ta förtroende på allvar rapport 2013:32

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ta förtroende på allvar rapport 2013:32"

Transkript

1 ta förtroende på allvar rapport 2013:32

2

3 TA FÖRTROENDE PÅ ALLVAR EN SYNTES AV FJÄRRSYNS FORSKNING OM KUNDERS FÖRTROENDE FÖR FJÄRRVÄRMEBOLAGEN EBBA LÖFBLAD BO RYDÉN ANDERS GÖRANSSON ISBN Svensk Fjärrvärme AB

4 FÖRORD För att få överblick och ett större helhetsperspektiv av all den kunskap som har kommit fram inom forskningsprogrammet Fjärrsyn under sju år har tre forskningssynteser tagit fram under våren och sommaren Synteserna utgår från de största utmaningarna för fjärrvärmens fortsatta utveckling: fjärrvärmens förtroende, utvecklingskraft och roll i energiomställningen. Alla forskningsresultat är i synteserna analyserade och värderade och utförarna har dragit egna slutsatser för att beskriva hur kunskapsläget är i dag och vilka kunskapsluckor som finns, men också lämnat rekommendationer för framtiden. Det samlade svaret är relativt entydigt samverka mer med andra och fokusera på hur man kan utveckla fjärrvärmens möjlighet att använda det som annars går till spillo. Vi hoppas att varje syntes ska bidra till vidare perspektiv, förståelse och samsyn bland programmets finansiärer, men också bland kunder, myndigheter och beslutsfattare kring frågor som är centrala för fjärrvärmen. Ta förtroende på allvar är en grundlig genomgång av termen förtroende, dess definition och vad som karakteriserar relationer med förtroende i. De viktigaste slutsatserna är att fjärrvärmeföretagen kan för lite om förtroende, att hanteringen av kunderna oftare grundar sig på det egna företagets uppfattning av vad kunderna vill ha snarare än vad kunderna verkligen vill. Och att många av utmaningarna som branschen står inför kopplar till förtroende på olika sätt. Projektet har genomförts av Ebba Löfblad, Bo Rydén och Anders Göransson på Profu. Fjärrsyns styrelse har utgjort referensgrupp, följt arbetet och bidragit med värdefulla synpunkter från bransch och akademi. Ulrika Jardfelt Ordförande i Fjärrsyn Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att Fjärrsyns styrelse eller Svensk Fjärrvärme har tagit ställning till innehållet. 4

5 SAMMANFATTNING Fjärrsyns styrelse har beslutat att resultaten från Fjärrsyn ska sammanfattas i tre syntesrapporter inom tre strategiska områden: Förtroende, Konkurrenskraft samt Fjärrvärmens roll i energiomställningen. Tanken med syntesinriktningarna är att de ska skära tvärs igenom programmets tre forskningsområden. Föreliggande rapport har tagits fram i syfte att syntetisera de forskningsresultat som berör fokusområdet Förtroende. Syftet med rapporten har varit att analysera de resultat inom detta område som har lyfts fram i Fjärrsyns projekt, samt att belysa fokusområdet ur flera perspektiv. I syntesrapporten förklaras begreppet förtroende så som det används inom Fjärrsynforskningen, och de översiktliga resultaten från forskningen som berör förtroende sammanfattas och analyseras. I analysen av forskningsresultaten har vi lyft fram och dragit en rad slutsatser gällande förtroendeaspekter, både kring forskningen som sådan och arbetet inom fjärrvärmeföretagen. Dessa slutsatser, som framgår nedan, får också utgöra syntesens huvudbudskap. 1. Det finns brister i forskningen kring förtroende. Endast ett fåtal av de genomförda projekten tar ett vetenskapligt grepp om begreppet. Orsakerna till detta är dels att förtroendefrågan inte har utgjort något uttalat fokus inom forskningsprogrammet, dels att forskningen kring frågor om förtroende och kundrelationer i hög grad bedrivs av fel forskningsdiscipliner. 2. Forskningen för inte förtroendearbetet i företagen vidare. Endast ett fåtal av projekten gör kopplingen till förtroendets roll i fjärrvärmeaffären och utvecklingen av fjärrvärmeföretagens affärsmodeller. Vi efterfrågar ett helhetsperspektiv på förtroendebegreppet i forskningen. Forskningen bör i högre grad handla om relationen mellan kunderna och fjärrvärmeföretagen. 3. Det finns brister i fjärrvärmeföretagen vad gäller arbetet kring förtroende Forskningen visar att fjärrvärmeföretagen ofta, i allt för många avseenden, står kvar på de nedersta trappstegen i den s.k. förtroendetrappan. 4. Men nu verkar branschen vara beredd att ta ytterligare ett steg upp i förtroendetrappan. Vår slutsats av den forskning som gjorts är att fjärrvärmebranschen i allt högre grad nu inser hur viktigt det är med ett aktivt kundarbete, men fortfarande är man osäker om vad som krävs för att bygga och stärka förtroendet hos kunderna i en vidare mening och hur man ska gå tillväga. 5. Företagen är bra vad gäller kalkylerat och institutionellt förtroende men sämre på det relationella förtroendet. Kanske har detta att göra med den tekniska kultur som råder inom branschen? Att arbeta med förtroendebyggande på ett strukturerat och framgångsrikt sätt kräver troligtvis en större förändring i företagen, en kulturförändring. 6. Det krävs mer jobb för ett stort fjärrvärmebolag att vinna förtroende och trovärdighet hos sina kunder. Forskningen tyder på att mindre fjärrvärmeföretag ses, och ser på sig själva, som mer trovärdiga jämfört med större bolag just på grund 5

6 av sin storlek. Även kommunala bolag verkar ha fördelar vad gäller förtroende om man jämför med privata bolag. 7. I vissa situationer har kunderna ett större förtroende för energibolaget än andra aktörer på marknaden. Det är ingen nattsvart bild som ges av branschen. Förtroendet för fjärrvärmeföretagen är i flera fall högre jämfört med andra aktörer på marknaden. Bilden av branschen bör nyanseras. 8. Kunderna verkar ha svårt för att fjärrvärmeföretagen vill tjäna pengar. För att framstå som trovärdiga måste företagen arbeta aktivt med att visa att båda parter uttryckligen kan tjäna på en uppgörelse. 9. Fjärrvärmebranschen riskerar att definieras av Reko fjärrvärme och fjärrvärmelagen. Fjärrsynforskarna pekar på risken av att företagen, genom sitt fokus på att visa att man följer lagar och certifieringskrav, istället för att ge en positiv bild av branschen snarare riskerar att bidra till att etablera en bild av en bransch fylld av konflikter och motsättningar. 10. Fjärrvärmeföretagens syn på kundernas förtroende för det egna bolaget stämmer inte överens med hur kunderna faktiskt ser på företagen. Rådet till företagen blir att skaffa sig en gedigen kunskap om hur de egna kunderna ser på ens företag när det gäller förtroende, och att man bör använda denna kunskap istället för den egna uppfattningen om företaget. Med utgångspunkt från dessa slutsatser, där vi också lyfter fram de brister och luckor som vi har kunnat identifiera inom forskningen, har vi tagit fram följande förslag till vidare forskning inom området. Låt förtroende ta en större plats i nästa etapp av Fjärrsyn. En möjlig orsak till att förtroende hittills inte tagits på allvar inom Fjärrsyns forskning, annat än i ett fåtal projekt, är att förtroende som sådant inte har utgjort något huvudsakligt fokus inom forskningsprogrammet. Ifall man vill att forskningen ska föra förtroendearbetet inom fjärrvärmeföretagen framåt är det önskvärt att låta ett större fokus ligga på forskning kring kundförtroende och aspekter kring detta. Befolka forskningen med forskare som kan förtroende. En stor brist i forskningen om förtroende ligger i att det delvis är fel discipliner som faktiskt bedriver forskningen. Man måste öka graden av tvärvetenskap, annars finns det risk att värdefull kunskap uteblir. En högre grad av andra vetenskapsdiscipliner än de ingenjörer och ekonomer som idag främst befolkar forsknings-programmet skulle leda till att det öppnas upp nya intressanta frågeställningar och perspektiv på fjärrvärmens förutsättningar. Det kan vara nödvändigt om man vill att ny och värdefull kunskap ska genereras inom området. Nya perspektiv leder till nya frågor som i sin tur leder till nya insikter. Påverka de metoder som används i forskningen. Många av de förtroendenära studier som gjorts inom Fjärrsyn utgörs av intervjustudier. De är inte anpassade för att ge en fördjupad förståelse av förtroende. Det är därför 6

