersökningen och får vara högst

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Clavaseptin 50 mg/12,5 mg tabletit koiralle ja kissalle

PAKKAUSSELOSTE. Clavaseptin 50 mg/12,5 mg tabletit koiralle ja kissalle PAKKAUSSELOSTE Clavaseptin 50 mg/12,5 mg tabletit koiralle ja kissalle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Konakion Novum 10 mg/ml injektionsvätska, lösning fytomenadion

Bipacksedel: Information till användaren. Konakion Novum 10 mg/ml injektionsvätska, lösning fytomenadion Bipacksedel: Information till användaren Konakion Novum 10 mg/ml injektionsvätska, lösning fytomenadion Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE PERLUTEX VET. 5 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE PERLUTEX VET. 5 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE PERLUTEX VET. 5 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Dechra

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Konakion Novum 10 mg/ml injektioneste, liuos fytomenadioni

PAKKAUSSELOSTE. Konakion Novum 10 mg/ml injektioneste, liuos fytomenadioni PAKKAUSSELOSTE Konakion Novum 10 mg/ml injektioneste, liuos fytomenadioni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Läs mer

Aripiprazol Stada. 16.7.2015, Version 1.7 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Aripiprazol Stada. 16.7.2015, Version 1.7 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Aripiprazol Stada 16.7.2015, Version 1.7 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Aripiprazol Stada 5 mg tabletter Aripiprazol Stada 10 mg tabletter

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-06-03 08.00-10.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-06-03 08.00-10.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: Tidpunkt för inlämning: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-06-03 08.00-10.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen. anastrotsoli

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen. anastrotsoli PAKKAUSSELOSTE Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen anastrotsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Läs mer

Bilaga III. Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln

Bilaga III. Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln Bilaga III Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln Observera: De relevant avsnitten av produktresumé och bipacksedel är resultatet av referral-proceduren. Produktinformationen

Läs mer

NiQuitin Mint. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller NiQuitin Mint?

NiQuitin Mint. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller NiQuitin Mint? NiQuitin Mint 2 mg och 4 mg medicinskt tuggummi Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. NiQuitin Mint måste trots det användas

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Sildenafil Anthrop 50 mg tuggtabletter Sildenafil Anthrop 100 mg tuggtabletter sildenafil

Bipacksedeln: Information till användaren. Sildenafil Anthrop 50 mg tuggtabletter Sildenafil Anthrop 100 mg tuggtabletter sildenafil Bipacksedeln: Information till användaren Sildenafil Anthrop 50 mg tuggtabletter Sildenafil Anthrop 100 mg tuggtabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Serdolect 4 mg, 12 mg, 16 mg, 20 mg tablett 4.3.2015, Version 4.0

Serdolect 4 mg, 12 mg, 16 mg, 20 mg tablett 4.3.2015, Version 4.0 Serdolect 4 mg, 12 mg, 16 mg, 20 mg tablett 4.3.2015, Version 4.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozol Sandoz 1 mg kalvopäällysteinen tabletti Anastrotsoli

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozol Sandoz 1 mg kalvopäällysteinen tabletti Anastrotsoli PAKKAUSSELOSTE Anastrozol Sandoz 1 mg kalvopäällysteinen tabletti Anastrotsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Läs mer

VISCLEAR 0,5 mg/ml silmätipat, liuos

VISCLEAR 0,5 mg/ml silmätipat, liuos PAKKAUSSELOSTE VISCLEAR 0,5 mg/ml silmätipat, liuos Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Läs mer

Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning)

Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning) Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning) Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. VIKTIGT Den här guiden ersätter inte

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Parevet vet infuusioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Selevitan vet. 50 mg/ml+0,6 mg/ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS

Läs mer

PALLIATIVA POLIKLINIKEN

PALLIATIVA POLIKLINIKEN PALLIATIVA POLIKLINIKEN Palliativa poliklinikens verksamhet har som avsikt att ge hjälp med en symtomatisk samt heltäckande vård då när sjukdomen ej mera går att bota. Detta betyder smärt- samt symtomlindring,