7 viktigt att använda rätt metoder. Intervjusvaren analyseras dessutom oftast av tekniker och ekonomer, men det är av vikt att även låta andra discipliner än dessa vara med och analysera resultaten. Speciellt vad gäller att förstå och kunna tolka hur och varför människor gör som de gör och hur de resonerar kring sina beslut och svar. Låt forskningen i högre grad handla om de övre trappstegen i den s.k. förtroendetrappan. Den forskning som hittills har förts handlar i hög grad om sådant som fjärrvärmeföretagen redan gör. Låt forskningen istället handla om de övre trappstegen, dvs. om/hur företagen arbetar med att verkligen påverka och involvera kunderna och hur kundernas förtroende för företagen påverkas av dessa aktiviteter. Undersök företagskulturen och utforska om det föreligger eventuella skillnader mellan företag som lyckats i förtroendefrågan. Stämmer det t.ex. som flera av de intervjuade personerna i forskningen antyder, att det finns skillnader i förutsättningarna mellan privata/kommunala aktörer samt mellan små respektive stora företag när det gäller hur kunderna ser på företagen? Finns det organisatoriska skillnader i hur dessa arbetar med kundrelationer och förtroendebyggande? Föreligger det kulturella skillnader mellan fjärrvärmeföretag som påverkar kundernas bild av företaget och dess förtroende för företaget? Och krävs det en stor omställning av branschen eller räcker det med det arbete man genomför idag? Finns det en reell risk att fjärrvärmen som bransch kan påverkas negativt av fokusen på certifieringar och lagar? Ta reda på hur kunderna verkligen ser på fjärrvärmeföretagen i perspektivet av att branschen i så hög grad fokuserar på Reko fjärrvärme och fjärrvärmelagen som något positivt för branschen. Vidga perspektivet och nyansera bilden av fjärrvärmen som bransch. Forskningen pekar på att kunderna i vissa situationer faktiskt har ett större förtroende för ett energibolag jämfört med andra aktörer på marknaden. Även nöjdkundindex och energibarometrar visar att förtroendet för företagen trots allt är relativt högt. Hur ligger branschen till i förtroendefrågan om man jämför med andra aktörer inom energiområdet, som t.ex. konsulter, energirådgivare och andra energileverantörer? Hur skiljer sig förtroendet mot andra företag? Och har kunderna större förtroende för fjärrvärmen än för fjärrvärmeföretagen? Utöver dessa förslag till vidare forskning inom området, vill vi även utmana Fjärrsyn till att vidga perspektivet inom forskningen. Nedan ges därför ytterligare några förslag på forskningsområden som kan bidra till att bygga kunskapen gällande förtroende och peka på vad branschen bör arbeta med framöver: Kan man lära sig av andra branscher? Hur har andra branscher och företag hanterat förtroendekriser? Finns det bra respektive dåliga exempel som fjärrvärmebranschen kan lära sig av? Vad är det som gör att vissa företag 7

8 generellt åtnjuter ett stabilt och högt förtroende trots skandaler som för andra företag vore förödande? Vilka skillnader/likheter kan man se om man gör jämförelser med andra branscher som försäkringsbolag, banker osv. som kunder också har långvariga avtal med och där förtroendefrågan återkommer i debatten? Vad är orsakerna till bristerna vad gäller företagens relationella förtroende gentemot kunderna? En fråga man kan ställa sig är om skillnaden mellan fjärrvärmebranschen och andra branscher i samhället, som är bättre på att bygga relationellt förtroende gentemot sina kunder, har något att göra med den tekniska kultur som råder inom branschen och/eller den bakgrund som de yrkesverksamma har. Resultaten från en nyligen avslutad svensk studie från Linköpings universitet tyder på att det faktiskt kan ligga något i detta. Studien, där empatiförmågan hos drygt 200 studenter från sex olika utbildningsprogram mättes med hjälp av väl etablerade frågeformulär, visar att det finns tydliga skillnader mellan vårdstuderande och teknologer vad gäller t.ex. förmåga att ta andras perspektiv och andra aspekter av empatiska förmågor (Rasoal m.fl., 2012). Intressant nog pekar resultaten också på att de ITteknologer som ingick i studien har en högre grad av empatisk förmåga än teknologerna från ett mer traditionellt teknologprogram (teknisk fysik och elektroteknik). Ta ett genusperspektiv på fjärrvärmebranschen. Forskningen har visat att fjärrvärmeföretagen generellt är bra på det kalkylerande och institutionella förtroendet men förefaller ha svårare med den relationella delen. Kan det finnas genusaspekter som kan förklara denna brist? Kan ett ökat antal kvinnor inom branschen skapa de förutsättningar för förtroendebyggande som idag saknas? Energibranschen som helhet är en utpräglat manlig bransch, och det vore intressant att se om/vilka aspekter företagen går miste om gällande förtroendeaspekter på grund av den låga andelen kvinnor i branschen. Involvera kunden i forskningen i större utsträckning. Detta kan vara viktigt inte bara för att öka graden av kundnära forskning utan kan också fungera som ett sätt att involvera kunden i en högre grad, dvs. att arbeta på de högre trappstegen i förtroendetrappan. 8

9 SUMMARY The board of Fjärrsyn has decided that the results of Fjärrsyn s research programme should be summarised in three synthesis reports focusing on three strategic areas within research on district heating and district heating companies: Confidence, Competitiveness, and The Role of District Heating within the Energy System Transition. This synthesis report focuses on the first of these three focus areas, namely Confidence. In the report, we explain and discuss the concept of Confidence, as it is used in Fjärrsyn. The aim of the report has been to highlight different aspects of the focus area, as well as to analyse and synthesise Fjärrsyn s research on Confidence. We also put forward suggestions for further research within the area. Several conclusions about confidence are drawn, both regarding aspects within the research programme itself, as well as aspects regarding the relationship between district heating companies and their customers. The results, and our conclusions, are summarised below. 1. There are shortcomings in the research on Confidence within Fjärrsyn. Only a very few of the identified projects within the focus area explain or define, and/or provide a scientific basis for the concept of Confidence. This could be due to the fact that, so far, there has not been a real focus on confidence within Fjärrsyn s research programme. Also, much of the actual research on confidence within the programme have been carried out partly by wrong branches of science. 2. The research on confidence does not carry the work within the district heating trade forward. Only a very few of the projects study confidence and its part in the district heating business and/or the development of the district heating companies business models. We therefore suggest that Fjärrsyn takes a comprehensive approach on confidence. The research should to a higher extent focus on the relationship between the customers and the district heating companies. 3. There are shortcomings within the district heating companies regarding their work on confidence and customer relationships The research has shown that the district heating companies often, in many regards, remain on a low level in their work on confidence. 4. but now they seem to be ready to move to higher levels of confidence. The conclusion we make from the research conducted so far is that district heating companies more and more seem to realise how important it is to be active when it comes to customers and customer relationships. Still, however, the companies express uncertainty in what actually needs to be done in order to build and strengthen customer confidence on a higher level. 5. In general, district heating companies seem to be more accomplished at confidence based on rational benefit analyses and generally accepted systems of rules, compared to confidence within the framework of an established relationship. Could this lack of confidence within the framework of an established relationship have something to do with the somewhat technological culture that signifies 9

10 the district heating trade? Working on confidence and confidence building activities in a more structural and successful way compared to what is done today may actually require a real and profound cultural change within the companies. 6. It seems like larger district heating companies require more work in order to gain credibility and customer confidence compared to smaller companies. The research implies that smaller district heating companies, are regarded, and also regard themselves, as more credible to customers than larger companies, and that this perception of credibility to a large extent seems to be based purely on the size of the company. Also, there seems to be an advantage for publicly owned district heating companies, regarding credibility and customer confidence, compared to privately owned district heating companies. 7. In some cases customers seem to have higher confidence in district heating companies (i.e. energy companies) compared to other players in the energy market. Not all aspects regarding confidence and confidence building within the district heating trade and district heating companies are depicted in a negative way. In many cases customer confidence actually seems to be higher for district heating companies than for other players in the energy market. We therefore call for a more nuanced perspective of the district heating trade. 8. Customers seem to have difficulty when it comes to district heating companies making money. To gain higher credibility, and, hence, customer confidence, the district heating companies need to work harder to show that both parties in a business agreement could actually benefit on a business deal. 9. The district heating trade risks being defined, in a negative way, by the business focus on the use of systems of rules, such as Reko fjärrvärme, as well as a focus on the legislations surrounding district heating. Some Fjärrsyn researchers point out that there could be a risk that a focus on systems of rules for district heating, such as Reko fjärrvärme, as well as a focus on the legislations surrounding district heating could in fact be damaging for the district heating companies and the trade, since it contributes to establishing a view on district heating as a trade governed by conflicts and disputes. 10. There seems to be a conflict in how district heating companies conceive their customers confidence in them, compared to the customers actual views on these companies. The advice we would like to give to district heating companies, when it comes to changing the somewhat skewed image the companies seem to have of themselves regarding customer confidence, is to start listening to the customers and thus learn more about their actual views on the companies. Based on these conclusions, we also point out shortcomings and gaps in knowledge about customer confidence within the district heating trade which are summarised below. Let customer confidence play a more important role in the next period of Fjärrsyn. In order to gain not only better knowledge about confidence and 10

11 aspects of customer confidence within the district heating trade, but also to push the district heating companies further in their work with these aspects, we suggest that Fjärrsyn increases the focus on confidence within the next period of the research programme. Let the research on customer confidence be performed by experts on confidence. One of the shortcomings of Fjärrsyn s research on customer confidence could be related to the fact that it has been carried out partly by wrong branches of science. In order not to miss out on valuable knowledge about confidence we therefore suggest that Fjärrsyn tries to further increase the level of interdisciplinarity within the programme, and includes even more researchers from outside the technological and economic sciences. New perspectives on confidence and customer confidence leads to new insights and, in the end, a better knowledge on the subject. Consider the methods that are used in the research programme. Many of Fjärrsyn s research projects consist of interview studies that are not actually adapted for gaining a deeper understanding of confidence. Also, the results of the interview studies are in many cases analysed by civil engineers and economists, whom are often not properly trained in analysing these kinds of results. When it comes to interview studies it is of utmost importance to be able to understand how and why people do what they do, and say what they say, and how people in interview situations reason about their own choices and decisions. It is therefore important both that one considers the methods that are being used in the research on confidence, as well as letting researchers from science disciplines other than technological and economic sciences analyse and interpret the results. Let the research to a higher extent focus on the higher levels of confidence building. The existing research has most often dealt with the kinds of activities that district heating companies already do. Instead, we suggest that the research should focus on the higher levels of confidence building and aspects of this, i.e. it should be about what district heating companies do when it comes to influencing and involving their customers in order to gain a higher level of confidence. Study the business culture within the district heating companies, and explore whether or not there are differences between companies that are really successful when it comes to customer confidence and those that are not. Could it be, as Fjärrsyn s research results implies, that there are differences in conditions for confidence between smaller versus larger companies as well as privately owned district heating companies versus publicly owned district heating companies? Are there, for example, organisational differences that could explain these differences in levels of customer confidence, or are there more cultural differences that could affect customers views and confidence in these companies? What needs to be done in order to get more successful in this aspect, and/or are the current work sufficient or is there a need for a larger cultural transition within the district heating companies? 11

12 Are there a real and/or substantial risk that the district heating trade could in fact be negatively affected by the trade s focus on systems of rules and the legislations surrounding district heating? We suggest that Fjärrsyn explores customers view on district heating and district heating companies with respect to the trade s focus on systems of rules, such as Reko fjärrvärme, and the legislations surrounding district heating as being beneficial for the district heating trade. Broaden the perspective and give a more nuanced view of the district heating trade. The research that has been conducted within Fjärrsyn implies that customers, in some cases, actually have higher confidence in district heating companies (i.e energy companies) compared to other players in the energy market. Surveys and indexes on customer confidence within the trade also show that district heating companies really do possess a comparatively high confidence from their customers. Therefore, it could be interesting to explore how the district heating trade and its companies distinguish themselves from other players in the energy market, such as energy consultants, energy advisors as well as other energy producers. Also, could it be that customers actually have higher confidence in district heating as a product than in the district heating companies themselves? Besides these suggestions for further research we also want to challenge Fjärrsyn to widen its perspective. Therefore, we list some additional suggestions for further research within the area that could contribute in gaining further knowledge on confidence. Could there be lessons to learn from other business areas outside of the energy market? How have companies within other lines of businesses handled e.g. crises concerning customer confidence? Are there any good examples that district heating companies can learn from? Why is it that some companies possess a high and consistent confidence in spite of media scandals that to other companies would be damaging to their confidence levels? What are the differences and/or similarities between district heating companies and other lines of businesses, such as banking, insurance companies etc., that are also on longterm relationships with their customers, and where aspects on confidence are regularly debated? What are the reasons for the district heating companies lack of confidence within the framework of an established relationship? One might also raise the question whether or not the differences between the district heating trade and other lines of businesses, that are in general better in building customer confidence, could have something to do with the somewhat technological culture within the district heating trade? Could it have something to do with the professional backgrounds of the people working within the trade, whom to a large extent consists of people with a degree in engineering? A recent study from the university of Linköping implies that it may have 12

13 something to do with this. The study, which examined the ability to empathise amongst some 200 students from six different educational programmes, shows that when it comes to the ability to take on other people s perspectives as well as other aspects of empathy there are distinct differences between students within healthcare programmes and students within engineering programmes (Rasoal et al., 2012). Take a gender perspective on the district heating trade. The research has shown that district heating companies seem to be more accomplished at confidence based on rational benefit analyses and generally accepted systems of rules, compared to confidence within the framework of an established relationship. Could there be gender aspects to consider when explaining this lack of confidence within the framework of an established relationship? Could an increased number of women play a part in improving the district heating sector s basis for confidence building? The energy sector is in general maledominated, and it would therefore be of interest to investigate if and/or what aspects of confidence the companies in this sector miss out on due to the low level of women in the field. Try to further involve customers in the research of Fjärrsyn. Involving customers could be a way, not only to gain a higher degree of knowledge about district heating customers, but also to work on a higher level of confidence building, as well as to obtain co-created values with the customers. 13