Läs mer

BILAGA BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

BILAGA BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL BILAGA BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL 1 B. BIPACKSEDEL 2 LÄKEMEDLETS NAMN OLANSEK 2.5 mg TABLETTER (OLANZAPIN) ALLMÄNNA RÅD Läs denna användarinformation noggrant innan du använder medicinen. Den

Läs mer

Instruktion för dig som ska använda Puregon Pen

Instruktion för dig som ska använda Puregon Pen Instruktion för dig som ska använda Puregon Pen Så här använder du Puregon Pen Läs alltid bipacksedeln i förpackningen innan du använder Puregon Pen. Tvätta alltid händerna noggrant med tvål innan du sätter

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Prilocard1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg tabletit koirille

PAKKAUSSELOSTE. Prilocard1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg tabletit koirille PAKKAUSSELOSTE Prilocard1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg tabletit koirille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ HALOCUR 0,5 mg/ml oral lösning SV 4 1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN HALOCUR 0,5 mg/ml oral lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 2.1 Aktivt innehållsämne Halofuginonbas

Läs mer

Bilaga III Tillägg till relevanta avsnitt i Produktresumén och Bipacksedeln

Bilaga III Tillägg till relevanta avsnitt i Produktresumén och Bipacksedeln Kommittén fann också att trimetazidin kan orsaka eller förvärra parkinsonsymtom (tremor, akinesi, hypertoni). Uppträdandet av motoriska störningar såsom parkinsonsymtom, restless leg-syndrom, tremor och

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml infuusioneste, liuos Siprofloksasiini

PAKKAUSSELOSTE. Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml infuusioneste, liuos Siprofloksasiini PAKKAUSSELOSTE Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml infuusioneste, liuos Siprofloksasiini Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Läs mer

BILAGA II INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅNDET ANSVARIG FÖR IMPORT OCH FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS OCH VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE

BILAGA II INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅNDET ANSVARIG FÖR IMPORT OCH FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS OCH VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE BILAGA II INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅNDET ANSVARIG FÖR IMPORT OCH FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS OCH VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE FÖRORDNANDE OCH ANVÄNDNING 4 A. INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅNDET

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Loratadin Sandoz 10 mg munsönderfallande tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En munsönderfallande tablett innehåller 10

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Läkemedelsverket 2013-09-26 Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Aminoven 15 % infusionsvätska, lösning

Bipacksedel: Information till användaren. Aminoven 15 % infusionsvätska, lösning Bipacksedel: Information till användaren Aminoven 5 % infusionsvätska, lösning Aminoven 10 % infusionsvätska, lösning Aminoven 15 % infusionsvätska, lösning Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

PATIENTINFORMATION HUR DU ANVÄNDER PECFENT

PATIENTINFORMATION HUR DU ANVÄNDER PECFENT PATIENTINFORMATION HUR DU ANVÄNDER PECFENT ProStrakan AB Knarrarnäsgatan 7 / 164 40 Kista, Sverige Tel: 010-235 55 60 / www.prostrakan.se / infofi@prostrakan.com PEC002-1a-sep2015FIN 1 Vad är genombrottssmärta

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE 40 mg/10 mg tabletit koiralle ja kissalle 200 mg/50 mg tabletit koiralle 400 mg/100 mg tabletit koiralle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Anapen 0,3 mg/dos och Anapen Junior 0,15 mg/dos injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Adrenalin Injektionspenna Läs noga igenom denna bipacksedel innan du

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Konakion Novum 10 mg/ml injektionsvätska, lösning fytomenadion Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

BIPACKSEDEL FÖR Procamidor vet. 20 mg/ml injektionsvätska, lösning

BIPACKSEDEL FÖR Procamidor vet. 20 mg/ml injektionsvätska, lösning BIPACKSEDEL FÖR Procamidor vet. 20 mg/ml injektionsvätska, lösning Läkemedelsverket 2013-11-07 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN INCURIN 1 mg tablett 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktiv substans: Östriol 1 mg/tablett För fullständig förteckning över

Läs mer