14 INNEHÅLL 1 INLEDNING BAKGRUND OCH SYFTE MED RAPPORTEN RAPPORTENS UPPLÄGG 16 2 FJÄRRSYNPROJEKT SOM INGÅR I SYNTESEN 18 3 BEGREPPET FÖRTROENDE EN DEFINITIONSFRÅGA FÖRTROENDE TILL VARDAGS OCH I VETENSKAP EN DEFINITION AV BEGREPPET FÖRTROENDE FRÅN FJÄRRSYNS FORSKNINGSPROJEKT 21 4 FÖRTROENDEBYGGANDE I ETT VIDARE PERSPEKTIV FÖRTROENDESKAPANDE I ETT KOMMUNIKATIONSPERSPEKTIV NYTTA, KARAKTÄR OCH UPPLEVELSE TRE NYCKELBEGREPP INOM FÖRTROENDEBYGGANDE FÖRTROENDETRAPPAN FYRA STEG AV FÖRTROENDE- OCH LEGITIMITETSBYGGANDE 26 5 EN SYNTES AV FÖRTROENDE INOM FJÄRRSYNS FORSKNING FÖRTROENDEFORSKNINGEN INOM FJÄRRSYN HAR FRÄMST BERÖRT FYRA OMRÅDEN Trovärdighet och förtroende Hållbarhet och miljö Kunderbjudandet och kunddialogen Fjärrvärmeaffären TA FÖRTROENDE PÅ ALLVAR! Det brister inte i bara i fjärrvärmeföretagens arbete med förtroende utan även i forskningen kring förtroende Varför är fjärrvärmeföretagen sämre på det relationella förtroendet än det kalkylerande och institutionella förtroendet? Skillnader i kundernas förtroende mellan kommunala och privata, liksom stora och mindre fjärrvärmeföretag Varför har fjärrvärmeföretagen så svårt att förklara sina prismodeller? Betydelsen och resultatet av Reko och fjärrvärmelagen Fjärrvärmeföretagens syn på kundernas förtroende för det egna bolaget stämmer inte överens med hur kunderna faktiskt ser på företagen 43 14

15 6 KUNSKAPSLUCKOR OCH FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 45 7 REFERENSER 48 bilaga

16 1 INLEDNING Fjärrsyn är ett samlat program för forskning och utveckling inom fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme. Programmet startade 2006 och är nu inne i sin andra programperiod som avslutas i juni Det finanserias gemensamt av Energimyndigheten och fjärrvärmebranschen och drivs av Svensk Fjärrvärme. Syftet med Fjärrsyns forskning är att stärka fjärrvärmeföretagens förmåga att skapa resurseffektiva lösningar för framtidens hållbara energisystem, genom konkurrenskraftig affärs- och teknikutveckling i samklang med kundernas och samhällets förväntningar och krav. Forskningsprogrammet omfattar tre forskningsområden Omvärld (Omvärld, systemanalyser och styrmedel), Marknad (Företaget, kunden och marknaden) och Teknik (Teknikutveckling och driftoptimering av system för fjärrvärme och fjärrkyla). 1.1 Bakgrund och syfte med rapporten Profu har fått i uppdrag av Svensk Fjärrvärme och Fjärrsyn att ta fram en syntesrapport om Förtroende såsom det har avhandlats inom forskningsprogrammet. Bakgrunden är att Fjärrsyns styrelse har beslutat att resultaten från forskningsprogramet ska sammanfattas i tre syntesrapporter inom tre strategiska områden: Förtroende, Konkurrenskraft samt Fjärrvärmens roll i energiomställningen. Tanken med syntesinriktningarna är att de ska skära tvärs igenom programmets tre forskningsområden. Föreliggande rapport har därmed tagits fram i syfte att syntetisera de forskningsresultat som berör fokusområdet Förtroende. Syftet med rapporten har varit att analysera och värdera de resultat inom detta område som har lyfts fram i Fjärrsyns projekt, samt att belysa fokusområdet ur flera perspektiv. Vår utgångspunkt för syntesen har varit att utifrån frågorna Vad vet vi nu? Vad betyder resultaten, samt Vad behöver vi veta mer om? reflektera över och diskutera kring forskningsresultaten. För att besvara den sistnämnda frågan finns i rapporten även med exempel på kunskapsluckor i forskningen, där sådana har kunnat identifieras, samt förslag till vidare forskning inom området. Vår förhoppning är att syntesrapporten kan bidra till ett vidare perspektiv av vad man nu har lärt sig gällande Förtroende inom fjärrvärmebranschen, samt bidra till förståelse och samsyn kring frågor som är centrala för fjärrvärmen och dess aktörer. 1.2 Rapportens upplägg För att kunna sammanfatta och dra slutsatser utifrån de resultat man kommit fram till gällande Förtroende inom forskningsprogrammet har vi försökt identifiera nyckelprojekt/rapporter som på något sätt berör det aktuella fokusområdet. Rapporten inleds därför i kapitel 2 med en beskrivning av hur vi har gått till väga för att välja ut de rapporter vars resultat sedan har fått ingå i syntesen. Utöver detta ges i kapitlet även en kvantitativ redogörelse för i vilken utsträckning begreppet, samt ur vårt perspektiv närliggande relevanta begrepp, förekommer i forskningsprojekten/rapporterna. 16

17 Som en bakgrund till analysen av forskningsresultaten beskriver vi i kapitel 3 betydelsen av begreppet förtroende, både ur ett allmänmänskligt och ur ett vetenskap-ligt perspektiv, med fokus på hur begreppet används inom Fjärrsyns forskningsprojekt. I kapitel 4 utvidgar vi perspektivet något och redogör även för olika aspekter av förtroendebyggande, med utgångspunkt i hur man inom Fjärrsyn har beskrivit detta. I kapitel 5 redogör vi för den syntesmetod vi har använt och beskriver översiktligt de forskningsresultat som har framkommit inom Fjärrsyn beträffande förtroende och näraliggande aspekter. Därefter analyserar och drar vi slutsatser från forskningsresultaten, samt diskuterar dessa resultat i en vidare mening. Eftersom det särskilt har varit en önskan ifrån beställaren har vi i kapitel 6 slutligen sammanfattat de främsta forskningsluckor vi har kunnat identifiera, och där ges även några förslag till vidare forskning inom området. 17

18 2 FJÄRRSYNPROJEKT SOM INGÅR I SYNTESEN Sedan starten för Fjärrsyn år 2006 har sammanlagt omkring 130 projekt genomförts inom de tre forskningsområdena Omvärld, Marknad och Teknik. Omkring 100 stycken av dessa har resulterat i färdiga slutrapporter. Den första programperioden pågick mellan , och nuvarande programperiod sträcker sig mellan Det aktuella fokusområdet Förtroende skär främst igenom forskningsområdena Omvärld och Marknad. Det finns ett 30-tal rapporter/projekt som på något sätt kan anses beröra det aktuella fokusområdet. För att på ett så enkelt sätt som möjligt utröna vilka av dessa rapporter som är av störst relevans för syntesen har vi med hjälp av sökfunktionen i pdf-läsaren mätt förekomsten av ordet förtroende i de utvalda rapporterna. På detta sätt har vi kunnat identifiera totalt 19 av de utvalda 30-talet rapporter där begreppet förekommer i större eller mindre omfattning. Vi har även valt ut och sökt efter ytterligare några ord i rapporterna. Dessa ord är sådana som vi på något sätt anser vara nära sammankopplade med begreppet förtroende, och/eller sådana ord som kan tyda på att man har haft ett kundperspektiv i studierna. Mer om begreppen, samt bakgrunden till varför vi valt dessa, framgår i efterföljande kapitel. Följande ord är de som vi har sökt igenom rapporterna efter: Förtroende Tillit Trovärdighet Legitimitet Kundrelation Med hjälp av denna metod har vi identifierat totalt 23 rapporter som kan anses beröra det aktuella fokusområdet i större eller mindre grad, och dessa rapporter har fått utgöra grunden för syntesen. I bilaga 1 listas de rapporter som har ingått i syntesen. Utav de identifierade rapporterna är det endast i en (Fellesson & Johnson, 2009) där man faktiskt för en verklig teoretisk diskussion kring begreppet förtroende, samt beskriver ur vilket perspektiv och med vilken avsikt man i rapporten använder begreppet. Även i det pågående Fjärrsynprojektet Fjärrvärmens Affärsmodeller används begreppet med en tydlig avsikt och med en vetenskaplig teoretisk diskussion kring begreppet (Sandoff m.fl., 2013, redovisat i boken Kundens förtroende). I övriga identifierade rapporter förekommer ordet förtroende utan någon definition, och många gånger snarare i bemärkelsen förtroende för branschen än kundernas förtroende för företagen i bemärkelsen att man har en kundrelation. Detta faktum gör det något mer komplext att verkligen svara på vad man nu vet om Förtroende inom Fjärrsyn, men mer om detta i kapitel 5. I figur 1 nedan redovisas förekomsten av ordet förtroende i en mer kvantitativ bemärkelse. 18

19 Figur 1: Antal gånger som ordet förtroende nämns i de identifierade Fjärrsynrapporterna. 19

20 3 BEGREPPET FÖRTROENDE EN DEFINITIONSFRÅGA 3.1 Förtroende till vardags och i vetenskap Ordet förtroende kan i daglig mening definieras som en tro på att någon har förmågan och kommer att handla på ett intellektuellt och moraliskt korrekt sätt. Att ha förtroende för och lita på sina medmänniskor och deras förmåga att handla rätt är därför av fundamental betydelse för i stort sett alla typer av mänskliga relationer, och begreppet är intimt förknippat med både tillit och kärlek mellan människor. På motsvarande sätt kan förtroende för samhället och samhällets institutioner sägas vara av fundamental betydelse för en demokratisk stats legitimitet. Vissa forskare menar t.ex. att förtroende har en särskild betydelse för olika samhällsfenomen, som en fungerande demokrati och ekonomisk tillväxt. Att mäta medborgares förtroende för olika samhällsinstitutioner är därför vanligt förekommande. I t.ex. SOMinstitutets mätningar av hur förtroendet för olika samhällsinstitutioner ser ut skiljer man dock på en medborgares s.k. basförtroende som påverkar graden av förtroende man hyser för institutioner i allmänhet (och som förväntas ligga tämligen fast), och något man kallar en medborgares samhällsförtroende (Rönnerstrand & Johansson, 2009). Det är denna senare typ av förtroende som man mäter i dessa undersökningar, eftersom det är det förtroendeslag som anses ändras till följd av de bedömningar en medborgare gör av samhällets utveckling. Inom forskningen används begreppet förtroende inom vitt skilda discipliner och utifrån en rad olika definitioner, där ovanstående uppdelning av en medborgares två typer av förtroende endast är ett av en rad exempel. Att ge en enkel och allomfattande definition på begreppet är därför något komplext, då olika forskare både definierar och använder begreppet på olika sätt (se t.ex. Österman, 1999). Dessutom befinner sig begreppet, som sig bör inom forskningen, under ständig omdefinition/omprövning inom de olika disciplinerna. I affärssammanhang är förtroende av central betydelse i relationen mellan ett företag och dess kunder, och ofta används begreppet i dessa sammanhang utan att man vare sig definierar eller analyserar begreppet i någon vidare mening. Eftersom man inom Fjärrsyns forskningsområde Omvärld och Marknad intresserar sig för kundrelationer och hur företagen arbetar med detta är det inte så konstigt att begreppet förtroende används på liknande sätt, dvs. som något allmänt som påverkar affärsrelationerna mellan företagen och dess kunder och utan att man för någon vetenskaplig diskussion kring begreppet. När det gäller hur Förtroende förekommer och används inom Fjärrsyns forskning har vi tidigare konstaterat att det endast är i en av de identifierade rapporterna där begreppet ges en definition. Överlag är det därmed oklart vilken typ av förtroende som man egentligen behandlar inom Fjärrsyns forskningsprojekt. Men att man är intresserad av begreppet i vid mening inom Fjärrsyn framgår ändå tydligt av den kvantitativa analys som vi använt oss av för att identifiera de rapporter vars resultat kan anses beröra området/begreppet. 20

21 I föreliggande syntesrapport har vi valt att använda den definition och tolkning av begreppet som beskrivs i Fellesson & Johnson (2009) samt Sandoff m.fl. (2013), som en utgångspunkt för vår analys av forskningsresultaten som beskrivs i de identifierade forskningsrapporterna. I nedanstående avsnitt ges därför en beskrivning av dessa forskares definition och analys av begreppet, liksom näraliggande begrepp som trovärdighet och tillit. 3.2 En definition av begreppet förtroende från Fjärrsyns forskningsprojekt Inom Fjärrsyns forskning beskrivs förtroende i perspektivet: vi har förtroende för ett företag om vi är villiga att ta risken att i någon mening utlämna oss till det, till exempel genom att gå in i en kundrelation. Förtroende kan därmed sägas handla om att vara villig att utsätta sig för verkliga eller inbillade risker. Det handlar både om en vilja att acceptera någon form av sårbarhet, och om att denna sårbarhet är beroende av hur någon annan kommer att agera. Denne någon motsvaras i detta fall av fjärrvärmeföretagen, och de som skall lita på dem är företagens kunder. När man saknar möjlighet till en direkt kontroll över motparten, är man i någon mån utlämnad till dennes goda vilja, varför frågan om förtroende är intimt sammankopplad med upplevda risker. Ur detta perspektiv kan förtroende ses som en vilja att acceptera risker, dvs. kunden accepterar i detta fall de risker som finns med att lita på ett företag som man befinner sig i en relation till. Det är därmed av största vikt att fjärrvärmeföretagen visar kunderna att de är värda att lita på. Först därefter kan de uppfattas som legitima i den mening att de kan betraktas som den rätta affärspartnern. När man ska beskriva förtroende för ett företag eller en organisation är det därför naturligt att utgå från begreppet legitimitet. Legitimitet är en viktig grundsten i många olika sammanhang och är nära förknippat med förtroende. Som exempel anser vi att en myndighet eller ett företag som vi uppfattar som legitimt har rätt att bete sig på ett särskilt sätt. Dessutom litar vi på att de beslut som fattas av denna myndighet/ företag är tillräckligt korrekta för att vi ska kunna acceptera dem. En organisations legitimitet uppkommer genom en anpassning av dess verksamhet till viktiga strukturer och normer. Agerar man som andra legitima aktörer på marknaden, dvs. som företag i allmänhet, så följer legitimiteten delvis med på köpet. Avviker man å andra sidan från denna ram så ifrågasätts i viss mån legitimiteten. Fjärrsynforskarna Fellesson & Johnson (2009) utvidgar förtroendebegreppet genom att beskriva tre mekanismer för hur en kund utvecklar förtroende för ett företag: 1. Kalkylerat förtroende 2. Institutionellt förtroende 3. Relationellt förtroende Det kalkylerade förtroendet handlar om att göra bedömningar av om det lönar sig att lita på motparten baserat på de fakta som finns för handen. Förtroendet kan sägas vara baserat på rationella nyttokalkyler. Här är tillgången till trovärdig information därför mycket central, både direkt från motparten och från oberoende källor (t.ex. i form av 21

22 omdömen och certifieringar). För denna typ av förtroendebyggande utgör just beroende av fakta och uppföljning de viktigaste begränsningarna. Institutionellt förtroende handlar om en affärstradition eller principer om att använda standardavtal, men lika ofta omfattas olika kvalitets- och certifieringssystem, formella lagar eller offentliga regleringar. Förtroendet baseras alltså på allmänt etablerade regelverk som t.ex. Reko fjärrvärme. Här är legitimitet ett nyckelbegrepp, då institutioner får sin betydelse genom att de uppfattas som legitima, bland annat på grund av att de uttrycker allmänt accepterade och understödda värderingar i samhället. Institutionens legitimitet och status i samhället gör att den är mer trovärdig än en enskild aktör som exempelvis ett företag. I det relationella förtroendet söks efter de argument som ligger bortom de direkta ekonomiska förutsättningarna för utbytet. Här hamnar fokus mer på med vem man har att göra med, dvs. på kunskapen om motparten och dennes förväntade agerande. Förtroendet befinner sig därför inom ramen för en etablerad relation. Relationellt förtroende inkluderar även emotioner och insikter i motpartens etiska principer och moral. Bedömningarna om den andre grundar sig inte bara på objektiva fakta utan omfattar även subjektiva föreställningar. Även om de tre beskrivna förtroendemekanismerna skiljer sig åt i flera viktiga avseenden så blir resultatet att man (i detta fall kunden ) i slutänden accepterar en upplevd sårbarhet gentemot motparten, dvs. kunden accepterar den upplevda risken av att lita på ett företag. De tre formerna av förtroende bör ses som komplement till varandra, och de förtroendebyggande mekanismerna är delvis tätt sammankopplade. Förekomsten av legitima institutioner har till exempel stor betydelse som en grund för det kalkylerade förtroendet, medan sambandet mellan det institutionella och det relationella förtroendet är mer komplext. Eftersom samtliga förtroendeformer dock förutsätter tillgång till information hamnar företagens förmåga till kommunikation med sina kunder i centrum för förtroendebyggande (mer om detta nedan). Det företag som verkligen får förtroende från sina kunder har därmed ett ansvar. Kunden har varit villig att ta risken att lita på företaget, och det är nu företagets ansvar att värna och vårda det förtroende man fått från kunderna. Kan man leva upp till detta ansvar idag och imorgon, i år och nästa år får man behålla förtroendet. Kan man inte det förlorar man kundens förtroende. Och har man en gång förlorat kundens förtroende kan det ta lång tid att bygga upp det igen. Förtroende utgår alltså från trovärdighet, och förtroende liksom den djupare formen av förtroende, tillit, kan endast skapas av att mottagaren upplever avsändaren som tillförlitlig och trovärdig. Tillförlitlighet är en förutsättning för trovärdighet, och trovärdigheten är i sin tur en förutsättning för att skapa förtroende. Då avsändaren uppfattas som trovärdig ökar dessutom legitimiteten för en verksamhet. En tillitsrelation till en organisation byggs upp över tid, och innebär en ökande grad av villighet att lita på motparten. I viss mån innebär tillit att man överlämnar sig till motparten och förlitar sig på dennes goda vilja att inte utnyttja relationen. Därmed kan tillit ses som en djupare känslomässig relation som dessutom är dubbelriktad och inbegriper någon form av sårbarhet. Figur 2 nedan visar hur begreppen tillförlitlighet, 22

23 trovärdighet, förtroende och tillit hänger ihop, och hur tillförlitlighet och trovärdighet utgör grunden för förtroende och tillit. Figur 2: Tillförlitlighet och trovärdighet skapar grunden för förtroende och tillit. Källa: Kundens förtroende, Sandoff m.fl., På grund av att tillit förutsätter såväl närhet och gemensamma erfarenheter som ett visst mått av sårbarhet kommer brusten tillit att leda till en känsla av svek. När ett förbrukat förtroende resulterar i besvikelse så innebär brusten tillit snarare att man känner sig sviken, vilket medför att det tar mycket längre tid att reparera brusten tillit än ett förbrukat förtroende. Om förtroende i företagens strategidokument, marknadsplaner, etc. Vid Fjärrvärmedagarna i Borlänge i april 2013, fick vi i ett grupparbete möjlighet att fråga deltagarna om i vilken utsträckning som det står i deras strategidokument, marknadsplaner och liknande planer att företaget skall jobba aktivt för att stärka företagets förtroende. Hela 70 % angav att det står i deras företags dokument och/eller planer att de skall jobba aktivt för att stärka förtroendet för företaget. Cirka hälften av deltagarna angav att det är företagsledningens ansvar att tillse att förtroendet verkligen stärks. I alla företags dokument och planer står dock inte ordet förtroende uttryckligen angivet, utan där kan stå något/några andra ord. Grupparbetesdeltagarna angav följande ord, som de alltså ser liktydiga med eller ger ungefär samma innebörd som förtroende: nöjda kunder kundnöjdhet relation, affärspartnerskap fjärrvärmeföretaget skall vara det självklara valet stärka varumärket förenkla vardagen lojalisera skapa ambassadörer värdeskapande, närvaro, vilja nära kunden, pålitliga Denna enkla grupparbetesövning illustrerar väl den vardagsuppfattning om vad förtroende är, som finns i företagen. Vi riktar ingen kritik mot den, men om man skall arbeta med att verkligen stärka förtroendet duger inte denna vardagsbeskrivning, utan då måste man ta förtroende på större allvar. 23

24 I nedanstående avsnitt utvidgar vi begreppet förtroende och beskriver olika aspekter av förtroendebyggande och vad som krävs för att förtroendet mellan kunden och ett företag ska utvecklas. 24

25 4 FÖRTROENDEBYGGANDE I ETT VIDARE PERSPEKTIV 4.1 Förtroendeskapande i ett kommunik ations - perspektiv I ett kommunikationsperspektiv är frågan om förtroendebyggande intimt sammankopplad med trovärdigheten hos avsändaren. Den aristoteliska retorikens klassiska begrepp Ethos, Logos och Pathos, liksom aspekter kopplade till dessa är, trots deras över 2000-åriga historia, i hög grad aktuella inom modern trovärdighets-forskning. Begreppen, som bl.a. beskrivs av Hedquist (2002) och Fjärrsynforskarna Fellesson & Johnson (2009), svarar mot de tre olika sätt på vilka en mottagare kan påverkas, samt hur man kommunicerar med sina kunder. Ethos har att göra med vem som säger något, dvs. den uppfattning som lyssnaren har av talarens personlighet. Uppfattningen som lyssnaren har om talaren kommer att påverka dennes benägenhet att vilja lyssna och tro på det talaren säger. Ethos berör därmed företagets trovärdighet och huruvida kunden kan lita på de argument ett företag lägger fram. Logos är kopplat till vad som sägs; om det verkar vara sant, logiskt sammanhängande osv. Man använder sig av rationella och logiska argument för att stärka sina resonemang i kommunikationsprocessen. Det vill säga företaget vädjar till kundens förnuft och kritiska omdöme genom att vara öppen och transparent med fakta och information om företaget och dess produkter/tjänster. Den sista faktorn, Pathos, har att göra med hur något sägs, dvs. det är här som känsloupplevelsen om vad som sägs kommer in. Pathos handlar om att väcka empati och skapa en känsla av samhörighet och ett engagemang som får mottagaren att genom känslor ta till sig det budskap som förs fram. Logos kan därmed sägas handla om förnuft medan Pathos om känsla. Hedquist (2002) lyfter fram kommunikationsförmåga som väsentlig för trovärdighet och listar transparens, öppenhet, tillgänglighet, självkontroll, konsekvens, kunskap och social kompetens som betydande aspekter som en person eller organisation behöver arbeta med om man vill framstå som trovärdig och därmed bygga upp ett förtroende hos en mottagare. Eftersom förtroende bygger på ömsesidighet nämner Hedquist också begrepp som respekt och dialog. Trovärdighet är enligt Hedquist en viktig förutsättning för en lyckad kommunikation, samtidigt som trovärdigheten på samma gång är en följd av en lyckad kommunikation. 4.2 Nytta, Karaktär och Upplevelse tre nyckelbegrepp inom förtroendebyggande Även Fjärrsynforskarna Sandoff m.fl. (2013) använder de aristoteliska begreppen inom förtroendeforskningen. Här används de som tre nyckelbegrepp för att beskriva fördelarna av en förtroenderelation (i figur 3 illustrerad med hjälp av tre cirklar som delvis överlappar varandra). 25

26 Figur 3: Nytta, Karaktär och Upplevelse beskrivs i Sandoff m.fl. (2013) som tre nyckelbegrepp inom förtroendebyggande. Genom att erbjuda kunden fördelar i alla tre dimensioner skapas en stabil grund för att acceptera ett kunderbjudande/relation. Att kunderna efterfrågar Logos (nytta) är lätt att förstå, exempelvis ett lågt pris, men för förtroendebyggandet är Ethos (karaktärsargumenten), t ex miljövänligt och rättvist samt Pathos (upplevelseargumenten), såsom att det är tryggt, enkelt och positivt att vara fjärrvärmekund, minst lika viktiga. De tre begreppen ska ses som komplement till varandra, och ett företag måste kunna erbjuda alla tre fördelarna nytta, karaktär och upplevelse samtidigt för att lyckas i sitt förtroendebyggande. 4.3 Förtroendetrappan fyra steg av förtroende- och legitimitetsbyggande Som nämnts ovan är trovärdighet en förutsättning för och utgör grunden för att skapa förtroende eftersom det påverkar benägenheten att lyssna och tro på det avsändaren påstår. Dessutom ökar legitimiteten för en verksamhet då avsändaren uppfattas som trovärdig. Man får dock inte förledas att tro att trovärdighet automatiskt skapar förtroende. I de intervjuer som har gjorts inom fjärrvärmeforskningen hörs inte sällan företagens klagosånger om att kunder inte vill tala med oss, trots att vi gjort så mycket vi kan för att visa att vi är trovärdiga. De har bett oss om miljöredovisning, och vi har tagit fram en sådan. De har bett oss om en tydligare faktura, och vi har nu en sådan. Ändå har de inte förtroende för oss. Förtroende är nämligen mycket mer än trovärdighet. I Fjärrsynforskningen (Sandoff m.fl., 2013) illustreras vägen till förtroende som en trappa, med fyra trappsteg. Varje steg motsvarar en ökande grad av engagemang och närhet mellan företaget och kunden, och trappan bidrar därmed till att successivt bygga upp en förtroenderelation. Jobbar man med att stärka sin trovärdighet, har man bara kommit till första eller andra trappsteget på den trappan. För att få förtroende, måste man kliva högre upp på trappan. Man måste inleda en dialog med kunden, och engagera sig i kundens situation och affär. Man måste fråga sig vad kunden värdesätter, och sträva efter att 26

27 kunna ge kunden det. När man står allra högst upp på trappan, har man etablerat en mycket nära relation med sin kund, där man har ett ömsesidigt värde av relationen. Ett partnerskap om man så vill. För en sådan nära relation är ett ömsesidigt förtroende en förutsättning, och man närmar sig vad forskningen kallar en tillitsrelation. Figur 4 nedan visar trappan och dess olika steg för att skapa förtroende och legitimitet hos kunderna. Figur 4: Förtroendetrappan som den beskrivs i Sandoff m.fl. (2013), med de fyra stegen som skapar förtroende hos kunden. 27

Syns du, finns du? Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap

Syns du, finns du? Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Syns du, finns du? - En studie över användningen av SEO, PPC och sociala medier som strategiska kommunikationsverktyg i svenska företag

Läs mer

CHANGE WITH THE BRAIN IN MIND. Frukostseminarium 11 oktober 2018

CHANGE WITH THE BRAIN IN MIND. Frukostseminarium 11 oktober 2018 CHANGE WITH THE BRAIN IN MIND Frukostseminarium 11 oktober 2018 EGNA FÖRÄNDRINGAR ü Fundera på ett par förändringar du drivit eller varit del av ü De som gått bra och det som gått dåligt. Vi pratar om

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Projektmodell med kunskapshantering anpassad för Svenska Mässan Koncernen

Projektmodell med kunskapshantering anpassad för Svenska Mässan Koncernen Examensarbete Projektmodell med kunskapshantering anpassad för Svenska Mässan Koncernen Malin Carlström, Sandra Mårtensson 2010-05-21 Ämne: Informationslogistik Nivå: Kandidat Kurskod: 2IL00E Projektmodell

Läs mer

Health café. Self help groups. Learning café. Focus on support to people with chronic diseases and their families

Health café. Self help groups. Learning café. Focus on support to people with chronic diseases and their families Health café Resources Meeting places Live library Storytellers Self help groups Heart s house Volunteers Health coaches Learning café Recovery Health café project Focus on support to people with chronic

Läs mer

Samverkan på departementsnivå om Agenda 2030 och minskade hälsoklyftor

Samverkan på departementsnivå om Agenda 2030 och minskade hälsoklyftor Samverkan på departementsnivå om Agenda 2030 och minskade hälsoklyftor Resultat från en intervjustudie i Finland, Norge och Sverige Mötesplats social hållbarhet Uppsala 17-18 september 2018 karinguldbrandsson@folkhalsomyndighetense

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Från extern till intern på tre dagar Erfarenheter från externa lärares pedagogiska kompetensutveckling

Från extern till intern på tre dagar Erfarenheter från externa lärares pedagogiska kompetensutveckling Från extern till intern på tre dagar Erfarenheter från externa lärares pedagogiska kompetensutveckling Maria Göransdotter, Designhögskolan, Umeå Universitet Margareta Erhardsson, Universitetspedagogiskt

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Flervariabel Analys för Civilingenjörsutbildning i datateknik

Flervariabel Analys för Civilingenjörsutbildning i datateknik Flervariabel Analys för Civilingenjörsutbildning i datateknik Henrik Shahgholian KTH Royal Inst. of Tech. 2 / 9 Utbildningens mål Gällande matematik: Visa grundliga kunskaper i matematik. Härmed förstås

Läs mer

The Algerian Law of Association. Hotel Rivoli Casablanca October 22-23, 2009

The Algerian Law of Association. Hotel Rivoli Casablanca October 22-23, 2009 The Algerian Law of Association Hotel Rivoli Casablanca October 22-23, 2009 Introduction WHY the Associations? NGO s are indispensable to the very survival of societal progress Local, National or International

Läs mer

Supplemental Instruction (SI) - An effective tool to increase student success in your course

Supplemental Instruction (SI) - An effective tool to increase student success in your course Supplemental Instruction (SI) - An effective tool to increase student success in your course Lassana Ouattara National Resource Center for Physics Education, Lund University SI-coordinator and instructor

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Social innovation - en potentiell möjliggörare

Social innovation - en potentiell möjliggörare Social innovation - en potentiell möjliggörare En studie om Piteå kommuns sociala innovationsarbete Julia Zeidlitz Sociologi, kandidat 2018 Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Methods to increase work-related activities within the curricula. S Nyberg and Pr U Edlund KTH SoTL 2017

Methods to increase work-related activities within the curricula. S Nyberg and Pr U Edlund KTH SoTL 2017 Methods to increase work-related activities within the curricula S Nyberg and Pr U Edlund KTH SoTL 2017 Aim of the project Increase Work-related Learning Inspire theachers Motivate students Understanding

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

The Swedish system of Contract Archaeology

The Swedish system of Contract Archaeology The Swedish system of Contract Archaeology An analysis of current opinions Appendix 1 Poll questions Poll questions The poll questions are presented in Swedish and translated to English. The images on

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Hållbar utveckling i kurser lå 16-17

Hållbar utveckling i kurser lå 16-17 Hållbar utveckling i kurser lå 16-17 : Jag tillhör akademin / My position is in the School of Jag tillhör akademin / My position is in the School of Humaniora och medier / Humanities and Media Studies

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Sara Skärhem Martin Jansson Dalarna Science Park

Sara Skärhem Martin Jansson Dalarna Science Park Sara Skärhem Martin Jansson Dalarna Science Park Sara Skärhem Martin Jansson Vad är innovation? På Wikipedia hittar man: En innovation är en ny idé, till exempel i form av en produkt, lösning, affärsidé,

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Information technology Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 (ISO/IEC 26300:2006, IDT) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

Information technology Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 (ISO/IEC 26300:2006, IDT) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 26300:2008 Fastställd/Approved: 2008-06-17 Publicerad/Published: 2008-08-04 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 35.240.30 Information technology Open Document

Läs mer

6 th Grade English October 6-10, 2014

6 th Grade English October 6-10, 2014 6 th Grade English October 6-10, 2014 Understand the content and structure of a short story. Imagine an important event or challenge in the future. Plan, draft, revise and edit a short story. Writing Focus

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik Stephan Rapp Högskolan för lärande och kommunikation Gränsöverskridande 3. Skolpraktik 1. Lärarutbildning

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Kristina Säfsten. Kristina Säfsten JTH

Kristina Säfsten. Kristina Säfsten JTH Att välja metod några riktlinjer Kristina Säfsten TD, Universitetslektor i produktionssystem Avdelningen för industriell organisation och produktion Tekniska högskolan i Jönköping (JTH) Det finns inte

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Affärsmodellernas förändring inom handeln

Affärsmodellernas förändring inom handeln Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet Affärsmodellernas förändring inom handeln PROFESSOR ULF JOHANSSON, EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet

Läs mer

Second handbook of research on mathematics teaching and learning (NCTM)

Second handbook of research on mathematics teaching and learning (NCTM) Second handbook of research on mathematics teaching and learning (NCTM) The effects of classroom mathematics teaching on students learning. (Hiebert & Grouws, 2007) Inledande observationer Undervisningens

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att Sida 1(5) Utbildningsplan Energiteknikerprogrammet 120 högskolepoäng Energy Technician Programme 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

vetenskap - beslut - osäkerhet

vetenskap - beslut - osäkerhet "När vetenskaplig forskning kommer nära behov att fatta beslut trots osäkerhet - objektivitet belyst med exempel från klimat- och miljöforskning" vetenskap - beslut - osäkerhet Ullrika Sahlin Lunds Centrum

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Stad + Data = Makt. Kart/GIS-dag SamGIS Skåne 6 december 2017

Stad + Data = Makt. Kart/GIS-dag SamGIS Skåne 6 december 2017 Smart@Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Digitaliseringsavdelningen the World s most engaged citizens Stad + Data = Makt Kart/GIS-dag SamGIS Skåne 6 december 2017 Photo: Andreas Fernbrant Urbanisering

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Kelly, Kevin (2016) The Inevitable: Understanding the 12 Technological Forces The Will Shape Our Future. Viking Press.

Kelly, Kevin (2016) The Inevitable: Understanding the 12 Technological Forces The Will Shape Our Future. Viking Press. Every utopia is a fiction, with necessary flaws that prevent it from ever becoming real. I have not met a utopia I would even want to live in. H O W T O B U I L D A G E N C Y I N T H E F A C E O F U N

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Chapter 1 : Who do you think you are?

Chapter 1 : Who do you think you are? Arbetslag: Gamma Klass: 9A Veckor: 34-39 År: 2019 Chapter 1 : Who do you think you are?. Syfte Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter. Formulera sig och kommunicera i tal

Läs mer

Preschool Kindergarten

Preschool Kindergarten Preschool Kindergarten Objectives CCSS Reading: Foundational Skills RF.K.1.D: Recognize and name all upper- and lowercase letters of the alphabet. RF.K.3.A: Demonstrate basic knowledge of one-toone letter-sound

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Mis/trusting Open Access JUTTA

Mis/trusting Open Access JUTTA Mis/trusting Open Access JUTTA HAIDER, @JUTTAHAIDER Open Access och jag - en kärleksrelation JUTTA HAIDER, @JUTTAHAIDER Open Access har blivit vuxen, vuxen nog att tåla konstruktiv kritik. Vetenskap såsom

Läs mer

Adding active and blended learning to an introductory mechanics course

Adding active and blended learning to an introductory mechanics course Adding active and blended learning to an introductory mechanics course Ulf Gran Chalmers, Physics Background Mechanics 1 for Engineering Physics and Engineering Mathematics (SP2/3, 7.5 hp) 200+ students

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

Typografi, text & designperspektiv

Typografi, text & designperspektiv Typografi, text & designperspektiv Serif Hårstreck Stapel Heplx x-höjd Baslinje Grundstreck Serif Underhäng Inre form I dag Lite bakgrund Övergripande grunder inom typografi Text hantering Elva Synlig

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION Ipsos globala undersökning visar vad som oroar medborgare i 24 länder, om de anser att utvecklingen är på väg åt rätt håll och hur nöjda de är med utvecklingen där de bor. Global Worries, Direction, Satisfaction

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Calle Carling Pedagogiska Fakulteten Åbo akademi Vasa Finland ccarling@abo.fi 1.12.2011 Åbo Akademi - Strandgatan 2 - PB 311-651

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Studenters erfarenheter av våld en studie om sambandet mellan erfarenheter av våld under uppväxten och i den vuxna relationen

Studenters erfarenheter av våld en studie om sambandet mellan erfarenheter av våld under uppväxten och i den vuxna relationen Studenters erfarenheter av våld en studie om sambandet mellan erfarenheter av våld under uppväxten och i den vuxna relationen Silva Bolu, Roxana Espinoza, Sandra Lindqvist Handledare Christian Kullberg

Läs mer

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Vi har tillsammans med SHL/CEB tagit fram en unik kompetensmodell baserat på CEBs mångåriga forskning inom utvärderingsverktyg och beteendekompetenser samt Hammer & Hanborgs

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE NYANLÄNDA OCH LÄRANDE En forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 6:2010 NYANLÄNDA OCH LÄRANDE en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer